MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 septembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            366. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002

 

            Conventie între România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

            555. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.082. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Conventia dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2003.

Nr. 366.

 

CONVENTIE

între România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

            România si Republica Azerbaidjan, dorind să încheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

            Prezenta conventie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Prezenta conventie se aplică impozitelor pe venit si pe capital stabilite în numele unui stat contractant sau al unitătilor/subdiviziunilor sale administrativ-teritoriale ori al autoritătilor sale locale, indiferent de modul în care sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile provenite din înstrăinarea proprietătii mobiliare sau imobiliare, impozitele pe sumele totale ale salariilor plătite de întreprinderi, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.

3. Impozitele existente, asupra cărora se aplică conventia, sunt în special:

a) în cazul României:

(i) impozitul pe profit;

(ii) impozitul pe venit;

(iii) impozitul pe teren;

(iv) impozitul pe clădiri, denumite în continuare impozite românesti;

b) în cazul Republicii Azerbaidjan:

(i) impozitul pe profitul persoanelor juridice;

(ii) impozitul pe venitul persoanelor fizice;

(iii) impozitul pe proprietate;

(iv) impozitul pe teren, denumite în continuare impozite azere.

4. Conventia se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esentă similare, care sunt stabilite după data semnării conventiei, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în legislatiile lor fiscale respective.

 

ARTICOLUL 3

Definitii generale

 

1. În sensul prezentei conventii, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferită:

a) expresiile un stat contractant si celălalt stat contractant înseamnă România sau Republica Azerbaidjan, după cum cere contextul;

b) termenul România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă, platoul continental si zona economică exclusivă asupra cărora România îsi exercită, în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie;

c) termenul Azerbaidjan înseamnă teritoriul Republicii Azerbaidjan, inclusiv sectorul aferent al Mării Caspice, asupra cărora Republica Azerbaidjan îsi exercită, în conformitate cu legislatia sa natională si cu dreptul international, drepturi suverane sau jurisdictie;

d) termenul persoană include o persoană fizică, o societate, un parteneriat, o asociere si orice altă asociere de persoane;

e) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca o persoană juridică în scopul impozitării;

f) expresiile întreprindere a unui stat contractant si întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant si o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

g) termenul national înseamnă:

(i) orice persoană fizică având cetătenia unui stat contractant;

(ii) orice persoană juridică, parteneriat sau asociere având statutul în conformitate cu legislatiile în vigoare într-un stat contractant;

h) expresia transport international înseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o întreprindere a unui stat contractant, cu exceptia cazului în care nava sau aeronava este exploatată numai între locuri din celălalt stat contractant;

i) expresia autoritate competentă înseamnă:

(i) în cazul României, Ministerul Finantelor Publice;

(ii) în cazul Azerbaidjan, Ministerul Finantelor si Ministerul Impozitelor.

2. În ceea ce priveste aplicarea conventiei în orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit în conventie va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, întelesul pe care îl are în acel moment în cadrul legislatiei acelui stat cu privire la impozitele la care se aplică conventia, orice înteles pe care termenul îl are în cadrul legilor fiscale în vigoare în acest stat, prevalând întelesul atribuit termenului respectiv de celelalte legi ale acelui stat.

 

ARTICOLUL 4

Rezident

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant înseamnă orice persoană care potrivit legislatiei acelui stat este supusă impozitării în acel stat datorită domiciliului sau rezidentei, sediului conducerii, locului înregistrării sau oricărui alt criteriu de natură similară si include, de asemenea, acel stat si orice unitate/subdiviziune administrativ-teritorială sau autoritate locală a acestuia. Totusi această expresie nu include o persoană care este supusă impozitării în acel stat numai pentru faptul că realizează venituri sau capital din surse situate în acel stat.

2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său se determină după cum urmează:

a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului în care are o locuintă permanentă la dispozitia sa; dacă aceasta are o locuintă permanentă la dispozitia sa în ambele state, ea va fi considerată rezidentă numai a statului cu care legăturile sale personale si economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);

b) dacă statul în care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă ea nu are o locuintă permanentă la dispozitia sa în nici unul dintre state, ea va fi considerată rezidentă numai a statului în care locuieste în mod obisnuit;

c) dacă această persoană locuieste în mod obisnuit în ambele state sau în nici unul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă numai a statului al cărui national este;

d) dacă această persoană este national al ambelor state sau al nici unuia dintre ele, autoritătile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decât o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, ea va fi considerată rezidentă numai a statului în care este înregistrată.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îsi desfăsoară, în întregime sau în parte, activitatea.

2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:

a) un loc de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o fabrică;

e) un atelier; si

f) o mină, un put petrolier sau de gaze, o carieră, o instalatie, o structură, un bazin sau orice alt loc de explorare ori extractie a resurselor naturale.

3. Expresia sediu permanent se consideră că include de asemenea:

a) un santier de constructii, un proiect de constructii sau instalatii, activitătile de supraveghere legate de acestea, dar numai atunci când un astfel de santier, proiect sau activităti continuă pentru mai mult de 12 luni;

b) prestarea de servicii, inclusiv servicii de consultantă, de către o întreprindere prin intermediul salariatilor săi sau al altor persoane angajate de întreprindere în acest scop, dar numai atunci când activitătile de această natură continuă (pentru acelasi proiect sau pentru unul conex) pentru o perioadă sau perioade totalizând mai mult de 6 luni în orice perioadă de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se consideră că nu include:

a) folosirea de instalatii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării de produse ori mărfuri apartinând întreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de produse sau mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării;

c) mentinerea unui stoc de produse sau mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul prelucrării de către o altă întreprindere;

d) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpărării de produse sau mărfuri ori al colectării de informatii pentru întreprindere;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfăsurării pentru întreprindere a oricărei alte activităti cu caracter pregătitor sau auxiliar;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activităti mentionate în subparagrafele a)-e), cu conditia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri, ce rezultă din această combinare, să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci când o persoană, alta decât un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 6, actionează în numele unei întreprinderi, are si exercită în mod obisnuit într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, această întreprindere se consideră că are un sediu permanent în acel stat în privinta oricăror activităti pe care persoana le exercită pentru întreprindere, în afară de cazul în care activitătile unei astfel de persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4, care, dacă sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

Persoana care este împuternicită să negocieze toate elementele si detaliile unui contract astfel încât să creeze obligatii pentru întreprindere se consideră că exercită această împuternicire “în acel stat” chiar dacă contractul  este semnat de o altă persoană din statul în care este situată întreprinderea.

6. O întreprindere nu se consideră că are un sediu permanent într-un stat contractant numai pentru faptul că aceasta îsi exercită activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane să actioneze în cadrul activitătii lor obisnuite.

Totusi, dacă activitătile unui astfel de agent se desfăsoară în totalitate sau în parte pentru întreprindere, atunci el nu va fi considerat ca fiind un agent cu statut independent în scopul aplicării prevederilor acestui paragraf, cu exceptia situatiilor în care se dovedeste faptul că tranzactiile care au loc între agent si întreprindere au fost făcute în baza unor conditii convenite, care ar fi stabilite între parteneri independenti.

7. Faptul că o societate care este rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant ori care îsi exercită activitatea de afaceri în celălalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societăti un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri din proprietăti imobiliare

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietăti imobiliare (inclusiv veniturile din agricultură sau din exploatări forestiere) situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Expresia proprietăti imobiliare are întelesul care este atribuit de legislatia statului contractant în care sunt situate proprietătile în cauză. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietătii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat în agricultură si exploatări forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul proprietătilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele si aeronavele nu sunt considerate proprietăti imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obtinute din exploatarea directă, din închirierea sau din folosirea în orice altă formă a proprietătii imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din proprietăti imobiliare ale unei întreprinderi si veniturilor din proprietăti imobiliare utilizate pentru exercitarea profesiilor independente.

 

ARTICOLUL 7

Profiturile întreprinderii

 

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care întreprinderea exercită activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo.

Dacă întreprinderea exercită activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibilă:

a) acelui sediu permanent;

b) vânzării în celălalt stat de bunuri sau mărfuri identice ori similare cu cele vândute prin intermediul acelui sediu permanent;

c) altor activităti de afaceri desfăsurate în celălalt stat, care sunt identice sau similare cu cele desfăsurate prin intermediul acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui stat contractant exercită activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă si separată, exercitând activităti identice sau similare, în conditii identice ori similare si tratând cu toată independenta cu întreprinderea al cărei sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile efectuate pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare aferente, indiferent de faptul că s-au efectuat în statul în care se află situat sediul permanent sau în altă parte, sub rezerva legislatiei interne a acelui stat.

4. În măsura în care într-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent să fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale părti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu împiedică acel stat contractant să determine profitul impozabil în conformitate cu repartitia uzuală; metoda de repartizare adoptată trebuie să fie totusi aceea prin care rezultatul obtinut să fie în concordantă cu principiile enuntate în prezentul articol.

5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie unui sediu permanent se determină în fiecare an prin aceeasi metodă în afară de cazul în care există motive temeinice si suficiente de a proceda altfel.

7. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei conventii, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

Transporturi maritime si aeriene

 

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant, obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor, sunt impozabile numai în acel stat.

2. În vederea aplicării prevederilor acestui articol, profiturile obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor includ de asemenea:

a) profiturile ocazionale provenind din închirierea ca “navă nudă” a navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international;

b) profiturile obtinute din utilizarea, întretinerea sau închirierea de containere în trafic international (inclusiv remorci si echipamente conexe pentru transportul containerelor), atunci când astfel de activităti sunt legate de exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor.

3. Prevederile paragrafului 1 si 2 se aplică, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internatională de transporturi.

 

ARTICOLUL 9

Întreprinderi asociate

 

1. Când:

a) o întreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant si a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, si, fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt legate în relatiile lor financiare sau comerciale de conditii acceptate ori impuse, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fără aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obtinute în fapt datorită acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi si impuse în consecintă.

2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi apartinând acelui stat - si impune în consecintă - profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în celălalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat mentionat dacă conditiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celălalt stat va proceda la modificarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de modificări se va tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, dacă este necesar, autoritătile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi aceste dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende si potrivit legislatiei acelui stat, dar, dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi:

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate care detine în mod direct cel putin 25% din capitalul societătii plătitoare de dividende;

b) 10% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Prezentul paragraf nu afectează impunerea societătii cu privire la profiturile din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă veniturile provenind din actiuni, din părti de fondator sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creantă, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte părti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de către legislatia statului în care este rezidentă societatea distribuitoare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant, în care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente, printr-o bază fixă situată acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate, cu exceptia cazului în care asemenea dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat sau când detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un sediu permanent sau de o bază fixă situată în celălalt stat, nici să supună profiturile nedistribuite ale societătii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale acesteia, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă, în întregime ori în parte, profituri sau venituri provenind din celălalt stat.

 

ARTICOLUL 11

Dobânzi

 

1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi aceste dobânzi sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 8% din suma brută a dobânzilor.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat dacă sunt obtinute si detinute efectiv de Guvernul celuilalt stat contractant, de o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială sau de o autoritate locală a  acestuia ori de orice agentie sau unitate bancară ori institutie a acelui Guvern, unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale sau autorităti locale ori dacă creantele unui rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate sau finantate de o institutie financiară apartinând în întregime Guvernului celuilalt stat contractant.

4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă veniturile din titluri de creantă de orice natură, însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului, si în special veniturile din efecte publice si veniturile din titluri de creantă sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creantă sau obligatiuni.

Penalitătile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi în sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin dobânzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente, printr-o bază fixă situată acolo, iar creanta în legătură cu care sunt plătite dobânzile este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

6. Dobânzile se consideră că provin dintr-un stat contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, când plătitorul dobânzilor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă în legătură cu care a fost contractată creanta generatoare de dobânzi si aceste dobânzi sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau bază fixă, atunci aceste dobânzi se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

7. Când, datorită relatiilor speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma dobânzilor, tinând seama de creanta pentru care sunt plătite, depăseste suma care s-ar fi convenit între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai la ultima sumă mentionată. În acest caz partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legislatiei fiecărui stat contractant, tinând seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 12

Redevente

 

1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si detinute efectiv de un rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi aceste redevente sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar, dacă beneficiarul efectiv al redeventelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 10% din suma brută a redeventelor.

3. Termenul redevente, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă plăti de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio ori de televiziune, transmisiunilor de orice fel destinate publicului, pentru orice patent, marcă de comert, desen sau model, plan, formulă secretă sau procedeu de fabricatie ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industriei, comercial sau stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin redeventele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente, printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul ori proprietatea pentru care se plătesc redeventele este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

5. Redeventele se consideră că provin dintr-un stat contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat.

Totusi, când plătitorul redeventelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă de care este legată obligatia de a plăti redeventele si aceste redevente sunt suportate de un asemenea sediu permanent ori bază fixă, aceste redevente se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

6. Când, datorită relatiilor speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma redeventelor, având în vedere utilizarea, dreptul ori informatia pentru care sunt plătite, depăseste suma care ar fi fost convenită între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai la ultima sumă mentionată. În acest caz partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legislatiei fiecărui stat contractant, tinând seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 13

Câstiguri de capital

 

1. Câstigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea proprietătilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, si situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Câstigurile provenind din înstrăinarea proprietătii mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau a proprietătii mobiliare tinând de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv câstigurile provenind din înstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celălalt stat.

3. Câstigurile obtinute de o întreprindere a unui stat contractant din înstrăinarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international ori a proprietătilor mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai în acel stat.

4. Câstigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea actiunilor sau a altor participări la capitalul unei societăti ale cărei active sunt formate direct sau indirect, în totalitate ori în principal, din proprietăti imobiliare situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

5. Câstigurile provenind din înstrăinarea oricăror proprietăti, altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1, 2, 3 si 4, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrăinează.

 

ARTICOLUL 14

Profesii independente

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activităti cu caracter independent sunt impozabile numai în acest stat, în afara de cazul în care acesta are o bază fixă în mod obisnuit la dispozitia sa în celălalt stat contractant în scopul exercitării activitătilor sale. Dacă dispune de o astfel de bază fixă, venitul este impozabil în celălalt stat, dar numai acea parte din venit care este atribuibilă acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente cuprinde în special activitătile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independentă a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist, contabil si auditor.

3. Independent de prevederile paragrafului 1, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activităti cu caracter independent sunt impozabile în celălalt stat contractant, dacă persoana fizică este prezentă în celălalt stat pentru o perioadă sau perioade ce depăsesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârsind în anul fiscal vizat, chiar dacă nu dispune de o bază fixă pentru exercitarea unor astfel de servicii sau de activităti.

 

ARTICOLUL 15

Profesii dependente

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 si 21, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care activitatea salariată este exercitată în celălalt stat contractant.

Dacă activitatea salariată este astfel exercitată, remuneratiile primite sunt impozabile în celălalt stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată exercitată în celălalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat,dacă:

a) beneficiarul este prezent în celălalt stat pentru o perioadă sau perioade care nu depăsesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârsind în anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt plătite de o persoană sau în numele unei persoane care angajează si care nu este rezidentă a celuilalt stat; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează îl/o are în celălalt stat.copyrightdsc.net

3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile primite pentru o activitate salariată exercitată la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic international de o întreprindere a unui stat contractant sunt impozabile în acel stat.

 

ARTICOLUL 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

 

Remuneratiile si alte plăti similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau al oricărui organ similar al unei societăti care este rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 17

Artisti si sportivi

 

1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpret muzical sau ca sportiv, din activitătile lui personale desfăsurate în această calitate în celălalt stat contractant, sunt impozabile în celălalt stat.

2. Când veniturile în legătură cu activitătile personale desfăsurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, în această calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 si 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt exercitate activitătile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitătile mentionate la paragraful 1, în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele statelor contractante, si care nu sunt exercitate în scopul de a obtine profituri sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt desfăsurate aceste activităti.

 

ARTICOLUL 18

Pensii si anuităti

 

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile, anuitătile si alte remuneratii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariată desfăsurată în trecut sunt impozabile numai în acel stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, plătile făcute în baza legislatiei referitoare la asigurările sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

3. Termenul anuitate înseamnă o sumă determinată plătibilă în mod periodic, la scadente fixe, în timpul vietii sau în timul unei perioade specificate ori determinabile, în virtutea unui angajament, cu obligatia de a face în schimb plătile pentru deplină si corespunzătoare recompensare în bani sau în echivalent bănesc.

 

ARTICOLUL 19

Functii publice

 

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decât pensiile, plătite de un stat contractant sau de o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială ori de o autoritate locală a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unităti/subdiviziuni ori autorităti sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi asemenea salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă serviciile sunt prestate în acel stat si persoana fizică este rezidentă a acelui stat si:

(i) este un national al acelui stat; sau

(ii) nu a devenit rezidentă a acelui stat numai în scopul prestării serviciilor.

2. a) Orice pensii plătite de sau din fonduri create de un stat contractant sau de o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială ori de o autoritate locală a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unităti/subdiviziuni ori autorităti sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi aceste pensii sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă persoana fizică este rezidentă si national al acelui stat.

3. Prevederile art. 15, 16, 17 si 18 se aplică salariilor si altor remuneratii similare si pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate de afaceri desfăsurată de un stat contractant sau de o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială ori de o autoritate locală a acestuia.

 

ARTICOLUL 20

Studenti si practicanti

 

Sumele pe care le primeste pentru întretinere, educare sau pregătire un student ori un practicant care este sau a fost imediat anterior venirii sale într-un stat contractant un rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent în primul stat mentionat numai în scopul educării sau pregătirii sale nu sunt impozabile în acel stat, cu conditia ca astfel de sume să provină din surse situate în afara acelui stat.

 

ARTICOLUL 21

Profesori si cercetători

 

1. O persoană fizică care este sau a fost rezidentă a unui stat contractant imediat înainte de sosirea sa în celălalt stat contractant si care, la invitatia unei universităti, colegiu, scoli sau a altei institutii educationale similare non-profit care este recunoscută de Guvernul celuilalt stat contractant, este prezentă în celălalt stat, pentru o perioadă care nu depăseste 2 ani de la data primei sale sosiri în celălalt stat contractant, numai în scopul de a preda sau de a cerceta ori pentru ambele la o astfel de institutie educatională este scutită de impozit în celălalt stat contractant pentru remuneratia primită pentru predare sau cercetare.

2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplică venitului din cercetare, dacă asemenea cercetare nu este întreprinsă în interes public, ci în interesul obtinerii unui câstig în folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.

 

ARTICOLUL 22

Alte venituri

 

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentei conventii, sunt impozabile numai în acel stat.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplică veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietătile imobiliare, astfel cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacă beneficiarul unor asemenea venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo si dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este plătit este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

3. Indepedent de prevederile paragrafelor 1 si 2, elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentei conventii si care provin din celălalt stat contractant, sunt, de asemenea, impozabile în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 23

Capital

 

1. Capitalul reprezentat de proprietătile imobiliare la care se face referire la art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant si situate în celălalt stat contractant, este impozabil în celălalt stat.

2. Capitalul reprezentat de proprietăti mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau de proprietăti mobiliare apartinând unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are în celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente este impozabil în celălalt stat.

3. Capitalul constituit din nave si aeronave exploatate în trafic international de o întreprindere a unui stat contractant si din proprietăti mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave si aeronave este impozabil numai în acel stat.

4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

 

ARTICOLUL 24

Metode de eliminare a dublei impuneri

 

S-a convenit ca dubla impunere să fie evitată, după cum urmează:

a) în cazul României:

Când un rezident al României realizează venituri sau detine capital care, în conformitate cu prevederile acestei conventii, sunt impozitate în Azerbaidjan, România va acorda:

(i) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în Azerbaidjan;

(ii) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe capitalplătit în Azerbaidjan.

Totusi această deducere nu va putea depăsi în nici un caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă, după caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat în Azerbaidjan;

b) în cazul Azerbaidjan:

Când un rezident al Azerbaidjan realizează venituri sau detine capital, care, în conformitate cu prevederile acestei conventii, sunt impozitate în România, impozitul pe acest venit plătit în România va fi dedus din impozitul colectat de la această persoană în Azerbaidjan în legătură cu astfel de venituri sau capital.

Totusi această deducere nu va putea depăsi suma impozitului calculat pentru astfel de venituri sau capital în conformitate cu legislatia si cu normele fiscale din Azerbaidjan.

 

ARTICOLUL 25

Nediscriminarea

 

1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celălalt stat contractant la nici o impozitare sau obligatie legată de aceasta, diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile legate de aceasta la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat aflati în aceeasi situatie, în special în ceea ce priveste rezidenta. Această prevedere, independent de prevederile art. 1, se aplică, de asemenea, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Apatrizii care sunt rezidenti ai unui stat contractant nu vor fi supusi în nici unul dintre statele contractante vreunei impozitări sau obligatii legate de aceasta, diferită ori mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile legate de aceasta la care sunt sau pot fi supusi nationalii statului respectiv aflati în aceeasi situatie, în special în ceea ce priveste rezidenta.

3. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant nu va fi stabilită în conditii mai putin favorabile în celălalt stat contractant decât impozitarea stabilită întreprinderilor celuilalt stat, care desfăsoară aceleasi activităti.

Această prevedere nu va fi interpretată ca obligând un stat contractant să acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personală, înlesnire sau reducere în ceea ce priveste impozitarea pe considerente legate de statutul civil sau de responsabilitătile familiale pe care le acordă rezidentilor săi.

4. Cu exceptia cazului în care se aplică prevederile paragrafului 1 al art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11 sau ale  paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redeventele si alte plăti făcute de o întreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinării profiturilor impozabile ale unei astfel de întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat mentionat. În mod similar, orice datorii ale unei întreprinderi a unui stat contractant fată de un rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinării capitalului impozabil al unei astfel de întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost contractate fată de un rezident al primului stat mentionat.

5. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau partial detinut sau controlat în mod direct ori indirect de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat mentionat vreunei impozitări sau obligatii legate de aceasta, care să fie diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile legate de aceasta la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat mentionat.

6. Prevederile acestui articol se aplică numai impozitelor care sunt vizate de prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 26

Procedura amiabilă

 

1. Când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezultă ori va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformă cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislatia internă a acelor state, să supună cazul său autoritătii competente a statului contractant al cărui rezident este sau, dacă situatia sa se încadrează în prevederile paragrafului 1 al art. 25, acelui stat contractant al cărui national este. Cazul trebuie prezentat în 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezultă o impunere contrară prevederilor conventiei.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamatia îi pare întemeiată si dacă ea însăsi nu este în măsură să ajungă la o solutionare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei întelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu conventia. Orice întelegere realizată va fi aplicată indiferent de perioadele de prescriptie prevăzute în legislatia internă a statelor contractante.

3. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea întelegerii amiabile orice dificultăti sau dubii rezultate ca urmare a interpretării ori aplicării conventiei. De asemenea, acestea se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de conventie.

4. Autoritătile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv în cadrul unei comisii mixte, formată din acestea sau din reprezentantii lor, în scopul realizării unei întelegeri în sensul paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 27

Schimb de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicării prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiilor interne ale statelor contractante, referitoare la impozitele vizate de conventie, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară acesteia. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1. Orice informatie obtinută de un stat contractant va fi tratată ca secret în acelasi mod ca si informatia obtinută în baza legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele vizate de conventie. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legislatiei sau în cadrul practicii administrative obisnuite a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice (ordre public).

 

ARTICOLUL 28

Asistenta administrativă reciprocă

 

1. În vederea aplicării prevederilor acestui articol:

a) termenii stat solicitant si stat solicitat înseamnă un stat contractant care solicită asistentă administrativă în probleme fiscale si, respectiv, celălalt stat contractant căruia i se solicită să furnizeze o astfel de asistentă;

b) termenul creantă fiscală înseamnă orice sumă de impozit, precum si dobânda aferentă, amenzile administrative conexe si costurile legate de recuperare, care sunt datorate si încă neplătite.

2. Asistenta reciprocă va include recuperarea creantelor fiscale si transmiterea de documente.

3. La cererea statului solicitant, statul solicitat va lua măsurile necesare pentru recuperarea creantelor fiscale ale primului stat mentionat ca si cum ar fi creantele sale fiscale.

4. În cazul în care nu se convine altfel între statele respective, prevederile paragrafului 3 se aplică numai creantelor fiscale care fac obiectul unui instrument care permite executarea lor silită în statul solicitant si care nu sunt contestate.

5. Statul solicitat poate permite amânarea plătii sau plata în rate, dacă legislatia sau practica sa administrativă îi permite să facă acest lucru în circumstante similare, dar va informa în prealabil statul solicitant.

6. La cererea statului solicitant, statul solicitat se va folosi de documentatia corespunzătoare la acordarea unei astfel de asistente, pentru transmiterea documentelor în ordinea prevăzută de legislatia internă.

7. Dacă cererea de asistentă este consimtită, statul solicitat va informa cât mai curând posibil statul solicitant în legătură cu măsurile întreprinse si cu rezultatul asistentei, iar dacă cererea este respinsă, despre această decizie si motivul respingerii.

8. Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate ca impunând statului solicitat obligatiile de mai jos:

a) de a lua măsuri contrare legislatiei si practicii sale administrative sau legislatiei si practicii administrative ale statului solicitant;

b) de a lua măsuri pe care le consideră contrare ordinii publice (ordre public) sau intereselor sale esentiale;

c) de a acorda asistentă administrativă, dacă consideră că impozitarea din statul solicitant este contrară principiilor de impozitare general acceptate sau prevederilor prezentei conventii;

d) de a acorda asistentă, dacă aplicarea acestui articol ar conduce la discriminare între un national al statului solicitat si nationalii statului solicitant.

 

ARTICOLUL 29

Membrii misiunilor dipomatice si ai posturilor consulare

 

Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiază membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

 

ARTICOLUL 30

Intrarea în vigoare

 

1. Statele contractante se vor informa reciproc, în scris, prin intermediul canalelor diplomatice, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări si prevederile sale vor produce efecte în ambele state contractante:

a) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit, în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care conventia a intrat în vigoare;

b) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit sau pe capital plătite, în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care conventia a intrat în vigoare.

 

ARTICOLUL 31

Denuntarea

 

Prezenta conventie va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată. Fiecare stat contractant poate denunta conventia după o perioadă de 5 ani de la data la care conventia a produs efecte, cu conditia remiterii pe căi diplomatice, cu cel putin 6 luni înainte, a unei note de denuntare scrise. În această situatie prezenta conventie va înceta să aibă efect în ambele state contractante:

a) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul realizat, la sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare;

b) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit sau pe capital realizate, la sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare.

Drept care, subsemnatii autorizati în bună si cuvenită formă, au semnat prezenta conventie.

Semnată la Baku la 29 octombrie 2002, în două exemplare originale în limbile română, azeră si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Republica Azerbaidjan,

Fazil Mamedov,

ministrul industriilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital,  semnată la Baku la 29 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 septembrie 2003.

Nr. 555.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii

sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.082.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 99-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a