MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

368. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

557. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

370. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 25 aprilie 2003

 

559. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar  International din 25 aprilie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 322 din 9 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 51/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

681. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

 

1.230. - Ordin al ministrului finantelor publice de modificare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

28. - Circulară pentru completarea Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku

la 29 octombrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 368.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, denumite în cele ce urmează părti contractante, dorind să intensifice cooperarea economică în avantajul reciproc al ambelor state,

intentionând să creeze si să mentină conditii favorabile pentru investitiile investitorilor unei părti contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante,

recunoscând că promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor în baza prezentului acord vor conduce la stimularea initiativei în afaceri si vor spori prosperitatea în ambele state,

constiente de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat care să reglementeze si să garanteze promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor între ambele tări, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

(1) Termenul investitor se referă, în legătură cu fiecare parte contractantă, la următorii subiecti care efectuează investitii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu acest acord:

a) persoane fizice care, în conformitate cu legea statului acelei părti contractante, sunt considerate a fi cetătenii săi;

b) persoane juridice, incluzând societăti comerciale, corporatii, asociatii de afaceri si alte organizatii similare, care sunt constituite sau altfel organizate, în mod corespunzător, în conformitate cu legea statului acelei părti contractante si care îsi au sediul, precum si activitătile economice efective pe teritoriul statului aceleiasi părti contractante.

(2) Termenul investitie înseamnă orice fel de active investite de către investitorii unei părti contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu legile si reglementările legale ale statului acesteia din urmă, si include, în special, dar nu exclusiv:

a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum si alte drepturi reale, cum ar fi servituti, ipoteci, drepturi de retentie, gajuri;

b) actiuni, părti sociale sau orice alt fel de participare la societătile comerciale;

c) drepturi de creantă sau orice alte drepturi privind prestatii care au o valoare economică, asociate unei investitii sau veniturilor reinvestite;

d) drepturi de proprietate intelectuală, cum sunt drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, mărci de comert ori de serviciu, nume comerciale, know-how si fond comercial, precum si orice alte drepturi similare recunoscute de legile nationale ale părtilor contractante;

e) concesiuni de drept public, incluzând concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum si alte drepturi acordate prin lege, prin contract ori prin hotărâre a autoritătilor, în conformitate cu legea.

Nici o modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investitie.

(3) Termenul venituri înseamnă sumele produse de o investitie si include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobânzi, câstiguri de capital, redevente, management si asistentă tehnică sau alte onorarii, indiferent de forma în care este plătit venitul.

(4) Termenul teritoriu înseamnă:

- în ceea ce priveste România, teritoriul României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă, platoul continental si zonele economice exclusive asupra cărora România îsi exercită jurisdictia, respectiv drepturile suverane în concordantă cu legislatia sa si cu dreptul international;

- în ceea ce priveste Republica Azerbaidjan: teritoriul Republicii Azerbaidjan, inclusiv apele interioare ale Republicii Azerbaidjan, sectorul Mării Caspice apartinând Republicii Azerbaidjan, spatiul aerian de deasupra

Republicii Azerbaidjan, asupra cărora pot fi exercitate drepturile suverane ale Republicii Azerbaidjan privind subsolul, fundul mării si resursele naturale, precum si orice suprafată care a fost sau poate fi în continuare stabilită în concordantă cu dreptul international si cu legislatia Republicii Azerbaidjan.

 

ARTICOLUL 2

Promovare si admitere

 

(1) Fiecare parte contractantă va promova pe cât posibil investitiile efectuate pe teritoriul statului său de către investitorii celeilalte părti contractante si va admite aceste investitii în conformitate cu legile si reglementările nationale legale.

(2) Dacă o parte contractantă a admis o investitie efectuată pe teritoriul statului său de către investitori ai celeilalte părti contractante, ea va acorda, în conformitate cu legile si reglementările nationale legale, autorizatiile necesare în legătură cu acea investitie, inclusiv autorizatiile pentru angajarea de personal de conducere si tehnic la alegerea lor.

 

ARTICOLUL 3

Protejare si tratament

 

(1) Fiecare parte contractantă va proteja pe teritoriul statului său investitiile efectuate, în conformitate cu legile si reglementările nationale legale, de investitorii celeilalte părti contractante si nu va afecta prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întretinerea, folosinta, fructificarea, extinderea, vânzarea ori lichidarea acestor investitii.

În special, fiecare parte contractantă sau autoritătile sale competente vor emite autorizatiile necesare mentionate la art. 2 alin. (2).

(2) Fiecare parte contractantă va asigura un tratament just si echitabil pe teritoriul statului său investitiilor investitorilor celeilalte părti contractante. Acest tratament nu va fi mai putin favorabil decât cel acordat de fiecare parte contractantă investitiilor efectuate pe teritoriul statului său de investitorii proprii sau decât cel acordat de fiecare parte contractantă investitiilor efectuate pe teritoriul statului său de către investitorii oricărui stat tert, dacă acest din urmă tratament este mai favorabil.

(3) Tratamentul natiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca obligatie a unei părti contractante de a extinde asupra investitorilor si investitiilor celeilalte părti contractante avantajele rezultate din orice uniune vamală sau economică existentă ori viitoare, zonă de comert liber sau organizatie economică regională, la care oricare dintre părtile contractante este ori devine membru. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractantă îl acordă investitorilor unui stat tert în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.

 

ARTICOLUL 4

Transferul liber

 

(1) Fiecare parte contractantă, pe teritoriul statului căruia s-au efectuat investitii de către investitorii celeilalte părti contractante, va garanta acelor investitori transferul liber al plătilor în legătură cu aceste investitii, în special al:

a) capitalului si fondurilor suplimentare necesare pentru întretinerea si extinderea investitiei;

b) veniturilor, conform art. 1 alin. (3);

c) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau alte obligatii contractuale asumate pentru investitie;

d) sumelor rezultate din vânzarea totală sau partială, înstrăinarea ori lichidarea unei investitii;

e) oricărei despăgubiri datorate unui investitor în virtutea art. 5.

Transferurile se vor efectua fără întârziere, în valută convertibilă.

(2) Fără a tine seama de prevederile alin. (1), oricare parte contractantă poate, în împrejurări economice si financiare exceptionale, să impună restrictii de schimb valutar în conformitate cu legile si reglementările nationale legale si potrivit Statutului Fondului Monetar International.

(3) Dacă nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua, în conformitate cu legile si reglementările nationale legale în vigoare ale părtii contractante pe teritoriul statului căruia s-a efectuat investitia, la

cursul de schimb aplicabil la data transferului.

 

ARTICOLUL 5

Despăgubire pentru expropriere si pierderi

 

(1) Nici una dintre părtile contractante nu va lua, fie direct, fie indirect, măsuri de expropriere, nationalizare sau alte măsuri având aceeasi natură ori cu acelasi efect (mentionate în continuare ca expropriere) împotriva

investitiilor investitorilor celeilalte părti contractante decât dacă măsurile sunt luate în interes public asa cum s-a stabilit prin lege, pe o bază nediscriminatorie si în conformitate cu procedura legală, si cu conditia să fie luate prin acordarea unei despăgubiri efective si adecvate. Cuantumul despăgubirii pentru expropriere, inclusiv dobânda, se va stabili în valută convertibilă si se va plăti fără întârziere investitorului îndreptătit să o primească. Sumele rezultate vor fi în mod liber si prompt transferabile.

(2) Investitorilor unei părti contractante ale căror investitii, efectuate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, au suferit pierderi datorită războiului sau oricărui conflict armat, revolutiei, stării de urgentă ori rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul statului acesteia din urmă, li se va acorda de către această din urmă parte contractantă un tratament în ceea ce priveste restituirea, compensarea, despăgubirea sau altă modalitate de solutionare, nu mai putin favorabil decât cel acordat de această din urmă parte contractantă investitorilor proprii ori investitorilor oricărui stat tert.

 

ARTICOLUL 6

Domeniul de aplicare a acordului

 

Prezentul acord se va aplica investitiilor de pe teritoriul statului unei părti contractante, efectuate în conformitate cu legile si reglementările nationale legale, de către investitorii celeilalte părti contractante, după intrarea în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 7

Alte obligatii

 

(1) Dacă legislatia natională a oricărei părti contractante îndreptăteste investitiile investitorilor celeilalte părti contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut de prezentul acord, respectiva legislatie natională va prevala asupra acestui acord, în măsura în care este mai favorabilă.

(2) Fiecare parte contractantă va respecta orice altă obligatie pe care si-a asumat-o privind investitiile efectuate pe teritoriul statului său de investitorii celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 8

Principiul subrogării

 

Dacă oricare parte contractantă sau agentia desemnată de ea face plăti unuia dintre investitorii săi pe baza unei garantii financiare împotriva riscurilor necomerciale, cu privire la o investitie de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, aceasta din urmă va recunoaste, în virtutea principiului subrogării, transferul oricărui drept sau titlu al acestui investitor către prima parte contractantă ori către agentia desemnată de ea. Cealaltă parte contractantă va fi îndreptătită să deducă taxele si celelalte obligatii cu caracter public datorate si plătibile de către investitor.

 

ARTICOLUL 9

Solutionarea diferendelor dintre o parte contractantă si un investitor al celeilalte părti contractante

 

(1) În scopul solutionării diferendelor relative la investitii dintre o parte contractantă si un investitor al celeilalte părti contractante, vor avea loc consultări între părtile interesate în vederea solutionării cazului, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) Dacă aceste consultări nu conduc la o solutie în termen de 6 luni de la data cererii de solutionare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare la:

a) instanta judecătorească competentă a părtii contractante pe teritoriul statului căruia s-a efectuat investitia; sau

b) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (ICSID), înfiintat ca urmare a Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state, deschisă spre semnare la Washington la 18 martie 1965; sau

c) un tribunal arbitral ad-hoc, care, dacă nu s-a convenit altfel între părtile la diferend, va fi constituit în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).

(3) Fiecare parte contractantă consimte prin aceasta să supună orice diferend relativ la o investitie concilierii sau arbitrajului international.

(4) Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodată, pe durata procedurilor privind diferendele relative la investitii, ca apărare, imunitatea sa sau faptul că investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare care acoperă integral ori partial paguba sau pierderea suferită.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea diferendelor dintre părtile contractante

 

(1) Diferendele dintre părtile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi solutionate pe căi diplomatice.

(2) Dacă cele două părti contractante nu pot ajunge la o întelegere în termen de 6 luni de la declansarea diferendului între ele, diferendul, la cererea oricărei părti contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din 3 membri. Fiecare parte contractantă va numi un arbitru, iar cei 2 arbitri vor numi un presedinte care va fi cetătean al unui stat tert.

(3) În cazul în care una dintre părtile contractante nu si-a numit arbitrul si nu a dat curs invitatiei celeilalte părti contractante să facă această numire în termen de două luni, arbitrul va fi numit, la cererea acelei părti contractante, de către presedintele Curtii Internationale de Justitie.

(4) Dacă ambii arbitri nu pot ajunge la o întelegere privind alegerea presedintelui în termen de două luni după numirea lor, acesta din urmă va fi numit, la cererea oricărei părti contractante, de către presedintele Curtii

Internationale de Justitie.

(5) Dacă, în cazurile specificate la alin. (3) si (4), presedintele Curtii Internationale de Justitie este împiedicat să îsi exercite functia respectivă sau dacă este cetătean al oricărei părti contractante, numirea se va face de către vicepresedinte, iar dacă acesta din urmă este împiedicat să o facă sau dacă este cetătean al oricărei părti contractante, numirea se va face de către judecătorul cu cea mai mare functie din cadrul Curtii, care nu este cetătean al vreunei părti contractante.

(6) Sub rezerva altor dispozitii date de părtile contractante, tribunalul îsi va stabili propria procedură.

(7) Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a numit si ale reprezentării sale în procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru presedinte si celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de părtile contractante.

(8) Hotărârile tribunalului sunt definitive si obligatorii pentru fiecare parte contractantă.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data la care părtile contractante îsi vor fi notificat reciproc că au fost îndeplinite procedurile legale pentru intrarea în vigoare a acestuia. El va rămâne în vigoare pe o perioadă initială de 10 ani. Ulterior el va continua să rămână în vigoare până la expirarea a 12 luni de la data la care oricare parte contractantă va notifica în scris celeilalte părti contractante cu privire la încetarea valabilitătii sale.

(2) În cazul unei notificări oficiale de denuntare a prezentului acord, prevederile art. 1-10 vor continua să fie în vigoare pentru o perioadă de încă 10 ani pentru investitiile efectuate înainte de a se transmite notificarea oficială.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest acord.

Semnat la Baku la 29 octombrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azerbaidjană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Fazil Mamedov,

ministrul industriilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 557.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 25 aprilie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 29 mai 2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 25 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 9 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 370.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 25 aprilie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea părtii române din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 25 aprilie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003

Nr. 559

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 322

din 9 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Albapam” - S.A. din Alba Iulia în Dosarul nr. 260/2003 al Judecătoriei Sebes.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că acelasi autor a mai ridicat anterior exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi texte, iar prin Decizia nr. 164 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, Curtea Constitutională a respins acea exceptie ca neîntemeiată. Având în vedere că în cauza de fată nu au fost invocate elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ce formează obiectul prezentului dosar.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 260/2003, Judecătoria Sebes a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Albapam” - S.A. din Alba Iulia într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că prevederile art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt contrare dispozitiilor art. 24 alin. (1) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie. Astfel, în legătură cu încălcarea art. 24 din Constitutie, referitor la dreptul la apărare, se arată că art. 19 alin. (1) din ordonanta criticată permite agentului constatator să încheie procesul-verbal de constatare a contraventiei în lipsa contravenientului ori a reprezentantului său, ceea ce face imposibil ca el să formuleze obiectiuni la acesta si să indice mijloacele de probă de care întelege să se folosească. Art. 26 din ordonantă obligă agentul constatator să comunice înstiintarea de plată a amenzii înaintea rămânerii definitive a sanctiunii, iar în practică aceasta se întocmeste tot în lipsa contravenientului, astfel că si în această fază “posibilitatea efectuării unei apărări utile este practic nulă”.

Încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 135 alin. (6) constă în aceea că din continutul textelor criticate rezultă o răspundere obiectivă, “afectându-se resursele financiare ale persoanelor juridice sau fizice”, “dreptul la plângere are un caracter formal”, iar plata amenzii lezează “proprietatea, care în baza art. 135 alin. (6) din Constitutie este inviolabilă”.

Judecătoria Alba Iulia apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât comunicarea înstiintării de plată o dată cu procesul-verbal nu încalcă dispozitiile art. 135 alin. (6) din Constitutie, iar “aplicarea în mod legal a unei amenzi este consecinta încălcării unei norme legale”, executarea ei fiind suspendată pe durata judecării plângerii făcute împotriva procesului-verbal.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula

punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că dispozitiile art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu încalcă dreptul la apărare al contravenientului, prevăzut de art. 24 din Constitutie.copyrightdsc.net

Contravenientul are posibilitatea să se adreseze instantelor judecătoresti cu plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Nu sunt încălcate nici prevederile art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece aplicarea amenzii este consecinta încălcării legii si nu o atingere adusă dreptului de proprietate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Arată că art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 cuprinde suficiente garantii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal, fără participarea contravenientului. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 31 din ordonantă, împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere la instanta de judecată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, prilej cu care, în prezenta unui avocat, se pot formula apărările considerate necesare. Consideră că aplicarea amenzii pentru săvârsirea unei contraventii este consecinta legitimă a încălcării normelor legale, iar nu o încălcare a dreptului de proprietate, asa cum sustine autorul exceptiei în legătură cu prevederile art. 26 din ordonanta criticată. Invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 5/2002, prin care a fost respinsă exceptia de neconstitutionalitate a art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002. Aceste dispozitii legale au următorul continut:

- Art. 19 alin. (1): “Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.”;

- Art. 26: “(1) Dacă agentul constatator aplică si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si înstiintarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mentiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si fată de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin art. 24 si art. 135 alin. (6) din Constitutie, care prevăd următoarele:

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 135 alin. (6): “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că acelasi autor a mai ridicat exceptia de neconstitutionalitate a art. 19 alin. (1) si a art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu o motivare identică, în alte două cauze aflate pe rolul judecătoriilor Alba Iulia si Aiud, iar aceste exceptii au fost conexate în fata Curtii Constitutionale si respinse ca neîntemeiate prin Decizia nr. 164 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003. S-a retinut prin această decizie că dispozitiile art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu încalcă dreptul la apărare, consacrat de art. 24 din Constitutie, întrucât încheierea procesului-verbal de constatare si sanctionarea contraventiei în absenta contravenientului are loc numai în situatia în care nu există altă posibilitate, iar dispozitiile ordonantei prevăd suficiente garantii pentru împiedicarea unor eventuale abuzuri, contravenientul putându-si exercita dreptul la apărare prin plângerea introdusă în justitie împotriva procesului-verbal. De asemenea, s-a retinut că dispozitiile art. 26 din ordonantă nu aduc atingere proprietătii private, declarată ca fiind inviolabilă, în conditiile legii, de art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece aplicarea sanctiunii este consecinta încălcării unor reglementări legale.

Solutia adoptată si considerentele deciziei citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Albapam”-S.A. din Alba Iulia în Dosarul nr. 260/2003 al Judecătoriei Sebes.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 septembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 51/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/28 din Ordonanta Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie nr. 51/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 10 aprilie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 - Bugetul Programului va avea următorul cuprins:

“Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003 este de 90 miliarde lei, defalcat astfel:

- 86,8 miliarde lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) beneficiarilor eligibili;

- 3,2 miliarde lei pentru asistenta tehnică destinată Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului, inclusiv comisionul de administrare al băncii, (cheltuieli de personal, materiale si servicii, cheltuieli de capital).”

2. Subpunctul 5.2 al punctului 5 va avea următorul cuprins:

“5.2. Alocatia financiară nerambursabilă ce poate fi acordată unui beneficiar eligibil nu poate depăsi echivalentul în lei a 50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, conform pct. 4.4, respectiv 10.000 euro pentru întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, conform pct. 4.2, respectiv 4.3, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, si în acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 40% din valoarea proiectului de investitii.”

3. Subpunctul 6.4 al punctului 6 se abrogă.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 22 septembrie 2003

Nr. 137.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

 

În temeiul art. 13 si 14 din Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 3. - Dosarele depuse în vederea atestării, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor analiza pe baza metodologiei în vigoare la data înregistrării cererii

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 449/1998 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 17 iulie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2003.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În temeiul art. 13 alin. (1) si alin. (2) lit. b), precum si al art. 14 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/1997, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului atestă persoanele fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic.

Art. 2. - Atestarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea premiselor pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare, în vederea îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative minimale prevăzute în normativele în vigoare.

Art. 3. - În întelesul prezentei metodologii, lucrările de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic sunt lucrări complexe de constructii hidrotehnice, pedoameliorative, de împăduriri si de creare a perdelelor forestiere de protectie, care se realizează pe terenurile cu destinatie forestieră, în vederea prevenirii, reducerii si înlăturării proceselor de deteriorare a fondului funciar cauzate de factori naturali sau de activităti antropice, prin măsuri specifice având ca scop valorificarea capacitătii de productie a terenurilor si a speciilor forestiere, precum si introducerea în circuitul silvic a terenurilor neproductive.

Art. 4. - Prin atestare se confirmă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice si juridice de a efectua studii de teren, de a elabora documentatii tehnico-economice si de a executa lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, care corespund normelor de calitate în vigoare.

Art. 5. - Atestarea capacitătii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitătilor tehnice de executie ale persoanelor fizice si juridice care solicită atestarea, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL II

Domenii si conditii de atestare

 

Art. 6. - Domeniile de atestare a persoanelor fizice si juridice pentru activitătile de îmbunătătiri funciare pe terenuri cu destinatie forestieră sunt următoarele:

a) efectuarea studiilor de teren si elaborarea documentatiilor tehnico-economice;

b) executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 7. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 6 si se poate solicita pentru unul sau ambele domenii, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 8. - Grupele de lucrări de îmbunătătiri funciare aferente domeniilor de activitate prevăzute la art. 6, pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului acordă atestare, sunt următoarele:

a) îndiguiri si regularizarea cursurilor de apă;

b) amenajări de desecare si drenaj;

c) amenajări de combatere a eroziunii solului, în care se includ si lucrări pentru stingerea torentilor;

d) lucrări si măsuri pedoameliorative, asociate cu cele de combatere a eroziunii solului pe terenuri sărăturate, acide, pe terenuri poluate, degradate antropic si pe alte terenuri care si-au pierdut, total sau partial, capacitatea de productie, precum si stabilizarea nisipurilor mobile;

e) amenajări silvice de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor forestiere antierozionale;

f) amenajări de îmbunătătiri funciare, constând în solutii si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare si din tehnica nouă.

Art. 9. - Persoanele fizice care solicită atestarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă diplomă de inginer în una dintre specializările: silvicultură si exploatări forestiere, constructii hidrotehnice si îmbunătătiri funciare;

b) să aibă o activitate de minimum 5 ani în proiectarea sau executarea de lucrări de îmbunătătiri funciare;

c) să nu aibă antecedente penale.

Art. 10. - Sunt atestate, la cerere, fără examinarea prevăzută la art. 19, persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor, cu subiectul tezei de doctorat în domeniile specificate la art. 8, cele care îndeplinesc functia de inginer proiectant gradul I, cercetător stiintific gradul I, inginer gradul I sau functii asimilate acestora si îsi desfăsoară activitatea în domeniile si în grupele de lucrări prevăzute la art. 6 si 8.

Art. 11. - În vederea atestării persoanele juridice (agenti economici de specialitate) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite si să functioneze în conditiile legii;

b) să aibă înscris în statut, ca obiect de activitate, domeniul sau domeniile în care solicită atestarea, conform art. 6;

c) să aibă cel putin 2 angajati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, ambii atestati conform prezentei metodologii, pentru domeniul si grupele de lucrări pentru care persoana juridică solicită atestarea;

d) să aibă un minimum de echipamente tehnice, pentru a putea realiza lucrările de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic pentru care solicită atestarea.

 

CAPITOLUL III

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 12. - Procedura de atestare a persoanelor fizice si juridice este organizată si coordonată de directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 13. - Atestarea persoanelor fizice si juridice se face de către Comisia de atestare formată din specialisti, numită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pe baza propunerilor directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 14. - Documentele necesare atestării persoanelor fizice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) curriculum vitae;

c) lista de lucrări elaborate sau la care a fost coautor, respectiv la care a participat, în domeniul proiectării sau executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare, din care să rezulte experienta corespunzătoare domeniului si grupelor de lucrări pentru care solicită atestarea;

d) diploma de studii si, după caz, titlul stiintific, în copie legalizată;

e) extras de pe carnetul de muncă, în copie, sau un alt document din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 9 lit. b);

f) certificatul de cazier judiciar;

g) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare.

Art. 15. - Documentele necesare în vederea atestării persoanelor juridice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;

b) memoriu de activitate, care să contină: date cu privire la capitalul social si la valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrări executate în domeniu, experienta în executia lucrărilor, valoarea contractelor realizate anterior, personalul tehnic si economic si experienta acestuia;

c) informatii privind bonitatea solicitantului la data respectivă, care să contină următoarele precizări: obligatii contractuale neonorate, dacă a fost declarat în stare de faliment, dacă a cedat contracte în beneficiul creditorilor, dacă are litigii referitoare la neefectuarea plătilor sau litigii în privinta calitătii;

d) informatii privind dotarea cu utilajele si echipamentele necesare, în stare de functionare, pentru efectuarea studiilor de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice si pentru executia lucrărilor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic;

e) copii legalizate de pe documentele de înfiintare a persoanei juridice: actul constitutiv si/sau statutul, încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comertului/hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

f) curriculum vitae si copie legalizată de pe contractul de angajare al reprezentantului legal, abilitat să reprezinte si să semneze în numele persoanei juridice respective;

g) copie legalizată de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru angajatii atestati conform prevederilor art. 11 lit. c) si copii ale atestatelor obtinute de acestia;

h) documentul care dovedeste achitarea tarifului stabilit pentru atestare.

Art. 16. - (1) Dosarele de atestare se depun la sediul Regiei Nationale a Pădurilor.

(2) Evidenta dosarelor de atestare se tine într-un registru special.

Art. 17. - Dosarele cu cererile si documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de secretariatul Comisiei de atestare, care întocmeste lunar lista cu solicitările primite.

Art. 18. - Cererile si documentele depuse sunt analizate periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data înregistrării, de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia. Deciziile Comisiei de atestare, în urma analizării dosarelor, se consemnează într-un registru de procese-verbale si se afisează împreună cu programarea sesiunii de examinare.

Art. 19. - Examinarea candidatilor, persoane fizice, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 9 si care au solicitat atestarea constă în prezentarea de către acestia, în fata Comisiei de atestare, a unei lucrări la care au participat, aleasă de candidat din lista inclusă în dosarul de atestare. După prezentarea lucrării candidatul va răspunde întrebărilor puse de membrii Comisiei de atestare pe marginea expunerii sale.

Art. 20. - Examinarea persoanei juridice care a solicitat atestarea se face de către Comisia de atestare prin analizarea dosarului depus de către aceasta, în prezenta reprezentantului legal al unitătii respective, care, la cerere, va furniza date suplimentare.

Art. 21. - Rezultatul examenului de atestare - admis/respins - atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice se va consemna în procesul-verbal de sedintă si se va afisa la avizierul Regiei Nationale a Pădurilor în termen de 24 de ore de la încheierea sedintei de atestare.

Art. 22. - În termen de 30 de zile de la data atestării,  persoanele fizice si juridice îndreptătite primesc certificatul de atestare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

Art. 23. - Persoanele atestate sunt obligate să-si confectioneze parafa de atestat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, iar la ridicarea certificatului de atestare să înainteze Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului specimenul acesteia, pe declaratie proprie.

Art. 24. - (1) Tariful pentru atestare se stabileste diferentiat pentru persoanele fizice si juridice de către Regia Natională a Pădurilor, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. Persoanele care solicită atestarea au obligatia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Regiei Nationale a Pădurilor sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate.

(2) Regia Natională a Pădurilor va suporta din tarifele încasate cheltuielile pentru functionarea Comisiei de atestare si editarea certificatelor de atestare.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare

 

Art. 25. - (1) Comisia de atestare este formată din 7 membri, selectati dintre personalitătile din silvicultură, specializati în domeniile prevăzute la art. 6 si care se bucură de prestigiu profesional. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor.

(2) Presedintele Comisiei de atestare este nominalizat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Secretariatul Comisiei de atestare este format dintr-un reprezentant din directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si un reprezentant din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor. Cei 2 reprezentanti sunt membri ai Comisiei de atestare.

Art. 26. - Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) aprobă programarea sedintelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările sedintelor Comisiei de atestare;

c) semnează certificatele de atestare si corespondenta Comisiei de atestare.

Art. 27. - Atributiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) planifică si organizează, împreună cu presedintele, activitatea comisiei, stabilind periodic datele de întrunire a acesteia;

b) înregistrează cererile de atestare însotite de documentele necesare si păstrează evidenta acestora în registrul special prevăzut la art. 16;

c) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare si programarea solicitantilor pentru interviu;

d) păstrează si completează registrul cu procesele-verbale ale comisiei;

e) redactează documentele comisiei;

f) păstrează stampila comisiei.

Art. 28. - Comisia de atestare ia decizii cu privire la:

a) admiterea sau respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în cazul neîndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 9 si 11;

b) admiterea sau respingerea, în urma examinării, a persoanelor fizice sau juridice;

c) suspendarea si/sau retragerea certificatului de atestare.

Art. 29. - Comisia de atestare este legal constituită în prezenta a cel putin 5 membri.

Art. 30. - Eventualele contestatii la deciziile Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor si se adresează ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, care le si solutionează. Împotriva deciziei ministrului se poate formula plângere la instanta judecătorească, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice atestate

 

Art. 31. - În cadrul domeniilor în care au fost atestate persoanele fizice si juridice au dreptul:

a) de a participa la licitatii;

b) de a încheia contracte si conventii de colaborare;

c) de a acorda consultantă tehnică;

d) de a efectua studii de teren si de a executa lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic;

e) de a întocmi documentatii tehnico-economice;

f) de a valida lucrările de îmbunătătiri funciare executate conform prevederilor legale, prin semnătură si parafă, în domeniile si grupele de lucrări în care au fost atestate, prevăzute la art. 6 si 8. Prin validare se confirmă de către persoana fizică sau juridică atestată, pe propria răspundere, că lucrările respective corespund normelor de calitate în vigoare.

Art. 32. - Persoanele fizice si juridice atestate au următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitătile prevăzute la art. 6 numai în domeniul sau domeniile pentru care au fost atestate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a metodologiilor, normelor si instructiunilor aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

b) să valideze numai acele lucrări care se încadrează în domeniul de activitate în care au fost atestate.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea si retragerea certificatului de atestare

 

Art. 33. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 32 de către persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentei metodologii poate atrage suspendarea sau retragerea certificatului de atestare, după caz.

Art. 34. - Suspendarea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a presedintelui Comisiei de atestare, în urma propunerilor formulate de către membrii comisiei sau de directorul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, pe baza proceselor-verbale sau a notelor de constatare încheiate în teritoriu de către acestia sau de specialistii împuterniciti de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 35. - Certificatul de atestare a persoanei fizice sau juridice se suspendă în cazurile în care se înregistrează cel putin una dintre următoarele abateri:

a) neîncadrarea lucrărilor executate în dispozitiile legale, în metodologiile, reglementările si în normele tehnice aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. Perioada suspendării este de 6 luni sau până la ducerea la îndeplinire a măsurilor si termenelor dispuse prin procesele-verbale si prin notele de constatare prevăzute la art. 34. Îndeplinirea acestora se constată prin încheierea unui nou proces-verbal sau a unei note de constatare de către organele prevăzute la art. 34 si determină încetarea perioadei de suspendare;

b) când împotriva persoanei fizice sau juridice atestate s-a pus în miscare o actiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la solutionarea definitivă a cauzei;

c) desfăsurarea activitătii de către persoana juridică în domeniul în care a fost atestată, fără să respecte prevederile art. 11 lit. c).

Art. 36. - Certificatul de atestare a persoanelor fizice si juridice se retrage în următoarele cazuri:

a) când, în perioada de atestare, a fost suspendat temporar de două ori, iar a treia oară se săvârsesc abateri similare celor pentru care s-a dispus suspendarea temporară;

b) când persoanele fizice si juridice atestate validează, prin semnătură si parafă, documente pentru domenii de activitate în care nu au fost atestate sau îsi continuă activitatea, desi au fost suspendate pe o perioadă limitată.

Art. 37. - Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se aduce la cunostintă persoanelor fizice si juridice în cauză, prin înstiintare scrisă, emisă de Comisia de atestare. Sanctiunea respectivă poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înstiintării si este adresată ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, care decide. Împotriva deciziei ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Atestarea persoanelor fizice se face pentru o perioadă de 5 ani, iar a persoanelor juridice pentru perioada comună de valabilitate a atestatelor persoanelor fizice angajate. La sfârsitul acestei perioade, persoanele fizice si juridice care doresc o nouă atestare sunt obligate să prezinte în dosarul de solicitare a atestării o listă cu lucrările de îmbunătătiri funciare executate în domeniul silvic pentru care au fost atestate si să probeze executarea acestora cu următoarele documente:

a) pentru domeniul înscris la art. 6 lit. a) - studiile de teren/documentatiile tehnico-economice elaborate;

b) pentru domeniul prevăzut la art. 6 lit. b) - procesele-verbale de receptie a lucrărilor executate, încheiate cu beneficiarul, potrivit legii.

Art. 39. - Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei va fi declarată, în scris, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în termen de 48 de ore de la constatare si,

totodată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către cel în cauză. După publicare, Comisia de atestare va elibera un duplicat al certificatului de atestare sau va încuviinta, după caz, confectionarea unei noi parafe, pe baza unei cereri scrise, însotită de copia de pe Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, care contine anuntul respectiv.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE

pentru atestarea persoanelor fizice

(model)

 

Domnule presedinte al Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

Subsemnatul/Subsemnata ......................................, născut/născută la data de .................., în localitatea ......................................., judetul  ......................................., tara ......................., având cetătenia .........................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ........................, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer în specializarea ........................., nr. ......., eliberată de ........................................................... din localitatea ..................................., promotia ...................., tara .........................................., solicit atestarea, în calitate de persoană fizică, în domeniul (domeniile) ............................................. si grupa (grupele) de lucrări ............................, conform art. 6, respectiv art. 8 din metodologie.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

a) curriculum vitae;

b) lista de lucrări elaborate sau la care am fost coautor, în domeniul si grupele de lucrări pentru care solicit atestarea;

c) acte de studii si, după caz, titluri stiintifice, în copii legalizate;

d) extras de pe carnetul de muncă;

e) certificatul de cazier judiciar.

Mentionez că îmi desfăsor activitatea la ............................, cu sediul în ........................, judetul/sectorul .................., localitatea .............................., str. ..................................... nr. ........., telefon ..................., fax ..................., unde am calitatea de .......................................................... .

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic si înteleg să le respect întocmai.

 

Data ...........................................

 

.............................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CERERE

pentru atestarea persoanelor juridice

(model)

Nr. ....../ ......

 

Domnule presedinte al Comisiei de atestare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si ........................................ (denumirea persoanei juridice), având sediul în localitatea ........................, str. ...................... nr. ......, bl. ......, judetul/sectorul ....................................., înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. ......, codul fiscal nr. ................, telefon ............., fax ............, reprezentată prin ..........................., în calitate de .........................., solicităm atestarea tehnico-profesională în calitate de persoană juridică în domeniul (domeniile) ......................................................... si grupa (grupele) de lucrări ......................., conform art. 6, respectiv art. 8 din metodologia de atestare.

În sustinerea cererii anexăm următoarele:

a) memoriu de activitate;

b) informatii privind bonitatea solicitantului;

c) informatii privind dotarea cu utilajele si echipamentele necesare;

d) copii legalizate de pe documentele de înfiintare a persoanei juridice;

e) curriculum vitae si copie legalizată de pe contractul de angajare al reprezentantului legal, abilitat să reprezinte si să semneze în numele persoanei juridice respective;

f) copie legalizată de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru angajatii atestati deja conform prevederilor art. 11 lit. c) din metodologie si copii ale atestatelor obtinute de acestia.

Declarăm că am luat cunostintă de obligatiile ce ne revin potrivit Metodologiei privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic.

 

Data .............................................

 

...................................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

pentru persoane fizice si juridice

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

 CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. ...... din ......

 

În baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. ......../........, Comisia de atestare hotărăste:

La cererea înregistrată sub nr. ................... din ..................... si în urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează studii de teren, elaborează documentatii tehnico-economice si execută lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, ......................................................., (numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice) domiciliat/domiciliată sau cu sediul în localitatea ......................................, str. ................................ nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ..........., judetul/sectorul ........................................, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. (pentru persoanele juridice) ....................., este atestat/atestată ca persoană fizică/juridică în domeniul (domeniile) ........................................................................... .

Grupa (grupele) de lucrări aferente domeniului (domeniilor) de activitate în care se acordă certificatul de atestare, conform metodologiei de atestare, este (sunt) următoarea (următoarele): ...................................................................................................................................... .

Valabil de la data ........................ până la data ........................................

 

Presedintele Comisiei de atestare,

L.S. .............................................

Secretarul Comisiei de atestare,

L.S. .........................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

PARAFA

(model)

 

*) .......................................................................................................................................................

 

ATESTAT

 

de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prin Certificatul nr. .............................................. din .......................................... să  execute  lucrări  de  îmbunătătiri  funciare  în  domeniul  silvic


*) Numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei fizice/denumirea si codul unic de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ale persoanei juridice.

NOTĂ:

Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

de modificare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul prevederilor art. 71 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face prin contract de mandat cu reprezentare, împuternicire sau procură, încheiate în formă scrisă si autentificate de un notar public.”

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Împuternicirea sau procura este însotită de o declaratie pe propria răspundere, autentificată, a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal, prin care aceasta acceptă împuternicirea sau procura.”

3. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Depunerea declaratiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, plata impozitelor stabilite, precum si încasarea diferentelor de impozit rezultate în urma regularizării anuale se vor efectua de către reprezentantul fiscal la organul fiscal în a cărui rază teritorială se găseste domiciliul acestuia, domiciliul sau resedinta contribuabilului, respectiv sursa de venit, după caz.

(2) Cu ocazia depunerii primei declaratii de venit sau de înregistrare de către reprezentantul fiscal, se depune si un exemplar al contractului de mandat/împuternicirii/procurii.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2003.

Nr. 1.230.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

pentru completarea Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 58/1998 - Legea bancară, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 si 206 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, se completează după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) capitalurile proprii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit - la nivelul retelei cooperatiste de credit -, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României, precum si fondul social depus de către membrii cooperatori în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de observare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 28.