MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 291             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 1 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

62. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare

 

163. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

409. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

422. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 2 Viperesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

423. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

426. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile

 

Rectificări la: - H. G. nr. 393/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 62.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia, denumite în continuare părti contractante, dorind să promoveze relatiile de prietenie existente între cele două state,

dorind să contribuie la dezvoltarea si întărirea relatiilor de colaborare dintre statele lor în domeniul transportului de mărfuri si pasageri pe căile navigabile interioare si să stimuleze introducerea tehnologiilor moderne în navigatia pe căile navigabile interioare,

având în vedere prevederile Conventiei privind regimul navigatiei pe Dunăre (Belgrad, 18 august 1948),

luând în considerare Actul Final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa si, în special, al acelor prevederi referitoare la dezvoltarea transportului,

luând, de asemenea, în considerare initiativa Uniunii Europene privind elaborarea unei conventii internationale care să reglementeze în mod unitar aspectele legate de navigatia pe căile navigabile interioare,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Prezentul acord va fi aplicat pe căile navigabile interioare ale României si ale Republicii Croatia, clasificate conform Acordului european privind marile căi navigabile de importantă internatională (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996.

 

ARTICOLUL 2

 

În scopul prezentului acord, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) nave românesti - nave fluviale sau maritimo-fluviale înregistrate în Registrul românesc de nave, care navighează sub pavilion românesc si care efectuează transport de mărfuri si/sau de pasageri pe căile navigabile interioare;

b) nave croate - nave fluviale sau maritimo-fluviale înregistrate în Registrul croat de nave, care navighează sub pavilion croat si care efectuează transport de mărfuri si/sau pasageri pe căile navigabile interioare;

c) societăti de navigatie românesti - persoane juridice române înregistrate pentru a efectua transport de mărfuri sau de pasageri pe căile navigabile interioare si care actionează în conformitate cu legislatia română în vigoare;

d) societăti de navigatie croate - persoane fizice sau juridice croate înregistrate pentru a efectua transport de mărfuri sau de pasageri pe căile navigabile interioare si care actionează în conformitate cu legislatia croată în vigoare;

e) autoritate competentă:

- pentru Guvernul României - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- pentru Guvernul Republicii Croatia – Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor si Comunicatiilor.

Părtile contractante îsi vor notifica reciproc orice modificare privind autoritătile competente respective;

f) porturi - porturi maritime si fluviale, precum si locurile de acostare autorizate oficial pentru încărcare, descărcare sau transbordare de mărfuri, precum si îmbarcare/debarcare de pasageri, situate pe căile navigabile interioare la care se face referire în art. 1;

g) trafic direct - transportul de mărfuri si/sau de pasageri, efectuat cu nave românesti si nave croate între porturile situate pe teritoriul statului unei părti contractante si porturile situate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

h) trafic în tranzit - transportul de mărfuri si/sau de pasageri, efectuat cu nave românesti si nave croate pe căile navigabile interioare din teritoriul statului celeilalte părti contractante, fără oprire pentru operatiuni de încărcare/descărcare de mărfuri sau îmbarcare/debarcare de pasageri, si a căror destinatie nu este un port situat pe teritoriul statului oricărei părti contractante;

i) trafic cu navele unui stat tert - transportul de mărfuri si/sau de pasageri, efectuat cu nave arborând pavilionul unui stat tert între porturile situate pe teritoriul statului unei părti contractante si porturile situate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

j) trafic printr-un stat tert - transportul de mărfuri si/sau de pasageri, efectuat cu nave românesti între porturile aflate pe teritoriul Republicii Croatia si porturile situate pe teritoriul unui stat tert sau cu nave croate între porturile situate pe teritoriul României si porturile situate pe teritoriul unui stat tert;

k) cabotaj - transportul de mărfuri si/sau de pasageri, efectuat între porturile românesti de către nave croate sau între porturile croate de către nave românesti.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Navele românesti si navele croate au permisiunea să navigheze pe căile navigabile interioare la care se face referire la art. 1 si să folosească porturile situate pe acestea.

2. Prevederile paragrafului 1 vor fi aplicate în mod corespunzător pentru transportul de echipamente plutitoare, precum si pentru transportul navelor nou-construite.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Navelor românesti si navelor croate li se acordă în mod echitabil dreptul de a efectua transport în trafic direct.

2. Societătile de navigatie românesti si societătile de navigatie croate au dreptul să participe liber în traficul direct.

 

ARTICOLUL 5

 

Navele românesti si navele croate pot efectua în mod liber trafic în tranzit pe căile navigabile interioare la care se face referire la art. 1.

 

ARTICOLUL 6

 

Traficul cu navele unui stat tert este permis numai cu aprobarea autoritătii competente din statul pe teritoriul căruia se află portul/porturile de încărcare.

 

ARTICOLUL 7

 

Traficul printr-un stat tert este permis numai cu aprobarea autoritătii competente din statul pe teritoriul căruia se află portul/porturile de încărcare.

 

ARTICOLUL 8

 

Cabotajul va fi efectuat în conformitate cu legislatia în vigoare a statului între porturile căruia se efectuează un astfel de transport.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Navele, membrii de echipaj ai acestora, pasagerii, precum si încărcătura aflată la bord respectă legislatia natională a părtii contractante pe ale cărei ape navigabile interioare aceste nave navighează.

2. Documentele si certificatele referitoare la navă, pasageri, încărcătură si membrii de echipaj, eliberate de autoritătile relevante ale unei părti contractante, vor fi recunoscute de autoritătile relevante ale celeilalte părti contractante, cu conditia ca acestea să fie în conformitate cu legislatia natională a acestei părti contractante. Un comitet comun desemnat de comisia mixtă va verifica modelele acestor documente.

 

ARTICOLUL 10

 

Navele românesti si navele croate pot transporta mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare la care se face referire în art. 1, cu conditia respectării legislatiei nationale si a conventiilor internationale în vigoare care se referă la respectiva cale de navigatie interioară.

 

ARTICOLUL 11

 

Fiecare parte contractantă va acorda navelor care arborează pavilionul statului celeilalte părti contractante acelasi tratament pe care îl acordă navelor care arborează pavilionul statului său. Această prevedere se va aplica în mod special la:

a) utilizarea ecluzelor, a instalatiilor portuare si a locurilor de acostare;

b) perceperea tarifelor portuare si de navigatie, colectate de autoritătile portuare;

c) întocmirea formalitătilor de către autoritătile relevante;

d) alimentarea cu combustibili, lubrifianti si provizii;

e) eliminarea reziduurilor si a apelor poluate.

 

ARTICOLUL 12

 

Fiecare parte contractantă va acorda navelor care arborează pavilionul statului celeilalte părti contractante acelasi tratament pe care îl acordă navelor care arborează pavilionul statului său în ceea ce priveste tratamentul vamal privind aprovizionarea navei cu alimente, combustibili si lubrifianti folositi la bord.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Societătile de navigatie românesti si societătile de navigatie croate pot, în conditii de reciprocitate, stabili agentii si efectua achizitii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu respectarea legislatiei nationale a acesteia.

2. Societătile de navigatie românesti si societătile de navigatie croate pot conveni, în vederea promovării rentabilitătii transportului, asupra unor întelegeri privind cooperarea în domeniul tehnic si comercial.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Societătile de navigatie românesti si societătile de navigatie croate au dreptul să transfere liber, la sediul lor permanent, diferentele dintre veniturile si cheltuielile rezultate din transportul de mărfuri si/sau de pasageri, realizate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu legislatia natională a respectivei părti contractante.

2. În ceea ce priveste impozitele pe venit si pe capital, va fi aplicat Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996.

 

ARTICOLUL 15

 

Navele românesti si navele croate pot ancora ziua si noaptea în porturi, precum si în alte locuri de ancoraj autorizate, situate pe căile navigabile interioare la care se face referire la art. 1.

 

ARTICOLUL 16

 

1. La trecerea frontierei de stat a unei părti contractante, membrii de echipaj de pe navele care arborează pavilionul statului celeilalte părti contractante trebuie să fie în posesia unui document de călătorie valabil.

2. Alte persoane care călătoresc pe navele românesti si pe navele croate, la trecerea frontierei de stat a celeilalte părti contractante, trebuie să fie în posesia unui document de călătorie valabil si, dacă este necesar, a unei vize sau a unui permis de rezidentă.

3. Toate persoanele mentionate la paragraful 1 trebuie să fie incluse într-o listă cuprinzând echipajul, iar persoanele mentionate în paragraful 2 trebuie să fie incluse într-o listă cuprinzând pasagerii.

4. Ambele părti contractante vor efectua, până la intrarea în vigoare a prezentului acord, schimbul de modele ale documentelor mentionate la paragraful 1.

5. În măsura în care legislatia natională a unei părti contractante privind intrarea, sederea sau plecarea străinilor pe/de pe teritoriul statului său contine prevederi mai avantajoase, se vor aplica aceste prevederi.

6. Fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului său a persoanelor mentionate la paragrafele 1 si 2, care detin un document de călătorie valabil si o viză, dacă aceste persoane sunt considerate indezirabile.

 

ARTICOLUL 17

 

În cazul în care un incident apare la bordul unei nave arborând pavilionul statului unei părti contractante, care să facă imposibilă continuarea voiajului sau întoarcerea în statul de încărcare (avarie, accident, îmbolnăvirea gravă a unei persoane etc.), autoritătile relevante ale celeilalte părti contractante, pe teritoriul statului căreia se află nava, vor acorda asistenta necesară pentru acea navă si/sau pentru persoanele aflate la bord.

 

ARTICOLUL 18

 

1. Pentru urmărirea implementării prevederilor prezentului acord se înfiintează o comisie mixtă. Comisia mixtă este compusă din câte 3 reprezentanti pentru fiecare parte contractantă, numiti de autoritatea lor competentă. Presedintia Comisiei mixte va fi asigurată alternativ de cele două părti contractante. La sedintele Comisiei mixte pot participa si alti experti. La prima sa sedintă Comisia mixtă va stabili regulamentul său de functionare.

2. Comisia mixtă are următoarele sarcini si responsabilităti:

a) să facă schimb de date statistice privind navele si încărcătura;

b) să facă propuneri autoritătilor competente privind stabilirea unor tarife eficiente si profitabile din punct de vedere economic, precum si a conditiilor aferente traficului direct;

c) să numească Comisia comună.

3. Întelegerile încheiate în baza propunerilor Comisiei mixte, în conformitate cu paragraful 2, vor intra în vigoare în decurs de două săptămâni de la comunicarea reciprocă a acordului autoritătilor competente ale părtilor contractante.

4. Dacă Comisia mixtă nu poate realiza o întelegere, atunci, la cererea unei părti contractante, reprezentantii autoritătilor competente se întâlnesc pentru consultări în interval de 4 săptămâni.

5. Comisia mixtă va prezenta părtilor contractante propuneri privind adaptarea prezentului acord la evolutia transporturilor pe căile navigabile interioare si solutionarea tuturor problemelor care pot apărea din aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 19

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante vor transmite Comisiei mixte, la cererea sa, acele documente de care are nevoie pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor sale, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 18.

 

ARTICOLUL 20

 

Ambarcatiunile sportive si de agrement care arborează pavilionul statului unei părti contractante pot utiliza căile navigabile interioare din teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu respectarea legislatiei nationale si a reglementărilor în vigoare cu privire la respectiva cale navigabilă interioară.

 

ARTICOLUL 21

 

Prezentul acord nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante asa cum reies acestea din acordurile bilaterale sau multilaterale la care România si Republica Croatia sunt părti.

 

ARTICOLUL 22

 

Orice divergentă privind interpretarea si aplicarea prezentului acord va fi solutionată prin negocieri directe între autoritătile competente ale părtilor contractante. Dacă prin negocieri nu se ajunge la o întelegere, această divergentă va fi solutionată pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 23

 

Prezentul acord va putea fi modificat sau completat prin acordul reciproc al părtilor contractante. În acest sens, fiecare parte contractantă va înainta propunerile sale de amendamente sau completări către cealaltă parte contractantă, care are obligatia de a răspunde în termen de 30 de zile. Orice amendament convenit de părtile contractante va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 24.

 

ARTICOLUL 24

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, pe căi diplomatice, prin care oricare parte contractantă a informat cealaltă parte contractantă asupra îndeplinirii procedurii sale legale nationale pentru intrarea în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 25

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Prezentul acord va înceta la 6 luni de la data la care una dintre părtile contractante notifică, în scris, pe căi diplomatice, celeilalte părti contractante intentia sa de a-l denunta.

Semnat la Zagreb la 26 mai 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricărei divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Miron Tudor Mitrea,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Roland Žuvanić,

ministrul afacerilor maritime, transporturilor si comunicatiilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 163.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării si structurii componentei Guvernului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale aplică strategia si Programul Guvernului în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, pescuit si acvacultură, productie alimentară, agricultură ecologică, îmbunătătiri funciare, silvicultură si dezvoltare rurală.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătătirilor funciare, silviculturii si a spatiului rural. Acesta asigură exploatarea si gospodărirea fondului forestier national, în mod rational, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia si are rolul de a utiliza si implementa mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei în conformitate cu cerintele economiei de piată.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale elaborează strategia, reglementările specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activităti si actele normative, în cadrul politicii generale a Guvernului si în concordantă cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătătirilor funciare, silviculturii si a dezvoltării rurale si se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice si al protectiei indicatiilor geografice si a denumirilor de origine a produselor agricole si alimentare, îmbunătătirilor funciare, silviculturii si al dezvoltării rurale;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea fondurilor si serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătătirilor funciare, silviculturii si al dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea ministerului

 

SECTIUNEA 1

Atributiile ministerului

 

Art. 3. - În exercitarea functiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii si politici specifice în domeniile:

agricultură, pescuit si acvacultură, productie alimentară, silvicultură, dezvoltare rurală, îmbunătătiri funciare, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. coordonează activitatea Agentiei SAPARD;

4. elaborează studii si fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si cu organismele internationale în domeniu;

5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;

6. elaborează studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare, în concordantă cu cerintele de calitate din Uniunea Europeană;

7. coordonează activitatea privind patrimoniul institutiilor publice din subordine;

8. coordonează si monitorizează privatizarea societătilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unitătilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole ori a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societătilor comerciale la care statul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează si monitorizează activitătile de îmbunătătiri funciare din domeniul agricol si silvic;

10. coordonează si monitorizează concesionarea activelor Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. coordonează constituirea si monitorizează functionarea asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, potrivit legislatiei în vigoare;

12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare;

13. fundamentează si elaborează programe privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor si a pădurilor;

14. reprezintă Guvernul în relatiile cu organisme interne si internationale în domeniile sale de activitate;

15. sprijină, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;

16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul National de Statistică pentru a satisface cerintele de date statistice de calitate si comparabile bazate pe acquisul comunitar;

17. initiază, direct sau prin unitătile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes national, negociază, semnează si realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

18. initiază, negociază si asigură punerea în aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competentă, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite institutii si organisme internationale si dezvoltă relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;

19. întreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterală si multilaterală, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitătilor si facilitătilor de asistentă financiară, tehnică, tehnologică si stiintifică;

20. coordonează si răspunde de activitătile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competentă;

21. exercită si alte responsabilităti, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale acordurilor internationale la care România este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare a României la Uniunea Europeană;

22. asigură relatia cu Parlamentul României, cu sindicatele si patronatele si cu organizatiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;

23. coordonează actiunile de cooperare cu alte tări în domeniile sale de activitate si asigură aplicarea, în conditiile legislatiei în vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;

24. initiază actiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

25. asigură în domeniul de activitate organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă si pentru situatii de mobilizare;

26. desfăsoară activităti de control si inspectii privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborând în actiunile sale cu celelalte organe abilitate;

27. desfăsoară activităti de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

28. colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate;

29. initiază si elaborează, direct sau prin unitătile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile în care îsi desfăsoară activitatea;

30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îsi desfăsoară activitatea;

31. elaborează si promovează politici privind reglementarea depozitării semintelor de consum si activitatea de gradare a acestora.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii specifice:

I. În domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii si productiei alimentare si îmbunătătirii funciare:

1. elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;

2. promovează programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare în vederea cresterii competitivitătii produselor pe piata internă si externă;

3. propune amendarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură;

4. urmăreste si sprijină formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;

5. colaborează cu organizatiile de producători, asociatiile si fundatiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli si piscicoli, si întreprinde actiuni de asistentă si consultantă pentru sustinerea activitătii acestora;

6. initiază si sprijină actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli si piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;

7. acreditează si controlează, în conditiile legii, agentii economici care produc, prelucrează si comercializează produse agroalimentare;

8. acreditează si controlează, în conditiile legii, organismele de inspectie si certificare din agricultura ecologică;

9. asigură, prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea si monitorizarea sistemului de agricultură ecologică în România;

10. asigură, prin Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, aplicarea mecanismelor si instrumentelor de politică agricolă si comercială care privesc organizarea de piată, consolidarea si functionarea eficientă a pietelor produselor agricole si alimentare;

11. eliberează licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, si aprobă Manualul de gradare a semintelor de consum;

12. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură - FAO si Organizatiei Mondiale a Sănătătii - OMS;

13. coordonează si controlează activitatea de pescuit si acvacultură; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare;

14. coordonează, organizează si controlează activitatea de ameliorare si reproductie a animalelor;

15. asigură implementarea politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare în domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si în domeniul produselor agroalimentare;

16. elaborează norme tehnice si metodologice în domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si în domeniul produselor agroalimentare;

17. coordonează activitatea de crestere a animalelor si nutritie animală, precum si activitatea de pescuit si acvacultură;

18. elaborează, promovează si implementează cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum si alinierea legislatiei în domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii si produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;

19. elaborează acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare;

20. stabileste priorităti în domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionării pietei interne si creării de disponibilităti pentru export;

21. elaborează si promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii moderne pentru cresterea animalelor, în domeniul pescuitului si acvaculturii si pentru amenajarea pajistilor, diferentiate în functie de conditiile agropedologice;

22. elaborează si întocmeste studii si strategii privind cresterea competitivitătii produselor agroalimentare românesti pe piata internă si externă;

23. initiază si elaborează acte normative privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;

24. aprobă în conditiile legii organismele de inspectie si certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;

25. înregistrează în conditiile legii indicatiile geografice, denumirile de origine si atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare si solicită protectia acestora în Uniunea Europeană;

26. elaborează si actualizează legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei, depozitării, transportului si comercializării produselor alimentare;

27. aprobă si înregistrează simbolurile societătilor comerciale cu activităti în domeniul productiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice si numerele de ordine ale grupelor si sortimentelor de conserve alimentare;

28. participă la elaborarea standardelor românesti ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene si internationale, precum si cu standardele Codex Alimentarius;

29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante;

30. organizează si coordonează activitatea fitosanitară, elaborează strategia în domeniu, inclusiv norme de carantină fitosanitară, avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, precum si autorizarea si utilizarea îngrăsămintelor, controlează modul de implementare a legislatiei în vigoare;

31. promovează si implementează politici de calitate în domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central si teritorial, dezvoltă baza de date privind activitatea de protectie a plantelor;

32. coordonează activitatea si elaborează strategia si programele de restructurare si privatizare ale societătilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este actionar majoritar;

33. coordonează elaborarea de măsuri si asigură restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, si exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

35. asigură evidenta navelor si ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, precum si evidenta capacitătilor de productie din acvacultură;

36. avizează documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosintă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

37. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legislatiei în vigoare;

38. fundamentează si elaborează programele prioritare de amenajare si ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum si monitorizarea calitătii solului prin studii pedologice si agrochimice;

39. elaborează si promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli si piscicoli si urmăreste derularea acestora;

40. întocmeste si monitorizează studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare românesti pe piete externe;

41. coordonează activitatea de cercetare stiintifică si tehnologică agricolă si piscicolă, de consultantă si de perfectionare profesională si a organismelor modificate genetic;

42. coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor;

43. asigură îndeplinirea, prin intermediul Autoritătii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit, a atributiilor stabilite prin actele normative în vigoare;

44. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale în vigoare;

45. organizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

46. organizează, execută si actualizează cadastrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare finantat de la bugetul de stat.

II. În domeniul pădurilor:

1. elaborează strategii si politici de gospodărire si de valorificare ratională a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

2. elaborează regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodărirea durabilă a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;

3. exercită atributiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier national;

4. coordonează si controlează activitatea de elaborare si avizare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite;

5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri si din vegetatia forestieră, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

6. organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietătii, si urmăreste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general si coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si întretinerea cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigură proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

7. analizează si, după caz, aprobă, în conditiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietătii;

8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricolă, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigură o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

9. organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor si coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier national;

10. urmăreste si sprijină dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

11. atribuie în gestiune, în conditiile legii, fondurile de vânătoare si exercită atributiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

12. urmăreste evolutia stării fondului forestier national si prezintă Guvernului rapoarte anuale;

13. colaborează cu institutiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în conditiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

14. atestă persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic, autorizează unitătile specializate pentru activitatea de amenajare;

15. atestă persoanele juridice care execută lucrări silvice;

16. organizează si conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale;

17. organizează si coordonează activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora si asigură folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

18. reglementează si aprobă activitătile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum si din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

19. aprobă încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;

20. organizează activitătile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;

21. asigură, conform competentelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

22. coordonează actiunile de informare, educare, instruire si altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislatiei silvice si educatiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari si/sau detinători;

23. autorizează functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale si a celui proprietate privată;

24. elaborează si analizează sistemul de informatii statistice în silvicultură;

25. asigură, în conditiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele si programele internationale;

26. coordonează si promovează documentatii de sinteză referitoare la fondul forestier national, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaborează prognoze privind evolutia acestuia.

III. În domeniul dezvoltării rurale:

1. elaborează si sustine programe de dezvoltare rurală la nivel national, regional si local;

2. propune amendarea periodică, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;

3. propune amendarea periodică, împreună cu ministerele si organismele neguvernamentale implicate, a Planului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;

4. răspunde de coordonarea actiunilor de implementare tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală - Agentia SAPARD;

5. colaborează cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei îmbunătătiri a cadrului legislativ si organizatoric general de dezvoltare rurală;

6. coordonează, îndrumă si controlează în teritoriu activitatea serviciilor tehnice delegate pentru implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD;

7. asigură sustinerea strategiilor si a programelor de dezvoltare echilibrată a spatiului rural la nivel national, regional si local, în functie de potentialul resurselor de dezvoltare, în concordantă cu strategia sectorului agroalimentar si nivelul resurselor de finantare destinate si alocate acestei activităti;

8. elaborează programele operationale si programele complement, în concordantă cu obiectivele si prioritătile stabilite prin Planul national de dezvoltare;

9. implementează programele operationale, în concordantă cu recomandările comitetelor de monitorizare si ale reglementărilor Uniunii Europene;

10. urmăreste obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

11. asigură implementarea programelor operationale în concordantă cu principiile si politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitătii de sanse între femei si bărbati;

12. promovează si încurajează participarea sectorului privat la elaborarea si implementarea programelor operationale;

13. elaborează si asigură un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice si financiare privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

14. analizează si propune modificări ale programelor operationale si ale programelor complement si înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operationale aferente fiecărei autorităti; după aprobarea lor de către comitetul de monitorizare, transmite modificările si/sau ajustările propuse spre analiză si aprobare Comisiei Europene, precum si Autoritătii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritătii de plată, spre informare; operează modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeană si informează corespunzător Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, precum si Autoritatea de plată;

15. elaborează si prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare si după primirea aprobării acestora le transmite spre aprobare Comisiei Europene;

16. asigură si răspunde pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordantă cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

17. urmăreste si verifică instituirea de către autoritătile de implementare, precum si de organismele intermediare care implementează măsurile din programele operationale si din proiectele finantate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil si de evidentă separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operatiunile finantate;

18. asigură corelarea măsurilor din programele operationale sectoriale cu cele din Programul operational regional;

19. elaborează manuale de implementare si utilizare pentru fondurile structurale care finantează preponderent programul operational si elaborează manuale de implementare pentru proiectele finantate prin Fondul de coeziune;

20. elaborează criteriile de selectie si evaluare a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare si transmit cererile de finantare Autoritătii de plată;

21. asigură îndeplinirea cerintelor referitoare la informarea si publicitatea privind asistenta financiară a Programului operational;

22. răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care finantează Programul operational, precum si pentru îndeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;

23. organizează evaluarea intermediară a Programului operational si informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitătilor propuse pentru implementarea recomandărilor si concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluării intermediare;

24. furnizează informatiile privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

25. constituie Comitetul de monitorizare pentru programul operational si asigură secretariatul si presedintia acestuia;

26. participă la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementează recomandările Comisiei Europene si informează corespunzător comitetul de monitorizare.

IV. În domeniul integrării europene si relatiilor internationale:

1. coordonează si monitorizează actiunile legate de procesul de pregătire si desfăsurare a negocierilor pentru aderare a sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit si forestier: elaborarea documentelor specifice dosarului de negociere pentru capitolul 7 - Agricultura si capitolul 8 - Pescuitul, pregătirea si participarea la consultările tehnice cu Comisia Europeană;

2. coordonează si monitorizează actiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit si forestier pentru aderare: Programul national de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul national de aderare si prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;

3. asigură corelarea modului în care legislatia natională transpune prevederile legislatiei comunitare;

4. urmăreste si avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit si forestier, în relatia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;

5. coordonează si avizează actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;

6. coordonează, organizează si monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

7. coordonează si avizează actele normative pentru crearea si functionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri si asigură pregătirea si implementarea planului constructiei institutionale RICA si a sistemului informational experimental de contabilitate agricolă;

8. coordonează si avizează proiectele de acorduri, conventii, protocoale si alte întelegeri de colaborare economică si tehnico-stiintifică bilaterală în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale si pescuitului cu alte state si urmăreste îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea si intrarea în vigoare a documentelor respective;

9. sprijină si monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale si pescuitului;

10. avizează materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică si tehnico-stiintifică bilaterală si coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală si pescuit ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;

11. coordonează activitătile în relatia cu organismele internationale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondială si alte organisme, precum si proiectele finantate de acestea;

12. asigură reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la întâlnirile oficiale externe si interne pe problematica integrării europene si a relatiilor internationale;

13. coordonează activitătile Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în relatia cu organismele internationale si structurile regionale la care România este membră;

14. coordonează si avizează propunerile si proiectele de finantare din fonduri PHARE, pe baza prioritătilor din Parteneriatul pentru aderare si alte documente programatice;

15. monitorizează si coordonează, pentru proiectele PHARE, îndeplinirea sarcinilor privind organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si încheierea contractului;

16. coordonează si urmăreste derularea în bune conditii a proiectelor cu finantare externă: PHARE, bilaterale, precum si cu organisme internationale, în vederea asigurării absorbtiei fondurilor alocate;

17. coordonează si organizează activitatea privind adoptarea si implementarea Sistemului integrat de administrare si control.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura organizatorică si conducerea ministerului

 

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în cadrul directiilor generale si directiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, în conditiile legii.

(2) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este organizată, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit.

(2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.

(3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală si Pescuit va functiona cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

Art. 7. - (1) În conditiile legii, se organizează si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 8. - (1) Unitătile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atributiile si responsabilitătile, structura organizatorică, statele de functii si numărul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în functiile de conducere la institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în conditiile legii.

(4) Unitătile care functionează sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(5) La unitătile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 9. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste în domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale coordonează activitatea unitătilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si în coordonarea ministerului si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 11. - În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. - Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acestuia.

Art. 13. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate îndeplini si alte atributii încredintate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este de 440, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

(3) Personalul încadrat la fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se consideră transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale potrivit domeniilor de specialitate în care îsi desfăsoară activitatea, în conditiile în care atributiile functionale se regăsesc în noile structuri organizatorice.

Art. 15. - (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală functionează unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie si unitătile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii.

Art. 16. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională de Consultantă Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judetene si locale de consultantă agricolă.

(2) Agentia Natională de Consultantă Agricolă se reorganizează ca institutie publică finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

(3) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), unitate din structura Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, se reorganizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, aferent unitătii Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), se preia prin transfer de CEFIDEC.

Art. 17. - (1) Patrimoniul Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) se preia pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Agentia Natională de Consultantă Agricolă si Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 18. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitătile specifice Corpului de control al ministrului, Directiei de inspectii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va fi dotat cu un număr de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de carburant de 300 litri/autovehicul.

(3) Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cuprinse în cap. I si II din anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme si autospeciale potrivit anexei nr. 5.

Art. 19. - Articolul 17 alineatul (1) litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“c) 14 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat si 84 de posturi aferente functiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;”

Art. 20. - Patrimoniul, personalul si fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 22. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 409.

 

ANEXA Nr. 11)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu”

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

6.

Inspectia Piscicolă

7.

Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare

8.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

9.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC)

10.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 6.232.

II.

Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1.

Agentia SAPARD

2.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

3.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

5.

Laboratoarele publice pentru controlul calitătii viei si vinului (cu sediul în judetele Prahova, Alba si Vrancea)

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 952.

III.

Alte unităti finantate din venituri proprii

1.

Agentia Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene

4.

Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

5.

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

6.

Oficiul National al Viei si Vinului

IV.

Unităti cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

- Unităti de management al proiectului (UMP)

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

2.

Societatea Natională a Produselor Agricole - S.A.

3.

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

4.

Societatea Natională “Institutul Pasteur” - S.A.*)


*) În limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

- Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” (sursa de finantare: venituri proprii)

 

ANEXA Nr. 5

 

NORMATIV

de autoturisme la unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

TOTAL

din care:

 

Autoturisme pentru activităti

specifice1)

Autospeciale2)

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală-servicii publice deconcentrate

10/unitate

4/unitate

6/unitate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu”

4

3

1

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

3

2

1

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

3

2

1

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

2

1

1

6.

Inspectia Piscicolă

39

30

9

7.

Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare

58

40

18

8.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală

2

2

 

9.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC)

3

2

1

10.

Agentia SAPARD

24

24

 

11.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

6

4

2

12.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4/unitate

3/unitate

1/unitate

13.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

4

4

 

14.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

4

4

 


1) Cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

2) Nu fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 2 Viperesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Toreador Resources Corporation

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 2 Viperesti, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Toreador Resources Corporation, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră aprobat potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 422.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A., cu sediul în municipiul Deva, cod 2700, Piata Unirii nr. 9, în calitate de concesionar, pentru zăcămintele de minereu de fier din perimetrul Băisoara Cacova, comuna Iara, judetul Cluj, de nisipuri silicioase din perimetrul Făgetul Ierii, comuna Iara, judetul Cluj, si de minereu auro-argentifer din perimetrul Baia de Aries, localitatea Baia de Aries, judetul Alba, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 423.


*) Anexele nr. 1, 2 si 3 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în localitatea Posada, judetul Prahova, alcătuit din clădirile “Posada” si terenul aferent, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Muzeului National “Peles” - Sinaia în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor culturale mobile de importantă stiintifică cu valoare cinegetică, care fac parte din patrimoniul sectiei Muzeul Cinegetic al Carpatilor “Posada”, din administrarea Muzeului National “Peles” - Sinaia în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 2. - Spatiile destinate depozitării bunurilor de patrimoniu, laboratoarelor de restaurare, atelierelor de întretinere, arhivei, depozitării materialelor laboratorului foto sunt utilizate de Muzeul National “Peles” - Sinaia până la identificarea unor depozite corespunzătoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor imobile si mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 3, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva are obligatia de a declansa procedura de clasare a bunurilor mobile culturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva preia drepturile si obligatiile Muzeului National “Peles” – Sinaia cu privire la imobilul alcătuit din clădirile “Posada”.

Art. 6. - Personalul Muzeului Cinegetic al Carpatilor “Posada”, existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprinzând un număr total de 13 posturi, continuă să îsi desfăsoare activitatea în acest imobil, fiind preluat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 7. - Atribuirea contractelor de proiectare si de executie de lucrări pentru imobilul în care functionează Muzeul Cinegetic al Carpatilor “Posada” se face în conformitate cu prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului “Braseria Posada”, situat în localitatea Posada, judetul Prahova, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 9. - (1) Se aprobă transmiterea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Muzeului National “Peles” - Sinaia a imobilului situat în Complexul Cumpătul - Sinaia, str. Cumpătul nr. 12, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 10. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si al Muzeului National “Peles” - Sinaia se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit prezentei hotărâri, iar patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si al Muzeului National “Peles” - Sinaia se majorează în mod corespunzător.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 426.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Muzeului National “Peles” - Sinaia în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. inventar

Valoarea

de inventar

(lei)

Localitatea Posada, judetul Prahova

Muzeul National lrPeles” - Sinaia

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Clădiri Posada: depozit, cramă, clădire laborator restaurare,

pavilion central, Vila 2 “Ursuleti”, clădire castel (B, C, D), clădire castel (corp A), garaj, statie gaze, constructii speciale

Suprafata totală a imobilului =

36.053,26 m 2

Suprafata construită = 5.545,65 m 2

M.F.P. 26.335

 

14.722.679

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr.

inventar

Localitatea Posada, judetul Prahova

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Braseria Posada - suprafata construită = 875,59 m 2

- teren aferent = 1.315,57 m 2

M.F.P.

20.381

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Muzeului National “Peles” – Sinaia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Complexul Cumpătul - Sinaia, str. Cumpătul nr. 12, judetul Prahova

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Muzeul National “Peles” - Sinaia

Constructie compusă din demisol, parter, etaj, mansardă

Suprafata desfăsurată = 1.497 m 2

Suprafata construită = 449 m 2

Teren aferent = 1.744,91 m 2

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 393/2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând agentii economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 29 martie 2004, se fac următoarele rectificări:

- la titlul cap. I, în loc de: “… aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările ulterioare” se va citi: “… aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările ulterioare, sub aspectul structurii fondului de salarii”;

- la cap. III, la nr. crt. 26, în loc de: “Societatea Comercială «Moldosim» - S.A. Vaslui” se va citi: “Societatea Comercială «Moldosin» - S.A. Vaslui”.