MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.060. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru judetul Satu Mare

 

1.064. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 14-15 octombrie 2003, a Summitului est-european pentru investitii

 

1.067. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si  a transferurilor pentru societătile comerciale

 

1.068. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, modificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

619. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea colectivelor de specialisti  pentru delimitarea zonelor legumicole

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 pentru judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 4.000.000 mii lei pentru judetul Satu Mare, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia bugetului municipiului Satu Mare, pentru efectuarea reparatiilor la clădirea “Grupului Scolar pentru Industrie Alimentară nr. 7”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003

Nr. 1.060.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 14-15 octombrie 2003, a Summitului est-european pentru investitii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În perioada 14-15 octombrie 2003 se organizează la Bucuresti Summitul est-european pentru investitii, denumit în continuare Summit, de către Guvernul României în parteneriat cu publicatia “International Herald Tribune” din Marea Britanie si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Art. 2. - În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Summitului se constituie o comisie de organizare.

Art. 3. - (1) Comisia de organizare este condusă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau asimilat al acestuia, din cadrul următoarelor institutii:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Integrării Europene;

c) Ministerul Finantelor Publice;

d) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) Ministerul Economiei si Comertului;

f) Ministerul Administratiei si Internelor;

g) Secretariatul General al Guvernului;

h) Serviciul de Protectie si Pază;

i) Agentia Română pentru Investitii Străine.

(2) La sedintele comisiei de organizare participă în calitate de invitat un reprezentant al Administratiei Prezidentiale, un reprezentant al publicatiei “International Herald Tribune” din Marea Britanie si un reprezentant al

Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

(3) În vederea organizării si desfăsurării Summitului, comisia de organizare colaborează cu autorităti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

(4) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai institutiilor prevăzute la alin. (1), ai altor autorităti si institutii publice, ai persoanelor juridice de drept privat, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 4. - (1) Bunurile, serviciile si lucrările, a căror responsabilitate revine părtii române, necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Summitului, se asigură de către Secretariatul General al Guvernului prin achizitionarea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele destinate organizării si desfăsurării Summitului în conformitate cu deciziile Comisiei de organizare.

Art. 5. - (1) Cheltuielile aferente realizării actiunilor ce cad în responsabilitatea părtii române, în sumă de 4 miliarde lei, se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat pe anul 2003 Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003.

(2) Sumele rămase necheltuite se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, până la data de 10 decembrie 2003.

(3) În vederea desfăsurării în bune conditii a Summitului, suplimentar fată de suma prevăzută la alin. (1), pot fi atrase fonduri provenite din donatii si din sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, din alte surse atrase în conditiile legii, precum si din resurse financiare externe pentru finantarea cheltuielilor.

(4) Structura detaliată a bugetului aferent organizării si desfăsurării Summitului se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 septembrie 2003

Nr. 1.064.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cheltuielile societătilor comerciale, companiilor/societătilor nationale si regiilor autonome din domeniile producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei electrice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilitătilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice, la capitolul «Cheltuieli» sunt cuprinse si sumele aferente acestor facilităti.”

2. Anexele nr. I (2, 3, 6, 8, 13 si 18) si IV se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. I (2, 3, 6, 8, 13 si 18) si IV*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRUcopyrightdsc.net

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.067.


*) Anexele nr. I (2, 3, 6, 8, 13 si 18) si IV se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, modificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003, modificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-20*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru încadrarea în fondul de salarii aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2003, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă

“C.F.R. Marfă” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., precum si filialele acestora nu vor acorda premii de Crăciun în anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.068.


*) Anexele se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea colectivelor de specialisti pentru delimitarea zonelor legumicole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 127.853 din 25 august 2003,

având în vedere art. 6 alin. (3) si (4) din Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă colectivele de specialisti pentru delimitarea zonelor legumicole.

1. Coordonatorii lucrării:

- Elena Tatomir - director în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

- Sorin Fianu - consilier

2. Colectivul pentru delimitarea zonei I legumicole:

- dr. Victor Lacatus - director stiintific - ICDLF Vidra - sef de colectiv

- Mihai Tudor - sef laborator ameliorare - ICDLF Vidra

- dr. Gheorghe Marinescu - sef laborator protectia plantelor-ICDLF Vidra

- ing. Mihai Ionescu - sef serviciu plan - ICDLF Ialomita

- drd Nicolae Trandafir - director SCDL Ialomita

- drd Lorelai Glavan - CP II-SCDL Ialomita

3. Colectivul pentru delimitarea zonei a II-a legumicole:

- dr. Lucian Stoian -director-SCDL Bacău - sef de colectiv

- dr. Silvica Ambarus - secretar stiintific - SCDL Bacău

- drd Florica Gheorghe - secretar stiintific - SCDL Buzău

4. Colectivul pentru delimitarea zonei a III-a legumicole:

- dr. Nicolae Popandron - CP I - ICDLF Vidra - sef de colectiv

- ing. Minerva Heitz - SCDL Iernut

- dr. Mihu Ghica - CP II - SCDL Bacău.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2003.

Nr. 619.