MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 septembrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

75. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

1.012. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea de lucrări de modernizare si retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 292 din 8 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtământ al salariatilor, în vederea sprijinirii si întrajutorării financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor îsi desfăsoară activitatea exclusiv cu membrii acestora.

(2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Natională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România, denumită în continuare Uniunea Natională, în scopul reprezentării la nivel national si international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în acelasi timp la două sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.”

2. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor îl constituie acordarea către membrii săi de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.”

3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Fondul utilizat de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi este constituit din fondul social format din: cotizatiile lunare ale membrilor, la care se pot adăuga taxele de înscriere, dobânzile primite pentru disponibilul din contul curent deschis la bănci sau alte institutii financiare de credit, dobânzile primite pentru împrumuturile acordate, donatiile, sponsorizările sau alte asemenea surse prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).”

4. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor organizate la nivel teritorial îsi desfăsoară activitatea pe o rază teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv si statut. Raza teritorială de operare a unei case de ajutor reciproc reprezintă spatiul geografic în care casa de ajutor reciproc îsi desfăsoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei case de ajutor reciproc organizată la nivel teritorial poate cuprinde o arie determinată din cadrul unui oras, neputând exceda spatiului geografic al acestuia, ori poate cuprinde unul sau mai multe sate si/sau comune limitrofe din raza unui judet. Razele teritoriale de operare ale caselor de ajutor reciproc nu se pot întrepătrunde.”

Art. II. - Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 74

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul în întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003.

Art. 2. - (1) Se aprobă contributia financiară anuală a României, corespunzătoare anului 2003, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), în valoare totală de 265.432 euro, care se asigură astfel: de la bugetul de stat - suma de 185.432 euro si din Programul PHARE - 80.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute în bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 75

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE*)

între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

Comisia Europeană, denumită în cele ce urmează Comisia, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si

Guvernul României, denumit în cele ce urmează România, pe de altă parte,

întrucât:

1. Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008) a fost stabilit pe baza Deciziei nr. 1.786/2002/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 23 septembrie 2002;

2. Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere Uniunea Europeană-România din 18 februarie 2002 stabileste termenii generali si conditiile de participare a României la programele comunitare, acordând Comisiei si autoritătilor competente din România dreptul de a stabili termenii si conditiile specifice, inclusiv contributia financiară aferentă participării la fiecare program,

decid:

 

ARTICOLUL 1

Programul

 

România va participa la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), denumit în continuare Program, în concordantă cu conditiile stipulate în Decizia Consiliului de Asociere Uniunea Europeană - România nr. 1/2002 din 18 februarie 2002, care stabileste principiile generale pentru participarea României la programele comunitare, precum si termenii si conditiile la care se face referire la art. 2.

 

ARTICOLUL 2

Termenii si conditiile de participare a României la Program

 

1. România va participa la activitătile Programului în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele stabilite în Decizia Parlamentului European si a Consiliului Europei nr. 1.786/2002/CE din 23 septembrie 2002.

2. Termenii si conditiile aplicabile depunerii, evaluării si selectării solicitărilor de către institutiile, organizatiile si persoanele fizice eligibile din România vor fi aceleasi cu cele aplicabile institutiilor, organizatiilor si persoanelor fizice eligibile din statele membre ale Uniunii Europene.

3. În vederea participării la Program, România va plăti în fiecare an o contributie bugetară la bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu art. 3 de mai jos.

4. Contributia financiară a României pentru participarea la Program si implementarea acestuia se va adăuga la suma prevăzută în fiecare an în bugetul general al Uniunii Europene pentru îndeplinirea angajamentelor legate de obligatiile financiare rezultate din aplicarea măsurilor necesare pentru executarea, managementul si functionarea Programului.

5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi folosită în procedurile referitoare la cererile, contractele si rapoartele Programului, precum si în alte situatii de ordin administrativ.

 

ARTICOLUL 3

Contributia financiară

 

Regulile care guvernează contributia financiară sunt prevăzute în anexă.

O parte a contributiei financiare poate fi finantată prin instrumentul de sprijin extern al Comunitătii, dacă România solicită acest lucru.

 

ARTICOLUL 4

Raportare si evaluare

 

Fără a se încălca responsabilitătile Comisiei si ale Curtii auditorilor ale Comunitătilor Europene referitoare la monitorizarea si evaluarea Programului, participarea României la Program va fi monitorizată permanent pe bază de parteneriat între Comisie si România. România va prezenta Comisiei rapoarte relevante si va participa la alte activităti specifice organizate de Comunitate în contextul Programului.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pe toată durata Programului. Totusi, în cazul în care Comunitatea Europeană hotărăste prelungirea duratei Programului fără modificări substantiale în cadrul acestuia, prevederile prezentului memorandum de întelegere se vor extinde în mod corespunzător dacă nici una dintre părti nu îl denuntă.

Anexa face parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat numai în scris, prin consimtământul părtilor.

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003. Semnat la Bruxelles la 3 aprilie 2003.

 

 

Pentru Guvernul României,

Daniela Bartos,

ministrul sănătătii si familiei

Pentru Comisie, în numele Comunitătii Europene,

David Byrne, membru al Comisiei pentru sănătate

si protectia consumatorului

 


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

REGULILE

aplicabile contributiei financiare a României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

1. Contributia financiară anuală a României la bugetul general al Uniunii Europene pentru participarea la Program este de 265.432 euro.

2. Contributia României va acoperi costurile referitoare la pregătirea, fezabilitatea, dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si cele referitoare la dezvoltarea si implementarea de măsuri orizontale, astfel cum se prevede în Program.

3. Costurile ocazionate de deplasarea si de activitatea reprezentantilor si expertilor din România în vederea participării ca observatori la lucrările comitetului mentionat la art. 9 din Decizie sau la alte întâlniri referitoare la implementarea Programului vor fi rambursate de către Comisie pe aceeasi bază si în concordantă cu procedurile în vigoare aplicabile reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Reglementarea financiară aplicabilă bugetului general al Uniunii Europene se va aplica si managementului contributiei României.

5. După intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere, la începutul fiecărui an financiar, Comisia va trimite României o cerere de plată, corespunzând contributiei la costurile acoperite prin acest memorandum de întelegere.

Această contributie va fi plătită în euro într-un cont bancar în euro al Comisiei.

6. România va plăti contributia sa la costurile anuale, în concordantă cu cererea de plată, în cel mult 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plătii contributiei va duce la plata unei dobânzi penalizatoare de către România, calculată la suma rămasă de plată după data scadentei. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor operatiuni de refinantare în euro la data scadentei, majorată cu 1,5 puncte procentuale. În cazul în care întârzierea efectuării plătii poate periclita în mod semnificativ implementarea si managementul Programului si dacă plata nu a fost efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii către România a unei scrisori formale de revenire, Comisia va suspenda participarea României la Program în anul respectiv.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea de lucrări de modernizare si retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2003, la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, articolul “Transferuri consolidabile”, cu suma de 500 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea de lucrări de modernizare si retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor judetene si locale.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale de către Ministerul Administratiei si Internelor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza programelor de investitii privind modernizarea si retehnologizarea centralelor termice, aprobate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor de modernizare si reabilitare a sistemelor de încălzire urbană, finantate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

Nr crt.

Judetul/Localitatea

Tipul combustibilului

Proiectul

Valoarea proiectului (miliarde lei)

 

Bihor

 

 

 

1.

CET Oradea

Cărbune, păcură, gaz

Mărire capacitate de transport, introducere gaze la CET 1, montare turbină cu gaze si cazan recuperator

10

 

Bucuresti

 

 

 

2.

RADET

 

Reabilitare retea, contorizare, automatizare

270

 

Botosani

 

 

 

3.

CET Botosani

Păcură, gaze naturale

Contorizare, reabilitare PT si retele

35

 

Brăila

 

 

 

4.

CET Brăila

Gaz metan

Modernizare, reabilitare, contorizare

5

 

Cluj

 

 

 

5.

Cluj-Napoca

Gaz metan

Contorizare, echilibrare retele

25

 

Constanta

 

 

 

6.

Mangalia

CLU

Modernizare CT

5

 

Harghita

 

 copyrightdsc.net

 

7.

Gheorgheni

CLU

Centrală rumegus, modernizare

10

 

Iasi

 

 

 

8.

CET Iasi

Huilă, păcură

Contorizare, modernizare PT si retele

30

9.

Ilfov

CLU

Modernizare CT spitalul judetean

10

 

Maramures

 

 

 

10.

Sighetu Marmatiei

CLU

Contorizare, modernizare PT

5

 

Olt

 

 

 

11.

Bals

Gaze naturale

Modernizare PT, lucrări în continuare

7

 

Teleorman

 

 

 

12.

Rosiori de Vede

CLU

Înlocuire cazane si utilaje CT

10

13.

Zimnicea

CLU

Contorizare scară

5

 

Tulcea

 

 

 

14.

Tulcea

Gaz metan

Racord gaz metan, reabilitare retele secundare

5

 

Vrancea

 

 

 

15.

Enet Focsani

Păcură, gaze naturale

Înlocuire retea primară, automatizare, contorizare

25

 

Vâlcea

 

 

 

16.

CET Govora

Lignit, gaze naturale

Contorizare, reabilitare PT si retele

38

 

Vaslui

 

 

 

17.

CET Vaslui

Păcură, gaze naturale

Trecere CT pe gaz natural

5

 

 

 

TOTAL:

500*)

Total localităti: 17

Total sume necesare: 500 miliarde lei


*) Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea justificată a centralelor, poate schimba valoarea sumelor alocate în cadrul sumei aprobate în functie de proiectele prezentate.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 292

din 8 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, exceptie ridicată de Cristian Răzvan Arhire în Dosarul nr. 9.392/2002 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale contestate nu vin în contradictie cu nici o dispozitie constitutională si nici cu dispozitiile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, având în vedere că nu se creează vreo situatie privilegiată unei părti si nici nu sunt încălcate prevederile referitoare la un proces echitabil.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.392/2002, Tribunalul Suceava – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Codul penal, art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.

Exceptia a fost ridicată în dosarul de mai sus de Cristian Răzvan Arhire, inculpat în dosarul mentionat pentru comiterea infractiunii de amenintare prevăzute si pedepsite de art. 193 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate contravin normelor constitutionale mentionate, precum si Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece sesizarea instantei prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate înlătură garantiile procesuale stabilite în favoarea inculpatului în faza de urmărire penală.

De asemenea, în opinia autorului, prin dispozitiile art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală se atribuie părtii vătămate o stare procesuală privilegiată, aceasta substituind efectiv rolul si atributiile procurorului, întrucât plângerea prealabilă constituie atât un act de punere în miscare a actiunii penale, cât si un act de trimitere în judecată, având, practic, aceeasi natură juridică cu rechizitoriul. Drept urmare, se încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, inclusiv în fata instantelor judecătoresti.

Pentru aceleasi ratiuni, autorul exceptiei sustine că este neconstitutional si art. 193 din Codul penal.

Referitor la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, autorul exceptiei consideră că judecarea cauzelor în complet de un singur judecător nu asigură garantii procesuale suficiente pentru un proces echitabil si impartial în conformitate cu prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Suceava - Sectia penală a apreciat că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât institutia plângerii prealabile se înscrie ca o exceptie de la principiul oficialitătii si constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. Prin această reglementare nu se aduce atingere principiului liberului acces la justitie, ci, dimpotrivă, se garantează posibilitatea oricărei persoane vătămate prin săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală de a sesiza organul competent în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

Optiunea legislativă în reglementarea institutiei plângerii prealabile nu creează vreun privilegiu ori vreo discriminare între cetăteni, întrucât stabilirea ei se întemeiază pe natura infractiunilor care constituie obiectul procesului penal, iar drepturile procesuale ale părtilor sunt respectate, în mod egal, atât în cazul sesizării prin rechizitoriu, cât si în cazul sesizării prin plângerea prealabilă.

Cu privire la faptul că aceste infractiuni sunt judecate în primă instantă de un complet format dintr-un singur judecător, instanta a apreciat că această situatie nu impietează asupra impartialitătii si echitătii actului de justitie. Referitor la neconstitutionalitatea art. 193 din Codul penal, tribunalul a considerat sesizarea neîntemeiată, deoarece este vorba de un text de incriminare, iar principiile constitutionale referitoare la egalitatea de tratament juridic si prezumtia de nevinovătie sunt pe deplin aplicabile în acest caz, neexistând norme de exceptie.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece punerea în miscare a actiunii penale în conditiile art. 193 din Codul penal nu creează nici privilegii, nici discriminări, neîncălcând vreunul dintre criteriile egalitătii în drepturi enumerate la art. 4 din Constitutie.

Totodată legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, solutie ce rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, si din cele ale art. 128 din Constitutie, conform cărora, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

Sub acest aspect, în considerarea unor situatii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale, cum este cazul procedurii plângerii prealabile.

De asemenea, art. 193 din Codul penal nu încalcă dispozitiile art. 23 alin. (8) din Constitutie, deoarece, până la rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana este considerată nevinovată, inculpatul nefiind obligat să probeze nevinovătia sa si, în cazul în care există probe de vinovătie, inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie.

Referitor la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, Guvernul consideră că acest text de lege este constitutional, întemeindu-se pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Astfel, în cazul art. 193 din Codul penal, actiunea penală se pune în miscare numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, adresată direct instantei de judecată, datorită gradului redus de pericol social al infractiunii fată de alte fapte penale pentru care actiunea penală se pune în miscare din oficiu datorită unui pericol social crescut. Pe cale de consecintă, pentru infractiunile pentru care actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală prevede procedura corespunzătoare pentru acest tip de infractiuni, care este diferită de procedura prevăzută pentru celelalte categorii de fapte penale.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, în corelatie cu prevederile art. 193 din Codul penal, raportate la art. 21 si la art. 23 alin. (8) din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că prin articolele criticate se asigură tocmai accesul liber la justitie si că în cadrul procesului penal calitatea de inculpat nu răstoarnă prezumtia de nevinovătie si nu prejudiciază interesele legitime ale persoanei.

În sfârsit, cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, stabilirea competentei si procedura de judecată sunt atributul exclusiv al autoritătii legiuitoare, iar în conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 123 alin. (2), judecătorii sunt independenti si se supun numai legii. Dispozitiile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor si a libertătilor fundamentale, invocate de autorul exceptiei, nu cuprind cerinta ca instanta care judecă litigiile în primă instantă să aibă în compunere un anumit număr de judecători, ci lasă libertate autoritătii legiuitoare nationale să instituie acea instantă independentă si impartială, care să asigure judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 193 din Codul penal: “Fapta de a ameninta o persoană cu săvârsirea unei infractiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a sotului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăsi sanctiunea prevăzută de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintării.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”

- Art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală: “Punerea în miscare a actiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infractiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere.

Plângerea prealabilă se adresează:

a) instantei de judecată, în cazul infractiunilor prevăzute de Codul penal în art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 si 220, dacă făptuitorul este cunoscut. Când făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui.

Aceste prevederi se aplică si în cazul infractiunilor prevăzute în art. 193, 205 si 206 din Codul penal, săvârsite prin presă sau orice mijloace de comunicare în masă;”

- Art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată:

“Cauzele date, potrivit legii, în competenta de primă instantă a judecătoriilor, tribunalelor si curtilor de apel se judecă de un singur judecător.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile legale contestate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, art. 23 alin. (8) din Constitutia României, precum si ale art. 6 pct. 1 si 2 si ale art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, al căror continut este următorul:

- Art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

- Art. 21 din Constitutie: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

- Art. 23 alin. (8) din Constitutie: “(8) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.”

- Art. 6 pct. 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.”

- Art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale:

“1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârsită, nu constituia o infractiune, potrivit dreptului national si international. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârsirii infractiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării si pedepsirii unei persoane vinovate de o actiune sau de o omisiune care, în momentul săvârsirii sale, era considerată infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că infractiunea de amenintare prevăzută de art. 193 din Codul penal face parte din cadrul infractiunilor pentru care actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar aceasta se adresează direct instantei de judecată, potrivit art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, în conditiile stabilite de text.

Procesul penal distribuit în două faze procedurale - faza de urmărire penală si faza de judecată - nu implică garantii suplimentare în situatia în care sunt parcurse ambele faze, fată de situatia în care este parcursă numai una dintre acestea. În fiecare dintre cele două faze învinuitului sau inculpatului le sunt recunoscute aceleasi drepturi si garantii, între care dreptul la apărare si toate garantiile de independentă si impartialitate a organelor judiciare, precum si obligatia acestora de a solutiona cauza pe baza legii si probelor administrate.

Legiuitorul, în virtutea dispozitiilor constitutionale prevăzute de art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, are deplina libertate de a reglementa distinct, datorită gradului de pericol social scăzut, anumite categorii de infractiuni, fată de celelalte infractiuni pentru care operează principiul oficialitătii prevăzut de art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Asadar, faptul că în cazul infractiunilor prevăzute în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală - între care si infractiunea de amenintare prevăzută de art. 193 din Codul penal - punerea în miscare a actiunii penale are loc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, direct în fata instantei de judecată, nu este de natură să ducă la concluzia că inculpatii din aceste cauze au mai putine drepturi sau mai putine garantii procesuale decât cei împotriva cărora actiunea penală s-a pus în miscare din oficiu de către procuror.

În aceste conditii, diferenta de reglementare a modului de punere în miscare a actiunii penale nu implică nici restrângerea accesului la justitie, nici a dreptului la apărare si nici a altui drept prevăzut de Constitutie ori de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, Curtea constată că judecarea cauzelor în complet colegial sau în complet format dintr-un singur judecător nu este de natură, prin ea însăsi, să încalce drepturile cetătenilor sau accesul acestora la justitie, deoarece hotărârile pronuntate au aceeasi putere juridică pentru toate părtile în proces, indiferent de numărul judecătorilor care le-au pronuntat.

În sensul celor arătate mai sus, se constată că prin deciziile nr. 161 din 21 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 23 octombrie 2000, si nr. 58 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003, Curtea Constitutională, în considerarea acelorasi ratiuni, a respins ca neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate care au avut ca obiect prevederile art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor nr. 161/2000 si nr. 58/2003 îsi păstrează valabilitatea si în acest caz, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 193 din Codul penal, art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), art. 145 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 si al art. 23 alin. (8) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Codul penal, art. 279 alin. 1 si alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală si ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, exceptie ridicată de Cristian Răzvan Arhire în Dosarul nr. 9.392/2002 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru