MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 septembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.085. - Hotărâre pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

257. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe

 

259. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 147/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit

 

261. - Decizie privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

262. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 privind instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Rectificări la H.G. nr. 857/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) si art. 25 alin. (1) din

cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autoritătilor administratiei publice care au obligatia de a se înregistra în Sistemul Electronic National, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum si stabilirea conditiilor si procedurii de înregistrare în acest sistem.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile administratiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligatia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic National. 

Art. 3. - (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autoritătile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic National, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice si juridice autorizate. În acest termen autoritătile publice vor pregăti proceduri interne de preluare si prelucrare a datelor si vor realiza interfata cu Sistemul Electronic National.

(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice are următoarele obligatii:

a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3;

b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice si juridice, în format hârtie, obtinute prin tipărirea si completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic National.

(3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic National care depun la autoritătile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publică.

Art. 4. - Autoritătile administratiei publice înregistrate în Sistemul Electronic National au obligatia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic National să transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat si instructiunile de completare a acestuia, atât în formă scrisă, cât si în formă electronică.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic National pe baza documentelor care atestă identitatea si domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic National este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situatia în care solicitantul, persoană fizică, încalcă normele si procedurile de securitate ale Sistemului Electronic National.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic National, altele decât autoritătile administratiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligatia să prezinte următoarele documente:

a) certificat de înregistrare, continând codul unic de înregistrare conform dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul comerciantilor;

b) documentul care atestă autorizarea functionării si certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;

c) împuternicirea dată reprezentantului desemnat să efectueze formalitătile de înregistrare, semnată si stampilată;

d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic National este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situatia în care solicitantul, persoană juridică, încalcă normele si procedurile de securitate ale Sistemului Electronic National.

(3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic National are obligatia să comunice operatorilor Sistemului Electronic National, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispozitie de “Sistemul e-guvernare” este în cuantum de 460.000 lei si se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic National.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Armeanu Cezar Manole,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.085.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

autoritătilor administratiei publice ce au obligatia de a utiliza procedura electronică

pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice

 

Nr. crt.

Institutii si autorităti publice

Institutii subordonate

1.

Ministerul Finantelor Publice

 

2.

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

 

 

2.1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

 

2.2.Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

 

2.3. Inspectoratul teritorial de muncă

 

 

2.4.Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

3.

Ministerul Sănătătii

3.1. Directia de sănătate publică a judetului

4.

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

5.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

6.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

7.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

8.

Ministerul Administratiei si Internelor

 

9.

Primăria Municipiului Bucuresti

 

10.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

11.

Ministerul Justitiei

 

11.1.

Oficiul National al Registrului Comertului

 

12.

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

13.

Ministerul Afacerilor Externe

13.1. Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economică -  Directia de licente

14.

Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

15.

Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

16.

Ministerul Apărării Nationale

 

17.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

18.

Ministerul Economiei si Comertului

 

19.

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

20.

Ministerul Integrării Europene

 

21.

Prefecturi

 

22.

Consiliile judetene

 

23.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

24.

Consiliile locale municipale

 

25.

Consiliile locale orăsenesti

 

26.

Primăriile de sector

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

serviciilor publice furnizate prin procedură electronică prin intermediul Sistemului Electronic National

 

Nr. crt.

Serviciul public furnizat

Autoritatea publică

1.

Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj

Ministerul Muncii, Sociale si Familiei - Agentia Natională Solidaritătii pentru Ocuparea Fortei de Muncă*)

2.

Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

Ministerul Muncii, Sociale si Familiei - Agentia Natională Solidaritătii pentru Ocuparea Fortei de Muncă*)

3.

Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat

Ministerul Finantelor Publice*)copyrightdsc.net

4.

Decont privind taxa pe valoarea adăugată

Ministerul Finantelor Publice*)

5.

Depunerea situatiei financiare a agentilor economici

Ministerul Finantelor Publice*)

6.

Declaratie privind impozitul pe profit

Ministerul Finantelor Publice*)

7.

Colectarea de date statistice de către

Institutul National de Statistică Institutul National de Statistică


*) Pentru contribuabilii aflati în evidenta Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

formularelor furnizate prin procedură electronică prin intermediul Sistemului Electronic National

 

1. Ministerul Finantelor Publice

1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a

1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal – cod 14.13.25.99

1.3. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate juridică (010) - cod M.F.P.14.13.01.10.11/1

1.4. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2

1.5. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P.14.13.01.10.11/3

1.6. Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4

1.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/1

1.8. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/2

1.9. Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01

1.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.03

1.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02

1.12. Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă, cod 14.13.01.05

1.13. Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară, cod 14.13.01.13.3i

1.14. Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, cod 14.13.01.14

1.15. Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.14

1.16. Declaratie rectificativă, cod 14.13.01.00/R

2. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

2.1. Formulare generale

2.1.1. Cerere de alocatie de stat pentru copil

2.1.2. Cerere de alocatie suplimentară pentru familiile cu copii

2.2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

2.2.1. Cerere de repartitie

2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj

2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare

2.2.4. Contract de asigurare pentru somaj

2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării fortei de muncă

2.2.6. Declaratie de contributie la fondul de somaj a angajatorului

2.2.7. Declaratie individuală de contributie la fondul de somaj

2.2.8. Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

2.2.9. Fisă pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă

2.2.10. Înstiintare privind salariatii care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere

2.3. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate

2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmas

2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile

2.3.4. Contract de asigurare socială

2.3.5. Declaratie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare

2.3.6. Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

2.4. Inspectoratul teritorial de muncă

2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfectionare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă

2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 657/2001

2.4.3. Model de contract individual de muncă

2.4.4. Declaratie pe propria răspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii, conform Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 657/2001

2.4.5. Model de notă de lichidare

2.5. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

2.5.1. Cerere de finantare

3. Ministerul Sănătătii

3.1. Formulare generale

3.1.1. Declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare

3.1.2. Fisa de consultatii medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule

3.1.3. Fisa de solicitare a examenului medical la angajare

3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitară

3.2. Directia de sănătate publică a judetului

3.2.1. Contract de comodat

4. Casa Natională de Asigurări de Sănătate

4.1. Declaratie privind obligatiile de constituire si plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăsoară activitate în baza unui contract individual de muncă si/sau a unei conventii (perioadă/an)

5. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

5.1. Cerere de înscriere la examenul de admitere în vederea obtinerii calitătii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare

5.2. Cerere pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România

5.3. Fisa pentru persoane fizice

5.4. Fisa pentru societăti comerciale

6. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate

6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere

7. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

7.1. Autorizatie de functionare a laboratorului de examinare psihologică

7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de constructii în zona liberă

7.3. Aprobarea schimbării seriei de motor

7.4. Aprobarea schimbării seriei de sasiu

7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activitătii de taximetrie în municipiul Bucuresti

8. Ministerul Administratiei si Internelor

8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

8.2. Cerere pentru anuntarea resedintei

8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport

8.4. Cerere pentru prelungirea valabilitătii pasaportului

8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere, deteriorare

8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport

8.7. Cerere pentru dobândirea statutului de cetătean român cu domiciliul în străinătate

8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România

8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului si stabilirea domiciliului în străinătate a minorilor, cetăteni români adoptati de cetăteni străini

8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic fată de statul român

8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporară

8.12. Cerere pentru reîntregirea familiei

8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetătenilor străini

8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de sedere permanentă

8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere

8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizatii de circulatie provizorie

8.17. Cerere de înmatriculare a autovehiculului

8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare

8.19. Cerere pentru obtinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare

8.20. Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit

8.21. Cerere de radiere a autovehiculului

8.22. Delegatie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoană juridică)

8.23. Fisa de înmatriculare a vehiculului

8.24. Fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor

8.25. Fisa detinătorului permisului de conducere

8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoană fără cetătenie cu domiciliul în România

8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar

8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat

8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitantii statutului de refugiat

8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de călătorie pentru străinii care au primit o formă de protectie în România

8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitantii statutului de refugiat

8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiati si pentru persoanele cărora li s-a acordat protectie umanitară conditionată

8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati

8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului

8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesională pentru străinii care au primit statutul de refugiat

9. Primăria Municipiului Bucuresti

9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

9.2. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

9.3. Cerere de delegare

9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei

9.5. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de nastere

9.6. Declaratie privind achitarea taxei de regularizare

10. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic

10.2. Cerere de eliberare a licentei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale

10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizatiei tehnice de functionare pentru statii de emisie/retele de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale

10.4. Model de cerere de informatii - cerere-tip

10.5. Model de reclamatie administrativă I

10.6. Model de reclamatie administrativă II

10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking

11. Ministerul Justitiei

11.1. Oficiul National al Registrului Comertului

11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective si/sau activităti, reluare procedură, revizuire/reînnoireaviz/autorizatie si/sau acord

11.1.2. Cerere de depunere a bilantului

11.1.3. Cerere de depunere si/sau mentionare de acte

11.1.4. Cerere de îndreptare a erorilor materiale - Declaratie de mentiuni

11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificării actului constitutiv, de autorizare a functionării

11.1.6. Cerere de preschimbare

11.1.7. Cerere de radiere. Declaratie de mentiuni

11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblemă

11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare firmă

11.1.10. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor - model 1

11.1.11. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor - model 2

11.1.12. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 1

11.1.13. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 2

11.1.14. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 1

11.1.15. Declaratie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 2

11.1.16. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei de protectia mediului - model 1

11.1.17. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei de protectia mediului - model 2

11.1.18. Declaratie pe propria răspundere - privind respectarea legislatiei de protectia mediului - model 3

11.1.19. Declaratie pe propria răspundere – referitoare la conditiile igienico-sanitare - model 1

11.1.20. Declaratie pe propria răspundere – referitoare la conditiile igienico-sanitare - model 2

11.1.21. Declaratie pe propria răspundere

11.1.22. Fisa de prezentare a activitătilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

11.1.23. Fisa de prezentare a sediului si domeniului de activitate

11.1.24. Memoriu tehnic veterinar

11.1.25. Optiuni de comunicare

11.1.26. Specimen de semnături

12. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

12.1. Cerere pentru acordarea autorizatiei societătii comerciale care desfăsoară activităti de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale

13. Ministerul Afacerilor Externe

13.1. Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economică - Directia de licente

13.1.1. Cerere pentru licenta de export

13.1.2. Cerere pentru licenta de import

14. Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

14.1. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoană fizică

14.2. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoană juridică

14.3. Aprobarea publicării pierderii/furtului permisului de conducere

15. Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

15.1. Cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal

15.2. Cerere de înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor postale

15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală

15.4. Notificare privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală

15.5. Notificare privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere la concurs va contine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, conform formularuluitip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) certificatul de înregistrare/înmatriculare a societătii comerciale, în copie legalizată;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului referitor la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării licentei audiovizuale;

e) declaratii notariale prin care societatea comercială care solicită acordarea licentei, precum si fiecare asociat

sau actionar care detine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al acesteia declară pe propria răspundere dacă este investitor sau actionar, direct ori indirect, la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot în societatea comercială;

g) avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

h) proiectul editorial si tehnic de realizare a serviciului de programe, în care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactională, reteaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea solicitării;

i) grila de programe cu care se va intra în emisie, însotită de formularul-tip «Descrierea generală a serviciuluide programe de radiodifuziune sonoră/de televiziune», prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;

j) elementele de identificare a serviciului de programe, în conditiile alin. (2);

k) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe audiovizuale pe care le asigură.”

2. Articolul 16 litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cu cel putin 15 zile înainte de efectuarea de modificări în documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. i) si j), anexând noile documente cu modificările propuse spre aprobare;”

3. Anexele nr. 1 si 3 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 vor avea cuprinsul din anexa nr. 1*) si, respectiv, anexa nr. 2*) care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 257.  

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002)

 

ANEXA Nr. 2

 

(Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002)

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 147/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 147 din 2 decembrie 2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituită la sediul Consiliului National al Audiovizualului, un dosar care va contine următoarele documente:

a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie;

b) certificatul de înmatriculare/înregistrare a societătii comerciale, în copie legalizată;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului referitor la obiectul de activitate si la structura actionariatului existent la momentul solicitării licentei audiovizuale;

e) declaratii notariale prin care societatea comercială care solicită acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al acesteia declară pe propria răspundere dacă este investitor sau actionar, direct ori indirect, la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

f) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce detin o cotă mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot în societatea comercială;

g) lista publicatiilor editate de solicitant si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;

h) proiectul editorial si tehnic de realizare a serviciului de programe, în care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proportiile diferitelor genuri de emisiuni ce compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura redactională, reteaua de corespondenti, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în sustinerea solicitării;

i) grila de programe cu care se va intra în emisie, însotită de formularul-tip «Descrierea generală a serviciului de programe de radiodifuziune sonoră/de televiziune», prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;

j) elementele de identificare a serviciului de programe, în conditiile alin. (2);”

2. Articolul 13 litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cu cel putin 15 zile înainte de efectuarea de modificări în documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. i) si j), anexând noile documente cu modificările propuse spre aprobare;”

3. Anexele nr. 1 si 3 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 147/2002 vor avea cuprinsul din anexa nr. 1*) si, respectiv, anexa nr. 2*) care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 259.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 147/2002)

 

ANEXA Nr. 2

 

(Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 147/2002)

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării transparentei mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual,

în scopul armonizării legislatiei românesti cu prevederile Directivei europene “Televiziunea fără frontiere”,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si d) si ale art. 75 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Serviciile de programe difuzate de către radiodifuzori aflati sub jurisdictia unui stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise în România fără o autorizare prealabilă.

(2) Subtitrarea sau dublarea în limba română nu constituie o cauză de înlăturare a prevederilor alin. (1).

Art. 2. - Reprezentantii radiodifuzorilor ale căror servicii de programe se retransmit în România vor pune la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului copii legalizate, în limba originală si în traducere, ale documentelor care atestă jurisdictia si autorizarea serviciului de programe.

Art. 3. - Radiodifuzorii ale căror servicii de programe se retransmit în România si care se încadrează în prevederile art. 1 vor notifica Consiliului National al Audiovizualului dacă difuzează sau nu publicitate ori teleshopping adresate exclusiv publicului din România.

Art. 4. - În sensul prezentei decizii, publicitatea si teleshoppingul sunt considerate ca fiind adresate exclusiv publicului din România, dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) prezentarea se face si în limba română;

b) sunt promovate bunuri, inclusiv imobile si necorporale, sau servicii oferite publicului din România;

c) spoturile publicitare sau de teleshopping sunt identice cu cele difuzate de serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia României.

Art. 5. - (1) În situatii în care Consiliul National al Audiovizualului constată, în cadrul serviciilor de programe

prevăzute la art. 1, o încălcare explicită, semnificativă si gravă a prevederilor art. 39 sau 40 ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, va notifica în scris acest fapt radiodifuzorului în cauză, solicitându-i un punct de vedere privind măsurile pe care intentionează să le adopte.

(2) Consiliul National al Audiovizualului poate restrânge temporar retransmisia în România a serviciului de programe, numai în conditiile si cu procedura prevăzute în art. 75 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, caz în care sunt aplicabile dispozitiile art. 7 al Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 15 din 23 ianuarie 2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 261.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În vederea eliberării avizului de retransmisie, solicitantul va depune la Comisia de verificare, constituită la sediul CNA, un dosar care va contine următoarele documente:

a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie (cererea poate fi obtinută de la sediul CNA sau de pe site-ul institutiei, la adresa www.cna.ro);

b) certificatul de înregistrare/înmatriculare a societătii comerciale, în copie;

c) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

d) certificatul-tip, în copie, prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări

prin Legea nr. 591/2002, atestă că solicitantul a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice;

e) structura ofertei de servicii de programe retransmise, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie;

f) acordurile de retransmisie, în copie si în traducere legalizată, dacă au fost redactate într-o altă limbă decât

limba română.

(2) Structura ofertei de servicii de programe retransmise va respecta prevederile Legii nr. 504/2002, precum si dispozitiile deciziilor de reglementare emise de CNA.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) si f) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal.”

2. Articolul 6 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La notificarea modificărilor precizate la alin. (1) lit. a) se va anexa spre avizare un nou formular-tip privind structura ofertei de servicii de programe retransmise, însotit de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f);

modificarea structurii ofertei poate fi operată numai după comunicarea avizului CNA.”

3. Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12/2003 va avea cuprinsul din anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 262.

 

ANEXĂ

 

(Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003)

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 privind instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

GAMISO COM S.R.L.

Bacău

11934051

2.

S.T.M. COMPANY S.R.L.

Brasov

15719706

3.

ALITRADE ROMANIA S.R.L.

Bucuresti

15062192

4.

TRANS METAL INTERNATIONAL S.R.L.

Bucuresti

13089086

5.

DINAMIC S.R.L.

Buzău

1147442

6.

F&B PETRO TRADING S.R.L.

Dolj

15701563

7.

BIACOR OIL S.R.L.

Galati

15740252

8.

BADPETROL S.A.

Prahova

13166138

9.

BAZIMPEX S.A.

Prahova

15538157

10.

PETROUTILAJ S.A.

Prahova

1299998

11.

TOGIPS S.R.L.

Prahova

15700452

12.

CO MEGA S.R.L.

Satu Mare

5490361

13.

LESCACI COM S.R.L.

Satu Mare

6763303

14.

NUNET IMPEX S.R.L.

Vrancea

15698646

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 857/2003 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la art. 3, în loc de: “Patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti se majorează, în mod corespunzător, cu aceeasi valoare” se va citi: “Patrimoniul Agentiei Domeniilor Statului se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Municipiului Bucuresti se majorează, în mod corespunzător, cu aceeasi valoare”;

- la anexă “Datele de identificare a terenului care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al Municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti”, la coloana “Locul unde este situat imobilul”, în loc de: “Teritoriul Municipiului Bucuresti, judetul Ilfov” se va citi: “Teritoriul Municipiului Bucuresti”, iar la coloana “Persoana juridică la care se transmite imobilul”, în loc de: “Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti” se va citi: “Municipiul Bucuresti, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1”.