MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

941. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

346. - Decizie privind autorizarea operatiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societătii Comerciale “GeCAD Software” - S.R.L. – România

 

364. - Decizie referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A.

 

365. - Decizie referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor sub presiune transportabile, aprobate pentru transportul rutier si feroviar terestru al mărfurilor periculoase, având ca scop sporirea sigurantei si asigurarea liberei circulatii a acestor echipamente pe teritoriul României si al Comunitătii Europene.

(2) Prezenta hotărâre reglementează conditiile de introducere pe piată si aspectele privind punerea în functiune în mod repetat si utilizarea repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică:

a) în scopul introducerii pe piată a echipamentelor sub presiune transportabile noi, prevăzute la art. 4 lit. a);

b) în scopul reevaluării conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente, prevăzute la art. 4 lit. a), care satisfac cerintele tehnice prevăzute în:

- Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 si care se aplică transporturilor interne în baza Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002, denumit în continuare ADR; si

- Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase, anexa la apendicele B – Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al mărfurilor CIM - al Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplică transporturilor interne în baza Ordonantei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, denumit în continuare RID;

(i) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la lit. a) si b);

(ii) recipientelor-butelii existente, care poartă marcajul de conformitate prevăzut în Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) echipamentelor sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piată până la 31 decembrie 2004 sau, în cazul prevăzut la art. 24, până la 31 decembrie 2005 si care nu au fost reevaluate pentru a se constata dacă mai sunt conforme cu cerintele ADR si RID;

b) echipamentelor sub presiune transportabile, utilizate exclusiv pentru transportul mărfurilor periculoase între România si Comunitatea Europeană, pe de o parte, si terte tări, pe de altă parte, efectuat în conformitate cu ADR si RID.

Definitii

Art. 4. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) echipamente sub presiune transportabile:

(i) toate recipientele sub presiune, cum ar fi buteliile, tuburile, recipientele-butoi, recipientele criogenice, bateriile de recipiente-butelii, definite în ADR;

(ii) toate cisternele, inclusiv cisternele demontabile, cisternele-container, cum ar fi cisternele mobile, cisternele vagoanelor-cisternă, cisternele sau recipientele montate în baterie pe vagoane de cale ferată sau pe sasiu auto, cisternele autocisternelor care sunt utilizate pentru transportul gazelor din clasa a 2-a, potrivit clasificării prevăzute în ADR si RID, si pentru transportul anumitor substante periculoase încadrate în alte clase prevăzute în anexa nr. 1, incluzând armăturile si alte accesorii ale acestora utilizate în transport.

Sunt excluse din această definitie echipamentele supuse principiilor generale de exceptare aplicabile pentru cantităti mici si pentru cazuri speciale prevăzute în ADR si RID, precum si recipientele pulverizatoare de aerosoli reglementate de Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipientele pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, si buteliile de gaz pentru aparatele de respirat;

b) marcaj - simbolul prevăzut la art. 12;

c) proceduri de evaluare a conformitătii – procedurile prevăzute în anexa nr. 2 partea I;

d) reevaluarea conformitătii - procedura pentru evaluarea ulterioară a conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile deja fabricate si puse în functiune până la data de 31 decembrie 2004 sau pentru echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piată până la data de 31 decembrie 2005, care se efectuează la cererea proprietarului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau a detinătorului;

e) organism notificat - organism de inspectie desemnat de Ministerul Economiei si Comertului în conformitate cu prevederile art. 10 si cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 si 4 sau de autoritatea natională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

f) organism aprobat - organism de inspectie desemnat de Ministerul Economiei si Comertului în conformitate cu prevederile art. 11 si cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 si 5 sau de autoritatea natională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Evaluarea conformitătii pentru introducerea pe piată a echipamentelor sub presiune transportabile noi

Art. 5. - (1) Recipientele si cisternele noi trebuie să respecte prevederile aplicabile din ADR si RID.

Conformitatea unor astfel de echipamente sub presiune transportabile cu respectivele prevederi se stabileste de către un organism notificat, numai prin aplicarea exclusivă a procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 2 partea I si în anexa nr. 6.

(2) Armăturile si alte accesorii noi utilizate în transport trebuie să respecte prevederile relevante din ADR si RID.

(3) Armăturile si alte accesorii care au functie directă de securitate pentru echipamentele sub presiune transportabile, în special supapele de sigurantă, armăturile de umplere si golire si armăturile buteliilor, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitătii cel putin la fel de severă ca cea aplicată recipientelor si cisternelor pe care sunt montate. Astfel de armături si alte accesorii utilizate în transport pot fi supuse unei proceduri de evaluare a conformitătii diferite fată de procedura utilizată pentru recipiente sau cisterne.

(4) Dacă ADR si RID nu contin prevederi tehnice detaliate pentru armăturile si accesoriile prevăzute la alin. (3), aceste armături si accesorii trebuie să respecte cerintele Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune si, conform prevederilor acesteia, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitătii pentru categoriile II, III sau IV, stabilite în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002, în functie de încadrarea recipientelor sau cisternelor în categoria 1, 2 sau 3, conform prevederilor din anexa nr. 6.

(5) Introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), care satisfac cerintele prezentei hotărâri si poartă marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1) si (2), nu pot fi interzise, limitate sau împiedicate.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, se admit introducerea pe piată, transportul si punerea în functiune de către utilizatori a recipientelor sub presiune, incluzând armăturile si alte accesorii ale acestora utilizate pentru transport, prevăzute la art. 2 lit. a), a căror conformitate a fost evaluată de către un organism aprobat.

(2) Echipamentele sub presiune transportabile a căror conformitate a fost evaluată de către un organism aprobat nu pot să poarte marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1).

(3) Organismul aprobat activează în exclusivitate pentru grupul de firme din care face parte.

(4) Procedurile care se aplică în scopul evaluării conformitătii de către organisme aprobate sunt modulele A1, C1, F si G, prevăzute în anexa nr. 2 partea I.

Reevaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente

Art. 7. - (1) Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. b), cu prevederile aplicabile din anexele la ADR si RID se stabileste de un organism notificat, în conformitate cu procedura de reevaluare a conformitătii prevăzută în anexa nr. 2 partea a II-a.

Dacă astfel de echipamente au fost fabricate în serie, se poate autoriza reevaluarea conformitătii recipientelor sub presiune, incluzând armăturile si alte accesorii ale acestora utilizate în transport, de către un organism aprobat în conditiile în care conformitatea cu tipul este reevaluată de un organism notificat.

(2) Introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. b), care satisfac cerintele prezentei hotărâri si poartă marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1), nu pot fi interzise, limitate sau împiedicate.

Inspectia periodică si utilizarea repetată

Art. 8. - (1) Inspectiile periodice ale recipientelor sub presiune, incluzând armăturile si accesoriile acestora utilizate în transport, prevăzute la art. 2 lit. c), trebuie stabilite de către un organism notificat sau de către un organism aprobat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a. Inspectiile periodice ale cisternelor, incluzând armăturile si alte accesorii ale acestora utilizate în transport, trebuie stabilite de către un organism notificat, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Este permisă efectuarea inspectiilor periodice ale cisternelor pe teritoriul României si de către organisme aprobate, recunoscute pentru efectuarea de inspectii periodice ale cisternelor si care functionează sub supravegherea unui organism notificat, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 2 - Inspectia periodică prin asigurarea calitătii.

(2) Echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2, pot fi supuse inspectiei periodice în România sau în orice stat membru al Uniunii Europene.

(3) Utilizarea, inclusiv umplerea, depozitarea, golirea sau reumplerea:

a) echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 2 lit. a), b) si c), care satisfac cerintele prezentei hotărâri si poartă marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1);

b) recipientelor-butelii existente, care poartă marcajul prevăzut în Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, precum si marcajul si numărul de identificare prevăzut la art. 12 alin. (3), careindică faptul că recipientele-butelii au fost supuse unei inspectii periodice, nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată din considerente referitoare la echipamentul sub presiune transportabil ca atare.

(4) În România echipamentele sub presiune transportabile, cu exceptia echipamentului sub presiune transportabil ca atare sau a accesoriilor necesare în timpul transportului, trebuie să respecte cerintele aplicabile pentru depozitare sau utilizare cuprinse în reglementări tehnice specifice elaborate în acest scop, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dispozitii nationale

Art. 9. - (1) Pentru dispozitivele destinate a fi conectate la alt echipament si pentru codurile de culoare aplicabile la echipamentele sub presiune transportabile se aplică prevederile în vigoare ale cap. 6 pct. 2 din anexa A la ADR si din RID. Dacă apar probleme de sigurantă la transportul sau la utilizarea anumitor tipuri de gaz, este permisă o perioadă scurtă de tranzitie, astfel încât reglementările nationale aplicabile să poată fi mentinute chiar si după adăugarea standardelor europene la ADR si RID.

(2) În conditiile în care temperatura mediului ambiant este de obicei mai mică de -20şC pot fi impuse standarde mai severe cu privire la temperatura de functionare a materialelor destinate a fi utilizate în transportul national al mărfurilor periculoase, până la includerea în anexele la ADR si RID a dispozitiilor referitoare la temperaturile de referintă corespunzătoare pentru anumite zone climatice.

Organisme notificate

Art. 10. - (1) Ministerul Economiei si Comertului evaluează competenta organismelor din România care solicită să fie notificate conform prevederilor prezentei hotărâri, pe baza normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile enuntate în anexele nr. 3 si 4, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fiecare organism care doreste să fie desemnat comunică Ministerului Economiei si Comertului informatii complete si dovezi privind respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(2) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre lista organismelor notificate pe care le-a desemnat să efectueze procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 2 partea I, pentru echipamente sub presiune transportabile noi, să reevalueze conformitatea tipurilor sau a echipamentelor existente conform anexei nr. 2 partea a II-a cu cerintele din anexele la ADR si RID si/sau să efectueze inspectii periodice conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 1 si/sau să efectueze functia de supraveghere conform anexei nr. 2 partea a III-a modulul 2. Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană.

(3) Lista organismelor notificate si numărul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică si se actualizează în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(4) În conditiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei si Comertului retrage notificarea acestuia.

(5) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (4).

Organisme aprobate

Art. 11. - (1) Ministerul Economiei si Comertului evaluează competenta organismelor din România care solicită să activeze ca organisme aprobate conform prevederilor prezentei hotărâri, pe baza normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile enuntate în anexele nr. 3 si 5, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fiecare organism care doreste să fie recunoscut comunică Ministerului Economiei si Comertului informatii complete si dovezi privind respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 3 si 5.

(2) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) să efectueze inspectiile periodice ale recipientelor sub presiune, inclusiv ale armăturilor si ale altor accesorii utilizate în transport, prevăzute la art. 4 lit. a) pct. (i), sau pentru reevaluarea conformitătii recipientelor sub presiune transportabile existente, incluzând armăturile si alte accesorii utilizate în transport, care corespund unui tip reevaluat de un organism notificat, pentru a asigura respectarea continuă a prevederilor aplicabile din ADR si RID în conformitate cu procedurile stabilite în anexa nr. 2 partea a III-a modulul 1. Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană.

(3) Ministerul Economiei si Comertului va comunica Comisiei Europene si statelor membre organismele aprobate, pe care le-a desemnat conform alin. (1) să efectueze inspectiile periodice ale cisternelor în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1). Ministerul Economiei si Comertului va comunica si numărul de identificare alocat acestor organisme anterior de către Comisia Europeană.

(4) Lista organismelor aprobate si numărul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost recunoscute se publică si se actualizează în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(5) În conditiile în care constată că un organism recunoscut nu mai întruneste criteriile prevăzute la alin. (1), inisterul Economiei si Comertului retrage aprobarea cestuia.

(6) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii uropene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5).

Marcare

Art. 12. - (1) Fără a aduce atingere cerintelor privind marcarea recipientelor sub presiune si cisternelor din cadrul echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute în ADR si RID, cisternele si recipientele sub presiune care satisfac prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 7 alin. (1) trebuie să poarte marcaj aplicat conform prevederilor din anexa nr. 2 partea I. Elementele de identificare ale marcajului care trebuie utilizat sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Acest marcaj se aplică în mod vizibil, lizibil si durabil si trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat procedura de evaluare a conformitătii recipientelor sub presiune si cisternelor. În cazul unei reevaluări acest marcaj trebuie însotit de numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat. Pentru echipamentele sub presiune transportabile, care respectă prevederile art. 9 alin. (2), numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat trebuie să fie urmat de inscriptia “-40şC”.

(2) Armăturile noi si alte accesorii, care au o functie directă de sigurantă, trebuie să poarte marcajul prevăzut în anexa nr. 7 sau marcajul european de conformitate CE, ale cărui elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor. Aceste marcaje nu trebuie să fie însotite de numărul de identificare al organismului notificat care efectuează evaluarea conformitătii la armături si alte accesorii utilizate pentru transport. Celelalte armături si accesorii nu vor fi supuse nici unei cerinte speciale de marcare.

(3) Fără a aduce atingere cerintelor referitoare la marcarea recipientelor sub presiune si cisternelor stabilite în ADR si RID, în scopul inspectiilor periodice, toate echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute la art. 8 alin. (1), trebuie să poarte numărul de identificare al organismului care a efectuat inspectiile periodice ale echipamentului, pentru a indica faptul că acesta poate să fie utilizat în continuare. Pentru recipientele-butelii reglementate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, atunci când se efectuează prima inspectie periodică, conform prevederilor prezentei hotărâri, numărul de identificare mai sus mentionat trebuie să fie precedat de marcajul prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Atât în cazul evaluării conformitătii, cât si în cazul reevaluării si al inspectiilor periodice, numărul de identificare al organismului notificat sau al organismului aprobat se aplică în mod vizibil si durabil pe propria răspundere de către organism sau sub responsabilitatea acestuia:

(i) de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau

(ii) de proprietar sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau

(iii) de către detinător.

(5) Este interzisă aplicarea marcajelor pe echipamentele sub presiune transportabile care ar putea să inducă în eroare părtile terte în privinta semnificatiei sau a reprezentării grafice a marcajului prevăzute de prezenta hotărâre. Orice alt marcaj se poate aplica pe echipamente, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului prevăzut în anexa nr. 7 să nu fie astfel reduse.

Art. 13. - (1) În situatia în care care organismul de control prevăzut la art. 15 constată că echipamentele sub presiune transportabile, atunci când sunt întretinute corect si utilizate conform scopului prevăzut, ar putea să pună în pericol sănătatea si/sau securitatea persoanelor si, după caz, a animalelor domestice ori a proprietătii în timpul transportului si/sau utilizării, desi poartă un marcaj, aceasta poate:

a) limita sau interzice introducerea pe piată, transportul sau utilizarea echipamentului respectiv; sau

b) retrage de pe piată sau din circulatie echipamentul.

(2) Organismul de control prevăzut la alin. (1) informează într-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei si Comertului în legătură cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1), precizând motivele deciziei sale.

(3) Atunci când organismul de control constată că echipamentele sub presiune care nu sunt conforme poartă marcajul prevăzut la art. 12, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul si informează Ministerul Economiei si Comertului într-un interval de 72 de ore cu privire la orice decizie adoptată.

(4) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (3).

Marcarea necorespunzătoare

Art. 14. - (1) Dacă organismul de control constată că marcajul prevăzut în anexa nr. 7 este aplicat necorespunzător, fără a aduce atingere prevederilor art. 13, acesta obligă:

a) pe proprietar sau pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; sau

b) pe detinător sau pe producător ori pe reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, să aducă echipamentele sub presiune transportabile în stare de conformitate cu cerintele referitoare la marcare si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Dacă neconformitatea continuă, organismul de control ia toate măsurile corespunzătoare pentru:

a) a limita sau a interzice introducerea pe piată, transportul ori utilizarea echipamentului în cauză; sau

b) a asigura retragerea de pe piată sau din circulatie a acestuia, conform procedurii stabilite la art. 13.

(3) Organismul de control prevăzut la alin. (1) informează într-un interval de 72 de ore Ministerul Economiei si Comertului în legătură cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (2), precizând motivele deciziei sale.

(4) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeană asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (2).

Răspunderi si sanctiuni

Art. 15. - Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP.

Art. 16. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau

penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

(2) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), referitoare la cerintele aplicabile din ADR si RID, se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1);

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), referitoare la reevaluarea echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la art. 4 lit. a), se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1);

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) si (2), referitoare la inspectia periodică si utilizarea repetată, se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1);

d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (1), referitoare la detinerea documentatiei tehnice prevăzute în modulele de evaluare a conformitătii aplicabile din anexa nr. 2 partea I sau în anexa nr. 2 partea a III-a, se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si se aplică măsuri conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), până la o dată stabilită de organismul de inspectie de comun acord cu producătorul, detinătorul sau utilizatorul echipamentelor sub presiune transportabile, după caz, sau cu reprezentantul autorizat al acestora, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în scopul eliminării neconformitătilor;

e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1)-(4), referitoare la aplicarea marcajului, se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si se aplică măsuri conform prevederilor art. 14 alin. (1) si (2).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la alin. (2) si (3) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată, transport sau utilizare a echipamentelor sub presiune transportabile ori retragerea de pe piată sau din circulatie a acestora, trebuie să mentioneze:

- temeiul legal al deciziei, în conditiile prezentei hotărâri;

- căile de atac împotriva deciziei Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, în conditiile legii;

- termenele pentru exercitarea căilor de atac si se aduce la cunostintă celui sanctionat într-un interval de 72 de ore.

Aplicabilitatea prevederilor altor acte normative care transpun în legislatia română directive ale Uniunii Europene

Art. 18. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, Reglementările tehnice cu privire la prevederi comune pentru recipiente-butelii si metode de verificare a acestora - RT 76/767, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 59/2002, îsi încetează aplicabilitatea pentru echipamentele sub presiune transportabile reglementate de prezenta hotărâre, cu exceptia prevederilor:

- art. 1 si celor din anexa nr. 2A pct. 1-3;

- art. 1 si celor din anexa nr. 3A pct. 1-3;

- art. 1 si celor din anexa nr. 4A pct. 1-3,

ale fiecăreia dintre anexele nr. 2, 3 si, respectiv, 4 la ordinul sus-mentionat.

(2) De la data prevăzută la alin. (1) certificatele de aprobare de model CS pentru recipiente-butelii, emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificările si completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare CE de tip prevăzute în prezenta hotărâre.

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 19. - (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piată si punerea în functiune în mod repetat si a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armături si alte accesorii care poartă marcajul national de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piată si punerea în functiune în mod repetat numai a echipamentelor sub presiune transportabile care, conform prevederilor art. 5 alin. (4), cuprind armături si alte accesorii care poartă marcajul CE.

(3) Se interzice aplicarea pe armături si alte accesorii a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 20. - (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei si Comertului recunoaste si desemnează organismele care realizează evaluarea conformitătii potrivit prevederilor art. 5 si 6.

(2) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform normelor metodologice elaborate avându-se în vedere criteriile minime enuntate în anexele nr. 3, 4 si 5, după caz, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21. - În situatia în care evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile, destinate pietei nationale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute si desemnate la nivel national, în conditiile prezentei hotărâri, producătorul, proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul prevăzut la art. 12 alin. (1) ori marcajul national de conformitate CS, în cazul prevăzut la art. 12 alin. (2).

Art. 22. - (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul CS.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute la art. 16 se aplică si în cazul produselor reglementate de prezenta hotărâre, care sunt introduse pe piată cu marcaj CS.

Art. 23. - Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a recipientelor-butoi, bateriilor de butelii si cisternelor până la data de 31 decembrie 2005, care sunt conforme prevederilor din prescriptiile tehnice – colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR aplicabile, în vigoare până la 1 ianuarie 2005, prevăzute în anexa nr. 8, si se autorizează punerea ulterioară în functiune a unui astfel de echipament în situatia în care a fost doar introdus pe piată anterior datei de 31 decembrie 2005.

Art. 24. - Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor sub presiune transportabile până la data de 31 decembrie 2005, care sunt conforme prevederilor din prescriptiile tehnice - colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR aplicabile, în vigoare până la 1 ianuarie 2005, prevăzute în anexa nr. 8, si se autorizează punerea ulterioară în functiune a unui astfel de echipament în situatia în care a fost doar introdus pe piată anterior datei de 31 decembrie 2005.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prescriptiile tehnice - colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, prevăzute în anexa nr. 8, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 26. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 27. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 99/36/EC a Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 138, pag. 20-56, cu modificările introduse de:

- Directiva 2001/2/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 4 ianuarie 2001, care adaptează la progresul tehnic Directiva 99/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 5 din 10 ianuarie 2001, pag. 4;

- Decizia 2001/107/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 25 ianuarie 2001, prin care pentru anumite echipamente sub presiune transportabile se amână data implementării Directivei 99/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 39 din 9 februarie 2001, pag. 43;

- Directiva 2002/50/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 6 iunie 2002, care adaptează la progresul tehnic Directiva 99/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 149 din 7 iunie 2002, pag. 28;

- Corrigendum 31999L0036R(3), publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 168 din 27 iunie 2002, pag. 58.

Art. 28. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. (2) Prevederile art. 10 alin. (5), ale art. 11 alin. (6), ale art 13 alin. (3) si ale art. 14 alin. (3) vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 941.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

substantelor periculoase, altele decât cele din clasa a 2-a

 

Numărul UN

Clasa

Cifrele ADR/RID

Substantele periculoase

1.051

6.1

1

Acid cianhidric stabilizat

1.052

8

6

Acid fluorhidric anhidru

1.790

8

6

Acid fluorhidric

 

ANEXA Nr. 2

 

PARTEA I

Proceduri de evaluare a conformitătii

Modulul A - Controlul intern al productiei

1. Controlul intern al productiei este procedura prin careproducătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2, garantează si declară că echipamentele sub presiune transportabile satisfac cerintele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul .ą” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească o declaratie de conformitate scrisă.

2. Producătorul trebuie să întocmească documentatia tehnică descrisă la pct. 3 si producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, trebuie să tină la dispozitia autoritătilor de control, în scopul efectuării controlului, această documentatie o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil. Dacă nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibilă documentatia tehnică revine persoanei care introduce pe piată echipamentele sub presiune transportabile.

3. Documentatia tehnică trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele prezentei hotărâri. În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnică trebuie să cuprindă proiectul, fabricatia si functionarea echipamentelor sub presiune transportabile si să contină următoarele:

a) o descriere generală a echipamentelor sub presiune transportabile;

b) proiectul, planuri de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, scheme electrice etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor si diagramelor mentionate si a modului de functionare a echipamentelor sub presiune transportabile;

d) descrierea solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele prezentei hotărâri;

e) rezultatele calculelor de proiectare, examinările efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări.

4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentatia tehnică o copie a declaratiei de conformitate.

5. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca să asigure că procesul de fabricatie impune ca echipamentele sub presiune transportabile fabricate să fie conforme cu documentatia tehnică prevăzută la pct. 2 si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Modulul A1 - Verificări interne ale fabricatiei suplimentate cu monitorizarea evaluării finale

Modulul A1 constă din modulul A, la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

Evaluarea finală trebuie să fie efectuată de producător si supravegheată prin vizite inopinate de către un organism notificat ales de producător.

În timpul acestor vizite organismul notificat trebuie:

a) să se asigure că producătorul realizează efectiv evaluarea finală;

b) să preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din sectiile de fabricatie sau din depozite pentru a efectua verificări. Organismul notificat decide asupra numărului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile pe care le prelevează, precum si dacă este necesar să efectueze sau să dispună efectuarea evaluării finale, partial ori în întregime, pe mostrele de echipament. În caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie să adopte măsurile necesare pentru obtinerea conformitătii. Sub responsabilitatea organismului notificat producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil.

Modulul B - Examinarea CE de tip

1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată si atestă că un exemplar reprezentativ din productia avută în vedere îndeplineste prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.

2. Cererea pentru efectuarea examinării CE de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea si adresa producătorului si denumirea si adresa reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea este înaintată de către acesta;

b) o declaratie scrisă din care să rezulte că aceeasi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnică prevăzută la pct. 3.

Solicitantul trebuie să pună la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentantiv din productia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil de exemplare, dacă consideră că sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

Un tip poate să acopere câteva variante de echipamente sub presiune transportabile, cu conditia ca diferentele dintre variante să nu afecteze nivelul de securitate.

3. Documentatia tehnică trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.  În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnică trebuie să acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentelor sub presiune transportabile si trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a tipului;

b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor prevăzute la lit. b) si a functionării echipamentelor sub presiune transportabile;

d) o descriere a solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele prezentei hotărâri;

e) rezultatele calculelor de proiectare, examinările efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări;

g) informatii referitoare la încercările prevăzute în procesul de fabricatie;

h) informatii referitoare la calificări sau aprobări.

4. Organismul notificat trebuie:

4.1. să examineze documentatia tehnică, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu aceasta si să identifice componentele proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotărâri.

Organismul notificat trebuie să efectueze, în special, următoarele activităti:

a) să examineze documentatia tehnică referitoare la proiectare si procedeele de fabricatie;

b) să evalueze materialele utilizate, în cazul în care acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante ale prezentei hotărâri, si să verifice certificatul emis de către producătorul materialelor;

c) să aprobe procedurile pentru îmbinările nedemontabile ale părtilor echipamentelor sub presiune sau să verifice dacă aceste proceduri au fost aprobate anterior;

d) să verifice dacă personalul care efectuează îmbinările nedemontabile ale părtilor de echipamente sub presiune si examinările nedistructive este calificat sau aprobat;

4.2. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare si a încercărilor necesare pentru a stabili dacă solutiile adoptate de către producător îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri;

4.3. să efectueze sau să dispună efectuarea examinărilor corespunzătoare si a încercărilor necesare pentru a stabili dacă au fost aplicate prevederile relevante ale prezentei hotărâri;

4.4. să stabilească, de acord cu solicitantul, locul unde se vor efectua examinările si încercările necesare.

5. În cazul în care tipul respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip.

Acest certificat, care poate avea o valabilitate de 10 ani, ce poate fi prelungită, trebuie să contină denumirea si adresa producătorului, concluziile examinării si datele nece- sare pentru identificarea tipului aprobat.

O listă cu cele mai importante părti din documentatia tehnică se anexează la certificatul de examinare CE de tip, iar o copie se păstrează de către organismul notificat.

Dacă organismul notificat refuză acordarea certificatului de examinare CE de tip producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, organismul respectiv trebuie să prezinte motivele detaliate ale acestui refuz. În situatia în care i se refuză unui producător certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie să indice căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat, care detine documentatia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificărilor aduse echipamentului sub presiune transportabil aprobat.

Organismul notificat va emite o completare la certificatul de examinare CE de tip original, în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea echipamentului.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la certificatele de examinare CE de tip pe care le-a restras si, la cerere, pe care le-a acordat.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, si celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras sau le-a refuzat.

8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare CE de tip si/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispozitie celorlalte organisme notificate.

9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentatia tehnică copii ale certificatelor de examinare CE de tip si completările la acestea, o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sub presiune transportabil.

În situatia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra disponibilă documentatia tehnică îi revine persoanei care introduce produsul pe piată.

Modulul B1 - Examinarea CE a proiectului

1. Examinarea CE a proiectului este procedura prin care organismul notificat verifică si confirmă că proiectul unui echipament sub presiune transportabil corespunde prevederilor aplicabile acestuia din prezenta hotărâre.

2. Cererea pentru examinarea CE a proiectului trebuie transmisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, numai unui singur organism notificat.

Cererea pentru examinarea CE a proiectului trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea si adresa producătorului, iar dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea si adresa reprezentantului autorizat;

b) o declaratie scrisă din care să rezulte că aceeasi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnică prevăzută la pct. 3.

Cererea pentru examinarea CE a proiectului poate să acopere mai multe variante ale echipamentului sub presiune transportabil, cu conditia ca diferentele dintre variante să nu afecteze nivelul de securitate.

3. Documentatia tehnică trebuie să permită evaluarea conformitătii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru evaluare, documentatia tehnică trebuie să acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentului sub presiune transportabil si trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a echipamentului sub presiune transportabil;

b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor prevăzute la lit. b) si a functionării echipamentelor sub presiune transportabile;

d) o descriere a solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri;

e) dovezile necesare prin care se demonstrează că solutiile alese pentru proiectare sunt adecvate. Aceste dovezi trebuie să includă si rezultatele încercărilor care au fost efectuate în laboratoare adecvate ale producătorului sau au fost efectuate în numele său;

f) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

g) informatii privind calificările sau aprobările.

4. Organismul notificat trebuie:

4.1. să examineze documentatia tehnică si să identifice componentele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale hotărârii.

Organismul notificat are, în special, următoarele sarcini:

a) să evalueze materialele utilizate, dacă acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante ale hotărârii;

b) să aprobe procedurile pentru îmbinările nedemontabile ale părtilor echipamentelor sub presiune sau să verifice dacă aceste proceduri au fost aprobate anterior;

c) să verifice dacă personalul care efectuează îmbinările nedemontabile ale părtilor de echipamente sub presiune si examinările nedistructive este calificat sau aprobat.

4.2. să efectueze examinările necesare, pentru a constata dacă solutiile adoptate de producător satisfac cerintele prezentei hotărâri.

4.3. să efectueze examinările necesare, pentru a constata dacă prevederile relevante ale hotărârii au fost într-adevăr aplicate.

5. În cazul în care proiectul corespunde prevederilor aplicabile din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE a proiectului. Acest certificat trebuie să contină denumirea si adresa producătorului, concluziile examinărilor si conditiile de valabilitate a certificatului, precum si datele necesare identificării proiectului aprobat.

O listă cu cele mai importante documente din documentatia tehnică se anexează la certificat si o copie se păstrează de către organismul notificat.

În cazul în care organismul notificat refuză acordarea certificatului de examinare CE a proiectului pentru producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, organismul notificat trebuie să furnizeze solicitantului motivele detaliate ale acestui refuz. În situatia în care i se refuză unui producător certificarea unui proiect, organismul notificat trebuie să indice căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

6. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare CE a proiectului, asupra tuturor modificărilor pe care le-a efectuat la proiectul aprobat.

Organismul notificat va emite o completare la certificatul original de examinare CE a proiectului, în cazul în care modificările aduse pot afecta conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea echipamentului.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la certificatele de examinare CE a proiectului pe care le-a retras si, la cerere, pe care le-a acordat.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, si celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la certificatele de examinare CE a proiectului pe care le-a retras sau le-a refuzat.

8. Celelalte organisme notificate pot să obtină, la cerere, informatii relevante despre:

a) certificatele de examinare CE a proiectului si completările la acestea, care au fost acordate;

b) certificatele de examinare CE a proiectului si completările la acestea, care au fost retrase.

9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, pesoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu documentatia tehnică prevăzută la pct. 3 copii ale certificatelor de examinare CE a proiectului emise si ale completărilor la acestea o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sub presiune transportabil.

În situatia în care nici producătorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra disponibilă documentatia tehnică îi revine persoanei care introduce produsul pe piată.

Modulul C1 - Conformitatea cu tipul

1. Conformitatea cu tipul este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, garantează si declară că echipamentul sub presiune transportabil este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si satisface cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul .ą” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească o declaratie de conformitate scrisă.

2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricatie impune ca echipamentul sub presiune transportabil fabricat să fie în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaratiei de conformitate o perioadă de 10 ani de la fabricarea ultimului echipament sub presiune transportabil.

Dacă nici producătorul nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra la dispozitie documentatia tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a echipamentului sub presiune transportabil.

4. Evaluarea finală trebuie să fie supusă unei supravegheri sub forma unor vizite inopinate efectuate de organismul notificat, ales de producător.

În timpul acestor vizite organismul notificat trebuie:

a) să stabilească dacă producătorul efectuează într-adevăr evaluarea finală;

b) să preleveze mostre de echipamente sub presiune transportabile din sectiile de fabricatie sau din depozite pentru a efectua verificări. Organismul notificat decide asupra numărului mostrelor de echipamente sub presiune transportabile, precum si asupra faptului dacă este necesar să efectueze sau să dispună să fie efectuată evaluarea finală, în întregime sau partial.

În caz de neconformitate a unuia sau a mai multor echipamente sub presiune transportabile, organismul notificat trebuie să adopte măsurile necesare.

Producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare echipament sub presiune transportabil, sub responsabilitatea organismului notificat.

Modulul D - Asigurarea calitătii productiei

1. Asigurarea calitătii productiei este procedura prin care producătorul care satisface obligatiile prevăzute la pct. 2 garantează si declară că echipamentul sub presiune transportabil în cauză este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip sau de examinare CE a proiectului si satisface cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească o declaratie de conformitate scrisă. Marcajul “π” trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.

2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru productie, inspectie finală si încercări, conform prevederilor pct. 3, si să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitătii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii;

c) documentatia tehnică pentru tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare CE de tip sau a certificatului de examinare CE a proiectului.

3.2. Sistemul calitătii trebuie să garanteze conformitatea echipamentului sub presiune cu tipul aprobat, asa cum este descris în certificatul de examinare CE de tip sau în certificatul de examinare CE a proiectului, si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să contină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitatea si structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile conducerii cu privire la calitatea echipamentelor sub presiune transportabile;

b) tehnicile, procedurile si măsurile sistematice care vor fi utilizate în procesul de fabricatie, în special tehnicile de control si de asigurare a calitătii;

c) examinările si încercările efectuate înainte, în timpul si după fabricare, cu indicarea frecventei la care acestea se efectuează;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat;

e) mijloacele de supraveghere a realizării calitătii cerute si functionarea efectivă a sistemului calitătii.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă satisface cerintele prevăzute la pct. 3.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectare la întreprinderea producătorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si trebuie să asigure că acesta este mentinut la un nivel corespunzător si eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de modificare a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat va mai satisface în continuare cerintele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare. Acesta trebuie să comunice producătorului decizia adoptată, care va cuprinde si concluziile examinării si decizia motivată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, încercări si depozitare si trebuie să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii si trebuie să emită producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.

4.4. Suplimentar fată de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător.

Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele:

a) categoria echipamentului;

b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

c) necesitatea urmăririi actiunilor corective;

d) după caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului calitătii;

e) modificări esentiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricatie. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna functionare a sistemului calitătii, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie să păstreze si să poată pune la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);

b) informatiile privind modificarea sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf si la pct. 4.3 si 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a retras si, la cerere, cu privire la cele pe care le-a acordat.

De asemenea, fiecare organism notificat trebuie să comunice si celorlalte organisme notificate informatiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a retras sau le-a refuzat.

Modulul D1 - Asigurarea calitătii productiei

1. Asigurarea calitătii productiei este procedura prin care producătorul care satisface obligatiile de la pct. 3 asigură si declară că echipamentul sub presiune transportabil în cauză satisface cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe oate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească o declaratie scrisă de conformitate. Marcajul “π” trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea prevederilor pct. 5.

2. Producătorul trebuie să întocmească documentatia tehnică descrisă în continuare.

Documentatia tehnică trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformitătii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia tehnică trebuie să acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentului sub presiune transportabil si trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a echipamentului în cauză;

b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor prevăzute la lit. b) si a functionării echipamentelor sub presiune transportabile;

d) o descriere a solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri;

e) rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări.

3. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru productie, inspectie finală si încercări, conform prevederilor pct. 4, si să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 5.

4. Sistemul calitătii

4.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitătii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii.

4.2. Sistemul calitătii trebuie să asigure conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de un producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să contină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile conducerii cu privire la calitatea echipamentului sub presiune transportabil;

b) tehnicile, procedurile si măsurile sistematice care vor fi utilizate în procesul de fabricatie, în special tehnicile de control si de asigurare a calitătii;

c) examinările si încercările efectuate înainte, în timpul si după fabricare, cu indicarea frecventei la care acestea se efectuează;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoarte privind calificările sau aprobările personalului implicat;

e) mijloacele de supraveghere a realizării calitătii cerute si functionarea efectivă a sistemului calitătii.

4.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă satisface cerintele prevăzute la pct. 4.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectare la întreprinderea producătorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

4.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si trebuie să asigure că acesta este mentinut la un nivel corespunzător si eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calitătii.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 4.2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.

Decizia motivată a organismului notificat, care va cuprinde si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului.

5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

5.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

5.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, încercări si depozitare si trebuie să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii, si trebuie să emită producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.

5.4. Suplimentar fată de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele:

a) categoria echipamentului;

b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

c) necesitatea urmăririi actiunilor corective;

d) după caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului;

e) modificări esentiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricatie.

În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna functionare a sistemului calitătii, dacă consideră necesar.

Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

6. Producătorul trebuie să păstreze si să poată pune la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 2;

b) documentatia prevăzută la pct. 4.1 lit. b);

c) informatiile privind modificarea sistemului calitătii, prevăzute la pct. 4.4 al doilea paragraf;

d) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 4.3 ultimul paragraf, la pct. 4.4 ultimul paragraf si la pct. 5.3 si 5.4.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii pe care le-a retras si, la cerere, despre cele pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii, retrase sau refuzate.

Modulul E - Asigurarea calitătii produsului

1. Asigurarea calitătii produsului este procedura prin care producătorul care îndeplineste prevederile pct. 2 asigură si declară că echipamentul sub presiune transportabil este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip si satisface cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe fiecare produs si să întocmească în scris o declaratie de conformitate. Marcajul “π” trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.

2. Producătorul trebuie să aplice în procesul de productie, la inspectia finală si la încercări, un sistem al calitătii aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul trebuie să depună o cerere pentru evaluarea propriului sistem al calitătii la un organism de notificare ales de el.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante pentru echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii;

c) documentatia tehnică pentru tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.2. În cadrul sistemului calitătii trebuie examinat fiecare articol de echipament sub presiune transportabil si trebuie efectuate încercările corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea acestuia cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să asigure o întelegere uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să contină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele privind calitatea, structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitătile si atributiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveste calitatea echipamentului sub presiune transportabil;

b) examinările si încercările care vor fi efectuate după fabricatie;

c) mijloacele de supraveghere a functionării efective a sistemului calitătii;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele, calificările sau aprobările personalului implicat.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele prevăzute la pct. 3.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectie la întreprinderea producătorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si trebuie să asigure că acesta este mentinut la un nivel corespunzător si eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de modificare a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, încercări si depozitare si trebuie să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special următoarele:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) documentatia tehnică;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii si trebuie să emită producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.

4.4. Suplimentar fată de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele:

a) categoria echipamentului;

b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

c) necesitatea urmăririi actiunilor corective;

d) după caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului;

e) modificări esentiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricatie.

În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna functionare a sistemului calitătii, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie să păstreze si să pună la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);

b) informatiile privind modificarea sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf si la pct. 4.3 si 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii pe care le-a retras si, la cerere, despre cele pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice si celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii, retrase sau refuzate.

Modulul E1 - Asigurarea calitătii produsului

1. Asigurarea calitătii produsului este procedura prin care producătorul care îndeplineste prevederile pct. 3 asigură si declară că echipamentul sub presiune transportabil satisface cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe fiecare echipament sub presiune transportabil si să întocmească în scris o declaratie de conformitate. Marcajul “π” trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 5.

2. Producătorul trebuie să întocmească documentatia tehnică descrisă în continuare.

Documentatia tehnică trebuie să permită evaluarea conformitătii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar pentru evaluare, documentatia tehnică trebuie să acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare a echipamentului sub presiune transportabil si trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a echipamentului în cauză;

b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor prevăzute la lit. b) si a functionării echipamentelor sub presiune transportabile;

d) o descriere a solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri;

e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări.

3. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru inspectia finală si încercări, conform prevederilor pct. 4, si trebuie să se supună supravegherii prevăzute la pct. 5.

4. Sistemul calitătii

4.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitătii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante despre echipamentul sub presiune transportabil avut în vedere;

b) documentatia privind sistemul calitătii.

4.2. În cadrul sistemului calitătii, fiecare articol de echipament sub presiune transportabil trebuie examinat si trebuie efectuate încercările corespunzătoare pentru a se garanta conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de un producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să contină, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile conducerii cu privire la calitatea echipamentului sub presiune transportabil;

b) procedurile utilizate la asamblarea părtilor;

c) examinările si încercările care se efectuează după fabricatie;

d) mijloacele de supraveghere a functionării eficiente a sistemului calitătii;

e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat.

4.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă satisface cerintele prevăzute la pct. 4.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectie la întreprinderea producătorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

4.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si trebuie să asigure că acesta este mentinut la un nivel corespunzător si eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calitătii.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.

Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluării, trebuie adusă la cunostintă producătorului.

5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

5.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

5.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, control, încercări si depozitare si trebuie să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) documentatia tehnică;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii, si trebuie să emită producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.

5.4. Suplimentar fată de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele:

a) categoria echipamentului;

b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

c) necesitatea urmăririi actiunilor corective;

d) după caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului;

e) modificări esentiale în organizarea, procedurile sau tehnicile de fabricatie.

În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna functionare a sistemului calitătii, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

6. Producătorul trebuie să păstreze si să pună la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR - SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 2;

b) documentatia prevăzută la pct. 4.1 lit. b);

c) informatiile privind modificarea sistemului calitătii prevăzute la pct. 4.4 al doilea paragraf;

d) deciziile si rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 4.3 ultimul paragraf, la pct. 4.4 ultimul paragraf si la pct. 5.3 si 5.4.

7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii pe care le-a retras si, la cerere, despre cele pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii, retrase sau refuzate.

Modulul F - Verificarea produsului

1. Verificarea produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, asigură si declară faptul că echipamentele sub presiune transportabile care se supun prevederilor pct. 3 sunt în conformitate cu tipul descris în:

a) certificatul de examinare CE de tip; sau

b) certificatul de examinare CE a proiectului

si că satisfac cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricatie impune ca echipamentele sub presiune transportabile fabricate să fie conforme cu tipul, asa cum este descris în:

a) certificatul de examinare CE de tip; sau

b) certificatul de examinare CE a proiectului si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe toate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească în scris o declaratie de conformitate.

3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările si încercările adecvate, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre, prin examinarea si încercarea fiecărui produs, conform prevederilor pct. 4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaratiei de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament sub presiune transportabil.

4. Verificarea prin examinarea si încercarea fiecărui echipament sub presiune transportabil

4.1. Toate echipamentele sub presiune trebuie să fie examinate individual si trebuie supuse unor examinări si încercări adecvate, în scopul verificării conformităti acestora cu tipul si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Organismului notificat îi revin, în special, următoarele sarcini:

a) să verifice dacă personalul responsabil cu efectuarea asamblărilor nedemontabile ale părtilor si cu încercările nedistructive este calificat sau aprobat;

b) să verifice certificatele emise de producătorul de materiale;

c) să efectueze sau să dispună efectuarea inspectiei finale si a încercării de rezistentă si, după caz, să examineze dispozitivele de securitate.

4.2. Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe fiecare echipament sub presiune transportabil si să întocmească în scris un certificat de conformitate pentru încercările efectuate.

4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, certificatele de conformitate emise de organismul notificat.

Modulul G - Verificarea CE a unitătii de produs

1. Verificarea CE a unitătii de produs este procedura prin care producătorul asigură si declară că echipamentul sub presiune transportabil, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 4.1, satisface prevederile aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe echipament si să întocmească în scris o declaratie de conformitate.

2. Cererea pentru efectuarea verificării unitătii de produs se înaintează de către producător unui singur organism notificat ales de către acesta. Cererea trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea si adresa producătorului si locul unde se află echipamentul sub presiune transportabil;

b) o declaratie scrisă din care să rezulte că cererea nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnică.

3. Documentatia tehnică trebuie să permită evaluarea conformitătii echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre si întelegerea proiectului, fabricatiei si modului de functionare a echipamentului sub presiune transportabil. Documentatia tehnică trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a echipamentului în cauză;

b) proiectul si desenele de executie, diagramele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor prevăzute la lit. b) si a functionării echipamentului;

d) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

e) rapoarte de încercări;

f) detalii corespunzătoare privind aprobarea tehnologiei de fabricatie si a metodelor de încercare si calificările sau aprobările personalului implicat.

4. Organismul notificat trebuie să examineze proiectul si constructia fiecărui echipament sub presiune transportabil si în timpul procesului de fabricatie să efectueze încercările corespunzătoare pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

4.1. Organismul notificat trebuie să aplice numărul său e identificare pe echipamentul sub presiune transportabil sau să dispună aplicarea acestuia si să întocmească un certificat de conformitate cu privire la încercările efectuate.

Acest certificat se păstrează o perioadă de 10 ani.

4.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie în măsură să prezinte, la cerere, declaratia de conformitate si certificatul de conformitate emise de organismul notificat.

Organismul notificat are, în special, următoarele sarcini:

a) să verifice documentatia tehnică cu privire la proiectare si la tehnologia de fabricatie;

b) să evalueze materialele utilizate, dacă acestea nu sunt în conformitate cu prevederile relevante din prezenta hotărâre, si să verifice certificatele emise de producătorul de materiale;

c) să aprobe procedurile pentru asamblarea nedemontabilă a părtilor de echipament sub presiune;

d) să verifice calificările sau aprobările cerute;

e) să efectueze inspectia finală si să efectueze sau să impună efectuarea încercării de rezistentă si, după caz, să examineze dispozitivele de securitate.

Modulul H - Asigurarea totală a calitătii

1. Asigurarea calitătii este procedura prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 asigură si declară că echipamentele sub presiune transportabile în cauză satisfac cerintele aplicabile din prezenta  hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul “π” pe fiecare echipament sub presiune si să întocmească în scris o declaratie de conformitate. Marcajul “π” trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.

2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie, inspectie finală si încercări, conform prevederilor pct. 3, si să se supună supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitătii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante privind echipamentul sub presiune transportabil în cauză;

b) documentatia privind sistemul calitătii.

3.2. Sistemul calitătii trebuie să asigure conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor procedurale sau privind calitatea, cum ar fi programele, planurile, manualele si înregistrările referitoare la acestea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să cuprindă o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile conducerii cu privire la calitatea proiectului si a echipamentului sub presiune transportabil;

b) specificatii tehnice pentru proiectare, inclusiv standardele care se aplică;

c) tehnicile de control si verificare ale proiectului, procedurile si măsurile sistematice care se utilizează la proiectarea echipamentului sub presiune transportabil;

d) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitătii corespunzătoare, precum si procesele si măsurile sistematice care vor fi utilizate;

e) examinările si încercările efectuate înainte, în timpul si după fabricatie, cu indicarea frecventei la care acestea se efectuează;

f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat;

g) mijloacele de supraveghere a realizării proiectului si calitătii, cerute pentru echipamentul sub presiune transportabil, si a functionării efective a sistemului calitătii.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă satisface cerintele prevăzute la pct. 3.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectare la întreprinderea producătorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă producătorului. Acesta trebuie să indice totodată căile legale de atac împotriva deciziei adoptate.

3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si trebuie să asigure că acesta este mentinut la un nivel corespunzător si eficient.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricărei intentii de modificare a sistemului calitătii.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.

Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluării, trebuie adusă la cunostintă producătorului.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calitătii este acela de a asigura că producătorul îndeplineste în totalitate obligatiile care îi revin din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de proiectare, fabricatie, control, încercări si depozitare si trebuie să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, prevăzute în capitolul referitor la proiectare din cadrul sistemului calitătii, cum ar fi rapoartele analizelor, calculelor si încercărilor etc.;

c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în capitolul referitor la fabricatie din cadrul sistemului calitătii, cum ar fi rapoartele inspectiilor si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii, si trebuie să emită producătorului un raport de audit. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie stabilită astfel încât la fiecare 3 ani să se facă o reevaluare totală.

4.4. Suplimentar fată de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Necesitatea si frecventa acestor vizite suplimentare vor fi determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor aplicat de organismul notificat. În cadrul sistemului de control al vizitelor trebuie avute în vedere, în mod special, următoarele:

a) categoria echipamentului;

b) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

c) necesitatea urmăririi actiunilor corective;

d) după caz, conditii speciale legate de aprobarea sistemului;

e) modificări esentiale în organizarea, procedurile si tehnologiile de fabricatie.

În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna functionare a sistemului calitătii, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul trebuie să păstreze si să pună la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament sub presiune transportabil, următoarele documente:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);

b) informatiile privind modificarea sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf si la pct. 4.3 si 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice Ministerului Economiei si Comertului, iar de la data aderării României la Uniunea Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene informatii referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii pe care le-a retras si, la cerere, despre cele pe care le-a emis.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la toate aprobările privind sistemul calitătii, retrase sau refuzate.

Modulul H1 - Asigurarea totală a calitătii, cu examinarea proiectului si supravegherea specială a încercării finale

1. Modulul H1 constă din modulul H, la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

a) producătorul trebuie să înainteze organismului notificat o solicitare pentru examinarea proiectului;

b) solicitarea trebuie să permită întelegerea proiectului, fabricatiei si functionării echipamentului sub presiune transportabil si să permită evaluarea conformitătii cu cerintele relevante din prezenta hotărâre.

Solicitarea trebuie să cuprindă:

(i) specificatiile tehnice pentru proiectare, inclusiv indicarea standardelor care au fost aplicate;

(ii) dovezile necesare prin care se demonstrează că solutiile alese sunt adecvate. Aceste dovezi trebuie să includă si rezultatele încercărilor care au fost efectuate în laboratoarele adecvate ale producătorului sau au fost efectuate în numele său;

c) organismul notificat trebuie să analizeze solicitarea si, în situatia în care proiectul respectă prevederile aplicabile din prezenta hotărâre, trebuie să emită un certificat de examinare CE a proiectului pentru solicitant. Certificatul de examinare CE a proiectului trebuie să contină concluziile examinării, conditiile de valabilitate a acestuia si datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat si, după caz, o descriere a modului de functionare a echipamentului sub presiune transportabil;

d) solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care i-a acordat certificatul de examinare CE a proiectului cu privire la toate modificările aduse la proiectul aprobat. Modificările aduse la proiectul aprobat trebuie să primească o aprobare suplimentară care se emite de către organismul notificat care a acordat certificatul de examinare CE a proiectului, în cazul în care aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea echipamentului sub presiune transportabil. Această aprobare suplimentară se emite sub forma unui act aditional la certificatul original de examinare CE a proiectului;

e) fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate toate informatiile necesare cu privire la certificatele de examinare CE a proiectului retrase sau refuzate.

2. Evaluarea finală este supusă unei supravegheri mai severe, care constă în vizite inopinate efectuate de organismul notificat. În timpul acestor vizite organismul notificat efectuează controlul echipamentelor sub presiune transportabile.

 

PARTEA a II-a

Procedura de reevaluare a conformitătii

1. Procedura de reevaluare a conformitătii descrie metoda prin care se asigură că echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piată, prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre, corespund cerintelor relevante din ADR si RID.

2. Utilizatorul trebuie să pună la dispozitie unui organism notificat informatii referitoare la echipamentele sub presiune transportabile introduse pe piată, care să permită organismului identificarea cu precizie a echipamentului privind: originea, regulile de proiectare si, în cazul buteliilor de acetilenă, masa poroasă. Acolo unde este cazul, utilizatorul trebuie să indice orice restrictii prescrise pentru utilizare si să transmită rapoarte referitoare la orice defectiune apărută sau despre reparatiile care au fost efectuate.

De asemenea, organismul notificat trebuie să verifice dacă armăturile si alte accesorii care au o functie de securitate directă asigură un grad de securitate echivalent cu cel prevăzut la art. 5 din hotărâre.

3. Organismul notificat trebuie să verifice dacă echipamentele sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piată, asigură cel putin acelasi grad de securitate cu echipamentele sub presiune transportabile, prevăzute în ADR si RID.

Verificarea trebuie să fie efectuată pe baza documentelor elaborate în conformitate cu pct. 2 si, dacă este cazul, pe baza inspectiilor suplimentare.

4. Dacă rezultatele verificărilor de mai sus sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile trebuie supuse inspectiilor periodice prevăzute în partea a III-a.

5. Pentru recipientele sub presiune fabricate în serie, incluzând armăturile si alte accesorii utilizate în transport, operatiunile relevante de reevaluare a conformitătii legate de inspectiile individuale ale echipamentelor, conform prevederilor pct. 3 si 4, pot fi efectuate de către un organism aprobat, cu conditia ca un organism notificat să fi efectuat anterior operatiunile relevante de reevaluare a conformitătii cu tipul, prevăzute la pct. 3.

 

PARTEA a III-a

Procedurile pentru inspectia periodică

Modulul 1 - Inspectia periodică a produselor

1. Inspectia periodică a produselor este procedura prin care un proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul asigură faptul că echipamentul sub presiune transportabil supus procedurii prevăzute de la pct. 3 continuă să satisfacă cerintele prezentei hotărâri.

2. Pentru a satisface cerintele prevăzute la pct. 1, proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât conditiile de utilizare si întretinere să asigure în permanentă conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele prezentei hotărâri si, în special, trebuie să se asigure următoarele:

- echipamentul sub presiune transportabil să fie utilizat în scopul prevăzut;

- să fie umplut în centre de umplere corespunzătoare;

- după caz, sunt efectuate lucrările de întretinere sau reparare; si

- sunt efectuate inspectiile periodice necesare.

Toate măsurile aplicate trebuie să fie înregistrate în documente care trebuie tinute si puse la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP de către proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau de către detinător.

3. Organismul de inspectie trebuie să efectueze examinările si încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele relevante din prezenta hotărâre, prin examinarea si încercarea fiecărui produs.

3.1. Toate echipamentele sub presiune transportabile trebuie examinate în mod individual si trebuie efectuate încercările corespunzătoare, conform prevederilor din anexele la ADR si RID, pentru a se verifica dacă echipamentul satisface cerintele cuprinse în reglementările respective.

3.2. Organismul de inspectie trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe fiecare produs inspectat periodic, imediat după data efectuării inspectiei periodice, si să întocmească în scris un certificat de inspectie periodică. Acest certificat poate acoperi un număr de exemplare de echipamente, în astfel de situatii fiind certificat de grup.

3.3. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul trebuie să păstreze certificatul de inspectie periodică prevăzut la pct. 3.2, precum si documentele prevăzute la pct. 2, cel putin până la următoarea inspectie periodică.

Modulul 2 - Inspectia periodică prin asigurarea calitătii

1. Inspectia periodică prin asigurarea calitătii descrie următoarele proceduri:

a) procedura prin care proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, care satisface obligatiile prevăzute la pct. 2, asigură si declară că echipamentul sub presiune transportabil continuă să satisfacă cerintele prezentei hotărâri. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul trebuie să aplice pe toate echipamentele sub presiune transportabile data inspectiei periodice si să întocmească o declaratie scrisă de conformitate. Data inspectiei periodice trebuie să fie însotită de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4;

b) procedura prin care, în cazul inspectiei periodice a cisternelor, efectuată de către organismul aprobat conform prevederilor art. 8 alin. (1) a treia frază din hotărâre, organismul aprobat care satisface obligatiile de la pct. 2 ultimul paragraf certifică faptul că echipamentul sub presiune transportabil continuă să satisfacă cerintele prezentei hotărâri. Organismul aprobat trebuie să aplice data inspectiei periodice pe toate echipamentele sub presiune transportabile si să întocmească în scris un certificat de inspectie periodică. Data inspectiei periodice trebuie să fie însotită de numărul de identificare al organismului aprobat.

2. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât conditiile de utilizare si întretinere să asigure în permanentă conformitatea echipamentului sub presiune transportabil cu cerintele prezentei hotărâri si, în special, trebuie să se asigure următoarele:

- echipamentul sub presiune transportabil să fie utilizat în scopul prevăzut;

- să fie umplut în centre de umplere corespunzătoare;

- după caz, sunt efectuate lucrările de întretinere sau reparare; si

- sunt efectuate inspectiile periodice necesare.

Toate măsurile aplicate trebuie să fie înregistrate în documente care trebuie tinute si puse la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP de către proprietar sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau de către detinător.

Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul trebuie să asigure că are la dispozitie personalul calificat si dotările necesare, conform prevederilor din anexa nr. 3 pct. 3-6, pentru inspectiile periodice.

Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru inspectiile si încercările periodice ale echipamentului, conform prevederilor pct. 3, si să se supună supravegherii, conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitătii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii trebuie să cuprindă:

a) toate informatiile relevante privind echipamentul sub presiune transportabil supus inspectiei periodice;

b) documentatia privind sistemul calitătii.copyrightdsc.net

3.2. În cadrul sistemului calitătii trebuie examinat fiecare echipament sub presiune transportabil si trebuie efectuate încercări adecvate pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerintele prevăzute în anexele la ADR si RID.

Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor privind calitatea, cum ar fi programele, planurile, manualele si înregistrările referitoare la acestea.

Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să cuprindă o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile si atributiile conducerii cu privire la calitatea proiectului si a echipamentului sub presiune transportabil;

b) examinările si încercările care se efectuează pentru inspectia periodică;

c) mijloacele de supraveghere a functionării efective a sistemului calitătii;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea sau aprobarea personalului implicat.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calitătii pentru a stabili dacă satisface cerintele prevăzute la pct. 3.2.

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea echipamentului sub presiune transportabil în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectie la proprietar sau la reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau la detinător ori la organismul aprobat.

Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă si concluziile examinării, trebuie adusă la cunostintă proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorului ori organismului aprobat.

3.4. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să îsi asume angajamentul că îndeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitătii, asa cum a fost aprobat, si să se asigure că acesta este mentinut la un nivel satisfăcător si eficient.

Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii despre orice intentie de modificare a sistemului calitătii.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse si să decidă dacă sistemul calitătii modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.

Decizia motivată a organismului notificat trebuie să cuprindă concluziile examinării si trebuie adusă la cunostintă proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorului ori organismului aprobat.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura că proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat îndeplineste în totalitate obligatiile ce decurg din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să permită organismului notificat accesul în scopuri de inspectie la locurile de inspectie, încercare si depozitare si să pună la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, în special cele referitoare la:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) documentatia tehnică;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele inspectiilor si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat mentine si aplică sistemul calitătii si să emită un raport de audit proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorului ori organismului aprobat.

4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la proprietar sau la reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau la detinător ori la organismul aprobat. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze, dacă este necesar, încercări sau să dispună efectuarea lor pentru a verifica dacă sistemul calitătii functionează corect. Organismul notificat trebuie să predea proprietarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorului ori organismului aprobat un raport al vizitei si, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Proprietarul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, sau detinătorul ori organismul aprobat trebuie să păstreze si să pună la dispozitie Ministerului Economiei si Comertului sau Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP, pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost efectuată ultima inspectie periodică a echipamentului sub presiune transportabil, următoarele:

a) documentatia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);

b) informatiile privind modificarea sistemului calitătii, prevăzute la pct. 3.4 al doilea paragraf;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3 ultimul paragraf, la pct. 3.4 ultimul paragraf si la pct. 4.3 si 4.4.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII MINIME

care trebuie îndeplinite de către organismele notificate sau aprobate

 

1. Un organism de inspectie notificat sau un organism de inspectie aprobat, care face parte dintr-o organizatie implicată în alte activităti decât cea de inspectie, trebuie să fie identificabil în cadrul organizatiei respective.

2. Organismul de inspectie si personalul acestuia nu trebuie să se angajeze în nici un fel de activităti care pot fi incompatibile cu independenta în luarea deciziilor si cu integritatea referitoare la activitătile lor de inspectie. În special, personalul organismului de inspectie nu trebuie să fie supus la presiuni de natură comercială, financiară sau de alt tip, care ar putea afecta luarea deciziilor, în special din partea persoanelor sau organizatiilor din exteriorul organismului de inspectie, care sunt interesate de rezultatele inspectiilor efectuate. Trebuie garantată impartialitatea personalului de inspectie al organismului.

3. Organismul de inspectie trebuie să aibă la dispozitie personalul necesar si să dispună de dotările necesare pentru a-si îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice si administrative legate de operatiunile de inspectie si de verificare. De asemenea, acesta trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru efectuarea de verificări speciale.

4. Personalul organismului de inspectie care răspunde de inspectie trebuie să aibă calificare adecvată, un înalt grad de specializare profesională si tehnică, precum si cunostinte satisfăcătoare cu privire la cerintele inspectiilor care trebuie efectuate si experientă adecvată în astfel de activităti.

Pentru a garanta un nivel înalt de securitate organismul de inspectie trebuie să poată asigura expertiză în domeniul securitătii echipamentelor sub presiune transportabile.

Personalul trebuie să aibă capacitatea de a face aprecieri profesionale privind conformitatea cu cerintele generale, utilizând rezultatele examinării, si să raporteze cu privire la acestea. De asemenea, personalul organismului trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a întocmi certificate, înregistrări si rapoarte prin care să demonstreze că inspectiile au fost efectuate.

5. Personalul trebuie, de asemenea, să detină cunostinte necesare cu privire la tehnologia utilizată la fabricarea echipamentului sub presiune transportabil, incluzând accesoriile, pe care îl inspectează, despre modul în care echipamentul supus inspectiilor sale este utilizat sau se intentionează a fi utilizat si cu privire la defectele care pot apărea în timpul utilizării sau functionării.

6. Organismul de inspectie si personalul acestuia trebuie să efectueze evaluările si verificările cu cel mai înalt grad de integritate profesională si competentă tehnică.

Organismul de inspectie trebuie să asigure confidentialitatea informatiilor obtinute în cursul activitătilor sale de inspectie. Drepturile de proprietate trebuie protejate.

7. Remunerarea persoanelor angajate în activităti de inspectie nu trebuie să depindă direct de numărul de inspectii efectuate si în nici un caz de rezultatele unor astfel de inspectii.

8. Organismul de inspectie trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă corespunzătoare, în conformitate cu legislatia natională în domeniu, cu exceptia situatiei în care răspunderea civilă revine prin lege statului.

9. În mod normal organismul de inspectie trebuie să efectueze el însusi inspectiile pe care le-a contractat. Dacă un organism de inspectie subcontractează oricare parte a inspectiei, acesta trebuie să garanteze si să poată demonstra că subcontractantul său este competent pentru a efectua serviciile în cauză si trebuie să îsi asume întreaga responsabilitate pentru acea subcontractare.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII SUPLIMENTARE

care trebuie îndeplinite de organismele notificate

 

1. Un organism notificat trebuie să fie independent de părtile implicate si prin urmare să ofere servicii de inspectie de tipul “tertă parte”.

Organismul notificat si personalul responsabil cu efectuarea inspectiei trebuie să fie altii decât proiectantul, producătorul, furnizorul, cumpărătorul, proprietarul, detinătorul, utilizatorul sau cel care asigură întretinerea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile, pe care organismul respectiv le inspectează, si decât reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părti. Acestia nu trebuie să fie direct implicati în proiectarea, fabricatia, marketingul sau întretinerea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile, nici să reprezinte părtile angajate în aceste activităti. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice între producătorul de echipamente sub presiune transportabile si organismul de inspectie.

2. Toate părtile interesate trebuie să aibă acces la serviciile organismului de inspectie. Acesta nu trebuie să impună nici o conditie abuzivă de ordin financiar sau de altă natură. Organismul notificat trebuie să aplice în mod nediscriminatoriu procedurile sale de operare.

 

ANEXA Nr. 5

 

CRITERII SUPLIMENTARE

care trebuie îndeplinite de organismele aprobate

 

1. Organismul aprobat trebuie să constituie o parte separată si identificabilă dintr-o organizatie implicată în proiectarea, fabricatia, furnizarea, utilizarea sau întretinerea produselor pe care le inspectează.

2. Organismul aprobat nu trebuie să devină direct implicat în proiectarea, fabricatia, furnizarea sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile, incluzând accesoriile inspectate, sau a echipamentelor similare concurente.

3. Trebuie să existe o diferentiere clară a responsabilitătilor personalului de inspectie de cele ale personalului angajat în alte functii; diferentierea trebuie stabilită prin structura organizatorică si prin metodele de raportare ale organismului de inspectie aprobat în cadrul organizatiei din care face parte.

 

ANEXA Nr. 6

 

MODULELE

care trebuie aplicate pentru evaluarea conformitătii

 

Următorul tabel indică modulele pentru evaluarea conformitătii, descrise în anexa nr. 2 partea I, care trebuie aplicate echipamentelor sub presiune transportabile, definite la art. 4 lit. a) din hotărâre.

 

 

Categoriile de echipament sub presiune transportabil

Modulele

1. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre presiunea de încercare si volum nu depăseste 30 MPa x litru (300 bar x litru)

A1 sau

D1 sau

E1

2. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre mare de B în combinatie cu presiunea de încercare si volum este mai 30 MPa x litru, dar nu depăseste 150 MPa x litru B în combinatie cu(300 si, respectiv, 1.500 bar x litru)

H sau

E sau

C1 sau

B1 în combinatie cu F sau

B1 în combinatie cu D

3. Recipiente sub presiune pentru care produsul dintre presiunea de încercare si volum este mai mare de 150 MPa x litru (1.500 bar x litru) si, în mod similar, cu pentru cisterne

G sau

H1 sau

B în combinatie D sau

B în combinatie cu F

 

NOTA 1:

La alegerea producătorului, echipamentele sub presiune transportabile trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitătii, stabilită pentru categoria în care sunt clasificate. În cazul recipientelor sub presiune sau în cazul armăturilor ori al altor accesorii folosite în transport, producătorul poate să aleagă aplicarea unei proceduri sau a unui set de proceduri pentru categorii mai severe.

NOTA 2:

Ca parte a procedurilor de asigurare a calitătii, atunci când se efectuează vizite neanuntate, organismele notificate trebuie să preleveze o mostră de echipament din faza de productie sau depozitare în scopul efectuării unei verificări ori pentru a dispune efectuarea unei verificări, pentru a determina conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri. În acest scop, producătorul trebuie să informeze organismul notificat în legătură cu programul de productie planificat.

Organismul notificat va efectua cel putin două vizite în decursul primului an de fabricatie.

Frecventa vizitelor ulterioare va fi determinată de organismul notificat, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 4.4 al modulelor relevante din anexa nr. 2 partea I.

 

ANEXA Nr. 7

 

MARCAJ DE CONFORMITATE

 

            Marcajul de conformitate “π” constă în simbolul π având următoarea formă de prezentare:

În cazul în care marcajul este redus sau mărit, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele marcajului trebuie să aibă în mare măsură aceeasi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

În cazul dispozitivelor mici, se poate renunta la această dimensiune minimă.

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

reglementărilor aplicabile pentru depozitarea sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile si care îsi încetează aplicabilitatea pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

 

 

Nr. crt.

Prescriptia tehnică

- PT-

Titlul prescriptiei tehnice

Documentul prin care

au fost aprobate

1.

C3-99

PT pentru proiectarea, executia, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea si scoaterea din uz a recipientelor- butelii având capacitatea de până la 26 l pentru butan (aragaz)

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 303/1999

2.

C4-90

PT pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

Decizia ministrului economiei nationale nr. 4/1990

3.

C5-98

PT pentru proiectarea, executia, repararea, transportul, depozitarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.613/1998

4.

C27-91

PT pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau nationale dizolvate sub presiune

Ordinul ministrului economiei nr. 1.592/1991

 

            NOTĂ:

            Prescriptiile tehnice care fac obiectul actelor normative corespunzătoare au fost publicate de Editura Tehnică.

 

ACTE ALE CONSILIULUI  CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea operatiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societătii Comerciale “GeCAD Software” - S.R.L. – România

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

4. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

5. materialelor din Dosarul cauzei (RS-218 din 10 iunie 2003);

6. Notei Departamentului servicii (V2-1.461 din 30 iulie 2003), luând în considerare că:

1. Prin contractul de vânzare-cumpărare active încheiat la data de 12 mai 2003 între Societatea Comercială “GeCAD Software” - S.R.L. - România, Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. si domnul Radu Georgescu, Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. a achizitionat Activele RAV de la Societatea Comercială “GeCAD Software” - S.R.L. - România, dobândind astfel controlul asupra acestor active.

2. Dobândirea controlului de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. asupra Activelor RAV constituie o concentrare economică în sensul art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996.

3. Cifra de afaceri a grupului “Microsoft”, pe teritoriul României, în anul 2002, a depăsit pragul prevăzut la art. 15 din Legea nr. 21/1996, majorat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 216/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 si 15 din Legea concurentei nr. 21/1996.

4. Formularul de notificare a concentrării economice realizate de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A., prin achizitionarea Activelor RAV de la Societatea Comercială “GeCAD Software” - S.R.L. - România, a fost înregistrat la Consiliul Concurentei cu nr. RS-218 din 10 iunie 2003.

Notificarea a fost considerată efectivă la data de 7 iulie 2003.

5. Conform notificării, piata relevantă este piata românească de software antivirus.

6. Anterior operatiunii de concentrare economică grupul “Microsoft” nu era prezent pe piata românească de software antivirus, iar cota de piată corespunzătoare vânzărilor de produse RAV antivirus este situată în intervalul 8-11%.

7. Indiferent de pozitia pe care o are grupul “Microsoft” pe alte segmente din cadrul pietei de software comercial, acesta nu se poate folosi de respectiva pozitie pentru a elimina concurentii de pe piata de software antivirus, deoarece există concurenti importanti pe această piată către care clientii se pot îndrepta, iar nivelul minim al barierelor la intrare poate permite pătrunderea noilor concurenti.

8. Operatiunea de concentrare economică notificată nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea sem- nificativă a concurentei pe piata relevantă identificată,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996 si cu prevederile Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A., prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societătii Comerciale “GeCAD Software” - S.R.L. - România, constatând că, desi cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. este obligată, conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art. 3. - Taxa de autorizare, conform prevederilor Instructiunilor Consiliului Concurentei date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, calculată pe baza cifrei de afaceri comunicate de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A., în Adresa din data de 17 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.369 din 17 iulie 2003, corectată prin Adresa din data de 24 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.429 din 24 iulie 2003, este de 6.876.000 lei (sase milioane opt sute saptezeci si sase mii lei).

Art. 4. - Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii, de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280051300 deschis la Banca Natională a României - Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 1, cu mentiunea: “Taxă pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurentei nr. 21/1996”.

Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie: “20 17 01 03 - Taxe si tarife pentru eliberarea delicente si autorizatii de functionare”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Microsoft Corporation” - S.U.A. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 6. - Neîndeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie constituie contraventie si se sanctionează conform art. 56 din Legea nr. 21/1996.

Art. 7. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi contestată, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ. 

Art. 8. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art. 9. - Departamentul servicii si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 10. - Secretariatul general va transmite prezenta decizie la:

Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A.

Sediul social: One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 - 6399, U.S.A. prin Societatea Civilă de Avocati “Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston Petersen”

Sediul: Neocity Tower - etajul 9-12,

Calea Dorobantilor nr. 237B, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 71281, România, Tel.: 201.12.00. Fax: 201.12.10.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 31 iulie 2003.

Nr. 346.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A.

 

Comisia Consiliului Concurentei

I. În baza:

1. Decretului nr. 1.075 din 21 decembrie 2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;

6. Investigatiei declansate în Dosarul RS-171 din 22 iunie 2000 prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 59 din 19 iulie 2000;

7. Prevederilor Deciziei Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003, prin care s-a finalizat investigatia;

8. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 142 din 15 iulie 2003, prin care s-a stabilit componenta comisiei care va decide cuantumul amenzilor aplicate pentru practicile anticoncurentiale săvârsite de către 12 societăti de asigurare, prin încheierea unei întelegeri privind stabilirea nivelului minim al primelor de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (asigurare tip Carte Verde);

9. Procesului-verbal nr. V2-1.463 din 30 iulie 2003.

II. Având în vedere:

1. Decizia Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003

1.1. Prin această decizie Plenul Consiliului Concurentei a stabilit ca societătile de asigurări Societatea Comercială Asigurarea Românească ASIROM - S.A. (denumită în continuare ASIROM)1), Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A. (denumită în continuare ASTRA)2), Societatea Comercială METROPOL - Compania Internatională de Asigurări si Reasigurări - S.A. (denumită în continuare METROPOL)3), Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A. (denumită în continuare ARDAF)4), Societatea Comercială ALLIANZ TIRIAC Asigurări - S.A. (denumită în continuare ALLIANZ)5), Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A. (denumită în continuare OMNIASIG)6), Grupul de Asigurări Român GRUP AS - S.A. (denumită în continuare GRUP AS)7), Societatea de Asigurare UNITA - S.A. (denumită în continuare UNITA)8) si Societatea Comercială Asigurare Reasigurare AGI ROMÂNIA - S.A. (denumită în continuare AGI ROMÂNIA)9), INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE - S.A. (denumită în continuare INTERAMERICAN)10), ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări (denumită în continuare ASITRANS)11) si ASA Asigurări ATLASSIB - S.A. (denumită în continuare ATLASSIB)12) se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si/sau punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (denumit în continuare BAAR) - a unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde).

1.2. La data de 20 mai 1999, la sediul BAAR13) a fost organizată întâlnirea reprezentantilor următoarelor societăti de asigurări: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA. Această întâlnire a avut ca scop analizarea nivelului primei pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (denumită în continuare asigurare tip Carte Verde).

După analizarea propunerilor concrete avansate de către participanti, acestia au hotărât ca BAAR “să recomande societătilor de asigurare un nivel minim al primelor de asigurare, care să fie avut în vedere de către societătile de asigurare la stabilirea primelor ce vor fi practicate începând cu data de 15 iunie 1999 ora 0”, nivel majorat fată de cel practicat la acea dată. Această hotărâre, incluzând si nivelul minim recomandat al primelor de asigurare, a fost transmisă de către BAAR prin Circulara nr. 5.067 din 24 mai 1999 către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde”.

1.3. La data de 22 iunie 1999, în sedinta Comitetului de directie al BAAR s-a hotărât ca “nivelul minim de prime la asigurarea de răspundere civilă auto, stabilit în sedinta din 20 mai 1999, să se aplice începând cu data de 15 iulie 1999, ora 0,00, si nu din 15 iunie 1999”; această hotărâre a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

1.4. Transmiterea de către BAAR a hotărârii luate de către reprezentantii celor 9 societăti de asigurare a făcut ca aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor să capete caracter de “obligatii” pentru toate societătile de asigurare membre BAAR, care erau autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde. Prin urmare, societătile de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare internatională tip Carte Verde au considerat că aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor au un caracter obligatoriu si le-au aplicat în consecintă. Cu titlu exemplificativ, la data de 25 octombrie 2001, ASTRA a mentionat14) că “prima de asigurare practicată de ASTRA privind asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule cu valabilitate în afara teritoriului României este de 45 de USD [...] Primele sunt fixe, nenegociabile si sunt practicate de toate societătile de asigurare printr-o conventie ce a fost agreată în cadrul BAAR”; în acelasi sens, UNITA15) a precizat: “societatea UNITA a înteles să se alinieze acestor tarife minimale”. De asemenea, conform celor declarate de către ASIROM16), “prima de asigurare pentru asigurarea tip Carte Verde pentru o perioadă de 15 zile, pentru autoturisme, este de 45 de USD”.

1.5. Aplicarea de către societătile de asigurare a nivelurilor minime “recomandate” ca fiind obligatorii rezultă si din adresele înaintate BAAR de către unii dintre membrii săi privind nerespectarea, de către alte societăti de asigurare membre BAAR, a nivelurilor minime “recomandate”. Cu titlu exemplificativ, la data de 22 iulie 199917), UNITA a înstiintat BAAR că ASTRA, sucursala Arad, nu a respectat hotărârea Comitetului de directie al BAAR din data de 22 iunie 1999 referitoare la stabilirea nivelului minim al primelor la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României. De asemenea, la data de 19 august 199918), ASIT aduce la cunostinta BAAR că “ASIT a respectat si continuă să respecte întocmai tariful minimal recomandat de BAAR prin Circulara nr. 5.813 din 28 iunie 1999. Din păcate, am constatat că nu toti membrii înteleg să respecte recomandările BAAR, desi reprezentantii societătilor autorizate de acesta să elibereze documente de asigurare Carte Verde au fost în unanimitate de acord cu acest tarif în sedinta din 20 mai 1999 […]. Societatea noastră a considerat că atât conducerea, cât si membrii BAAR trebuie să înteleagă consecintele grave pe care le-ar putea avea o practică gresită de vânzare a documentelor de asigurare Carte Verde la preturi de dumping […], avându-se în vedere principiul solidaritătii între societătile membre BAAR”.

1.6. Ca urmare a informatiilor primite de către BAAR cu privire la nerespectarea, de către unii dintre membrii săi, a acestor niveluri minime, în sedinta din data de 3 septembrie 1999, Adunarea generală extraordinară a membrilor BAAR a hotărât că se vor sanctiona societătile de asigurare care nu vor respecta nivelurile minime “recomandate”, accentuând prin această măsură punitivă caracterul lor obligatoriu, si nu de “recomandare”, stiut fiind faptul că nu se poate sanctiona nerespectarea unei “recomandări”, ci numai a unei obligatii asumate. Astfel, potrivit rezolutiei Adunării generale extraordinare BAAR, începând cu data de 20 septembrie 1999, ora 0,00, s-a decis “să se respecte cu strictete Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999 cu referire la recomandarea privind tariful minimal de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitateîn afara teritoriului României [...] nerespectarea acesteia poate atrage chiar retragerea dreptului societătii dumneavoastră de a elibera documente internationale de asigurare Carte Verde”. Această rezolutie a Adunării generale extraordinare BAAR a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 8.165 din 10 septembrie 1999.

1.7. Întelegerea intervenită în cadrul BAAR între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde, a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodată fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor, deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

1.8. La momentul încheierii întelegerii, 26 de societăti de asigurări de autovehicule erau membre BAAR, dintre acestea 9 fiind autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde, si anume: ASIROM, UNITA, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, METROPOL, ASTRA si AGI ROMÂNIA. Începând cu data de 1 decembrie 1999, au mai fost autorizate să practice această categorie de asigurări si societătile: INTERAMERICAN (1 decembrie 1999 - 18 februarie 2002), ASIGURARE-REASIGURARE “INDUSTRIILOR ARGES” - S.A.19), denumită în continuare ASIRAG (1 iunie 2000), ASITRANS (1 ianuarie 2001) si ATLASSIB (1 iulie 2001). Cu exceptia societătii ASIRAG, celelalte 3 societăti de asigurări, autorizate ulterior să practice asigurarea tip Carte Verde, desi nu s-au numărat printre initiatorii întelegerii în cauză, au aplicat în practică nivelurile minime de prime pentru această categorie de asigurare, stabilite în cadrul BAAR de către celelalte 9 societăti de asigurări autorizate anterior.

1.9. BAAR este o organizatie profesională, înfiintată de asigurătorii de autovehicule din România, neguvernamentală, creată în scopul dezvoltării si cooperării în domeniul asigurărilor de autovehicule si reprezentării societătilor membre în relatiile cu alte organizatii din tară si din străinătate. BAAR a fost înfiintat si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, abrogată prin Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, si ale art. 102 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

1.10. BAAR, asa cum era constituit si conform statutului în vigoare la data săvârsirii practicii anticoncurentiale, avea misiunea de a apăra interesele legale ale membrilor săi în relatiile interne si internationale, fără a îndeplini si rolul de Birou plătitor si Birou gestionar, în sensul rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai societătilor de asigurare membre ale BAAR, respectiv de a plăti sumele datorate către terte persoane păgubite, în România; functia de administrare si gestionare a Fondului Comun Carte Verde, în calitate de Birou plătitor si Birou gestionar, i-a fost conferită prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002; Adunarea generală si Comitetul de directie ale BAAR nu aveau atributii în stabilirea nivelului primelor de asigurări.

1.11. Prin urmare, societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea, în cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde. Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus în practică această întelegere, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

1.12. Includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări atât în art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cât si în art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a “legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR.

Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta în detrimentul beneficiarilor acestor servicii. De la data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

1.13. Consiliul Concurentei, în temeiul art. 54 din Legea nr. 21/1996, a constatat nulitatea art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, aprobat de Adunarea generală BAAR în sedinta din 18 decembrie 2001. În mod concret, această prevedere are următorul continut: “BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări”. Totodată, în temeiul art. 27 lit. a) si al art. 50 lit. a) din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurentei a solicitat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificarea Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, în sensul eliminării pct. 3 de la art. 2 alin. (1), conform căruia BAAR “stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maximă a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor”.

1.14. Motivatiile BAAR si ale societătilor de asigurare nu pot fi de natură să justifice o întelegere asupra fixării, în mod concertat, a nivelurilor minime ale primelor si aplicarea acestora de către societătile de asigurare.

1.15. Cu toate acestea, nu se poate face abstractie de faptul că fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventie în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrage răspunderea biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, în ultimă instantă, să suporte contravaloarea despăgubirii. Imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde.

1.16. Piata produsului

Produsul care defineste piata îl reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, eliberată de către o societate de asigurări autorizată, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul.

Această asigurare acoperă despăgubirile acordate pentru daunele materiale si vătămările corporale provocate de autoturismul pentru care s-a eliberat documentul de asigurare în urma unui accident în care acesta a fost implicat si găsit răspunzător pentru provocarea lui.

1.17. La data de 25 ianuarie 1949, Subcomitetul de transporturi rutiere al Comisiei Economice ONU pentru Europa a sugerat asigurătorilor - în vederea protejării tertilor păgubiti prin accidente de autovehicule - crearea unui document de asigurare de tip uniform, a unui Birou national în fiecare tară care aderă la acest sistem si a unui organ central – Consiliul Birourilor, cu sediul la Londra. Conventia Tip Interbirouri (denumită în continuare Conventie) are ca obiect punerea în practică a acestor dispozitii adoptate la 25 ianuarie 1949, înlocuite prin anexa nr. 2 a Rezolutiei unificate asupra facilitătii transporturilor rutiere adoptate de Comitetul permanent de lucru la cea de-a 74-a sesiune din 25-29 iunie 1949 (denumită Recomandările de la Geneva).

1.18. Conform acestei Conventii: (i) certificat de asigurare înseamnă Cartea internatională de asigurare auto (Carte Verde), în modelul sau modelele aprobate de Comitetul permanent de lucru pentru transporturi rutiere; (ii) polita de asigurare înseamnă o polită de asigurare eliberată de un membru al Biroului emitent unui asigurat, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul; (iii) Birou înseamnă organizatia înfiintată de asigurători si recunoscută de guvernul din acea tară ca organizatie care îndeplineste solicitările si dispozitiile din Recomandările de la Geneva; (iv) Birou gestionar înseamnă biroul (si/sau un membru al acelui birou care actionează sub autorizarea acestuia) care are răspunderea în tara sa pentru gestionarea si regularizarea daunelor în conformitate cu prevederile Conventiei si legii sale nationale; (v) Birou emitent înseamnă biroul (si/sau un membru al acestui birou) sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, în conformitate cu prevederile Conventiei; (vi) Birou de asistentă înseamnă biroul care este autorizat să gestioneze si să regularizeze o reclamatie, în conformitate cu prevederile Conventiei. 1.19. Pe lângă facilitarea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor si a bunurilor, Conventia are drept scop atât indemnizarea victimelor accidentelor de autovehicule, de către Biroul gestionar al tării unde s-a produs accidentul, cât si rambursarea cu maximă rapiditate (în vederea reîntregirii fondului de garantie din care sunt indemnizate aceste victime) a sumelor plătite de Biroul gestionar, de către Biroul emitent (plătitor) sau de către un membru al acestui birou, sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar.

1.20. În conformitate cu dispozitiile Conventiei, documentul international de asigurare “Carte Verde” este emis sub autoritatea si egida Biroului emitent si este oferit de către societătile de asigurare membre ale acestui birou posesorilor de autovehicule care doresc să călătorească în străinătate si care încheie cu acestea un contract de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României. Acest document garantează că, în fiecare tară tranzitată de asigurat, Biroul gestionar al acelei tări îsi asumă pentru acel autovehicul, în mod obligatoriu, răspunderea pe care ar avea-o o societate de asigurare locală, potrivit reglementărilor legale privitoare la răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin accidente de autovehicule în vigoare în tara Biroului gestionar.

1.21. Dacă asiguratul de răspundere civilă auto aflat în tara Biroului gestionar produce un accident, victima se va adresa Biroului gestionar, care o va despăgubi în numele Biroului emitent. După efectuarea plătii, Biroul gestionar care a regularizat dauna se va adresa, în mod direct sau prin intermediul Biroului emitent, asigurătorului care a eliberat documentul international de asigurare, iar în cazul în care acest asigurător nu efectuează plata, din orice motiv, inclusiv din cauze de insolvabilitate, Biroul gestionar se va regresa împotriva Biroului emitent, care va suporta întotdeauna, în ultimă instantă, despăgubirea acordată de către Biroul gestionar.

1.22. În România BAAR este recunoscut de Guvernul României ca organizatie care dă curs solicitărilor si dispozitiilor din Recomandările de la Geneva, în conformitate cu art. 3 lit. g) din Conventie.

1.23. Piata relevantă geografică

Având în vedere repartizarea în teritoriu a societătilor de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, precum si a beneficiarilor, piata geografică relevantă este piata natională.

1.24. Plenul Consiliului Concurentei a autorizat Comisia să stabilească amenzile ce vor fi aplicate societătilor de asigurări sub nivelul minim prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996.

2. Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 21/1996

Conform dispozitiilor art. 56 teza a 2-a lit. a) din Legea nr. 21/1996, încălcarea art. 5 alin. (1) din lege se sanctionează cu amendă de la 5 la 250 milioane lei, iar pentru agentii economici cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde lei, cu o amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri.

Cifrele de afaceri ale societătilor de asigurări au fost calculate conform art. 68 lit. b) din Legea nr. 21/1996 si transmise Comisiei Consiliului Concurentei de către societătile de asigurare în cauză si de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Având în vedere că cifra de afaceri a ARDAF20) a fost în anul 2002 de 653.866.118.000 lei, deci a depăsit 2.500.000.000 lei, rezultă că amenda ce va fi aplicată acestui agent economic vinovat de încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 va reprezenta până la 10% din cifra de afaceri.

3. Prevederile Normelor privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, emise în aplicarea art. 57 din Legea nr. 21/1996

Conform acestor norme, la individualizarea sanctiunilor ce vor fi aplicate agentilor economici pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 se va tine cont de următoarele aspecte:

3.1. Impactul si consecintele practicii anticoncurentiale asupra mediului concurential si asupra consumatorilor: efectul negativ se estimează prin analiza pietelor relevante, a cotei de piată detinute de către agentul economic implicat, a duratei practicii anticoncurentiale, a efectelor structurale si/sau conjuncturale ale acesteia.

3.1.1. Durata practicii si efectele acesteia asupra mediului concurential

Nivelul minim al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost stabilit de către “reprezentantii societătilor de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare tip «Carte Verde» în sedinta din 20 mai 1999”, conform Circularei BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

Hotărârea BAAR, cuprinzând nivelul minim “recomandat” al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost transmisă de către acesta, prin circularele nr. 5.067 din 24 mai 1999 si nr. 5.813 din 28 iunie 1999, către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde”; această “recomandare” privind nivelul minim al primelor pentru asigurarea tip Carte Verde a avut în fapt caracter obligatoriu, aspect confirmat de aplicarea în practică a acestor niveluri minime de către toate societătile care au participat la luarea deciziei în cadrul BAAR si de către 3 dintre cele 4 societăti autorizate ulterior să elibereze documentul international de asigurare Carte Verde. Întelegerea intervenită în cadrul BAAR între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde, a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodată fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor, deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

Totodată includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări, atât în art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cât si în art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a “legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR.

Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta în detrimentul beneficiarilor acestor servicii.

CONCLUZIE: Încălcarea prevederilor legale s-a materializat în încheierea si punerea în practică a unei întelegeri pe orizontală, intervenită între societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA, având ca obiect fixarea, în cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde. Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus în practică această întelegere. Prin urmare, cele 12 societăti de asigurări au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. Societatea ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

Durata în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în cauză a fost de 3,5 ani (iunie 1999-octombrie 2002). Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, prin care s-au pus în aplicare Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), s-a legiferat ca atributie a BAAR stabilirea tarifelor de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări, întărindu-se astfel caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime. De la data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 (octombrie 2002), nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

Având în vedere aceste aspecte, din punct de vedere al gravitătii fapta se înscrie în categoria încălcărilor grave ale regulilor de concurentă, pe următoarea scară:

- încălcări minore;

- încălcări grave;

- încălcări foarte grave.

Din punct de vedere al perioadei în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în spetă - 3,5 ani - fapta se înscrie în categoria încălcărilor de durată medie ale concurentei, pe următoarea scară:

- încălcări de scurtă durată: în general, mai putin de 1 an;

- încălcări de durată medie: 1-5 ani;

- încălcări de durată mare: în general, mai mult de 5 ani.

Aceste încadrări au fost realizate avându-se în vedere prevederile Instructiunilor Comisiei Europene referitoare la metoda de stabilire a amenzilor impuse conform art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 si art. 65(5) din Tratatul ECSC (98/C9/03), publicate în Jurnalul Oficial C 009 din 14 ianuarie 199821).

3.1.2. Cota de piată

Cota de piată detinută de către ARDAF în anul 2002, cotă calculată în functie de volumul primelor brute încasate din asigurări tip Carte Verde, a fost de 11,84%.

3.2. Situatia economică si financiară a contravenientului, pozitia pe piată, puterea de influentare asupra pietei: situatia financiară a agentului economic implicat într-o practică anticoncurentială este caracterizată de cifra de afaceri si de alti indicatori financiari, după caz.

ARDAF

Anul 2002 (anul anterior emiterii deciziei):

Cifra de afaceri: 653.866.118.000 lei

Profit net: 109,968 milioane lei

3.3. Pozitia autorului fată de fapta si consecintele acesteia, prin săvârsirea ei din culpă sau cu intentie (constând din fapte si acte anticoncurentiale care au ca scop împiedicarea, denaturarea sau restrângerea concurentei ori cauze care au mai făcut obiectul unor decizii anterioare ale Consiliului Concurentei în care au fost incriminati aceiasi agenti economici), amploarea si repetarea actiunilor anticoncurentiale

ARDAF nu a mai fost anterior sanctionată pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996.

3.4. Circumstante agravante si/sau circumstante atenuante

3.4.1. Circumstante atenuante:

- fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventie în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrăgea răspunderea biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, în ultimă instantă, să suporte contravaloarea despăgubirii;

- imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde.

3.5. Nivelul minim al amenzii pentru contraventia săvârsită de către ARDAF, prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 2.000.000.000 lei.

În temeiul art. 56 lit. a), coroborat cu art. 57 si cu art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996,

DECIDE:

Art. 1. - Cuantumul amenzii ce va fi aplicat Societătii de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A. pentru încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul BAAR - a unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde) este de 500.000.000 (cincisutemilioane) lei.

Art. 2. - Suma reprezentând amenda se va vira în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii prezentei decizii de către Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A. la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280013302 deschis la Banca Natională a României - Sucursala Judetului Cluj, beneficiar Trezoreria Cluj, cu mentiunea: “amenzi aplicate conform Legii nr. 21/1996”. Pe versoul ordinului de plată se va mentiona: cod cont: 20220103. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A., în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 60 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, la presedintele Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va transmite această decizie la:  Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A.

Sediul social: str. Samuil Micu nr. 7, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 12/4169/1992

Telefon/fax: 0264/19.82.61/19.82.66

 

COMISIA CONSILIULUI CONCURENTEI

Vicepresedinte,

Vasile Seclăman

Consilieri de concurentă,

Viorel Munteanu

Alexe Gavrilă

 

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 364.


1) Sediul social: bd. Carol I nr. 31-33, sectorul 2, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/304/1991.

2) Sediul social: str. Puskin nr. 1, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/305/1991.

3) Sediul social: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/12.428/1991.

4) Sediul social: str. Samuil Micu nr. 7, Cluj-Napoca, judetul Cluj; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 12/4.169/1992.

5) Sediul social: str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/15.882/1994.

6) Sediul social: aleea Alexandru nr. 48, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/8.364/1994.

7) Sediul social: Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/6.961/1995.

8) Sediul social: str. Ofcea nr. 9, Timisoara, judetul Timis; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 35/21/1991.

9) Sediul social: bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1, et. 2, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/10.595/1995.

10) Sediul social: sos. Cotroceni nr. 20, sectorul 6, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/15.656/1994.

11) Sediul social: str. Gramond nr. 8, sectorul 4, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 40/2.241/1994.

12) Sediul social: str. Noica bl. 4, ap. 20, sc. b, et. 4, Sibiu; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului: J 32/1.053/1996.

13) Sediul social: sos. Stefan cel Mare nr. 30, bl. 26, sc. A, et. 6, ap. 16, sectorul 2, Bucuresti.

14) Prin Adresa înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG-1.008 din 26 octombrie 2001.

15) Prin Adresa UNITA nr. SIAR/92.591 din 5 iulie 2000, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 639 din 6 iulie 2000.

16) Prin Adresa ASIROM nr. 25.870 din 26 octombrie 2001, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG 1.015 din 26 octombrie 2001.

17) Prin Adresa nr. AB 41.716 din 16 iulie 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 6.139 din 22 iulie 1999.

18) Prin Adresa nr. 5.130 din 19 august 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 8.120 din 30 august 1999.

19) Sediul social: bd. I.C. Brătianu bl. A5-A7, parter, Pitesti, judetul Arges.

20) Transmisă prin Adresa ARDAF nr. 8.407 din 18 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.382 din 18 iulie 2003.

21) Art 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 este similar art. 56 din Legea nr. 21/1996.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

referitoare la stabilirea sanctiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări

 

Comisia Consiliului Concurentei

I. În baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură a Consiliului Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;

6. Investigatiei declansate în Dosarul RS-171 din 22 iunie 2000 prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 59 din 19 iulie 2000;

7. prevederilor Deciziei Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003, prin care s-a finalizat investigatia;

8. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 142 din 15 iulie 2003, prin care s-a stabilit componenta comisiei care va decide cuantumul amenzilor aplicate pentru practicile anticoncurentiale săvârsite de către 12 societăti de asigurare, prin încheierea unei întelegeri privind stabilirea nivelului minim al primelor de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (asigurare tip Carte Verde);

9. Procesului-verbal nr. V2-1463 din 30 iulie 2003.

II. Având în vedere:

1. Decizia Plenului Consiliului Concurentei nr. 317 din 14 iulie 2003

1.1. Prin această decizie Plenul Consiliului Concurentei a stabilit că societătile de asigurări: Societatea Comercială Asigurarea Românească ASIROM - S.A. (denumită în continuare ASIROM)1), Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A. (denumită în continuare ASTRA)2), Societatea Comercială METROPOL - Compania Internatională de Asigurări si Reasigurări - S.A. (denumită în continuare METROPOL)3), Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A. (denumită în continuare ARDAF)4), Societatea Comercială ALLIANZ TIRIAC Asigurări - S.A. (denumită în continuare ALLIANZ)5), Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG - S.A. (denumită în continuare OMNIASIG)6), Grupul de Asigurări Român GRUP AS - S.A. (denumit în continuare GRUP AS)7), Societatea de Asigurare UNITA - S.A. (denumită în continuare UNITA)8) si Societatea Comercială Asigurare Reasigurare AGI ROMÂNIA - S.A. (denumită în continuare AGI ROMÂNIA)9), INTERAMERICAN ROMÂNIA INSURANCE - S.A. (denumită în continuare INTERAMERICAN)10), ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări (denumită în continuare ASITRANS)11) si ASA Asigurări ATLASSIB - S.A. (denumită în continuare ATLASSIB)12) se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 prin încheierea si/sau punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (denumit în continuare BAAR) – a  unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde).

1.2. La data de 20 mai 1999, la sediul BAAR13) a fost organizată întâlnirea reprezentantilor următoarelor societăti de asigurări: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA. Această întâlnire a avut ca scop analizarea nivelului primei pentru asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (denumită în continuare asigurare tip Carte Verde.) După analizarea propunerilor concrete avansate de către participanti, acestia au hotărât ca BAAR “să recomande societătilor de asigurare un nivel minim al primelor de asigurare, care să fie avut în vedere de către societătile de asigurare la stabilirea primelor ce vor fi practicate începând cu data de 15 iunie 1999 ora 0,00”, nivel majorat fată de cel practicat la acea dată. Această hotărâre, incluzând si nivelul minim recomandat al primelor de asigurare, a fost transmisă de către BAAR prin Circulara nr. 5.067 din 24 mai 1999 către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde”.

1.3. La data de 22 iunie 1999, în sedinta Comitetului de directie al BAAR s-a hotărât ca “nivelul minim de prime la asigurarea de răspundere civilă auto, stabilit în sedinta din 20 mai 1999, să se aplice începând cu data de 15 iulie 1999, ora 0,00 si nu din 15 iunie 1999”; această hotărâre a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

1.4. Transmiterea de către BAAR a hotărârii luate de către reprezentantii celor 9 societăti de asigurare a făcut ca aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor să capete caracter de “obligatii” pentru toate societătile de asigurare membre BAAR, care erau autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde. Prin urmare, societătile de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare internatională tip Carte Verde au considerat că aceste niveluri minime “recomandate” ale primelor au un caracter obligatoriu si le-au aplicat în consecintă. Cu titlu exemplificativ, la data de 25 octombrie 2001, ASTRA a mentionat14) că “prima de asigurare practicată de ASTRA privind asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule cu valabilitate în afara teritoriului României este de 45 de USD [...] Primele sunt fixe, nenegociabile si sunt practicate de toate societătile de asigurare printr-o conventie ce a fost agreată în cadrul BAAR”; în acelasi sens, UNITA15) a precizat: “societatea UNITA a înteles să se alinieze acestor tarife minimale”. De asemenea, conform celor declarate de către ASIROM16), “prima de asigurare pentru asigurarea tip Carte Verde pentru o perioadă de 15 zile, pentru autoturisme, este de 45 de USD”.

1.5. Aplicarea de către societătile de asigurare a nivelurilor minime “recomandate” ca fiind obligatorii rezultă si din adresele înaintate BAAR de către unii dintre membrii săi privind nerespectarea de către alte societăti de asigurare membre BAAR a nivelurilor minime “recomandate”. Cu titlu exemplificativ, la data de 22 iulie 199917), UNITA a înstiintat BAAR că ASTRA, sucursala Arad, nu a respectat hotărârea Comitetului de directie al BAAR din data de 22 iunie 1999 referitoare la stabilirea nivelului minim al primelor la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României. De asemenea, la data de 19 august 199918) ASIT aduce la cunostintă BAAR că “ASIT a respectat si continuă să respecte întocmai tariful minimal recomandat de BAAR prin Circulara nr. 5.813 din 28 iunie 1999. Din păcate, am constatat că nu toti membrii înteleg să respecte recomandările BAAR, desi reprezentantii societătilor autorizate de acesta să elibereze documente de asigurare tip Carte Verde au fost în unanimitate de acord cu acest tarif în sedinta din 20 mai 1999 [...] Societatea noastră a considerat că atât conducerea, cât si membrii BAAR trebuie să înteleagă consecintele grave pe care le-ar putea avea o practică gresită de vânzare a documentelor de asigurare Carte Verde la preturi de dumping [...], avându-se în vedere principiul solidaritătii între societătile membre BAAR.”

1.6. Ca urmare a informatiilor primite de către BAAR cu privire la nerespectarea de către unii dintre membrii săi a acestor niveluri minime, în sedinta din data de 3 septembrie 1999, Adunarea generală extraordinară a membrilor BAAR a hotărât că se vor sanctiona societătile de asigurare care nu vor respecta nivelurile minime “recomandate”, accentuând prin această măsură punitivă caracterul lor obligatoriu, si nu de “recomandare”, stiut fiind faptul că nu se poate sanctiona nerespectarea unei “recomandări”, ci numai a unei obligatii asumate. Astfel, potrivit rezolutiei Adunării generale extraordinare BAAR, începând cu data de 20 septembrie 1999, ora 0,00, s-a decis “să se respecte cu strictete Circulara BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999 cu referire la recomandarea privind tariful minimal de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României [...] nerespectarea acesteia poate atrage chiar retragerea dreptului societătii dumneavoastră de a elibera documente internationale de asigurare Carte Verde”. Această rezolutie a Adunării generale extraordinare BAAR a fost transmisă membrilor BAAR prin Circulara BAAR nr. 8.165 din 10 septembrie 1999.

1.7. Întelegerea intervenită în cadrul BAAR între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ 10 USD. Totodată fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor, deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

1.8. La momentul încheierii întelegerii, 26 de societăti de asigurări de autovehicule erau membre BAAR, dintre acestea 9 fiind autorizate să practice asigurarea tip Carte Verde, si anume: ASIROM, UNITA, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, METROPOL, ASTRA si AGI ROMÂNIA. Începând cu data de 1 decembrie 1999, au mai fost autorizate să practice această categorie de asigurări si societătile: INTERAMERICAN (1 decembrie 1999-18 februarie 2002), ASIGURARE-REASIGURARE “INDUSTRIILOR ARGES” - S.A.19), denumită în continuare ASIRAG (1 iunie 2000), ASITRANS (1 ianuarie 2001) si ATLASSIB (1 iulie 2001). Cu exceptia societătii ASIRAG, celelalte 3 societăti de asigurări, autorizate ulterior să practice asigurarea tip Carte Verde, desi nu s-au numărat printre initiatorii întelegerii în cauză, au aplicat în practică nivelurile minime de prime pentru această categorie de asigurare, stabilite în cadrul BAAR de către celelalte 9 societăti de asigurări autorizate anterior.

1.9. BAAR este o organizatie profesională, înfiintată de asigurătorii de autovehicule din România, neguvernamentală, creată în scopul dezvoltării si cooperării în domeniul asigurărilor de autovehicule si reprezentării societătilor membre în relatiile cu alte organizatii din tară si din străinătate. BAAR a fost înfiintat si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, abrogată prin Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, si ale art. 102 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

1.10. BAAR, asa cum era constituit si conform statutului în vigoare la data săvârsirii practicii anticoncurentiale, avea misiunea de a apăra interesele legale ale membrilor săi în relatiile interne si internationale, fără a îndeplini si rolul de Birou plătitor si Birou gestionar, în sensul rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai societătilor de asigurare membre ale BAAR, respectiv de a plăti sumele datorate către terte persoane păgubite, în România; functia de administrare si gestionare a Fondului comun Carte Verde, în calitate de Birou plătitor si Birou gestionar, i-a fost conferită prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde); Adunarea generală si Comitetul de directie ale BAAR nu aveau atributii în stabilirea nivelului primelor de asigurări.

1.11. Prin urmare, societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si punerea în prac- tică a unei întelegeri având ca obiect fixarea, în cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde.

Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus în practică această întelegere, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

1.12. Includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări atât în art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cât si în art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a “legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR.

Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta în detrimentul beneficiarilor acestor servicii. De la data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

1.13. Consiliul Concurentei, în temeiul art. 54 din Legea nr. 21/1996, a constatat nulitatea art. 5 lit. c) din noul statut al BAAR aprobat de Adunarea generală BAAR în sedinta din 18 decembrie 2001. În mod concret, această prevedere are următorul continut: “BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări”. Totodată, în temeiul art. 27 lit. a) si al art. 50 lit. a) din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurentei a solicitat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificarea Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, în sensul eliminării pct. 3 al art. 2 alin. (1), conform căruia BAAR “stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maximă a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor”.

1.14. Motivatiile BAAR si ale societătilor de asigurare nu pot fi de natură să justifice o întelegere asupra fixării, în mod concertat, a nivelurilor minime ale primelor si aplicarea acestora de către societătile de asigurare.

1.15. Cu toate acestea, nu se poate face abstractie de faptul că fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventie în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrăgea răspunderea biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, în ultimă instantă, să suporte contravaloarea despăgubirii. Imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde.

1.16. Piata produsului

Produsul care defineste piata îl reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, eliberată de către o societate de asigurări autorizată, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul. Această asigurare acoperă despăgubirile acordate pentru daunele materiale si vătămările corporale provocate de autoturismul pentru care s-a eliberat documentul de asigurare în urma unui accident în care acesta a fost implicat si găsit răspunzător pentru provocarea lui.

1.17. La data de 25 ianuarie 1949 Subcomitetul de transporturi rutiere al Comisiei Economice ONU pentru Europa a sugerat asigurătorilor - în vederea protejării tertilor păgubiti prin accidente de autovehicule - crearea unui document de asigurare de tip uniform, a unui Birou national în fiecare tară care aderă la acest sistem si a unui organ central – Consiliul Birourilor, cu sediul la Londra. Conventia Tip Interbirouri (denumită în continuare Conventie) are ca obiect punerea în practică a acestor dispozitii adoptate la 25 ianuarie 1949, înlocuite prin anexa nr. 2 la Rezolutia unificată asupra facilitătii transporturilor rutiere, adoptată de Comitetul permanent de lucru la cea de-a 74-a sesiune din 25-29 iunie 1949 (denumită Recomandările de la Geneva).

1.18. Conform acestei Conventii: (i) certificat de asigurare înseamnă Cartea internatională de asigurare auto (Carte Verde), în modelul sau modelele aprobate de Comitetul permanent de lucru pentru transporturi rutiere; (ii) polita de asigurare înseamnă o polită de asigurare eliberată de un membru al Biroului emitent unui asigurat, pentru a acoperi răspunderea ce rezultă din folosirea unui autovehicul; (iii) Birou înseamnă organizatia înfiintată de asigurători si recunoscută de guvernul din acea tară ca organizatie care îndeplineste solicitările si dispozitiile din Recomandările de la Geneva; (iv) Birou gestionar înseamnă biroul (si/sau un membru al acelui birou care actionează sub autorizarea acestuia) care are răspunderea în tara sa pentru gestionarea si regularizarea daunelor în conformitate cu prevederile Conventiei si legii sale nationale; (v) Birou emitent înseamnă biroul (si/sau un membru al acestui birou) sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar, în conformitate cu prevederile Conventiei; (vi) Birou de asistentă înseamnă biroul care este autorizat să gestioneze si să regularizeze o reclamatie, în conformitate cu prevederile Conventiei.

1.19. Pe lângă facilitarea liberei circulatii transfrontaliere a persoanelor si a bunurilor, Conventia are drept scop atât indemnizarea victimelor accidentelor de autovehicule, de către Biroul gestionar al tării unde s-a produs accidentul, cât si rambursarea cu maximă rapiditate (în vederea reîntregirii fondului de garantie din care sunt indemnizate aceste victime) a sumelor plătite de Biroul gestionar, de către Biroul emitent (Plătitor) sau de către un membru al acestui birou, sub autorizarea căruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor Biroului gestionar.

1.20. În conformitate cu dispozitiile Conventiei, documentul international de asigurare “Carte Verde” este emis sub autoritatea si egida Biroului emitent si este oferit de către societătile de asigurare membre ale acestui birou posesorilor de autovehicule care doresc să călătorească în străinătate si care încheie cu acestea un contract de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României. Acest document garantează că, în fiecare tară tranzitată de asigurat, Biroul gestionar al acelei tări îsi asumă pentru acel autovehicul, în mod obligatoriu, răspunderea pe care ar avea-o o societate de asigurare locală, potrivit reglementărilor legale privitoare la răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin accidente de autovehicule în vigoare în tara Biroului gestionar.

1.21. Dacă asiguratul de răspundere civilă auto aflat în tara Biroului gestionar produce un accident, victima se va adresa Biroului gestionar, care o va despăgubi în numele Biroului emitent. După efectuarea plătii, Biroul gestionar care a regularizat dauna se va adresa, în mod direct sau prin intermediul Biroului emitent, asigurătorului care a eliberat documentul international de asigurare, iar, în cazul în care acest asigurător nu efectuează plata, din orice motiv, inclusiv din cauze de insol- vabilitate, Biroul gestionar se va regresa împotriva Biroului emitent, care va suporta întotdeauna, în ultimă instantă, despăgubirea acordată de către Biroul gestionar.

1.22. În România BAAR este recunoscut de Guvernul României ca organizatie care dă curs solicitărilor si dispozitiilor din Recomandările de la Geneva, în conformitate cu art. 3 lit. g) din Conventie.

1.23. Piata relevantă geografică

Având în vedere repartizarea în teritoriu a societătilor de asigurare autorizate să practice asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României, precum si a beneficiarilor, piata geografică relevantă este piata natională.

1.24. Plenul Consiliului Concurentei a autorizat Comisia să stabilească amenzile ce vor fi aplicate societătilor de asigurări sub nivelul minim prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996.

2. Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 21/1996

Conform dispozitiilor art. 56 teza a 2-a lit. a) din Legea nr. 21/1996, încălcarea art. 5 alin. (1) din lege se sanctionează cu amendă de la 5-250 milioane lei, iar pentru agentii economici cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde lei, cu o amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri.

Cifrele de afaceri ale societătilor de asigurări au fost calculate conform art. 68 lit. b) din Legea nr. 21/1996 si transmise Comisiei Consiliului Concurentei de către societătile de asigurare în cauză si de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Având în vedere că cifra de afaceri a ASITRANS20) a fost în anul 2002 de 146.224.364.000 lei, deci a depăsit 2.500.000.000 lei, rezultă că amenda ce va fi aplicată acestui agent economic vinovat de încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 va reprezenta până la 10% din cifra de afaceri.

3. Prevederile Normelor privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996, emise în aplicarea art. 57 din Legea nr. 21/1996

Conform acestor norme, la individualizarea sanctiunilor ce vor fi aplicate agentilor economici pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 se va tine cont de următoarele aspecte:

3.1. Impactul si consecintele practicii anticoncurentiale asupra mediului concurential si asupra consumatorilor: efectul negativ se estimează prin analiza pietelor relevante, a cotei de piată detinute de către agentul economic implicat, a duratei practicii anticoncurentiale, a efectelor structurale si/sau conjuncturale ale acesteia.

3.1.1. Durata practicii si efectele acesteia asupra mediului concurential

Nivelul minim al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost stabilit de către “reprezentantii societătilor de asigurare autorizate să elibereze documente de asigurare tip Carte Verde în sedinta din 20 mai 1999, conform Circularei BAAR nr. 5.813 din 28 iunie 1999.

Hotărârea BAAR, cuprinzând nivelul minim “recomandat” al primelor de asigurare de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României a fost transmisă de către acesta, prin circularele nr. 5.067 din 24 mai 1999 si nr. 5.813 din 28 iunie 1999 către “toti membrii BAAR autorizati să elibereze documente internationale de asigurare - Carte Verde”; această recomandare” privind nivelul minim al primelor pentru asigurarea tip Carte Verde a avut în fapt caracter obligatoriu, aspect confirmat de aplicarea în practică a acestor niveluri minime de către toate societătile care au participat la luarea deciziei în cadrul BAAR si de către 3 dintre cele 4 societăti autorizate ulterior să elibereze documentul international de asigurare Carte Verde.

Întelegerea intervenită în cadrul BAAR între societătile membre BAAR, având ca obiect fixarea în mod concertat a nivelului minim de prime pentru asigurarea tip Carte Verde, a avut ca efect majorarea primelor de asigurare cu aproximativ

10 USD. Totodată fixarea acestor niveluri minime ale primelor a avut ca efect eliminarea concurentei pe piata relevantă si prejudicierea consumatorilor, deoarece, începând cu momentul aplicării acestora, consumatorul a fost privat astfel de posibilitatea de a alege, societătile autorizate practicând aceleasi niveluri de prime, mai mari decât cele practicate anterior.

Totodată includerea prevederilor conform cărora BAAR stabileste tarife de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări, atât în art. 5 lit. c) din noul Statut al BAAR, cât si în art. 2 alin. (1) pct. 3 din Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, a întărit caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime si a “legiferat” practic întelegerea anticoncurentială deja existentă între societătile de asigurare în cadrul BAAR.

Aceste prevederi contravin legislatiei în domeniul concurentei, fixarea unor tarife minime pentru asigurările tip Carte Verde fiind de natură a împiedica concurenta în detrimentul beneficiarilor acestor servicii.

CONCLUZIE: Încălcarea prevederilor legale s-a materializat în încheierea si punerea în practică a unei întelegeri pe orizontală, intervenită între societătile de asigurare: ASIROM, ASTRA, METROPOL, ARDAF, ALLIANZ, OMNIASIG, GRUP AS, UNITA si AGI ROMÂNIA, având ca obiect fixarea, în cadrul BAAR, a unor niveluri minime de prime la asigurarea tip Carte Verde. Totodată, desi nu au participat la încheierea întelegerii anticoncurentiale în cauză, fiind autorizate de către BAAR ulterior, societătile INTERAMERICAN, ASITRANS si ATLASSIB au pus în practică această întelegere. Prin urmare, cele 12 societăti de asigurări au încălcat dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996. Societatea ASIRAG nu a fost membră a întelegerii anticoncurentiale în cauză si nu a pus în practică această întelegere.

Durata în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în cauză a fost de 3,5 ani (iunie 1999 - octombrie 2002). Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002, prin care s-au pus în aplicare Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), s-a legiferat ca atributie a BAAR stabilirea tarifelor de prime tehnice minimale pentru asigurările tip Carte Verde si cuantumul cheltuielilor maximale pentru achizitionarea acestor asigurări, întărindu-se astfel caracterul obligatoriu al acestor niveluri minime de prime. De la data intrării în vigoare a Ordinului resedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2002 (octombrie 2002) nu se mai poate retine vinovătia societătilor de asigurare.

Având în vedere aceste aspecte, din punct de vedere al gravitătii fapta se înscrie în categoria încălcărilor grave ale regulilor de concurentă pe următoarea scară:

- încălcări minore;

- încălcări grave;

- încălcări foarte grave.

Din punct de vedere al perioadei în care întelegerea anticoncurentială a afectat piata relevantă definită în spetă - 3,5 ani - fapta se înscrie în categoria încălcărilor de durată medie ale concurentei pe următoarea scară:

- încălcări de scurtă durată: în general, mai putin de 1 an;

- încălcări de durată medie: 1-5 ani;

- încălcări de durată mare: în general, mai mult de 5 ani.

Aceste încadrări au fost realizate avându-se în vedere prevederile Instructiunilor Comisiei Europene referitoare la metoda de stabilire a amenzilor impuse conform art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 si art. 65(5) din Tratatul ECSC (98/C9/03), publicate în Jurnalul Oficial C 009 din 14 ianuarie 199821).

Se mentionează faptul că ASITRANS a fost autorizată de către BAAR să practice asigurarea tip Carte Verde la data de 1 ianuarie 2001. Deci, ASITRANS a pus în practică întelegerea anticoncurentială începând de la această dată.

3.1.2. Cota de piată

Cota de piată detinută de către ASITRANS în anul 2002, cotă calculată în functie de volumul primelor brute

încasate din asigurări tip Carte Verde, a fost de 3,46%.

3.2. Situatia economică si financiară a contravenientului, pozitia pe piată, puterea de influentare asupra pietei:

situatia financiară a agentului economic implicat într-o practică anticoncurentială este caracterizată de cifra de afaceri si

de alti indicatori financiari, după caz.

ASITRANS

Anul 2002 (anul anterior emiterii deciziei):

Cifra de afaceri: 146.224.364.000 lei

Profit net: 16,691 milioane lei

3.3. Pozitia autorului fată de fapta si consecintele acesteia, prin săvârsirea ei din culpă sau cu intentie (constând în fapte si acte anticoncurentiale care au ca scop împiedicarea, denaturarea sau restrângerea concurentei ori cauze care au mai făcut obiectul unor decizii anterioare ale Consiliului Concurentei în care au fost incriminati aceiasi agenti economici), amploarea si repetarea actiunilor anticoncurentiale.

ASITRANS nu a mai fost anterior sanctionată pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996.

3.4. Circumstante agravante si/sau circumstante atenuante

3.4.1. Circumstante atenuante:

- fixarea unor niveluri minime ale primelor a avut loc în contextul sanctiunilor impuse de Conventie în cazul neîndeplinirii obligatiei de restituire a sumelor plătite de către Biroul gestionar tertelor persoane păgubite, ceea ce atrăgea răspunderea biroului sub egida căruia a fost eliberat documentul de asigurare - BAAR; BAAR trebuia, în ultimă instantă, să suporte contravaloarea despăgubirii;

- imposibilitatea onorării obligatiilor de plată ar fi condus la eliminarea României din sistemul international Carte Verde;

- nu s-a numărat printre initiatorii întelegerii anticoncurentiale, neparticipând la încheierea acesteia (a fost autorizată de către BAAR să practice asigurarea tip Carte Verde ulterior datei la care s-a încheiat întelegerea

anticoncurentială), dar a pus în practică această întelegere, practicând nivelurile minime de prime stabilite de către celelalte 9 societăti de asigurări în cadrul BAAR.

3.5. Nivelul minim pentru contraventia săvârsită de către ASITRANS, prevăzut de Normele Consiliului Concurentei privind individualizarea si dozarea sanctiunilor prevăzute la art. 55 si 56 din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 1.000.000.000 lei.

În temeiul art. 56 lit. a), coroborat cu art. 57 si cu art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996,

DECIDE:

Art. 1. - Cuantumul amenzii ce va fi aplicat Societătii Comerciale ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări pentru încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 prin încheierea si punerea în practică a unei întelegeri având ca obiect fixarea - în cadrul BAAR – a unor niveluri minime de prime la asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde) este de 120.000.000 (unasutădouăzecimilioane) lei.

Art. 2. - Suma reprezentând amenda se va vira în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data primirii prezentei decizii de către Societatea Comercială ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280054300 deschis la Banca Natională a României – Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria Sectorului 4, cu mentiunea: “amenzi aplicate conform Legii nr. 21/1996”. Pe versoul ordinului de plată se va mentiona: cod cont: 20220103. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 60 alin. (4) din Legea nr. 21/1996, la presedintele Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va transmite prezenta decizie la:

Societatea Comercială ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări

Sediul social: Str. Gramond nr. 8, sectorul 4, Bucuresti.

Nr. de înregistrare la Oficiul registrului comertului: J40/2241/1994

Telefon/fax: 336.70.61/336.96.01

 

COMISIA CONSILIULUI CONCURENTEI

Vicepresedinte,

Vasile Seclăman

Consilieri de concurentă,

Viorel Munteanu

Alexe Gavrilă

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 365.


1) Sediul social: bd. Carol I nr. 31-33, sectorul 2, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/304/1991.

2) Sediul social: str. Puskin nr. 1, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/305/1991.

3) Sediul social: bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/12428/1991.

4) Sediul social: str. Samuil Micu nr. 7, Cluj-Napoca, judetul Cluj; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 12/4169/1992.

5) Sediul social: str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/15882/1994.

6) Sediul social: aleea Alexandru nr. 48, sectorul 1, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/8364/1994.

7) Sediul social: Bd. Unirii nr. 67, bl. G2A, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/6961/1995.

8) Sediul social: str. Ofcea nr. 9, Timisoara, judetul Timis; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 35/21/1991.

9) Sediul social: bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1, et. 2, sectorul 3, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/10595/1995.

10) Sediul social: sos. Cotroceni nr. 20, sectorul 6, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/15656/1994.

11) Sediul social: str. Gramond nr. 8, sectorul 4, Bucuresti; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 40/2241/1994.

12) Sediul social: str. Noica bl. 4, ap. 20, sc. b, et. 4, Sibiu; nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului J 32/1053/1996.

13) Sediul social: sos. Stefan cel Mare nr. 30, bl. 26, sc. A, et. 6, ap. 16, sectorul 2, Bucuresti.

14) Prin Adresa înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG - 1.008 din 26 octombrie 2001.

15) Prin Adresa UNITA nr. SIAR/92591 din 5 iulie 2000, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 639 din 6 iulie 2000.

16) Prin Adresa ASIROM nr. 25.870 din 26 octombrie 2001, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. SG 1.015 din 26 octombrie 2001.

17) Prin Adresa nr. AB 41.716 din 16 iulie 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 6.139 din 22 iulie 1999.

18) Prin Adresa nr. 5.130 din 19 august 1999, înregistrată la BAAR cu nr. 8.120 din 30 august 1999.

19) Sediul social: bd. I.C. Brătianu bl. A5-A7, parter, Pitesti, judetul Arges.

20) Transmisă prin Adresa ASITRANS nr. 2.203 din 16 iulie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 - 1.366 din 17 iulie 2003.

21) Art. 15(2) din Reglementarea nr. 17/1962 este similar art. 56 din Legea nr. 21/1996.