MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 761         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 octombrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

821. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

 

4.501. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetătenilor străini, a cetătenilor străini de origine etnică română si a cetătenilor români cu domiciliul în străinătate la institutiile de învătământ superior particular acreditate din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 128.514 din 9 octombrie 2003 al Directiei generale de implementare si reglementare cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acord care stabileste conditiile de producere, livrare, transport si receptie pentru sfecla de zahăr, având în vedere si Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 (cap. I art. 6 si anexa nr. III), referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului,

în temeiul art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunosc de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prevederile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, elaborat de Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România (O.I.N.Z.R.) si însusit de partenerii sociali din filiera zahărului.

Art. 2. - Contractele de producere, livrare, transport si de receptie a sfeclei de zahăr, destinate industrializării, din recolta anului 2004, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile de industrializare, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Acordul interprofesional pentru sfeclă de zahăr, după recunoasterea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, este obligatoriu pentru toti partenerii sociali din filiera zahărului: Patronatul Zahărului din România, Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România (O.I.N.Z.R.).

Art. 4. - Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Directia generală de implementare si reglementare, si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2003.

Nr. 821.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ NATIONALĂ “ZAHĂRUL” DIN ROMÂNIA

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr - recolta anului 2004

 

Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul” din România, denumită în continuare O.I.N.Z.R., si anume:

- Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;

- Asociatia “Patronatul Zahărului din România”,

în baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R. au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2004, destinat ă industrializării.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitar ă, la nivel national, relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv fabrici de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul 2004, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei doi membri ai O.I.N.Z.R. si Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului până cel mai târziu la data de 1 iulie 2004.

1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati celor două structuri profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului 2004 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti mai mari de zahăr alb din sfeclă de zahăr, pe baza programului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului de revigorare a culturii sfeclei de zahăr, a angajamentelor asumate fată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si în conditiile obtinerii sprijinului necesar.

2.2. Cantitatea minimă de zahăr ce va fi produsă de către fiecare fabrică de zahăr se va determina ca medie pe baza performantelor proprii realizate în perioada 1998-2002.

2.3. Fabricile de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare până la începerea campaniei de contractare a sfeclei.

2.4. Între cultivatorul de sfeclă de zahăr si fabrica de zahăr va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare si plată (denumit în continuare CPCLP), recunoscut de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2004. Modelul CPCLP este prevăzut în anexa la prezentul AIP.

2.5. CPCLP se va încheia până la data de 1 mai 2004 si situatia finală, conform prevederilor pct. 2.3, va fi transmisă la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului până la data de 15 mai 2004, prin intermediul Asociatiei “Patronatul Zahărului din România”.

2.6. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.7. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator de sfeclă de zahăr definit si fabrica de zahăr cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.8. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilit ătii lui.

2.9. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.

2.10. CPCLP si AIP pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor două structuri reprezentative, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesională, de sprijinul acordat de stat sub forma subventiei pe produs si nici de instrumentele de reglementare a pietei în baza Legii nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietei produselor agricole si alimentare în România, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei doi parteneri semnatari, în perioada desemnată la pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractual ă derivată din prezentul acord si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei doi parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei doi parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

4.1. În caz de fortă majoră prezentul AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de către oricare dintre părti si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitătii ca fabricile de zahăr să opereze în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr la prelevarea cotizatiei profesionale de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în cuantum de 5 lei/kg de sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă în mod obligatoriu în CPCLP fiecărei fabrici de zahăr. Suma încasată va fi virată integral în contul FCSZR. Din această sumă 57% revine FCSZR, 3% Comisiei Interprofesionale Nationale si 40% asociatiilor cultivatorilor de sfeclă de zahăr din zona fiecărei fabrici. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei organizatii.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la data de 31 decembrie 2004.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona netă de plată, livrată de către cultivatorul de sfeclă de zahăr fabricii de zahăr si receptionată prin aplicarea baremului de echivalen tă.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP va specifica atât suprafata ce se doreste a fi cultivată, cât si productia netă scontată a se obtine.

Pentru toti contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale ori interprofesionale, fabricile de zahăr se obligă să asigure:

- sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor de sfeclă de zahăr, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de către fabrica de zahăr va fi pusă la dispozitie cultivatorului de sfeclă de zahăr până la data stipulată în CPCLP si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii de sfeclă de zahăr se obligă să respecte tehnologia recomandată de fabrica de zahăr si să permită accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, fabricile de zahăr se obligă să transmită datele statistice specifice către Asociatia “Patronatul Zahărului din România”.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa fabricii de zahăr care va notifica cultivatorii de sfeclă de zahăr.

8.2. Cultivatorii de sfeclă de zahăr se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă.

8.3. Fabrica de zahăr poate stabili data limită a termin ării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei limită de receptie poate atrage refuzul fabricii de zahăr de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de receptie ale fabricii de zahăr se efectuează si se suportă de cultivatorul de sfeclă de zahăr. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de receptie ale fabricii la fabrica de zahăr se efectuează si se suportă de fabrica de zahăr.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2004, CPCLP poate deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului 2004 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea Ordinului ministrului agriculturii, alimenta tiei si pădurilor nr. 196/2002 privind stabilirea calitătii-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2003, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 718/2003.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

11.1. Părtile au convenit că pentru recolta anului 2004 pretul de referintă al tonei de sfeclă de zahăr neto de plată de calitate-tip să fie de 50 kg zahăr alb.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua în functie de continutul în zahăr si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri străine si pământ aderent.

11.3. Prin derogare de la prevederile pct. 11.1, CPCLP va lua în considerare pretul de bază al sfeclei de zahăr în lei/tonă stabilit de Comitetul interministerial pentru coordonarea organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România, în baza Hotărârii Guvernului nr. 121/2003 pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importantă natională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006, astfel încât atât cultivatorii de sfeclă de zahăr, cât si fabricile de zahăr să obtină un profit minim prin pretul zahărului alb pe piata natională.

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părtile au convenit ca plata materiei prime receptionate să se facă integral până la data de 31 decembrie 2004.

12.2. În cazul solicitării de către cultivatori a plătii sfeclei de zahăr în echivalent zahăr, transportul zahărului la destinatie se face pe cheltuiala cultivatorilor de sfeclă de zahăr.

12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2004, CPCLP poate deroga de la prevederile pct. 12.1 si 12.2.

12.4. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între părti si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor de sfeclă de zahăr

 

13.1. Cultivatorii de sfeclă de zahăr au dreptul la restituirea gratuită a unei cantităti de tăitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzând cantitătii totale de sfeclă de zahăr livrate.

13.2. CPCLP va prevedea cantitătile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale, valabile înaintea campaniei agricole a anului 2003.

13.3. CPCLP poate să prevadă posibilitatea achizitionării contra cost de către cultivatorii de sfeclă de zahăr a unor cantităti de borhot umed sau în stare uscată.

Încheiat astăzi, 3 octombrie 2003.

 

Pentru Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

dr. ing. Ion Gherman,

presedinte

Pentru Asociatia “Patronatul Zahărului din România”,

ing. Ioan Armenean,

presedinte

Pentru Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România O.I.N.Z.R.,

ing. Mihai Lungu,

presedinte

 

ANEXĂ

la acordul interprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

 

Prezentul CPCLP este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfeclă de zahăr, aferent recoltei anului 2004.

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială .............................................................................................................. - S.A., cu sediul în .................................., str. ............................... nr. ......................, reprezentată prin  .........................................................................................................................., (numele, prenumele, functia) si ....................................................................................................................................................................................., (numele, prenumele, functia)

având contul .................................................................., deschis la ................................, înregistrată la registrul comertului sub nr. ...............,

si

Furnizor: .................................................................../Proprietar ..............................................., cu sediul/domiciliul în .........................................., str. ................................. nr. .........., telefon/fax ..............., reprezentat prin ......................................................, (numele, prenumele, functia)

si ..................................................................................................................................................................................... (numele, prenumele, functia)

având contul .................................................................., deschis la .............................., înregistrată la registrul comertului la pozitia ..................... nr. ...........,copyrightdsc.net

a intervenit următorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr.

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de ......................... ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată ......... tone, care va fi predată beneficiarului conform graficului de livrare ce va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de ......................... tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de 50 kg zahăr alb/tonă sfeclă de zahăr (greutate netă), receptionată la calitate-tip.

Beneficiarul se angajează să cumpere orice altă cantitate de sfeclă de zahăr, la acelasi pret si în aceleasi conditii, pusă la dispozitie de furnizor.

Pentru realizarea suprafetei de ......................... ha, beneficiarul se obligă să pună la dispozitie furnizorului sământa din mai multe soiuri de sfeclă de zahăr, furnizorul putând alege soiul preferat.

Sământa este tratată standard.

Furnizorul de sfeclă de zahăr îl mandatează pe beneficiar ca la plata sfeclei de zahăr să-i retină cotizatia de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România în valoare de 5 lei/kg de sfeclă de zahăr predată neto de plată.

Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declarăm că avem cunostintă de stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr - campania agricolă a anului 2004 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor.

Încheiat astăzi, .............................................. în ................ exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

........................................

(numele, prenumele, semnătura)

Furnizor,

........................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetătenilor străini, a cetătenilor străini de origine etnică română si a cetătenilor români cu domiciliul în străinătate la institutiile de învătământ superior particular acreditate din România

 

În temeiul:

- art. 56, 61, art. 92 alin. (4) si al art. 114 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată;

- art. 1 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată;

- legilor nr. 237-242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 si nr. 480-486/2002, referitoare la înfiintarea unor institutii de învătământ superior particular;

- Ordonantei Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor din alte tări care studiază pe cont propriu în România, aprobată prin Legea nr. 102/1994;

- Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea în România a cetătenilor din alte tări, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii;

- Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înscrierea la studii a cetătenilor străini, a cetătenilor străini de origine etnică română si a cetătenilor români cu domiciliul în străinătate la institutiile de învătământ superior particular acreditate din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală pentru coordonarea învătământului superior, Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale, Directia generală de buget-finante, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si institutiile de învătământ superior particular acreditate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2003.

Nr. 4.501.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind înscrierea la studii a cetătenilor străini, a cetătenilor străini de origine etnică română si a cetătenilor români cu domiciliul în străinătate la institutiile de învătământ superior particular acreditate din România

 

Art. 1. - (1) În institutiile de învătământ superior particular, înfiintate prin lege ca persoane juridice române de drept privat si de utilitate publică, pot fi înscrisi la studii universitare si postuniversitare cetăteni ai altor state, precum si cetătenii străini de origine etnică română si cetătenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Cetătenii străini de origine etnică română si cetătenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscrisi la studii la institutiile de învătământ prevăzute la alin. (1), la facultătile si specializările acreditate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare, în limita locurilor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - (1) Cetătenii străini prevăzuti la art. 1 alin. (1) trebuie să prezinte la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale un dosar de studii, în vederea obtinerii scrisorii de acceptare la studii, conform prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România.

(2) Înscrierea cetătenilor străini la studii în institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se face numai la facultătile si specializările acreditate, cu respectarea reglementărilor aplicabile cetătenilor străini, pe baza dosarelor de studii depuse de fiecare candidat.

(3) Dosarele de studii prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) diploma de bacalaureat - traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională -, vizată spre autentificare de ambasada României din tara emitentă, conditie valabilă pentru candidatii proveniti din statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga, adoptată la 5 octombrie 1961, precum si pentru candidatii proveniti din statele cu care România a încheiat acorduri bilaterale de asistentă juridică;

b) certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competentă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel putin 4 ani de studii la o scoală cu predare în limba română;

c) certificatul de nastere, în copie legalizată;

d) pasaportul, în copie legalizată.

(4) Dispozitia definitivă de înmatriculare a cetătenilor străini se poate emite de către conducerea universitătii numai după primirea aprobării scrise din partea Ministerului Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale.

Art. 3. - (1) Cetătenii străini înmatriculati ca studenti pe cont propriu la institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1) îsi păstrează calitatea de student, implicit drepturile si obligatiile aferente, numai în perioadele pentru care au achitat taxele de scolarizare.

(2) Calitatea de student încetează în caz de neplată a taxelor de scolarizare, de nerespectare a obligatiilor si disciplinei universitare si în cazul încălcării legilor tării.

(3) Reînmatricularea la studii a cetătenilor străini exmatricula ti ca urmare a neplătii taxei de scolarizare se face după achitarea de către cei în cauză a taxelor de studii restante si a taxei de studii pentru primele 3 luni aferente noului an de învătământ.

Art. 4. - (1) Cuantumul taxelor de scolarizare care pot fi percepute studentilor străini este cel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor din alte tări care studiază pe cont propriu în România, aprobat ă prin Legea nr. 102/1994.

(2) Cuantumul taxelor de scolarizare care pot fi percepute studentilor străini de origine etnică română si studentilor români cu domiciliul în străinătate este acelasi ca si pentru studentii români cu domiciliul în România, care au statutul de studenti scolarizati cu taxă, fiind stabilit de senatele universitare.

(3) Taxele de scolarizare prevăzute la alin. (1) se achită trimestrial, cu o anticipatie de minimum 3 luni.

(4) Taxele de scolarizare aferente sesiunii de restante se achită pe durata prevăzută în planul de învătământ, indiferent dacă studentul sustine unul sau mai multe examene în sesiunea respectivă.

Art. 5. - (1) Transferul studentilor străini, înmatriculati la una dintre institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1), la o altă institutie de învătământ superior particular acreditată sau la o institutie de învătământ superior de stat, se face pe baza aprobărilor conducerilor institutiilor de învătământ superior implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Nu poate fi solicitat si aprobat transferul studentilor înmatriculati în primul si în ultimul an de studii.

(2) Anual, institutiile de învătământ superior prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a comunica Ministerului Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru integrare europeană si relatii internationale situatia studentilor străini care au solicitat si au obtinut transferul la alte universităti.

(3) Studentii pot solicita transferul numai dacă si-au îndeplinit toate obligatiile universitare în anul de învătământ anterior.

(4) Pentru fiecare examen de diferentă impus de transferarea unui student de la o institutie de învătământ superior la alta se achită taxa pentru o lună prevăzută pentru specializarea respectivă.

Art. 6. - Schimbarea profilului, domeniului si specializării se poate face după anul I de studii, cu eventuala recunoastere a unor examene promovate de către consiliul facultătii, cu conditia ca durata totală a studiilor să nu depăsească durata initială pentru care a fost înmatriculat studentul.

Art. 7. - (1) Cetătenii străini care provin din tările Uniunii Europene, din Spatiul Economic European sau din cele care nu sunt incluse în lista tărilor cunoscute cu tendinte de emigrare, care au primit aprobarea de a se

înscrie la studii, au obligatia de a achita taxele de scolarizare în avans pe o perioadă de minimum 3 luni si de a se prezenta la institutia de învătământ superior respectivă în termen de 30 de zile de la intrarea în România.

(2) Cetătenii străini care provin din tările cunoscute cu tendinte de emigrare, care au primit aprobarea de a se înscrie la studii, au obligatia de a achita taxele de scolarizare aferente unui an de studii (10 luni) si de a se prezenta la institutia de învătământ superior respectivă în termen de 30 de zile de la intrarea în România.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) si (2), institutia de învătământ superior are obligatia de a comunica serviciilor teritoriale de evidentă informatizată a persoanei numele acestor studenti, în maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) si (2), si de a bloca sumele plătite cu titlu de taxe de scolarizare de către persoana respectivă.

(4) În cazul în care forurile competente dispun repatrierea unor persoane dintre cele prevăzute la alin. (1) si (2), institutia de învătământ superior transferă, la cerere, în contul Directiei generale de evidentă informatizată a persoanei, din sumele depuse în avans de către persoana în cauză, cuantumul necesar realizării acestei actiuni, fără a se putea depăsi contravaloarea avansului.

Art. 8. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, institutiile de învătământ superior prevăzute la art. 1 alin. (1) vor încheia cu Ministerul Educatiei si Cercetării o conventie prin care se va stabili modalitatea virării în contul Ministerului Educatiei si Cercetării a procentului de 30% din sumele încasate de aceste institutii cu titlu de taxă de la studentii străini care studiază în România pe cont propriu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii.

(2) Încheierea conventiei mentionate la alin. (1) dă dreptul institutiilor de învătământ superior particular acreditate să primească pentru scolarizare cetăteni străini.

(3) Studentii si absolventii institutiilor de învătământ superior particular acreditate pot participa la concursurile organizate de către Oficiul National al Burselor de Studii în Străinătate, în vederea obtinerii de burse de studii în străinătate.

(4) Cetătenilor străini mentionati la art. 1 alin. (1), absolventi ai institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care au urmat studiile în conditiile prezentelor norme metodologice, li se recunosc (vizează) de către Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor pe baza unei adeverinte emise de institutia de învătământ superior care atestă virarea de către aceasta în contul Ministerului Educatiei si Cercetării a procentului mentionat la alin. (1).

(5) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) de către institutiile de învătământ superior particular acreditate atrage următoarele consecinte:

a) respectivelor institutii de învătământ li se interzice să mai înscrie la studii cetăteni străini, în conditiile prezentelor norme metodologice;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării nu va emite scrisoare de acceptare pentru scolarizarea cetătenilor străini la institutiile de învătământ superior în cauză, până la data la care prevederile alin. (1) nu vor fi îndeplinite;

c) studentii si absolventii acestor institutii de învătământ superior nu pot participa la concursurile organizate de către Oficiul National al Burselor de Studii în Străinătate, în vederea obtinerii de burse;

d) actele de studii ale absolventilor institutiilor de învătământ superior în cauză nu vor fi vizate de către Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

Art. 9. - (1) Conducerilor institutiilor de învătământ superior prevăzute la art. 1 alin. (1) le revine răspunderea aplicării prevederilor legale referitoare la încasarea taxelor de scolarizare în valută.

(2) Nerespectarea prevederilor mai sus mentionate atrage, după caz, răspunderea civilă, penală sau administrativă, conform legii.