MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 644         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.026. - Hotărâre privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România

 

1.029. - Hotărâre privind organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicină Militară Balcanică

 

1.032. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Spitalul Clinic de Urgentă si Centrul de Investigatie, Diagnostic si Tratament - Cluj-Napoca” si a terenului aferent din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

1.036. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

1.038. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

1.042. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale si transmiterea acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste strategia si măsurile pentru renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România.

Art. 2. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice vaccinarea contra pestei porcine clasice a porcinelor aflate pe teritoriul României, cu exceptia:

a) porcinelor domestice din fermele constituite, autorizate sanitar veterinar, proprietate a persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activitate de reproductie, a căror vaccinare este optională; vaccinarea porcinelor din aceste unităti se va executa cu avizul directiei sanitare veterinare teritoriale care va monitoriza strict această actiune; costurile manoperei si vaccinului vor fi suportate de către proprietari;

b) porcinelor sălbatice de pe teritoriul României, a căror vaccinare se va executa conform programelor de vaccinare stabilite de Agentia Natională Sanitară Veterinară.

(2) Exceptiile prevăzute la alin. (1) se mentin până la data de 31 decembrie 2005.

 

CAPITOLUL II

Măsuri ce se vor lua pentru aplicarea strategiei de nevaccinare contra pestei porcine clasice în România

 

Art. 3. - Se va supraveghea strict circulatia animalelor si a vaccinurilor antipestoase, astfel:

a) se vor înregistra toate exploatatiile de porcine prin acordarea codurilor unice la nivel national de către autoritatea veterinară centrală a României;

b) se vor identifica prin crotaliere toate porcinele, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) comertul cu porcine vii se va efectua numai în târguri de animale autorizate sanitar veterinar sau prin vânzări la locul unde sunt crescute animalele;

d) este permisă numai deplasarea porcinelor identificate, însotite de documente de provenientă si certificate sanitare veterinare de transport;

e) vaccinul contra pestei porcine clasice se va comercializa doar pe bază de retetă cu timbru sec. Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aviza, vor supraveghea si vor controla modul de aprovizionare si de utilizare a vaccinului folosit pentru vaccinarea porcinelor din unitătile crescătoare de porcine mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a);

f) detinerea si comercializarea pe teritoriul României a vaccinurilor utilizate pentru vaccinarea porcinelor, prevăzute la art. 2 alin. (1), se vor efectua cu avizul directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti si sub supravegherea si controlul strict al acestora.

Art. 4. - Măsurile pentru supravegherea, prevenirea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice se vor aplica în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 5. - Cheltuielile privind eradicarea focarelor de pestă porcină clasică apărute, inclusiv despăgubirea proprietarilor ale căror porcine au murit sau au fost ucise si distruse, vor fi suportate, în conditiile legii, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 6. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) vaccinarea porcinelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) fără avizul directiei sanitare veterinare teritoriale, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) deplasarea porcinelor neidentificate, după data de 31 august 2004, cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată celor responsabili de efectuarea deplasării;

d) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. c), d) si f), cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice si juridice.

Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat cu atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.

Art. 8. - Contraventiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, va emite norme sanitare veterinare pentru implementarea strategiei de nevaccinare a porcinelor contra pestei porcine clasice în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.026.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicină Militară Balcanică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în perioada 21-25 septembrie 2003, a celui de-al VIII-lea Congres de Medicină Militară Balcanică.

Art. 2. - (1) În scopul participării la congresul prevăzut la art. 1 se aprobă invitarea în tară a unui număr de 300 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.029.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Spitalul Clinic de Urgentă si Centrul de Investigatie, Diagnostic si Tratament - Cluj-Napoca” si a terenului aferent din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Clujcopyrightdsc.net

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii “Spitalul Clinic de Urgentă si Centrul de Investigatie, Diagnostic si Tratament - Cluj-Napoca” si a terenului aferent din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea privată a judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.032.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procură autentică sau de împuternicire avocatială.

(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe bază de procură autentică sau de împuternicire avocatială.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.036.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, repartizat Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, alineatul 40.34 “Sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora”, cu suma de 17.625.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru finantarea proiectelor de sprijinire a comunitătilor românesti din vecinătatea României, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.038.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

pentru finantarea unor proiecte de sprijinire a comunitătilor românesti din vecinătatea României

 

Cap. III - Achizitia sediilor Caselor Limbii si Culturii Române în Cernăuti - Ucraina, Zajecar - Serbia si Muntenegru, Vidin - Bulgaria: 3.500.000 mii lei x 3 = 10.500.000 mii lei

Cap. III - Finalizarea lucrărilor la Biserica Română din Korcea - Albania: 2.125.000 mii lei

Cap. III - Continuarea lucrărilor de restaurare a Capelei Ortodoxe din “Complexul Gojdu” din Budapesta - Ungaria: 5.000.000 mii lei

Total cheltuieli: 17.625.000 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale si transmiterea acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în patrimoniul Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A., cu titlu gratuit, a imobilului prevăzut la art. 1, la valoarea actualizată potrivit prevederilor legale, urmând să fie cuprins în capitalul social al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A.

Art. 3. - Imobilul prevăzut la art. 1 se predă pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Ministerul Apărării Nationale si Compania Natională “Romtehnica” - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2003.

Nr. 1.042.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si care se transmite cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Nationale

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

 

Municipiul Bucuresti,

str. Răzoare nr. 19,

sectorul 6

Ministerul Apărării Nationale

Compania Natională

“Romtehnica” - S.A.

 

- Imobil dezafectat:

1.049 partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F.P. 103.579

Suprafata construită = 782 m2

Suprafata desfăsurată = 782 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 3.640 m2