MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.078. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat  (PSAL II)

 

1.084. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.086. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentară a statiunii Băile Herculane, judetul  Caras-Severin

 

1.087. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedintă pentru membrii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de atribuire de denumiri

 

1.088. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

1.090. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt

 

302. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-93)”, indicativ N.E. 020-03

 

303. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice  “Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”, indicativ N.E. 018-03

 

304. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul si alcătuirea structurilor de rezistentă din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)”, indicativ N.E. 019-03

 

861. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat

 

4.119. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal - 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

“Art. 3. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să implementeze procedura de lichidare voluntară la Societatea Comercială «Verachim» - S.A. Giurgiu.”

2. Punctul 1 din anexă se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.078.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren în comuna Cristesti, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru a fi dat în folosintă gratuită, pe durata existentei viitoarei constructii, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, pentru Parohia Ortodoxă Română Cristesti, judetul Mures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.084.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmite în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi dat în folosintă gratuită, pe durata existentei viitoarei constructii, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, pentru Parohia Ortodoxă Română Cristesti, judetul Mures

 

Adresa terenului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Cristesti, judetul Mures, CF 1246 Cristesti, Nr. top 449/1/2

Ministerul Administratiei si Internelor

Ministerul Culturii si Cultelor

Suprafata terenului = 645 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentară a statiunii Băile Herculane, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 800.000 mii lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Băile Herculane, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentară a statiunii Băile Herculane.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministru delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.086.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedintă pentru membrii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de atribuire de denumiri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste cuantumul indemnizatiei de sedintă pentru fiecare dintre membrii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de atribuire de denumiri, denumită în continuare comisie, ca fiind egal cu jumătate din cel al indemnizatiei de sedintă a membrilor consiliului judetean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Indemnizatia de sedintă se acordă membrilor comisiei pentru participarea efectivă la maximum două sedinte pe lună.

(2) Indemnizatia de sedintă pentru membrii comisiei este în sumă brută si impozabilă, potrivit legii, si se acordă proportional cu numărul de sedinte ale comisiei, la care persoana a participat, din numărul total al sedintelor organizate.

Art. 3. - Sumele necesare pentru plata indemnizatiilor de sedintă ale membrilor comisiei se asigură din bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministru delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.087.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.088

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române conform art. 8 din Legea nr. 21/1991

 

1. Abdo Talaat, fiul lui Dib si Fatima, cetătean libanez, născut la 6 octombrie 1966 în localitatea Al Oraika, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Andrăsesti nr. 5, bl. V23A, sc. 2, et. 5, ap. 43, sectorul 3.

2. Abou Akl Wael, fiul lui Abdul Halim si Nabile, cetătean libanez, născut la 25 octombrie 1968 în localitatea Kuweit, Kuweit, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Calea Girocului nr. 37A, ap. 7, judetul Timis.

3. Al Akhdar Hisham, fiul lui Rushdi si Hikmat, cetătean iordanian, născut la 26 octombrie 1956 în localitatea Hebron, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Iasi, str. Carpati nr. 13, bl. 655, sc. A, parter, ap. 3, judetul Iasi.

4. Ali Mohammed, fiul lui Chaloob si Naziha, cetătean irakian, născut la 7 noiembrie 1962 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în comuna Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 216, judetul Ilfov.

5. Bulut Rukiye Sevgi, fiica lui Ibrahim Halil si Nejla, cetătean turc, născută la 19 aprilie 1963 în localitatea Sanliurfa, Turcia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Argentina nr. 17, sectorul 1.

6. Dawed Marcel, fiul lui Georges si Marie, cetătean sirian, născut la 5 octombrie 1957 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, str. Dobrogeanu Gherea nr. 78, bl. B9, ap. 5, judetul Brasov.

7. El Habashi Abdel Halim Aly, fiul lui Aly si Atiat, cetătean egiptean, născut la 7 septembrie 1963 în localitatea Alexandria, Egipt, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Piata Alba Iulia nr. 3, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 3.

8. El-Haddad Salim, fiul lui Nayef si Nawal, cetătean libanez, născut la 28 februarie 1969 în localitatea Tilia, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 8, ap. 103, sectorul 3.

9. Elmiyeh Daryoush, fiul lui Abbasgholi si Saiedeh, cetătean iranian, născut la 6 decembrie 1971 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Avrig nr. 28, bl. P18 bis, ap. 95, sectorul 2.

10. Hassan Imad, fiul lui Khalil si Najla, cetătean libanez, născut la 3 noiembrie 1970 în localitatea Blida, Liban, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 139, bl. T1B, sc. 1, et. 6, ap. 21, sectorul 5.

11. Kakillioglu G.lay, fiica lui Sevket si Feriha, cetătean turc, născută la 29 mai 1971 în localitatea Kayseri, Turcia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Piata Alba Iulia nr. 7, bl. I.6, sc. 1, et. 3, ap. 17, sectorul 3.

12. Khalied Ibrahim, fiul lui Mohamed Ibrahim si Amal, cetătean sudanez, născut la 6 aprilie 1968 în localitatea Kosti, Sudan, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 3.

13. La Ferrara Gabriele, fiul lui - si Concetta, cetătean italian, născut la 16 noiembrie 1966 în localitatea Catania, Italia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Str. Ardealului (fostă Bucurestii Noi) nr. 13-15, bl. C2, sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 1.

14. Moh’d Moh’d, fiul lui Khaleel si Yusra, cetătean iordanian, născut la 7 decembrie 1969 în localitatea Al Rusefa, Iordania, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, aleea Arinii Dornei nr. 2, bl. 27, sc. 1, et. 10,

ap. 41, sectorul 6.

15. Mojtaba Saifi, fiul lui Ali si Maryam, cetătean iranian, născut la 26 iulie 1961 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 308, bl. 1E, sc. 1, et. 8, ap. 35, sectorul 4.

16. Muya Senga Jean Michel, fiul lui Muya Wa Muya si Boate Bompembe, cetătean zairez, născut la 3 februarie 1977 în localitatea Kinshasa, Congo, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Str. Nucului nr. 6, bl. V101, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3.

17. NaŤi Mirlinda, fiica lui Ylli si Diana, cetătean albanez, născută la 4 august 1975 în localitatea Tirana, Albania, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, cămin B1, et. 1, camera 112, sectorul 6.

18. Naim Maki M., fiul lui Mohammed si Khandela, cetătean irakian, născut la 3 ianuarie 1962 în localitatea Thiqar, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 240, bl. 59A, sc. 4, et. 8,

ap. 120, sectorul 2.

19. Nawar Samy, fiul lui Mahmoud si Alia, cetătean egiptean, născut la 2 aprilie 1961 în localitatea El-Dalgamoun, Egipt, cu domiciliul actual în localitatea Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 18, sc. A, ap. 7, judetul Bacău.

20. Pavel Violeta, fiica lui Iuvenalii si Roza, cetătean rus, născută la 14 iunie 1971 în localitatea Moscova, Rusia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Chisinău nr. 12, bl. B22, ap. 86, sc. B, et. 5, sectorul 2.

21. Plesnilă Galina, fiica lui Grigore si Evdochia, cetătean rus, născută la 30 ianuarie 1935 în localitatea Moscova, Rusia, cu domiciliul actual în localitatea Galati, str. Albatros nr. 1, bl. M, sc. 4, et. 1, ap. 84, judetul

Galati.

22. Saad Nahed, fiica lui Rachad si Aziza, cetătean egiptean, născută la 17 august 1951 în localitatea Cairo, Egipt, cu domiciliul actual în comuna Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 24, judetul Ilfov.

23. Saboury Alireza, fiica lui Mohammad Taghi si Iran, cetătean iranian, născută la 7 septembrie 1963 în localitatea Garmsar, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Brasoveni nr. 26, bl. 5, parter, sc. 1, ap. 3, sectorul 2.

24. Saedi Aliabady Abolfazl, fiul lui Mohammad si Fatemeh, cetătean iranian, născut la 24 august 1965 în localitatea Kashan, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, calea Bucuresti, bl. 17A, sc. 1, ap. 10, judetul Dolj.

25. Saleh Kamel, fiul lui Abdul-Wahab si Zekia-Jasem, cetătean irakian, născut la 13 aprilie 1958 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Condurache Gheorghe nr. 13, sectorul 4.

26. Tavanxhiu Sonila, fiica lui Jorgyi si Tatjana, cetătean albanez, născută la 16 iunie 1975 în localitatea Elbasan, Albania, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, cămin B2, et. 6, camera 607, sectorul 6.

27. Tsagka Theodora, fiica lui Christos si Evanthia, apatrid, născută la 16 august 1937 în localitatea Plagia, Grecia, cu domiciliul actual în localitatea Turda, Str. Macilor nr. 7A, ap. 111, judetul Cluj.

28. Turkmenoglu Mucahit, fiul lui Mahmut si Duriye, cetătean turc, născut la 1 ianuarie 1966 în localitatea Palu, Turcia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. A, et. 10, ap. 42, sectorul 2.

29. Yilmaz Ogöuz, fiul lui Mustafa si Muyesser, cetătean turc, născut la 20 septembrie 1959 în localitatea Iskenderun, Turcia, cu domiciliul actual în satul Pasărea, comuna Brănesti, judetul Ilfov.

30. Masoumi Mozafar, fiul lui Mehrali Khan si Mahbanu, cetătean iranian, născut la 20 februarie 1972 în localitatea Nahavand, Iran, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 1, bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap. 30, sectorul 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 12.000.000 mii lei, pentru municipiul Bucuresti, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru proiectarea si demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003

Nr. 1.090.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt

 

Având în vedere art. 31 lit. b) si art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 3.623/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpathian Plastics Corporation” - S.A. Vatra Dornei, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 7 octombrie 2003.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003.

Nr. 12.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-93)”, indicativ N.E. 020-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 39 din 8 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-93)”, indicativ N.E. 020-03, elaborată de INCERC, filiala Timisoara, si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Reglementarea tehnică “Instructiuni tehnice pentru calculul si alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton”, indicativ P 134-93, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 22/N/1993.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 302.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”, indicativ N.E. 018-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 41 din 8 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”, indicativ N.E. 018-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti si prevăzută

în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Reglementarea tehnică “Codul pentru calculul si alcătuirea elementelor de constructie din lemn”, indicativ NP 005-96, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 28/N/1996.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003

Nr. 303.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul si alcătuirea structurilor de rezistentă din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)”, indicativ N.E. 019-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 40 din 8 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ privind calculul si alcătuirea structurilor de rezistentă din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)”, indicativ N.E. 019-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 304.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. MB.3.371/2003,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă anexa nr. 2 care cuprinde calcularea punctajului pentru împuternicirea inspectorilor sanitari de stat, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă anexa nr. 3 privind continutul raportului de inspectie, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 330/1999 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 16 iunie 1999.

Art. 5. - Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.copyrightdsc.net

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003

Nr. 861

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Inspectia sanitară este activitatea de verificare a respectării conditiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătătii publice, parte a controlului oficial, în domeniul sănătătii publice.

Art. 2. - Activitatea de inspectie sanitară de stat se organizează de către Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii. Activitatea curentă se desfăsoară în coordonarea secretarului de stat desemnat din cadrul Ministerului Sănătătii.

Art. 3. - Activitătile integrate de control care vizează si activitatea inspectiei sanitare de stat se desfăsoară în coordonarea ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control.

Art. 4. - Activitatea de inspectie sanitară se exercită de către persoane împuternicite de către Ministerul Sănătătii, cu avizul conform al Autoritătii Nationale de Control, conform legii.

Art. 5. - Domeniile specifice ale activitătii de inspectie sanitară de stat se referă la:

- verificarea conformitătii cu prevederile normelor igienico-sanitare în vigoare a: amplasamentelor, activitătilor (inclusiv activitatea nucleară), serviciilor, produselor, factorilor de mediu de viată si de muncă, inclusiv alimentul;

- verificarea respectării reglementărilor privind starea de sănătate a personalului angajat, cunostintele, atitudinile si practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare;

- depistarea pericolelor la adresa sănătătii publice, evaluarea si analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea si/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor;

- comunicarea informatiilor despre existenta, dimensiunea si consecintele potentiale sau reale asupra sănătătii publice ale riscului identificat, persoanelor responsabile cu managementul riscului în domeniul investigat, consumatorilor si altor potentiali receptori interesati.

Art. 6. - Scopul activitătii de inspectie sanitară de stat este:

- identificarea pericolelor la adresa sănătătii publice, evaluarea si analiza riscului potential sau real, prin aprecierea probabilitătii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole;

- managementul riscului, în scopul diminuării si/sau eliminării amenintării si, implicit, a riscurilor pe care acestea le reprezintă pentru sănătatea publică;

- comunicarea riscului, prin schimbul reciproc de informatii bazate pe date stiintifice între evaluatorii de risc, persoanele responsabile cu managementul riscului în domeniul investigat, consumatori si alti potentiali receptori interesati.

Art. 7. - Activitatea de inspectie sanitară de stat constă în exercitarea controlului de stat cu privire la caracteristicile unitătilor, activitătilor si produselor, în vederea stabilirii si impunerii conformării la cerintele prevăzute de normele legale de sănătate publică din domeniile:

- productiei, fabricării, prelucrării, depozitării, transportului, distributiei si comercializării alimentelor, inclusiv în sectorul alimentatiei publice si colective;

- calitătii apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activităti umane, inclusiv a celei utilizate în scop recreativ;

- gestionării deseurilor lichide si solide si în special a celor potential periculoase;

- calitătii habitatului;

- ocrotirii si educării copiilor si tinerilor;

- bolilor profesionale, în relatia cu mediul de muncă;

- activitătilor de îngrijiri de sănătate;

- prevenirii si combaterii bolilor transmisibile;

- furnizării de servicii care presupun riscuri potentiale pentru viata sau sănătatea populatiei ori a persoanelor care execută serviciile respective;

- unitătilor de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a substantelor toxice si a cosmeticelor, săpunurilor si detergentilor;

- unitătilor cu risc radioactiv.

Art. 8. - Activitatea de inspectie sanitară de stat se desfăsoară pe baza normelor, ghidurilor si standardelor spe- cifice fiecărui domeniu de activitate.

 

CAPITOLUL II

Principii de functionare

 

Art. 9. - Activitatea de inspectie sanitară de stat se desfăsoară si functionează pe baza următoarelor principii:

- principiul impartialitătii: inspectorii sanitari de stat nu trebuie să fie supusi nici unei presiuni comerciale, financiare, politice sau de altă natură care le-ar putea influenta rationamentul;

- principiul independentei: inspectorii sanitari de stat trebuie să fie independenti în raport cu partea inspectată si nu trebuie să se angajeze în nici o activitate care să afecteze independenta lor în rationament;

- principiul confidentialitătii: inspectorii sanitari de stat trebuie să asigure confidentialitatea acelor informatii care nu sunt de interes public si care sunt obtinute în cursul desfăsurării activitătii de inspectie;

- principiul transparentei: inspectia sanitară de stat si inspectorii sanitari de stat au obligatia să-si desfăsoare activitatea într-o manieră transparentă, deschisă fată de public, prin care accesul liber si neîngrădit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informatii să constituie exceptia, în conditiile legii;

- principiul aplicării unitare: inspectia sanitară de stat si inspectorii sanitari de stat asigură respectarea legislatiei din domeniul sănătătii publice în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul tării.

 

CAPITOLUL III

Organizarea inspectiei sanitare de stat

 

Art. 10. - (1) La nivelul Ministerului Sănătătii activitatea de inspectie sanitară de stat se organizează de către Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat, condusă de un director general cu atributii de inspector sanitar de stat sef, medic primar de specialitate.

(2) Numirea inspectorului sanitar de stat sef se face prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii, cu avizul conform al ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control.

(3) Organizarea, îndrumarea si coordonarea executivă a activitătii de inspectie sanitară de stat se realizează de către directorul general, directorii generali adjuncti si de către personalul de specialitate din cadrul Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, în coordonarea ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control.

Art. 11. - (1) La nivel teritorial, inspectia sanitară de stat functionează ca serviciu în cadrul directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si este condusă de un sef de serviciu, medic primar, având una dintre specialitătile următoare: epidemiologie, igienă, medicina muncii, sănătate publică.

(2) În judetele în care conditiile permit încadrarea cu medici din specialitătile enumerate, precum si în municipiul Bucuresti, inspectia sanitară de stat se organizează pe compartimente specializate de inspectie: igiena alimentului, igiena mediului, igiena scolară, unităti sanitare si medicina muncii.

Art. 12. - (1) Inspectia sanitară de stat se exercită de către personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat, precum si de personalul de specialitate din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, împuternicit de către Ministerul Sănătătii, prin secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control, pentru a exercita această activitate, la propunerea directorului general al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii.

(2) Personalul de specialitate care este împuternicit să exercite activitatea de inspectie sanitară de stat este reprezentat de persoane cu studii superioare medicale din specialitătile epidemiologie, igienă, medicina muncii, sănătate publică, laborator clinic (microbiologie) numite inspectori sanitari de stat, asistate de personal cu pregătire medie:

asistenti principali de igienă si farmacie, numiti asistenti-inspectori; în situatia în care personalul medical de specialitate este deficitar, pot fi împuterniciti si farmacisti, biologi, chimisti, fizicieni, ingineri, cu aprobarea directiei coordonatoare din Ministerul Sănătătii si pe perioadă limitată de maximum un an.

(3) Legitimatiile nominale pentru inspectorii sanitari de stat si pentru asistentii-inspectori se tipăresc si se gestionează de către Ministerul Sănătătii, ele având semnătura secretarului de stat coordonator al activitătii de inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii.

(4) Inspectorii sanitari de stat pot face parte din echipe constituite împreună cu reprezentanti ai altor institutii de stat împuternicite să desfăsoare actiuni de inspectie, în conditiile respectării prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 13. - Inspectia sanitară de stat are competente privind desfăsurarea actiunilor de inspectie a obiectivelor, activitătilor, produselor si persoanelor din unitătile aflate în aria administrativ-teritorială de autoritate, cu exceptia celor arondate ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 14. - Activitatea de inspectie sanitară de stat este finantată de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Sănătătii în cadrul Programului comunitar de sănătate publică si din fonduri extrabugetare, în conditiile legii.

Art. 15. - Inspectorii sanitari de stat îndeplinesc o functie care implică exercitiul autoritătii de stat si au dreptul să intre în unitătile de orice tip din raza lor de autoritate, cu exceptia locuintelor, pe care le pot inspecta doar cu acordul celor care ocupă locuinta sau cu autorizarea din partea procurorului pentru efectuarea inspectiei sanitare de stat sau pentru instituirea măsurilor de prevenire si control al bolilor transmisibile.

Art. 16. - Cetătenii, angajatii, precum si conducătorii unitătilor de orice tip sunt obligati să respecte normele de sănătate publică, să ofere informatiile solicitate de inspectorii sanitari de stat si să aplice măsurile recomandate în scopul diminuării/eliminării riscurilor pentru sănătatea publică si prevenirii îmbolnăvirilor.

Art. 17. - Pentru desfăsurarea activitătii de inspectie sanitară de stat, directiile de sănătate publică trebuie să asigure mijloace tehnice, de transport si materiale necesare.

Art. 18. - Inspectia sanitară de stat trebuie să folosească în activitatea sa imprimate tipizate specifice:

proces-verbal de constatare a contraventiei, proces-verbal de recoltare de probe, raport de inspectie, decizie de suspendare a activitătii, decizie de anulare a autorizatiei sanitare de functionare, stampilă, ghiduri, norme, standarde specifice fiecărui domeniu de activitate, precum si alte documente de autoritate sanitară.

 

CAPITOLUL IV

Atributii ale inspectorilor sanitari de stat

 

Art. 19. - Inspectorul sanitar de stat sef, directorul general al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat si directorul general adjunct coordonator al activitătii de inspectie sanitară de stat au

următoarele atributii în organizarea si coordonarea activitătii de inspectie sanitară de stat curentă:

- coordonează întreaga activitate de inspectie sanitară de stat pe plan national;

- propune secretarului de stat coordonator si ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control încadrarea, împuternicirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a inspectorilor din subordine, în conditiile legii;

- monitorizează realizarea obiectivelor inspectiei sanitare de stat la nivel national;

- coordonează, organizează si propune ministrului delegat al Autoritătii Nationale de Control, după caz, actiuni speciale, în cazul producerii de calamităti naturale, evenimente deosebite, epidemii, în limita atributiilor ce îi revin pe linie de inspectie sanitară de stat;

- fundamentează si elaborează proiectul de buget pentru venituri si cheltuieli al inspectiei sanitare de stat la nivel national, pe care îl propune spre aprobare conducerii Ministerului Sănătătii, în conditiile legii;

- initiază elaborarea de reglementări în domeniul inspectiei sanitare de stat;

- emite documentele de autoritate sanitară: sesizarea altor institutii publice abilitate si carantinarea unor colectivităti sau localităti;

- constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale;

- colaborează cu alte structuri similare din alte organe de specialitate internationale si ale administratiei publice centrale sau locale, în conditiile legii;

- îndeplineste si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare stabilite de Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională de Control;

- elaborează periodic, semestrial, anual si ori de câte ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspectie sanitară de stat.

Art. 20. - Inspectorii sanitari de stat din cadrul Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii au următoarele atributii:

- monitorizează realizarea planurilor anuale de activitate a inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti;

- acordă asistentă tehnică si metodologică inspectiei sanitare de stat din teritoriu;

- colaborează cu specialisti din Ministerul Sănătătii si din unitătile subordonate la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul activitătii de inspectie sanitară de stat;

- constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale, pe întregul teritoriu national;

- elaborează metodologii, proceduri si ghiduri de aplicare a legislatiei specifice activitătii de inspectie sanitară de stat;

- participă în cadrul unor comisii de analiză a reclamatiilor care privesc calitatea inspectiei sanitare de stat la nivel teritorial si propun măsurile ce trebuie luate;

- stabilesc relatii de colaborare cu alte organizatii de profil din tară si străinătate;

- colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

Art. 21. - Coordonatorul activitătii de inspectie sanitară de stat de la nivelul directiilor de sănătate publică teritoriale este directorul executiv adjunct de medicină preventivă.

În exercitarea responsabilitătilor specifice acesta are următoarele atributii:

- coordonează si controlează întreaga activitate de inspectie sanitară de stat pe plan teritorial, asigurând integrarea activitătii în cadrul programului comunitar de sănătate publică;

- avizează planul anual de activitate al inspectiei sanitare de stat teritoriale cu programarea nominală a inspectiilor tematice si programarea numerică, săptămânală si lunară a inspectiilor sistematice;

- reprezintă inspectia sanitară de stat în relatiile cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu mass-media, si informează populatia, prin anunt public, cu privire la produsele, substantele, procedurile si practicile periculoase pentru sănătatea publică;

- propune directorului general al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii, dacă este cazul, împuternicirea ca inspectori sanitari de stat si a medicilor aflati în serviciul de supraveghere a stării de sănătate;

- propune directorului general al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii încadrarea, împuternicirea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a inspectorilor din subordine, în conditiile legii;

- stabileste si aplică măsurile necesare pentru îmbunătătirea activitătii de inspectie sanitară de stat la nivel teritorial;

- organizează si conduce la nivel teritorial actiuni speciale în cazuri de calamităti naturale, evenimente deosebite, epidemii, conform cu atributiile ce îi revin pe linie de inspectie sanitară de stat;

- fundamentează si elaborează proiectul de buget pentru venituri si cheltuieli al inspectiei sanitare de stat la nivel teritorial, pe care îl propune spre aprobare directorului general al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat din Ministerul Sănătătii;

- evaluează periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si acordă calificativul anual;

- aprobă măsurile propuse de inspectorii sanitari si emite documentele de autoritate sanitară: decizii de anulare a autorizatiei sanitare de functionare, respectiv decizii de suspendare a activitătii, retragerea notificărilor emise de Biroul de avize si autorizatii din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, sesizarea altor institutii publice abilitate si carantinarea unor colectivităti sau localităti si informează periodic asupra acestora directia coordonatoare din Ministerul Sănătătii;

- propune institutelor de sănătate publică si Ministerului Sănătătii retragerea avizelor acordate în cazul constatării neconformitătilor cu legislatia în vigoare pentru produsele avizate de către aceste institutii;

- verifică, prin sondaje sistematice, calitatea inspectiei sanitare de stat efectuate de inspectorii sanitari de stat din subordine, atât prin studierea documentelor, cât si în teren;

- coordonează informarea, formarea si perfectionarea profesională a inspectorilor la nivelul institutiei;

- în situatia în care, din anumite motive, nu îsi poate exercita atributiile (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări), directorul executiv adjunct de medicină preventivă desemnează un înlocuitor din personalul aflat în subordine.

Art. 22. - Atributiile sefului serviciului de inspectie sanitară de stat sunt:

- organizează întreaga activitate de inspectie sanitară de stat pe plan teritorial;

- întocmeste planul anual de activitate al inspectiei sanitare de stat teritoriale cu programarea nominală a inspectiilor tematice si programarea numerică, săptămânală si lunară a inspectiilor sistematice;

- urmăreste realizarea obiectivelor inspectiei sanitare de stat la nivel teritorial;

- analizează periodic si ori de câte ori este nevoie eficienta activitătii de inspectie sanitară de stat la nivel teritorial;

- întocmeste fisa postului pentru personalul din subordine;

- asigură desfăsurarea activitătilor de inspectie sanitară de stat conform programului aprobat;

- asigură confidentialitatea privind iminenta inspectiei sanitare de stat, cu exceptia unitătilor la care sunt necesare pregătiri ale procesului de productie sau intrarea în functiune a unor componente, situatii în care inspectia se comunică cu cel mult 24 de ore înainte;

- evaluează conformitatea rapoartelor de inspectie sanitară de stat întocmite de inspectorii sanitari de stat din subordine;

- constată si sanctionează contraventiile la normele igienico-sanitare, la normele de igienă în unitătile ce desfăsoară activitate nucleară, la normele de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si a bolilor profesionale la nivel teritorial si national, la solicitarea Ministerului Sănătătii;

- dispune rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor care privesc neconformările la normele de igienă si de sănătate publică sau pe cele privitoare la calitatea inspectiei sanitare de stat la nivel teritorial;

- asigură securitatea si confidentialitatea documentelor referitoare la obiectivele care au fost inspectate;

- colaborează cu alte structuri de control din alte organe de specialitate nationale si internationale si ale administratiei publice centrale sau locale;

- propune directorului executiv adjunct de medicină preventivă sesizarea institutelor de sănătate publică si Ministerului Sănătătii privind retragerea avizelor acordate în cazul constatării neconformitătilor la legislatia în vigoare pentru produsele avizate de către aceste institutii;

- îndeplineste si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare.

Art. 23. - Inspectorii sanitari de stat din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

- constată si sanctionează contraventiile la normele de igienă, conform legii;

- studiază, înainte de efectuarea inspectiei sanitare de stat, dosarul de obiectiv, metodologia de control si rapoartele de inspectie anterioare;

- solicită unitătilor controlate registrul unic de control, toate documentele si informatiile necesare evaluării riscurilor pentru sănătate;

- păstrează confidentialitatea privind iminenta inspectiei sanitare de stat, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, si confidentialitatea datelor pe care unitătile inspectate le pun la dispozitie;

- solicită, după caz, unitătilor controlate, copii de pe documentele prezentate spre examinare, care să fie verificate privind certificarea pentru conformitate de către persoane/institutii abilitate;

- prescriu unitătilor controlate pentru înlăturarea deficientelor de igienă constatate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene si responsabilităti;

- propun directorului executiv adjunct de medicină preventivă judetean suspendarea temporară a activitătii până la remedierea deficientelor, precum si anularea autorizatiei sanitare de functionare în cazul nerespectării programului de conformare;

- propun directorului executiv adjunct de medicină preventivă retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităti, inclusiv constructii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;

- propun directorului executiv adjunct de medicină preventivă retragerea avizului sanitar sau a notificării de produs, în situatia în care substantele sau produsele sunt neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic;

- opresc sau conditionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum si folosirea obiectelor, materialelor si a substantelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populatiei;

- recoltează si sigilează probe necesare pentru identificarea si analiza riscului pentru sănătate, precum si contraprobe;

- dispun măsuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum si alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile si a celor profesionale;

- verifică si răspund de respectarea legislatiei în vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale în toate unitătile sanitare;

- opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic si de tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătătii;

- respectă si aplică principiile de etică si deontologie profesională;

- participă si la alte activităti specifice.

Art. 24. - Inspectorii sanitari de stat sunt asistati în desfăsurarea activitătii de inspectie de asistenti principali de igienă sau de farmacie, numiti asistenti inspectori, care au următoarele atributii:

- însotesc inspectorul sanitar de stat la efectuarea inspectiei sanitare de stat;

- efectuează activităti de îndrumare si consultantă în unitătile cu risc epidemiologic major;

- participă, sub coordonarea inspectorului sanitar de stat, la completarea documentelor întocmite cu prilejul inspectiei sanitare de stat;

- efectuează determinări fizico-chimice în teren, utilizând aparatura si truse rapide din dotare;

- participă, sub coordonarea inspectorului sanitar de stat, la recoltarea probelor de laborator necesare pentru identificarea si evaluarea riscului pentru sănătate si asigură manipularea si transportul corecte ale acestora;

- pot fi desemnati, cu acordul inspectorului sanitar de stat sef de la nivelul Ministerului Sănătătii, să desfăsoare activităti de inspectie sanitară de stat în unităti cu riscuri minore, în situatia în care numărul inspectorilor sanitari de stat nu permite acoperirea întregului teritoriu;

- pot efectua, după caz, si alte activităti;

- în situatia în care, în cursul unei activităti de îndrumare, constată existenta unui conflict de interese sau a unor deficiente care depăsesc limita competentei lor, comunică în scris directorului executiv adjunct de medicină preventivă la nivel judetean situatia, pentru ca acesta să delege un alt inspector.

Art. 25. - (1) Personalul care desfăsoară activitatea de inspectie sanitară de stat va fi împuternicit în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Personalul care desfăsoară activitatea de inspectie sanitară de stat este supus unei proceduri de evaluare a cunostintelor profesionale de specialitate. Reconfirmările în functiile de inspectori sanitari de stat se fac cu o periodicitate de 2 ani, în urma promovării unei evaluări după următoarele criterii:

- studii: medicină, farmacie, chimie, biologie, fizică;

- cunostinte tehnice de specialitate;

- gradul de instruire: medici primari si specialisti, farmacisti primari si specialisti, chimisti, fizicieni si biologi principali si specialisti;

- cursuri de perfectionare în specialitate.

Art. 26. - Personalul superior care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, îndeplineste conditiile prevăzute la art. 12 alin. (2) si conditiile de minimum 40 de puncte calculate conform punctajului aferent criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 se împuterniceste pentru desfăsurarea activitătilor de inspectie sanitară de stat. În cazul împuternicirii ca inspectori sanitari de stat a persoanelor cu alte specialităti decât cele medicale, grila existentă se va adapta specificului acestora, numărul minim de puncte fiind de 30.

 

CAPITOLUL V

Organizarea actiunilor de inspectie sanitară de stat

 

Art. 27. - (1) La nivel teritorial, fiecare serviciu de inspectie sanitară de stat trebuie să-si organizeze si să-si actualizeze periodic evidenta obiectivelor arondate, într-un registru special si pe suport magnetic.

(2) Această evidentă va cuprinde în mod obligatoriu:

- datele de identificare a obiectivelor, codul CAEN sau domeniul de activitate;

- identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspectie.

(3) În organizarea evidentei obiectivele vor fi clasificate pe localităti, pe categorii de activităti si pe gradul de risc sanitar pe care îl implică, conform evaluărilor anterioare.

(4) Vor fi inspectate cu prioritate:

- unitătile noi cu risc;

- unitătile care înregistrează sistematic neconformităti;

- unitătile care au înregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfectii alimentare, boli profesionale, intoxicatii, infectii nozocomiale);

- unitătile care distribuie produsele în alte zone.

(5) Aplicarea scorurilor de risc sanitar se va face pe categorii de activitate:

- productia, fabricarea, prelucrarea, depozitarea, transportul, distributia si comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul alimentatiei publice si colective;

- calitatea apei pentru consum uman si a celei folosite la alte activităti umane, inclusiv a celei utilizate în scop recreativ;

- gestionarea deseurilor lichide si solide si în special a celor potential periculoase;

- calitatea habitatului;

- ocrotirea si educarea copiilor si tinerilor;

- bolile profesionale în relatia cu mediul de muncă;

- activitătile de îngrijiri de sănătate;

- prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

- furnizarea de servicii care presupun riscuri potentiale pentru viata sau sănătatea populatiei ori a persoanelor care execută serviciile respective;

- unitătile de producere, depozitare, desfacere a pesticidelor, a altor substante toxice, precum si a cosmeticelor, săpunurilor si detergentilor;

- unitătile cu risc radioactiv.

Art. 28. - Tipurile de controale desfăsurate de personalul cu atributii de inspectie sanitară de stat sunt:

- tematice, când se inspectează un singur domeniu de activitate sau un singur tip de obiective, produse ori servicii;

- sistematice, când se inspectează periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o frecventă proportională cu gradul de risc;

- de necesitate, în cazul aparitiei unor fenomene naturale sau provocate artificial, care presupun urgente majore în domeniul igienei, epidemiologiei si medicinei muncii;

- la solicitări/sesizări: inspectiile solicitate de către cetăteni (după identificarea acestora), de institutii si autorităti centrale si locale ale administratiei publice, de alte organisme si organizatii, de mass-media sau la autosesizare;

- de recontrol, inspectie de reverificare, la expirarea termenului de remediere a neconformitătilor constatate anterior.

Art. 29. - Inspectiile sanitare de stat se desfăsoară după proceduri generale si specifice:

a) etapa de pregătire, când au loc:

- studierea dosarului de obiectiv;

- studierea rapoartelor de inspectie anterioare;

- alegerea ghidurilor de control si a listelor de verificare specifice, a imprimatelor si tipizatelor necesare;

- stabilirea, de principiu, a probelor de laborator care urmează a fi recoltate;

- pregătirea recipientelor si aparatelor necesare;

b) etapa de teren:

- la începerea controlului se stabileste legătura cu conducerea obiectivului inspectat, care va desemna un reprezentant pentru a-i însoti pe inspectorii sanitari de stat pe toată perioada desfăsurării actiunii de inspectie;

- în timpul inspectiei sanitare de stat se urmăresc si se notează toate etapele si elementele prevăzute în procedura de control specifică obiectivului, pentru a se evita pierderea informatiilor relevante, si se solicită toate documentele necesare pentru aprecierea riscului pentru sănătatea publică;

- se execută măsurători pe loc, după caz, si se înregistrează rezultatele;

- se recoltează probele de laborator necesare examinărilor complete (organoleptic, fizico-chimic, biologic), în conformitate cu standardele în vigoare. Prelevarea de probe nu este obligatorie dacă produsele prezintă semne evidente de alterare, falsificare, infestare cu paraziti, mucegăirea sau poluarea cu substante nocive evidente, semnele de mai sus fiind suficiente pentru dovedirea neconformitătii;

- probele se sigilează si se pregătesc pentru transport în conditii corespunzătoare la un laborator acreditat, în timpul cel mai scurt, conform normelor, si se însotesc de procese-verbale de recoltare, care tin loc de adresă de înaintare si în care se vor mentiona datele de identificare a obiectivului, datele de identificare a produsului, cantitatea si caracteristicile stocului din care au fost recoltate;

- se recoltează, după caz, contraprobe care se sigilează si se păstrează la sediul directiei de sănătate publică. La solicitarea proprietarului produselor, contraprobe din acelasi produs se pot păstra în unitatea inspectată, cu obligatia sigilării si asigurării conservării lor corespunzătoare;

- se verifică si se notează parametrii prevăzuti în ghidul de inspectie, din care pot fi deduse neconformitătile constatate, utilizându-se si listele de verificare în care se completează calificativele acordate fiecărui parametru.

 

CAPITOLUL VI

Finalizarea actiunilor de inspectie sanitară de stat

 

Art. 30. - Fiecare actiune de inspectie sanitară de stat se înregistrează în registrul unic de control si se finalizează printr-un raport de inspectie, conform anexei nr. 3, care poate să fie întocmit pe loc sau, dacă s-au recoltat probe de laborator, se întocmeste după obtinerea rezultatelor analizelor efectuate.

- Raportul de inspectie trebuie să contină toate rezultatele examinărilor din teren si de laborator, stabilirea conformitătilor/neconformitătilor pe baza acestor date, recomandări pentru remediere cu termene si responsabilităti, alte măsuri aplicate.

- Raportul de inspectie se redactează lizibil, cu acuratete si claritate, fără corecturi sau adăugări ulterioare.

- Raportul de inspectie se înregistrează, se arhivează si se păstrează în conditii de securitate si confidentialitate, în conditiile legii.

- Continutul rapoartelor de inspectie poate fi consultat cu ocazia altor inspectii si poate fi valorificat la întocmirea de sinteze adresate Ministerului Sănătătii sau administratiei publice locale.

Art. 31. - În situatia în care prin actul de inspectie sanitară de stat s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sănătatea publică, se vor aplica:

- sanctiuni contraventionale, în conformitate cu dispozitiile legii;

- suspendarea temporară a functionării unor obiective sau instalatii;

- anularea avizului sanitar si/sau a autorizatiei sanitare de functionare, în conditiile legii;

- scoaterea din consum sau utilizare a unor produse;

- izolarea sau scoaterea din mediu a unor persoane;

- sesizarea autoritătilor competente;

- notificarea neconformitătilor către institutiile cu competente în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CALCULAREA

punctajului pentru împuternicirea inspectorilor sanitari de stat

 

 

Punctajul

1. Rezidentiat prin concurs

10 puncte

2. Media la examenul de specialitate

*

3. Media la examenul pentru obtinerea titlului de medic primar

*

4. Doctorat

10 puncte

5. Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul Universitătii de Medicină si Farmacie sau de Academia de Stiinte Medicale la data înscrierii la concurs)

5 puncte

6. A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătătii

*

7. Fiecare competentă sau supraspecializare obtinută

5 puncte

8. Activitate stiintifică

2 puncte/articol publicat prim-autor

 

1 punct/articol publicat coautor

 

1 punct/rezumat publicat

9. Calificativ

punctajul acordat x 2

10. Activitatea de conducere (minimum 6 luni):

 

directie de sănătate publică

10 puncte

Ministerul Sănătătii sau alte unităti ale Ministerului Sănătătii

20 puncte

11. Cursuri de perfectionare în domeniu atestate

5 puncte/curs neatestate 3 puncte/curs

 


*) Media obtinută la examenul de confirmare ca medic specialist si/sau medic primar se va înscrie astfel:

- în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare;

- în cazul notării de la 0 la 20 se acordă 50% din punctajul obtinut.

 

ANEXA Nr. 3

 

RAPORT DE INSPECTIE

 

Numele si prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Unitatea de care apartin ..................................................................................................................................................

Tipul controlului  .............................................................................................................................................................

Numărul legitimatiei de control ........................................................................................................................................

Numărul si data delegatiei/ordinului de deplasare  ......................................................................................................…..

Obiectivele controlului:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Perioada controlului ..........................................................................................................................................................

Perioada controlată  ..........................................................................................................................................................

Temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul ..................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Constatări:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Măsuri:

Recomandări - termene - responsabilităti

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Sanctionare contraventională - baza legală

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Suspendare de activitate

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Scoateri din consum de alimente

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal – 2003

 

În baza prevederilor art. 22, 27, 34 si 53 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

tinând cont de prevederile ordinelor ministrului educatiei si cercetării nr. 4.327/2002 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate 2003, nr. 4.328/2002 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2003, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de absolvire a învătământului profesional si postliceal si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filierele tehnologică si vocatională,

având în vedere prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului didactic în învătământul superior si în învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.343/2002, precum si ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de capacitate din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele si membrii comisiei din centrul de examen: 15 minute pentru fiecare candidat, înmultite cu numărul probelor de examen, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- presedintele si membrii comisiei din centrul zonal de evaluare: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă repartizată, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- cadrele didactice - supraveghetori: pentru fiecare probă se calculează câte 4 ore destinate supravegherii candidatilor;

- profesorii evaluatori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă evaluată.

Art. 2. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de capacitate în calitate de presedinte, vicepresedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 72 de ore, indiferent de numărul candidatilor si al probelor.

Art. 3. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de contestatii pentru examenul de capacitate sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele: 36 de ore, indiferent de numărul de contestatii depuse;

- secretarii: 36 de ore, indiferent de numărul de contestatii depuse;

- profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.

Art. 4. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru proba practică, specifică domeniului artistic sau sportiv studiat, sustinută de absolventii învătământului gimnazial de artă sau sportiv în cadrul examenului de capacitate, sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat.

Art. 5. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele comisiei (cadru didactic universitar):

- la o comisie de până la 100 de candidati (inclusiv) se acordă 50% din salariul de bază lunar al functiei didactice în care este încadrat;

- la o comisie de peste 100 de candidati se acordă un salariu de bază lunar al functiei didactice în care este încadrat;

- membrii comisiei (inclusiv secretarul) din centrele de examen: 30 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor de examen, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- vicepresedintele si secretarul comisiei (cadru didactic) din centrele zonale de evaluare: 30 de minute pentru fiecare lucrare scrisă repartizată, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- profesorii examinatori: 15 minute pentru fiecare candidat examinat la probele orale sau practice;

- profesorii evaluatori pentru disciplinele la care se sustine test de tip clasic: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisă evaluată;

- cadrele didactice - supraveghetori:

- 5 ore destinate supravegherii candidatilor;

- la cele 5 ore se adaugă câte 5 minute pentru fiecare lucrare scrisă de tip grilă evaluată de profesorul supraveghetor (fiecare lucrare de tip grilă este evaluată de două cadre didactice).

Art. 6. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de bacalaureat în calitate de presedinte, vicepresedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel:

72 de ore, indiferent de numărul candidatilor si al probelor.

Art. 7. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de contestatii pentru examenul de bacalaureat sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele, vicepresedintele si secretarul: 18 ore, indiferent de numărul de contestatii depuse;

- profesorii evaluatori: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.

Art. 8. - (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare pentru obtinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat.

(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt retribuiti prin plata cu ora astfel: 2 ore pentru fiecare proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.

Art. 9. - (1) Unitătile scolare în care se organizează centre de examen si centre zonale de evaluare vor elibera fiecărui membru al comisiilor de capacitate, respectiv de bacalaureat, o adeverintă din care să reiasă numărul de ore efectuate în cadrul comisiei. Adeverinta va fi semnată de directorul unitătii de învătământ, pe baza listei alcătuite si semnate de presedintele comisiei respective. Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia judeteană de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar.

(2) Drepturile prevăzute la art. 1-8 vor fi achitate de unitătile de învătământ preuniversitar în care membrii comisiilor au carnet de muncă. Pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art. 5 se achită de către unitătile de învătământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.

Art. 10. - Cheltuielile de deplasare în afara localitătii, ocazionate de participarea cadrelor didactice în comisiile de capacitate, respectiv de bacalaureat, vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene (Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, cu modificările ulterioare (pct. 44 al cap. VII din anexă).

Art. 11. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal vor fi salarizate prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele, vicepresedintele si evaluatorul extern: 20 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- secretarul comisiei (cadru didactic): 15 minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor, dar fără a depăsi un salariu de bază al functiei în care este încadrat;

- secretarul comisiei (care nu este cadru didactic): va fi salarizat, pentru orele care depăsesc programul normal de lucru, în conformitate cu prevederile legale pentru plata orelor suplimentare din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

- membrii subcomisiei la scoala de ucenici: 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea si evaluarea probei practice;

- membrii subcomisiei la scoala profesională, scoala postliceală si scoala de maistri:

- 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată;

- 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea si evaluarea probei practice;

- 15 minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea proiectului;

- 2 ore pentru fiecare proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere (pentru îndrumătorii de proiect la scoala profesională, scoala postliceală si scoala de maistri);

- cadrele didactice - supraveghetori: 4 ore pentru proba scrisă.

Art. 12. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele, vicepresedintii si secretarii comisiei:

15 ore, indiferent de numărul candidatilor si al probelor.

Art. 13. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul de absolvire a învătământului profesional si postliceal sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:

- presedintele, vicepresedintele si secretarii comisiei: 10 ore, indiferent de numărul de contestatii depuse;

- profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.

Art. 14. - Directia generală pentru învătământul preuniversitar, Directia generală buget finante, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2003

Nr. 4.119.