MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

967. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

968. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

970. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul apărării nationale,

George Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurarea asistentei medicale în caz de dezastre si epidemii se realizează în baza Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Asigurarea medicală în caz de dezastre si epidemii face parte din ansamblul măsurilor luate în vederea diminuării efectelor asupra sănătătii populatiei.

Art. 3. - Scopul prezentului regulament este de a stabili modul de organizare, componenta, atributiile si dotarea Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii.

Art. 4. - Obiectul de activitate al Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii constă în organizarea, reglementarea si coordonarea tuturor functiilor si prestatiilor de sănătate, care reprezintă responsabilitatea autoritătilor publice centrale si locale, atât în sectorul public, cât si în cel privat, în domeniul apărării împotriva dezastrelor si epidemiilor.

 

CAPITOLUL IIcopyrightdsc.net

Organizarea, componenta si functionarea Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Art. 5. - (1) Comisia centrală pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii, denumită în continuare Comisia centrală, functionează pe lângă Ministerul Sănătătii si se subordonează în caz de dezastre si epidemii Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.

(2) Comisia centrală este condusă de către ministrul sănătătii, în calitate de presedinte, si este alcătuită din reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice centrale si ai altor institutii cu atributii si responsabilităti în actiunile referitoare la acest tip de dezastre, precum si din cadre didactice din institutele de învătământ superior si specialisti din institutele de cercetare de profil, conform anexei nr. 1.

(3) Membrii Comisiei centrale sunt desemnati de conducerile unitătilor pe care le reprezintă si sunt validati prin ordin al

presedintelui comisiei.

Art. 6. - Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor cooperează cu comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu Consiliul National al Crucii Rosii si cu comisiile judetene de apărare împotriva dezastrelor, în conformitate cu schema fluxului informational-decizional prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale este asigurat de Ministerul Sănătătii si este condus de către un consilier din cadrul Directiei generale asistentă medicală.

(2) Componenta Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Lista dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 8. - Secretariatul tehnic permanent conduce activitătile de pregătire pentru asistenta medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii între sedintele Comisiei centrale.

Art. 9. - Comisia centrală îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul de membri si adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor ce o compun.

Hotărârile referitoare la ministerele cu retea sanitară proprie si la celelalte organe centrale se transmit conducătorilor acestora pentru avizare.

Art. 10. - Comisia centrală se convoacă în sedinte ordinare trimestrial si ori de câte ori este necesar. Comisia centrală poate fi convocată la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi.

Art. 11. - Ordinea de zi se adoptă la începutul sedintei ordinare, pe baza proiectului comunicat de Secretariatul tehnic permanent. La propunerea presedintelui sau a celorlalti membri ai Comisiei centrale se pot include în ordinea de zi si alte probleme în afara celor prevăzute în proiectul transmis.

Art. 12. - La fiecare sedintă ordinară dezbaterile si măsurile stabilite se consemnează în scris de către Secretariatul tehnic permanent. Hotărârile adoptate se comunică institutiilor interesate, în termen de cel mult 5 zile de la data sedintei.

Art. 13. - Sarcinile care rezultă din atributiile Comisiei centrale sunt rezolvate operativ de către Secretariatul tehnic permanent.

Art. 14. - Secretariatul tehnic permanent tine sedinte ordinare de lucru de regulă lunar si ori de câte ori este necesar.

Art. 15. - Documentele si arhiva privind activitatea Comisiei centrale se păstrează la Secretariatul tehnic permanent în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare privind lucrul cu documentele secrete si nesecrete.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Art. 16. - Comisia centrală are următoarele atributii principale:

a) participă la elaborarea strategiei nationale de apărare împotriva dezastrelor în cadrul Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor;

b) elaborează planul operativ al Ministerului Sănătătii de apărare împotriva dezastrelor si epidemiilor si interventie medicală în caz de dezastre si epidemii;

c) îndrumă, controlează si avizează modul de întocmire a planurilor de interventie medicală din teritoriu;

d) participă la elaborarea planurilor operative si a programelor generale de apărare împotriva dezastrelor;

e) avizează regulamentele comisiilor judetene de apărare împotriva dezastrelor, modul de organizare si functionare a acestora pentru aspectele ce privesc prevenirea, interventia si înlăturarea efectelor dezastrelor si epidemiilor ce se aprobă de către Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;

f) face anual propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare organizării protectiei, interventiei medicale si înlăturării efectelor produse de dezastre, inclusiv pentru dezvoltarea retelei care asigură fluxul informational-decizional;

g) prezintă anual rapoarte privind efectele eventualelor dezastre si stadiul realizării măsurilor de prevenire si refacere;

h) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor acestora si măsurilor întreprinse pe linie sanitară;

i) asigură informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potential, a iminentei producerii dezastrelor si a efectelor acestora, precum si a măsurilor luate;

j) initiază programe de cercetare în domeniul ocrotirii sănătătii si face propuneri pentru fondurile necesare întretinerii si dezvoltării retelei medicale de interventie la dezastre si epidemii;

k) propune mecanisme si instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum si metode de identificare si evaluare a lor;

l) coordonează activitatea structurilor medico-legale pentru o cât mai rapidă evaluare a numărului de victime si identificare a acestora si ia măsuri în acest scop;

m) stabileste parametrii pe baza cărora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre si stabileste nivelurile de interventie medicală;

n) coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de dezastre si epidemii, precum si activitatea de asigurare a asistentei medicale la dezastre a comisiilor judetene de apărare împotriva dezastrelor si activitătile medicale din teritoriu;

o) colaborează cu celelalte comisii centrale specializate pe tipuri de dezastre, organizate pe lângă ministerele de resort, cu alte autorităti publice centrale, cu asociatiile profesionale sau cetătenesti si cooperează cu organizatiile nonguvernamentale interne sau internationale;

p) avizează proiectele regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor judetene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aspectele privitoare la asistenta medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii;

r) aprobă planurile judetene pentru asistenta medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii;

s) solicită si urmăreste participarea unitătilor subordonate Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor ministere, cu forte si mijloace din dotarea acestora, în actiunile de interventie pentru limitarea efectelor asupra sănătătii populatiei, produse de dezastre si epidemii;

t) colaborează cu Comandamentul Protectiei Civile care planifică, organizează si conduce exercitii generale si aplicatii în scopul pregătirii factorilor de decizie si a populatiei pentru interventia în situatii de dezastre si epidemii;

u) analizează si validează măsurile aprobate de presedinte sau vicepresedinte între sedinte si le pune în aplicare;

v) organizează, împreună cu Consiliul National al Crucii Rosii si cu alte organisme interesate, pregătirea sanitară împotriva dezastrelor;

w) organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în probleme specifice de acordare a asistentei medicale în situatii de dezastru;

x) asigură asistenta medicală în caz de dezastre, pentru utilizarea retelei sanitare si extinderea la nevoie a capacitătii de spitalizare.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Art. 17. - Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are următoarele atributii si responsabilităti:

a) în perioadele dintre sedinte duce la îndeplinire hotărârile comisiei, urmăreste realizarea lor si exercită atributiile acesteia, făcând propuneri care devin executorii după aprobarea de către presedinte, urmând ca la prima sedintă să aducă la cunostintă comisiei măsurile aprobate si să le supună analizei si validării de către membrii acesteia;

b) analizează si propune spre avizare Comisiei centrale planurile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenta medicală de urgentă;

c) în situatii critice din punct de vedere al asistentei medicale de urgentă în caz de dezastre si epidemii, propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale să solicite Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor autorităti publice centrale interventia cu forte si mijloace din dotarea unitătilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri si pentru limitarea si

înlăturarea efectelor negative;

d) colectează si verifică datele si informatiile privind efectele dezastrelor si epidemiilor asupra populatiei, a retelei medicale si măsurile întreprinse, primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de apărare împotriva dezastrelor sau de la alte surse;

e) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor si întocmeste rapoarte de sinteză periodice si anuale privind starea de sănătate a populatiei afectate de dezastre si epidemii si de refacere a retelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informational, pe care le prezintă presedintelui sau vicepresedintilor Comisiei centrale, urmăreste realizarea măsurilor aprobate;

f) întocmeste informări privind declansarea, evolutia fenomenelor negative asupra populatiei si a retelei medicale, efectele acestora si măsurile luate si le transmite mass-mediei;

g) urmăreste promovarea si elaborarea, de către institutele de profil, a studiilor si cercetărilor în vederea fundamentării de acte normative care privesc asistenta medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii;

h) initiază anual si participă la exercitiile de simulare a producerii de dezastre si epidemii, organizate pe zone de risc si pe judete, pentru verificarea pregătirii si conlucrării formatiilor de interventie, a functionării fluxului informational-decizional, precum si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie;

i) participă la elaborarea si actualizarea conventiilor internationale pentru probleme ce privesc apărarea împotriva dezastrelor si epidemiilor, participă la organizarea si desfăsurarea actiunilor si a simulărilor de apărare împotriva dezastrelor si epidemiilor, urmărind respectarea conventiilor bilaterale sau multilaterale;

j) verifică periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de apărare împotriva dezastrelor asupra cunoasterii atributiilor specifice ce le revin si asupra modului de actiune în caz de dezastre si  epidemii;

k) participă, în colaborare cu alte ministere, la întocmirea planurilor de interventie în caz de producere a dezastrelor si epidemiilor si urmăreste realizarea măsurilor care se iau în asemenea situatii;

l) propune presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei centrale convocarea sedintei ordinare anuale a acesteia si a sedintelor extraordinare ori de câte ori este necesar;

m) întocmeste programe si urmăreste pregătirea personalului cu atributii de apărare împotriva dezastrelor si epidemiilor;

n) constată si propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sanctiunilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările si completările ulterioare, în legătură cu activitatea de asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii.

 

CAPITOLUL V

Atributiile specifice ale Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii, pe tipuri de dezastre

SECTIUNEA 1

Cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave si incendii în masă

 

Art. 18. - Atributiile principale ale Comisiei centrale în situatii de cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave si incendii în masă sunt următoarele:

a) stabileste o conceptie unitară privind asigurarea asistentei medicale în caz de cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave si incendii, care să impună o pregătire si o dotare standardizată;

b) stabileste măsuri în planurile de interventie de urgentă, pe baza prognozelor elaborate de către Comisia centrală pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismelor si a alunecărilor de teren;

c) stabileste măsuri pentru asigurarea functionalitătii retelei sanitare din zonele de risc seismic, prin asigurarea iluminatului de rezervă, a rezervelor de apă potabilă, a produselor medicamentoase, materialelor sanitare, aparaturii medicale, produselor de sânge, cresterea capacitătii de spitalizare si alte asemenea măsuri;

d) pregăteste prin unitătile sanitare teritoriale personalul medico-sanitar pentru a actiona potrivit competentei si atributiilor care îi revin;

e) asigură asistenta medicală a personalului care participă la actiunile de apărare împotriva efectelor seismelor;

f) asigură dotarea retelei sanitare din zonele de risc seismic cu mijloace de evacuare medicalizate pentru sustinerea functiilor vitale pe timpul transportului;

g) stabileste si aplică măsuri pentru asigurarea sistemului de transmisiuni care să realizeze operativ legăturile pe orizontală si verticală ale retelei medicale, pe mai multe căi: radio, telefon, fax, telex si alte mijloace de informare;

h) colectează date referitoare la caracterul si amploarea dezastrului, natura si volumul actiunilor medico-sanitare necesare, analizează situatia creată si stabileste măsurile de interventie ce se impun;

i) coordonează actiunile retelei sanitare din zona afectată si îi acordă sprijinul necesar prin manevra de forte si mijloace din zonele neafectate;

j) organizează asistenta medicală curentă a populatiei din zona afectată si din taberele de sinistrati;

k) intensifică măsurile igienico-sanitare si antiepidemice si coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de cutremur;

l) supraveghează, prin autoritătile sanitare din teritoriu, modul de asanare a zonelor afectate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice

 

Art. 19. - Atributiile principale ale Comisiei centrale în situatii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice sunt următoarele:

a) coordonează si urmăreste realizarea într-o conceptie unitară, pe întregul teritoriu al tării, a măsurilor de asigurare a asistentei medicale pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

b) analizează si aprobă măsurile privind asigurarea asistentei medicale în asemenea situatii din planurile judetene de apărare împotriva dezastrelor;

c) sprijină, prin măsuri specifice, unitătile sanitare nominalizate ca periclitate în asemenea situatii, pe baza valorilor caracteristice zonale (cote de atentie, alarmă, pericol si inundatie) stabilite o dată cu întocmirea planurilor de apărare;

d) asigură fluxul informational operativ-decizional, mărind frecventa transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizărilor;

e) declansează actiunile operative de asigurare a asistentei medicale în zonele periclitate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice, dirijează personalul sanitar si mijloacele materiale suplimentare pentru acordarea asistentei medicale de urgentă;

f) asigură asistenta medicală personalului care participă la actiunile de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

g) dispune măsuri de supraveghere epidemiologică a populatiei evacuate ca urmare a inundatiilor;

h) coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de inundatii si asigură supravegherea sanitară a aprovizionării populatiei cu apă potabilă si alimente, verifică respectarea normelor igienico-sanitare si antiepidemice în zonele afectate de inundatii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Accident nuclear si căderi de obiecte cosmice

 

Art. 20. - Atributiile principale ale Comisiei centrale în situatii de accident nuclear si căderi de obiecte cosmice sunt următoarele:

a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea măsurilor de asistentă medicală de urgentă în caz de accident nuclear si căderi de obiecte cosmice, în colaborare cu Comisia centrală pentru accident nuclear si căderi de obiecte cosmice;

b) supraveghează respectarea normelor nationale de radioprotectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;

c) stabileste cadrul pentru realizarea măsurilor de profilaxie a bolii de iradiere;

d) coordonează actiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistentei medicale de urgentă pentru situatiile de accident nuclear si căderi de obiecte cosmice si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminării radioactive a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;

e) asigură dotarea unitătilor sanitare din zonă pentru interventia în caz de accident nuclear si căderi de obiecte cosmice;

f) asigură asistenta medicală personalului care participă la actiunile de interventie medicală în caz de accident nuclear si căderi de obiecte cosmice;

g) estimează consecintele posibile ale eliberării de radionuclizi, conform dozelor evaluate de Comisia centrală pentru accident nuclear si căderi de obiecte cosmice, si face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor privind înstiintarea si alarmarea populatiei în legătură cu situatia creată si modul de comportare în caz de contaminare radioactivă, evacuarea populatiei din zona contaminată, distribuirea de iodură de potasiu la populatia din zonele afectate si la personalul de interventie;

h) coordonează actiunile de interventie medicală de urgentă si sprijină cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitară din teritoriul afectat;

i) efectuează schimburi de informatii cu organismele medicale internationale, în cadrul retelei mondiale de supraveghere a radioactivitătii mediului a Organizatiei Mondiale a Sănătătii si a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică;

j) apreciază nevoile de sprijin international;

k) urmăreste evolutia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente si în cele de deplasare a norului radioactiv, făcând estimări de doze privind diferitele căi de expunere;

l) informează populatia despre actiunile ce se desfăsoară în vederea reluării cursului normal al vietii si coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de accident nuclear.

 

SECTIUNEA a 4-a

Explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane

 

Art. 21. - Atributiile principale ale Comisiei centrale în situatii de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane sunt următoarele:

a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea măsurilor de asistentă medicală de urgentă în caz de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, care să permită colaborarea si repartizarea corectă a sarcinilor ce revin Ministerului Sănătătii, ministerelor cu retea sanitară proprie si altor institutii publice centrale care se implică în lichidarea urmărilor dezastrului;

b) elaborează norme nationale de protectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;

c) stabileste cadrul pentru realizarea măsurilor de control al îmbolnăvirilor prin intoxicatii cu substante chimice periculoase;

d) coordonează actiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistentei medicale de urgentă în caz de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminării chimice a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;

e) asigură dotarea pentru interventie în caz de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane a unitătilor sanitare din zonă;

f) asigură asistenta medicală personalului care participă la actiunile de interventie în caz de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane;

g) estimează consecintele posibile ale eliberării de substante chimice periculoase si face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor privind înstiintarea si alarmarea populatiei în legătură cu situatia creată si modul de comportare în caz de contaminare chimică, evacuarea populatiei din zona contaminată, distribuirea de antidoturi la populatia din zonele afectate si la personalul de interventie;

h) coordonează actiunile de interventie medicală de urgentă si sprijină cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitară din teritoriul afectat;

i) efectuează schimburi de informatii cu organismele medicale internationale;

j) apreciază nevoile de sprijin international;

k) urmăreste evolutia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente si în cele de deplasare a norului chimic, făcând estimări de doze privind diferitele căi de expunere;

l) informează populatia despre actiunile ce se desfăsoară în vederea reluării cursului normal al vietii;

m) studiază fenomenul si particularitătile de producere a unui accident chimic, iar concluziile cercetărilor de toxicologie specială vor fi folosite pentru crearea de instrumente electronice de decizie pentru organizarea măsurilor de asigurare a asistentei medicale;

n) asigură crearea unui sistem informational automatizat, care să cuprindă baza de date privind tipurile si cantitătile de substante chimice cu potential periculos existente si măsurile de asistentă medicală necesare la toate nivelurile;

o) se preocupă de realizarea unui sistem de comunicare si informare imediată asupra aparitiei de explozii mari la suprafată si în subteran, accidente chimice si avarii deosebit de grave la conducte magistrale si urbane, asupra zonei afectate, a numărului de victime probabile, a tipului de leziuni dominante, în vederea asigurării asistentei medicale, prespitalicesti si spitalicesti, organizării interventiei medicale si a evacuării victimelor;

p) asigură completarea dotării unitătilor sanitare din zonele de risc chimic cu mijloace de evacuare adecvate si echipate corespunzător pentru interventie;

r) se preocupă de pregătirea de cadre medicale specializate în toxicologie si de antrenarea personalului de interventie;

s) conlucrează în cadrul Planului national de interventie la dezastre cu alte autorităti decât cele medicale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Apărării Nationale, Comandamentului Protectiei Civile, Societătii Nationale de Cruce Rosie si al altor institutii publice centrale;

t) coordonează si sprijină activitătile de interventie ale formatiunilor medicale în timpul accidentului chimic si coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de accident chimic;

u) avizează din punct de vedere sanitar reluarea activitătilor din zonele afectate de accidentul chimic.

 

SECTIUNEA a 5-a

Epidemii

 

Art. 22. - Atributiile principale ale Comisiei centrale în situatii de epidemii sunt următoarele:

a) colaborează cu directiile de profil pentru realizarea cadrului organizatoric adecvat aplicării măsurilor de prevenire si control în caz de epidemii;

b) participă la supravegherea respectării normelor nationale antiepidemice de protectie a populatiei, a produselor alimentare, a apei potabile si a anumitor factori de mediu;

c) participă la stabilirea cadrului organizatoric pentru realizarea măsurilor de control în epidemii de boli transmisibile;

d) participă la coordonarea actiunilor de elaborare a planurilor de asistentă de urgentă pentru situatiile epidemice si stabileste proceduri proprii de supraveghere si control al contaminării cu agenti patogeni a populatiei, produselor alimentare, a apei si a anumitor factori de mediu;

e) colaborează cu directiile de sănătate publică teritoriale la asigurarea dotării pentru interventie în caz de epidemie a unitătilor sanitare din zonă;

f) coordonează asigurarea asistentei medicale de urgentă a personalului care participă la actiunile de interventie în caz de epidemii;

g) coordonează actiunile de interventie si sprijină cu forte si mijloace suplimentare reteaua sanitară din teritoriul afectat;

h) efectuează schimburi de informatii cu Organizatia Mondială a Sănătătii;

i) apreciază nevoile de sprijin international;

j) informează populatia cu privire la actiunile care se desfăsoară în vederea instituirii carantinei sau a reluării cursului normal al vietii;

k) elaborează planurile de măsuri necesare pentru control în caz de producere a unor epidemii, urmărindu-se catagrafierea tuturor persoanelor la risc si vaccinarea acestora;

l) asigură cresterea capacitătii laboratoarelor de investigatii biologice, care să permită acestora o adaptare rapidă la un volum mare de determinări;

m) elaborează ghiduri, materiale pentru educarea si informarea populatiei privind comportamentul adecvat în caz de epidemii;

n) coordonează si sprijină actiunile de investigare si de neutralizare a agentilor patogeni implicati în producerea de epidemii;

o) urmăreste modul de realizare a supravegherii clinico-epidemiologice a populatiei afectate de evenimentele epidemiologice si coordonează activitatea de medicină legală în situatiile de epidemii.

Art. 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COMPONENTA

Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Nr. crt.

Functia

Functia în comisie

1.

Ministrul sănătătii

presedinte

2.

Secretar de stat în Ministerul Sănătătii - asistentă medicală

vicepresedinte

3.

Secretar de stat în Ministerul Sănătătii si presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

membru

4.

Secretarul general al Ministerului Sănătătii

membru

5.

Consilierul personal al ministrului sănătătii pe probleme de asistentă medicală de urgentă

membru

6.

Consilierul personal al ministrului sănătătii pe probleme de boli infectioase

membru

7.

Directorul general al Directiei generale asistentă medicală din Ministerul Sănătătii

membru

8.

Directorul general al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat din Ministerul Sănătătii

membru

9.

Directorul general al Directiei generale buget si achizitii din Ministerul Sănătătii

membru

10.

Directorul general al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală din Ministerul Sănătătii

membru

11.

Directorul general al Directiei generale pentru integrare europeană si relatii internationale din Ministerul Sănătătii

membru

12.

Inspectorul sanitar de stat sef din Ministerul Sănătătii

membru

13.

Presedintele Comisiei de medicină de urgentă a Ministerului Sănătătii

membru

14.

Presedintele Comisiei de epidemiologie a Ministerului Sănătătii

membru

15.

Presedintele Comisiei de igienă a Ministerului Sănătătii

membru

16.

Presedintele Comisiei de boli infectioase a Ministerului Sănătătii

membru

17.

Presedintele Comisiei de toxicologie si toxicodependentă a Ministerului Sănătătii

membru

18.

Presedintele Comisiei de microbiologie a Ministerului Sănătătii

membru

19.

Directorul Institutului National de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti

membru

20.

Directorul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti

membru

21.

Directorul Institutului National de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C. T. Nicolau” Bucuresti

membru

22.

Directorul Statiei Centrale de Salvare a Ministerului Sănătătii

membru

23.

Directorul Spitalului Clinic de Urgentă Floreasca

membru

24.

Directorul general al Spitalului Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti

membru

25.

Directorul general al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti

membru

26.

Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale

membru

27.

Reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor

membru

28.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

membru

29.

Reprezentantul Ministerului Economiei si Comertului

membru

30.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

membru

31.

Reprezentantul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

membru

32.

Reprezentantul Comandamentului Protectiei Civile

membru

33.

Reprezentantul Societătii Nationale de Cruce Rosie

membru

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

SCHEMA

fluxului informational-decizional al Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor

Comisia judeteană de apărare împotriva dezastrelor (prefect)

Directiile de sănătate publică judetene (director)

Unităti sanitare si farmaceutice judetene

Unităti sanitare si farmaceutice locale

Comisii municipale

Comisii orăsenesti

Comisii comunale

Comisia centrală pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

Consiliul National al Crucii Rosii

Celelalte comisii Centrale

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

COMPONENTA

Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Nr.crt.

Functia

Functia în secretariat

1.

Consilier Directia generală asistentă medicală din Ministerul Sănătătii

membru

2.

Consilier Directia generală asistentă medicală din Ministerul Sănătătii

membru

3.

Consilier Directia generală asistentă medicală din Ministerul Sănătătii

membru

4.

Consilier Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală din Ministerul Sănătătii

membru

5.

Consilier Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din Ministerul Sănătătii

membru

6.

Consilier Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din Ministerul Sănătătii

membru

 

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

LISTA

dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

 

Nr. crt.

Denumirea materialului

Cantitatea (buc.)

1.

Calculator complet cu monitor color performant, cu modem si acces Internet

4

2.

Complet imprimante laser/inkjet alb-negru

3

3.

Complet imprimantă laser/inkjet color

1

4.

Aspectomat

1

5.

Proiector pentru calculator si video

1

6.

Telefon operativ

1

7.

Scaner color

1

8.

Video recorder

1

9.

Aparat de fotografiat cu blit

1

10.

Copiator Xerox

1

11.

Dischete 3.50 inch

50

12.

Consumabile pentru calculatoare (set)

8

13.

Hârtie de scris (topuri)

10

14.

Televizor color

1

15.

Autoturism de teren

1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 968.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Agache Alexandru, fiul lui Agache Alexandru si Ana, născut la 16 august 1955 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 50933 Köln, Hirseweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. 13 Septembrie nr. 3, ap. 11, judetul Cluj.

2. Agache Ioana-Mihaela, fiica lui Moldovan Ioan si Adriana-Vasilica, născută la 18 februarie 1963 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 50933 Köln, Hirseweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. 13 Septembrie nr. 3, ap. 11, judetul Cluj.

3. Agarici Eduart-Claudiu, fiul lui Agarici Cezar si Minerva, născut la 28 octombrie 1950 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 89335 Ichenhausen, Zeiterweg 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Bd. Eroilor nr. 26, ap. 6, judetul Timis.

4. Agarici Mariana, fiica lui Chihaia Gheorghe si Ileana, născută la 22 februarie 1956 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 89335 Ichenhausen, Zeiterweg 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Bd. Eroilor nr. 26, ap. 6, judetul Timis.

5. Aioanei Angela, fiica lui Aioanei Ioan si Ileana, născută la 20 octombrie 1967 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 9714 Stockenboi 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpulung Moldovenesc, Str. Uzinei nr. 16, judetul Suceava.

6. Ambrosius Mihaela, fiica lui Vavrită Stefan si Maria, născută la 15 martie 1968 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 51103 Köln, Wurzburgerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 71, ap. 17, judetul Mures.

7. Andrasciuc Isabela, fiica lui Parfene Vasile si Tudora, născută la 14 iulie 1970 în localitatea Vaslui, România, cu domiciliul actual în Germania, 57076 Siegen, Holunderweg 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, aleea Godeanu nr. 2, sc. 1, ap. 13, judetul Caras-Severin.

8. Ardelean Constantina, fiica lui Buică Florea si Maria, născută la 20 martie 1961 în localitatea Zăval, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Liebenauer Hauptstr. 96/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 1, bl. 8, ap. 15, judetul Dolj.

9. Ardelean Gavriel, fiul lui Ardelean Gavril si Floare, născut la 13 aprilie 1967 în localitatea Teremia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Liebenauer Hauptstr. 96/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Teremia Mare, judetul Timis.

10. Ardelian-Griz Tunde-Maria, fiica lui Griz Vasile si Berta-Luiza, născută la 21 noiembrie 1962 în localitatea Sânpaul, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 89073 Ulm, Wielandstr. 36/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Bd. 1848 nr. 46, ap. 18, judetul Mures.

11. Asofiei-Gorun Marius, fiul lui Asoffiei-Gorun Stelian si Elisabeta, născut la 4 aprilie 1972 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 8263 Grosswilfersdorf, Radersdorf 57, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Doamna Stanca nr. 20, judetul Brasov.

12. Bakk Marta, fiica lui Bakk Francisc si Iren, născută la 9 august 1965 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Engerthstr. 150/8/52, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Crângului nr. 18, bl. 8, sc. C, ap. 9, judetul Covasna.

13. Balint Adriana, fiica lui Biroas Ioan si Aurelia-Maria, născută la 6 mai 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 88400 Biberach, Funf Linden 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Nuferilor bl. 7, sc. 4, ap. 10, judetul Caras-Severin.

14. Balslev Daniela, fiica lui Cruciat Petru si Luminita, născută la 15 ianuarie 1974 în localitatea Zărnesti, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 Copenhaga NV, Genforeningspladsen 39, 3 tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Tudor Vladimirescu nr. 36, bl. 3, ap. 25, judetul Brasov.

15. Barthuber Carmen-Livia, fiica lui Surcel Petrică si Maria, născută la 1 noiembrie 1969 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 82275 Emmering, Lantfriedstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. Căpsunilor nr. 7, judetul Dolj.

16. Bartz Katalin, fiica lui Babb Ioan si Ileana, născută la 8 iulie 1962 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 81241 Munchen, Lortzingstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Pet.fi Sandor nr. 8, judetul Satu Mare.

17. Bătănasi Loredana, fiica lui Stoica Vasile si Margareta, născută la 28 iunie 1978 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Flosslendstr. 23 A/P/01, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Inginerilor nr. 2, bl. T30, sc. 2, ap. 5, sectorul 2.

18. Beck Anne-Marie, fiica lui Tache Trifan si Ileana, născută la 24 aprilie 1977 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 72505 Krauchenwies, Auf der Holl 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Callatis nr. 12, bl. A12, sc. C, ap. 40, sectorul 6.

19. Beck Ileana, fiica lui Enache Stefan si Ana-Valerica, născută la 16 aprilie 1969 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 23558 Lubeck, Finkenberg 66, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ciprian Porumbescu nr. 15, bl. 87, ap. 44, sectorul 6.

20. Becker Steluta, fiica lui Varga Emil si Elena, născută la 5 ianuarie 1963 în localitatea Dumbrăveni, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 60439 Frankfurt am Main, Titusstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Saros pe Târnave nr. 255, judetul Sibiu.

21. Benea Rodica, fiica lui Pop Vasile si Aurelia, născută la 20 august 1970 în localitatea Jibou, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4300 St. Valentin, Windberg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 5, ap. 17, judetul Maramures.

22. Benea Stefan-Dan, fiul lui Benea Stefan si Maria-Cornelia, născut la 11 octombrie 1961 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4300 St. Valentin, Windberg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 5, ap. 17, judetul Maramures.

23. Benyi Istvan, fiul lui Benyi Istvan si Ana, născut la 10 decembrie 1953 în localitatea Fântânele, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Friedmanngasse 20/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fântânele bl. E2, ap. 6, judetul Mures.

24. Bîrcu Dorian, fiul lui Bîrcu Nicolae si Elena, născut la 15 august 1963 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2630 Taastrup, Saven A5, 3, -4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. Lămâitei nr. 26, bl. 26, sc. 1, ap. 13, judetul Dolj.

25. Bodocan Maria, fiica lui Farcas Iuliu si Marta, născută la 28 iulie 1937 în localitatea Satu Nou de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 73066 Uhingen, Fliderstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Arcidava nr. 23, judetul Timis.

26. Borangic Sergiu-Adrian, fiul lui Borangic Ioan si Neamtu Mina, născut la 31 august 1976 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71032 Boblingen, Spielbergstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Nera bl. 1, ap. 10, judetul Timis.

27. Both Szilard-Gyozo, fiul lui Both Endre-Emeric si Iuliana, născut la 19 septembrie 1979 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 94124 Buchlberg, Buchlbergerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Tiblesului nr. 3, judetul Cluj.

28. Brodbeck Carmen-Maria, fiica lui Românu Florin-Alexandru si Păsule Livia, născută la 17 aprilie 1968 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 70794 Filderstadt, Uhlbergstr. 77, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Negoiului nr. 33, judetul Caras-Severin.

29. Bugariu Viorica, fiica lui Ursulescu Ioan si Maria, născută la 21 octombrie 1959 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 91126 Schwabach, Haydnstr. 2a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Badea Cârtan nr. 10, ap. 1, judetul Timis.

30. Buta Ana-Maria-Alexandra, fiica lui Chirea Alexandru si Nicolina, născută la 18 august 1975 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Judendorferstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vatra Dornei, str. Mihail Sadoveanu nr. 3, judetul Suceava.

31. Ciorba Teodor, fiul lui Ciorba Teodor si Anica, născut la 16 aprilie 1946 în localitatea Jimbor, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 4800 Attnang-Puchheim, Redlham 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Dornei nr. 7, judetul Bistrita-Năsăud.

32. Cioroianu Simona-Daniela, fiica lui Cioroianu Ion si Natalia, născută la 6 iunie 1967 în localitatea Segarcea, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 8700 Horsens, Mosevangen 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 28, bl. 28, sc. B, ap. 2, judetul Suceava.

33. Coman-Schuster Septimiu, fiul lui Coman Ioan si Victoria, născut la 17 septembrie 1959 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 91550 Dinkelsbuhl, Gademannstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Dumbravei nr. 15, ap. 12, judetul Mures.

34. Crăciunescu Răsvan-Ion, fiul lui Crăciunescu Marcel si Doina, născut la 19 ianuarie 1950 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85402 Kranzberg, Zeislanger 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Dr. Drăghiescu nr. 12 bis, sectorul 5.

35. Crăciunescu Smaranda-Manuela, fiica lui Hurduc Dumitru si Maria, născută la 22 mai 1958 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85402 Kranzberg, Zeislanger 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Dr. Drăghiescu nr. 12 bis, sectorul 5.

36. Cristea Elena-Petrina, fiica lui Bogdan Alexandru si Ingeborg-Maria, născută la 13 mai 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 89542 Herbrechtingen, Holderlinstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Busteni nr. 13, ap. 10, judetul Cluj.

37. Dascălu Mircea-Dragos, fiul lui Dascălu Vasile si Negoescu Olga, născut la 21 februarie 1969 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 60389 Frankfurt am Main, Seckbacher Landstr. 34, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ciucea nr. 1, bl. P18, sc. 3, ap. 35, sectorul 3.

38. David Vasile, fiul lui David Gheorghe si Aglaia, născut la 7 septembrie 1955 în localitatea Lipova, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 94051 Hauzenberg, Bahnhofstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lipova, judetul Bacău.

39. Deak Andrea-Eva, fiica lui Kovacs Iosif si Ela, născută la 4 septembrie 1964 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 83043 Bad Aibling, Lagerhausstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Păcii nr. 70, ap. 3, judetul Mures.

40. Deinhardt Constanta-Mary, fiica lui Neagu Andrei si Maria, născută la 22 decembrie 1958 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 92318 Neumarkt i. d. OPf., Paul Kellerstr. 42, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 129, sectorul 4.

41. Dohmen Cristiana, fiica lui Culetu Dumitru si Luiza, născută la 18 decembrie 1957 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 52379 Langerwehe, Wenauerstr. 2B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, str. Adamclisi nr. 2, bl. AS1, sc. C, ap. 53, judetul Constanta.

42. Dolewski Cornelia, fiica lui Ciucu Niculae si Steliana, născută la 2 martie 1957 în localitatea Vadu, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 58095 Hagen, Dahlenkampstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Eforie Nord, Str. Republicii nr. 4, judetul Constanta.

43. Dragomir Edith, fiica lui Szabo Alexandru si Demeter Raveca, născută la 31 iulie 1972 în localitatea Ocna Mures, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolfsberg, Buchhofstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Izlaz nr. 12, judetul Alba.

44. Dragomir Nicolae, fiul lui Dragomir Nicolae si Ana, născut la 28 ianuarie 1974 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolfsberg, Buchhofstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ohaba nr. 181, judetul Alba.

45. Dubo Ana-Nicoleta, fiica lui Bota Mihai si Ana, născută la 20 iunie 1968 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Landgutgasse 41/12, cu ultimul domiciliu din România în satul Racsa Vii nr. 54/A, comuna Orasu Nou, judetul Satu Mare.

46. Dubo Stelian-Iacob, fiul lui Dubo Iacob si Veronica-Valeria, născut la 25 ianuarie 1964 în localitatea Orasu Nou, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Landgutgasse 41/12, cu ultimul domiciliu din România, în satul Racsa Vii nr. 54/A, comuna Orasu Nou, judetul Satu Mare.

47. Fanitz Francisco, fiul lui Fanitz Luigi si Ecaterina, născut la 28 aprilie 1940 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Austria, 7321 Lackendorf, Bahngasse 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Saturn nr. 16, bl. D2, ap. 5, judetul Galati.

48. Filip Adrian-Daniel, fiul lui Filip Petru si Ana, născut la 4 mai 1983 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8541 Schwanberg, Waldstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Viitorului bl. 1, sc. 1, ap. 7, judetul Hunedoara.

49. Filip Ana, fiica lui Buta Florian si Valeria, născută la 19 septembrie 1960 în localitatea Mogos, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 8541 Schwanberg, Waldstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Viitorului bl. 1, sc. 1, ap. 7, judetul Hunedoara.

50. Filip Petru, fiul lui Filip Gheorghe si Dina, născut la 10 martie 1960 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8541 Schwanberg, Waldstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Viitorului bl. 1, sc. 1, ap. 7, judetul Hunedoara.

51. Filip Petru-Cristian, fiul lui Filip Petru si Ana, născut la 18 mai 1984 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8541 Schwanberg, Waldstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Viitorului bl. 1, sc. 1, ap. 7, judetul Hunedoara.

52. Freibott Aurelia, fiica lui Achim Marin si Polifrone Ioana, născută la 14 decembrie 1974 în localitatea Lehliu Gară, judetul Ialomita, România, cu domiciliul actual în Germania, 96106 Ebern, Bergstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Gimalău nr. 41, sectorul 2.

53. Ghitiu Dan, fiul lui Ghitiu Alexandru si Brigitte-Katharina, născut la 13 iunie 1966 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 6370 Kitzbuhel, Bacherwiese 3/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Elena Pavel nr. 4, judetul Sibiu.

54. Ghitiu Gizella-Klara, fiica lui Szmerjoi Paul si Gizella, născută la 27 noiembrie 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 6370 Kitzbuhel, Bacherwiese 3/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Avram Iancu nr. 10, judetul Sibiu.

55. Gioancă Petre, fiul lui Gioancă Gheorghe si Silvia, născut la 15 februarie 1969 în localitatea Târgu Jiu, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz, Freistadterstr. 407a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Jiu, aleea Sf. Nicolae bl. 4, sc. 1, ap. 3, judetul Gorj.

56. Grădinaru Gabriela, fiica lui Ghită Marin si Elena, născută la 4 ianuarie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4810 Gmunden, Fliegerschulweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Mătăsarilor nr. 7, judetul Timis.

57. Grădinaru Virgil, fiul lui Grădinaru Constantin si Rozalia, născut la 2 august 1961 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4810 Gmunden, Fliegerschulweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Constanta nr. 7, ap. 2, judetul Timis.

58. Guntner Simona, fiica lui Danci Gheorghe si Viorica, născută la 12 martie 1972 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 85120 Hepberg, Koschingerstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borsa, Str. Câmpului nr. 6, judetul Maramures.

59. Hafner Rodica-Emilia, fiica lui Dragosin Petru si Cristina, născută la 10 ianuarie 1968 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 76307 Karlsbad, Zum Wiesengrund 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Uzinei nr. 23, judetul Sibiu.

60. Haubenreich Elena, fiica lui Pata Mircea si Maria, născută la 21 octombrie 1977 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 74321 Bietigheim-Bissingen, Sucystr. 10, cu ultimul domiciliu din România în satul Sânmartin nr. 30, comuna Macea, judetul Arad.

61. Hermann Maria-Lucia, fiica lui Benchea Vasile si Maria, născută la 27 mai 1969 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 51647 Gummersbach, Weidenstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Angaru de Sus nr. 54, judetul Sibiu.

62. Hofecker Maria-Nicoleta, fiica lui Patitia Nicolae-Ioan si Victoria, născută la 30 septembrie 1971 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 91602 Durrwangen, Dinkelsbuhlerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Laslău Mic nr. 155, judetul Mures.

63. Hollschwandner Florentina, fiica lui Nicolicea Gheorghe si Maria, născută la 4 mai 1972 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Waldeggstr. 59/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Republicii nr. 29, sc. 3, ap. 27, judetul Caras-Severin.

64. Hollschwandner Gheorghe, fiul lui Hollschwandner Gheorghe si Angelica, născut la 22 septembrie 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Waldeggstr. 59/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Aleea Hunedoarei nr. 1, sc. 1, ap. 6, judetul Caras-Severin.

65. Hotnog Dan, fiul lui Hotnog Aurel si Magdalena, născut la 25 ianuarie 1931 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 66113 Saarbrucken, Lebacherstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab bl. 6, sc. B, ap. 7, judetul Ialomita.

66. Iacob Angela, fiica lui Tobosaru Ilie si Maria, născută la 19 mai 1963 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Therese Kratkystr. 22/5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Podul Giurgiului nr. 10, bl. 8, sc. 1, ap. 11, sectorul 5.

67. Iacob Florian, fiul lui Iacob Mircea si Maria, născut la 6 septembrie 1969 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Therese Kratkystr. 22/5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Cremenita nr. 6, bl. C, sc. 2, ap. 139, sectorul 2.

68. Ienea Cătălina, fiica lui Bona Petru si Floarea, născută la 23 mai 1954 în localitatea Ilova, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Mitteraustr. 5/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Muntele Mic nr. 81A, judetul Caras-Severin.

69. Ienea Samson, fiul lui Ienea Samson si Ana, născut la 8 aprilie 1951 în localitatea Ilova, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Mitteraustr. 5/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Muntele Mic nr. 81A, judetul Caras-Severin.

70. Ile Florina, fiica lui Bonchis Traian si Groza Floare, născută la 24 februarie 1968 în localitatea Sântana, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 3820 Grossau bei Raabs, Schlossgasse 2/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. O. Terezia bl. 98, ap. 63, judetul Arad.

71. Ile Pavel, fiul lui Ile Teodor si Floare, născut la 19 februarie 1967 în localitatea Olcea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3820 Grossau bei Raabs, Schlossgasse 2/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. O. Terezia bl. 98, ap. 63, judetul Arad.

72. Ilea Adrian-Vasile, fiul lui Ilea Vasile si Domnica, născut la 14 octombrie 1982 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 88045 Friedrichshafen, Albert Schweitzerstr. 20/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Haiducului nr. 2, ap. 90, judetul Sibiu.

73. Ionel Dominic-Gabriel, fiul lui Ionel Radu si Etelca-Margareta, născut la 21 aprilie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 84478 Waldkraiburg, Stadtplatz 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Gheorghe Doja nr. 46, judetul Arad.

74. Jecan Elvira, fiica lui Mesaros Ioan si Anna, născută la 21 aprilie 1974 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 60326 Frankfurt am Main, Anspacherstr. 55, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Bastionului nr. 4, ap. 26, judetul Sibiu.

75. Jetzinger Anamaria, fiica lui Filip Tanasie si Doina, născută la 12 iulie 1977 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz, Johann Wilhelm Kleinstr. 72/12/72, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suciu de Jos nr. 130, judetul Maramures.

76. Jiros Nicolae, fiul lui Jiros Nicolae si Ecaterina, născut la 6 aprilie 1970 în localitatea Beius, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 57258 Freudenberg, Oststr. 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Otelu Rosu, Str. Rozelor bl. G2, sc. A, ap. 16, judetul Caras-Severin.

77. Karenits Elena-Paraschiva, fiica lui Pop Pompei si Viorica-Aurelia, născută la 28 noiembrie 1973 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 7453 Steinberg-Dorfl, Raiffeisengasse 4b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gâlgău nr. 128, judetul Sălaj.

78. Karoly Gabriela, fiica lui Forgaciu Petru si Sava, născută la 18 aprilie 1972 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 96052 Bamberg, Hallstadterstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dumbrăveni, str. George Cosbuc nr. 18, judetul Sibiu.

79. Kaufmann Nicoleta-Liliana, fiica lui Budulan Constantin si Victoria, născută la 11 decembrie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Breitenseerstr. 76-80/2/6/26, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Piatra Olt nr. 43, sectorul 5.

80. Kitzer Cornelia, fiica lui Tudorache Gheorghe si Sorica, născută la 11 septembrie 1954 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Schickmayrstr. 23/4/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Breznita-Ocol, judetul Mehedinti.

81. Knestel Ilona, fiica lui Szabo Carol si Elisabeta, născută la 3 mai 1958 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 87616 Marktoberdorf, Flurstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. I.L. Caragiale nr. 6, ap. 9, judetul Bihor.

82. Knoll Angelica, fiica lui Florea Samson si Maria, născută la 2 octombrie 1966 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 70176 Stütgart, Silberburgstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Înfrătirii nr. 14, ap. 1, judetul Mures.

83. Koch Carmen, fiica lui Zbîrcea Nicolae si Rodica-Eleonora, născută la 29 iulie 1967 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 83301 Traunreut, Theodor Kornerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Aleea Margaretelor nr. 7, judetul Mures.

84. Koteles Sandor, fiul lui Koteles Sandor si Eva, născut la 19 septembrie 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Hadatschgasse 11/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, bd. Dacia nr. 56, bl. U3, ap. 5, judetul Bihor.

85. Kovacs Geza, fiul lui Kovacs Geza si Maria, născut la 17 mai 1967 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Viena, Hernalser Hauptstr. 170/18, cu ultimul domiciliu din România în satul Teleac nr. 4, comuna Feliceni, judetul Harghita.

86. Krammer Alfred-Decebal, fiul lui Krammer Johann-Walter si Elena-Rodica, născut la 11 mai 1977 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 52068 Aachen, Hunefeldstr. 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzău, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 5A, ap. 10, judetul Buzău.

87. Kraus Cristina-Corina, fiica lui Irom Ioan si Maria, născută la 20 septembrie 1972 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 77656 Offenburg, Schillingweg 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Principatele Unite nr. 32, ap. 1, judetul Sibiu.

88. Kuhnel Iosif, fiul lui Balogh Iosif si Maria, născut la 16 decembrie 1969 în localitatea Supuru de Jos, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 91126 Schwabach, Am Siechweiher 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, str. Liszt Ferenc nr. 29, bl. RP25, ap. 1, judetul Satu Mare.

89. Lamby Roxana-Catia, fiica lui Muresanu Nicolae si Apostolescu Manuela-Romanita, născută la 19 ianuarie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85411 Hohhenkammer, Birkenstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 3, sectorul 1.

90. Lauer Flavia, fiica lui Andronic Eugen-Duca si Steluta, născută la 15 iulie 1974 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Germania, 69168 Wiesloch, Schulwiesenweg 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, str. Gr. Alexandrescu nr. 1, bl. E4, ap. 15, judetul Dâmbovita.

91. Lazăr Eugen, fiul lui Lazăr Gavril si Maria, născut la 25 august 1970 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Siebenburgerstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Seleusului nr. 54, judetul Bihor.

92. Lazăr Teodor-Hardy, fiul lui Lazăr Rădut si Constanta-Mary, născut la 21 aprilie 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 92318 Neumarkt i.d. OPf., Paul Kellerstr. 42, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 129, ap. 208, sectorul 4.

93. Ligyak Francisc, fiul lui Ligyak Stefan si Agneta, născut la 6 martie 1961 în localitatea Seran, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, Bratislava-Vajnory, str. Rol’nicka 194, cu ultimul domiciliu din România în satul Budoi nr. 364, comuna Popesti, judetul Bihor.

94. Ligyak Iuliana, fiica lui Baitar Ioan si Iuliana, născută la 15 august 1966 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, Bratislava-Vajnory, str. Rol’nicka 194, cu ultimul domiciliu din România în satul Budoi nr. 364, comuna Popesti, judetul Bihor.

95. Lippold Ibolya, fiica lui Penzes Lorincz si Ecaterina, născută la 5 august 1975 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 52348 Duren, Binsfelderstr. 46, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Octavian Goga nr. 35, bl. B211, ap. 39, judetul Brasov.

96. Loloiu Liliana-Aurelia, fiica lui Loloiu Dumitru si Aurelia, născută la 18 ianuarie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8750 Judenburg, Peter Roseggergasse 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Steaza nr. 111, ap. 30, judetul Sibiu.

97. Ludescher Daniel-Vasile, fiul lui Dutca Vasile si Elena, născut la 16 martie 1977 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 92439 Bodenwohr, Inder Postlohe 5b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, Str. Rozelor bl. R22, ap. 19, judetul Satu Mare.

98. Ludwig Viorica-Dorina, fiica lui Ciocan Ioan si Elisabeta, născută la 16 aprilie 1968 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 50321 Bruhl, Matthausstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, str. Piata Nouă, ap. 4, judetul Sibiu.

99. Lukacs Liliana-Maria, fiica lui Erhan Constantin si Elena, născută la 10 septembrie 1967 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 73252 Lenningen, Goethestr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, judetul Suceava.

100. Mauel Cosmina, fiica lui Iancovici Lazăr si Zina, născută la 16 februarie 1975 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 54296 Trier, Im Treff 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Bd. Sudului nr. 23, ap. 4, judetul Timis.

101. Mayer Cristina, fiica lui Baciu Gheorghe si Doina, născută la 16 decembrie 1971 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 81737 Munchen, Adenauerring 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Breaza, aleea Parc bl. 17, ap. 8, judetul Prahova.

102. Mărculescu Petra, fiica lui Negulescu Petre si Paraschiva, născută la 6 august 1940 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Viehtriftgasse 14/20/2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ing. Theodorescu Nicolae nr. 15, sectorul 6.

103. Milian Dan, fiul lui Milian Traian si Floare, născut la 13 august 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8081 Heiligenkreuz am Waasen, Prosdorf 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Moldovei nr. 50, bl. Q51, sc. C, ap. 17, judetul Bihor.

104. Mitran Claudiu-Luigi-Daniel, fiul lui Mitran Dumitru-Teodor si Maria, născut la 5 iulie 1984 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8342 Gnas 100/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Lidia nr. 67, sc. C, ap. 8, judetul Timis.

105. Modrea Gabriela, fiica lui Modrea Viorel si Cornelia, născută la 22 decembrie 1968 în localitatea Ortisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Wurzelgasse 77/D2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Bran nr. 4, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

106. Moga Elena, fiica lui Ardelean Teodor si Usca Maria, născută la 20 noiembrie 1950 în localitatea Simandul de Sus, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Heimito von Dodererstr. 9/1/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Macea nr. 815, judetul Arad.

107. Moga Gheorghe, fiul lui Moga Petru si Ana, născut la 6 septembrie 1947 în localitatea Macea, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Heimito von Dodererstr. 9/1/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Curtici, Str. Primăriei nr. 66, judetul Arad.

108. Moiceanu Simona-Michaela, fiica lui Moiceanu Constantin si Gabriela, născută la 28 iulie 1973 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 65197 Wiesbaden, Carl von Ossietzkystr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr. 18, ap. 5, sectorul 2.

109. Muller Aurel-Dorean, fiul lui Muller Iosif si Ana, născut la 7 iunie 1963 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 08060 Zwickau, Ludwig Erhardstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Simion Bărnutiu nr. 81, judetul Timis.

110. Muller Cristian-Dorel, fiul lui Gruber Iosif si Dorina-Rodica, născut la 27 mai 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 79110 Freiburg i. Br. Verlorenerweg 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lugojului nr. 5, judetul Timis.

111. Muntean Dorina, fiica lui Cuzdriorean Vasile si Irina, născută la 2 noiembrie 1974 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4501 Piberbach, Am Audamm 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Rahova nr. 33, ap. 21, judetul Sibiu.

112. Negrut Rodica, fiica lui Negrut Gavril si Maria, născută la 29 decembrie 1960 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3193 St.Aegyd am Neuwalde, Augasse 1/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Aleea Cartierului Nou nr. 2, bl. L1, ap. 131, judetul Bihor.

113. Onutan Adina, fiica lui Bichescu Vasile si Maria, născută la 13 aprilie 1978 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Horngasse 6, cu ultimul domiciliu din România în satul Poiana Codrului bl. 1, ap. 1, comuna Crucisor, judetul Satu Mare.

114. Onutan Petru, fiul lui Onutan Ioan si Maria, născut la 7 iulie 1967 în localitatea Supuru de Jos, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Horngasse 6, cu ultimul domiciliu din România în satul Giorocuta nr. 231, comuna Supur, judetul Satu Mare.

115. Ortmann Dănut, fiul lui Boerescu Traian si Ana, născut la 20 mai 1961 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Germania, 23558 Lubeck, Hansering 61, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. 9 Mai bl. 21, sc. A, ap. 13, judetul Bacău.

116. Pastori Simona, fiica lui Ioncicani Teodor si Irina-Elisabeta, născută la 24 octombrie 1957 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 58708 Menden, Pater Kolbestr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Costache Negruzzi nr. 6, judetul Arad.

117. Pecican Viorel-Gheorghe, fiul lui Pecican Gheorghe si Floarea, născut la 6 august 1961 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4311 Schwertberg, Furth 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Sighisoara nr. 515C, judetul Arad.

118. Pelger Mihaela-Simona, fiica lui Bura Grigor si Eudochia, născută la 11 iunie 1974 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 85080 Gaimersheim, Obertorweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Octavian Goga bl. 8, ap. 4, judetul Satu Mare.

119. Perianu Ana, fiica lui Neamtu Vistian si Rozalia, născută la 19 martie 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73733 Esslingen am Neckar, Palmenwaldstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Cărămidăriei nr. 45, ap.1, judetul Sibiu.

120. Pintilie Rodica, fiica lui Selaru Florea si Cornelia, născută la 5 martie 1949 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 96135 Stegaurach, Brunnenstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, Str. Plăiesilor nr. 17, bl. L2, sc. C, ap. 19, judetul Iasi.

121. Polacec Ferencz, fiul lui Polacec Gheorghe si Etelca, născut la 27 ianuarie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, localitatea Zvolen, Balkan 1779/43, cu ultimul domiciliu din România în satul Huta Voivozi nr. 43, comuna Sinteu, judetul Bihor.

122. Porner Tudor-Constantin, fiul lui Dumitrascu Constantin si Rodica, născut la 5 iunie 1966 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 68199 Mannheim, Tannhauserring 172, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Barbu Delavrancea nr. 29, ap. 5, sectorul 1.

123. Puscas Andrei-Lucian, fiul lui Puscas Valeriu-Gheorghe si Cornelia, născut la 11 decembrie 1974 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 90441 Nurnberg, Holbeinstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Lunca Posmostului bl. E4, sc. 2, ap. 5, judetul Caras-Severin.

124. Radits Daniela-Mihaela, fiica lui Muresan Danilă si Floare, născută la 25 octombrie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Zehetnergasse 40/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Cugir nr. 3, bl. 16, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

125. Radu Lăcrămioara, fiica lui Radu Nicolae si Alexandrina, născută la 29 septembrie 1967 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Wurzelgasse 77/D2/2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Transilvania nr. 9, sc. B, ap. 9, judetul Timis.

126. Radu Sorin, fiul lui Radu Nicolae si Alexandrina, născut la 30 iunie 1969 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Wurzelgasse 77/D2/2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Transilvania nr. 9, sc. B, ap. 9, judetul Timis.

127. Rain Gheorghe, fiul lui Rain Ioan si Nastasie, născut la 10 martie 1961 în localitatea Susani, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71063 Sindelfingen, Hinteregasse 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Splaiul 1 Decembrie 1918 bl. 23, ap. 19, judetul Timis.

128. Ramoser Ana-Vasilica, fiica lui Dobia Vasile si Ana, născută la 18 decembrie 1961 în localitatea Orlat, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71134 Aidlingen, Kirchweg 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orlat, str. Avram Iancu nr. 75, judetul Sibiu.

129. Rauch Florica, fiica lui Macarie Ioan si Valeria, născută la 4 august 1965 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actul în Germania, 85757 Karlsfeld, Eulenweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Vasile Pîrvan nr. 23, judetul Sibiu.

130. Relea Daniela-Mariana, fiica lui Relea Ioan si Ana, născută la 5 noiembrie 1968 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Kremplstr. 1/7/75, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Dealului nr. 5, judetul Sibiu.

131. Remien Eugenia, fiica lui Dumitraciuc Dumitru si Teodora, născută la 30 octombrie 1962 în localitatea Copalău, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 49504 Lotte, Wiesenweg 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Flămânzi, judetul Botosani.

132. Rossmanith Maria-Monica, fiica lui Iordache Petre si Maria, născută la 10 septembrie 1962 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86424 Dinkelscherben, Sankt Ulrichsweg 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Stejarului bl. 10, ap. 17, judetul Sibiu.

133. Ziegler Mihaela, fiica lui Sandu Ion si Eugenia, născută la 20 aprilie 1962 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 23556 Lubeck, Schnbockenerstr. 39c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Bd. 1 Mai nr. 6, bl. J3, sc. B, ap. 38, judetul Constanta.

134. Săcăcian Ioana, fiica lui Raicea Grigorie si Elena, născută la 20 noiembrie 1967 în localitatea Osica de Sus, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Austria, 3300 Amstetten, Wasseringstr. 15/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Daliei nr. 14, ap. 11, judetul Timis.

135. Schlote Elena, fiica lui Butnaru Silvestru si Ileana, născută la 17 aprilie 1968 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 32760 Detmold, Plogerkamp 4a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 43, sc. D, ap. 15, judetul Suceava.

136. Schmidt Carmen, fiica lui Constantin Mihai si Berta, născută la 19 iulie 1974 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 28195 Bremen, Burgermeister Smidtstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lugojului nr. 33, ap. 14, judetul Timis.

137. Schmidt-Madiar Georgina-Marinela, fiica lui Madiar Dumitru si Floare, născută la 23 aprilie 1975 în localitatea Batăr, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 96050 Bamberg, Hubertusstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Moldovei nr. 68, bl. Q42, ap. 2, judetul Bihor.

138. Scholl Justinian, fiul lui Suciu Dumitru si Lili, născut la 19 martie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 81927 Munchen, Waffenschmiedstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Apusului nr. 58, bl. 70, ap. 28, sectorul 6.

139. Schotte Gabriela, fiica lui Maties Salvenie si Maria, născută la 10 aprilie 1972 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 26123 Oldenburg, Donarstr. 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. 1 Decembrie nr. 32, ap. 20, judetul Sibiu.

140. Schuller Doina, fiica lui Ilie Gheorghe si Teodora, născută la 28 octombrie 1968 în localitatea Tintesti, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 82538 Geretsried, Steiner Ring 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzău, str. Bâsca Mică nr. 7, judetul Buzău.

141. Schweitzer Monica-Silvia, fiica lui Iliescu Cornel si Eva, născută la 11 septembrie 1979 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 90765 Furth, Rudolf Schiestlstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Bucegi nr. 1, bl. 10, sc. B, ap. 27, judetul Hunedoara.

142. Sebastian Ana, fiica lui Mada Maria, născută la 12 noiembrie 1952 în localitatea Sâg, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Germania, 63599 Biebergemund, Am Hungerborn 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Crisului nr. 13, judetul Arad.

143. Seehase Emilia, fiica lui Miteu Vasile si Cleopatra, născută la 19 aprilie 1943 în localitatea Galilesti, U.R.S.S., cu domiciliul actual în Germania, 23556 Lubeck, Albert Schweizerstr. 47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 2B, bl. B4, ap. 20, judetul Alba.

144. Slar Dora, fiica lui Pântea Vasile si Emilia, născută la 5 noiembrie 1962 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 2752 Wollersdorf, Steinabrucklerstr. 11/3/24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Doinei nr. 25, bl. PC120, ap. 7, judetul Bihor.

145. Smolarczyk Gabriela, fiica lui Pascu Paulică si Steliana, născută la 2 iunie 1964 în localitatea Cârligu Mare, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 73525 Schwabisch Gmund, Eutighoferstr. 52/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cârligu Mare, judetul Buzău.

146. Soneriu Carmen-Gemma, fiica lui Muresan Ioan si Virginia, născută la 19 septembrie 1967 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 90473 Nürnberg, Giesbertstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Band, Str. Gării nr. 2, judetul Mures.

147. Sorath Modoran-Irina, fiica lui Sturza Petru si Veronica, născută la 6 mai 1948 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 68165 Mannheim, Schwetzingerstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Gratz bl. 5, sc. 2, ap. 12, judetul Caras-Severin.

148. Sprencz Renata, fiica lui Sprencz Francisc-Pavel si Eva, născută la 25 iunie 1976 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 81539 Munchen, Rotwandstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Frătiei nr. 8, sc. C, ap. 20, judetul Harghita.

149. Stahl Marieta, fiica lui Nedelea Dumitru si Angelina, născută la 28 aprilie 1968 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 35647 Waldsolms, Wiesflecken 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Avram Iancu nr. 5, judetul Bistrita-Năsăud.

150. Stark Maria-Rodica, fiica lui Pîrghie George si Reveca, născută la 5 septembrie 1964 în localitatea Gălănesti, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 82216 Maisach, Brauhausstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gălănesti nr. 261, judetul Suceava.

151. Steringer Mariana-Cristina, fiica lui Vizante Ioan si Viorica-Doina, născută la 11 decembrie 1976 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 63679 Schotten, Horloffstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, str. Piata Nouă bl. B, ap. 32, judetul Sibiu.

152. Stocker Emanoil-Cristian, fiul lui Aldea Emanuel si Angela, născut la 11 septembrie 1970 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Germania, 84518 Garching a. d. Alz, Frank Carostr. 46, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simian, str. Closca nr. 36, judetul Mehedinti.

153. Stolojan Emilia, fiica lui Marton Ion si Maria, născută la 10 decembrie 1966 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Karl Moorestr. 63/2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Luminii nr. 40, bl. 50, sc. E, ap. 2, judetul Timis.

154. Stolojan Nicolae, fiul lui Stolojan Petre si Maria, născut la 18 iulie 1963 în localitatea Horezu Poenari, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Karl Moorestr. 63/2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Luminii nr. 40, bl. 50, sc. E, ap. 2, judetul Timis.

155. Strohmeier Gabriela, fiica lui Pop Vasile si Elisabeta, născută la 16 februarie 1970 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Dornschneidergasse 29/III/42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Moldovei nr. 54, bl. Q6, ap. 17, judetul Bihor.

156. Szepesi Diana-Mirela, fiica lui Popovici Nicolae si Paraschiva-Victoria, născută la 22 mai 1965 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76185 Karlsruhe, Nuitsstr. 2c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie nr. 65, judetul Hunedoara.

157. Szepesi Horst-Nicolae, fiul lui Szepesi Herald-Andrei si Aspazia-Alexandrina-Sofia, născut la 10 august 1958 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 76185 Karlsruhe, Nuitsstr. 2c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie nr. 65, judetul Hunedoara.

158. Taub Alfred-Marin, fiul lui Taub Iosif-Victor si Aurelia, născut la 8 iulie 1955 în localitatea Petrila, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 89075 Ulm, Elchingerweg 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Creatiei nr. 4, sc. A, ap. 4, judetul Timis.

159. Tănase Elena-Teodora, fiica lui Tănase Vasile si Emilia, născută la 25 ianuarie 1983 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 23552 Lubeck, Hundestr. 111, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 2B, bl. B4, ap. 20, judetul Alba.

160. Thies Dorian-Cornel-Narcis, fiul lui Savu Cornel-Ioan si Emilia-Doina, născut la 18 octombrie 1975 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 77728 Oppenau, Johann Peter Hebelstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Aleea Garoafelor nr. 8, ap. 1, judetul Mures.

161. Trifan Aurelia, fiica lui Borsos Petru si Aurelia, născută la 10 septembrie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76137 Karlsruhe, Wielandstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Luminii nr. 38, judetul Timis.

162. Trifan Ciprian-Adrian, fiul lui Trifan Petre si Elena, născut la 19 ianuarie 1977 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 76187 Karlsruhe, August Bebelstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Valea Călugărească, judetul Prahova.

163. Truscă Adrian-Sergiu, fiul lui Truscă Jenică si Stanciu Victoria, născut la 5 mai 1971 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 92637 Weiden i.d. OPf., Galgenbergstr. 50b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, str. Muntisor bl. 2, sc. D, ap. 10, judetul Brasov.

164. Tudose Cristian, fiul lui Tudose Nicolae si Stana, născut la 18 iunie 1964 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Finlanda, Espoo, Paivankajontie 8F49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, str. Rovine bl. 1, sc. A, ap. 2, judetul Arges.

165. Tyl Gabriel-Florin, fiul lui Nastasă Niculai si Călina, născut la 10 septembrie 1979 în localitatea Hârlău, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 77656 Offenburg, Altenburgerallee 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. 16 Decembrie 1989 nr. 79, sc. C, ap. 37, judetul Timis.

166. Ulbrich Liliana, fiica lui Filip Mihai si Elena, născută la 19 octombrie 1967 în localitatea Brosteni, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 50129 Bergheim, Windmuhlenstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, Str. Câmpului bl. 4, sc. C, ap. 12, judetul Brasov.

167. Ungureanu Elisabeta, fiica lui Bartok Jacob si Ecaterina, născută la 21 octombrie 1950 în localitatea Sânzieni, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 85221 Dachau, Wurmstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Strandului nr. 29, bl. 40, ap. 13, judetul Sibiu.

168. Varga Eugen, fiul lui Ionită Doru si Georgeta, născut la 30 ianuarie 1973 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 82205 Gilching, Ressweg 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Constructorilor nr. 6, bl. G6, sc. B, ap. 40, sectorul 6.

169. Varga Mihaela-Silvia, fiica lui Bolos Emanuil-Augustin si Iuliana-Silvia, născută la 31 august 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Darwingasse 18/3/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, bd. Dacia nr. 41, bl. AN, ap. 26, judetul Bihor.

170. Varga Robert-Csaba, fiul lui Varga Alexa si Roza, născut la 6 ianuarie 1967 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Darwingasse 18/3/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, bd. Dacia nr. 41, bl. AN, ap. 26, judetul Bihor.

171. Vasilescu Laura-Elena, fiica lui Vasilescu Gheorghe si Sofia, născută la 21 septembrie 1976 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 84570 Polling, Siemensstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Gavril Ivu nr. 11, judetul Caras-Severin.

172. Veverca Ian, fiul lui Veverca Ioan si Ana, născut la 12 mai 1977 în localitatea Bozovici, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 549 63 Machov, Nizka Srbska 97, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 32, comuna Sopotu Nou, judetul Caras-Severin.

173. Veverca Veronica, fiica lui Prajac Ventel si Maria, născută la 13 septembrie 1972 în localitatea Sopotu Nou, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 549 63 Machov, Nizka Srbska 97, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 32, comuna Sopotu Nou, judetul Caras-Severin.

174. Vidac Christine, fiica lui Faulhaber Ioan si Eva, născută la 9 iulie 1977 în localitatea Sântana, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Im Munchtal 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sântana, str. Bucegi nr. 39, judetul Arad.

175. Vidac Dorin-Ioan, fiul lui Vidac Ioan-Constantin si Ionica, născut la 5 septembrie 1974 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 73614 Schorndorf, Dorothea Schlegelweg 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Dej nr. 5, bl. 99, ap. 1, judetul Timis.

176. Vieira de Oliveira Adrian, fiul lui Rusu Iosif si Maria, născut la 30 mai 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 35794 Mengerskirchen, Am Baumgarten 23, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Giacomo Puccini nr. 6, sc. A, ap. 2, sectorul 2.

177. Vrobel Regina, fiica lui Dubacs Iosif si Maria, născută la 1 noiembrie 1940 în localitatea Popesti-Borunlaca, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Slovacia, 960 01 Zvolen, Ruzova 1360/42, cu ultimul domiciliu din România în satul Vâlcelele nr. 36, comuna Suplacu de Barcău, judetul Bihor.

178. Zehe Ernest-Nicolae, fiul lui Bunyi Ernest si Magdalena, născut la 13 iunie 1968 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 38820 Halberstadt, Fischmarkt 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Victoriei nr. 57, ap. 12, judetul Maramures.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Simona Maya Teodoroiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 970.

 

ANEXĂ

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăteniei române conform art. 10 alin. (1) din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Ali Silvia, fiica lui Gherghelas Isidor si Domnica, născută la 14 ianuarie 1961 în localitatea Botesti, judetul Neamt, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 174 48 Sundbyberg, Mjölnerbacken 15.

2. Bălută Vasilica, fiica lui Bălută Niculae si Elisabeta, născută la 5 septembrie 1942 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 214 41 Malmö, Brateviksgatan 4B.

3. Cinghină Dumitru-Marius, fiul lui Cinghină Iacob si Maria, născut la 9 iunie 1970 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 90491 Nürnberg, Mommsenstr. 89.

4. Demeter Ioan, fiul lui Demeter Vasile si Maria, născut la 18 ianuarie 1961 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 72488 Sigmaringen, Bronnenweg 8.

5. Demeter Maria, fiica lui Goloman Gheorghe si Alexandrina, născută la 10 august 1962 în localitatea Surdesti, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 72488 Sigmaringen, Franziskanerweg 35.

6. Dobrescu Aristide-Tudor, fiul lui Dobrescu Ioan-Sabin si Ana-Georgeta, născut la 17 februarie 1955 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 302 71 Halmstad, Pastellgränd 16.

7. Filip Serban-Alexandru, fiul lui Filip Gheorghe si Elena, născut la 3 iulie 1955 în localitatea Beia, judetul Brasov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 80337 Munchen, Lindwurmstr. 52.

8. Gal Maria, fiica lui Gergely Janos si Erzsebet, născută la 15 noiembrie 1951 în localitatea Chendu Mare, judetul Mures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 85221 Dachau, Herbstr. 14.

9. Garlati Gyongyi, fiica lui Balogh Ioan si Irma, născută la 30 august 1957 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 742 93 Osthammar, Norrskedika 2291.

10. Hazotă Alexandru, fiul lui Hazotă Gheorghe si Ioana, născut la 2 martie 1954 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 71101 Sch.naich, Sudetenstr. 1.

11. Hazotă Marioara, fiica lui Demeter Vasile si Maria, născută la 27 iunie 1958 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 71101 Schönaich, Sudetenstr. 1.

12. Ionescu Maria, fiica lui Tanasă Mihai si Adela, născută la 18 august 1953 în localitatea Havârna, judetul Botosani, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 94036 Passau, Reisacherweg 2.

13. Ivanov Spasa, fiul lui Ivanov Svetislav si Buzar Olga, născut la 15 octombrie 1965 în localitatea Giulvăz, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 92310 Sevres, Rue Troyon 24.

14. Jalbă Petre-Ioan, fiul lui Jalbă Ilie si Rada, născut la 26 august 1942 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 91058 Erlangen, Fürstenweg 23.

15. Narkis Mărioara, fiica lui Rosca Ioan si Anica, născută la 3 ianuarie 1937 în localitatea Cotoroaia, judetul Bârlad, România, cetătean izraelian, cu domiciliul actual în Israel, Zefat, str. Halia nr. B6.

16. Năstase Ioan, fiul lui Năstase Aurel si Maria, născut la 14 februarie 1947 în localitatea Drăgăsani, judetul Vâlcea, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 702 21 Őrebro, Brickebergsvagen 76.

17. Pond Dorian-George, fiul lui Pondros Gavril si Viorica, născut la 24 mai 1952 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 1829 Walker LN, Henderson, NV 89014.

18. Rifai Rodica-Dănuta, fiica lui Timar Gheorghe si Viorica, născută la 17 august 1963 în localitatea Sieu, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 294 71 S.lvesborg, Listervägen 128.

19. Saieed Mariana, fiica lui Ionescu Sterea si Rada, născută la 11 aprilie 1960 în Bucuresti, România, cetătean danez, cu domiciliul actual în Danemarca, 6100 Hadelslev, Felstrup, Viekaer 21.

20. Simion Dacia-Callatis, fiica lui Croitoru Alexandru si Paleologu Alexandrina, născută la 31 iulie 1967 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 68159 Mannheim, str. E 7, 23.

21. Stancu Ionel, fiul lui Cîrpaci Dioca si Stancu Irma, născut la 12 noiembrie 1936 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania 60385 Frankfurt am Main, Inhedenerstr. 71.

22. Serban Mihaela-Virginia, fiica lui Zamfir Virgiliu si Elena, născută la 16 februarie 1962 în Bucuresti, România, cetătean danez, cu domiciliul actual în Danemarca, 4600 Koege, Hybenvej 4.

23. Toth Bela-Tihamer, fiul lui Toth Ede si Lenke, născut la 18 septembrie 1949 în localitatea Ghelinta, judetul Covasna, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 73033 Göppingen, M.glitzerweg 6.

24. Toth Elisabeta, fiica lui Kreiter Edmund si Ema, născută la 16 iulie 1952 în localitatea Ghelinta, judetul Covasna, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 73033 Göppingen, Müglitzerweg 6.

25. Vlădău Iuliana, fiica lui Dobondi Francisc si Dochita, născută la 1 martie 1947 în localitatea Răscruci, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 632 39 Eskilstuna, Hällbyvägen 22.

26. Von Der Mark-Suciu Ioan, fiul lui Suciu Florian si Ecaterina, născut la 7 martie 1955 în localitatea Chisoda, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 44269 Dortmund, Overg.nne 100.

27. Vucescu Ionel, fiul lui Vucescu Gheorghe si Elena, născut la 18 februarie 1963 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 88709 Hagnau, Steinäckerweg 4/b.

28. Vucescu Olga, fiica lui Iovănică Gheorghe si Ioana, născută la 7 mai 1966 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 88709 Hagnau, Steinäckerweg 4/b.

29. Weidenbächer Alexandrina, fiica lui Ionescu Nicolae si Nicolita, născută la 21 ianuarie 1939 în localitatea Valea Anilor, judetul Mehedinti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 86156 Augsburg, Tylerstr. 9B.