MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 354 din 23 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

117. - Ordonantă de urgentă privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

1.213. - Hotărâre privind stabilirea normelor de hrană pentru străinii luati în custodie publică si cazati în centrele de cazare ale Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.214. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

200. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Aversa” - S.A. Bucuresti

 

204. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru abrogarea prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

297. - Decizie pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie

 

298. - Decizie pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 354

din 23 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Maria Alina Ochian în Dosarul nr. 5.352/2002 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, Maria Alina Ochian, precum si părtile Ioan Ochian si Rodica Ochian, lipsă fiind Consiliul Local al Sectorului 3 – autoritatea tutelară, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părtilor.

Maria Alina Ochian solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât de această lege pot beneficia doar cei care au avut sansa unui proces desfăsurat cu maximă celeritate.

Ioan Ochian si Rodica Ochian solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost argumentată în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. Arată că textul criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, iar prin deciziile nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003, Curtea Constitutională a constatat că art. 8 din Legea nr. 543/2002 contravine prevederilor Legii fundamentale. Astfel, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, critica de neconstitutionalitate din cauza de fată a rămas fără obiect si a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.352/2002, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Maria Alina Ochian, inculpat ă în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002, care prevăd că se gratiază anumite pedepse aplicate prin hotărâri rămase definitive până la data publicării legii de gratiere, sunt neconstitutionale, fiind contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se arată că sunt discriminati infractorii care, desi au săvârsit infractiuni înainte de adoptarea Legii nr. 543/2002, nu au fost definitiv judecati până la publicarea legii de gratiere.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia ridicată este întemeiată în raport cu art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece “beneficiul gratierii fiind conditionat de pronuntarea unei hotărâri definitive de condamnare, la data intrării în vigoare a legii, permite crearea unei situatii discriminatorii pentru persoanele aflate în aceeasi situatie juridică”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia ridicată a devenit inadmisibil ă, deoarece Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra unei exceptii anterioare având acelasi obiect, constatând că art. 8 din Legea nr. 543/2002 este neconstitu tional, întrucât “limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior, pentru fapte săvârsite până la această dată”.

Avocatul Poporului arată că, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât neconstitutionalitatea prevederilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 a fost constatată printr-o decizie anterior pronuntată de Curtea Constitutională.

Presedintii Camerelor Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competent ă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următoarea redactare: “Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), conform cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, ulterior sesizării cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate, s-a pronuntat în alte cauze prin deciziile nr. 86 si nr. 89 din 27 februarie 2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, respectiv nr. 200 din 27 martie 2003.

Prin aceste decizii Curtea a statuat că prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt neconstitutionale, întrucât “limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată”.

În consecintă, având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitu tionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”, rezultă că, în temeiul alin. (6) din acelasi articol, în speta ce face obiectul prezentei decizii exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 a devenit inadmisibilă.

De altfel, ulterior publicării deciziilor mentionate în Monitorul Oficial al României, Partea I, art. 8 din Legea nr. 543/2002 a fost modificat, în sensul deciziilor Curtii Constitutionale, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003. Noul text al art. 8 din Legea nr. 543/2002 are următorul continut: “Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate pentru fapte săvârsite până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Curtea constată că, în urma acestei modificări a textului, critica de neconstitutionalitate formulată a rămas fără obiect.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Maria Alina Ochian în Dosarul nr. 5.352/2002 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Până la constituirea instantelor judecătoresti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti ordinare.

Art. 2. - (1) Cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă la instantele Curtii de Conturi se preiau de instantele judecătoresti astfel:

a) dosarele aflate pe rolul colegiilor jurisdictionale de pe lângă camerele de conturi se preiau de tribunale, urmând să fie solutionate de sectiile sau, după caz, de completele de contencios administrativ;

b) dosarele aflate pe rolul Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se preiau de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ;

c) dosarele aflate pe rolul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se preiau de Curtea Supremă de Justitie - Sectia contencios administrativ.

(2) Transmiterea dosarelor la instantele prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. În termen de 90 de zile de la aceeasi dată se vor înainta acelorasi instante judecătoresti si dosarele arhivate la instantele Curtii de Conturi.

Art. 3. - Procurorul financiar participă în mod obligatoriu la judecarea cauzelor rezultate din activitatea Curtii de Conturi, apărând interesele financiare ale statului în domeniul de competentă stabilit prin legea organică.

Art. 4. - După intrarea în vigoare a prezentei ordonan te de urgentă, învestirea instantelor judecătoresti, competente potrivit art. 2 alin. (1), se realizează prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin încheierea completelor din cadrul Curtii de Conturi, precum si prin alte modalit ăti prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Judecătorii financiari inspectori si judecătorii financiari, în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor fi propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti prin decret al Presedintelui României în functii de judecători la instantele judecătoresti prevăzute la art. 2, în raport de optiunile acestora.

(2) Propunerea de numire se face de Consiliul Superior al Magistraturii, după examinarea îndeplinirii cerintelor prevăzute de lege pentru ocuparea functiei de judecător, pe baza dosarului profesional si a avizului presedintelui Curtii de Conturi.

Art. 6. - Magistratii-asistenti, grefierii si arhivarii-registratori sunt preluati, în conditiile legii, în functie de ierarhia instantelor de la care provin si potrivit optiunilor personale, de instantele judecătoresti prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 7. - (1) Numărul de posturi pentru instantele judecătoresti se suplimentează cu 198, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi al Curtii de Conturi.

(2) Pentru anul 2003 cheltuielile de personal aferente numărului de posturi suplimentar prevăzut la alin. (1) se asigură prin diminuarea bugetului aprobat Curtii de Conturi si majorarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Justitiei.

(3) Se abilitează Ministerul Justitiei si Curtea de Conturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile.

Art. 8. - Procurorii financiari vor fi preluati de Ministerul Public, ca urmare a reorganizării Curtii de Conturi prin legea sa organică, potrivit procedurii prevăzute la art. 5.

Până la intrarea în vigoare a legii de organizare si functionare a Curtii de Conturi, procurorii financiari vor continua să functioneze în cadrul acesteia si să exercite atributiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Bunurile mobile care au deservit activitatea de solutionare a litigiilor de către instantele Curtii de Conturi se transmit, pe bază de protocol de predare-primire, instantelor judecătoresti prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Până la identificarea unor imobile corespunzătoare pentru functionarea personalului preluat de la Curtea de Conturi, acesta continuă să îsi desfăsoare activitatea de judecată în sediile actuale.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetelor aprobate pe anul 2003 Curtii de Conturi si Ministerului Justitiei, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.

Art. 11. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea normelor de hrană pentru străinii luati în custodie publică si cazati în centrele de cazare ale Ministerului Administratiei si Internelor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 132 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Străinii luati în custodie publică beneficiază, pentru perioada în care se află cazati în centrele de cazare ale Ministerului Administratiei si Internelor, de o alocatie de hrană zilnică, în limita unor plafoane calorice, care constituie norme de hrană.

            Art. 2. - Normele de hrană zilnice, plafoanele calorice si categoriile de persoane pentru care se acordă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Prevederile actelor normative care reglementează acordarea drepturilor de hrană, în timp de pace, pentru personalul din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională se aplică si străinilor luati în custodie publică si cazati în centrele de cazare.

            Art. 4. - Normele de aplicare a prezentei hotărâri, precum si structura normelor de hrană se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.213.

 

ANEXĂ

 

NORME DE HRANĂ

pentru străinii luati în custodie publică de către Ministerul Administratiei si Internelor

 

Denumirea normelor de hrană

Nr. calorii om/zi

Categoriile de personal pentru care se acordă

Norma nr. 1

3.645

Se acordă gratuit:

- persoanelor majore aflate în custodie publică.

Norma nr. 2

3.820

Se acordă gratuit: - persoanelor minore cu vârsta cuprinsă între un an si18 ani, aflate în custodie publică împreună cu unul sau ambii părinti.

Norma nr. 3

3.175

Se acordă gratuit: - femeilor gravide (majore si minore), precum si persoanelor bolnave aflate în custodie publică.

Norma nr. 3A

860

Supliment acordat gratuit:

- femeilor gravide (minore si majore), în lunile de sarcină de la 5 la 9 inclusiv, sau care au născut si nu alăptează copilul în vârstă de până la un an, aflate în custodie publică.

Norma nr. 3B

1.255

Supliment acordat gratuit:

- femeilor (majore si minore) aflate în custodie publică, care au născut si alăptează copilul în vârstă de până la un an.

Norma nr. 4

1.190

Se acordă gratuit:

- pentru fiecare copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti în custodie publică.

Norma nr. 5

 

Se 1.650 acordă gratuit:

- pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti în custodie publică.

Norma nr. 6

 

Se acordă gratuit:

3.850 - bolnavilor internati în stationar si aflati în custodie publică.

Norma nr. 7

4.478

Se acordă gratuit:

- bolnavilor distrofici aflati în custodie publică.

Norma nr. 8 4.915

 

Se acordă gratuit:

- bolnavilor de TBC internati în stationar si aflati în custodie publică.

Norma nr. 9

-

Substituiri de alimente pentru normele nr. 1-8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Academiei Române cu suma de 700.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, în vederea înlocuirii instalatiilor termotehnice si a centralei termice.

            Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat si în bugetul Academiei Române pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2003.

Nr. 1.214.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Aversa” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Aversa” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Aversa” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 25, sectorul 2, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/924/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;copyrightdsc.net

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiar ă a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2003.

Nr. 200.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

 

În scopul evitării blocării procesului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv nerealizarea stocului programat de 2,5 miliarde m3,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile art. 4 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 2. - Operatorii licentiati din domeniul gazelor naturale si Directia generală politică energetică vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2003.

Nr. 204.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

Articol unic. - În conformitate cu art. 8 lit. c) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003, se retrage la cerere avizul de retransmisie al următoarei societăti:

- Societatea Comercială “Magnavox Com” - S.R.L., cerere înregistrată la Consiliul National al Audiovizualului cu nr. 8.994 din 16 octombrie 2003.

 

Nr.

Nr. avizului

Data avizului

Localitatea unde se află statia

Judetul unde se află statia

Localităti din retea

1.

A0167

4 martie 2003

Plenita

Dolj

Plenita

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 21 octombrie 2003.

Nr. 297.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

Articol unic. - În conformitate cu art. 8 lit. c) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003, se retrage la cerere avizul de retransmisie al următoarei societăti:

- Societatea Comercială “Genius Network” - S.R.L., cerere înregistrată la Consiliul National al Audiovizualului cu nr. 9.056 din 17 octombrie 2003.

 

Nr.

Nr. avizului

Data avizului

Localitatea unde se află statia

Judetul unde se află statia

Localităti din retea

1.

A0327

10 aprilie 2003

Galati

Galati

Galati, Brăila

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 21 octombrie 2003.

Nr. 298.