MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            413. - Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru

 

            636. - Decret pentru promulgarea Legii privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru

 

            423. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

            648. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            96. - Ordonantă de urgentă privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

            1.212. - Hotărâre privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporar ă în Irak

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se aprobă asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru în sumă de 6.000 dolari S.U.A. anual.

            Art. 2. - Cotizatia prevăzută la art. 1 se plăteste din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 413.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington si plata cotizatiei de membru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 636.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 25 iunie 2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2003.

Nr. 423.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 648.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind protectia maternitătii la locurile de muncă

 

            În temeiul art. 144 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează măsuri de protectie socială pentru:

a) salariate gravide si mame, lăuze sau care alăptează, de cetătenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator;

b) cetăteni ai altor state si apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează:

a) protectia maternitătii este protectia sănătătii si/sau securitătii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de muncă;

b) locul de muncă este zona delimiată în spatiu, în functie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operatii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităti de către unul ori mai multi executanti, cu pregătirea si îndemânarea lor, în conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzătoare, din care se obtine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;

c) salariata gravidă este femeia care anuntă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate si anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

d) salariata care a născut recent este femeia care si-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie si solicită angajatorului în scris măsurile de protectie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;copyrightdsc.net

e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activitătii după efectuarea concediului de lăuzie, îsi alăptează copilul si anuntă angajatorul în scris cu privire la începutul si sfârsitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consulta tiilor si examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;

g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligatia să îl efectueze după nastere, în cadrul concediului pentru sarcină si lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în conditiile legii;

h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru protectia sănătătii si securitătii lor si/sau a fătului ori a copilului lor.

Art. 3. - (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligatia prevăzută la alin. (1) si nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, cu exceptia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 si 25.

Art. 4. - Angajatorii au obligatia să adopte măsurile necesare, astfel încât:

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea si securitatea;

b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătătii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Art. 5. - (1) Pentru toate activitătile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de muncă natura, gradul si durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor si oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

Art. 6. - (1) Angajatorii sunt obligati ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 7. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anuntat în scris de către o salariată că se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligatia să înstiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îsi desfăsoară activitatea.

(2) De la data primirii înstiintării medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de muncă vor verifica conditiile de muncă ale salariatei la termenele si în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonan te de urgentă.

Art. 8. - Angajatorul are obligatia să păstreze confiden tialitatea asupra stării de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar în interesul bunei desfăsurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Art. 9. - În cazul în care o salariată se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) si desfăsoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător conditiile si/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomand ării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Art. 10. - (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligatia prevăzută la art. 9, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);

b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) si e), în cazul în care nu solicită concediul si indemnizatia pentru cresterea si îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fractionat, pe o perioadă ce nu poate depăsi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face în conditiile în care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sănătătii.

Art. 11. - (1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul indemnizatiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni anterioare solicitării, pe baza cărora s-a achitat contributia de asigurări sociale de stat.

(3) Pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaz ă contributia de asigurări sociale de stat. Durata concediului de risc maternal reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare.

(4) Calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se fac lunar de către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal.

Art. 12. - (1) Pentru salariatele care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 lit. c) si d) si îsi desfăsoară activitatea numai în pozitia ortostatică sau în pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajări pentru repaus în pozitie sezândă sau, respectiv, pentru miscare.

(2) Medicul de medicina muncii stabileste intervalele de timp la care este necesară schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus în pozitie sezândă sau, respectiv, pentru miscare.

(3) Dacă amenajarea conditiilor de muncă si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.

Art. 13. - În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 14. - Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) si e) nu pot fi obligate de către angajator să realizeze activităti pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditii de muncă prevăzute la lit. A si B din anexa nr. 2.

Art. 15. - Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultatii prenatale, în conditiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigatiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

Art. 16. - Pentru protectia sănătătii lor si a copilului lor, după nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în conditiile prevăzute la art. 2 lit. g) si în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Angajatorii sunt obligati să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include si timpul necesar deplasării dus- întors de la locul în care se găseste copilul.

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.

(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă si nu diminuează veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unitătii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini conditiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

Art. 18. - Pentru asigurarea securitătii si sănătătii în muncă a salariatelor gravide si/sau mame, lăuze sau care alăptează, regulamentele interne ale unitătilor trebuie să contină măsuri privind igiena, protectia sănătătii si securitatea în muncă a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale celorlalte acte normative în vigoare.

Art. 19. - (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot fi obligate să desfăsoare muncă de noapte.

(2) În cazul în care sănătatea salariatelor mentionate la alin. (1) este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu mentinerea salariului de bază brut lunar.

(3) Solicitarea salariatei se însoteste de un document medical care mentionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal, conform art. 10 si 11.

Art. 20. - (1) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfăsura muncă în conditii cu caracter insalubru sau penibil.

(2) În cazul în care o salariată care desfăsoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau penibil se încadreaz ă în prevederile art. 2 lit. c)-e), angajatorul are obligatia să o transfere la un alt loc de muncă, cu mentinerea salariului de bază brut lunar.

(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau penibil la care face referire alin. (1) sunt stabilite în normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgentă.

(4) Prevederile art. 19 alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 21. - (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legătură directă cu starea sa;

b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;

c) salariatei care se află în concediul de maternitate;

d) salariatei care se află în concediul pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;

e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei în unitate.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desfiintarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultătilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării angajatorului, în conditiile legii.

(4) Prevederile alin. (1) lit. d) si e) si ale alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător si salariatilor bărbati aflati în situatiile respective.

Art. 22. - (1) Salariatele prevăzute la art. 21 alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanta judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.

(2) Actiunea în justitie a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită de taxa judiciară de timbru si de timbru judiciar.

Art. 23. - În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.

Art. 24. - (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la art. 21 are obligatia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de muncă ori, după caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) Copia deciziei se însoteste de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.

Art. 25. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îsi desfăsoară activitatea angajatorul sau, după caz, Agentia Natională a Functionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei prevăzute la art. 23, are obligatia să emită aviz consultativ corespunzător situatiei constatate.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, Agentia Natională a Functionarilor Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate.

Art. 26. - (1) Angajatorii au obligatia să afiseze la loc vizibil, în fiecare dintre unitătile pe care le detin, câte o copie a prezentei ordonante de urgentă, o perioadă de 6 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor având atributii privind asigurarea respectării egalităti de sanse între femei si bărbati, desemnati în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, au obligatia de a organiza semestrial, în unitătile în care functionează, informări privind prevederile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 27. - (1) Încălcarea următoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctionează astfel:

a) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale corespunzătoare se fac de către:

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pe a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de către personalul împuternicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru contraventiile la dispozitiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 26 alin. (1);

b) personalul de control din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevăzute la art. 11;

c) personalul împuternicit din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare în vigoare, pentru contraventiile la dispozitiile prevăzute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) si art. 19 alin. (2).

Art. 28. - Contraventiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 30, - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data depunerii la Parlament si se aplică începând cu data de 1 februarie 2004.

Art. 31. - În termen de 90 de zile de la publicare Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

minimală a agentilor, procedeelor si conditiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire în art. 5

 

A. Agenti

1. Agenti fizici, considerati ca agenti cauzali pentru leziuni ale foetusului si/sau dezlipirea de placentă, în special:

a) socuri, vibratii sau miscări bruste;

b) manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;

c) zgomot;

d) radiatii ionizante;

e) radiatii neionizante;

f) ambiante termice extreme, reci sau calde;

g) miscări si pozitii de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul unitătii), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e).

2. Agenti biologici

Agentii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, definite astfel conform legislatiei în vigoare, în măsura în care se cunoaste că acesti agenti sau măsurile terapeutice cerute de existenta lor pun în pericol sănătatea femeii gravide si a copilului ce urmează a se naste si în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2.

3. Agenti chimici

Următorii agenti chimici, în măsura în care se stie că pun în pericol sănătatea femeii gravide si a copilului ce urmează a se naste si în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2:

a) agentii cancerigeni si/sau mutageni, în măsura în care nu sunt mentionati în listele de valori limită de expunere profesională la agenti chimici si pulberi din normele generale de protectie a muncii si în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2;

b) agentii chimici prevăzuti în lista de valori limită de expunere profesională la agenti chimici din normele generale de protectie a muncii;

c) mercurul si derivatii săi;

d) medicamentele antimitotice;

e) monoxidul de carbon;

f) agentii chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanată.

B. Procedee

Procedeele industriale ce pot duce la aparitia cancerului, prevăzute în normele generale de protectie a muncii.

C. Conditii de muncă

Activităti subterane miniere.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

minimală a agentilor, procedeelor si conditiilor de muncă, la care se face referire în art. 14

 

A. Salariatele gravide prevăzute la art. 2 lit. c)

1. Agenti

a) Agenti fizici:

- activitatea în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate si la scufundări subacvatice

b) Agenti biologici:

- toxoplasma;

- virusul rubeolei,

exceptând cazurile în care se dovedeste că salariata gravid ă este suficient protejată fată de acesti agenti prin imunizare.

c) Agenti chimici:

- plumbul si derivatii acestuia, în măsura în care pot fi absorbiti de organismul uman.

2. Conditii de muncă

Activităti subterane miniere

B. Salariatele care alăptează, prevăzute la art. 2 lit. e)

1. Agenti

Agenti chimici - plumbul si derivatii săi, în măsura în care pot fi absorbiti de organismul uman.

2. Conditii de muncă

Activităti subterane miniere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Pentru protectia vietii si sănătătii, personalul trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak beneficiază de asigurări de viată si de sănătate.

            Art. 2. - Personalul trimis în misiune permanentă în Irak beneficiază de o indemnizatie de 50% calculată asupra salariului în valută corespunzător functiei pe care este încadrat, pentru desfăsurarea activitătii în zone de risc si conflicte armate. Această indemnizatie se acordă numai pe durata existentei riscurilor mentionate.

            Art. 3. - Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la art. 1 si 2 se suportă din bugetele aprobate unitătilor trimitătoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.212.