MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 293             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 5 aprilie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

342. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1999, modificat prin schimb de note verbale transmise de Ministerul Afacerilor Externe al României la 5 iulie 2002 si, respectiv, de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti la 17 iulie 2002

 

Acord de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

 

343. - Hotărâre privind furnizarea informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare

 

362. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.297. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti  la 13 septembrie 1999, modificat prin schimb de note verbale transmise de Ministerul Afacerilor Externe al României la 5 iulie 2002 si, respectiv, de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti la 17 iulie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1999, modificat prin schimb de note verbale transmise de Ministerul Afacerilor Externe al României la 5 iulie 2002 si, respectiv, de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti la 17 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 342.

 

ACORD

de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în cele ce urmează părti,

luând în considerare relatiile de prietenie care există între cele două tări,

apreciind rolul important al stiintei, tehnologiei si mediului pentru dezvoltarea economică a celor două tări,

dorind să întărească cooperarea dintre cele două tări în domeniul stiintific, tehnologic si al mediului,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor dezvolta cooperarea dintre cele două tări în domeniul stiintei, tehnologiei si mediului pe bază de egalitate si avantaj reciproc, conform prevederilor prezentului acord, ale legislatiei si reglementărilor în vigoare din fiecare tară.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea dintre cele două tări se va realiza conform celor ce urmează:

1. realizarea în comun de programe de cercetare-dezvoltare si de alte activităti comune în domeniul stiintei, tehnologiei si mediului, inclusiv schimb de rezultate obtinute, precum si schimb de oameni de stiintă, experti si cercetători care vor participa la realizarea acestor activităti;

2. organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, cursuri si expozitii stiintifice etc.;

3. schimb de informatii si de documentatie în domeniul stiintific, tehnologic si al mediului;

4. utilizarea în comun a echipamentelor si materialelor dedicate cercetării stiintifice;

5. alte forme de cooperare ce pot fi convenite între părti.

 

ARTICOLUL 3

 

1. În scopul aplicării prezentului acord, al realizării coordonării si al urmăririi programelor convenite (art. 4), părtile vor constitui o comisie mixtă româno-vietnameză de cooperare în stiintă, tehnologie si mediu, prezidată de cei 2 reprezentanti de drept ai celor două guverne.

2. Componenta comisiei române si a comisiei vietnameze pentru comisia mixtă va fi stabilită de fiecare parte conform procedurilor din fiecare tară.

3. Pentru a asigura relatiile directe si permanente stipulate în prezentul acord, părtile pot să desemneze câte un reprezentant de drept, la Bucuresti si la Hanoi, din cadrul membrilor comisiei mixte, care va fi numit secretarul comisiei.

4. Sesiunile comisiei mixte vor avea loc periodic. Data si locul tinerii comisiei mixte vor fi convenite de fiecare dată si communicate pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 4

 

Lista domeniilor de cooperare va fi convenită de comisia mixtă în programul de lucru. Părtile vor încuraja semnarea de acorduri în scopul dezvoltării cooperării pe termen lung între institutii de stat, institute de cercetare, asociatii stiintifice, universităti si alte centre de cercetare (denumite în continuare parteneri de cooperare).

Acordurile sus-mentionate vor cuprinde:

1. obiectivele si continutul cooperării, numele partenerilor de cooperare participanti si care sunt responsabili pentru realizarea programelor comune;

2. finantarea necesară cooperării pentru fiecare dintre partenerii de cooperare;

3. modul de utilizare a rezultatelor obtinute din cooperare.

 

ARTICOLUL 5

 

Cheltuielile pentru schimbul de experti, oameni de stiintă si alti specialisti, care rezultă din aplicarea prezentului acord, vor fi acoperite după cum urmează:

Partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international între capitalele celor două tări; partea primitoare va suporta cheltuielile de masă, cazare, transport pe teritoriul tării gazdă, cheltuielile medicale în caz de urgente, conform reglementărilor în vigoare din fiecare tară.

Cheltuielile privind cercetarea stiintifică, prototipul, studiul comun si alte rezultate ale cooperării care vor fi realizate de expertii trimisi de fiecare parte vor fi precizate o dată cu aprobarea proiectelor comune în stiintă, tehnologie si mediu.

 

ARTICOLUL 6

 

Informatiile stiintifice, tehnologice si de mediu care provin din activitătile de cercetare ce se desfăsoară în cadrul prezentului acord, în afara documentelor cu caracter confidential, pot fi difuzate în comunitatea stiintifică mondială conform întelegerilor dintre partenerii de cooperare si respectând reglementările în vigoare din fiecare tară.

Oamenii de stiintă, expertii si organizatiile dintr-o tară tertă sau din organizatii internationale pot fi invitati să participe la proiectele si programele din cadrul prezentului acord, cu consimtământul tuturor părtilor. În principiu, cheltuielile privind această participare vor fi acoperite de tara tertă, dacă nu se precizează altfel.

 

ARTICOLUL 7

 

În scopul asigurării celor mai bune conditii privind cooperarea în cadrul prezentului acord, conform legislatiei sale, fiecare parte va lua toate măsurile necesare în scopul:

1. încurajării si facilitării pe cât posibil a transmiterii si transportului de echipamente si materiale pe teritoriul părtilor;

2. încurajării si facilitării pe cât posibil a accesului liber la informatiile si documentatia necesare realizării cooperării, intrării si deplasării pe teritoriul tării gazde, conform programului de lucru stabilit în cadrul celor stipulate în art. 4 si potrivit reglementărilor în vigoare din fiecare tară.

 

ARTICOLUL 8

 

Articolele prezentului acord nu vor influenta drepturile si obligatiile părtilor fată de acordurile si conventiile semnate de ele sau în cooperare cu terti parteneri.

 

ARTICOLUL 9

 

Problemele de interpretare sau privind realizarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultări reciproce între părti.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Părtile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, asupra realizării formalitătilor necesare, conform legislatiei din fiecare tară, pentru ca prezentul acord să intre în vigoare. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări. Prezentul acord se va încheia pe o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părti nu îl va denunta cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Prezentul acord poate fi modificat, completat si amendat cu acordul părtilor. Modificările, completările si amendamentele vor intra în vigoare conform procedurilor prevăzute la alin. 1 din prezentul articol.

3. Modificările, denuntarea si prelungirea prezentului acord nu vor influenta proiectele si programele în derulare care sunt în spiritul acestuia si care nu au fost realizate integral la data denuntării lui.

 

ARTICOLUL 11

 

Ministerul Educatiei si Cercetării pentru partea română si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Mediului pentru partea vietnameză vor urmări realizarea prevederilor prezentului acord, precum si coordonarea acestuia.

Încheiat la Bucuresti la data de 13 septembrie 1999, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză si franceză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergente va prevala textul în limba franceză.

 

Pentru Guvernul României,

Lányi Szabolcs,

presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,

Chu Tuan Nha,

ministrul stiintei, tehnologiei si mediului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind furnizarea informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Informatiile privind consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare, respectiv vânzare ori achizitionare în sistem leasing, sunt puse la dispozitie de producători sau importatori pentru a permite cumpărătorilor să facă o alegere în cunostintă de cauză.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:

a) autoturism - orice automobil care, prin constructie si echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje si/sau bunuri ale acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, cu exceptia vehiculelor cu două sau trei roti, precum si vehiculelor cu destinatie specială, astfel cum au fost definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare;

b) autoturism nou - orice autoturism vândut pentru prima dată de producător sau importator către o persoană în scopul utilizării lui si nu pentru vânzarea sau furnizarea acestuia către un tert;

c) certificat de conformitate - documentul emis de producătorul autoturismului, prin care se certifică conformitatea acestuia cu tipul omologat;

d) punct de vânzare - un spatiu special amenajat, un salon auto sau un târg comercial unde autoturismele noi sunt expuse sau propuse pentru vânzare ori achizitionare în sistem leasing potentialilor cumpărători;

e) consum oficial de carburant - consumul de carburant determinat la omologare de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Directivei 80/1268/CE si specificat în anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figurează în certificatul de omologare sau în certificatul de conformitate al autoturismului. În situatia în care un model de autoturism are mai multe variante si/sau versiuni, consumul oficial de carburant al modelului în cauză este consumul oficial de carburant cel mai ridicat din grupa respectivă;

f) emisiile specifice oficiale de CO2 - pentru un autoturism emisiile de CO2 măsurate conform dispozitiilor Directivei 80/1268/CE si specificate în anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figurează în certificatul de omologare sau în certificatul de conformitate al autoturismului. În situatia în care un model de autoturism are mai multe variante si/sau versiuni, emisiile oficiale de CO2 ale modelului în cauză sunt emisiile oficiale de CO2 cele mai ridicate din grupa respectivă;

g) eticheta consumului de carburant - o etichetă care contine informatii destinate cumpărătorilor privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului pe care îl însoteste;

h) ghidul consumului de carburant - o culegere a datelor privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model de autoturism disponibil pe piata autoturismelor noi;

i) documentatie promotională - ansamblul de materiale imprimate utilizate pentru comercializarea, publicitatea si promovarea autoturismelor în rândul publicului larg, manuale tehnice, brosuri, publicitatea din ziare si reviste, revistele specializate si alte asemenea publicatii;

j) marcă - denumirea comercială a producătorului care apare în certificatul de conformitate si în documentele de omologare;

k) model - identificarea mărcii, tipului si, după caz, a variantei si versiunii unui autoturism;

l) tipuri, variante si versiuni - autoturismele diferite ale unei mărci care sunt declarate de producător, în sensul anexei nr. II B la Directiva 70/156/CE, si care sunt identificate ca tip, variantă, versiune într-un mod unic prin caractere alfanumerice.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată a autoturismelor noi numai dacă acestea sunt însotite de informatii cuprinse în eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2, care să fie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În punctele de vânzare eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi aplicată pe autoturism sau afisată alături într-un mod vizibil.

Art. 4. - (1) Regia Autonomă “Registrul Auto Român” asigură elaborarea, sub formă de brosură, a unui ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2, al cărui continut este în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Ghidul se elaborează cu consultarea producătorilor, se reactualizează cel putin o dată pe an si va fi pus la dispozitie distribuitorilor de autoturisme noi contra cost.

(3) Distribuitorii de autoturisme noi au obligatia de a pune la dispozitie cumpărătorilor, gratuit si la cerere, ghidul prevăzut la alin. (1).

(4) Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 trebuie să fie disponibil atât în punctele de vânzare, cât si la sediul Regiei Autonome “Registrul Auto Român”.

Art. 5. - Pentru fiecare marcă de autoturism trebuie să existe un afis sau un alt mod de afisare care să contină o listă cu date privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale tuturor modelelor de autoturisme noi expuse sau oferite spre vânzare ori achizitionare în sistem leasing la punctul respectiv de vânzare sau prin intermediul acestuia. Aceste date trebuie să fie afisate într-un mod vizibil, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

Art. 6. - Documentatia promotională va contine date privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale modelelor de autoturisme noi la care se face referire si se elaborează în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Art. 7. - Înscrierea pe etichete, ghiduri, afise sau în documentatia promotională a altor indicatori, simboluri ori inscriptii privind consumul de carburant sau emisiile de CO2 care nu sunt conforme cu cerintele prezentei hotărâri este interzisă dacă este de natură să creeze confuzii potentialilor cumpărători de autoturisme noi.

Art. 8. - (1) Încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 3-7 constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1) si (2), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 343.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL

pentru eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2

 

 

 

Eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2 (297 mm x 210 mm)

Marca autoturismului

Modelul autoturismului

Tipul autoturismului

Varianta autoturismului1)

Versiunea autoturismului1)

Tipul carburantului

Consumul oficial de carburant:

- l/100 km2)

- km/l2)

Emisiile specifice oficiale de CO2 - g/km3)

Un ghid continând date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora.

Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natură tehnică.

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.


1) Se completează dacă este cazul.

2) Se completează cu o precizie de o zecimală cel putin una dintre valorile respective.

3) Se rotunjeste la numărul întreg cel mai apropiat.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA

ghidului privind consumul de carburant si emisiile de CO2

 

Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

1. o listă elaborată anual, cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la vânzare, grupate în functie de marcă si în ordine alfabetică. Dacă ghidul este actualizat mai mult de o dată pe an, el trebuie să contină o listă cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la data publicării variantei actualizate în cauză;

2. tipul de carburant, valoarea numerică a consumului oficial de carburant si a emisiilor specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model care figurează în ghid. Valoarea corespunzătoare consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivită între aceste două formule si este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile specifice oficiale de CO2 sunt exprimate în grame/kilometru (g/km) si rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate în unităti diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC;

3. o listă care să iasă în evidentă, cu zece modele de autoturisme noi, cele mai performante din punct de vedere al randamentului energetic, clasificate în ordine crescătoare în functie de emisiile de CO2 pentru fiecare tip de carburant. Lista cuprinde modelul, valoarea numerică a consumului oficial de carburant, precum si emisiile specifice oficiale de CO2;

4. sfaturi destinate conducătorilor auto, care precizează că o bună utilizare si o întretinere periodică a autoturismului, precum si un anumit comportament la volan, care cuprinde, de exemplu, evitarea conducerii agresive, rularea cu o viteză moderată, anticiparea frânării, verificarea umflării corecte a pneurilor, reducerea perioadelor de relanti, evitarea transportării de greutăti excesive, îmbunătătesc consumul de carburant si reduc emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului lor;

5. o explicatie privind consecintele emisiilor de gaze cu efect de seră, potentialul acestora de a determina schimbări climatice si rolul autovehiculelor, precum si o referire la diferiti carburanti propusi cumpărătorilor si la implicatiile utilizării lor asupra mediului, pe baza datelor stiintifice si a celor mai recente cerinte legale.

 

ANEXA Nr. 3

 

DESCRIEREA

afisului/altor modalităti de informare scrisă care trebuie expuse în punctele de vânzare

 

Afisele sau celelalte modalităti de informare scrisă trebuie să răspundă cel putin următoarelor cerinte:

1. afisul sau celelalte modalităti de informare scrisă trebuie să măsoare cel putin 70 cm x 50 cm;

2. informatiile care figurează pe afis trebuie să fie usor de citit;

3. atunci când informatiile sunt afisate pe un ecran electronic, acesta trebuie să aibă cel putin dimensiunile 25 cm x 32 cm (ecran 17 inch). Informatiile afisate pot fi în miscare;

4. modelele noi de autoturisme trebuie să fie grupate si prezentate separat în functie de tipul de carburant pe care îl utilizează (benzină sau motorină). Pentru fiecare tip de carburant modelele trebuie să fie clasificate în ordinea crescătoare a emisiilor de CO2, modelul al cărui consum oficial de carburant este cel mai scăzut figurând primul pe listă;

5. pentru fiecare model de autoturism de pe listă se precizează marca, valoarea numerică a consumului oficial de carburant si a emisiilor specifice oficiale de CO2.

Valoarea corespunzătoare consumului oficial de carburant este exprimată fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivită între aceste două formule si este indicată cu o precizie de o zecimală. Emisiile oficiale specifice de CO2 sunt exprimate în grame/kilometru (g/km) si rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate în unităti diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC.

O propunere de model este dată în tabelul următor:

 

Tipul carburantului

Clasificarea

Modelul

Emisiile de CO2

Consumul de carburant

Benzină

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

Motorină

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

6. afisul sau celelalte modalităti de informare scrisă trebuie să contină următorul text referitor la disponibilitatea ghidului privind consumul de carburant si emisiile de CO2: “Un ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit în toate punctele de vânzare”. În cazul afisării electronice, acest text trebuie mentinut în permanentă;

7. afisul sau celelalte modalităti de informare scrisă trebuie să contină următorul text: “Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei”. În cazul afisării electronice, acest text trebuie mentinut în permanentă;

8. afisul sau celelalte modalităti de informare scrisă trebuie să fie reactualizate în întregime cel putin o dată la 6 luni. În cazul afisării electronice, reactualizarea trebuie făcută cel putin la un interval de 3 luni;

9. modalitătile traditionale de afisare pot fi înlocuite complet si permanent cu afisare pe ecran electronic. În acest caz, ecranul trebuie asezat astfel încât să atragă atentia cel putin tot atâtor consumatori ca si în cazul în care afisarea ar fi realizată printr-o modalitate traditională.

 

ANEXA Nr. 4

 

FURNIZAREA

datelor privind consumul de carburant si emisiile de CO2 în documentatia promotională

 

Ansamblul documentatiei promotionale trebuie să contină datele privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismelor la care se referă. Aceste informatii trebuie să răspundă cel putin următoarelor cerinte:

1. informatiile trebuie să fie usor de citit, cel putin la fel de vizibile ca partea principală a informatiilor care figurează în documentatia promotională;

2. informatiile trebuie să fie usor de înteles, chiar dacă sunt citite rapid;

3. datele privind consumul oficial de carburant trebuie furnizate pentru ansamblul modelelor de autoturisme descrise în materialul promotional. Dacă materialul promotional cuprinde mai mult de un model, se poate indica fie consumul oficial de carburant al tuturor modelelor descrise, fie intervalul dintre modelul cel mai putin performant si modelul cel mai performant. Consumul de carburant se exprimă fie în litri/100 kilometri (l/100 km), fie în kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivită între aceste două formule.

Toate aceste date numerice trebuie exprimate cu o precizie de o zecimală.

Aceste valori pot fi exprimate în unităti diferite (galoane sau mile), în măsura în care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC.

Dacă documentatia promotională mentionează numai marca si nu face referire la nici un model anume, nu este necesar să se furnizeze date privind consumul de carburant.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii situate în municipiul Galati, str. Mihai Bravu nr. 36, judetul Galati, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 362.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

 

Persoana juridică

care administrează imobilul

 

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

 

Numărul

de inventar

al M.F.P.

1.

Municipiul Galati,

str. Mihai Bravu

nr. 36, judetul Galati

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari

- constructie-anexă cu destinatia de magazii

- suprafata construită = 155 m2

- suprafata desfăsurată = 155 m2

- valoarea de inventar = 165.237 mii lei

- se propune demolarea partială

27.516

 

2.

Municipiul Galati,

str. Mihai Bravu

nr. 36, judetul Galati

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari

- constructie-anexă cu destinatia de corp de magazii

- suprafata construită = 160 m2

- suprafata desfăsurată = 160 m2

- valoarea de inventar = 136.410 mii lei

- se propune demolarea totală

27.516

 

3.

Municipiul Galati,

str. Mihai Bravu

nr. 36, judetul Galati

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari

- constructie-anexă cu destinatia de depozit

de carburanti (partea din zidărie)

- suprafata construită = 35 m2

- suprafata desfăsurată = 35 m2

- valoarea de inventar = 36.795 mii lei

- se propune demolarea partială

27.516

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 alin. (1), ale art. 21 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - De la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.448/2002.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Atanasiu

 

Bucuresti, 25 februarie 2004.

Nr. 3.297.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie este elaborată pe baza prevederilor art. 145 alin. (1), (6), (7) si (9) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 22 alin. (1) si ale art. 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 128/1997 ).

Art. 2. - (1) La concursul pentru ocuparea functiei de director1) sau de director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar poate candida:

a) personalul didactic care îndeplineste conditiile de studii prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ cu personalitate juridică care au în structură numai grupe de învătământ prescolar, primar sau ambele niveluri, după caz;

b) personalul didactic cu diplomă de absolvire a unei institutii de învătământ superior, cel putin de scurtă durată [art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997], titular în specialitatea diplomei, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X si pentru scolile de arte si meserii;

c) personalul didactic care îndeplineste conditiile de studii prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII, IX-XII/XIII sau clase postliceale;

d) institutorul, învătătorul sau educatoarea, după caz, pentru al doilea post de director adjunct la unitătile de învătământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învătământului primar sau grupe de învătământ prescolar;

e) personalul didactic care apartine unei minorităti nationale sau este bun cunoscător al limbii minoritătii respective, pentru unitătile de învătământ distincte cu predare în limba unei minorităti nationale si pentru unitătile de învătământ cu sectii de predare în limba unei minorităti nationale;

f) personalul didactic care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ special;

g) personalul didactic titular în învătământul preuniversitar;

h) personalul didactic care are calităti profesionale, manageriale si morale, dovedite prin calificativul “Foarte bine” în ultimii 3 ani;

i) personalul didactic care are disponibilitatea de a se implica în rezolvarea problemelor unitătii de învătământ;

j) personalul didactic care are cel putin gradul didactic II si o vechime la catedră de cel putin 5 ani2).

(2) Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit în continuare inspectorat scolar, prin inspectorul cu politici de selectie, evidentă, mobilitate si promovare a personalului didactic, certifică la înscriere, pentru fiecare candidat, posibilitatea ca, în cazul reusitei la concurs, acesta să poată efectua numărul de ore de predare în unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul sau într-o unitate de învătământ apropiată de aceasta, în aceeasi localitate/comună.

(3) Cazurile care nu sunt prevăzute în prezenta metodologie se solutionează numai de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, în conformitate cu legislatia în vigoare.


1) În centrele judetene de asistentă psihopedagogică (CJAPP) functia de director este îndeplinită de coordonatorul CJAPP.

2) Pentru candidatul la functia de coordonator CJAPP conditia de vechime este de cel putin 5 ani în activitatea de asistentă si consiliere psihopedagogică.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului pentru functiile de director si director adjunct

 

Art. 3. - (1) Inspectoratul scolar are obligatia de a anunta organizarea concursului, în presa locală si centrală, cu cel putin 30 de zile înainte, mentionând locul unde este afisată lista posturilor vacante din unitătile de învătământ pentru care se va desfăsura concursul, precum si toate celelalte informatii referitoare la înscrierea si participarea la concurs a candidatilor.

(2) În acelasi timp inspectoratul scolar afisează la sediul propriu lista posturilor de conducere vacante, fisa postului, tematica, bibliografia, perioada de înscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

(3) Înscrierea la concurs se încheie cu 7 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptati la înscriere decât candidatii ale căror dosare întrunesc integral conditiile prevăzute în prezenta metodologie.

(4) Inspectoratul scolar afisează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăsurării concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăsurare, precum si lista candidatilor înscrisi.

(5) Inspectoratul scolar înaintează graficul de desfăsurare a concursurilor la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, cu cel putin 3 zile înainte de data initială a perioadei de organizare a concursurilor, stabilită prin graficul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru judetul respectiv/municipiul Bucuresti.

(6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfăsurare a concursului este adusă la cunostintă candidatilor si observatorilor, în scris, cu cel putin 48 de ore înainte, de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratului scolar. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, secretarul sau un membru al comisiei de concurs întocmeste un proces-verbal în care se precizează motivele datorită cărora concursul nu se poate desfăsura, pe care îl semnează un membru al comisiei de concurs si observatorii.

(7) Comunicarea inspectoratului scolar la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, pentru reprogramarea concursului respectiv, este însotită de copia procesului-verbal. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului avizează reprogramarea concursului.

Art. 4. - Inspectorul scolar general emite, potrivit legii si prezentei metodologii, cu 3 zile înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs, iar cu 48 de ore înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei de concurs si decizia de constituire a comisiei de contestatii.

Art. 5. - Dosarul de înscriere la concurs, avizat de oficiul juridic al inspectoratului scolar, se depune la inspectorul cu politici de selectie, evidentă, mobilitate si promovare a personalului didactic si trebuie să contină:

1. cerere de înscriere în care se mentionează limba modernă cunoscută;

2. curriculum vitae (redactat după un model elaborat de compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe al inspectoratului scolar);

3. copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unitătii de învătământ de la care provine candidatul de pe:

- certificatul de nastere si, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

- actul de titularizare în unitatea de învătământ în care functionează;

- adeverintele/certificatele/diplomele de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific de doctor;

- carnetul de muncă sau documentul echivalent eliberat de unitatea de învătământ, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, completat la zi;

- hotărârile judecătoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;

- procesul-verbal al consiliului scolar sau profesoral/de administratie din ultima unitate de învătământ/ultima institutie de la care provine candidatul privind recomandarea persoanei în cauză pentru functia de director/director adjunct;

- alte documente doveditoare, anexate în original sau în copie, avizate “conform cu originalul” de conducerea ultimei unităti de învătământ/ultimei institutii de la care provine candidatul, care să sustină declaratiile din curriculum vitae;

4. copii legalizate de pe actele de studii (diplomă, diplomă de licentă, foi matricole etc.): legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităti învestite cu acest drept;

5. adeverintă de vechime la catedră, în specialitate (în original);

6. adeverintă cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (în original) si copiile fiselor de evaluare pe cei 3 ani;

7. adeverintă medicală (în original) din care să reiasă că persoana respectivă este aptă pentru a desfăsura activitate într-o unitate de învătământ (conform art. 4 din Legea nr. 128/1997);

8. opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea3).

Art. 6. - Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formată din:

a) presedinte - un inspector scolar de specialitate pentru limbile moderne de la inspectoratul scolar;

b) membri: 4-5 directori, recunoscuti prin autoritatea profesională si morală, provenind de la diferite tipuri de unităti de învătământ, câte un inspector scolar de specialitate sau un profesor metodist pentru fiecare limbă modernă aleasă de candidati.

Art. 7. - (1) Comisia de concurs pentru functia de director este constituită după cum urmează:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;

b) membri:

- un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutională sau un inspector scolar de specialitate;

- un director4), recunoscut prin autoritatea sa profesională si morală, de la o unitate de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi grad cu cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de învătământ.

(2) Comisia de concurs pentru functia de director adjunct este constituită după cum urmează:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul evaluare, prognoze, strategii si programe sau seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe;

b) 2 membri:

- un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutională sau un inspector scolar de specialitate;

- directorul unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct la o unitate de învătământ.

(3) La desfăsurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct sunt invitati să participe în calitate de observator:

- un părinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul;

- câte un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivel de unitate de învătământ; la unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală, un reprezentant al salariatilor de la unitatea scolară pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesional deschis, prin vot secret, cu majoritate simplă;

- un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Inspectoratul scolar invită în scris observatorii să asiste la desfăsurarea concursului, cu cel putin 48 de ore înainte de data acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăsurării concursului.

(4) Secretarul si observatorii participă la activitătile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de a-si consemna observatiile în procesul-verbal mentionat la art. 10.

(5) Pentru unitătile de învătământ militar, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, si un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unitătile de învătământ teologic, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru învătământ teologic din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Inspectoratul scolar solicită în scris ministerului de resort desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ militar si Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului desemnarea delegatului pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ teologic.


3) Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.

4) Un coordonator al unui centru judetean de asistentă psihopedagogică din alt judet, pentru functia de coordonator CJAPP.

 

CAPITOLUL III

Probele de concurs si evaluarea candidatilor

 

Art. 8. - (1) Concursul pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ constă în următoarele două probe:

a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia pe baza criteriilor si punctajului prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Punctajul maxim este de 45 de puncte (3 x 15 puncte/membru al juriului). Punctajul de promovare a probei este de 24 de puncte (3 x 8 puncte/membru al juriului);

b) interviu: prin interviu se testează cunostintele de legislatie scolară si de management educational ale candidatului, pe baza unui test tip grilă, cu 30 itemi. Itemii sunt cu răspuns unic selectat din 4 variante, fiind notate cu un punct sau 0 puncte.

Punctajul maxim al probei este de 90 de puncte (3 x 30 de puncte, 3 fiind ponderea probei). Punctajul de promovare a probei este de 60 de puncte (3 x 20 de puncte). Cei 30 de itemi ai probei sunt repartizati astfel:

- 10 itemi cu referire la legislatia scolară;

- 16 itemi privind managementul educational, din care 5 să reflecte cunoasterea metodologiei de elaborare a proiectului managerial al unei unităti scolare, iar din restul de 11 itemi unul se redactează în toate limbile moderne pentru care s-au făcut optiuni de către candidati;

- 4 itemi cu referire la cunoasterea si evaluarea personalitătii.

Pentru candidatii la functiile de conducere din învătământul liceal si postliceal proba de interviu va fi sustinută cu ajutorul computerului si se va folosi imprimanta pentru tipărirea testului rezolvat.

(2) Cele două probe sunt obligatorii.

(3) Punctajul total maxim este de 135 de puncte, iar baremul de promovare a concursului este de 84 de puncte.

Pentru unitătile de învătământ militar si pentru unitătile de învătământ teologic punctajul total maxim este de 180 de puncte (60 de puncte/curriculum vitae + 120 de puncte/interviu), punctajul de promovare fiind de 32 de puncte (4 x 8 puncte/membru al juriului) pentru curriculum vitae si 80 de puncte (4 x 20 de puncte, 4 fiind ponderea probei) pentru interviu, iar baremul de promovare a concursului este de 112 puncte. Testele grilă se realizează de către presedinte si membrii comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs. Comisia are obligatia de a elabora un număr de teste stabilit în functie de numărul candidatilor, astfel:

- pentru 1-10 candidati se vor elabora NTESTE = 5 x numărul candidatilor;

- pentru 11-30 de candidati se vor elabora NTESTE = 3 x numărul candidatilor;

- pentru 31-50 de candidati se vor elabora NTESTE = 2 x numărul candidatilor;

- pentru fiecare candidat în plus peste pragul de 50 se adaugă încă un test.

Continuturile testelor elaborate de comisie sunt strict secrete.

După ce au fost elaborate, testele se înregistrează în Word, pe dischete parolate, protejate la scriere si numerotate. Pe fiecare dischetă se înregistrează un singur test. Dischetele cu subiectele si opisul acestora (sigilat în plic), imediat ce au fost înregistrate, se predau pentru păstrare, în secret, inspectoratului scolar general. Înainte de începerea concursului inspectorul scolar general predă dischetele cu teste presedintelui comisiei de concurs.

Presedintele comisiei de concurs realizează biletele prin numerotare cu numerele testelor aflate pe dischete.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 9. - (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de către presedintele comisiei de concurs si de membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor de concurs si punctajului mentionate în anexa nr. 1, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunostintă candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistând la reevaluarea acestuia, sau, în scris, la comisia de contestatii.

(2) Pentru proba de interviu candidatul extrage la întâmplare un bilet în fata comisiei de concurs. Numărul biletului extras reprezintă numărul testului aflat pe dischetă, pe care trebuie să îl rezolve candidatul la această probă.

Pentru candidatii la functiile de conducere din unitătile de învătământ prescolar si cele cu clasele I-VIII, un membru al comisiei tipăreste la imprimantă continutul dischetei cu numărul extras, testul fiind înmânat candidatului pentru a-l completa.

Pentru candidatii la functiile de conducere din învătământul liceal, postliceal si profesional, presedintele comisiei de concurs înmânează discheta candidatului. La primirea dischetei, acesta o introduce în computerul repartizat si începe rezolvarea testului.

Durata desfăsurării probei este de o oră din momentul deschiderii fisierului cu subiectul de pe dischetă, respectiv din momentul înmânării formularului tipărit. Numărul candidatilor care participă simultan la proba de interviu este de minimum 3, numărul maxim fiind determinat de presedintele comisiei de concurs în functie de logistica aferentă de care dispune inspectoratul scolar.

(3) Cele două probe de concurs se desfăsoară în aceeasi zi.

(4) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Sunt declarati promovati candidatii care au realizat cel putin punctajul de promovare la fiecare dintre cele două probe.

(2) Este declarat reusit la concurs candidatul promovat care a obtinut cel mai mare punctaj total.

(3) În caz de egalitate de punctaj, este declarat reusit candidatul promovat cu rezultatul cel mai bun la proba de interviu.

Art. 11.- Secretarul comisiei de concurs întocmeste procesulverbal (anexa nr. 3) în care consemnează desfăsurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.

Art. 12. - Punctajele obtinute la cele două probe si punctajul total se afisează la sediul inspectoratului scolar după încheierea concursului, în aceeasi zi.

Art. 13. - (1) Eventualele contestatii se depun la registratura inspectoratului scolar în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea punctajelor, iar inspectoratul scolar face publică lista contestatorilor.

(2) Contestatiile se solutionează de către o comisie constituită după cum urmează:

a) presedinte - inspectorul scolar general;

b) membri:

- un inspector scolar de specialitate/inspector scolar, altul decât cel din comisia de concurs;

- un director5) cu aceeasi pozitie în sistemul de învătământ cu cea a directorului membru în comisia de concurs;

c) secretar - un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/un director/director adjunct la o unitate de învătământ.

La lucrările comisiei de contestatii este invitat, în scris, să participe în calitate de observator câte un reprezentant desemnat de federatiile care au organizatii sindicale la nivelul unitătii de învătământ. La unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală este invitat, în scris, să participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de învătământ pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesoral deschis, prin vot secret, cu majoritate simplă.

(3) Hotărârea comisiei de contestatii se comunică contestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, cu confirmare de primire.

(4) Nu se pot contesta rezultatele la concurs ale altui candidat.

(5) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.

(6) În termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de solutionare a contestatiilor, se afisează la sediul inspectoratului scolar rezultatele finale ale concursului.

(7) Dreptul persoanei de a se adresa instantelor judecătoresti este garantat. În acest caz persoana prezintă la inspectoratul scolar dovada actionării în judecată. Postul de conducere aflat în litigiu se ocupă cu delegatie până la pronuntarea sentintei judecătoresti definitive, care se comunică în scris inspectoratului scolar.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Numirea candidatilor declarati reusiti la concursul pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ de stat se face prin decizie a inspectorului scolar general, cu exceptia directorilor de unităti de învătământ liceal si postliceal, care sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului. Solicitarea numirii prin ordin al ministrului în functia de director este însotită de formularele prevăzute în anexele nr. 3 si 4, completate.

(2) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, numirea se face cu o perioadă de probă de 90 de zile. Această perioadă este inclusă în durata contractului de management educational.

(3) O dată cu emiterea deciziei, respectiv a ordinului de numire, directorul încheie cu inspectorul scolar general contractul de management educational (anexa nr. 5).

(4) Contractul de management educational se încheie pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.

(5) Pentru persoanele care au mai putin de 4 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare, contractul de management se încheie până la sfârsitul anului scolar în care se realizează conditiile standard de pensionare. Contractul poate fi prelungit anual, la cererea managerului, atât timp cât acesta îsi păstrează calitatea de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar, fără a se depăsi 4 ani de la data numirii.

Art. 15. - Cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de probă, inspectorul scolar general înaintează Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, printr-o adresă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în functia de director de liceu/scoală postliceală, iar inspectorul scolar general adjunct/seful serviciului compartimentului evaluare, prognoze, strategii si programe înaintează inspectorului scolar general, printr-o notă scrisă, aprecierea sa privind corespunderea sub raport managerial a persoanei numite în functia de director prin decizie a inspectorului scolar general, potrivit art. 14 alin. (1). Aprecierea are la bază punctajul acordat în urma evaluării continue realizate de inspectorul scolar de management scolar, evaluare si dezvoltare institutională si consemnat în fisa de evaluare a directorului de unitate de învătământ de către inspectorul scolar general adjunct al compartimentului/seful serviciului evaluare, prognoze, strategii si programe. Aprecierea este însotită de fisa de evaluare a directorului de unitate de învătământ, completată cu punctajul si calificativul obtinute de acesta.

Art. 16. - Contractul de management educational se reziliază:

1. în cazul în care persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) si (2) se dovedesc necorespunzătoare sub raport managerial (au obtinut calificativul “Nesatisfăcător” la evaluarea din perioada de probă);

2. dacă pe perioada mandatului, prin evaluare anuală sau prin inspectie specială6), persoana obtine calificativul “Nesatisfăcător” sau se constată neîndeplinirea angajamentelor manageriale ori prejudicii aduse învătământului;

3. pentru nerespectarea cu vinovătie a obligatiilor contractuale, precum si pentru săvârsirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau care angajează răspunderea administrativă, civilă ori penală, directorul/directorul adjunct putând fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 116 lit. e) si f) din Legea nr. 128/1997;

4. în cazul în care persoana îsi pierde calitatea de cadru didactic titular în învătământul preuniversitar.

Art. 17. - În toate situatiile în care contractul de management încetează, inspectorul scolar general emite decizie (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau solicită Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului elaborarea ordinului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului) de eliberare din functie, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 16 pct. 3, în care, prin decizie a inspectorului scolar general (pentru directorii/directorii adjuncti numiti prin decizie) sau prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului (pentru directorii numiti prin ordin al ministrului), se face comunicarea

sanctiunii, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 128/1997.

Art. 18. - Informatiile false cuprinse în curriculumul vitae, falsul în declaratii, falsul în înscrisuri oficiale si sub semnătură privată, constatate de comisia de concurs, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente.

Art. 19. - Presedintii comisiilor, membrii acestora, precum si persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăsurarea concursului, dau o declaratie pe propria răspundere că nu au în rândul candidatilor sot, sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.

Art. 20. - (1) Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dispozitiile prezentei metodologii se completează cu dispozitiile Legii nr. 128/1997.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


5) Un coordonator al unui CJAPP, recunoscut prin autoritatea sa profesională, altul decât cel din comisia de concurs.

6) Efectuată de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXE

la metodologie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Inspectoratul Scolar al Judetului/Municipiului Bucuresti

Nr.../...

CONTRACT DE MANAGEMENT EDUCATIONAL

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

1. Doamna/Domnul profesor ………..., în calitate de inspector scolar general/împuternicit al ministrului, numit în functie prin Ordinul nr./ al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, reprezentând Inspectoratul Scolar al Judetului .../Municipiului Bucuresti, cu sediul în .……………., str. …………...nr. ……………

si

2. Doamna/Domnul …………………..., cetătean român, domiciliată/domiciliat în ………………….., str. ………………. nr. , bl. ……….., sc. ……….., ap. ……….., judetul/sectorul ………………., având actul de identitate BI/CI/pasaport seria ……….  nr. …………., eliberat de Politia ………………., în calitate de director/director adjunct la ….., cu sediul în localitatea ….., str. ……………. nr………………, judetul/sectorul .…………., telefon …………………, numită/numit în functie începând cu data de  prin Ordinul/Decizia nr. …………./………….. al ministrului educatiei, cercetării si tineretului/a inspectorului scolar general, denumit în continuare manager educational

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

 

Inspectoratul Scolar al Judetului./Municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar general, încredintează managerului educational (directorului) conducerea si administrarea unitătii de învătământ, în concordantă cu strategia si directiile de dezvoltare a învătământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educationale în plan national si local.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului

 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de……………….. ani de la data numirii în functie.

 

ARTICOLUL 4

Drepturile si obligatiile directorului/directorului adjunct în calitate de manager educational

 

A. Drepturile si obligatiile generale decurg din:

- art. 126 si 145 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 50, 51, 109, 110, 112 si 113 din Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- actele normative emise de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

- dispozitiile inspectorului scolar general.

B. Atributiile sunt cele prevăzute în:

- cap. III sectiunea a 2-a din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.747/2001.

C. Alte drepturi si obligatii contractuale:

- să participe la programele de formare/perfectionare în domeniul managementului educational. În cazul în care nu a parcurs un astfel de stagiu, este obligatorie participarea la cursul de formare în primul an al mandatului;

- să solicite si să primească asistentă juridică din partea inspectoratului scolar în toate problemele de legislatie, precum si în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învătământ;

- să elaboreze, la nivelul unitătii, documentele manageriale proprii;

- să asigure înfăptuirea acestora prin organizarea, desfăsurarea si evaluarea activitătii educationale din unitatea scolară;

- să îsi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul educatiei si aplicării reformei, comportându-se în întreaga activitate cu probitate morală si profesională;

- să nu desfăsoare activităti contrare politicii educationale a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile si obligatiile inspectorului scolar general

 

A. Drepturi:

- să controleze, direct sau prin delegare de competente:

- stadiul aplicării strategiei privind directiile de dezvoltare elaborate si asumate la nivelul unitătii de învătământ;

- modul de exercitare a atributiilor managerului unitătii de învătământ;

- derularea actului managerial în conformitate cu fisa postului;

- respectarea legalitătii în actul managerial, sub toate aspectele sale;

- să solicite directorului, semestrial, prezentarea documentelor privind rezultatele scolare, a altor documente referitoare la îndeplinirea obiectivelor reformei si a sarcinilor specifice fisei postului, anexă la contract;

- să evalueze activitatea managerului educational din proprie initiativă si când este sesizat de existenta unor disfunctii în activitatea acestuia.

B. Obligatii:

- să asigure directorului libertatea în conducerea, organizarea si coordonarea activitătii educationale, la nivelul unitătii de învătământ, singurele delimitări fiind cele prevăzute de reglementările legale, precum si de prezentul contract;

- să asigure directorului, în calitate de manager educational, drepturile prevăzute la art. 4 si conditiile legale pentru îndeplinirea obligatiilor cuprinse la art. 4;

- să evalueze activitatea managerului educational si să acorde calificativul anual în termenul legal;

- să sesizeze organele competente în cazul în care sunt indicii privind săvârsirea unei infractiuni, unor fapte de coruptie (dare si primire de mită, trafic de influentă, primirea de foloase necuvenite) si de complicitate la acestea sau fapte ce atentează la bunele moravuri si să suspende contractul de management educational.

 

ARTICOLUL 6

Loialitate si confidentialitate

 

Managerul educational trebuie să manifeste loialitate fată de scoală, discernământ, credibilitate si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitătile angajatilor, să încurajeze si să îsi sustină colegii în vederea motivării pentru formare continuă si pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăsurării procesului de învătământ.

Pe toată durata prezentului contract managerul educational este obligat să păstreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor care nu sunt destinate publicării sau care sunt prevăzute cu acest caracter de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului ori de inspectoratul scolar.

Această obligatie se prelungeste pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management educational.

 

ARTICOLUL 7

Răspunderea părtilor

 

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund potrivit legii. Forta majoră apără părtile de răspundere.

Răspunderea părtilor este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale ale prezentului contract si pentru neîndeplinirea deciziilor inspectoratului scolar si a hotărârilor Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Managerul educational răspunde administrativ, material si penal, după caz, pentru daunele produse prin orice act al său contra intereselor învătământului, prin acte de gestiune, imprudentă, precum si prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a puterilor conferite.

 

ARTICOLUL 8

Modificarea contractului

 

Părtile vor putea adapta prezentul contract numai corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia si care îi sunt aplicabile.

Reevaluarea conditiilor contractuale se face anual.

 

ARTICOLUL 9

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) destituirea din functie a managerului educational de către inspectorul scolar general în cazul neîndeplinirii din culpă sau rea intentie a obligatiilor asumate;

c) eliberarea din functie în urma evaluării, în conformitate cu prevederile art. 15 din Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct la unitătile de învătământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.297/2004, si cu prevederile Metodologiei de evaluare;

d) renuntarea managerului educational la mandatul încredintat, în situatia neasigurării conditiilor prevăzute în contract ori în alte conditii întemeiate;

e) acordul părtilor;

f) decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a managerului educational;

g) reorganizarea administrativ-teritorială;

h) pensionare.

 

ARTICOLUL 10

Litigii

 

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale administrativă sau administrativ-jurisdictională, sunt de competenta instantelor judecătoresti.

 

ARTICOLUL 11

Alte clauze

 

Managerul educational are dreptul să solicite mediere, consultantă si alte măsuri de protectie din partea inspectorului scolar general în solutionarea situatiilor conflictuale cu persoane fizice sau juridice.

La încetarea prezentului contract managerul educational revine pe postul (catedra) rezervat (rezervată).

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, ale Legii nr. 53/2003, Codului muncii si ale altor acte normative în materie.

 

Inspector scolar general,

……………………………

Manager educational,

……………………………

 

Data ……….