MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 635         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 septembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            359. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

            528. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

            360. - Lege privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

            529. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

            525. - Decret pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 277 din 1 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, modificată si completată prin mai multe acte normative, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2003.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedură penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficientă a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, în vederea protejării sănătătii populatiei si a mediului împotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 2. - Principiile care stau la baza activitătilor ce implică substante si preparate chimice periculoase sunt:

a) principiul precautiei în gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor fată de sănătatea populatiei si de mediu;

b) principiul transparentei fată de consumatori, asigurându-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;

c) principiul securitătii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 3. - Prevederile prezentei legi se referă la:

a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

b) restrictii privind introducerea pe piată si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;

c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;

d) substantele care epuizează stratul de ozon;

e) introducerea pe piată a biocidelor;

f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 4. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase are atributii în următoarele domenii:

clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 5. - (1) În scopul asigurării protectiei mediului si a sănătătii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictionează la introducerea pe piată si la utilizare.

(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piată si la utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Producătorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati să respecte toate restrictiile privind introducerea pe piată si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevăzute în actele normative specifice acestui domeniu.

Art. 6. - Principiile evaluării riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autoritătile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu se efectuează cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

Art. 8. - În scopul protectiei mediului si a sănătătii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a căror utilizare este sever restrictionată de către unele tări sunt supuse unui control special atunci când sunt importate sau exportate de România.

Art. 9. - (1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face în conformitate cu prevederile Conventiei privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest domeniu.

(2) Procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase, denumită în continuare procedura PIC, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Productia, importul, exportul, introducerea pe piată, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor în atmosferă ale substantelor care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.

Art. 11. - Cerintele care trebuie îndeplinite pentru autorizarea introducerii pe piată a biocidelor si recunoasterea mutuală a acestei autorizări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 12. - În domeniul reglementării regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au responsabilităti următoarele ministere si institutii:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

b) Ministerul Sănătătii;

c) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 13. - Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sănătătii populatiei si mediului, se înfiintează Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase, prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului are următoarele atributii:

a) este autoritatea natională competentă pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;

b) initiază, împreună cu celelalte autorităti competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piată a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evaluează controlul riscului pentru om si mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase; evaluează introducerea pe piată a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate în profilaxia sanitar-umană si la activitătile referitoare la substantele care epuizează stratul de ozon;

c) depozitează, detine si difuzează informatiile specifice referitoare la substantele care epuizează stratul de ozon;

controlează si supraveghează modul de aplicare pe teritoriul României a prevederilor Conventiei privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificările ulterioare, precum si aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;

d) inspectează, prin personalul împuternicit din subordinea sa, modul în care sunt aplicate si respectate prevederile legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, în vederea prevenirii si combaterii poluării mediului;

e) constată si sanctionează nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

f) organizează, separat sau împreună cu alte autorităti competente, pregătirea personalului din subordine sau din alte ministere si institutii, implicat în aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

Art. 15. - Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

a) este autoritatea natională competentă în colectarea datelor, stabilirea prioritătilor si estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase în relatie cu sănătatea omului;

b) stabileste strategiile prin care se îndeplinesc măsurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusă la substante si preparate chimice periculoase care afectează ireversibil sănătatea omului;

c) monitorizează starea de sănătate a populatiei expuse la substante si preparate chimice periculoase din mediul înconjurător sau profesional;

d) realizează baza de date privind proprietătile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;

e) identifică si evaluează substantele si preparatele chimice periculoase care afectează sănătatea umană;

f) asigură secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase, înfiintat în temeiul prevederilor art. 13;

g) participă la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezintă substantele si preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

h) participă la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sănătătii populatiei si mediului;

i) exercită controlul respectării regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, în scopul prevenirii afectării sănătătii populatiei;

j) participă la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase în sol, apă, aer si produse alimentare;

k) coordonează, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, formarea specialistilor care realizează evaluarea de risc pentru sănătate în relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;

l) inspectează respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) în cazul testării aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;

m) initiază, împreună cu celelalte autorităti competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piată a biocidelor din categoria celor utilizate în profilaxia sanitarumană, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si prezervative.

Art. 16. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei are următoarele atributii:

a) initiază si promovează, împreună cu celelalte autorităti competente, acte normative specifice referitoare la protectia sănătătii si securitatea angajatilor care desfăsoară activităti sau se află în locurile de muncă în care sunt prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care îl reprezintă pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;

b) stabileste, împreună cu celelalte autorităti competente, reglementări în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, politicile de prevenire a accidentelor de muncă si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice periculoase;

c) controlează, prin Inspectia Muncii, modul în care angajatorii aplică si respectă măsurile de prevenire necesare în cazul prezentei în mediul de muncă a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Art. 17. - Producătorii si importatorii au, în principal, următoarele atributii si răspunderi:

a) se documentează si/sau efectuează testări privind proprietătile substantelor si preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substante îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

b) clasifică, etichetează si ambalează substantele si preparatele chimice periculoase existente, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementează aceste activităti;

c) furnizează Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Sănătătii si Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietătile substantelor si preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populatiei si mediul.

Art. 18. - Producătorii si importatorii care introduc pe piată substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au următoarele

obligatii:

a) să nu producă sau să nu importe, în vederea introducerii pe piată si a utilizării, substantele si preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;

b) să nu producă substante si preparate chimice periculoase, ale căror introducere pe piată si utilizare sunt restrictionate, decât pentru acele utilizări pentru care sunt prevăzute conditiile de restrictionare în actele normative specifice.

Art. 19. - Introducerea pe piată a substantelor si preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisă, restrictionată sau împiedicată.

Art. 20. - Utilizatorii au obligatia să folosească substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.

Art. 21. - Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al căror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligati să efectueze importul/exportul numai pe bază de notificare, conform acestei proceduri.

Art. 22. - (1) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia să permită personalului împuternicit conform prezentei legi să efectueze inspectii asupra modului în care aplică si respectă

reglementările privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia de a furniza inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine si care pot pune în pericol sănătatea angajatilor în mediul de muncă.

Art. 23. - Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Ministerului Sănătătii, al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.

Art. 24. - Modul în care se realizează activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea rezultatelor inspectiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului

sănătătii, al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului.

Art. 25. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activităti în domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase:

a) furnizarea de către producători, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute în vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu sau a căror introducere pe piată ori utilizare este interzisă sau restrictionată;

b) netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către producători, distribuitori si utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu;

c) introducerea pe piată si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fără respectarea conditiilor de restrictionare.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) pentru persoanele fizice, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) pentru persoanele juridice, cu amendă de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.

Art. 26. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin inspectoratele pentru protectia mediului, precum si din cadrul Ministerului Sănătătii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă, din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si de către ofiterii de politie.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 2 septembrie 2003.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 529.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

            având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 108 din 28 august 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 15 august 2003, domnului colonel Constantin Vasile Adam i se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 august 2003.

Nr. 525.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 277

din 1 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, modificată si completată prin mai multe acte normative, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, modificată si completată prin mai multe acte normative, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.593/2002 al Judecătoriei Urziceni. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, arătând că dispozitiile legale criticate nu sunt discriminatorii.

Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, se arată că, în realitate, comerciantii pot contesta în justitie procesul-verbal de constatare a contraventiei, având posibilitatea de a-si exercita dreptul la apărare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:copyrightdsc.net

Prin Încheierea din 10 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.593/2002, Judecătoria Urziceni a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2002, cu trimitere specială la art. 14 teza întâi si art. 15, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile ordonantei, în ansamblul lor, încalcă libertatea comertului, signorând calitatea consumatorului de parte activă a raportului comercial si reducându-l astfel la rolul de simplu spectator la războiul dintre stat si comerciant”. De asemenea, se consideră că reglementarea dată prin ordonanta criticată “excede cadrului constitutional, rolul statului fiind, conform art. 134 alin. (2) lit. b), Çprotejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutarăČ”, iar în opinia autorului exceptiei, “nici unul din aceste interese nu se regăseste în ordonanta criticată si nici vreun altul la care Constitutia să facă referire directă”.

Cu privire specială la dispozitiile art. 14 teza întâi din ordonanta criticată, autorul exceptiei sustine că se încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (2) si ale art. 24 alin. (1), întrucât la simpla “cerere” a consumatorului se naste în sarcina comerciantului obligatia de “a înlocui” sau de “a restitui”, fără ca acesta să poată recurge la judecata unei instante.

Referitor la dispozitiile art. 15 din ordonantă, se sustine că sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (2), în sensul că se îngrădeste dreptul comerciantului de acces liber la justitie, precum si ale art. 134 alin. (1), întrucât sunt înlăturate posibilitătile de stabilire a unei “întelegeri între părti, specifice economiei de piată”. În acelasi timp, autorul exceptiei apreciază că prin dispozitiile art. 15 alin. 4 din ordonantă se încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, comerciantul fiind discriminat, iar posibilitătile sale de a se apăra si a aduce dovezi împotriva constatărilor procesului-verbal de contraventie fiind limitate.

Judecătoria Urziceni apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul sustine că exceptia este neîntemeiată, întrucât comerciantul are posibilitatea să se adreseze justitiei cu plângere împotriva procesului-verbal de contraventie si să-si facă apărările pe care le consideră necesare. De asemenea, în legătură cu sustinerea că sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 134, se arată că acestea nu obligă statul să protejeze “comerciantii de răspunderea pe care o au atunci când introduc pe piată produse necorespunzătoare calitativ, care pun în pericol viata, sănătatea sau interesele economice ale consumatorilor”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se arată că “textele criticate nu instituie privilegii sau discriminări între cetăteni, în calitate de consumatori, si agentii economici”. Pe de altă parte, se sustine că ordonanta vizează protectia consumatorului, astfel că este justificat un tratament juridic diferit al consumatorilor care nu sunt în aceeasi situatie cu comerciantul.

Referitor la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 21 si 24 din Constitutie, se arată că, în realitate, comerciantii pot contesta în justitie procesul-verbal de constatare a contraventiei, ceea ce autorul exceptiei a si făcut prin plângerea pe care a adresat-o instantei.

De asemenea, Avocatul Poporului arată că, potrivit prevederilor ordonantei, comerciantul are posibilitatea să refuze pretentiile consumatorului, situatie în care acesta se poate adresa instantei, în fata căreia fiecare parte îsi poate formula apărările pe care le consideră necesare.

În ceea ce priveste sustinerea că dispozitiile ordonantei încalcă prevederile art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie, Avocatul Poporului arată că textul criticat asigură conditiile necesare pentru comercializarea de produse si prestarea de servicii, precum si de eliminare a unor practici comerciale abuzive, ceea ce corespunde obligatiei statului privind “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, ordonantă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, ulterior modificată si completată prin mai multe acte normative, si, în special, dispozitiile art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă.

Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 are ca obiect reglementarea măsurilor menite să asigure protectia consumatorilor în raporturile lor cu agentii economici împotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viata, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile si interesele economice legitime, precum si de a avea acces la piete, care să le asigure o gamă variată de produse si servicii de calitate, stabilind, corelativ, obligatiile agentilor economici - producători, comercianti si prestatori de servicii.

Dispozitiile art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă, în special vizate, au următorul cuprins:

- Art. 14 teza întâi: “În cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor apărute în cadrul termenului de garantie depăseste 10% din acest termen, precum si în cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezintă abateri fată de caracteristicile calitative prescrise, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora [É].”;

- Art. 15: “Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilitătii folosirii acestuia, dacă această situatie nu este imputabilă consumatorului.

Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelasi fel, în momentul restituirii.

Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca si pentru produsul sau serviciul vândut initial.

Persoanele împuternicite conform art. 49 să constate contraventia si să aplice sanctiunea prevăzută de prezenta ordonantă vor stabili o dată cu sanctiunea si măsuri de remediere, înlocuire a produsului ori a serviciului, precum si restituirea contravalorii acestuia, după caz.”

Critica de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 14 teza întâi si ale art. 15 din aceeasi ordonantă, specificate de autorul exceptiei, se bazează pe sustinerea că ar fi încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, precum si ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) privind economia, texte care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b):

“(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Drepturile cetătenilor care au calitatea de consumatori si obligatiile corelative ale agentilor economici, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au caracter de protectie împotriva unor practici abuzive si nicidecum discriminatoriu, cum sustine autorul exceptiei, acestea fiind adecvate pozitiei specifice a consumatorilor în raporturile cu producătorii si comerciantii care beneficiază de plata pretului pentru produsul vândut. De altfel, în conditiile în care, în mod evident, situatiile în care se află consumatorii si partenerii lor - producători, comercianti si prestatori de servicii - sunt diferite, este firesc ca tratamentul juridic aplicabil să fie diferit, aceasta justificându-se în mod rational si obiectiv.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei că este încălcat liberul acces la justitie, precum si dreptul la apărare, Curtea retine că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, inclusiv cele mentionate special - art. 14 teza întâi si art. 15 -, nu cuprind asemenea restrictii.

Dimpotrivă, din economia prevederilor ordonantei rezultă că în cazul unor litigii, acestea, conform principiilor generale de drept, se solutionează de către instantele judecătoresti, potrivit legii, fără privilegii si discriminări. De asemenea, în cazul constatării unor contraventii, comerciantul sau producătorul poate să conteste temeinicia si legalitatea procesului-verbal de constatare si să-si facă apărările pe care le consideră necesare.

Curtea nu retine nici sustinerea că ar fi încălcate dispozitiile art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, întrucât functionarea normală a economiei de piată este perfect compatibilă cu măsurile de protectie a consumatorilor, iar libertatea comertului si protejarea intereselor nationale în activitatea economică nu numai că nu sunt incompatibile cu fixarea unor reguli privind calitatea produselor sau a serviciilor prestate, dar acestea sunt impuse de alte obligatii ce revin statului, si anume cea prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie, cu privire la crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, modificată si completată prin mai multe acte normative, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 14 teza întâi si ale art. 15 din ordonantă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.593/2002 al Judecătoriei Urziceni.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta