MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 septembrie 2003

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 345/2002

privind taxa pe valoarea adăugată*)

 


*) Republicată în temeiul art. XIV lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 345/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002.

 

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare

SECTIUNEA 1

Operatiuni impozabile

 

Art. 1. - (1) Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se datorează bugetului de stat. Prezenta lege stabileste regulile referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

(2) Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată operatiunile care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

a) să constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuată cu plată sau o operatiune asimilată acestora;

b) să fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1);

c) să rezulte din una dintre activitătile economice prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Prin operatiuni cu plată se întelege obligativitatea existentei unei legături directe între operatiunea efectuată si contrapartida obtinută.

(4) Se cuprind, de asemenea, în sfera taxei pe valoarea adăugată importurile de bunuri.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin persoană impozabilă se întelege orice persoană, indiferent de statutul său juridic, care efectuează de o manieră independentă activităti economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activităti.

(2) Activitătile economice la care se face referire la alin. (1) sunt activitătile producătorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitătile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri.

(3) În sensul prezentei legi, nu actionează de o manieră independentă angajatii sau orice alte persoane care sunt.legate de un angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care stabilesc relatia angajator-angajat în ceea ce priveste conditiile de muncă, remunerarea si responsabilitătile angajatorului.

(4) Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitătile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publică, de apărare si siguranta statului, pe care le desfăsoară în calitate de autorităti publice, chiar dacă pentru desfăsurarea acestor activităti percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.

(5) Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru operatiunile efectuate, inclusiv cele prevăzute la alin. (4), în cazurile în care tratarea lor ca persoane neimpozabile pentru aceste operatiuni conduce la distorsiuni concurentiale. Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru activitătile mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Prin livrare de bunuri se întelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar către beneficiar, direct sau prin persoanele care actionează în numele acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin bunuri la care se face referire la alin. (1) se întelege:

a) bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detasate;

b) bunurile imobile, cum sunt: locuintele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activităti, terenurile agricole, terenurile pentru constructii si cele adiacente constructiilor, inclusiv cele aferente localitătilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajări;

c) bunurile de natură mobilă care nu pot fi detasate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor însesi sau care devin bunuri imobiliare prin destinatie;

d) energia electrică si termică, gazele, agentul frigorific.

(3) Sunt considerate livrări de bunuri în sensul alin. (1):

a) vânzarea de bunuri cu plata în rate;

b) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în conditiile prevăzute de legislatia referitoare la proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri;

c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite.

(4) Este asimilată livrărilor de bunuri preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăsurată sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părtilor lor componente a fost dedusă total sau partial. Se exceptează de la aceste prevederi bunurile acordate în mod gratuit, în limitele si potrivit destinatiilor prevăzute prin lege.

(5) Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a două livrări separate. În cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de către două sau mai multe persoane impozabile, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare tranzactie se consideră o livrare separată, fiind impozitată distinct, chiar dacă bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Acelasi regim se aplică în cazul schimbului de bunuri cu servicii.

(6) Nu se consideră livrare de bunuri transferul total sau partial al activelor si pasivelor unei persoane impozabile, cu plată sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operatiunilor de fuziune si divizare a societătilor comerciale.

(7) Nu se consideră livrare de bunuri aportul în natură la capitalul social al unei societăti comerciale, în cazul în care beneficiarul este o persoană impozabilă care are dreptul de a deduce total taxa pe valoarea adăugată, dacă taxa ar fi aplicabilă la transferul respectiv. În acest caz beneficiarul este considerat a fi succesorul celui care efectuează transferul. În situatia în care beneficiarul este o persoană impozabilă care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată sau are dreptul de deducere partial, potrivit art. 23, operatiunea se consideră livrare de bunuri, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective sau părtilor lor componente a fost dedusă total sau partial.

Art. 4. - (1) Se consideră prestare de servicii orice activitate care nu constituie livrare de bunuri în sensul art. 3.

Astfel de operatiuni pot fi:

a) orice muncă fizică sau intelectuală;

b) lucrări de constructii-montaj;

c) transport de persoane si mărfuri;

d) servicii de postă si telecomunicatii, de transmisiuni radio si TV;

e) închirierea, arendarea si concesionarea de bunuri mobile sau imobile;

f) operatiuni de intermediere sau de comision;

g) reparatii de orice natură;

h) cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, mărci de fabrică si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;

i) servicii de publicitate;

j) operatiuni bancare, financiare, de asigurare si/sau reasigurare;

k) punerea la dispozitie de personal;

l) mandatarea;

m) asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vânzări sau cumpărări;

n) angajamentul de a nu exercita o activitate economică sau un drept dintre cele mentionate la lit. h);

o) amenajarea de spatii de parcare, de depozitare si de camping;

p) activitătile hoteliere si de alimentatie publică;

r) asigurarea accesului la retelele de comunicatii si a posibilitătii de utilizare a acestora;

s) prestatiile consilierilor, inginerilor, avocatilor, notarilor publici, executorilor judecătoresti, auditorilor, expertilor contabili, birourilor de studii si alte prestatii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;

t) operatiuni de leasing.

(2) Efectuarea unor servicii, potrivit unui ordin emis de/sau în numele unei autorităti publice sau potrivit legii, se consideră prestare de servicii în sensul alin. (1).

(3) Următoarele operatiuni sunt asimilate cu prestările de servicii:

a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele persoanei impozabile în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa economică sau pentru a fi puse la dispozitie, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane fizice sau juridice, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor bunuri a fost dedusă total sau partial;

b) prestările de servicii efectuate în mod gratuit de persoana impozabilă în alte scopuri decât cele legate de activitatea sa economică, pentru uzul personal al angajatilor săi sau al altor persoane, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor prestări a fost dedusă total sau partial.

(4) Nu sunt asimilate cu prestările de servicii utilizarea bunurilor si prestările de servicii mentionate la alin. (3), efectuate în limitele si potrivit destinatiilor prevăzute prin lege.

(5) Schimbul de servicii are efectul a două prestări separate, fiecare dintre ele fiind supusă impozitării. În cazul prestării unui serviciu de către mai multe persoane impozabile, prin tranzactii succesive, fiecare tranzactie se consideră o prestare separată si se impozitează distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarul final.

(6) Persoana impozabilă care actionează în nume propriu, dar în contul unei alte persoane, luând parte la prestări de servicii, se consideră că a primit si a prestat ea însăsi acele servicii.

Art. 5. - Prin import de bunuri se întelege introducerea în tară de bunuri provenind din străinătate de către orice persoană, indiferent de statutul său juridic, direct sau prin intermediari, plasate în regim vamal de import sau în regimuri vamale suspensive.

 

SECTIUNEA a 2-a

Locul operatiunilor impozabile

 

Art. 6. - (1) Locul unei livrări de bunuri se consideră a fi în România atunci când, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), este situat pe teritoriul României.

(2) Se consideră a fi locul livrării:

a) locul de unde a pornit expeditia bunurilor sau transportul către beneficiar, indiferent dacă bunurile sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de terti;

b) locul unde se găsesc bunurile în momentul când are loc livrarea, în cazul în care bunurile nu sunt expediate sau transportate.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), locul livrării bunurilor pentru importatorul definit la art. 13 alin. (1) se consideră a fi situat în România în cazul în care locul de unde a pornit expeditia sau transportul se află în afara României, însă destinatia finală este în România.

(4) Livrările si importurile de bunuri pentru care locul operatiunii se consideră a fi în România se supun regimurilor de impozitare prevăzute în prezenta lege.

Art. 7. - (1) Locul prestărilor de servicii se consideră a fi în România când prestatorul îsi are stabilit în România sediul activitătii economice sau un sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, în lipsa unui astfel de sediu, domiciliul sau resedinta sa obisnuită, cu următoarele exceptii pentru care locul prestării este:

a) locul unde sunt situate bunurile de natură imobiliară, pentru lucrările de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si întretinerea bunurilor imobile, indiferent de locul unde este situat sediul prestatorului - în tară sau în străinătate. Acelasi regim se aplică si închirierii de bunuri imobile, operatiunilor de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor imobile, serviciilor de arhitectură, proiectare, de coordonare a lucrărilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alte persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată cu activitate în domeniul bunurilor imobile - studii, expertize, reparatii si alte prestări ale agentilor imobiliari;

b) locul de plecare a transportului de bunuri sau de persoane, respectiv locul de sosire a transportului aferent bunurilor importate:

1. pentru transportul de bunuri sau de persoane, locul prestării se consideră a fi în România, dacă locul de plecare a transportului se află în România, indiferent dacă locul de sosire a transportului se află în România sau în străinătate;

2. pentru transportul de bunuri cu locul de plecare în străinătate, locul prestării se consideră a fi în România, dacă locul de sosire a transportului se află în România;

c) locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitătii sau, în lipsa acestuia, domiciliul beneficiarului. În această categorie se încadrează:

1. închirierea de bunuri mobile corporale;

2. operatiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile;

3. cesiunile si/sau concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licente, de mărci de fabrică si de comert si alte drepturi similare;

4. serviciile de publicitate;

5. serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte servicii similare;

6. prelucrarea de date, furnizarea de informatii;

7. operatiunile bancare, financiare, de asigurare si/sau de reasigurare;

8. punerea la dispozitie de personal;

9. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, înscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natură prin fir, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la retelele de informatii mondiale;

10. serviciile de radiodifuziune si de televiziune;

11. serviciile furnizate pe cale electronică. Sunt considerate servicii furnizate pe cale electronică: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distantă a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice si mentinerea la zi a acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie a bazei de date, furnizarea de muzică, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc sau de bani, si emisiuni sau manifestări politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si alte servicii similare. Atunci când furnizorul de servicii si clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic;

12. prestările intermediarilor care intervin în furnizarea serviciilor prevăzute la pct. 1-11;

d) locul unde serviciile sunt prestate efectiv; în această categorie se cuprind următoarele activităti:

1. culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activităti;

2. prestările accesorii transportului, cum sunt: încărcarea-descărcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si/sau depozitarea mărfurilor si alte servicii similare;

3. expertize privind bunurile mobile corporale;

4. lucrări efectuate asupra bunurilor mobile corporale.

(2) Prestările de servicii pentru care locul prestării se consideră a fi în România se supun regimurilor de impozitare prevăzute în prezenta lege.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimuri de impozitare

 

Art. 8. - (1) Operatiunile impozabile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se clasifică, din punct de vedere al regimului de impozitare, astfel:

a) operatiuni taxabile, la care se aplică cota standard a taxei pe valoarea adăugată; nivelul cotei standard se stabileste prin prezenta lege;

b) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, pentru care furnizorii si/sau prestatorii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizării operatiunilor respective; în prezenta lege aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;

c) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere, pentru care furnizorii/prestatorii nu au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizării operatiunilor respective; în prezenta lege aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 9;

d) operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adăugată; în prezenta lege aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 10.

(2) Operatiunile scutite de taxa pe valoarea adăugată sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie.

(3) Operatiunile scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată prin alte acte normative decât prin prezenta lege se consideră operatiuni scutite fără drept de deducere în situatia în care actele normative respective nu prevăd în mod expres posibilitatea furnizorilor/prestatorilor de a exercita dreptul de deducere.

(4) Operatiunile desfăsurate în zonele libere se supun regimurilor de impozitare si regulilor prevăzute în prezenta lege.

(5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi operatiunile la care, prin alte acte normative în vigoare, se prevede aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată se consideră operatiuni scutite cu drept de deducere.

(6) Se interzice utilizarea notiunii locota zero” în actele normative care vor fi elaborate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 4-a

Operatiuni scutite

SUBSECTIUNEA 1

Scutiri în interiorul tării

 

Art. 9. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată următoarele activităti de interes general:

a) spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strâns legate de acestea, desfăsurate de unităti autorizate pentru astfel de activităti, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, respectiv: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală si de diagnostic, statii de salvare si alte unităti autorizate să desfăsoare astfel de activităti, precum si cantinele organizate pe lângă aceste unităti. Sunt, de asemenea, scutite serviciile de cazare, masă si tratament prestate cumulat de către persoane impozabile autorizate

care îsi desfăsoară activitatea în statiuni balneoclimaterice si a căror contravaloare este decontată pe bază de bilete de tratament, precum si serviciile funerare prestate de unitătile sanitare;

b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către tehnicienii dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuată de către stomatologi si de către tehnicienii dentari, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate;

c) prestările de îngrijire si supraveghere la domiciliu a persoanelor, efectuate de personal specializat cu exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale;

d) livrările de organe, de sânge si de lapte uman;

e) activitatea de învătământ prevăzută la art. 15 alin. (5) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, desfăsurată de unitătile autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si care sunt cuprinse în sistemul national de învătământ, precum si achizitionarea de către acestea de documentatie tehnică si materiale de constructii destinate învătământului de stat si particular, precum si de aparatură, utilaje, publicatii si dotări pentru procesul didactic. Sunt, de asemenea, scutite cantinele organizate pe lângă unitătile cuprinse în sistemul national de învătământ autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

f) prestările de servicii si livrările de bunuri strâns legate de asistenta si protectia socială, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca având caracter social;

g) prestările de servicii si livrările de bunuri strâns legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca având caracter social;

h) prestările de servicii si livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fără scop patrimonial ce au obiective de natură politică, sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică sau civică, în conditiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de concurentă;

i) serviciile ce au strânsă legătură cu practicarea sportului sau a educatiei fizice prestate de organizatii fără scop patrimonial în beneficiul persoanelor care practică sportul sau educatia fizică;

j) prestări de servicii culturale si livrările de bunuri legate nemijlocit de acestea, efectuate de institutii publice;

k) prestările de servicii si livrările de bunuri efectuate de unităti ale căror operatiuni sunt scutite, conform lit. a) si lit. e)-j), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar si organizate în profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni concurentiale;

l) realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;

m) vânzarea de filme sau licente de filme destinate difuzării prin televiziune, cu exceptia celor de publicitate;

n) transportul bolnavilor sau rănitilor cu vehicule special amenajate si autorizate în acest sens.

(2) Alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată:

a) activitătile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare în programele nucleu si în planurile sectoriale, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică*). Sunt, de asemenea, scutite activitătile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate în parteneriat international, regional si bilateral;

b) livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate de producătorii agricoli individuali;

c) următoarele operatiuni bancare si financiare:


*) Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iulie 2003

 

1. acordarea de credite, inclusiv acordarea de împrumuturi de asociatii/actionarii societătilor comerciale în vederea asigurării resurselor financiare ale societătii, precum si acordarea de împrumuturi de către orice persoană fizică sau juridică, în conditiile prevăzute la art. 100 din titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare;

2. operatiunile prevăzute la art. 8 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, efectuate de băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, organisme financiar-bancare internationale, casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societăti de credit, casele de schimb valutar, precum si alte pesoane juridice autorizate să desfăsoare activităti bancare, cu exceptia următoarelor operatiuni: operatiunile de leasing financiar, închirierea de casete de sigurantă, tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea si/sau pietre pretioase, expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultantă, evaluări de patrimoniu;

3. operatiunile specifice efectuate de Banca Natională a României, reglementate în mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase, efectuate de Banca Natională a României de la persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată;

4. operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiară, de valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte instrumente financiare;

5. intermedierea în plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta;

d) gestiunea fondurilor comune de plasament si a fondurilor comune de creantă efectuate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privati - S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., precum si de alte organisme constituite în acest scop;

e) operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si prestările de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de intermediarii în operatiuni de asigurare;

f) activitătile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Natională “Loteria Română” - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc;

g) livrările de bunuri si/sau prestările de servicii realizate cu detinuti de unitătile din sistemul penitenciar;

h) lucrările de constructii, amenajări, reparatii si întretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de război si ale Revolutiei din decembrie 1989, precum si pentru muzee, case memoriale, monumente istorice si de arhitectură;

i) încasările din taxele de intrare la castele, muzee, târguri si expozitii, grădini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;

j) editarea, tipărirea si/sau vânzarea de manuale scolare si/sau de cărti, exclusiv activitatea de publicitate;

k) livrările de proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si de produse ortopedice;

l) transportul fluvial al localnicilor în Delta Dunării si pe relatiile Orsova-Moldova Nouă, Brăila-Hârsova, Galati-Grindu;

m) valorificarea obiectelor si vesmintelor de cult, tipărirea cărtilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicării cultului, precum si a celor asimilate obiectelor de cult, potrivit art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările ulterioare;

n) transferul dreptului de proprietate al bunurilor către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca efect al dării în plată pentru stingerea obligatiei de plată a debitorului, total sau partial, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată si modificată prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare*);

o) arendarea, concesionarea si închirierea de bunuri imobile, cu următoarele exceptii:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. închirierea amplasamentelor pentru stationarea vehiculelor;

3. închirierea utilajelor si a masinilor fixate în bunurile imobile;

4. închirierea seifurilor.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002

(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată activitătile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau, după caz, realizate anual, de până la 1,5 miliarde lei inclusiv. În situatia realizării unor venituri superioare plafonului de impozitare de 1,5 miliarde lei în cursul unui an fiscal, persoanele impozabile au obligatia să solicite înregistrarea ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. După înscrierea ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată persoanele impozabile respective nu mai beneficiază de scutire chiar dacă ulterior realizează venituri inferioare plafonului de 1,5 miliarde lei. Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care în anul 2001 au realizat venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din evidentă ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

(4) Plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei stabilit la alin. (3) este valabil pentru anul fiscal 2002. De la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie 2003 plafonul de impozitare se stabileste la suma de 1,7 miliarde lei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 si în continuare plafonul de impozitare se stabileste la 2 miliarde lei.

(5) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri care au fost destinate exclusiv realizării de operatiuni scutite în baza prezentului articol, dacă taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă.

(6) Persoanele impozabile pot opta pentru plata taxei pe valoarea adăugată în cazul:

a) operatiunilor de arendare, concesionare si închiriere de bunuri imobile, prevăzute la alin. (2) lit. o), în conditiile stabilite prin normele de aplicare a legii;

b) operatiunilor prevăzute la alin. (3).

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Operatiuni scutite la import

 

Art. 10. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată:

a) bunurile importate destinate comercializării în regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;

b) bunurile introduse în tară de călători sau de alte persoane fizice cu domiciliul în tară ori în străinătate, în conditiile si în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;

c) reparatiile si transformările la nave si aeronave românesti în străinătate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din străinătate, destinate utilizării pe nave si/sau aeronave;

d) importul de bunuri a căror livrare este scutită de taxa pe valoarea adăugată în interiorul tării. Acelasi regim se aplică pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit prevederilor art. 7;

e) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de această natură, destinate activitătii de radio si televiziune;

f) importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătătii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectură si importurile de bunuri finantate direct din împrumuturi nerambursabile, acordate României de organisme internationale, de guverne străine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate, în conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;

g) importul următoarelor bunuri: mostrele fără valoare comercială, materialele publicitare si de documentare, bunurile de origine română, bunurile străine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate în străinătate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garantie, bunurile care se înapoiază în tară ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h) importul bunurilor efectuate în România de către fortele statelor membre NATO pentru uzul acestor forte sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului comun de apărare.

 

SUBSECTIUNEA a 3-a

Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare si pentru transportul international

 

Art. 11. - (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată:

a) exportul de bunuri, transportul si prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, bunurile comercializate prin magazinele duty-free, precum si prin magazinele situate în aeroporturile internationale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la iesirea din tară;

b) transportul international de persoane în si din străinătate, precum si prestările de servicii legate direct de acesta;

c) transportul de marfă si de persoane, în si din porturile si aeroporturile din România, cu nave si aeronave sub pavilion românesc, comandate de beneficiari din străinătate;

d) trecerea mijloacelor de transport de mărfuri si de călători cu mijloace de transport fluvial specializate, între România si statele vecine;

e) transportul, prestările de servicii accesorii transportului, precum si alte prestări de servicii aferente mărfurilor din import si a căror contravaloare este inclusă în baza de impozitare conform art. 19 alin. (1) si (2);

f) livrările de bunuri destinate utilizării pe nave si aeronave sau încorporării în nave si aeronave, care prestează transporturi internationale de persoane si de mărfuri;

g) prestările de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor si aeronavelor care efectuează transporturi internationale de persoane si de mărfuri, precum si pentru încărcătura lor;

h) reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din străinătate;

i) alte prestări de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate, în conditiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei legi;

j) prestările de servicii pentru navele aflate în proprietatea companiilor de navigatie care îsi desfăsoară activitatea în regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrările de nave în întregul lor către aceste companii;

k) livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe bază de reciprocitate;

livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea directă a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si a personalului acestora;

l) bunurile cumpărate din expozitiile organizate în România, precum si din reteaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărătorul care nu are domiciliul sau sediul în România;

m) livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;

n) constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lăcasurilor de cult religios;

o) livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995;

p) livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”;

r) prestările de servicii efectuate de intermediari care actionează în numele sau în contul altuia, atunci când intervin în operatiunile prevăzute în prezentul articol;

s) livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate pentru fortele statelor membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului comun de apărare. În cazul în care bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara tării si pentru prestările de servicii, scutirea se acordă potrivit unei proceduri de restituire a taxei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-g), i) si r) justificarea regimului de scutire se realizează pe baza documentelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

(3) Pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) lit. k)-p) aplicarea regimului de scutire se realizează în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Pentru lucrările de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente perioadei în care au beneficiat de aplicarea cotei zero, conform prevederilor art. 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, se realizează conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

SUBSECTIUNEA a 4-a

Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

 

Art. 12. - Se scutesc de taxa pe valoarea adăugată următoarele operatiuni, cu conditia ca acestea să nu ducă la utilizare si/sau consumare finală:

a) operatiunile de perfectionare activă prevăzute la cap. VII, sectiunea a IV-a din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;

b) bunurile realizate în regim de perfectionare activă, potrivit prevederilor cap. VII, sectiunea a IV-a, art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 141/1997, de persoane impozabile cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate si care din dispozitia acestora sunt livrate în antrepozite vamale aflate pe teritoriul României;

c) introducerea în tară de bunuri plasate în regim vamal suspensiv cu exonerarea totală de la plata drepturilor de import, potrivit prevederilor Codului vamal al României;

d) introducerea de bunuri în zonele libere direct din străinătate, în vederea simplei depozitări a acestora, fără întocmirea de formalităti vamale;

e) introducerea de mărfuri în zonele libere direct din străinătate, precum si operatiunile comerciale de vânzare-cumpărare a acestora între diversi operatori în perimetrul zonelor libere si care ulterior acestor operatiuni părăsesc în aceeasi stare teritoriul zonelor libere cu destinatie externă, fără întocmirea de declaratii vamale;

f) prestările de servicii legate direct de operatiunile prevăzute la lit. a)-e).

 

CAPITOLUL II

Persoane obligate la plata taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 13. - (1) Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se plăteste de către:

a) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, pentru operatiuni taxabile;

b) titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actionează în numele si din ordinul titularului operatiunii de import, indiferent dacă sunt sau nu înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată la organele fiscale, cu exceptia importurilor scutite conform art. 10;

c) persoanele fizice, pentru bunurile introduse în tară potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;

d) persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil în România, beneficiare ale prestărilor de servicii prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adăugată, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată la organele fiscale.

(2) În situatia în care persoana care realizează operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil în România, aceasta este obligată să desemneze un reprezentant fiscal domiciliat în România, care se angajează să îndeplinească obligatiile ce îi revin conform prevederilor prezentei legi.

(3) Beneficiarii prestărilor de servicii pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit criteriilor de aplicare teritorială stabilite la art. 7, sunt obligati la plata taxei pe valoarea adăugată, dacă prestatorii din străinătate nu au îndeplinit obligatia desemnării unui reprezentant fiscal domiciliat în România.

 

CAPITOLUL III

Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 14. - Faptul generator al taxei pe valoarea adăugată ia nastere în momentul efectuării livrării de bunuri si/sau în momentul prestării serviciilor, cu exceptiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 15. - Pentru operatiunile prevăzute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea adăugată ia nastere la:

a) data înregistrării declaratiei vamale, în cazul bunurilor plasate în regim de import;

b) data primirii facturii externe pentru serviciile contractate de persoane impozabile din România cu prestatori cu sediul sau domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se consideră a fi în România;

c) data plătii prestatorului extern, în cazul plătilor efectuate fără factură pentru serviciile contractate de persoane impozabile din România cu prestatori cu sediul sau domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se consideră a fi în România;

d) data la care bunurile aflate într-un regim vamal suspensiv sunt plasate în regim de import;

e) data stabilirii debitului pe bază de factură pentru prestările de servicii care dau loc la decontări sau plăti succesive, acestea fiind considerate că au fost efectuate în momentul expirării perioadelor aferente acestor decontări sau plăti;

f) data vânzării bunurilor către beneficiari, în cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;

g) data emiterii documentelor în care se consemnează preluarea de către persoane impozabile a unor bunuri achizitionate sau fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăsurată de acestea sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice în mod gratuit;

h) data documentelor prin care se confirmă prestarea de către persoane impozabile a unor servicii în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăsurată de acestea sau pentru alte persoane fizice ori juridice în mod gratuit;

i) data colectării monedelor din masina pentru mărfurile vândute prin masini automate;

j) termenele de plată a ratelor prevăzute în contracte pentru operatiunile de leasing.

Art. 16. - (1) Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde plătitorului de taxă pe valoarea adăugată, la o anumită dată, plata taxei datorate bugetului de stat.

(2) Exigibilitatea ia nastere concomitent cu faptul generator, cu exceptiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Pentru livrările de bunuri cu plata în rate exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data prevăzută pentru plata ratelor.

(4) Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată este anticipată faptului generator atunci când:

a) factura fiscală este emisă înaintea efectuării livrării bunurilor sau prestării serviciilor;

b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se încasează înaintea efectuării livrării bunurilor sau prestării serviciilor;

c) se încasează avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:

1. plata importurilor si a datoriei vamale stabilite potrivit legii;

2. realizarea productiei destinate exportului;

3. efectuarea de plăti în contul clientului;

4. livrări de bunuri si prestări de servicii scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(5) Pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii care se efectuează continuu - energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă, servicii telefonice si altele similare - exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data stabilirii debitului beneficiarului pe bază de factură fiscală sau alt document legal.

(6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor încasate de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care au câstigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale statului român sau garantate de acesta, ia nastere la data facturării situatiilor de lucrări.

(7) Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrărilor de constructii-montaj ia nastere la data încheierii procesului-verbal de receptie definitivă sau, după caz, la data încasării sumelor, dacă încasarea este anterioară acestuia.

(8) Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru lucrările imobiliare intervine la data încasării avansurilor pe bază de situatii de lucrări, dar antreprenorii pot să opteze pentru plata taxei pe valoarea adăugată la data livrării, în conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. - (1) Pentru livrările de masini industriale, mijloace de transport destinate realizării de activităti productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de măsură si control, automatizări si produse de software, care au fost produse cu cel mult un an înaintea vânzării si nu au fost niciodată utilizate, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată se amână în următoarele conditii:

a) pe perioada de realizare a investitiei, până la punerea în functiune a acesteia, respectiv până la data de 25 a lunii următoare datei de punere în functiune a investitiei, dar nu mai mult de 12 luni de la data începerii investitiei, când livrările respective se efectuează către întreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, precum si către societătile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative*), cu modificările ulterioare, care îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea în zona defavorizată, în vederea efectuării de investitii în zonele defavorizate;

b) pe perioada de realizare a investitiei, până la punerea în functiune a acesteia, respectiv până pe data de 25 a lunii următoare datei de punere în functiune a investitiei, dar nu mai mult de 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Economiei si Comertului, când livrările respective se efectuează către persoane impozabile care realizează investitii care se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie.

(2) Amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se realizează astfel:

a) beneficiarii prevăzuti la alin. (1) au obligatia să achite în numele furnizorului taxa pe valoarea adăugată direct la bugetul statului, la termenele prevăzute la alin. (1), sau să compenseze această taxă cu taxa de rambursat rezultată din decontul lunii precedente depus la organele fiscale.

Taxa pe valoarea adăugată achitată sau compensată devine deductibilă si se înscrie în decontul de taxă pe valoarea adăugată din luna respectivă. Cu suma achitată sau compensată se va diminua corespunzător datoria fată de furnizor. În situatia în care beneficiarii nu achită sau nu compensează taxa pe valoarea adăugată la termenele prevăzute la alin. (1), vor fi obligati să plătească dobânzi si penalităti de întârziere în cuantumul stabilit pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat;

b) furnizorii vor înregistra ca taxă neexigibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor prevăzute la alin. (1), pentru care nu mai au obligatia de plată la bugetul de stat. În luna în care beneficiarii achită sau compensează taxa pe valoarea adăugată respectivă, taxa devine exigibilă, dar furnizorii îsi vor reduce corespunzător suma taxei colectate si concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnată în conturile de clienti. Furnizorii nu vor fi obligati la plata de dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata în termen de către beneficiari a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată a cărei exigibilitate a fost amânată potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Atestarea dreptului de amânare a exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată se realizează în conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică numai în conditiile în care beneficiarii livrărilor prevăzute la alin. (1) sunt înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată la organele fiscale.


*) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat prin Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002

 

CAPITOLUL IV

Baza de impozitare

SECTIUNEA 1

În interiorul tării

 

Art. 18. - (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:copyrightdsc.net

a) pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinută sau care urmează a fi obtinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) preturile de achizitie sau, în lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrării/prestării, pentru operatiunile prevăzute la art. 3 alin. (4) si la art. 4 alin. (3);

c) compensatia pentru operatiunile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) si la art. 4 alin. (2).

(2) Sunt cuprinse în baza de impozitare:

a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului.

(3) Nu se cuprind în baza de impozitare următoarele:

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor în vederea stimulării vânzărilor, în conditiile prevăzute în contractele încheiate;

b) penalizările, precum si sumele reprezentând dauneinterese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, solicitate pentru neîndeplinirea totală sau partială a obligatiilor contractuale;

c) dobânzile percepute pentru: plăti cu întârziere, vânzări cu plata în rate, operatiuni de leasing;

d) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului si care apoi se decontează acestuia;

e) ambalajele care circulă între furnizorii de marfă si clienti, prin schimb, fără facturare.

(4) Baza de impozitare se reduce corespunzător:

a) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse în facturi ori în alte documente legal aprobate, precum si în cazul retururilor de până la 15% din presa scrisă;

b) în situatia în care reducerile de pret prevăzute la alin. (3) lit. a) sunt acordate conform contractelor încheiate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

c) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

 

SECTIUNEA a 2-a

La importul de bunuri

 

Art. 19. - (1) Pentru bunurile importate baza de impozitare este constituită din valoarea în vamă, determinată potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate potrivit legii.

(2) Sunt cuprinse în baza de impozitare, în măsura în care nu au fost cuprinse în baza de impozitare determinată potrivit alin. (1), cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin după intrarea bunului în tară până la primul loc de destinatie a bunurilor.

(3) Prin primul loc de destinatie se întelege locul care figurează pe documentul de transport care însoteste bunurile la intrarea în tară.

(4) Nu sunt cuprinse în baza de impozitare elementele prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. a)-c) si e).

(5) În cazul în care elementele care servesc la determinarea bazei de impozitare la import sunt exprimate într-o valută străină, cursul de schimb la care se face evaluarea este cel stabilit pentru calculul valorii în vamă.

 

CAPITOLUL V

Cotele de impozitare si calculul taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 20. - (1) În România cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% si se aplică operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(2) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adăugată.

(3) Pentru cazurile în care exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată nu coincide cu faptul generator, prevăzute la art. 16 alin. (3)-(6), se aplică cotele în vigoare la data la care taxa devine exigibilă. Pentru operatiunile prevăzute la art. 16 alin. (4), în situatia modificării cotelor, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adăugată. Regularizarea se efectuează prin refacturarea integrală a contravalorii livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii cu cotele în vigoare la data la care ia nastere faptul generator si scăderea în cadrul aceleiasi facturi a sumelor facturate anterior.

Art. 21. - (1) Taxa pe valoarea adăugată se calculează prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare determinate în conditiile stabilite în cap. IV.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), taxa pe valoarea adăugată se calculează prin aplicarea cotei recalculate, determinată potrivit metodologiei stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, asupra:

a) sumelor obtinute din vânzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amănuntul - magazine comerciale,

consignatii, unităti de alimentatie publică sau alte unităti care au relatii directe cu populatia, ale căror preturi cuprind si taxa pe valoarea adăugată;

b) sumelor obtinute din unele prestări de servicii - transport, postă, telefon, telegraf si altele de aceeasi natură - ale căror tarife practicate cuprind si taxa pe valoarea adăugată;

c) sumelor obtinute din vânzarea de bunuri pe bază de licitatie, pe bază de evaluare sau de expertiză, precum si pentru alte situatii similare;

d) compensatiei, pentru transferul dreptului de proprietate a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile în domeniul public, în conditiile prevăzute de legislatia referitoare la proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

 

CAPITOLUL VI

Regimul deducerilor

 

Art. 22. - (1) Dreptul de deducere ia nastere în momentul în care taxa pe valoarea adăugată deductibilă devine exigibilă.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru operatiunile prevăzute mai jos dreptul de deducere ia nastere:

a) la data plătii efective sau, după caz, la data compensării cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiază de suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată în vamă, prevăzute la art. 29 lit. D.c);

b) la data plătii efective sau, după caz, la data compensării cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operatiunile prevăzute la art. 17.

(3) Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adăugată numai persoanele impozabile înregistrate la organele fiscale teritoriale ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(4) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor destinate realizării de:

a) operatiuni taxabile;

b) livrări de bunuri si/sau prestări de servicii scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;

c) actiuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum si pentru alte actiuni prevăzute în legi, cu respectarea limitelor si destinatiilor prevăzute în acestea;

d) operatiuni rezultând din activităti economice prevăzute la art. 2 alin. (2), efectuate în străinătate, care ar da drept de deducere dacă aceste operatiuni ar fi realizate în interiorul tării;

e) operatiuni prevăzute la art. 3 alin. (6) si (7), dacă taxa pe valoarea adăugată ar fi aplicabilă transferului respectiv.

(5) Taxa pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (4) pe care persoana impozabilă are dreptul să o deducă este:

a) taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, si pentru prestările de servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi fie prestate de către o altă persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

b) taxa pe valoarea adăugată achitată, pentru bunurile importate prevăzute la art. 29 lit. D.b);

c) taxa pe valoarea adăugată achitată sau compensată cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiază de suspendarea plătii taxei în vamă prevăzute la art. 29 lit. D.c);

d) taxa pe valoarea adăugată evidentiată în decontul privind taxa pe valoarea adăugată, pentru operatiunile prevăzute la art. 29 lit. D.d)-f);

e) taxa pe valoarea adăugată achitată de beneficiar în numele furnizorului sau compensată cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operatiunile prevăzute la art. 17.

(6) Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevăzute la alin. (4) cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmează a se reflecta în cheltuielile de productie, de investitii sau de circulatie, după caz.

Art. 23. - (1) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si/sau serviciilor care sunt utilizate de către o persoană impozabilă pentru efectuarea atât de operatiuni ce dau drept de deducere, cât si de operatiuni care nu dau drept de deducere se determină în raport cu gradul de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere.

(2) Modul de determinare a gradului de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată orice persoană impozabilă trebuie să justifice suma taxei cu următoarele documente:

a) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele său, de către persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată;

b) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. b), cu declaratia vamală de import sau actul constatator al organelor vamale;

c) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. c), cu declaratia vamală emisă pe numele său si documentul care confirmă achitarea taxei pe valoarea adăugată sau, în cazul compensării, decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii precedente, din care rezultă taxa de rambursat, si nota contabilă prin care s-a efectuat compensarea;

d) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. d), cu factura externă sau documentul care atestă plata prestatorului extern, în cazul plătilor fără factură, si nota contabilă în care se consemnează taxa pe valoarea adăugată aferentă operatiunilor respective, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă;

e) pentru deducerea prevăzută la art. 22 alin. (5) lit. e), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele său de către persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, si documentul care confirmă achitarea taxei pe valoarea adăugată sau, în cazul compensării, decontul privind taxa pe valoarea adăugată aferent lunii precedente, din care rezultă taxa de rambursat, si nota contabilă prin care s-a efectuat compensarea.

(2) Nu poate fi dedusă taxa pe valoarea adăugată aferentă intrărilor referitoare la:

a) operatiuni care nu au legătură cu activitatea economică a persoanelor impozabile;

b) bunuri/servicii achizitionate de furnizori/prestatori în contul clientilor si care apoi se decontează acestora;

c) servicii de transport, hoteliere, alimentatie publică si altele de aceeasi natură, prestate pentru persoane impozabile care desfăsoară activitate de intermediere în turism;

d) băuturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol;

e) bunurile lipsă sau depreciate calitativ în timpul transportului, neimputabile, pe baza documentelor întocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator si pentru înregistrarea lor în gestiunea persoanei impozabile.

(3) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizării obiectivelor proprii de investitii, stocurilor de produse cu destinatie specială finantate din sumele încasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de către persoane impozabile înregistrate la organele fiscale ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, se deduce potrivit prevederilor art. 22. Cu taxa pe valoarea adăugată dedusă pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor reîntregi în mod obligatoriu disponibilitătile de investitii. Sumele deduse în cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plăti aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat sau bugetele locale. La încheierea exercitiului financiar sumele deduse si neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice. Unitătile care au la finele anului fiscal taxă de rambursat, rezultată din decontul de taxă pe valoarea adăugată, pot compensa această taxă cu sumele deduse si neutilizate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru operatiunile prevăzute în acest alineat.

Art. 25. - (1) Dreptul de deducere se exercită lunar prin scăderea taxei deductibile din suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată facturată pentru bunurile livrate si/sau serviciile prestate, denumită taxa colectată.

(2) Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate în cursul unei luni.

(3) Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileste lunar pe bază de deconturi ale plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată, ca diferentă între taxa colectată si taxa dedusă potrivit legii. În situatia în care taxa dedusă potrivit legii este mai mare decât taxa colectată, rezultă taxa de rambursat, iar în situatia în care taxa colectată este mai mare decât taxa dedusă potrivit legii, rezultă taxa de plată la bugetul de stat.

Art. 26. - (1) Taxa de rambursat pentru luna de raportare stabilită prin decontul de taxă pe valoarea adăugată conform art. 25 alin. (3) se regularizează în ordinea următoare:

a) prin compensarea efectuată de persoana impozabilă în limita taxei rămase de plată rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor următoare, după caz, fără avizul organului fiscal, la întocmirea decontului de taxă pe valoarea adăugată;

b)*) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligatii datorate si neachitate către bugetul de stat, obligatii datorate la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, inclusiv dobânzile si penalitătile de orice fel aferente acestora;

c)*) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligatii datorate si neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetele locale, inclusiv dobânzile si penalitătile de orice fel aferente acestora. Ordonatorii de credite care răspund prin lege de colectarea veniturilor respective vor comunica lunar la organele fiscale teritoriale datoriile pe care le au agentii economici fată de aceste bugete si/sau fonduri;

d) rambursarea efectuată de organele fiscale.

(2) Taxa de plată stabilită prin decontul de taxă pe valoarea adăugată conform art. 25 alin. (3) se achită bugetului de stat la termenul prevăzut la art. 29 lit. D.a).

Art. 27. - (1) Persoanele impozabile pot solicita ori rambursarea cu control anticipat, ori rambursarea cu control ulterior a diferentei de taxă rămase după compensarea efectuată conform art. 26 alin. (1).

(2) Rambursarea cu control anticipat se efectuează de organele fiscale teritoriale în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza verificărilor efectuate de organele de control fiscal.

(3) Rambursarea cu control ulterior se efectuează de organele fiscale teritoriale în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare, pentru persoanele impozabile care se încadrează în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, cu verificarea ulterioară efectuată de organele de control fiscal în termen de maximum 1 an de la data rambursării efective. Dacă se dovedeste că suma rambursată este gresită, organele fiscale pot solicita restituirea sumei respective în conformitate cu prevederile pentru taxa pe valoarea adăugată neplătită.

(4) Rambursarea taxei pe valoarea adăugată poate fi solicitată lunar.

Art. 28. - Prin normele de aplicare a prezentei legi se stabilesc conditiile în care, pentru rambursările de taxă pe valoarea adăugată, organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice pot solicita constituirea de garantii personale sau solidare, în conditiile legii.


*) Literele b) si c) au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată

 

Art. 29. - Persoanele impozabile care realizează operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere au următoarele obligatii:

A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:

a) la începerea activitătii, precum si în cazurile si în conditiile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile sunt obligate să se înregistreze ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, urmând procedurile privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe;

b) să solicite organului fiscal scoaterea din evidentă ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în caz de încetare a activitătii, în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situatia respectivă.

B. Cu privire la întocmirea documentelor:

a) să consemneze livrările de bunuri si/sau prestările de servicii în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate si să completeze în mod obligatoriu următoarele date: denumirea, adresa si codul fiscal ale furnizorului/prestatorului si, după caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, cantitătile, după caz, pretul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fără taxă pe valoarea adăugată, suma taxei pe valoarea adăugată.

Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adăugată mai mare de 50 milioane lei inclusiv, la aceste documente se anexează si copia de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

b) persoanele impozabile plătitoare de taxă pe valoarea adăugată sunt obligate să solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si să verifice întocmirea corectă a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a taxei pe valoarea adăugată mai mare de 50 milioane lei sunt obligate să solicite si copia de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorului/prestatorului. Primirea si înregistrarea în contabilitate de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate care nu contin datele prevăzute a fi completate în mod obligatoriu la lit. a), precum si lipsa copiei de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorului/prestatorului în cazul cumpărărilor cu o valoare a taxei pe valoarea adăugată mai mare de 50 milioane lei inclusiv,

determină pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente;

c) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată nu au obligatia să emită facturi fiscale în cazul următoarelor operatiuni:

1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe bază de bilete de călătorie si abonamente;

2. vânzări de bunuri si/sau prestări de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin acte normative în vigoare;

3. vânzări de bunuri si/sau prestări de servicii pentru populatie pe bază de documente fără nominalizări privind cumpărătorul. La cererea cumpărătorilor, furnizorii/prestatorii pot să emită facturi fiscale pe care vor înscrie: suma încasată, numărul si data documentului prin care s-a efectuat plata de către beneficiar;

d) importatorii sunt obligati să întocmească declaratia vamală de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, să determine baza de impozitare pentru bunurile importate potrivit art. 19 si să calculeze taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat.

C. Cu privire la evidenta operatiunilor:

a) să tină evidenta contabilă potrivit legii, astfel încât să poată determina baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate, precum si cea deductibilă aferentă intrărilor;

b) să asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevăzute de reglementările în domeniul taxei pe valoarea adăugată;

c) să întocmească si să depună lunar la organul fiscal, până la data de 25 a lunii următoare inclusiv, decontul privind taxa pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice;

d) să furnizeze organelor fiscale toate justificările necesare în vederea stabilirii operatiunilor realizate atât la sediul principal, cât si la subunităti;

e) să contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile asocierilor în participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adăugată revin asociatului care contabilizează veniturile si cheltuielile potrivit contractului încheiat între părti. La sfârsitul perioadei de raportare veniturile si cheltuielile, înregistrate pe naturi, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate între părti fără respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea adăugată în cotele prevăzute de lege.

D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adăugată:

a) să achite taxa pe valoarea adăugată datorată, potrivit decontului întocmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare inclusiv;

b) să achite taxa pe valoarea adăugată, aferentă bunurilor plasate în regim de import, la organul vamal, cu exceptia operatiunilor de import scutite de taxa pe valoarea adăugată;

c) prin derogare de la prevederile lit. b), se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:

1. masinile industriale, mijloacele de transport destinate realizării de activităti productive, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări, care au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în tară si nu au fost niciodată utilizate, importate de către întreprinderile mici si mijlocii astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, în vederea realizării de investitii, pe perioada de realizare a investitiei, până la punerea în functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data începerii investitiei;

2. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări, mijloace de transport destinate realizării de activităti productive, care au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în tară si nu au fost niciodată utilizate, importate de către societătile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum si de către persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, care îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea în zona defavorizată, în vederea efectuării de investitii în zonele defavorizate, pe perioada de realizare a investitiei, până la punerea în functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data începerii investitiei;

3. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări, mijloace de transport destinate realizării de activităti productive, care au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în tară si nu au fost niciodată utilizate, importate de către persoane impozabile care realizează investitii care se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe perioada de realizare a investitiei, până la punerea în functiune a acesteia, dar nu mai mult de 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Economiei si Comertului; masinile industriale, utilajele, instalatiile si echipamentele care se importă în vederea efectuării si derulării investitiilor prin care se realizează o unitate productivă nouă, se dezvoltă capacitătile existente sau se retehnologizează fabrici, sectii, ateliere, precum si masinile agricole si mijloacele de transport destinate realizării de activităti productive, pe termen de 120 de zile de la data efectuării importului. De asemenea, se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în tară sau sunt deficitare, importate în vederea realizării obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată în vamă pentru importurile prevăzute la pct. 1, 2, 3 si 4 se face în conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;

d) taxa pe valoarea adăugată aferentă operatiunilor de leasing contractate cu locatori/finantatori din străinătate se achită de către persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzută prin contract data de plată a ratelor si/sau pe data de 25 a lunii următoare celei în care au avut loc plăti de avansuri. Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor evidentia taxa aferentă acestor operatiuni, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, în decontul privind taxa pe valoarea

adăugată întocmit pentru luna în care este prevăzută prin contract data pentru plata ratelor si/sau luna în care au loc plăti de avansuri. Dacă la expirarea contractului de leasing bunurile care au făcut obiectul acestuia trec în proprietatea beneficiarului, taxa pe valoarea adăugată datorată pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective se achită la organele vamale;

e) taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor contractate de beneficiari din România cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit art. 7 lit. c), exclusiv operatiunile de leasing contractate cu locatori/finantatori din străinătate, care sunt reglementate la lit. d), se achită de către persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost primită factura externă sau pe data de 25 a lunii următoare celei în care a fost efectuată o plată fără factură către prestatorul extern. În cazul persoanelor înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, taxa aferentă acestor operatiuni se consemnează în decontul privind taxa pe valoarea adăugată, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, în luna în care a fost primită factura externă sau a fost efectuată o plată fără factură către prestatorul extern;

f) prevederile lit. e) se aplică si serviciilor contractate de beneficiari din România cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit art. 7 lit. a), b) si d), în situatia în care prestatorul extern nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România;

g) să achite taxa datorată bugetului de stat, anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidentă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în caz de încetare a activitătii;

h) în cazul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, dacă din decontul privind taxa pe valoarea adăugată din luna precedentă rezultă taxa de rambursat, acestea au dreptul să compenseze această sumă cu suma datorată potrivit prevederilor lit. c).

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Modelul si continutul formularelor de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, jurnale pentru cumpărări, jurnale pentru vânzări, borderouri zilnice de vânzare/încasare si alte documente necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se stabilesc de Ministerul Finantelor Publice si sunt obligatorii pentru plătitorii de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 31. - (1) Corectarea taxei pe valoarea adăugată determinate în mod eronat, înscrisă în facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, se va efectua astfel:

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează si se emite un nou document;

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectuează prin emiterea unui nou document cu valorile înscrise cu semnul minus, în care se va mentiona numărul documentului corectat si concomitent se emite un nou document corect. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, si vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna în care a avut loc corectarea.

(2) Reducerea bazei de impozitare prevăzută la art. 18 alin. (4) se realizează prin emiterea de către furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii a unor noi documente cu valorile înscrise cu semnul minus, care vor fi transmise si beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, si vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna în care s-a efectuat reducerea.

Art. 32. - (1) Organele de control fiscal au dreptul să efectueze verificări si investigatii la persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată, privind respectarea prezentei legi, inclusiv asupra înregistrărilor contabile. În acest scop persoanele impozabile au obligatia să prezinte evidentele si documentele aferente.

(2) În situatia în care, în urma verificării efectuate, rezultă erori sau abateri de la normele legale, organele de control fiscal au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adăugată deductibile si facturate.

(3) În cazul în care facturile fiscale, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc ori sunt incomplete în ceea ce priveste cantitătile, preturile si/sau tarifele practicate pentru livrări de bunuri si/sau prestări de servicii, organele de control fiscal vor proceda la impozitare prin estimare.

Art. 33. - Pentru neplata integrală sau a unei diferente din taxa pe valoarea adăugată în termenul stabilit, persoanele impozabile datorează majorări de întârziere si penalităti de întârziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.

Art. 34. - Actele de control emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice pentru constatarea obligatiilor de plată privind taxa pe valoarea adăugată constituie titluri de creantă, care devin titluri executorii în conditiile legii.

Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 29 si 30 se sanctionează conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

(2) Depunerea cu întârziere a decontului de taxă pe valoarea adăugată se sanctionează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobată si modificată prin Legea nr. 73/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36. - Determinarea, cu rea-credintă, de către persoane impozabile a sumei taxei pe valoarea adăugată de rambursat si obtinerea nelegală, în acest fel, a unor sume de bani de la organele fiscale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 7 ani.

Art. 37. - Solutionarea contestatiilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adăugată, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor Publice, se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 38. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adăugată se constituie în cadrul Ministerului Finantelor Publice Comisia centrală fiscală, condusă de secretarul de stat cu atributii în domeniul politicii si legislatiei fiscale. Componenta si atributiile comisiei se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor acesteia.

Art. 40. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2002, cu exceptia prevederilor art. 27 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 547/2001;

b) prevederile art. 5 referitoare la scutirea de taxă pe valoarea adăugată din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificările ulterioare;

c) prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată ale art. 42 alin. (1) pentru sursele de finantare prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

d) prevederile art. 37 liniutele 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatării unor tronsoane de căi de comunicatii terestre - autostrăzi si căi ferate, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 136/1996, cu modificările ulterioare;

e) prevederile art. 173 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;

f) prevederile art. 4 alin. 2 referitoare la taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările ulterioare;

g) prevederile art. 4 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria lapierdere” la Banca Agricolă - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 166/1998, cu modificările ulterioare;

h) prevederile art. 3 lit. a), art. 4 si art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare;

i) prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din

29 august 1998, cu modificările ulterioare;

j) prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare;

k) prevederile art. 76 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare;

l) prevederile art. 26 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată si modificată prin , cu modificările si completările ulterioare;

m) prevederile art. 21 1 si 21 4 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 297/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 415/2001;

n) prevederile art. 2 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare;

o) prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001.

 

ANEXĂ       

 

LISTA

activitătilor la care se referă art. 2 alin. (5)

 

1. Telecomunicatii

2. Furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică si agent frigorific

3. Transportul de bunuri

4. Serviciile prestate de porturi si aeroporturi

5. Transportul de pasageri

6. Livrarea de bunuri noi produse pentru vânzare

7. Activitatea târgurilor si expozitiilor comerciale

8. Depozitarea

9. Activitătile organelor de publicitate comercială

10. Activitătile agentiilor de călătorie

11. Activitatea magazinelor pentru personal.