MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

986. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru organizarea si desfăsurarea în România a etapei 2003 a Campionatului Mondial de Supermoto 2003-2006

 

995. - Hotărâre privind reglementarea unor activităti preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti

 

996. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

 

997. - Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta socială

 

998. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

999. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

1.001. - Hotărâre privind instituirea si administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.494/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul si importul unor categorii de produse

 

1.002. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

 

1.007. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

93. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

556. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

367. - Decizie referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ALLIANZ TIRIAC Asigurări - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru organizarea si desfăsurarea în România a etapei 2003 a Campionatului Mondial de Supermoto 2003-2006

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 3 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru organizarea si desfăsurarea în România a etapei 2003 a Campionatului Mondial de Supermoto 2003-2006.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2003 al Secretariatului General al Guvernului, pentru Agentia Natională pentru Sport.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 986.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor activităti preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 si art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Contractele individuale de muncă încheiate de către cetătenii români cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum si cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti, cu respectarea reglementărilor stabilite de lege pentru celelalte categorii de angajatori care desfăsoară activitatea pe teritoriul României si pentru ai căror angajati carnetele de muncă se păstrează si se completează de inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. 2. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 1 Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti va percepe un comision de 0,75% din fondul lunar de salarii, calculat în lei, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare străine cu sediul în România, precum si reprezentantelor din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate, persoanelor juridice străine cărora le păstrează si le completează carnetele de muncă.

(2) Angajatorii prevăzuti la alin. (1) au obligatia de a prezenta la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti dovezile din care să rezulte plata salariilor, însotite de actele ce atestă plata lunară a contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale. Aceste dovezi, inclusiv actele care le însotesc, se vor prezenta lunar, până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care sunt datorate contributiile la bugetele mentionate.

(3) Comisionul prevăzut la alin. (1) se va calcula în lei, iar plata acestuia se va efectua până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care este datorată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 995.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova, reprezentând LEA 220 kV s.c. Isalnita-Kozlodui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, a casării mijlocului fix prevăzut la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea sau, după caz, casarea mijlocului fix prevăzut la art. 1, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 996.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui mijloc fix care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflat în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

 

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Cod de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Nr. de inventar

Descrierea tehnică(pe scurt)

Valoarea de inventar

Valoarea rămasă neamortizată

Anul PIF

0

1

 

3

6

 

4

5

99712

8.14

LEA 220 kV Isalnita-Kozlodui (Bulgaria)

1205

81 km; 268 stâlpi

33.017.619.368

27.712.596.355

1967

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta socială

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Comisia este formată din ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, un secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, un secretar de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, un secretar de stat din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si consilierul de stat al primului-ministru pe probleme sociale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 997.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., denumită în continuare Comisia pentru coordonarea privatizării, în următoarea componentă:

a) ministrul economiei si comertului - presedinte;

b) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

c) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei si comertului;

d) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice;

e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei;

f) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pentru probleme de mediu;

g) directorul general al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

(2) Prin ordin al ministrului, fiecare institutie reprezentată în Comisia pentru coordonarea privatizării îsi va desemna câte un membru supleant care îl va înlocui pe membrul titular în caz de indisponibilitate a acestuia.

Art. 2. - Comisia pentru coordonarea privatizării, prevăzută la art. 1, va avea următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare. Din Comisia de negociere vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si ai Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Numărul membrilor si componenta Comisiei de negociere se vor stabili prin ordin al ministrului economiei si comertului;

b) analizează informările primite din partea Comisiei de negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertantii;

c) analizează si avizează proiectul de hotărâre a

Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare si aprobarea prevederilor contractului de privatizare;

d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatizării, constituit din 3 membri.

(2) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se vor stabili componenta secretariatului Comisiei pentru coordonarea privatizării, precum si atributiile acestuia.

Art. 4. - Presedintele reprezintă Comisia pentru coordonarea privatizării în relatiile cu tertii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 998.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Clujcopyrightdsc.net

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru construirea unui bloc de locuinte pentru medici si farmacisti rezidenti, în regim de închiriere.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 999.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristici tehnice

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 34-36, judetul Cluj

Statul român - Ministerul Sănătătii

Judetul Cluj - Consiliul Judetean Cluj

Suprafata = 900 m2;

C.F. 7869; nr. top. 905

Nr. MF 143890

Cod de clasificare 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea si administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.494/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul si importul unor categorii de produse

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003 se instituie la importul în România de zahăr alb (pozitia tarifară 1701.99.10) un contingent tarifar de 3.750 tone în cadrul căruia se aplică o taxă vamală de 45%.

Art. 2. - Contingentul tarifar prevăzut la art. 1 se administrează potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la exportul si importul unor categorii de produse.

Art. 3. - Anexa nr. 1.1 la normele metodologice cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2002 se completează prin introducerea după nr. crt. 20 a nr. crt. 201, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.001.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Pozitia tarifară

Contingent (tone) 1 ianuarie - 31 decembrie 2003

Denumirea produsului/grupei de produse

Taxa vamală aplicată%

Procent maxim de alocare%

201.

1701.99.10

3.750

Zahăr alb

45

5,34

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare

Comisia pentru coordonarea privatizării, în următoarea componentă:

a) ministrul economiei si comertului - presedinte;

b) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

c) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei si comertului;

d) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice;

e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei;

f) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pentru probleme de mediu;

g) directorul general al Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti;

h) directorul general al Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures.

(2) Prin ordin al ministrului, fiecare institutie reprezentată în Comisia pentru coordonarea privatizării îsi va desemna câte un membru supleant care îl va înlocui pe membrul titular în caz de indisponibilitate a acestuia.

Art. 2. - Comisia pentru coordonarea privatizării are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare. Din Comisia de negociere vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului si ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie. Numărul membrilor si componenta Comisiei de negociere se vor stabili prin ordin al ministrului economiei si comertului;

b) analizează informările primite din partea Comisiei de negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertantii;

c) analizează si avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare si aprobarea prevederilor contractului de privatizare;

d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatizării, constituit din 3 membri.

(2) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se vor stabili componenta secretariatului Comisiei pentru coordonarea privatizării, precum si atributiile acestuia.

Art. 4. - Presedintele reprezintă Comisia pentru coordonarea privatizării în relatiile cu tertii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.002.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2003 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al anexei nr. 3/27/30 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea în anul 2003, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, a executiei obiectivelor de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 1.007.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2- a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 25 august 2003.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

LISTA

organismelor notificate care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune

 

Denumirea si adresa organismului notificat pentru evaluarea conformitătii

 

 

Nr. de identificare în

Registrul organismelor

notificate

Grupa de produse

 

 

Sarcini specifice

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub

presiune, art. 13

ISCIR-CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), str. Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucuresti

02

 

Constructii metalice

Rezervoare, cisterne, containere metalice, radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

Tuburi (tevi) din fontă si otel

Produse ale industriei metalurgice

- Examinarea CS de tip

- Conformitatea cu tipul

- Asigurarea calitătii productiei

- Asigurarea calitătii produsului

- Verificarea produsului

- Verificarea CS a unitătii de produs

- Asigurarea calitătii

Anexa nr. 5

- modul B

- modul C1

- modul D

- modul E

- modul F

- modul G

- modul H

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de către Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

văzând Referatul de aprobare nr. 127.822 din 21 august 2003 al Directiei generale de implementare si reglementare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, în număr de 126, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator persoanelor prevăzute în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 august 2003.

Nr. 556.

 

ANEXĂ*)


LISTA CU GRADATORI AUTORIZATI

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ALLIANZ TIRIAC Asigurări - S.A.

 

Comisia Consiliului Concurentei

I. În baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;

6. investigatiei declansate în Dosarul RS-171 din 22 iunie 2000, prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 59 din 19 iulie 2000;

7. prevederilor Deciziei nr. 317 din 14 iulie 2003, emisă de către Plenul Consiliului Concurentei, prin care s-a finalizat investigatia;

8. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 142 din 15 iulie 2003, prin care s-a stabilit componenta comisiei care va decide cuantumul amenzilor aplicate pentru practicile anticoncurentiale săvârsite de către 12 societăti de asigurare, prin încheierea unei întelegeri privind stabilirea nivelului minim al primelor de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (asigurare tip Carte Verde);

9. Procesului-verbal nr. V2 - 1.463 din 30 iulie 2003.

II. Având în vedere:

1. Decizia nr. 317 din 14 iulie 2003, emisă de către Plenul Consiliului Concurentei

1.1. Prin această decizie Plenul Consiliului Concurentei a stabilit că societătile de asigurări: Societatea Comercială “Asigurarea Românească ASIROM” - S.A. (denumită în continuare ASIROM)1), Societatea de Asigurare-Reasigurare “ASTRA” - S.A. (denumită în continuare ASTRA)2), Societatea Comercială “METROPOL - Compania Internatională de Asigurări si Reasigurări” - S.A. (denumită în continuare METROPOL)3), Societatea de Asigurare-Reasigurare “ARDAF” - S.A. (denumită în continuare ARDAF)4), Societatea Comercială “ALLIANZ TIRIAC Asigurări” - S.A. (denumită în continuare ALLIANZ)5), Societatea de Asigurare-Reasigurare “OMNIASIG” - S.A. (denumită în continuare OMNIASIG)6), Grupul de Asigurări Român “GRUP AS” - S.A. (denumită în continuare GRUP AS)7), Societatea de Asigurare “UNITA” - S.A. (denumită în continuare UNITA)8), Societatea Comercială “Asigurare-Reasigurare AGI ROMÂNIA” - S.A. (denumită în continuare AGI ROMÂNIA)9), INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE - S.A. (denumită în continuare INTERAMERICAN)10), ASITRANS - S.A. Asigurări-Reasigurări (denumită în continuare ASITRANS)11) si ASA Asigurări ATLASSIB - S.A. (denumită în continuare ATLASSIB)12) se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 prin încheierea si/sau punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea – în cadrul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR - a unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde).

1.2. La data de 20 mai 1999, la sediul BAAR13) a fost organizată întâlnirea reprezentantilor următoarelor societăti de asigurări: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA. Această întâlnire a avut ca scop analizarea nivelului primei pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (denumită în continuare asigurare tip Carte Verde).

După analizarea propunerilor concrete avansate de către participanti, acestia au hotărât ca BAAR “să recomande societătilor de asigurare un nivel minim al primelor de asigurare, care să fie avut în vedere de către societătile de asigurare la stabilirea primelor ce vor fi practicate începând cu data de 15 iunie 1999, ora 0”, nivel majorat fată de cel practicat la acea dată.

Această hotărâre, incluzând si nivelul minim recomandat al primelor de asigurare, a fost transmisă de către BAAR, prin Circulara nr. 5.067 din 24 mai 1999, către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde.”

1.3. La data de 22 iunie 1999, în sedinta Comitetului de directie al BAAR, s-a hotărât ca “nivelul minim de prime la asigurarea de răspundere civilă auto, stabilit în sedinta din 20 mai 1999, să se aplice începând cu data de 15 iulie 1999, orele 0,00, si nu din 15 iunie 1999”; această hotărâre a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

1.4. Transmiterea de către BAAR a hotărârii luate de către reprezentantii celor 9 societăti de asigurare a făcut ca aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor să capete caracter de “obligatii “ pentru toate societătile de asigurare membre BAAR, care erau autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde. Prin urmare, societătile de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare internatională tip Carte Verde au considerat că aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor au un caracter obligatoriu si le-au aplicat în consecintă. Cu titlu exemplificativ, la data de 25 octombrie 2001, societatea de asigurări ASTRA a mentionat14) că “prima de asigurare practicată de ASTRA privind asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule cu valabilitate în afara teritoriului României este de 45 de USD [...]. Primele sunt fixe, nenegociabile si sunt practicate de toate societătile de asigurare printr-o conventie ce a fost agreată în cadrul BAAR”; în acelasi sens, societatea UNITA15) a precizat: “Societatea UNITA a înteles să se alinieze acestor tarife minimale”. De asemenea, conform celor declarate de către societatea ASIROM16), “prima de asigurare pentru asigurarea tip Carte Verde pentru o perioadă de 15 zile, pentru autoturisme, este de 45 de USD”.

1.5. Aplicarea de către societătile de asigurare a nivelurilor minime “recomandate” ca fiind obligatorii rezultă si din adresele înaintate BAAR de către unii dintre membrii săi privind nerespectarea de către alte societăti de asigurare membre BAAR a nivelurilor minime “recomandate”. Cu titlu exemplificativ, la data de 22 iulie 199917), UNITA a înstiintat BAAR că ASTRA – sucursala Arad nu a respectat hotărârea Comitetului de directie al BAAR din data de 22 iunie 1999 referitoare la stabilirea nivelului minim al primelor la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României. De asemenea, la data de 19 august 199918), ASIT aduce la cunostintă BAAR că “ASIT a respectat si continuă să respecte întocmai tariful minimal recomandat de BAAR prin Circulara nr. 5.813/28.06.1999. Din păcate, am constatat că nu toti membrii înteleg să respecte recomandările BAAR, desi reprezentantii societătilor autorizate de acesta să elibereze documente de asigurare Carte Verde au fost în unanimitate de acord cu acest tarif în sedinta din 20 mai 1999 [...]. Societatea noastră a considerat că atât conducerea, cât si membrii BAAR trebuie să înteleagă consecintele grave pe care le-ar putea avea o practică gresită de vânzare a documentelor de asigurare Carte Verde la preturi de dumping [...], avându-se în vedere principiul solidaritătii între societătile membre BAAR”.

1.6. Ca urmare a informatiilor primite de către BAAR cu privire la nerespectarea de către unii dintre membrii săi a aces- tor niveluri minime, în sedinta din data de 3 septembrie 1999 Adunarea generală extraordinară a membrilor BAAR a hotărât că se vor sanctiona societătile de asigurare care nu vor respecta nivelurile minime “recomandate”, accentuând prin această măsură punitivă caracterul lor obligatoriu, si nu de “recomandare”, stiut fiind faptul că nu se poate sanctiona nerespectarea unei “recomandări”, ci numai a unei obligatii asumate. Astfel, potrivit rezolutiei Adunării generale extraordinare BAAR, începând cu data de 20 septembrie 1999, orele 0,00, s-a decis “să se respecte cu strictete Circulara BAAR nr. 5.813/28.06.1999 cu referire la recomandarea privind tariful minimal de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României [...] nerespectarea acesteia poate atrage chiar retragerea dreptului societătii dvs. de a elibera documente internationale de asigurare Carte Verde”. Această rezolutie a Adunării generale extraordinare BAAR a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 8.165 din 10 septembrie 1999.

1.7. Întelegerea intervenită - în cadrul BAAR - între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde, a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodată fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor, deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

1.8. La momentul încheierii întelegerii, 26 de societăti de asigurări de autovehicule erau membre BAAR, dintre acestea 9 fiind autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde, si anume: ASIROM, UNITA, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, METROPOL, ASTRA SI AGI ROMÂNIA. Începând cu data de 1 decembrie 1999, au mai fost autorizate să practice această categorie de asigurări si societătile: INTERAMERICAN (1 decembrie 1999 - 18 februarie 2002), ASIGURARE-REASIGURARE “INDUSTRIILOR ARGES” - S.A.19) denumită în continuare ASIRAG (1 iunie 2000), ASITRANS (1 ianuarie 2001) si ATLASSIB (1 iulie 2001). Cu exceptia societătii ASIRAG, celelalte 3 societăti de asigurări, autorizate ulterior să practice asigurarea tip Carte Verde, desi nu s-au numărat printre initiatorii întelegerii în cauză, au aplicat în practică nivelurile minime de prime pentru această categorie de asigurare, stabilite în cadrul BAAR de către celelalte 9 societăti de asigurări autorizate anterior.

1.9. BAAR este o organizatie profesională, înfiintată de asigurătorii de autovehicule din România, neguvernamentală, creată în scopul dezvoltării si cooperării în domeniul asigurărilor de autovehicule si reprezentării societătilor membre în realatiile cu alte organizatii din tară si străinătate. BAAR a fost înfiintat si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, abrogată prin Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, si ale art. 102 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

1.10. BAAR, asa cum era constituit si conform statutului în vigoare la data săvârsirii practicii anticoncurentiale, avea misiunea de a apăra interesele legale ale membrilor săi în relatiile interne si internationale, fără a îndeplini si rolul de Birou plătitor si Birou gestionar, în sensul rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai societătilor de asigurare membre ale BAAR, respectiv de a plăti sumele datorate către terte persoane păgubite, în România; functia de administrare si gestionare a Fondului Comun Carte Verde, în calitate de Birou plătitor si Birou gestionar, i-a fost conferită prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde); Adunarea generală si Comitetul de directie ale BAAR nu aveau atributii în stabilirea nivelului primelor de asigurări.

1.11. Prin urmare, societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA SI AGI ROMÂNIA au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, prin încheierea si punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul BAAR - a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde.

Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS SI ATLASSIB au pus în practică această întelegere, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. Societatea ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

1.12. Includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări - atât în art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cât si în art. 2 alin (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 - a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a

“legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR. Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta, în detrimentul beneficiarilor acestor servicii. De la data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

1.13. Consiliul Concurentei, în temeiul art. 54 din Legea nr. 21/1996, a constatat nulitatea art. 5 lit. c) din noul statut al BAAR, aprobat de Adunarea generală BAAR în sedinta din 18 decembrie 2001. În concret, această prevedere are următorul continut:

“BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări”. Totodată, în temeiul art. 27 lit. a) si al art. 50 lit. a) din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurentei a solicitat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificarea Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, în sensul eliminării pct. 3 de la art. 2 alin. (1), conform căruia BAAR “stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maximă a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor”.

1.14. Motivatiile BAAR si ale societătilor de asigurare nu pot fi de natură să justifice o întelegere asupra fixării, în mod concertat, a nivelurilor minime ale primelor si aplicarea acestora de către societătile de asigurare.

1.15. Cu toate acestea, nu se poate face abstractie de faptul că fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventia Tip Interbirouri în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrăgea răspunderea Biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia - în ultimă instantă - să suporte contravaloarea despăgubirii. Imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde.

1.16. Piata produsului

Produsul care defineste piata îl reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, eliberată de către o societate de asigurări autorizată, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul. Această asigurare acoperă despăgubirile acordate pentru daunele materiale si vătămările corporale provocate de autoturismul pentru care s-a eliberat documentul de asigurare în urma unui accident în care acesta a fost implicat si găsit răspunzător pentru provocarea acestuia.

1.17. La data de 25 ianuarie 1949, Subcomitetul de transporturi rutiere al Comisiei Economice ONU pentru Europa a - sugerat asigurătorilor - în vederea protejării tertilor păgubiti prin accidente de autovehicule - crearea unui document de asigurare de tip uniform, a unui Birou national în fiecare tară care aderă la acest sistem si a unui organ central - Consiliul Birourilor, cu sediul la Londra. Conventia Tip Interbirouri (denumită în continuare Conventie) are ca obiect punerea în practică a acestor dispozitii adoptate la 25 ianuarie 1949, înlocuite prin anexa nr. 2 la Rezolutia unificată asupra facilitătii transporturilor rutiere, adoptată de Comitetul permanent de lucru la cea de-a 74-a sesiune din 25-29 iunie 1949 (denumită în continuare Recomandările de la Geneva).

1.18. Conform Conventiei: (i) certificat de asigurare înseamnă Cartea internatională de asigurare auto (Carte Verde), în modelul sau modelele aprobate de Comitetul permanent de lucru pentru transporturi rutiere; (ii) polita de asigurare înseamnă o polită de asigurare eliberată de un membru al Biroului emitent unui asigurat, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul; (iii) Birou înseamnă organizatia înfiintată de asigurători si recunoscută de guvernul din acea tară, ca organizatie care îndeplineste solicitările si dispozitiile din Recomandările de la Geneva; (iv) Birou gestionar înseamnă Biroul (si/sau un membru al

acelui Birou care actionează sub autorizarea acestuia) care are răspunderea în tara sa proprie, pentru gestionarea si regularizarea daunelor în conformitate cu prevederile Conventiei si legii sale nationale; (v) Birou emitent înseamnă Biroul (si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, în conformitate cu prevederile Conventiei; (vi) Birou de asistentă înseamnă Biroul care este autorizat să gestioneze si să regularizeze o reclamatie, în conformitate cu prevederile Conventiei.

1.19. Pe lângă facilitarea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor si a bunurilor, Conventia are drept scop atât indemnizarea victimelor accidentelor de autovehicule de către Biroul gestionar al tării unde s-a produs accidentul, cât si rambursarea cu maximă rapiditate (în vederea reîntregirii fondului de garantie din care sunt indemnizate aceste victime) a sumelor plătite de Biroul gestionar, de către Biroul emitent (plătitor) sau de către un membru al acestui birou, sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar.

1.20. În conformitate cu dispozitiile Conventiei, documentul international de asigurare “Carte Verde” este emis sub autoritatea si egida Biroului emitent si este oferit de către societătile de asigurare membre ale acestui birou posesorilor de autovehicule care doresc să călătorească în străinătate si care încheie cu acestea un contract de asigurare de răspundere civilă auto, cu valabilitate în afara teritoriului României. Acest document garantează că, în fiecare tară tranzitată de asigurat, Biroul gestionar al acelei tări îsi asumă pentru acel autovehicul, în mod obligatoriu, răspunderea pe care ar avea-o o societate de asigurare locală, potrivit reglementărilor legale privitoare la răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin accidente de autovehicule în vigoare în tara Biroului gestionar.

1.21. Dacă asiguratul de răspundere civilă auto, aflat în tara Biroului gestionar, produce un accident, victima se va adresa Biroului gestionar, care o va despăgubi în numele Biroului emitent. După efectuarea plătii, Biroul gestionar care a regularizat dauna se va adresa, în mod direct sau prin intermediul Biroului emitent, asigurătorului care a eliberat documentul international de asigurare, iar în cazul în care acest asigurător nu efectuează plata, din orice motiv, inclusiv din cauze de insolvabilitate, Biroul gestionar se va regresa împotriva Biroului emitent, care va suporta întotdeauna, în ultimă instantă, despăgubirea acordată de către Biroul gestionar.

1.22. În România BAAR este recunoscut de Guvernul României ca organizatie care dă curs solicitărilor si dispozitiilor din Recomandările de la Geneva, în conformitate cu art. 3 lit. g) din Conventie.

1.23. Piata relevantă geografică

Având în vedere repartizarea în teritoriu a societătilor de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, precum si a beneficiarilor, piata geografică relevantă este piata natională.

1.24. Plenul Consiliului Concurentei a autorizat Comisia să stabilească amenzile ce vor fi aplicate societătilor de asigurări sub nivelul minim prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996.

2. Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 21/1996

Conform dispozitiilor art. 56 teza a 2-a lit. a) din Legea nr. 21/1996, încălcarea art. 5 alin. (1) din lege se sanctionează cu amendă de la 5 la 250 milioane lei, iar pentru agentii economici cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde lei, cu o amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri.

Cifrele de afaceri ale societătilor de asigurări au fost calculate conform art. 68 lit. b) din Legea nr. 21/1996 si transmise Comisiei Consiliului Concurentei de către societătile de asigurare în cauză si de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Având în vedere că cifra de afaceri a ALLIANZ20) a fost - în anul 2002 - de 2.853.552.530.390 lei, deci a depăsit 2.500.000.000, rezultă că amenda ce va fi aplicată acestui agent economic vinovat de încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 va reprezenta până la 10% din cifra de afaceri.

3. Prevederile Normelor privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, emise în aplicarea art. 57 din Legea nr. 21/1996 Conform acestor norme, la individualizarea sanctiunilor ce vor fi aplicate agentilor economici pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 se va tine cont de următoarele aspecte:

3.1. Impactul si consecintele practicii anticoncurentiale asupra mediului concurential si asupra consumatorilor: efectul negativ se estimează prin analiza pietelor relevante, a cotei de piată detinute de către agentul economic implicat, a duratei practicii anticoncurentiale, a efectelor structurale si/sau conjuncturale ale acesteia.

3.1.1. Durata practicii si efectele acesteia asupra mediului concurential Nivelul minim al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost stabilit de către “reprezentantii societătilor de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare «Carte Verde» în sedinta din 20 mai 1999”, conform Circularei BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

Hotărârea BAAR cuprinzând nivelul minim “recomandat” al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost transmisă de către acesta - prin circularele nr. 5.067 din 24 mai 1999 si nr. 5.813 din 28 iunie 1999 - către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde”; această “recomandare” privind nivelul minim al primelor pentru asigurarea tip Carte Verde a avut, în fapt, caracter obligatoriu, aspect confirmat de aplicarea în practică a acestor niveluri minime de către toate societătile care au participat la luarea deciziei în cadrul BAAR si de către 3 dintre cele 4 societăti autorizate ulterior să elibereze documentul international de asigurare “Carte Verde”.

Întelegerea intervenită - în cadrul BAAR - între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD.

Totodată, fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

Tototdată, includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări - atât în art. 5 lit. c) din noul statut al BAAR, cât si în art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 - a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a “legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR. Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările de tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta, în detrimentul beneficiarilor acestor servicii.

CONCLUZIE: Încălcarea prevederilor legale s-a materializat în încheierea si punerea în practică a unei întelegeri pe orizontală, intervenită între societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMANIA, având ca obiect fixarea - în cadrul BAAR - a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde.

Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus în practică această întelegere. Prin urmare, cele 12 societăti de asigurări au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. Societatea ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

Durata de timp în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în cauză a fost de 3,5 ani (iunie 1999 - octombrie 2002). Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, prin care s-au pus în aplicare Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), s-a legiferat ca atributie a BAAR stabilirea tarifelor de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări, întărindu-se astfel caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime. De la data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 (octombrie 2002) nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

Având în vedere aceste aspecte, din punct de vedere al gravitătii, fapta se înscrie în categoria încălcărilor grave ale regulilor de concurentă, pe următoarea scară:

- încălcări minore;

- încălcări grave;

- încălcări foarte grave.

Din punct de vedere al perioadei de timp în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în spetă - 3,5 ani - fapta se înscrie în categoria încălcărilor de durată medie ale concurentei, pe următoarea scară:

- încălcări de scurtă durată: în general, mai putin de 1 an;

- încălcări de durată medie: 1-5 ani;

- încălcări de durată mare: în general, mai mult de 5 ani.

Aceste încadrări au fost realizate avându-se în vedere prevederile Instructiunilor Comisiei Europene referitoare la metoda de stabilire a amenzilor impuse conform art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 si art. 65(5) din Tratatul ECSC (98/C9/03), publicate în Jurnalul Oficial C 009 din 14 ianuarie 199821).

3.1.2. Cota de piată

Cota de piată detinută de către ALLIANZ în anul 2002, cotă calculată în functie de volumul primelor brute încasate din asigurări de tip Carte Verde, a fost de 23,06%.

3.2. Situatia economică si financiară a contravenientului, pozitia pe piată, puterea de influentare asupra pietei: situatia financiară a agentului economic implicat într-o practică anticoncurentială este caracterizată de cifra de afaceri si alti indicatori financiari, după caz.

ALLIANZ

Anul 2002 (anul anterior emiterii deciziei):

- cifra de afaceri: 2.853.552.530.390 lei;

- profit net: 211,584 milioane lei.

3.3. Pozitia autorului fată de faptă si consecintele acesteia, prin săvârsirea ei din culpă sau cu intentie (constând din fapte si acte anticoncurentiale care au ca scop împiedicarea, denaturarea sau restrângerea concurentei ori cauze care au mai făcut obiectul unor decizii anterioare ale Consiliului Concurentei în care au fost incriminati aceiasi agenti economici), amploarea si repetarea actiunilor anticoncurentiale ALLIANZ nu a mai fost anterior sanctionată pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996.

3.4. Circumstante agravante si/sau circumstante atenuante

3.4.1. Circumstante atenuante:

- fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventie în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrăgea răspunderea Biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, în ultimă instantă, să suporte contravaloarea despăgubirii;

- imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde.

3.5. Nivelul minim al amenzii pentru contravaloarea săvârsită de către ALLIANZ, prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 3.000.000.000 lei.

În temeiul art. 56 lit. a) coroborat cu art. 57 si art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996,

DECIDE:

Art. 1. - Cuantumul amenzii ce va fi aplicat Societătii Comerciale “ALLIANZ TIRIAC Asigurări” - S.A. pentru încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul BAAR - a unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde) este de 970.000.000 (nouăsutesaptezecimilioane) lei.

Art. 2. - Suma reprezentând amenda se va vira în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii prezentei decizii de către Societatea Comercială “ALLIANZ TIRIAC Asigurări” - S.A. la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280051302, deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea: “amenzi aplicate conform Legii nr. 21/1996”. Pe versoul ordinului de plată se va mentiona: cod cont: 20220103. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “ALLIANZ TIRIAC Asigurări” - S.A., în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 60 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, la presedintele Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va transmite prezenta decizie la: Societatea Comercială “ALLIANZ TIRIAC Asigurări” - S.A. Sediul social: str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sectorul 1, Bucuresti

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/15.882/1994

Telefon/fax: 231.99.99/231.91.91

 

COMISIA CONSILIULUI CONCURENTEI

Vicepresedinte,

Vasile Seclăman

Consilieri de concurentă,

Viorel Munteanu

Alexe Gavrilă

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 367.


1) Sediul social: bd. Carol nr. 31-33, sectorul 2, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/304/1991.

2) Sediul social: str. Puskin nr. 1, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/305/1991.

3) Sediul social: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/12428/1991.

4) Sediul social: str. Samuil Micu nr. 7, Cluj-Napoca, judetul Cluj; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J12/4169/1992.

5) Sediul social: str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/15882/1994.

6) Sediul social: aleea Alexandru nr. 48, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/8364/1994.

7) Sediul social: Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/6961/1995.

8) Sediul social: str. Ofcea nr. 9, Timisoara, judetul Timis; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J35/21/1991.

9) Sediul social: bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1, et. 2, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/10595/1995.

10) Sediul social: sos. Cotroceni nr. 20, sectorul 6, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/15656/1994.

11) Sediul social: str. Gramond nr. 8, sectorul 4, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J40/2241/1994.

12) Sediul social: str. Noica bl. 4, ap. 20, sc. B, et. 4, Sibiu, judetul Sibiu; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J32/1053/1996.

13) Sediul social: sos. Stefan cel Mare nr. 30, bl. 26, sc. A, et. 6, ap. 16, sectorul 2, Bucuresti.

14) Prin Adresa înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG - 1.008 din 26 octombrie 2001.

15) Prin Adresa UNITA nr. SIAR/92.591 din 5 iulie 2000, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 639 din 6 iulie 2000.

16) Prin Adresa ASIROM nr. 25.870 din 26 octombrie 2001, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG 1.015 din 26 octombrie 2001.

17) Prin Adresa nr. AB 41.716 din 16 iulie 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 6.139 din 22 iulie 1999.

18) Prin Adresa nr. 5.130 din 19 august 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 8.120 din 30 august 1999.

19) Sediul social: bd. I.C. Brătianu bl. A5-A7, parter, Pitesti, judetul Arges.

20) Transmisă prin adresa ALLIANZ nr. 10.723 din 17 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.388 din 21 iulie 2003.

21) Art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 este similar art. 56 din Legea nr. 21/1996.