MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 680          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            565. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului aditional nr. 1, semnat la Bucuresti la 13 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            82. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

            1.106. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagră cu Dunărea si în bieful I al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            618. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea

 

            675. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul national “ANIMO” pentru România

 

            688. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale “Cereale si Produse Derivate din România” - C.P.D.R.

 

            869/748. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului aditional nr. 1, semnat la Bucuresti la 13 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 283 din 4 septembrie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Actul aditional nr. 1, semnat la Bucuresti la 13 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 565.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 august 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

            “b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafete de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploatatiiagricole fără personalitate juridică sau în societăti agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv.”

            2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

            “(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual, cât si în asociere suprafete de teren arabil beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai în limita a 5 ha.”

            3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - Persoanele fizice ale căror terenuri se află în evidentele exploatatiilor agricole cu personalitate juridică, cu exceptia celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă.”

            4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

            “(11) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafetele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se acordă producătorilor agricoli organizati în societăti agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 a).”

            5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            “(2) Cererile solicitantilor sprijinului, însotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafată de până la 5 ha inclusiv, se depun până la data de 1 noiembrie 2003 la primăriile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza cărora se află amplasat terenul, se verifică de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură si se vizează de primar.”

            6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

            “a) pentru culturile care se înfiintează în toamna anului 2003, în două etape, astfel:

            - 1.000.000 lei/ha în lunile octombrie si noiembrie 2003, pentru înfiintări de culturi de toamnă;

            - 1.000.000 lei/ha până la data de 1 aprilie 2004, pentru fertilizarea si erbicidarea culturilor înfiintate în toamna anului 2003;”

            7. La anexa nr. 2, denumirea rubricii “Înfiintări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha Termen octombrie 2003” se modifică în “Înfiintări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha lunile octombrie si noiembrie 2003”.

            8. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 1 a) “Cerere privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri arabile pentru suprafete de până la 5 ha, organizati în societăti agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură”, prevăzută în anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003.

Nr. 82.

 

ANEXA Nr. 1 a)

 

 

 

 

Comuna (orasul, municipiul) …

Judetul …

Nr. de înregistrare ... din ...

Verificat

Centrul agricol/ Vizat

Centrul comunitar pentru Primar,

cadastru si agricultură

(semnătura) (semnătura si stampila)

 

CERERE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri arabile pentru suprafete de până la 5 ha,

organizati în societăti agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

 

            Domnul/Doamna .., domiciliat/domiciliată în localitatea , str. ............... nr. ......, judetul ..............., B.I./C.I. seria ... nr. ….., eliberat/eliberată la data de ......... de ..............., CNP , în calitate de membru al societătii agricole ………. , în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societătii agricole suprafata de ......... ha teren arabil si solicit sprijin financiar direct pentru:

 

Specificatie Cultura/lucrarea

Suprafata

- ha -

Sprijinul acordat

- lei/ha -

Total sprijin

Observatii

Înfiintarea culturilor din toamna anului 2003

 

 

 

 

Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semănat etc.

 

1.000.000

 

 

Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiintate în toamna anului 2003

 

1.000.000

 

 

Înfiintarea culturilor din primăvara anului 2004

 

 

 

 

Etapa I: efectuarea arăturilor pentru culturile

din primăvara anului 2004

 

700.000

 

 

Etapa II: întretinerea, fertilizarea, erbicidarea

culturilor înfiintate în primăvara anului 2004

 

600.000

 

 

Etapa III: recoltarea culturilor înfiintate în primăvara anului 2004

 

700.000

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

            Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunostintă.

            Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2003.

            Mentionez că am depus cerere pentru sprijin financiar si în localitatea ............... pentru suprafata de ......ha.

            Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003, si să restitui sumele primite în conditiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.

 

Beneficiar,

………………...

(semnătura)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagră cu Dunărea si în bieful I al acestuia

 

            Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră si în bieful I al acestuia,

            în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,

           

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 10 miliarde lei pentru finantare de la bugetul de stat a lucrărilor de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagră cu Dunărea si în bieful I al acestuia, apartinând domeniului public al statului si concesionat Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, din totalul sumei de 97,2 miliarde lei, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 884/2003 privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră si în bieful I al acestuia, în vederea asigurării accesului navelor din canal în senalul navigabil al Dunării si a prelevării debitelor de apă necesare functionării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă si a apei necesare pentru irigatii si alte folosinte.

            (2) Executia lucrărilor prevăzute la alin. (1) se va efectua în perioada septembrie-decembrie 2003.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

            Art. 3. - Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de dragaj si contractarea lucrărilor se va face de către Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în conformitate cu reglementările legale privind achizitiile publice.

            Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2003.

Nr. 1.106.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            văzând Referatul de aprobare nr. 155.889 din 15 august 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si punctele de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2003.

Nr. 618.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste o listă a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea

 

            Art. 1. - Toate animalele dintr-un lot desemnat pentru import pot fi tăiate sau distruse atunci când inspectia de sănătate efectuată la sosirea animalelor pe teritoriul României, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea, indică prezenta sau suspiciunea uneia dintre bolile epizootice de pe lista ce figurează în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

            Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea si respectarea prevederilor acesteia.

            (2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

            (3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

bolilor epizootice

 

Suine:

Febra aftoasă: toate tipurile de virus

Pesta porcină africană si pesta porcină clasică

Boala veziculoasă a porcului

Boala de Teschen

Animale din specia bovine:

Febra aftoasă: toate tipurile de virus

Pesta bovină

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul national “ANIMO” pentru România

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 155.758 din 8 august 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară, în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care desemnează centrul national “ANIMO” pentru România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 675.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care desemnează centrul national “ANIMO” pentru România

 

            Art. 1. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului reprezintă centrul national al retelei computerizate ce leagă autoritătile veterinare între ele prin sistemul ANIMO.

            (2) Centrele teritoriale pentru sistemul ANIMO sunt reprezentate de: directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, Institutul pentru Controlul Produselor

Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar si punctele de inspectie sanitară veterinară de frontieră.

            Art. 2. - Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, poate emite acte normative sau prevederi administrative suplimentare, pentru a se asigura implementarea si respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale “Cereale si Produse Derivate din România” - C.P.D.R.

 

            Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

            având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

            văzând Referatul de aprobare nr. 128.145 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei Interprofesionale “Cereale si Produse Derivate din România” - C.P.D.R. ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor, depozitarilor si comerciantilor de cereale si produse derivate din acestea.

            Art. 2. - Sediul Organizatiei Interprofesionale “Cereale si Produse Derivate din România” este situat în municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6.

            Art. 3. - Organizatia Interprofesională “Cereale si Produse Derivate din România” încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pietei produselor agricole si alimentare, con-

form art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România.

            Art. 4. - Organizatia Interprofesională “Cereale si Produse Derivate din România” se recunoaste prin certificatul de înscriere nr. 006, emis la data de 12 septembrie 2003 de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2003.

Nr. 688.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 869 din 19 septembrie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 748 din 12 septembrie 2003

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor:

            - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

            - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative;

            - Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii;

            - Hotărârii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

            ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

            Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14 din 16 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 7, după prima teză de la litera a) se introduce un text cu următorul cuprins:

            “Tariful pe zi de spitalizare este cel stabilit de către fiecare spital pentru sectiile si compartimentele din structura proprie, în functie de particularitătile aferente fiecărui tip de spital, negociat, după caz, cu casele de asigurări de sănătate, având ca bază de negociere anexa nr. 7 a), cu încadrarea în bugetul stabilit si aprobat pe titluri, articole si alineate de cheltuieli.

            Casele de asigurări de sănătate încheie cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti cu care au negociat tarife pe zi de spitalizare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 7 a), acte aditionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti pentru anul 2003, cu încadrarea în valoarea acestui contract.”

            2. Teza a III-a de la articolul 7 va avea următorul cuprins:

            “În cazul spitalelor/sectiilor de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si internările dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani), recuperare pediatrică - distrofici si TBC, serviciile medicale spitalicesti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate, în functie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea si de tariful pe zi de spitalizare aferent tipului de spital, negociat, după caz, cu casele de asigurări de sănătate în conditiile prevăzute la paragraful de mai sus. Numărul de zile de spitalizare efectiv realizat se decontează în limita numărului de internări contractate si a duratei optime de spitalizare, prevăzute pentru TBC si recuperare pediatrică - distrofici.”

            3. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

            “Art. 29. - (1) Decontarea serviciilor medicale de recuperare efectuate în sanatorii, inclusiv cele balneare, precum si în preventorii se face de către casele de asigurări de sănătate în raport cu numărul de zile de spitalizare efectiv realizat si cu tariful pe zi de spitalizare, diminuat în cazul sanatoriilor balneare cu contributia asiguratului conform prevederilor art. 27.

            (2) Tariful pe zi de spitalizare este cel stabilit de către fiecare sanatoriu, inclusiv cele balneare si preventorii, în functie de particularitătile aferente fiecărui tip de unitate sanitară de recuperare cu paturi, negociat, după caz, cu casele de asigurări de sănătate, având ca bază de negociere anexa nr. 7 b), cu încadrarea în bugetul stabilit si aprobat pe titluri, articole si alineate de cheltuieli. Casele de asigurări de sănătate încheie cu sanatoriile, inclusiv cele balneare si preventoriile, cu care au negociat tarife pe zi de spitalizare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 7 b), acte aditionale la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de recuperare a sănătătii pentru anul 2003, cu încadrarea în valoarea acestui contract.”

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea