MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

15. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Senatului nr. 51/2000 privind aprobarea numărului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numărului de membri ai acestora

 

16. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

16. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.015. - Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătătii a contributiei voluntare a României la Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (FNUAP)

 

1.016. - Hotărâre pentru stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

1.018. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Turneul în Statele Unite ale Americii al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.020. - Hotărâre privind procesarea piritei aurifere arsenioase de la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

 

1.024. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.041. - Hotărâre privind unele măsuri de reglementare a facilitătilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Senatului nr. 51/2000 privind aprobarea numărului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numărului de membri ai acestora

 

În temeiul art. 41 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 51 din 19 decembrie 2000 privind aprobarea numărului si denumirii comisiilor permanente ale Senatului, precum si a numărului de membri ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 27 decembrie 2000, se completează cu un punct nou, punctul 15, cu următorul cuprins:

“15. Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati - 11 membri”.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 40 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30 din 6 septembrie 2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o anexă nouă, anexa nr. XV, cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. XV

 

COMPONENTA

Comisiei pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bălan Angela Mihaela

Grupul parlamentar al P.R.M.

2.

Găucan Constantin

Grupul parlamentar al P.R.M.

3.

Iorgovan Antonie

Grupul parlamentar al P.S.D.

4.

Kereskényi Alexandru

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

5.

Mihordea Mircea

Grupul parlamentar al P.R.M.

6.

Nicolai Norica

Grupul parlamentar al P.N.L.

7.

Petre Maria

Grupul parlamentar al P.D.

8.

Pujină Nelu

Grupul parlamentar al P.S.D.

9.

Sporea Elena

Grupul parlamentar al P.S.D.

10.

Stoica Fevronia

Grupul parlamentar al P.S.D.

11.

Selaru Rodica

Grupul parlamentar al P.S.D.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat

Adrian Emanuil Semcu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii si servicii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata de către Ministerul Sănătătii a contributiei voluntare a României la Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (FNUAP)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare a României la Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (FNUAP), în sumă de 10.000 dolari S.U.A., anual.

Art. 2. - Plata contributiei prevăzute la art. 1, calculată în lei la cursul zilei, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat anual Ministerului Sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.015.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 109 si 117 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2003, precum si al art. 12 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Forma si continutul permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Până la punerea în circulatie a noilor documente, străinilor li se eliberează documentele aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Documentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi retrase treptat din circulatie.

(3) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeste după punerea în circulatie a noilor tipuri de documente.

Art. 3. - Documentele se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operatiunilor de emitere, precum si a taxelor consulare si tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale.

Art. 4. - Se abilitează Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să realizeze noile documente, prin extinderea contractului privind punerea în circulatie a documentelor de călătorie pentru cetătenii români.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

 

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.016

 

ANEXA Nr. 1

 

PERMIS DE SEDERE TEMPORARĂ

(Se eliberează străinilor cu resedintă temporară în România)

 

Forma si mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Român de Standardizare) pentru cartela tip ID-1

Rubrici fata I:

Titlul documentului: PERMIS DE SEDERE

Numărul documentului: în elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

Nume: această rubrică va contine numele si prenumele titularului, în această ordine

Cod numeric personal

Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil

Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării permisului de sedere temporară

Tipul documentului: PERMIS DE SEDERE TEMPORARĂ

Semnătura titularului

Scopul sederii: se va indica activitatea desfăsurată de străin

Rubrici fata a II-a:

Data si locul nasterii (tara)

Cetătenia (tara)

Sexul: simbolizat prin literea F sau M

Alte informatii: se va indica resedinta străinului în România (adresa completă)

Zonă citibilă optic

NOTĂ:

Fotografia va fi pozitionată pe fata I, în partea din stânga jos.

Aplicarea stemei tării se va face pe fata I, în partea din dreapta.

Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.

Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română si în limba engleză.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidentă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidentă pentru cetătenii statelor terte. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

PERMIS DE SEDERE PERMANENTĂ

(Se eliberează străinilor cărora li s-a aprobat stabilirea domiciliului în România)

 

Forma si mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Român de Standardizare) pentru cartela tip ID-1

Rubrici fata I:

Titlul documentului: PERMIS DE SEDERE

Numărul documentului: în elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

Nume: această rubrică va contine numele si prenumele titularului, în această ordine

Cod numeric personal

Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil

Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării permisului de sedere permanentă

Tipul documentului: PERMIS DE SEDERE PERMANENTĂ

Semnătura titularului

Rubrici fata a II-a:

Data si locul nasterii (tara)

Cetătenia (tara)

Sexul: simbolizat prin litera F sau M

Alte informatii: se va indica domiciliul străinului în România (adresa completă)

Zonă citibilă optic

 

NOTĂ:

Fotografia va fi pozitionată pe fata I, în partea din stânga jos.

Aplicarea stemei tării se va face pe fata I, în partea din dreapta.

Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.

Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română si în limba engleză.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidentă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidentă pentru cetătenii statelor terte. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 3

 

TITLU DE CĂLĂTORIE

[Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la art. 110 lit. a) din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]

 

Culoare: verde deschis

Mărime: format A4

Număr de pagini: una

Rubrici:

România

Număr de înregistrare

Numărul documentului

Valabil pentru o singură călătorie - de la - până la

Numele si prenumele

Data nasterii

Cetătenia

Înăltimea

Semne particulare

Adresa din tara de origine (dacă se cunoaste)

Fotografia titularului

Autoritatea emitentă

Data eliberării

Semnătura titularului

Stampila

Observatii

 

NOTĂ:

Rubricile vor fi tipărite în limbile română, engleză si franceză.copyrightdsc.net

Hârtia A4 va contine pe fundal stema tării, iar de-a lungul întregii pagini, pe o linie ondulată, cu microtext, cuvântul ROMÂNIA.

Pe fotografie se aplică timbru sec.

Caracteristicile, rubricatia si elementele de sigurantă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu exigentele Uniunii Europene stabilite prin Recomandarea din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetătenilor din tările terte (JO nr. C 274 din 19 octombrie 1996, pag. 18).

Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 4

 

PASAPORT PENTRU PERSOANE FĂRĂ CETĂTENI E

[Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la art. 110 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]

 

Culoarea copertei: maro închis

Mărimea: 125 x 88 mm

Număr de pagini: 32

Serie de pasaport: perforată pe toate filele, exclusiv fila informatizată

Numerotare pagini: tipărită în partea de jos a fiecărei pagini

Fila informatizată: prinsă prin coasere în carnet în momentul confectionării

- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii), data emiterii si organul emitent, data valabilitătii

- cod numeric personal

- tara de origine a titularului

- seria pasaportului

- semnătura titularului

- datele informatizate citibile optic

- fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată

Protectie fila informatizată: - film special multistrat laminabil

Pagini rezervate pentru mentiuni ale autoritătilor române:

-         prelungire valabilitate

-         însotitori

Pagini vize

Pagină instructiuni, obligatii

Hârtie: specială, filigran, elemente de sigurantă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Turneul în Statele Unite ale Americii al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, în temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Turneul în Statele Unite ale Americii al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 29 din 28 august 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 570 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 1.018.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procesarea piritei aurifere arsenioase de la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare va lua măsuri de valorificare a piritei aurifere arsenioase, prin încredintarea, spre prelucrare, către Societatea Comercială “Transgold” - S.A. a piritei aurifere arsenioase aflate în stoc, pe baza unui contract încheiat cu respectarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003.

Art. 2. - Contractul va fi perfectat cu aprobarea prealabilă a autoritătii competente si cu acordul ministerului de resort.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.020.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilului compus din constructii si terenul aferent, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea nr. 84 din 22 mai 2003 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înfiintarea unei unităti de învătământ a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor va lua măsurile necesare în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor a imobilului preluat, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.024.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristici tehnice

 

 

Nr. din inventarul bunurilor

care fac parte din domeniul

public al statului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu (fostă Maxim Gorki) nr. 89-91, judetul Cluj

Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Ministerul Administratiei

si Internelor

 

Imobil denumit Grup Scolar Transporturi Material Rulant, compus din constructii si terenul aferent:

- Spatiu de învătământ

P + 1: suprafata construită = 795 m2 suprafata desfăsurată = 1.590 m2

- Internat - 2 corpuri de clădire

S + P + 3E: suprafata construită = 1.010 m2

suprafata desfăsurată = 7.070 m2

- Cantină - S + P:

suprafata construită = 589 m2

suprafata desfăsurată = 1.178 m2

- Sala de sport - P:

suprafata construită = 162 m2

suprafata desfăsurată = 161 m2

- Teren aferent - 12.750 m2

Urmează ca, în conformitate 

cu dispozitiile Hotărârii

Guvernului nr. 45/2003,

Ministerul Finantelor Publice

să atribuie nr. de inventar

pentru imobilul trecut în

proprietatea publică a

statului prin Hotărârea

consiliului local nr. 84 din 22 mai 2003.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reglementare a facilitătilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) si r) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Persoanele pensionate din unităti care au apartinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Companiei Nationale de Electricitate - S.A. beneficiază de o cotă de energie electrică gratuită de 1.200 kWh/an, pentru consumul casnic, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) s-au pensionat până la data de 30 septembrie 2000 din unităti care au apartinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Companiei Nationale de Electricitate - S.A. si s-au desprins din acestea, prin acte normative;

b) la data pensionării, persoanele respective trebuie să aibă o vechime în aceste unităti de minimum 15 ani, până la data desprinderii din fostul Minister al Energiei Electrice, Regia Autonomă de Electricitate “Renel”, Compania Natională de Electricitate - S.A.

(2) Persoanele pensionate din activitatea nucleară beneficiază de o cotă gratuită de energie electrică dacă s-au pensionat anterior datei de 1 august 1998, data reorganizării Regiei Autonome de Electricitate “Renel”.

(3) Pentru a beneficia de cota de energie electrică gratuită, persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) si care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice la tariful social vor încheia un contract de furnizare a energiei electrice de tip standard, fără abonament.

Art. 2. - De facilitătile prevăzute la art. 1 beneficiază si:

a) sotia sau sotul titularului de drept al contractului de furnizare a energiei electrice de tip standard fără abonament, decedat, până la recăsătorire, dacă titularul de drept a lucrat în conditiile prevăzute la art. 1 minimum 20 de ani si dacă facilitătile erau prevăzute în contractele colective;

b) pensionarii de invaliditate gradul I si II, dacă la data pensionării îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1;

c) pensionarii care au fost disponibilizati în urma unor măsuri de concediere colectivă si care, ulterior, s-au pensionat fără a se mai fi încadrat în muncă până la data pensionării, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Persoanele pensionate, prevăzute la art. 1 si 2, din societătile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Companiei Nationale de Electricitate - S.A. si, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societătile respective aveau prevăzute pentru angajatii lor astfel de facilităti prin contractele colective de muncă.

Art. 4. - (1) Contravaloarea cotei de energie electrică va fi suportată diferentiat, astfel:

a) pentru persoanele pensionate care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1, de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si filialele sale, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. si filialele sale, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si filialele sale, Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. si Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare, proportional cu numărul de personal activ, existent în societătile mentionate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 1 Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va încasa contravaloarea energiei electrice consumate în acelasi regim ca pentru orice abonat casnic, urmând ca, în baza facturilor emise, fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului respectiv, în limita cotei stabilite.

(2) Sumele necesare suportării contravalorii cotei de energie electrică gratuită vor fi prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale societătilor comerciale, companiilor, societătilor nationale si regiilor autonome din domeniile producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei cu ocazia rectificării bugetului.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, aceste facilităti constituie avantaje în natură, care se supun impozitării, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 august 2003

Nr. 1.041.