MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.009. - Hotărâre privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, în anul 2004

 

1.010. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând din materiale de constructii si reparat case, pentru populatia sinistrată din judetele Botosani, Caras-Severin, Neamt, Prahova si Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003

 

1.011. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Bistrita-Năsăud

 

1.013. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 60/1974 - Legea sanitară veterinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, în anul 2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 335/2001, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă producerea si livrarea în anul 2004 de către Compania Natională a Uraniului - S.A. a cantitătii de 30 de tone de octoxid de uraniu în vederea constituirii de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. a stocului de uraniu pentru fabricarea primei încărcături de combustibil nuclear, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru producerea si constituirea stocului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul de stat, din veniturile cu destinatie specială.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.009.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând din materiale de constructii si reparat case, pentru populatia sinistrată din judetele Botosani, Caras-Severin, Neamt, Prahova si Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 2.400 milioane lei, populatiei sinistrate din judetele Botosani (1.437 milioane lei), Caras-Severin (122 milioane lei), Neamt (153 milioane lei), Prahova (553 milioane lei) si Suceava (135 milioane lei), ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003, constând din materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturi.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2004.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locurile indicate de prefecturi se va efectua cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare - anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturi, prin persoane anume împuternicite.  (4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contra- ventională sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor mentionate la art. 1 vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile prefecturilor, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.010.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de constructii si reparat case ce se acordă ca ajutor umanitar populatiei sinistrate din judetele Botosani, Caras-Severin, Prahova, Neamt si Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-iulie 2003

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea totală

Judetul Botosani

Judetul Caras

Severin

Judetul Neamt

Judetul Prahova Judetul Suceava

1.

Ciment

t

17

17

-

-

-

-

2.

Tigle

buc.

50.004

29.275

1.060

4.549

6.120

-

3.

Coame

buc.

375

375

-

-

-

 

4.

Geam

m2

3.986

3.669

-

317

-

-

5.

Cherestea răsinoase

m3

75

75

-

-

-

-

6.

Tablă zincată

t

18,1

1,1

-

14

3

-

7.

Carton bitumat

m2

5.930

940

1.230

3.550

210

-

8.

Plăci din azbociment

m2

8.994

4.869

930

2.170

775

250

 

TOTAL:

milioane

2.400

1.437

122

153

553

135 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 4.000 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orasului Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud, pentru lucrări de refacere a podului peste râul Somesul Mare, care asigură legătura dintre cele două cartiere de locuit.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul local al orasului Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud, pe anul 2003, la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.011.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2002 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28 decembrie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.013.


*) Anexa se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA NR. 60/1974 - LEGEA SANITARĂ VETERINARĂ*)

 

*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, introdus prin Legea nr. 758/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea sanitară veterinară nr. 60/1974 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991 si a fost modificată si completată prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 62/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 aprilie 2000;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 374/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 538/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 octombrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 758/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Apărarea sănătătii animalelor si prevenirea transmiterii de boli de la animale la om este o problemă de stat si constituie o sarcină permanentă pentru toate unitătile, precum si o îndatorire pentru toti locuitorii tării.

Art. 2. - Conducătorii unitătilor de stat, publice si ai oricăror alte unităti detinătoare de animale, precum si ai celor care prelucrează, depozitează, transportă si valorifică produse de origine animală, ca si persoanele fizice detinătoare de animale sau care valorifică produse de origine animală, poartă răspunderea pentru aplicarea si respectarea întocmai a măsurilor care să asigure sănătatea animalelor si salubritatea produselor de origine animală.

Art. 3. - Activitatea sanitară veterinară în România se desfăsoară după o conceptie unitară si trebuie să contribuie la sporirea efectivelor de animale prin îmbunătătirea indicilor de natalitate, prolificitate, cresterea potentialului productiv si la asigurarea salubritătii alimentelor de origine animală.

Art. 4. - Statul sprijină activitatea de apărare a sănătătii animalelor si de prevenire a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin organizarea asistentei tehnice de specialitate, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare si stabilirea de norme sanitare veterinare obligatorii pentru toate unitătile si toti cetătenii tării.

 

CAPITOLUL II

Atributiile si răspunderile medicilor veterinari

 

Art. 5. - (1) Medicii veterinari răspund de aplicarea măsurilor de apărare a sănătătii animalelor la toate unitătile detinătoare de animale si în gospodăriile populatiei, cât si a celor de asigurare a salubritătii produselor de origine animală în unitătile producătoare, de prelucrare, de depozitare, de transport si de valorificare, situate pe teritoriul în care îsi desfăsoară activitatea.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri medicii veterinari au următoarele atributii si răspunderi:

a) să organizeze efectuarea la timp si în bune conditii a operatiunilor sanitare veterinare de depistare si prevenire a bolilor infectioase si parazitare la animale;

b) să organizeze depistarea animalelor cu tulburări de reproductie si să asigure aplicarea tratamentelor necesare pentru cresterea indicelui de natalitate;

c) în cazul semnalării unor boli epizootice sau al suspiciunii acestor boli, să precizeze diagnosticul, să stabilească si să controleze aplicarea măsurilor de combatere si să informeze asupra bolii si măsurilor luate, în cel mult 12 ore de la constatare, autoritătile sanitare veterinare ierarhic superioare si celelalte unităti interesate;

d) să acorde asistenta sanitară veterinară curentă animalelor de a căror sănătate răspund;

e) să asigure controlul produselor alimentare de origine animală în toate fazele de prelucrare, depozitare, transport si valorificare, în vederea prevenirii pătrunderii în circuitul alimentar a unor produse contaminate cu germeni transmisibili la om.

Art. 6. - Medicii veterinari si medicii umani răspund împreună de stabilirea si aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru prevenirea toxi-

infectiilor la om prin consum de alimente de origine animală. În acest scop sunt obligati să se informeze reciproc, în mod operativ, despre orice situatie care necesită măsuri comune si să întreprindă, fiecare în sectorul în care lucrează, toate actiunile necesare potrivit obligatiilor ce le revin.

Art. 7. - (1) Medicii veterinari stabiliti de Agentia Natională Sanitară Veterinară cu atributii de medic veterinar de stat au acces liber în unitătile detinătoare de animale si cele care prelucrează, depozitează, transportă sau valorifică produse de origine animală.

(2) Accesul medicilor veterinari de stat în unitătile Ministerului Apărării Nationale sau Ministerului Administratiei si Internelor se va face în conditiile stabilite de acestea, împreună cu Agentia Natională Sanitară Veterinară.

(3) Medicii veterinari de stat pot dispune distrugerea produselor de origine animală insalubre, retinerea celor suspecte de contaminare sau alterare, în vederea efectuării probelor necesare si pot să oprească, până la îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, activităti de productie ale unor abatoare sau unităti de prelucrare, depozitare, transport si valorificare a produselor de origine animală.

Art. 8. - Măsurile stabilite de medicii veterinari de stat, în exercitarea atributiilor ce le revin, sunt obligatorii pentru toate unitătile si persoanele fizice de pe teritoriul în care îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile detinătorilor de animale si ale unitătilor care prelucrează, depozitează, transportă si valorifică produse de origine animală

 

Art. 9. - În vederea desfăsurării activitătii în conditiile stabilite prin normele sanitare veterinare, unitătile de stat, publice si orice alte unităti detinătoare de animale, precum si cele care prelucrează, depozitează, transportă si valorifică produse de origine animală au, după caz, următoarele obligatii:

a) să aplice regulile sanitare veterinare si de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproductia si exploatarea ratională a animalelor, precum si măsurile stabilite de autoritătile sanitare veterinare;

b) să execute măsurile sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii în unitătile zootehnice a bolilor transmisibile, precum si pentru lichidarea si prevenirea difuzării acestor boli din unitătile contaminate, asigurând în acest scop toate conditiile materiale si organizatorice necesare;

c) să supună examenului medical personalul din unitătile zootehnice, interzicând persoanelor bolnave ori purtătoare de germeni infectiosi ce se pot transmite la animale sau ar putea contamina produsele alimentare de origine animală să lucreze în aceste unităti;

d) să întretină, cu respectarea strictă a regulilor sanitare veterinare, locurile de prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, mijloacele pentru transportul animalelor si produselor de origine  animală, taberele de vară pentru animale, adăpătorile si păsunile pe care le folosesc;

e) să anunte, fără întârziere, circumscriptiei sanitare veteriare si consiliului local aparitia ori suspiciunea unei boli transmisibile la animale, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte au tăiate din necesitate, fiind interzisă folosirea sau vânzarea cărnii si a altor produse de la aceste animale fără aprobarea medicului veterinar de stat. Se exceptează de la obligatia anuntării cazurile de îmbolnăviri provocate în scopul productiei de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări stiintifice.

Art. 10. - Persoanele fizice detinătoare de animale, pentru prevenirea aparitiei si difuzării bolilor epizootice, au următoarele obligatii:

a) să anunte în maximum 24 de ore autoritătile sanitare veterinare locale atunci când dobândesc animale provenite din alte localităti, apartinând speciilor cabalină, bovină, ovină, caprină sau porcină si să nu introducă în turme sau cirezi timp de cel putin 15 zile aceste animale;

b) să permită personalului sanitar veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodăria proprie si să-l sprijine în efectuarea operatiunilor sanitare veterinare;

c) să prezinte animalele pentru efectuarea operatiunilor sanitare veterinare la locul, data si ora stabilite de autoritătile sanitare veterinare;

d) să anunte fără întârziere circumscriptiei sanitare veterinare ori consiliului local aparitia cazurilor de boală la animale, moartea sau tăierea din necesitate a acestora, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze animalele bolnave, cadavrele, carnea, organele si alte produse rezultate din tăiere, fiind interzisă folosirea sau vânzarea cărnii si a altor produse de la aceste animale fără aprobarea medicului veterinar de stat.

Art. 11. - Orice persoană care prin activitatea pe care o desfăsoară vine în contact cu animale are obligatia să anunte fără întârziere autoritătii sanitare veterinare sau consiliului local aparitia cazurilor de boli la animale.

Art. 12. - Unitătile Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor sunt obligate să anunte fără întârziere medicului veterinar de stat local cazurile de boli transmisibile apărute la animalele pe care le posedă, să-l informeze despre evolutia acestor boli si să aplice prin personalul sanitar veterinar propriu măsurile de combatere si de prevenire a difuzării bolilor. La unitătile care nu dispun de personal sanitar veterinar propriu, aceste măsuri se aplică de către medicul veterinar de stat.

 

CAPITOLUL IV

Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile la animale

 

Art. 13. - (1) Pentru combaterea si prevenirea extinderii epizootiilor, când se constată la animale boli transmisibile sau când acestea sunt suspecte de asemenea boli, se instituie măsuri obligatorii de carantină, diferentiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate si particularitătile căilor de transmitere, în conditiile stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

(2) Dacă bolile constatate au difuzibilitate mare si prezintă un pericol deosebit, cu aprobarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se poate interzice intrarea sau iesirea din zona de carantină si a persoanelor. Despăgubirile ce pot fi acordate persoanelor în astfel de situatii se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - (1) Instituirea si ridicarea măsurilor de carantină se stabilesc, în raport cu extinderea si pericolul de difuzare a bolii, de către consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, pe baza actului de constatare întocmit de medicul veterinar de stat.

(2) La unitătile militare instituirea si ridicarea măsurilor de carantină se stabilesc de către comandantii unitătilor, pe baza constatării medicilor veterinari proprii. La unitătile care nu dispun de medic veterinar propriu, constatarea se va face de medicul veterinar de stat.

Art. 15. - (1) Măsurile de carantină stabilite de consliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritorial-administrativă în care-si desfăsoară activitatea, sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice.

(2) Pentru sprijinirea actiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile, prin decizia consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se constituie comandamente antiepizootice, alcătuite din conducători ai unitătilor de pe teritoriul respectiv si alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor transmise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu privire al combaterea bolilor. Aceste comandamente răspund de aplicarea tuturor măsurilor pentru prevenirea si lichidarea epizootiilor.

(3) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia natională, cu aprobarea Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducători ai ministerelor si altor organe centrale interesate, care stabileste măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice si răspunde de aplicarea acestora în conditiile legii.

(4) La propunerea comandamentelor antiepizootice locale, consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pot suspenda operatiunile de încărcare si descărcare a animalelor, produselor de origine animală si furajelor în statii de cale ferată, locuri de încărcare-descărcare în mijloacele de transport auto, porturi si aeroporturi situate în zona de carantină, sau să conditioneze aceste operatiuni de respectarea unor restrictii sanitare veterinare speciale. Aplicarea măsurii se va face cu anuntarea organelor centrale care coordonează activitătile de transport afectate.

Art. 16. - Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, la propunerea medicului veterinar de stat, pot mentine si după ridicarea măsurilor de carantină unele restrictii privind circulatia animalelor si produselor.

Art. 17. - (1) Pentru apărarea sănătătii animalelor din unitătile zootehnice de tip industrial, amplasarea, proiectarea si executarea constructiilor si a instalatiilor aferente se vor face cu respectarea normativelor sanitare veterinare stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

(2) Din comisia de receptie a acestor obiective, în toate cazurile, va face parte si un medic veterinar din cadrul autoritătii sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) Agentia Natională Sanitară Veterinară stabileste tehnologiile sanitare veterinare pentru fiecare tip de exploatare din unitătile zootehnice de tip industrial, normativele de dotare cu aparatura si utilajele necesare pentru prevenirea si combaterea epizootiilor, precum si normativele privind echipamentul de protectie antiepizootică.

(4) La darea în functiune a unitătilor zootehnice de tip industrial, autoritătile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti stabilesc zone de protectie antiepizootică în care se vor aplica măsuri speciale de profilaxie.

Art. 18. - (1) Se interzice accesul oricărei persoane în unitătile zootehnice de tip industrial, fără respectarea regimului de filtru sanitar.

(2) De asemenea, se interzice introducerea si scoaterea de animale, furaje, materiale, obiecte si mijloace de transport, fără respectarea întocmai a regulilor si restrictiilor specifice stabilite pentru astfel de unităti.

(3) Conducătorii unitătilor respective răspund de realizarea întocmai a acestor măsuri.

Art. 19. - (1) În cazul actiunilor de importantă deosebită ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale si prin alte măsuri ce se impun pentru prevenirea difuzării epizootiilor si pentru apărarea sănătătii efectivelor de animale, se acordă despăgubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate indiferent dacă animalele respective sunt asigurate sau nu.

(2) Sacrificarea unor animale si alte măsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor si apărarea sănătătii efectivelor de animale, în cazul actiunilor de importantă deosebită prevăzute la alin. (1), se aprobă în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Proprietarii de animale, care nu au anuntat fără întârziere îmbolnăvirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave si cei care nu au respectat măsurile stabilite de autoritătile sanitare veterinare nu au drept la despăgubiri.

(4) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la pretul pietei a animalului sacrificat, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boală sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Constituirea si reconstituirea stocului de sigurantă de material viral si de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aprobă în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(6) Cheltuielile aferente productiei, depozitării, conservării materialului viral si a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia după pierderea valorii imunizante, precum si cele de refacere a stocului se suportă din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului la capitolul “Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor”.

Art. 20. - (1) Circulatia animalelor si produselor de origine animală în interiorul tării este supusă controlului sanitar veterinar de stat.

(2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin circulatia animalelor si produselor de origine animală, se interzice:

a) scoaterea din locurile contaminate cu boli epizootice a animalelor, produselor de origine animală sau vegetală si a oricăror alte produse si materiale care pot fi purtătoare de contagiu, fără aprobarea autoritătilor sanitare veterinare;

b) transportul interurban de animale si produse de origine animală sau deplasarea de animale în afara comunei, orasului sau municipiului fără respectarea regulilor sanitare veterinare stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară;

c) îmbarcarea si debarcarea animalelor în alte statii de cale ferată, porturi si aeroporturi, decât cele autorizate de către autoritătile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti;

d) îmbarcarea animalelor fără controlul medicului veterinar de stat, ca si efectuarea acestei operatiuni în timpul noptii, cu exceptia cazurilor când este asigurată o iluminatie artificială corespunzătoare pentru efectuarea examenului sanitar veterinar în bune conditii;

e) efectuarea transportului de animale fără asigurarea personalului însotitor instruit pentru îngrijirea si supravegherea stării de sănătate a animalelor;

f) folosirea de mijloace de transport - auto, feroviare, navale si aeriene - care nu întrunesc toate conditiile de igienă si profilaxie stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară prin normative tehnice de proiectare, fabricare si folosire;

g) continuarea transportului fără acordul medicului veterinar de stat, dacă în lotul de animale se constată cazuri de îmbolnăvire.

(3) De aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul articol răspund detinătorii de animale, primarii, autoritătile sanitare veterinare, iar, după caz, si unitătile Ministerului Administratiei si Internelor ori ale altor ministere sau organe centrale ale administratiei de stat care au atributii cu privire la circulatia si transportul animalelor.

Art. 21. - (1) Autoritătile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti vor elibera autorizatie sanitară veterinară statiilor, porturilor si aeroporturilor numai dacă acestea au rampe corespunzătoare si asigură îndeplinirea conditiilor de profilaxie pentru îmbarcarea si debarcarea animalelor.

(2) Unitătile care detin mijloace pentru transportul animalelor si produselor de origine animală sunt obligate să organizeze statii sau puncte de spălare si dezinfectie, cu respectarea conditiilor tehnice stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 22. - Transportul animalelor afectate de boli transmisibile, al produselor provenite de la aceste animale si al produselor alimentare de origine animală improprii consumului uman este permis numai pentru destinatia si cu respectarea conditiilor stabilite în certificatul sanitar veterinar însotitor, eliberat de medicul veterinar de stat.

Art. 23. - (1) Detinătorii animalelor sunt obligati să predea cadavrele de animale unitătilor autorizate de autoritătile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, iar în cazul când predarea sau preluarea acestora nu este posibilă, si se certifică aceasta de către autoritatea sanitară veterinară de stat, să le distrugă, cu respectarea conditiilor sanitare veterinare stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

(2) Utilizarea în hrana animalelor a produselor de origine animală, improprii consumului uman, ca si a resturilor culinare, este permisă numai după ce au fost sterilizate, în conditiile tehnice stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 24. - (1) Importul, exportul si tranzitul de animale, produse de origine animală si furaje se efectuează numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară sau prin conventiile sanitare veterinare încheiate cu alte tări. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, organizează la aceste puncte controlul sanitar veterinar.

(2) Unitătile care răspund de administrarea clădirilor si instalatiilor de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii sanitare veterinare, precum si baza materială si forta de muncă necesare pentru efectuarea dezinfectiilor, distrugerea cadavrelor, produselor alterate si a deseurilor de origine animală. La punctele de frontieră rutiere, aceste obligatii revin consiliilor judetene.

Art. 25. - (1) Importul si tranzitul de animale, produse de origine animală si furaje se pot face numai cu avizul prealabil al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

(2) Unitătile importatoare sunt obligate să obtină avizul de import din partea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, înainte de încheierea contractelor cu furnizorii externi.

Art. 26. - Animalele, produsele de origine animală si furajele ce se importă sau se tranzitează trebuie să fie însotite de certificate sanitare veterinare, prin care să se ateste îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare stabilite de către Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 27. - (1) Dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se depistează boli transmisibile sau există suspiciunea acestor boli, întregul lot de animale se va returna peste frontieră, iar dacă această măsură nu este posibilă, Agentia Natională Sanitară Veterinară poate dispune tăierea imediată si valorificarea în conditii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum si distrugerea obiectelor si materialelor aferente, anuntând autoritatea sanitară veterinară a tării exportatoare despre constatările făcute si măsurile luate.

(2) Când prin conventiile sau acordurile sanitare veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.

Art. 28. - (1) Animalele importate se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate si special amenajate, stabilite de autoritătile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, care vor autoriza aducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii tuturor conditiilor pregătitoare necesare.

(2) După expirarea perioadei de carantină profilactică, animalele importate vor fi supuse în continuare supravegherii sanitare veterinare, în conditiile stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea salubritătii produselor de origine animală

 

Art. 29. - Se interzice utilizarea produselor de origine animală care nu îndeplinesc conditiile de salubritate corespunzătoare destinatiei lor. Conditiile de salubritate se stabilesc de Agentia Natională Sanitară Veterinară. Pentru produsele de origine animală destinate consumului uman, acestea se stabilesc împreună cu Ministerul Sănătătii.

Art. 30. - (1) Functionarea abatoarelor, punctelor de tăiere si a unitătilor care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, este permisă numai dacă sunt autorizate si de autoritătile sanitare veterinare de stat.

(2) Autorizatia poate fi retrasă în cazul când conducătorii unitătilor nu asigură respectarea regulilor de igienă si profilaxie si conditiile necesare pentru buna desfăsurare a activitătii sanitare veterinare.

(3) Functionarea unitătilor de tăiere a animalelor si a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, unităti stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, este permisă numai dacă au asigurată asistenta sanitară veterinară de stat, în conditiile prezentei legi.

(4) Asistenta tehnică si controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animală si altor produse si materii supuse controlului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la alin. (3) se asigură de personalul sanitar veterinar angajat, în conditiile legii, pe perioadă determinată, de către directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(5) Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. (4).

(6) Valoarea operatiunilor care se realizează în exercitarea activitătii de inspectie si control sanitar veterinar se virează lunar de către unitătile prevăzute la alin. (3) în contul directiilor sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, competente teritorial, si constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate în vederea finantării cheltuielilor materiale si de personal, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea si functionarea serviciilor sanitare veterinare

 

Art. 31. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, stabileste normele sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice detinătoare de animale, pentru cele care prelucrează, depozitează, transportă si valorifică produse de origine animală, participă la elaborarea proiectelor sau avizează, în conditiile legii, conventiile si acordurile sanitare veterinare internationale.

Aprobă omologarea metodelor si metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode si tehnici pentru expertiza produselor de origine animală si a furajelor, precum si pentru controlul medicamentelor si produselor biologice si al altor produse de uz veterinar.

(2) De asemenea, stabileste lista bolilor transmisibile în cazul cărora se instituie măsuri obligatorii de prevenire si combatere.

(3) Împreună cu Ministerul Sănătătii răspunde de organizarea si aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru asigurarea salubritătii produselor de origine animală. Organele centrale de specialitate ale celor două ministere vor analiza periodic si ori de câte ori este nevoie rezultatele actiunilor întreprinse în acest scop, stabilind măsurile ce se impun.

(4) Actiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, se finantează din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului la capitolul “Cheltuieli materiale pentru combaterea expizootiilor”.

(5) Activitătile sanitare veterinare de interes public national din Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului se pot concesiona de medicii veterinari cu drept de liberă practică, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(6) Certificatele sanitare veterinare de sănătate si cele de transport pe teritoriul tării se eliberează de medicii veterinari oficiali.

(7) În cadrul actiunii de supraveghere a sănătătii animalelor si a sănătătii publice autoritatea sanitară veterinară de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animală, furaje de origine animală si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar,

precum si certificate de sănătate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile si necomestibile de origine animală, certificate pentru înregistrarea si reînregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.

(8) Autorizatia sanitară veterinară de functionare pentru obiectivele, activitătile si mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevăzute în prezenta lege, se eliberează de către directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, de către Agentia Natională Sanitară Veterinară, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxele cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.

(10) Certificatele sanitare veterinare pentru intern se eliberează si de medicul veterinar oficial.

(11) Medicul veterinar oficial este medicul veterinar împuternicit de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, în conditiile legii, să îndeplinească unele atributii publice.

Art. 32. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară organizează si răspunde de productia de preparate biologice necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor la animale; aprobă introducerea în practică a produselor biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor si altor produse de uz veterinar, fabricate în tară sau din import si asigură controlul sanitar veterinar de stat al acestora; stabileste norme sanitare veterinare privind producerea, circulatia si folosirea furajelor combinate, suplimentelor proteino-minerale, iar împreună cu Ministerul Sănătătii stabileste norme privind folosirea biostimulatorilor, tranchilizantelor, substantelor hormonale si altor aditivi la furaje.

(2) Agentia Natională Sanitară Veterinară, împreună cu Ministerul Economiei si Comertului si celelalte organe centrale care au în subordine unităti în care se fabrică produse de uz veterinar, răspund de realizarea programului de producere a acestora în cantităti necesare si la nivelul calitativ al produselor similare pe plan mondial.

Art. 33. - (1) Reteaua sanitară veterinară de stat se organizează ca sector distinct si autonom în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, este coordonată de către ministru si are următoarea structură:

- Agentia Natională Sanitară Veterinară, care se organizează ca directie generală în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

- institutiile publice de specialitate cu personalitate juridică, precum si institutiile fără personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si în coordonarea tehnică a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitătilor prevăzute în anexa nr. 5 se asigură din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(3) Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manoperă pentru activităti sanitare veterinare si de laborator, din consultantă si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrări de laborator, precum si alte activităti din domeniul sanitar veterinar.

(4) Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 34. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, potrivit legii.

(2) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(3) Agentia Natională Sanitară Veterinară coordonează si controlează productia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finantată de la bugetul administratiei publice centrale, aprovizionarea cu produse si materiale de uz veterinar, avizează si controlează productia de medicamente de uz veterinar.

Art. 35. - Politia sanitară veterinară controlează aplicarea si respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare si a normelor unitare emise, în toate domeniile de activitate.

Art. 36. - (1) Formatiile de asistentă sanitară veterinară din cadrul regiilor autonome, societătilor comerciale, asociatiilor si societătilor agricole, precum si serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii si altele, îsi desfăsoară activitatea cu avizul si sub îndrumarea tehnică a retelei sanitare veterinare de stat.

(2) Formatiile sanitare veterinare si serviciile prevăzute la alin. (1) se organizează si functionează în baza unui regulament elaborat de către Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 37. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si celelalte organe centrale care au în subordine unităti încadrate cu medici veterinari proprii răspund de aplicarea în aceste unităti a normelor sanitare veterinare si a măsurilor stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară pentru apărarea sănătătii animalelor si asigurarea salubritătii produselor de origine animală.

(2) Medicii veterinari din cadrul Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor fac parte din sistemul veterinar unic de stat, având aceleasi obligatii si răspunderi în cadrul unitătilor în care functionează ca si medicii veterinari de stat.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin unitătile silvice locale, răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de autoritătile sanitare veterinare pentru apărarea sănătătii animalelor sălbatice si pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile de la acestea la animalele domestice sau la om.

Art. 38. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor si toate unitătile teritoriale ale acestora răspund direct de aplicarea si controlul respectării prevederilor prezentei legi cu privire la circulatia animalelor si produselor de origine animală, instituirea si respectarea măsurilor de carantină si a altor măsuri cu caracter republican sau local necesare pentru prevenirea difuzării bolilor la animale si de la animale la om.

Art. 39. - Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, răspund de buna desfăsurare a activitătii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativă respectivă, în care scop au următoarele atributii principale:

a) asigură fondurile necesare pentru finantarea actiunilor sanitare veterinare care se suportă din bugetele locale;

b) eliberează documentele necesare pentru adeverirea proprietătii asupra animalelor si a stării sanitare veterinare din localitate, potrivit normelor stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară;

c) iau măsuri pentru întretinerea si folosirea, conform regulilor sanitare veterinare, a păsunilor, adăpătorilor publice, drumurilor de trecere a turmelor de animale, a locurilor de aglomerare a animalelor în târguri, mori, abatoare, puncte de tăiere, piete si a locurilor aflate în administrarea consiliilor locale unde se prelucrează, depozitează si valorifică produse de origine animală;

d) asigură strângerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitătile de ecarisaj; organizează actiuni de strângere a câinilor fără stăpân si asigură aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internationale; amenajează si întretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare. Sumele necesare pentru realizarea actiunilor mentionate la prezenta literă vor fi asigurate din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetele locale ale administratiei de stat;

e) îndeplinesc orice alte atributii cu privire la activitatea sanitară veterinară, prevăzute de actele normative în vigoare, si răspund de aplicarea măsurilor stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară pentru apărarea sănătătii animalelor si asigurarea salubritătii produselor de origine animală.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 40. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală.

Art. 41. - (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la declararea, prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli sau alte urmări grave, se pedepseste, potrivit art. 310 din Codul penal, cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Aceleasi pedepse se aplică si celor care ascund, cu bună stiintă, aparitia unei boli molipsitoare la animale sau se opun aplicării măsurilor pentru lichidarea focarelor epizootice si prevenirea difuzării bolilor.

Art. 42. - (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli de la animal la om, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani.

(2) Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 43. - Încălcarea cu stiintă a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară veterinară, săvârsită în conditiile art. 248 alin. 1 din Codul penal, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar dacă fapta este săvârsită în conditiile art. 248 alin. 2 din Codul penal, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partială a averii.

Art. 44. - Încălcarea din culpă a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară veterinară, săvârsită în conditiile art. 249 alin. 1 din Codul penal, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă, iar dacă fapta este săvârsită în conditiile art. 249 alin. 2 din Codul penal, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani.

Art. 45. - În cazul în care fapta prevăzută la art. 43 si 44 este săvârsită în conditiile arătate la art. 258 din Codul penal, pedeapsa se stabileste potrivit dispozitiei din acest articol.

Art. 46. - Faptele care constituie contraventii la normele sanitare veterinare, precum si persoanele care pot să constate contraventii si să aplice sanctiuni, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În conditiile stabilite de Guvern, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 47. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 48. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al României*).

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Decretul nr. 167/1955 privind organizarea apărării sănătătii animalelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 19 mai 1955.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Ordonanta Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 758/2001, care nu a fost cuprins în forma republicabilă a Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată:


*) Fac exceptie prevederile art. 31 alin. (1) si art. 33-36, care au intrat în vigoare la data de 16 decembrie 1991.

 

“Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor vor fi aprobate instructiunile1) pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor efectuate de personalul sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă.”

1) Instructiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 400/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBIECTIVE, ACTIVITĂTI SI MIJLOACE DE TRANSPORT

pentru care se eliberează autorizatii sanitare veterinare de functionare

 

Nr.crt.

Obiectiv/Activitate

1.

Statie de incubatie tip gospodăresc

2.

Tabără de vară pentru animale

3.

Stână

4.

Stupină

5.

Menajerie

6.

Punct de însământări artificiale la animale

7.

Genoteca de animale

8.

Expozitie de animale si grădină zoologică

9.

Magazin pentru comercializare animale de companie, păsări si pesti exotici si/sau hrană, momeli si altele asemenea

10.

Fermă de animale

11.

Târg de animale

12.

Statiune de montă naturală la animale

13.

Institute sanitare veterinare de referintă

14.

Punct farmaceutic veterinar

15.

Cabinet medical veterinar

16.

Laborator de control furaje

17.

Laborator sanitar veterinar

18.

Dispensar sanitar veterinar

19.

Canisă, adăpost pentru câini

20.

Scoală pentru dresaj câini

21.

Clinici veterinare universitare

22.

Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol

23.

Statie (punct) de spălare si dezinfectie mijloace de transport

24.

Statie de incubatie tip industrial

25.

Bazine piscicole pentru material biologic

26.

Farmacie veterinară

27.

Unităti de tehnică medicală veterinară

28.

Herghelie

29.

Depozit de material seminal

30.

Bază de achizitie a animalelor

31.

Clinică veterinară sau spital veterinar

32.

Pensiune pentru animale de companie

33.

Frizerie pentru animale de companie

34.

Depozit de produse de uz veterinar

35.

Fermă de carantină, centre de colectare animale

36.

Unităti de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

37.

Unităti de reproductie si de selectie animală

38.

Fabrică pentru hrana animalelor

39.

Unităti de cercetare stiintifică, inclusiv cele care utilizează animale de experientă

40.

Unităti specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate

41.

Unităti pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar

42.

Unităti de recoltare a materialului seminal

43.

Fabrică de nutreturi combinate

44.

Fabrică producătoare de medicamente, biopreparate si alte produse de uz veterinar

45.

Puturi seci, cimitire de animale, crematorii

46.

Centru colectare lapte

47.

Centru colectare ouă

48.

Centru colectare miere

49.

Cantină

50.

Unităti prelucrare industrială a cadavrelor, a produselor de origine animală confiscate, a subproduselor necomestibile

51.

Incineratoare pentru produse de origine animală confiscate, subproduse necomestibile

52.

Centru de tăiere

53.

Depozit subproduse necomestibile

54.

Centru colectare peste

55.

Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare

56.

Centru colectare, prelucrare lapte

57.

Carmangerie, măcelărie

58.

Unităti portionare, preambalare carne si produse din carne

59.

Atelier prelucrare peste, produse din peste

60.

Unităti portionare, preambalare produse lactate

61.

Unităti colectare-depozitare ouă

62.

Unităti de colectare si prelucrare miere, alte produse apicole

63.

Atelier preparate carne

64.

Catering

65.

Depozit alimentar, depozit frigorific

66.

Restaurant, indiferent de specific

67.

Hală pentru desfacerea produselor de origine animală

68.

Fabrică de înghetată

69.

Laborator cofetărie si/sau laborator patiserie

70.

Unităti prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare

71.

Fabrică produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, salamuri crude

72.

Fabrică semipreparate culinare din carne si mixte

73.

Unităti de transare carne

74.

Unităti prelucrare membrane naturale

75.

Unităti fabricatie membrane artificiale

76.

Fabrică conserve, semiconserve peste

77.

Fabrică produse lactate

78.

Fabrică produse din ouă

79.

Abator

80.

Antrepozit frigorific

81.

Supermarket

82.

Combinat de carne

 

Nr. crt.

Mijlocul de transport

1.

Slep

2.

Vagon pentru transport animale

3.

Vagon frigorific si izoterm pentru produse de origine animală

4.

Navă pescador, aeronavă cargo

5.

Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine animală, furaje de origine animală, produse de uz veterinar si alte produse supuse controlului sanitar veterinar

 

NOTĂ:

Obiectivele, activitătile si mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse în prezenta anexă se supun inspectiei sanitare veterinare, conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare, si functionează pe baza declaratiei pe propria răspundere a comerciantului.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare si reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Lei/U.M./produs

1.

AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:

 

 

 

- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis si altele;

tonă

300

 

- animale mici pentru reproductie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expozitii, păsări exotice;

cap

300

 

- animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproductie;

cap

300

2.

- ouă pentru incubatie;

1.000 bucăti

1.000

3.

- animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproductie;

cap

2.500

 

- păsări pentru carne;

cap

500

 

- păsări pentru reproductie, porumbei pentru concurs, expozitii, alte manifestări;

cap

500

4.

- pui de o zi;

1.000 cap.

 

 

- pui reproductie si/sau crestere;

1.000 cap.

1.000

5.

- animale de companie (câini, pisici, maimute si altele)

cap

5.000

6.

- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, până la 1.000 flacoane;

lot

15.000

7.

- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1.000-5.000 flacoane;

lot

20.000

8.

- medicamente de uz veterinar, ale produse de uz veterinar, peste 5.000 flacoane;

lot

40.000

9.

- familii de albine; familie nu se taxează

 

 

10.

- ouă pentru consum

1.000 buc.

2.500

11.

- lapte, lapte condensat

100 litri

2.500

12.

- slănină crudă, grăsimi tehnice;

tonă

4.000

13.

- subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane etc.);

tonă

5.000

 

- untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si emulgatori alimentari,  clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină alimentară si tehnică;

 

 

14.

- produse lactate proaspete (iaurt, friscă etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, cascaval, înghetată, inclusiv praf de înghetată, ingredienti si arome pentru înghetată,  subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogosi de mătase, condimente, lână, piei brute, pene, păr;

tonă

10.000

15.

- produse apicole (ceară, polen, venin etc.);

kg

1.500

16.

- ouă de viermi de mătase;

kg

15.000

17.

produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de albine, membrane artificiale;

tonă

15.000

18.

- peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în pene);

tonă

20.000

 

- căzătură coarne, conserve si concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutică;

–“-

-“-

19.

- trofee vânătoare si blănuri

bucată

60.000

20.

- alte produse nenominalizate;

tonă, kg, hl, sau alte unităti de măsură

5.000

21.

- mostre până la 100 kg total;

 

nu se taxează

 

- produse de uz veterinar pentru înregistrare;

 

- ajutoare umanitare;

 

- donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel;

22.

CERTIFICAT DE ABILITARE;

bucată

250.000

23.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SI REÎNREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR;

produs

7.000.000

24.

ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT;

bucată

30.000

25.

AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT: - animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar veterinar;

 

nu se taxează

26.

AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:

 

nu se taxează

 

- animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar veterinar.

 

 

 

NOTĂ :

Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta lege se calculează proportional cu cantitatea avizată.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

 

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinară de functionare a acestora.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFE

pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animală, furajelor si altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru export animale si certificatelor sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Taxa (lei/U.M.)

1.

A. Pentru intern:

 

 

 

Certificat sanitar veterinar pentru transport animale;

 

nu se taxează

2.

Certificat sanitar veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase

 

nu se taxează

3.

Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste sau peste destinat repopulării;

 

nu se taxează

4.

Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării;

 

nu se taxează

5.

Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre, deseuri de abator;

 

nu se taxează

6.

Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje;

tonă

5.000

7.

Certificat sanitar veterinar pentru transport ouă pentru incubatie;

 

nu se taxează

8.

Certificat sanitar veterinar de transport produse de origine animală:

 

 

 

- carne toate speciile, inclusiv vânat împuscat destinat consumului public;

 

nu se taxeazăcopyrightdsc.net

 

- slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomace;

 

 

 

- grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite;

 

 

 

- alte produse de origine animală nenominalizate;

 

 

 

- produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne);

 

 

 

- lapte lichid si lapte condensat;

 

 

 

- produse lactate proaspete;

 

 

 

- brânzeturi, unt, înghetată, lapte praf, praf de înghetată, cazeină;

 

 

 

- alte produse din lapte nenominalizate;

 

 

 

- peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sărat, peste afumat;

 

 

 

- conserve, semiconserve peste;

 

 

 

- icre de sturion;

 

 

 

- icre tarama;

 

 

 

- alte produse din peste nenominalizate;

 

 

 

- miere de albine;

 

 

 

- produse apicole (ceară albine, lăptisor de matcă, polen etc.);

 

 

 

- alte produse apicole nenominalizate;

 

 

 

- ouă pentru consum;

 

 

 

- produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză);

 

 

 

- alte produse din ouă nenominalizate.

 

 

9.

Certificat sanitar veterinar de sănătate animală pentru intern;

 

nu se taxează

B.

Pentru export:

 

 

10.

Certificat sanitar veterinar pentru sănătate pentru export animale si certificat de transport international;

 

nu se taxează

11.

Certificat sanitar veterinar pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală, cu exceptia trofeelor;

 

nu se taxează

12.

Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export trofee:

 

 

 

- ursi, cerbi;

trofeu

300.000

 

- capre negre;

trofeu

200.000

 

- mistreti, căpriori, cerb;

trofeu

100.000

 

- alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder etc.);

trofeu

100.000

 

- blănuri;

bucată

100.000

 

- coarne cerbi, colti mistret;

trofeu

50.000

 

- cocosi de munte;

trofeu

25.000

 

- iepuri, fazani, rate, gâste sălbatice, potârnichi;

trofeu

10.000

 

- alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.).

trofeu

5.000

 

NOTĂ:

Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta lege se calculează proportional cu cantitatea avizată.

 

ANEXA Nr. 5

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare

 

Nr.crt.

Denumirea unitătii

Finantare

I.

Institutii publice cu personalitate juridică

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

1.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

2.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

3.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

4.

Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele sanitare veterinare de stat

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

II.

Institutii publice fără personalitate juridică

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

1.

Circumscriptiile sanitare veterinare zonale

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

2.

Circumscriptiile sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animală

- alocatii de la bugetul de stat si venituri extrabugetare

3.

Inspectorate de control sanitar veterinar

- alocatii de la bugetul de stat si de frontieră venituri extrabugetare