MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 septembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

545. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

546. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.071. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător

 

1.075. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor

 

1.076. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru organizarea “Casei României” cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Atena – 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

292. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic

 

809. - Ordin al ministrului sănătătii pentru adoptarea Strategiei în domeniul promovării alăptării, 2003-2012

 

Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1) lit. c), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului educatiei, cercetării si tineretului, cu ocazia celebrării celei de-a 175-a aniversări a Colegiului National din Iasi, pentru talentul si dăruirea arătate în îndelungata activitate didactică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Virgil Ioil;

- doamnei Rodica Luca;

- domnului Ovidiu Pricop;

- doamnei Doina Paula Spită;

- doamnei Eugenia Stoleriu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 septembrie 2003.

Nr. 545.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere a întregii activităti puse în slujba universitătilor germane si române, pentru promovarea limbii si culturii române în Germania, pentru sprijinul semnificativ acordat Bisericii Ortodoxe Române si unor persoane aflate în dificultate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F, “Promovarea culturii”, domnului profesor Paul Miron, Doctor Honoris Causa al Universitătii din Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 septembrie 2003.

Nr. 546.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“La controlul vamal participă, la solicitarea organelor vamale, împreună cu acestea, specialisti din cadrul Ministerului Sănătătii, Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, precum si ai altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, Directia Generală a Vămilor, Ministerul Sănătătii, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Departamentul de Comert Exterior, precum si alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor aplica normele metodologice prevăzute în anexa nr. 3 si vor asigura pregătirea personalului de specialitate.”

3. Litera c) a notei din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“c) Licentele de import se eliberează numai agentilor economici comunicati Departamentului de Comert Exterior de către ministerele de resort sau de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, după caz.”

4. Nota din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Importurile acestor produse pot fi efectuate numai de agentii economici abilitati de către ministerele de resort sau Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, după caz, conform anexei nr. 3.”

5. Titlul capitolului I al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Atributii ale ministerelor si ale Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase”

6. Punctul I.4 din capitolul I al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“I.4. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase”

7. Punctul I.5 din capitolul I al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“I.5. Departamentul de Comert Exterior”

8. Subpunctul 16 din cadrul punctului I.5 din capitolul I al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“16. Eliberează, prin Directia licente, pentru deseurile prevăzute în anexa nr. 1, licente de import agentilor economici care au obtinut acordul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Ministerului Sănătătii, precum si certificatul de abilitare emis de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.”

9. Subpunctul 17 din cadrul punctului I.5 din capitolul I al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“17. Eliberează, prin Directia licente, pentru produsele mentionate la nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 si 26 din anexa nr. 2, licente de import agentilor economici care au obtinut, după caz, acordul Ministerului Sănătătii sau al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, precum si certificatul de abilitare emis de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.”

10. Titlul punctului 4 din capitolul II al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“4. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase”

11. Partea introductivă a punctului III.1.1 din capitolul III al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Ministerele de resort si Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase vor pune la dispozitie unitătilor vamale si organelor interesate următoarele documente:”

12. A doua liniută a literei c.1) a punctului III.2.1.1 din capitolul III al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

" - certificatul de abilitare al agentului economic eliberat de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;”

13. Subpunctul 2.5 din cadrul punctului 2 al anexei A din capitolul IV al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“2.5. Certificatul de abilitare eliberat de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.”

14. Titlul anexei F din capitolul IV al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

 

METODOLOGIE

de abilitare a agentilor economici”

 

15. Punctul 1 al anexei F din capitolul IV al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Certificatul de abilitare, conform modelului prevăzut în anexa F 1, va fi eliberat de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.”

16. Partea dispozitivă a punctului 2 al anexei F din capitolul IV al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“În scopul obtinerii certificatului de abilitare, agentii economici vor prezenta Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase următoarea documentatie:”

17. Sintagmele “Ministerul Industriei” si, respectiv, “Presedinte/director” din cuprinsul anexei F 1 din capitolul IV al normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3 se înlocuiesc cu sintagmele “Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase” si, respectiv, “Director general”.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctul 30 al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.071.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.075.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere obiectivele Tratatului de întelegere, cooperare si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996,

luând în considerare stadiul actual si evolutia relatiilor dintre cele două tări,

în dorinta de a dezvolta si consolida în continuare relatiile bilaterale în toate domeniile, în privinta desfiintării reciproce a obligativitătii vizelor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Cetătenii statului uneia dintre părtile contractante, titulari ai unui document de călătorie valabil dintre cele enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul acord, pot intra si iesi în/de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, de mai multe ori, prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului international, si pot rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pentru o perioadă de până la 90 (nouăzeci) de zile într-un interval de 6 (sase) luni de la data primei intrări, fără viză.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetătenii statului uneia dintre părtile contractante, titulari ai unui pasaport diplomatic sau de serviciu valabil, care sunt acreditati la misiunile diplomatice sau oficiile consulare aflate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante ori sunt reprezentanti ai uneia dintre părtile contractante la organizatii internationale ale căror sedii se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pot intra, rămâne si iesi pe/de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante fără viză sau altă autorizatie specială, pe toată durata misiunii lor. De aceste drepturi beneficiază si sotii si copiii acestora cu care gospodăresc împreună, dacă sunt titulari de pasapoarte diplomatice sau de serviciu, române sau maghiare, valabile.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Cetătenii statului uneia dintre părtile contractante, care doresc să intre pe teritoriul statului celeilalte părti contractante în scopul unei sederi de peste 90 de zile, al angajării în muncă ori desfăsurării unor activităti prin care realizează venituri, trebuie să posede o viză obtinută în prealabil.

(2) Acordarea permisului de sedere si aprobarea stabilirii domiciliului se realizează în conformitate cu legislatiile interne ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

Cetătenii statului uneia dintre părtile contractante sunt obligati ca în timpul sederii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante să respecte legislatia acestuia.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu aduce atingere dreptului părtilor contractante de a refuza intrarea sau sederea pe teritoriile statelor lor persoanelor declarate indezirabile, respectiv a celor care nu îndeplinesc conditiile de intrare sau de sedere.

 

ARTICOLUL 6

 

Cetătenii statului uneia dintre părtile contractante, ale căror documente de călătorie au fost pierdute, deteriorate, distruse ori au dispărut pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, sunt obligati să depună o declaratie la autoritătile competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverintă în acest sens, pe baza căreia reprezentanta diplomatică sau consulară a statului ai cărui cetăteni sunt persoanele în cauză le va elibera un nou document de călătorie. Iesirea de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante se face pe baza noului document de călătorie si a adeverintei întocmite de autoritătile competente, nefiind necesar un alt permis.

 

ARTICOLUL 7

 

Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată temporar, în parte sau în totalitate, de către oricare dintre părtile contractante, pentru motive ce tin de ordinea, siguranta sau sănătatea publică. Partea contractantă care a initiat suspendarea, respectiv încetarea suspendării, notifică imediat celeilalte părti contractante luarea acestei măsuri, în scris, pe cale diplomatică. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării, produce efecte de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) În decurs de 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului acord, părtile contractante îsi vor trimite pe cale diplomatică specimenele documentelor de călătorie enumerate în anexă, precum si descrierea acestora.

(2) În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului acord, una dintre părtile contractante modifică documentele de călătorie enumerate în anexă sau introduce noi documente de călătorie, va notifica aceasta celeilalte părti contractante pe cale diplomatică, cu 30 (treizeci) de zile înainte de punerea lor în circulatie, anexând specimenele, precum si descrierea acestora.copyrightdsc.net

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Părtile contractante îsi vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la primirea ultimei notificări.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind desfiintarea vizelor de intrare-iesire pentru călătoriile oficiale si particulare, precum si a vizelor de tranzit, semnată la Budapesta la data de 1 noiembrie 1967.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată si poate fi denuntat de către oricare dintre părtile contractante printr-o notă verbală adresată celeilalte părti contractante.

În acest caz, prezentul acord îsi încetează aplicabilitatea în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii notificării.

Semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si maghiară, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Mónika Lamperth,

ministru de interne

 

ANEXĂ

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfiintarea reciprocă a obligativitătii vizelor

 

1. Documentele de călătorie mentionate la art. 1 din prezentul acord, folosite de cetătenii maghiari, sunt următoarele:

- pasaport simplu;

- pasaport diplomatic;

- pasaport de serviciu al Ministerului Afacerilor Externe;

- pasaport de serviciu;

- pasaport de serviciu maritim;

- laissez-passer (serveste numai pentru întoarcerea pe teritoriul Republicii Ungare).

2. Documentele de călătorie mentionate la art. 1 din prezentul acord, folosite de cetătenii români, sunt următoarele:

- pasaport simplu;

- pasaport diplomatic;

- pasaport de serviciu;

- pasaport consular.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru organizarea “Casei României” cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Atena – 2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a echivalentului în lei al sumei de 130.000 euro pentru organizarea “Casei României” cu ocazia desfăsurării la Atena, în perioada 13-29 august 2004, a Jocurilor Olimpice.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2003 al Secretariatului General al Guvernului, pentru Agentia Natională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

Art. 3. - Cu suma rămasă neutilizată se diminuează bugetul Secretariatului General al Guvernului si se suplimentează Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2003.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

Art. 5. - Secretariatul General al Guvernului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.076

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic

 

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) si ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 septembrie 2003.

Nr. 292.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prin prezentele norme metodologice elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic se stabilesc criteriile, conditiile, procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistică si criteriile privind amenajarea, echiparea si dotarea zonelor de agrement nautic, precum si regulile privind desfăsurarea activitătii în acestea.

1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toti agentii economici titulari ai zonelor de agrement nautic.

2. Criteriile, conditiile si procedura de eliberare a certificatului de autorizare turistică

2.1. Criteriile si conditiile de eliberare a certificatului de autorizare turistică sunt următoarele:

2.1.1. Certificatul de autorizare turistică se eliberează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la solicitarea titularului zonei de agrement nautic.

2.1.2. Certificatul de autorizare turistică se solicită cu cel putin 30 de zile înainte de darea în folosintă a zonei de agrement nautic, în baza următoarelor documente:

a) cererea de eliberare a certificatului de autorizare turistică;

b) copia certificatului de înmatriculare la registrul comertului;

c) planul privind perimetrul delimitat ca spatiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003;

d) copia actului de detinere legală a dreptului de folosintă asupra terenului si suprafetei de apă din componenta zonei de agrement nautic;

e) fisa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotările si echipamentele de care dispune, precum si activitătile de agrement ce urmează să fie desfăsurate;

f) schita privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotările si echipamentele care deservesc zona de agrement nautic.

2.2. Procedura de eliberare si retragere a certificatului de autorizare turistică este următoarea:

2.2.1. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului procedează la verificarea zonei de agrement nautic si acordă certificatul de autorizare turistică numai dacă sunt îndeplinite conditiile privind amenajarea, echiparea si dotarea zonei de agrement nautic, conform prevederilor pct. 3.

2.2.2. Titularul zonei de agrement nautic are obligatia de a depune o copie de pe certificatul de autorizare turistică la primăria din raza teritorială în care se află zona de agrement nautic pentru obtinerea autorizatiei de functionare.

2.2.3. Certificatul de autorizare turistică se retrage de personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în următoarele situatii:

a) nerespectarea criteriilor de amenajare, echipare, dotare si a regulilor privind desfăsurarea activitătii zonei de agrement nautic prevăzute la pct. 3;

b) nedetinerea autorizatiei de functionare emise de primărie;

c) nedetinerea autorizatiei sanitare, de mediu si protectia muncii.

2.2.4. Restituirea certificatului de autorizare turistică se face după ce personalul de specialitate al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului constată remedierea deficientelor.

3. Criteriile privind amenajarea, echiparea, dotarea zonelor de agrement nautic, precum si regulile privind desfăsurarea activitătii în acestea

3.1. Zonele de agrement nautic trebuie amenajate, echipate si dotate de către titularii acestora după cum urmează:

a) zonele de agrement nautic se amenajează în perimetrele stabilite ca spatii de agrement, conform planului urbanistic al zonei aprobat;

b) perimetrul zonei de agrement nautic să fie marcat vizibil, iar culoarele de lansare la apă si limitele zonei de agrement nautic să fie delimitate prin balize;

c) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare, post de prim ajutor si grup sanitar în incintă sau la o distantă de maximum 200 m de la incintă;

d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de panou de semnalizare privind: denumirea zonei de agrement nautic, titularul acesteia, activitătile ce pot fi desfăsurate în incintă, precum si programul de functionare, drepturile si obligatiile turistilor, redactat în limba română si în două limbi de circulatie internatională;

e) agentii economici care desfăsoară activitate de agrement nautic au obligatia să afiseze tarifele practicate pentru fiecare tip de ambarcatiune;

f) agentii economici trebuie să expună la loc vizibil o copie a certificatului de autorizare turistică si a autorizatiei de functionare emise de primărie;

g) titularul zonei de agrement nautic trebuie să dispună de sistem de semnalizare a conditiilor meteo în vederea desfăsurării, respectiv încetării activitătii de agrement nautic, după caz;

h) personalul care asigură serviciile de agrement nautic trebuie să poarte echipament de lucru adecvat si ecuson cu denumirea societătii, numele si functia;

i) personalul care asigură serviciile de agrement nautic trebuie să aibă conduită ireprosabilă în relatiile cu turistii si cel putin un angajat pe schimb să cunoască una dintre limbile de circulatie internatională;

j) titularul zonei de agrement nautic este obligat să asigure recipiente în număr suficient pentru colectarea reziduurilor;

k) să fie afisate la loc vizibil pentru turisti numerele de telefon ale conducerii agentului economic care detine certificatul de autorizare turistică, precum si ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

3.2. Titularii zonelor de agrement nautic trebuie să respecte următoarele reguli privind desfăsurarea activitătii:

a) se respecte aria si profilul activitătilor ce pot fi practicate în zona de agrement nautic, potrivit aprobării acordate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, respectiv potrivit autorizatiei de functionare emise de primăria în a cărei rază teritorială se află zona de agrement nautic;

b) să respecte dreptul de folosintă publică a culoarelor de lansare la apă;

c) să nu permită accesul înotătorilor în perimetrul de apă delimitat ca zonă de agrement nautic;

d) să nu permită turistilor să depăsească limita marcată a perimetrelor de apă atribuite zonei de agrement nautic;

e) prin întreaga activitate să nu creeze nici un fel de disconfort turistilor aflati pe plajă, în apă sau în structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, alimentatie publică, agrement;

f) să respecte orarul stabilit pentru desfăsurarea activitătii de agrement nautic.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru adoptarea Strategiei în domeniul promovării alăptării, 2003-2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. MB 2.550 din 27 august 2003 al Directiei generale de asistentă medicală, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se adoptă Strategia în domeniul promovării alăptării, 2003-2012, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Scopul strategiei este de a defini cadrul în care se va face promovarea alăptării în România si de a atinge cel mai înalt standard posibil de sănătate a copilului, prin promovarea alăptării exclusive în primele 6 luni de viată si apoi continuarea alăptării până cel putin la vârsta de 1 an.

Art. 2. - Activitătile ce urmează să fie derulate în cadrul Strategiei de promovare a alăptării, 2003-2012, elaborată de Ministerul Sănătătii, vor fi coordonate, monitorizate si evaluate de Comitetul national de promovare a alăptării prin secretariatul acestuia.

Art. 3. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene, institutele de sănătate publică, maternitătile si alte unităti din subordinea Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 27 august 2003.

Nr. 809.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale (completare)

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii

comerciale autorizate

Codul unic

de înregistrare

Numărul de autorizare

la Garda Financiară Centrală

Numărul avizului

pentru autorizarea

depozitelor speciale - Ministerul Economiei

si Comertului

Adresa depozitului special

1.

PETROLEXPORTIMPORT - S.A. Bucuresti

1578364

393820

din 10 septembrie 2003

60

din 5 septembrie 2003

S.C. M & M OIL - S.R.L.

Cluj-Napoca, Str. Portelanului FN, judetul Cluj

2.

ROM OIL - S.A. Brasov

10600770

393811

din 2 septembrie 2003

61

din 5 septembrie 2003

Str. Ficusului nr. 2, comuna

Mogosoaia, judetul Ilfov

3.

ROMPETROL RAFINARE - S.A. Constanta

1860712

393818

din 8 septembrie 2003

62

din 5 septembrie 2003

Depozitul S.C. ROM OIL - S.A.Str. Ficusului nr. 2, comuna Mogosoaia, judetul Ilfov