MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 758         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 octombrie 2003

 

SUMAR

 

Hotărârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei României

 

Lege de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 3

din 22 octombrie 2003

pentru confirmarea rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei României

 

În conformitate cu prevederile art. 144 lit. g) din Constitutie, ale art. 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, precum si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările ulterioare, Curtea Constitutională s-a întrunit în plen în vederea examinării rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei României.

CURTEA

constată că, în conformitate cu prevederile constitutionale si legale mentionate, este competentă să confirme rezultatul referendumului national privind Legea de revizuire a Constitutiei României.

Din examinarea datelor comunicate Curtii Constitutionale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul din 18-19 octombrie 2003, rezultă următoarele:

- numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum: 17.842.103

- numărul participantilor: 9.938.441 (reprezentând 55,70% din totalul persoanelor înscrise în liste)

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA”: 8.915.022 (reprezentând 89,70% din totalul voturilor valabil exprimate)

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU”: 875.172 (reprezentând 8,81% din totalul voturilor valabil exprimate)

- numărul voturilor nule: 148.247 (reprezentând 1,49% din totalul voturilor exprimate).

Având în vedere că la referendumul national din 18-19 octombrie 2003 s-au prezentat mai mult de jumătate din numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum, iar dintre participantii la vot majoritatea s-a pronuntat prin “DA”, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. g) si art. 147 alin. (3) din Constitutie, precum si ale art. 5 alin. (2) si art. 45 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu unanimitate de voturi,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Confirmă rezultatul referendumului national din 18-19 octombrie 2003 si constată că Legea de revizuire a Constitutiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, a fost aprobată prin referendum.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea de revizuire a Constitutiei României intră în vigoare.

Pronuntată azi, 22 octombrie 2003.

La sedintă au participat: Nicolae Popa - presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu, Ioan Vida - judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

de revizuire a Constitutiei României

 

Articol unic. - Constitutia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin referendumul national din 8 decembrie 1991, se modifică si se completează astfel:

1. Articolul 1 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”

După alineatul (3) se introduc două noi alineate, (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale.

(5) În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Suveranitatea natională apartine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român si solidaritatea cetătenilor săi.”

4. Articolul 9 se modifică astfel:

Denumirea articolului va fi: “Sindicatele, patronatele si asocia tiile profesionale”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 9

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.”

5. La articolul 11 se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.”

6. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

7. Articolul 16 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:

“(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”

8. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetătenii români pot fi extrădati în baza conventiilor internationale la care România este parte, în conditiile legii si pe bază de reciprocitate.”

9. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

10. La articolul 21 se introduc două noi alineate, (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

11. Articolul 23 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător si numai în cursul procesului penal.”

După alineatul (4) se introduc trei noi alineate, (41), (42) si (43), cu următorul cuprins:

“(41) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăsească un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile.

(42) În faza de judecată instanta este obligată, în conditiile legii, să verifice periodic, si nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestării preventive si să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanta constată că nu există temeiuri noi care să justifice mentinerea privării de libertate.

(43) Încheierile instantei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.”

Alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Punerea în libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum si în alte situatii prevăzute de lege.”

După alineatul (9) se introduce un nou alineat, (91), cu următorul cuprins:

“(91) Sanctiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.”

12. Articolul 27 se modifică astfel:

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situatii:

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoresti;

b) înlăturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

c) apărarea securitătii nationale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Perchezitia se dispune de judecător si se efectuează în conditiile si în formele prevăzute de lege.”

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Perchezitiile în timpul noptii sunt interzise, în afară de cazul infractiunilor flagrante.”

13. Alineatul (3) al articolului 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională.”

14. Articolul 32 se modifică astfel:

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Învătământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor si tinerilor proveniti din familii defavorizate si celor institutionalizati, în conditiile legii.”

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Învătământul de toate gradele se desfăsoară în unităti de stat, particulare si confesionale, în conditiile legii.”

15. După articolul 32 se introduce un nou articol, 321, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Accesul la cultură”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 321

(1) Accesul la cultură este garantat, în conditiile legii.

(2) Libertatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale nu poate fi îngrădită.

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identitătii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitătii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale României în lume.”

16. După articolul 33 se introduce un nou articol, 331, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Dreptul la mediu sănătos”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 331

(1) Statul recunoaste dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice si juridice au îndatorirea de a proteja si a ameliora mediul înconjurător.”

17. Alineatul (2) al articolului 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.”

18. După articolul 35 se introduce un nou articol, 351, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Dreptul de a fi ales în Parlamentul European”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 351

În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii români au dreptul de a alege si de a fi alesi în Parlamentul European.”

19. Alineatul (1) al articolului 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.”

20. Alineatele (1) si (2) ale articolului 38 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă.

(2) Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesional ă, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.”

21. La alineatul (2) al articolului 39, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) activitătile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum si cele desfăsurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de constiintă;”

22. Articolul 41 se modifică si se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: “Dreptul de proprietate privată”

Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

“(31) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.”

23. După articolul 41 se introduce un nou articol, 411, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Libertatea economică”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 411

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.”

24. Alineatul (2) al articolului 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”

25. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Statul acordă alocatii pentru copii si ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protectie socială a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.”

26. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Protectia persoanelor cu handicap “

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 46

Persoanele cu handicap se bucură de protectie specială.

Statul asigură realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viata comunitătii, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor.”

27. Articolul 48 se modifică astfel:

Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.”

28. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 49

(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesar ă într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie propor tională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

29. Articolul 51 se abrogă.

30. Articolul 52 se modifică astfel:

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Cetătenii pot fi încorporati de la vârsta de 20 de ani si până la vârsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor, în conditiile legii organice.”

31. Articolul 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 55

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor si libertătilor persoanelor fizice.

Adjunctii Avocatului Poporului sunt specializati pe domenii de activitate.

(2) Avocatul Poporului si adjunctii săi nu pot îndeplini nici o altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

(3) Organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică.”

32. Alineatul (1) al articolului 60 se modifică si va avea următorul cuprins:copyrightdsc.net

“(1) Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeste de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă, până la încetarea acestora.”

33. Articolul 62 se modifică si se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: “Sedintele Camerelor”

Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Camera Deputatilor si Senatul lucrează în sedinte separate.”

Partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Camerele îsi desfăsoară lucrările si în sedinte comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor, pentru:”

Litera f) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“f) aprobarea strategiei nationale de apărare a tării;”

După litera f) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, f1), cu următorul cuprins:

“f1) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Tării;”

Litera g) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

g) numirea, la propunerea Presedintelui României, a directorilor serviciilor de informatii si exercitarea controlului asupra activitătii acestor servicii;”

După litera g) a alineatului (2) se introduc două noi litere, g1) si g2), cu următorul cuprins:

“g1) numirea Avocatului Poporului;

g2) stabilirea statutului deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora;”

34. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Deputatii si senatorii intră în exercitiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub conditia validării alegerii si a depunerii jurământului.

Jurământul se stabileste prin lege organică.”

35. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 69

(1) Deputatii si senatorii nu pot fi trasi la răspundere juridic ă pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Deputatii si senatorii pot fi urmăriti si trimisi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fără încuviintarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea si trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecată apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) În caz de infractiune flagrantă, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei. Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Camerei asupra retinerii si a perchezitiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru retinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.”

36. Articolul 70 se abrogă.

37. Articolul 71 se abrogă.

38. Alineatul (3) al articolului 72 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral; organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente;

b) organizarea, functionarea si finantarea partidelor politice;

c) statutul deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemniza tiei si a celorlalte drepturi ale acestora;

d) organizarea si desfăsurarea referendumului;

e) organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

f) regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război;

g) regimul stării de asediu si al stării de urgentă;

h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora;

i) acordarea amnistiei sau a gratierii colective;

j) statutul functionarilor publici;

k) contenciosul administrativ;

l) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;

m) regimul juridic general al proprietătii si al mostenirii;

n) organizarea generală a învătământului;

o) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locală;

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele si protectia socială;

r) statutul minoritătilor nationale din România;

s) regimul general al cultelor;

t) celelalte domenii pentru care în Constitutie se prevede adoptarea de legi organice.”

39. Articolul 73 se modifică astfel:

Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Initiativa legislativă apartine, după caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui număr de cel putin 100.000 de cetăteni cu drept de vot. Cetătenii care îsi manifestă dreptul la initiativă legislativă trebuie să provină din cel putin un sfert din judetele tării, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, trebuie să fie înregistrate cel putin 5.000 de semnături în sprijinul acestei initiative.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Guvernul îsi exercită initiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.”

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.”

40. După articolul 73 se introduce un nou articol, 731, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Sesizarea Camerelor”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 731

(1) Se supun spre dezbatere si adoptare Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi si propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale si a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum si proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 37 alineatul (3), articolul 52 alineatul (2), articolul 55 alineatul (3), articolul 72 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 101 alineatul (3), articolul 104 alineatul (2), articolul 116 alineatul (3), articolul 117 alineatele (2) si (3), articolul 119 alineatul (2), articolul 125 alineatele (4) si (5) si articolul 140 alineatul (4). Celelalte proiecte de lege sau propuneri legislative se supun dezbaterii si adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.

(2) Prima Cameră sesizată se pronuntă în termen de 45 de zile. Pentru coduri si alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăsirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.

(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenta sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă si cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgentă.

(5) Dispozitiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător si în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenta decizională apartine primei Camere.”

41. Articolul 75 se abrogă.

42. Articolul 76 se abrogă.

43. Articolul 78 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 78

Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioar ă prevăzută în textul ei.”

44. Alineatul (1) al articolului 83 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Mandatul Presedintelui României este de 5 ani si se exercită de la data depunerii jurământului.”

45. Articolul 84 se modifică astfel:

Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele României se bucură de imunitate.

Prevederile articolului 69 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.”

Alineatul (3) se abrogă.

46. La articolul 85 se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compozitia politică a Guvernului, Presedintele României va putea exercita atributia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.”

47. Alineatul (3) al articolului 89 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui României si nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgentă.”

48. Alineatul (1) al articolului 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Presedintele încheie tratate internationale în numele României, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate si acorduri internationale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.”

49. După alineatul (3) al articolului 92 se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:

“(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îsi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.”

50. Alineatul (1) al articolului 93 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Presedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgentă în întreaga tară ori în unele unităti administrativ-teritoriale si solicită Parlamentului încuviintarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.”

51. După articolul 95 se introduce un nou articol, 951, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Punerea sub acuzare”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 951

(1) Camera Deputatilor si Senatul, în sedintă comună, cu votul a cel putin două treimi din numărul deputatilor si senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Presedintelui României pentru înaltă trădare.

(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi initiată de majoritatea deputatilor si senatorilor si se aduce, neîntârziat, la cunostintă Presedintelui României pentru a putea da explicatii cu privire la faptele ce i se impută.

(3) De la data punerii sub acuzare si până la data demiterii Presedintele este suspendat de drept.

(4) Competenta de judecată apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Presedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.”

52. Articolul 106 se modifică astfel:

După alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

“(11) Presedintele României nu îl poate revoca pe primulministru.“

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă primul-ministru se află în una dintre situatiile prevăzute la articolul 105, cu exceptia revocării, sau este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atributiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilitătii exercitării atributiilor, încetează dacă primul-ministru îsi reia activitatea în Guvern.”

53. Alineatul (2) al articolului 109 va avea următorul cuprins:

“(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situatiile prevăzute la articolul 105, cu exceptia revocării, ori este în imposibilitatea de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile.”

54. Articolul 111 se modifică si se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: “Întrebări, interpelări si motiuni simple”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 111

(1) Guvernul si fiecare dintre membrii săi au obligatia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputati sau de senatori, în conditiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune simplă prin care să-si exprime pozitia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.”

55. Alineatul (3) al articolului 113 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.”

56. Articolul 114 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.”

După alineatul (4) se introduc două noi alineate, (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) Ordonanta de urgentă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgentă la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronuntă asupra ordonantei, aceasta este considerată adoptată si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgentă. Ordonanta de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 74 alineatul (1).

(42) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”

Alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”

După alineatul (5) se introduce un nou alineat, (51), cu următorul cuprins:

“(51) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.”

57. Articolul 117 se modifică astfel:

Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Armata este subordonată exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitătii, a independentei si a unitătii statului, a integritătii teritoriale a tării si a democratiei constitutionale. În conditiile legii si ale tratatelor internationale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de aliantă militară si participă la actiuni privind mentinerea sau restabilirea păcii.”

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Structura sistemului national de apărare, pregătirea populatiei, a economiei si a teritoriului pentru apărare, precum si statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile alineatelor (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, si celorlalte componente ale fortelor armate stabilite potrivit legii.”

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pe teritoriul României pot intra, stationa, desfăsura operatiuni sau trece trupe străine numai în conditiile legii sau ale tratatelor internationale la care România este parte.”

58. Articolul 118 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 118

Consiliul Suprem de Apărare a Tării organizează si coordoneaz ă unitar activitătile care privesc apărarea tării si securitatea natională, participarea la mentinerea securitătii internationale si la apărarea colectivă în sistemele de aliantă militară, precum si la actiuni de mentinere sau de restabilire a păcii.”

59. Articolul 119 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 119

(1) Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

(2) În unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minoritătii nationale respective în scris si oral în relatiile cu autoritătile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, în conditiile prevăzute de legea organică.”

60. Articolul 122 se modifică si se completează astfel:

Alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(1) Guvernul numeste un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organică.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

“(31) Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.”

61. După alineatul (1) al articolului 123 se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

“(11) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.”

62. Articolul 124 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, în conditiile legii.”

După alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins:

“(11) Propunerile de numire, precum si promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor sunt de competenta Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii sale organice.”

63. Articolul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 125

(1) Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie si regulile de functionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorit ătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente să solutioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.”

64. Articolul 127 se modifică si se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: “Folosirea limbii materne si a interpretului în justitie”

Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cetătenii români apartinând minoritătilor nationale au dreptul să se exprime în limba maternă în fata instantelor de judecată, în conditiile legii organice.”

După alineatul (2) se introduc două noi alineate, (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Modalitătile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreti sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justitiei si să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesati.

(4) Cetătenii străini si apatrizii care nu înteleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunostintă de toate actele si lucrările dosarului, de a vorbi în instantă si de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit.”

65. La articolul 130 se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

“(3) Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.”

66. Articolul 132 se modifică astfel:

Denumirea articolului va fi: “Rolul si structura”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 132

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:

a) 14 sunt alesi în adunările generale ale magistratilor si validati de Senat; acestia fac parte din două sectii, una pentru judecători si una pentru procurori; prima sectie este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori;

b) 2 reprezentanti ai societătii civile, specialisti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputatie profesională si morală, alesi de Senat; acestia participă numai la lucrările în plen;

c) ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistratii prevăzuti la alineatul (2) litera a).

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani.

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Presedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile, cu exceptia celor prevăzute la articolul 133 alineatul (2).”

67. Articolul 133 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 133

(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României numirea în functie a judecătorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, în conditiile legii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste rolul de instantă de judecată, prin sectiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situatii, ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste si alte atributii stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independentei justitiei.”

68. Articolul 134 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.”

Litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“c) stimularea cercetării stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de autor;”

La alineatul (2) se introduce o nouă literă, g), cu următorul cuprins:

“g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordan tă cu obiectivele Uniunii Europene.”

69. Articolul 135 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 135

(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

70. Alineatul (2) al articolului 136 se completează, în final, astfel:

“În conditiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaste circulatia si înlocuirea monedei nationale cu aceea a Uniunii Europene.”

71. Articolul 138 se modifică si se completează astfel:

Denumirea articolului va fi: “Impozite, taxe si alte contributii”

După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

“(3) Sumele reprezentând contributiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în conditiile legii, numai potrivit destinatiei acestora.”

72. Articolul 139 se modifică si se completează astfel:

Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. În conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti specializate.”

Alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Consilierii de conturi sunt numiti de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti în exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitătilor prevăzute de lege pentru judecători.”

După alineatul (4) se introduc două noi alineate, (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Curtea de Conturi se înnoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de Parlament, din 3 în 3 ani, în conditiile prevăzute de legea organică a Curtii.

(6) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de către Parlament, în cazurile si conditiile prevăzute de lege.”

73. După articolul 139 se introduce un nou articol, 1391, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Consiliul Economic si Social”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 1391

Consiliul Economic si Social este organ consultativ al Parlamentului si al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiintare, organizare si functionare.”

74. Înaintea alineatului (1) al articolului 140 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“(1) Curtea Constitutională este garantul suprematiei Constitutiei.”

75. Articolul 144 se modifică si se completează astfel:

Litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) se pronuntă asupra constitutionalitătii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;”

După litera a) se introduce o nouă literă, a1), cu următorul cuprins:

“a1) se pronuntă asupra constitutionalitătii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;”

Litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

“c) hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitu tionalitate poate fi ridicată si direct de Avocatul Poporului;”

După litera c) se introduce o nouă literă, c1), cu următorul cuprins:

“c1) solutionează conflictele juridice de natură constitutională dintre autoritătile publice, la cererea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;”

După litera i) se introduce o nouă literă, i1), cu următorul cuprins:

i1) îndeplineste si alte atributii prevăzute de legea organică a Curtii.”

76. Articolul 145 se modifică si va avea următorul cuprins:

Articolul 145

(1) Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.

(2) În cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

(3) În cazul în care constitutionalitatea tratatului sau acordului international a fost constatată potrivit articolului 144 litera a1), acesta nu poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate.

Tratatul sau acordul international constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat.

(4) Deciziile Curtii Constitutionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.”

77. După articolul 145 se introduce un nou titlu, V1, cu denumirea “Integrarea euroatlantică”, cuprinzând două noi articole, 1451 si 1452, cu următorul cuprins:

Denumirea articolului 1451 va fi: “Integrarea în Uniunea Europeană”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 1451

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atributii către institutiile comunitare, precum si al exercitării în comun cu celelalte state membre a competentelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputatilor si senatorilor.

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(3) Prevederile alineatelor (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, si pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

(4) Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderării si din prevederile alineatului (2).

(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării institutiilor Uniunii Europene.”

Denumirea articolului 1452 va fi: “Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 1452

Aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputatilor si senatorilor.”

78. Articolul 151 se modifică si va avea următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Dispozitii tranzitorii”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 151

(1) Proiectele de legi si propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat si se adoptă potrivit dispozitiilor constitutionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire.

(2) Institutiile prevăzute de Constitutie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în functiune până la constituirea celor noi.

(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul mandat prezidential.

(4) Dispozitiile cu privire la Înalta Curte de Casatie si Justitie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.

(5) Judecătorii în functie ai Curtii Supreme de Justitie si consilierii de conturi numiti de Parlament îsi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiti. Pentru asigurarea înnoirii Curtii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi acestia vor putea fi numiti pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instantelor judecătoresti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi vor fi solutionate de către instantele judecătoresti ordinare.”

79. Articolul 152 se modifică si va avea următorul cuprins:

Denumirea articolului va fi: “Republicarea Constitutiei”

Cuprinsul articolului va fi:

“Articolul 152

Legea de revizuire a Constitutiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării.

Constitutia, modificată si completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedintele din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 147 alineatul (1) din Constitutia României, si aprobată prin referendumul national din 18-19 octombrie 2003, ale cărui rezultate sunt confirmate prin Hotărârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003, prezentată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 23 octombrie 2003.

 

Bucuresti, 23 octombrie 2003.

Nr. 429.