MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 septembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

417. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

552. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea zonării interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitătii de conservare a diversitătii biologice

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

716. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public

provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia politici asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum si casele teritoriale si locale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003.

Nr. 417.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

 

În vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se vor avea în vedere următoarele:

1. De majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 beneficiază persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 si care nu beneficiază de alte categorii de pensii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat.

2. În situatia în care persoanele prevăzute la pct. 1 beneficiază de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, majorarea se va aplica doar pensiei stabilite pe baza activitătii proprii.

3. Unui beneficiar al unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) si al unei pensii proprii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime completă, limită de vârstă cu vechime incompletă) nu i se cuvine majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003.

4. Unui beneficiar al unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) si titular al unei pensii de urmas stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat nu i se cuvine majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003.

5. Unui beneficiar al unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), titular al unei pensii de urmas agricultor si titular al unei pensii de urmas stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat nu i se cuvine majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003.

6. Titularul unei pensii de agricultor, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas), beneficiază de majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 doar dacă nu beneficiază de alte categorii de pensii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat.

7. Titularul unei pensii de agricultor, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas), si beneficiar al unui drept acordat în baza unei legi speciale, altul decât pensia stabilită în sistemul asigurărilor sociale de stat sau în sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, beneficiază de majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003.

8. În situatia în care o persoană este beneficiară a unei pensii de agricultor, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas), si are si calitatea de tutore sau curator pentru o persoană beneficiară de pensie de urmas agricultor, majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se va aplica ambelor pensii.

9. În situatia în care o persoană este beneficiară a unei pensii de agricultor, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas), si are si calitatea de tutore sau curator pentru o persoană beneficiară de pensie de urmas în sistemul asigurărilor sociale de stat, majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se va aplica doar pensiei proprii de agricultor.

10. Titularul unei pensii de agricultor, stabilită anterior datei de 1 aprilie 2001, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas), care si-a recalculat pensia conform Legii nr. 19/2000 prin adăugarea unor stagii de cotizare, beneficiază de majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003.

11. În situatia în care o persoană este beneficiară a unei pensii de agricultor, indiferent de categoria de pensie (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), si în acelasi timp este titular al unei pensii de urmas agricultor având totodată si calitatea de tutore sau curator pentru o persoană beneficiară de pensie de urmas agricultor, majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se va aplica astfel:

- se va majora punctajul mediu anual aferent pensiei de agricultor stabilite pe baza activitătii proprii;

- se va majora doar punctajul mediu anual aferent pensiei cuvenite copiilor urmasi.

12. În situatia în care o persoană este titulară a unei pensii stabilite în sistemul asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă, urmas) si în acelasi timp este titular al unei pensii de urmas agricultor având totodată si calitatea de tutore sau curator pentru o persoană beneficiară de pensie de urmas agricultor, majorarea prevăzută la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se va aplica doar punctajului mediu anual aferent pensiei cuvenite copiilor urmasi.

13. Având în vedere că identificarea persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 se face pe baza codului numeric personal, până la data de 1 octombrie 2003 casele teritoriale de pensii vor lua măsurile necesare în vederea completării codurilor numerice personale pentru toti pensionarii aflati în evidenta proprie. În acest sens vor fi utilizate procedurile prevăzute în Protocolul încheiat între Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei. De asemenea, va fi necesară conlucrarea cu Banc Post, Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. si Compania Natională “Posta Română” - S.A.

14. Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale vor transmite structurile de date suplimentare necesare pentru identificarea unor situatii particulare (transferuri între judete, schimbarea numărului de urmasi, schimbarea gradului de invaliditate, pensionari care au si calitatea de tutore sau curator etc.), precum si modalitătile si termenele de transmitere a acestora.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitătii de conservare a diversitătii biologice

 

În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

având în vedere Avizul nr. 576 din 12 august 2003 al Academiei Române - Comisia pentru ocrotirea monu- mentelor naturii,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă zonarea interioară a parcurilor nationale si a parcurilor naturale din punct de vedere al necesitătii de conservare a ecosistemelor naturale si a diversitătii biologice, prin delimitarea zonelor de conservare specială, conform anexei.

Art. 2. - Zonele de conservare specială cuprind cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor nationale si parcurilor naturale si sunt asimilabile integral sau pot include rezervatii stiintifice, rezervatii naturale, inclusiv de tip peisagistic, monumente ale naturii, arii speciale de conservare, arii de protectie specială avifaunistică, zone protejate pentru monumentele istorice de valoare natională exceptională, după caz.

Art. 3. - (1) Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national sau parc natural, care va reglementa în amănunt regimul de protectie si zonarea detaliată, în zonele de conservare specială se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în zonele de conservare specială din parcurile nationale si parcurile naturale, în afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice cu regim strict de protectie se pot desfăsura următoarele activităti:

a) de natură stiintifică si educativă;

b) turismul controlat;

c) utilizarea ratională a pajistilor pentru cosit si/sau păsunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunitătilor ce detin păsuni în interiorul parcului, pe suprafetele, în perioadele si cu speciile si efectivele aprobate de administratia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale si speciile de floră si faună prezente în zona de conservare specială;

d) localizarea si stingerea operativă a incendiilor;

e) interventiile pentru mentinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităti biotice care constituie obiectul protectiei, în urma aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si mediu a planului de actiune provizoriu elaborat în acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

f) interventiile în scopul protectiei si mentinerii ecosistemelor naturale si reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al parcului, în urma aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si mediu;

g) actiunile de înlăturare a efectelor unor calamităti, în baza aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si mediu, la propunerea consiliului stiintific al parcului;

h) actiunile de prevenire a înmultirii în masă a dăunătorilor forestieri si de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului stiintific al parcului.

Art. 4. - Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national si parc natural, în suprafetele situate în afara zonelor de conservare specială se pot desfăsura următoarele activităti:

a) activitătile prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) activităti traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile în limita capacitătii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăsura numai de către persoanele fizice si juridice care detin terenuri în interiorul parcului sau de comunitătile locale, cu aprobarea administratiei parcului;

c) lucrări de îngrijire si conducere a arboretelor tinere, lucrări de conservare si lucrări de igienizare;

d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor. În parcurile nationale se pot aplica: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite si cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive cu perioadă lungă de regenerare, tratamentul tăierilor rase în benzi sau în parchete mici, în cazul molidisurilor pure si arboretelor de plop euroamerican, si tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete si zăvoaie de plop si salcie. În parcurile naturale se mai pot aplica si tratamentele tăierilor succesive si progresive clasice sau în margine de masiv;

e) orice alte activităti aprobate de administratia parcului si de consiliul stiintific, care nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural al parcului.

Art. 5. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin toti detinătorii de fond forestier inclus în parcurile nationale sau parcurile naturale în afara zonei de conservare specială sunt obligati să nu depăsească posibilitatea de produse principale rezultată în urma reîncadrării arboretelor în tipurile functionale, conform prevederilor prezentului ordin. În cazul în care amenajamentele silvice în vigoare prevăd alte tratamente, administratorii sau detinătorii de fond forestier sunt obligati să solicite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice conform procedurilor legale.

(2) Amenajamentele silvice ale unitătilor de productie ce intră în componenta parcurilor nationale si parcurilor naturale vor fi revizuite în mod obligatoriu în cursul anului 2004, dacă diferenta dintre suprafata de fond forestier din zona de conservare specială stabilită prin prezentul ordin si suprafata încadrată în tipul I functional conform amenajamentului silvic reprezintă mai mult de 20% din suprafata de fond forestier a unitătii de productie respective.

(3) Cu ocazia lucrărilor de amenajare a fondului forestier, toate pădurile incluse în parcurile nationale si în parcurile naturale se încadrează în grupa I functională, iar pădurile din zonele de conservare specială se încadrează în categoriile functionale corespunzătoare tipului I functional, conform normelor tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.

Art. 6. - (1) Zonarea interioară a fiecărui parc national si parc natural va fi definitivată, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobării planului de management pentru fiecare arie protejată.

(2) Suprafata zonei de conservare specială prevăzută în proiectul planului de management al parcului nu poate să difere cu mai mult de 5% fată de suprafata zonei de conservare specială aprobată prin prezentul ordin decât în cazuri bine justificate, în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si mediu.

Art. 7. - Structurile de administrare ale parcurilor nationale si parcurilor naturale si detinătorii terenurilor din cuprinsul acestora au obligatia ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se face de către structurile statului care au atributii de control în domeniul silviculturii si protectiei mediului.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 10. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 august 2003.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

HĂRTILE

si delimitările zonelor de conservare specială ale parcurilor nationale si parcurilor naturale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 1 alin. (1) lit. h) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003;

- art. 1 alin. (1) lit. e), art. 29 alin. (1) lit. m) si art. 41 lit. n) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGA/IV/1.138 din 14 august 2003, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 si 136 bis din 3 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

1. La anexa 2-i, titlul tabelului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Sume pentru servicii medicale spitalicesti efectuate în ambulatorii autorizate/avizate de Ministerul Sănătătii să efectueze aceste servicii”.

2. La anexa 2-i, nota de la subsolul tabelului 1 se completează cu teza “cu modificările si completările ulterioare”.

3. La anexa 2-i, titlul tabelului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Desfăsurătorul serviciilor medicale spitalicesti efectuate în ambulatorii autorizate/avizate de Ministerul Sănătătii să efectueze aceste servicii”.

4. La anexa 3-a, punctul 3 “Sume pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu luna/trim.” Se completează în subsolul tabelului cu următoarea teză:

“Conform actului aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti”.copyrightdsc.net

5. La anexa 3-a, punctele 4 si 5 se modifică conform anexei nr. 1.

6. La anexa 3-a, punctele 6 si 7 se elimină.

7. După anexa 3-f se introduce anexa 3-g al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele cuprinse în Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 si formularele cuprinse în anexele la prezenta decizie constituie modele-tip.

Art. III. - Directia generală relatii cu furnizorii si directiile de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. IV. - (1) Prevederile prezentei decizii sunt valabile pentru semestrul II al anului 2003.

(2) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 26 august 2003.

Nr. 716.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa 3-a

la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003)

 

ANEXA Nr. 21)

(Anexa 3-g

la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003)