MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 632         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

13. - Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

14. - Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

15. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43/393. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

 

518. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

1.166. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 557/2003 si nr. 558/2003

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

730. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 247/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 133/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 826/1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 17/2003

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

În temeiul art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul hotărăste:

Articol unic. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Dan Mircea Popescu Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Doru Ioan Tărăcilă Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Gheorghe Buzatu Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Ion Vela Grupul parlamentar al P.D.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea secretarilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

În temeiul art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul hotărăste:

Articol unic. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Ion Predescu Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Mihai Ungheanu Grupul parlamentar al P.R.M.

3. Valentin Zoltán Puskás Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4. Paul Păcuraru Grupul parlamentar al P.N.L.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 13.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea chestorilor Senatului în a doua sesiune a anului 2003

 

În temeiul art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României si al art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul hotărăste:

Articol unic. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Victor Apostolache Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Dumitru Badea Grupul parlamentar al P.R.M.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 61 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Viorel Hrebenciuc Grupul parlamentar al P.S.D.

- Ovidiu Cameliu Petrescu Grupul parlamentar al P.S.D.

- Corneliu Ciontu Grupul parlamentar al P.R.M.

- Puiu Hasotti Grupul parlamentar al P.N.L.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Tudor Mohora Grupul parlamentar al P.S.D.

- Constantin Nită Grupul parlamentar al P.S.D.

- Nicolae Leonăchescu Grupul parlamentar al P.R.M.

- L.szl. Borb.ly Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Alexandru Lăpusan Grupul parlamentar al P.S.D.

- Nicolae Vasilescu Grupul parlamentar al P.R.M.

- Gheorghe Albu Grupul parlamentar al P.D.

- Miron Ignat Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 15.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 43 din 7 august 2003

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 393 din 25 august 2003

 

ORDIN

privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în vederea armonizării reglementărilor nationale în domeniul aviatiei civile si al protectiei personalului aeronautic civil navigant cu cele aplicate în Uniunea Europeană,

în scopul asigurării desfăsurării activitătilor de transport aerian public în conditii de sigurantă,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian, aprobată, cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, termenii utilizati au următorul înteles:

a) timp de muncă - orice perioadă în care personalul aeronautic civil navigant se află la dispozitia angajatorului, desfăsurându-si activitatea si îndeplinindu-si sarcinile de serviciu în conformitate cu legislatia si cu reglementările nationale aplicabile;

b) timp total de zbor - timp scurs din momentul în care o aeronavă se pune pentru prima dată în miscare de la pozitia de parcare în vederea decolării si până în momentul în care aceasta se opreste în pozitia desemnată pentru parcare si are toate motoarele oprite;

c) sarcină de serviciu - sarcină de zbor sau alta decât de zbor, asociată cu obiectul de activitate al angajatorului, pe care personalul aeronautic civil navigant este chemat să o îndeplinească conform fisei postului.

Art. 2. - (1) Unitătile de aviatie civilă sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că la organizarea, după anumite programe sau proceduri specifice, a activitătilor desfăsurate de personalul aeronautic civil navigant angajat, este respectat principiul general al adaptării muncii la angajat.

(2) Unitătile de aviatie civilă pun la dispozitie Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, la cererea acesteia, informatii referitoare la procedurile si programele specifice privind activitatea personalului aeronautic civil navigant.

Art. 3. - (1) Timpul maxim anual de muncă este de 2.000 de ore, din care timpul total de zbor nu va depăsi 900 de ore.

(2) Timpul maxim anual de muncă va fi distribuit, pe cât posibil, uniform de-a lungul unui an.

(3) La stabilirea timpului de muncă se au în vedere prevederile reglementărilor nationale specifice în vigoare, referitoare la limitarea timpului de zbor si la cerintele de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant.

Art. 4. - (1) Personalului aeronautic civil navigant trebuie să i se asigure de către unitătile angajatoare conditii specifice de protectie în domeniul sănătătii si securitătii în muncă, corespunzătoare naturii activitătii depuse.

(2) Facilitătile si serviciile corespunzătoare de prevenire si protectie în domeniul sănătătii si securitătii în muncă a personalului aeronautic civil navigant vor fi puse la dispozitie acestuia în mod permanent si se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Art. 5. - (1) Personalul aeronautic civil navigant are dreptul la concediu de odihnă anual plătit de cel putin 20 de zile lucrătoare, cu respectarea conditiilor si drepturilor stabilite pentru această categorie de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Concediul de odihnă neefectuat nu poate fi compensat în bani decât în cazul încetării contractului individual de muncă, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Personalul aeronautic civil navigant are dreptul la o evaluare a stării de sănătate înainte de angajare, pe cheltuiala angajatorului, si, după aceea, la intervale regulate de timp, conform reglementărilor în vigoare, pe baza căreia să se stabilească conformarea cu standardele de sănătate aplicabile activitătii desfăsurate.

(2) Evaluarea medicală prevăzută la alin. (1) se supune confidentialitătii si va fi efectuată conform reglementărilor nationale specifice în vigoare.

(3) Personalul aeronautic civil navigant care suferă de probleme de sănătate având drept cauză activitatea desfăsurată pe timpul noptii va fi transferat, pe măsura posibilitătilor, la activităti de zbor sau terestre adecvate pregătirii acestuia, desfăsurate pe timp de zi.

Art. 7. - Unitătile de aviatie civilă trebuie să se asigure că personalul aeronautic civil navigant angajat beneficiază de zile libere de orice sarcină de serviciu, care sunt anuntate si planificate din timp, după cum urmează:

a) cel putin 7 zile în fiecare lună calendaristică, care pot include orice zile libere stabilite prin lege; si

b) cel putin 96 de zile în fiecare an calendaristic, care pot include orice zile libere stabilite prin lege.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 60 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii,  solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 401, art. 51 alin. (1) si ale art. 52 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se deleagă Directiei generale reglementări juridice si contencios competenta pentru acordarea avizului în vederea dobândirii personalitătii juridice de către asociatiile, fundatiile si federatiile care îsi desfăsoară activitatea în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor sau înregistrării în Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, după caz, în Registrul federatiilor a modificărilor aduse actului constitutiv si/sau statutului.

(2) Se deleagă Directiei informare si relatii publice competenta de a intermedia colaborarea Ministerului Administratiei si Internelor cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea unor activităti sau programe comune.

Art. 2. - (1) Avizul se eliberează după cum urmează:

a) în cazul constituirii asociatiei/fundatiei/federatiei, la solicitarea scrisă a persoanei sau a persoanelor împuternicite prin actul constitutiv să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice;

b) în cazul înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv si/sau statutului ori în cazul constituirii filialei, la solicitarea scrisă a persoanei sau persoanelor împuternicite prin procesul-verbal al adunării generale ori, după caz, al consiliului director.

(2) Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) În vederea acordării avizului pentru recunoasterea statutului de utilitate publică, Directia generală reglementări juridice si contencios analizează documentatia prezentată de asociatii, fundatii sau federatii si urmăreste respectarea cumulativă a conditiilor prevăzute de lege si a criteriilor specifice prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În cazul în care constată îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevăzute la alin. (1), în termen de 60 de zile de la primirea cererii, Directia generală reglementări juridice si contencios înaintează ministrului administratiei si internelor propunerea pentru recunoasterea statutului de utilitate publică. Aceasta este transmisă, potrivit legii, Guvernului.

(3) În cazul în care se constată neîndeplinirea conditiilor legale si a criteriilor specifice, Directia generală reglementări juridice si contencios transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

Art. 4. - Directia generală reglementări juridice si contencios propune ministrului administratiei si internelor transmiterea la Guvern a solicitării privind retragerea actului de recunoastere a statutului de utilitate publică, în situatia neîndeplinirii obligatiilor prevăzute de dispozitiile legale.

Art. 5. - (1) În vederea acordării avizului pentru dobândirea personalitătii juridice sau înregistrării în Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, după caz, în Registrul federatiilor a modificărilor aduse actului constitutiv si/sau

statutului, asociatiile, fundatiile si federatiile vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de eliberare a avizului (în original);

b) actul constitutiv, statutul si, după caz, procesul-verbal al adunării generale/consiliului director (autentificate);

c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial (în fotocopii);

d) în cazul în care se solicită avizul pentru constituirea filialei, hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director privind constituirea filialei (autentificată).

(2) Asociatia, fundatia sau federatia care înaintează cererea în vederea recunoasterii utilitătii publice va depune următoarele documente:

a) dovada că activitatea acesteia se desfăsoară în interes general sau comunitar, după caz, că functionează de cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii, că a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

b) raportul de activitate, conform anexei nr. 3, din care să rezulte desfăsurarea unei activităti anterioare semnificative, prin derularea unor programe sau proiecte specifice scopului, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii;

c) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori, care să fie cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial;

d) copii de pe actul constitutiv, de pe statut si, după caz, de pe actele aditionale;

e) copie de pe dovada dobândirii personalitătii juridice si, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv si/sau statutului în Registrul asociatiilor si fundatiilor ori în Registrul federatiilor;

f) dovada privind bonitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei, emisă de banca la care are deschis contul, si ultimul extras de cont bancar;

g) copie de pe dovada privind situatia juridică a sediului ori sediilor unde se desfăsoară activitătile;

h) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj (formulare-tip eliberate de autoritătile competente);

i) autorizatiile administrative conforme cu legislatia în vigoare si/sau acordurile necesare desfăsurării activitătilor;

j) regulamentul intern de functionare;

k) organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei;

l) raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani;

m) documentele care atestă parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice;

n) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoasterea statutului de utilitate publică;

o) declaratie pe propria răspundere a presedintelui, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse în raport, faptul că organizatia nu a desfăsurat activităti ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si că nu are sume neachitate la scadentă către persoane fizice sau juridice;

p) în cazul federatiilor care solicită recunoasterea ca fiind de utilitate publică, dovada că cel putin două treimi din numărul asociatiilor si fundatiilor care le alcătuiesc sunt de utilitate publică.

Art. 6. - În vederea eliberării avizului, Directia generală reglementări juridice si contencios va solicita, după caz, în functie de domeniile de activitate prevăzute în statut, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7. - (1) Evidenta asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, filialelor cărora li s-a acordat aviz favorabil se va tine într-un registru special, deschis în cadrul Directiei generale reglementări juridice si contencios.

(2) Evidenta privind constituirea, modificarea si încetarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor se realizează pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei.

(3) Directia generală reglementări juridice si contencios va pune la dispozitie Directiei informare si relatii publice evidenta asociatiilor, fundatiilor, federatiilor si filialelor cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1).

Art. 8. - Directia generală reglementări juridice si contencios si Directia informare si relatii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Fărcas,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 august 2003.

Nr. 518.

 

ANEXA Nr. 1

 

AVIZ

Nr. .../.....

Ca urmare a cererii înregistrate sub nr. .../......, formulată de doamna/domnul ..., reprezentant al Asociatiei/Fundatiei/Federatiei ..., cu sediul în ....., prin care se solicită acordarea avizului Ministerului Administratiei si Internelor, în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,

se avizează favorabil prevederile cuprinse în art.*) ..... din Statutul autentificat cu nr. .... la Biroul notarului public ..... si/sau din Procesul-verbal autentificat cu nr. .... la Biroul notarului public ..., care intră în competenta Ministerului Administratiei si Internelor.

Prezentul aviz este valabil pentru înregistrarea în Registrul asociatiilor si fundatiilor/Registrul federatiilor aflat la grefa judecătoriei/tribunalului în a cărei circumscriptie teritorială asociatia/fundatia/federatia/filiala îsi are sediul.

 

Director general,

………………………


*) Vor fi mentionate acele articole, alineate, litere care se referă la activitătile ce intră în competenta Ministerului Administratiei si Internelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII SPECIFICE

de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor

 

În conformitate cu prevederile art. 38 si 401 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

1. Art. 38 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

A. activitatea acesteia se desfăsoară în interes general sau comunitar, după caz, si functionează de cel putin 3 ani anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

 

Criterii specifice

Documentele care se analizează

Îndeplinirea criteriului

(se notează da/nu)

1. Activitatea de interes public general si/sau comunitar a asociatiei, fundatiei sau federatiei se desfăsoară în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor, în conditiile legii

Statutul, actul constitutiv, regulamentul intern de functionare, pct. 2 din raportul de activitate

 

2. În obiectul de activitate, activitătile de interes general si/sau comunitar, din sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor, sunt preponderente în raport cu activitătile în interes personal nepatrimonial al asociatilor sau fondatorilor

Idem

 

3. Prin activitatea desfăsurată nu se urmăreste atragerea personalului Ministerului Administratiei si Internelor în desfăsurarea unor activităti care contravin statutului acestuia, legilor, ordinelor si regulamentelor

Ministerului Administratiei si Internelor

Idem

 

4. Prevederile statutului asociatiei, fundatiei sau federatiei nu au caracter sindical ori politic si nu sunt contrare normelor de păstrare a ordinii publice si nu încalcă bunele moravuri

Idem

 

5. Activitatea asociatiei sau fundatiei se circumscrie unuia dintre următoarele obiective:

a) promovează valorile civice ale statului de drept si întărirea relatiilor societătii civile cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor;

b) militează pentru păstrarea ordinii publice;

c) promovează apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului, a proprietătii publice si private, sustine prevenirea si combaterea faptelor antisociale;

d) promovează si sustine initiative privind pregătirea profesională a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, lărgirea orizontului tehnico-stiintific si cultural, desfăsurarea de activităti sportiv-recreative sau caritabile

Idem

 

2. Art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

B. a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

Criteriile

Indicatorii de realizare ai criteriului

Documentele care se analizează

Realizarea indicatorului

(se notează da/nu)

Îndeplinirea criteriului

(se notează da/nu)

1

2

3

4

5

1. Asociatia sau fundatia face dovada bunei desfăsurări a activitătii organelor de conducere, administrare si control, în conformitate cu prevederile statutare si cu regulamentul intern de functionare

a) Definirea clară a organelor de conducere, administrare si control

Statutul, organigrama, pct. 3.1 din raportul de activitatecopyrightdsc.net

 

 

 

b) Existenta rapoartelor, proceselor-verbale, care atestă functionarea organelor de conducere, administrare si control

Pct. 3.2 din raportul de activitate, copii de pe documente

 

 

 

c) În statut sau în regulamentul există intern de functionare prevederi referitoare la solutionarea conflictelor de interes apărute în activitatea asociatiei/fundatiei

Statutul, regulamentul intern de functionare

 

 

 

d) Ponderea personalului angajat calificat cu caracter permanent

Pct. 3.1 si 3.3 din raportul de activitate

 

 

2. Asociatia sau fundatia face dovada functionării în conformitate cu legislatia în vigoare

 

 

a) Depunerea formularelor anuale la situatiilor financiare în administratia financiară din raza teritorială care asociatia sau fundatia îsi are sediul

Copii de pe formularele  situatiilor financiare anuale depuse

 

 

 

b) Plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare datorate creditorilor bugetari

Certificate constatatoare  privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj

 

 

 

c) Personalul este încadrat în conformitate cu legislatia în vigoare

Pct. 3.3 din raportul deactivitate si certificate constatatoare privind

îndeplinirea obligatiilor

exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a

celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj

 

 

 

d) Are autorizatiile necesare în vederea desfăsurării activitătilor statutare

Autorizatiile administrative conforme cu legislatia în

vigoare si/sau cu acordurile

necesare desfăsurării activitătilor, copii de pedocumente

 

 

3. Asociatia sau fundatia dispune de resurse financiare, materiale si umane adecvate functionării organizatiei

a) Dispune de un sediu adecvat si de dotări destinate în exclusivitate realizării activitătilor de interes general si/sau comunitar

Pct. 1 din raportul de activitate, copie de pe document

 

 

 

b) A dezvoltat în teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităti de interes general ori comunitar (în cazul

asociatiilor si fundatiilor care desfăsoară activităti de interes general)

Pct. 3.7 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

c) Resursele financiare de care dispune permit realizarea activitătilor de interes general si/sau comunitar

Pct. 4 din raportul de activitate, copii de pe documentele contabile

 

 

 

d) Personalul are pregătire profesională si experientă în domeniul de activitate

Pct. 3.3 si 3.4 din raportul de activitate

 

 

4. Asociatia, fundatia sau federatia face dovada unei de bune comunicări si colaborări cu cetătenii, beneficiarii serviciilor, alte organizatii neguvernamentale si institutii publice

a) Utilizează un mijloc constant informare referitor la serviciile si activitătile derulate

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

b) Parteneriat cu alte organizatii neguvernamentale, institutii publice etc. în vederea dezvoltării de activităti comune si/sau finantării acestor activităti

Documente care atestă parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc. si pct. 3.6 din raportul de activitate

 

 

5. Obiectivele de interes general si/sau comunitar realizate au fost semnificative în raport cu obiectivele de aceeasi natură stabilite prin actul constitutiv sau statut

A realizat mai mult de jumătate din numărul obiectivelor de interes general si/sau comunitar stabilite prin actul constitutiv sau statut

Pct. 2 si 3.5 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

6. Activitătile de interes general si/sau comunitar realizate sunt de utilitate publică, respectiv scopurile vizate sunt benefice

În domenii de interes general si/sau comunitar activitătile desfăsurate au condus la rezultate reale si benefice pentru comunitate sau pentru grupul de persoane

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

3. Art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

C. prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăsurarea unei activităti anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

1. Activitătile desfăsurate anterior au fost adecvate îndeplinirii obiectivelor statutare

Activitătile desfăsurate au condus la îndeplinirea obiectivelor de interes general si/sau comunitar prevăzute în statut

Statutul, pct. 2 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

2. Dezvoltă programe, proiecte specifice

a) Dezvoltă si îmbogăteste, prin proiecte specifice, activitătile de interes general si/sau comunitar, serviciile acordate, în functie de evaluarea periodică a acestora

Pct. 3.5 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

b) Numărul de beneficiari ai activitătilor aceluiasi serviciu nu s-a diminuat cu mai mult de 10% fată de anul precedent

Pct. 3.3 si Fisa din raportul de activitate

 

 

3. Sustenabilitatea activitătilor, serviciilor, de vedere tehnic, patrimonial, al grupului de beneficiari

a) Utilizează resurse umane din adecvate activitătilor punct desfăsurate:

- personal calificat în specialitate;

- personal angajat cu normă întreagă;

- dezvoltă politici de formare si dezvoltare a personalului si a voluntarilor

Pct. 3.3 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

b) Utilizează metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite: tehnici, metode, instrumente de evaluare, respectarea legislatiei

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

c) Are capacitatea de autofinantare a serviciilor dezvoltate de cel putin 10% din costul total al acestora

Pct. 4 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

d) Are capacitatea de a atrage mai multe surse de finantare

Pct. 4 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

e) Dispune de dotările materiale adecvate desfăsurării serviciilor

Pct. 4 si Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

f) Serviciile oferite se desfăsoară cu consimtământul beneficiarilor si, după caz, cu aportul beneficiarilor în realizarea acestora

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

g) Serviciile oferite se desfăsoară cu acordul si, după caz, cu aportul comunitătii locale

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

 

h) Există rezultate ale serviciilor

Fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

4. Situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli reflectă desfăsurarea activitătilor de interes general sau comunitar

a) Concordanta dintre prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si datele reflectate în situatiile financiare anuale

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

 

 

b) Cheltuieli adecvate activitătilor desfăsurate

Pct. 4 si Fisa activitătilor din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

 

 

c) Cheltuieli în concordantă cu veniturile obtinute

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

 

4. Art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000:

D. Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial.

Criteriul

Documentele care se analizează

Î ndeplinirea indicatorului

Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori nu a scăzut sub valoarea patrimoniului initial

 

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

ANEXA Nr. 3

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI

al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică

 

1. Date privind asociatia/fundatia/federatia

Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:

Denumirea abreviată (dacă este cazul):

Tipul de organizatie: (asociatie/fundatie/federatie)

Sediul: adresa:

telefon/fax:

e-mail:

situatia juridică:

suprafata totală (m2):

numărul de încăperi:

Dobândirea personalitătii juridice:

- în temeiul Legii nr. 21/1924:

- nr. dosarului la dobândirea personalitătii juridice:

- sentinta civilă de dobândire a personalitătii juridice:

- sentinte civile care autorizează modificările actului constitutiv si/sau ale statutului:

- nr.:

- eliberată de:

- data:

- în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000:

- certificate de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor:

- nr.:

- data:

Codul fiscal nr. , anul ., eliberat de ...

Cont bancar nr. ., deschis la banca ...

Adresa băncii ...

Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnătură:

Persoane fizice/juridice la constituire:

- membrii asociatiei

- fondator/fondatori

2. Obiectul de activitate prevăzut în statut

Scopul (se defineste în conformitate cu art. .. din statut):

Obiectivele stabilite în statut:

- de interes general;

- de interes comunitar, respectiv în interesul public al unei comunităti si/sau al unor grupuri de persoane fizice ori juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultură, orientare religioasă, socială, profesională si altele.

 

Activităti de interes general sau comunitar prevăzute în statut

În conformitate cu art. ……

Grupul-tintă

 

3. Date privind organizarea si functionarea

3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei:

- organe de conducere (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):

- organe de administrare (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):

- organe de control (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):

3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei (pe ultimii 3 ani):

- activitatea organelor de conducere:

- nr. sedinte în conformitate cu procesele-verbale nr./data

- alte documente (specificati)

- activitatea organelor de administrare:

- nr. sedinte în conformitate cu procesele-verbale nr./data

- alte documente (specificati)

- activitatea organelor de control:

- nr. sedinte în conformitate cu procesele-verbale nr./data .

- alte documente (specificati)

3.3. Personalul administrativ al organizatiei (în ultimii 3 ani):

- contract de muncă:

- cu contract de muncă cu timp partial:

- nr. de voluntari:

3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare a personalului organizate de diferite asociatii/fundatii/federatii pe ultimii 3 ani):

- asociatia/fundatia/federatia:

- domeniul:

- nr. de persoane:

Programe pentru atragerea de voluntari (în ultimii 3 ani):

- nr. de participanti:

- nr. de voluntari atrasi:

3.5. Activităti de interes general sau comunitar realizate (în ultimii 3 ani):

- denumirea activitătii, în conformitate cu fisa activitătilor:

- nr. de beneficiari:

3.6. Principalele mijloace de comunicare si de informare utilizate (în ultimii 3 ani):

- tipul activitătii:

3.7. Dezvoltare teritorială:

- filiale:

- puncte de lucru:

- judet/localitate/telefon:

- persoană de contact:

- nr. de membri asociati sau personal al fundatiei:

- anul înfiintării:

3.8. Afiliere la nivel national:

- denumirea si adresa organismului national:

- documentul care atestă afilierea:

- data afilierii:

3.9. Afiliere internatională (documentul care atestă afilierea, anul, tipul de afiliere):

- membru deplin:

- membru asociat:

- alte specificatii:

3.10. Premii, nominalizări, alte forme de recunoastere a activitătii:

- denumirea:

- anul:

- institutia care a acordat/recunoscut activitatea:

4. Resurse materiale si financiare

Patrimoniul (în conformitate cu ultima balantă contabilă), total valoare, din care:

a) total imobilizări corporale, din care:

- constructii:

- terenuri:

- alte mijloace:

- mobilier

- echipament

- altele

- mijloace de transport:

- imobilizări corporale în curs:

b) total disponibilităti bănesti, din care:

- lei:

- valută:

Venituri (în conformitate cu ultima balantă contabilă), total valoare, din care:

- resurse obtinute de la bugetul de stat:

- resurse obtinute de la bugetul local:

- cotizatiile membrilor:

- dividendele societătilor comerciale înfiintate:

- dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile:

- venituri realizate din activităti economice proprii:

- donatii, sponsorizări sau legate:

- finantări, granturi:

Miscarea patrimonială (valoarea activului în mii lei, în ultimii 3 ani):

Proiecte desfăsurate cu finantare externă (pe ultimii 3 ani):

- perioada/anul:

- denumirea programului:

- valoarea:

- finantator:

Proiecte subventionate de la bugetul de stat/local (în ultimii 3 ani):

- perioada/anul:

- denumirea programului:

- valoarea:

- temeiul legal si sursa subventiei:

Societăti comerciale înfiintate:

- denumirea:

- anul înfiintării:

- obiectul de activitate:

- adresa:

- codul fiscal:

 

ANEXĂ

la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

 

FISA Nr.

privind activitătile în interes general si/sau comunitar desfăsurate

 

1. Denumirea activitătii:

2. Scop:

3. Obiective:

4. Durată (limitată/nelimitată):

5. Aria de desfăsurare (locală, judeteană, natională):

6. Categoria de persoane beneficiare:

- nr. de beneficiari:

- caracteristici socioeconomice ale grupului tintă:

7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitătilor:

8. Descrieti modalitătile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor în activitătile desfăsurate în beneficiul acestora:

9. Descrieti activitătile/serviciile desfăsurate si metodologiile de lucru utilizate:

10. Resurse umane utilizate (contract de muncă/conventie civilă/voluntari):

- nr. total, din care:

- conducere:

- executie:

Numele persoanei care conduce si administrează activitatea:

11. Costul programului, proiectului pe toată durata finantării sau, după caz, costul anual al serviciului, în conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentatiei, în mii lei, din care:

- contributia organizatiei:

- subventii de la bugetul de stat:

- subventii de la bugetul local:

- contributii ale partenerilor externi:

- contributii ale beneficiarilor:

12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:

13. Parteneri implicati (forma parteneriatului):

14. Autorizatii necesare desfăsurării activitătii:

- institutia care a eliberat autorizatia:

- nr. documentului/data:

15. Evaluarea activitătilor, metode utilizate:

- când a avut loc evaluarea:

- cine a evaluat activitatea:

- măsuri luate în urma evaluării:

16. Rezultatele activitătii (specificati indicatorii de performantă utilizati):

17. Efectele benefice ale activitătii la nivelul comunitătii:

- modalitătile de informare a comunitătii privind activitătile si rezultatele acestora:

- alte comentarii privind activitatea desfăsurată:

Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:

Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei:

Data/semnătura/stampila

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 557/2003 si nr. 558/2003

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată si modificată prin Legea nr. 201/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice

nr. 558/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1074, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 si 26 septembrie 2003, cu termen de răscumpărare în zilele de 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 si 24 martie 2004.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 557/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1075, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 9 mai 2003, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 si 25 septembrie 2003, cu termen de răscumpărare în zilele de 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 si 24 decembrie 2003.

Art. 3. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1074 se închide în ziua de 26 septembrie 2003, ora 14,00, si cea cod 1075 se închide în ziua de 25 septembrie 2003, ora 14,00.

Art. 4. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 14,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si la 14% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 180 de zile:

 

D = VN x 14,5 x 180/360 x 100;

 

- pentru certificatele de trezorerie cu scadentă la 90 de zile:

 

D = VN x 14 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 1.166.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 247/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate

 

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 38 din 20 august 2003 pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 22 din 19 mai 2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate,

în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 247/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea ambulatoriilor de specialitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia natională de acreditare a ambulatoriilor de specialitate, comisiile judetene de acreditare a ambulatoriilor de specialitate si a municipiului Bucuresti, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si furnizorii de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.”

2. La punctul III “Standardele referitoare la resursele umane” din anexă, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 81, care va avea următorul cuprins:

“81. Există un tabel centralizator cu termenele de valabilitate ale autorizatiilor de liberă practică valabile si declaratii pe propria răspundere ale medicilor si asistentilor medicali, conform cărora acestia se obligă să obtină autorizatii de liberă practică înainte de expirarea termenului de valabilitate al celei anterioare.”

Art. II. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 730.

 

RECTIFICĂRI

 

1. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 133/1995 pentru acordarea cetăteniei române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 17 martie 1995, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 22, în loc de: “ … fiul lui Mohamad...” se va citi: “ … fiul lui Mahmoud...”.

2. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 826/1999 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 13 octombrie 1999, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 112, în loc de: “….născut la 15 iunie 1996 în localitatea Alep...” se va citi: “… născut la 15 iunie 1966 în localitatea Alep...”.

3. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/2003 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 31 ianuarie 2003, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 1, în loc de: “ …. născut la 24 august 1949 în localitatea Lipetskoe, judetul Kotovski - Odesa, Republica Moldova, fiul lui Ciornîi Timofei (n. 1910 în localitatea Lipetskoe)...” se va citi: “ … născut la 24 august 1949 în localitatea Lipetkoe, judetul Kotovski - Odesa, Ucraina, fiul lui Ciornîi Timoftei (n. 1910 în localitatea Lipetkoe)...”.