MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 298             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 5 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

61. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

 

162. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003

 

189. - Decret pentru eliberarea si numirea unor judecători si procurori

 

190. - Decret pentru numirea unor procurori financiari

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

86. - Ordin al ministrului integrării europene pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare ISPA “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”

 

136. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003

 

Rectificări la:

- H. G. nr. 119/2004;

- H. G. nr. 149/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 61.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate,  a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare părti,

convinse de necesitatea protejării vietii, proprietătii si a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor statelor lor,

constiente de cresterea amenintării reprezentate de criminalitatea organizată internatională la adresa societătii,

îngrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si de intensificarea la nivel mondial a traficului international ilicit cu acestea,

urmărind să-si unească eforturile pentru prevenirea si combaterea actelor teroriste,

recunoscând avantajele cooperării internationale ca factor de maximă importantă pentru prevenirea si combaterea eficace a criminalitătii transnationale,

având în vedere angajamentele internationale asumate de către ele,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile, în conformitate cu legislatiile lor nationale relevante, precum si cu acordurile internationale recunoscute de acestea, vor coopera în domeniul combaterii crimei organizate, precum si a altor tipuri de infractiuni, inclusiv pentru descoperirea, prevenirea, urmărirea si cercetarea acestora.

1.1 Cooperarea dintre părti va acoperi următoarele forme ale activitătilor infractionale:

a) fapte din domeniul criminalitătii organizate internationale;

b) cultivarea, producerea, achizitionarea, posesia, distribuirea, importul, exportul si tranzitul ilegale cu stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si traficul ilegal cu acestea;

c) acte de terorism si extremism international;

d) infractiuni îndreptate împotriva vietii, sănătătii si libertătii persoanelor, împotriva demnitătii umane si împotriva proprietătii;

e) producerea, achizitionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul si traficul ilegale cu arme, munitii, explozivi, substante toxice, chimice, biologice, bacteriologice, radioactive si materiale nucleare, cu bunuri si tehnologii de importantă strategică, precum si cu tehnologie militară;

f) infractiuni care au ca obiect metale si pietre pretioase, precum si obiecte cu valoare istorică, culturală si artistică;

g) falsificarea sau contrafacerea banilor, titlurilor de valoare si a altor mijloace de plată fără numerar, a timbrelor, documentelor oficiale si a altor documente importante, precum si distribuirea si utilizarea unor astfel de articole falsificate sau contrafăcute;

h) operatiuni comerciale, financiare si bancare ilegale si infractiunile asociate acestora;

i) spălarea banilor, precum si a altor bunuri rezultate din infractiuni;

j) trafic cu fiinte umane, exploatarea copiilor si proxenetismul;

k) trafic ilegal cu organe si tesuturi umane;

l) organizarea migratiei ilegale si rezidenta ilegală a persoanelor;

m) înselăciune prin folosirea de mijloace frauduloase;

n) furtul de autoturisme, traficul ilicit cu vehicule cu motor, precum si activitătile infractionale legate de acest domeniu;

o) infractiuni comise prin utilizarea computerelor;

p) infractiuni îndreptate împotriva proprietătii intelectuale;

q) coruptie;

r) infractiuni privind mediul ambiant;

s) infractiuni îndreptate împotriva proprietătii.

2. În conformitate cu legislatiile lor nationale, părtile vor coopera si în domeniul combaterii tulburării ordinii publice.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Părtile îsi vor comunica reciproc, prin canale diplomatice, autoritătile competente pentru aplicarea prezentului acord, denumite în continuare autorităti competente.

2. Pentru scopurile prezentului acord, autoritătile competente vor coopera, în mod direct, în conformitate cu legislatia natională aplicabilă si potrivit prerogativelor si competentelor lor.

3. În scopul aplicării acestui acord, autoritătile competente pot încheia protocoale de cooperare tehnică, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor acordului.

4. Autoritătile competente desemnate pentru aplicarea prezentului acord sunt:

Pentru România:

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Serviciul Român de Informatii (pentru aspecte legate de terorism).

Pentru Republica Kazahstan:

- Biroul Procurorului General al Republicii Kazahstan;

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan;

- Comitetul de Securitate Natională al Republicii Kazahstan;

- Agentia de Politie Fiscală a Republicii Kazahstan;

- Agentia de Control Vamal a Republicii Kazahstan;

- Ministerul Justitiei al Republicii Kazahstan.

 

ARTICOLUL 3

 

Autoritătile competente vor coopera, în conformitate cu legislatiile lor nationale, în domeniile definite în art. 1 al prezentului acord, în special prin:

a) schimbul reciproc de informatii privind: persoanele suspectate de a fi implicate în comiterea infractiunilor;

organizarea bandelor criminale; atitudinea tipică a infractorilor individuali si a bandelor criminale; datele în legătură cu momentul, locul si metodele de comitere a infractiunilor;

obiectivele atacate; rutele si locurile de tăinuire, originea si destinatia lucrurilor a căror posesie este ilegală; împrejurări specifice; informatii privind legile încălcate si măsurile luate pentru prevenirea si evitarea unor astfel de infractiuni;

b) schimbul de informatii cu privire la actele de terorism plănuite, în special cele îndreptate împotriva intereselor statelor părtilor, si cu privire la grupurile teroriste ai căror membri plănuiesc, comit sau au comis astfel de infractiuni;

c) cooperarea în căutarea persoanelor suspectate de a fi comis infractiuni sau a persoanelor care se sustrag responsabilitătii penale ori executării pedepselor;

d) cooperarea în căutarea persoanelor dispărute, inclusiv activităti pentru identificarea persoanelor sau rămăsitelor unor persoane neidentificate;

e) cooperarea în vederea realizării măsurilor care decurg din programe de protectie a martorilor, schimbul de informatii si de experientă în aceste chestiuni;

f) cooperarea în domeniul căutării lucrurilor furate si a altor obiecte implicate în activităti penale, inclusiv a vehiculelor cu motor;

g) luarea altor măsuri politienesti necesare, la cererea autoritătii competente a celeilalte părti;

h) sincronizarea actiunilor de cooperare care implică punerea la dispozitie de personal, asistentă tehnică si organizatorică pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru comune care să coordoneze activitatea;

i) organizarea unor reuniuni de lucru, oricând acest lucru este necesar, pentru pregătirea si coordonarea măsurilor conjugate;

j) schimbul de informatii privind rezultatele cercetărilor criminalistice si criminologice, tehnicile utilizate pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, structurile organizatorice ale unitătilor lor competente, sistemele si principiile aplicate pentru formarea, pregătirea profesională si promovarea specialistilor, privind metodele de lucru si echipamentul folosit;

k) punerea reciprocă la dispozitie a informatiilor privind obiectele utilizate pentru comiterea infractiunilor sau produsele care rezultă din fapte cu caracter penal, precum si furnizarea de mostre ale unor asemenea obiecte, la cererea autoritătii competente a celeilalte părti;

l) schimbul de informatii privind gestionarea sistemelor de evidentă a cărtilor de identitate, a documentelor de călătorie si a documentelor de stare civilă;

m) schimbul de informatii privind organizarea si modul de aplicare a managementului frontierei si măsurile de control asociate acestuia;

n) organizarea schimburilor reciproce de specialisti, în scopul îmbunătătirii pregătirii de specialitate a acestora si al cunoasterii reciproce a mijloacelor si metodelor de combatere a criminalitătii;

o) schimbul reciproc de texte legislative si de alte reglementări relevante, de studii, analize si literatură de specialitate;

p) schimbul de experientă privind asigurarea controlului utilizării legale a stupefiantelor, substantelor psihotrope si a precursorilor acestora, având în vedere, în special, posibilele abuzuri.

 

ARTICOLUL 4

 

Cooperarea prevăzută la art. 3 se va desfăsura, după caz, fie în baza programelor care urmează să fie convenite, pentru perioade determinate, de autoritătile competente, prin protocoalele mentionate la art. 2 paragraful 3, fie la cererea unei autorităti competente. Aceste autorităti pot actiona si unilateral, din proprie initiativă, dacă se consideră că o astfel de actiune corespunde scopurilor prezentului acord, este convenabilă si în interesul autoritătii competente beneficiare a celeilalte părti, care însă trebuie să fie informată oportun despre o asemenea initiativă.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Solicitarea mentionată în art. 4 din prezentul acord va fi transmisă în scris autoritătii competente a părtii solicitate, prin intermediul punctului de contact notificat oficial. Cererea scrisă poate fi trimisă prin postă, fax sau în orice alt mod convenit de autoritătile competente.

2. În situatiile de urgentă, o asemenea solicitare poate fi transmisă verbal, cu conditia confirmării ulterioare în scris, care va fi trimisă în maximum 24 de ore.

3. Autoritătile competente ale părtii solicitate vor îndeplini o astfel de cerere fără întârziere. Pot fi solicitate informatii suplimentare, dacă se consideră că acestea sunt necesare pentru îndeplinirea cererii.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Fiecare autoritate competentă poate refuza, în întregime sau partial, o cerere de asistentă, de cooperare ori de informatii, dacă consideră că îndeplinirea acesteia ar putea ameninta suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al statului părtii solicitate ori dacă îndeplinirea cererii respective este în contradictie cu legislatia sa natională sau cu angajamentele decurgând din acordurile internationale la care respectiva parte este parte.

2. Autoritătile competente se vor informa reciproc în scris, fără întârziere, în caz de refuz al unei solicitări sau de îndeplinire partială a acesteia, indicând motivele.

3. Fiecare autoritate competentă poate stabili conditii cu privire la îndeplinirea unei cereri sau la modul de utilizare a rezultatelor obtinute prin aceasta, conditii care vor fi obligatorii pentru autoritatea competentă a celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru aplicarea prezentului acord se vor folosi limbile engleză si rusă, dacă nu se convine altfel, pentru anumite cazuri concrete.

 

ARTICOLUL 8

 

În scopul protectiei datelor personale, în cadrul cooperării în baza prezentului acord, părtile se angajează să respecte, prin intermediul autoritătilor lor competente, în conformitate cu legislatia natională respectivă, următoarele reguli:

a) partea care le primeste poate utiliza datele numai pentru scopul si în conditiile stabilite de partea care le furnizează;

b) la cererea părtii care furnizează datele, partea care le primeste va da informatii cu privire la modul de utilizare a datelor respective si la rezultatele obtinute astfel;

c) datele pot fi trimise numai entitătilor competente în combaterea criminalitătii. Datele nu pot fi transmise altor entităti decât cu acordul scris al părtii care le furnizează;

d) partea care furnizează datele are obligatia de a se asigura că acestea sunt corecte si de a stabili dacă transmiterea acestora este necesară si corespunzătoare scopului. Dacă ulterior se constată că au fost transmise date incorecte sau care nu ar fi trebuit transmise, partea care le-a primit trebuie notificată imediat. Partea care a primit datele va corecta greselile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;

e) o persoană ale cărei date urmează să fie transmise sau au fost transmise poate, la cererea sa, să obtină informatii despre datele transmise si scopul utilizării lor, dacă legislatia natională a părtii solicitate permite acest lucru;

f) în momentul transmiterii datelor, partea care le furnizează va notifica celeilalte părti termenul pentru distrugerea lor, în conformitate cu legislatia sa natională. Indiferent de acest termen, datele privind persoana respectivă trebuie distruse cât de curând posibil, după ce nu mai sunt necesare. Partea care le-a furnizat trebuie să fie informată despre distrugerea datelor transmise si despre motivele distrugerii. În cazul încetării valabilitătii prezentului acord, toate datele primite în baza lui trebuie să fie distruse, cel mai târziu până la data la care încetează valabilitatea sa;

g) ambele părti au obligatia de a tine evidenta transmiterii, primirii si distrugerii datelor;

h) ambele părti au obligatia de a proteja efectiv datele împotriva accesului neautorizat si modificării sau publicării lor neautorizate.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Părtile vor garanta protectia tuturor datelor, informatiilor, materialelor si echipamentului schimbate reciproc în vederea aplicării prezentului acord, inclusiv a cererilor primite, în conformitate cu legislatia natională a părtii care le-a furnizat.

2. Nivelul de securitate stabilit de partea furnizoare nu poate fi modificat.

 

ARTICOLUL 10

 

Informatiile, echipamentul sau mostrele primite în baza prezentului acord nu pot fi transferate unui stat tert decât cu acordul prealabil, dat în scris, al autoritătii competente a părtii care le furnizează.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Fiecare parte poate, în conformitate cu legislatia aplicabilă, să numească o persoană de specialitate care să functioneze în cadrul misiunii sale diplomatice pe teritoriul statului celeilalte părti.

2. Această persoană va actiona în calitate de ofiter de legătură, asigurând contactele si facilitând comunicarea, precum si alte forme de cooperare tehnică cu autoritătile competente ale celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 12

 

Autoritătile competente ale părtii solicitante vor suporta toate cheltuielile referitoare la îndeplinirea unei cereri sau la realizarea unei actiuni, cu exceptia situatiilor în care părtile convin altfel, pentru fiecare caz în parte.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor care decurg din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale la care oricare dintre ele este parte.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Amendamentele aduse prezentului acord vor fi convenite de către părti prin protocoale separate care vor face parte integrantă din prezentul acord.

2. Orice divergentă cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi reglementată prin consultări între părti.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul acord va intra în vigoare de la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale nationale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat în orice moment de oricare dintre părti, printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică celeilalte părti. Prezentul acord îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data predării unei astfel de notificări celeilalte părti.

Încheiat la Astana la 9 septembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă, rusă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru

Guvernul României,

Dan Ioan Popescu

Pentru

Guvernul Republicii Kazahstan,

Kairbek Suleymenov

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea si numirea unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 47, art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 56/2004 si nr. 60/2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functia de judecător si procuror, respectiv se numesc în functia de procuror la parchetele de pe lângă instantele mentionate în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2004.

Nr. 189.

 

ANEXĂ

 

ELIBERĂRI DIN FUNCTIE

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei:

- doamna Camelia Datcu - judecător la Tribunalul Bucuresti, pe data de 15 ianuarie 2004;

- doamna Dumitra Deliu - judecător la Tribunalul Constanta, pe data de 1 ianuarie 2004;

- domnul Ioan Nagy - judecător la Judecătoria Odorheiu Secuiesc, pe data de 15 ianuarie 2004;

- doamna Dacia Rübl - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, pe data de 10 februarie 2004.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării sau încetării activitătii pensionarului reîncadrat:

- domnul Theodor Popescu - judecător la Tribunalul Prahova, pe data de 3 decembrie 2003, la cerere;

- doamna Maria Salanti - judecător la Tribunalul Vrancea, pe data de 1 decembrie 2003, la cerere;

- domnul Dumitru Sima - judecător la Tribunalul Arges, pe data de 1 septembrie 2003, la cerere;

- domnul Ioan Corches - judecător la Judecătoria Câmpeni, pe data de 1 martie 2004, la cerere;

- domnul Gheorghită Oprea - judecător la Judecătoria Corabia, pe data de 18 februarie 2004, la cerere;

- domnul Nicolae Visteanu - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanta, pe data de 1 ianuarie 2004, la cerere;

- domnul Ioan Blaj - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mures, pe data de 1 septembrie 2003, la cerere;

- doamna Aurica Ciupa - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beius, pe data de 20 noiembrie 2003;

- domnul Victor Gârbea - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhusi, pe data de 1 ianuarie 2004, la cerere.

 

NUMIRI ÎN FUNCTIE

Procurori:

- doamna Reneta-Ingrid Petcu - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

- domnul Adrian-Gabriel Vartires - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

- doamna Alexa-Caterina Nută - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti;

- doamna Maria-Stefania Alboiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;

- domnul Mircea Ciutac - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor;

- doamna Ionela-Denisa Florea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni;

- domnul Cristinel-Mihail Mărgel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Liesti;

- domnul Mihnea-Constantin Nicolaescu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti;

- doamna Oana-Ruxandra Panaitatu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;

- doamna Ana-Maria Papuc - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti;

- doamna Sandra Iulia Pasca-Camenită - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor procurori financiari

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit hotărârilor nr. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 si 53 din 4 martie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functiile de procuror financiar si de procuror financiar inspector, pe un termen de 6 ani, persoanele mentionate în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2004.

Nr. 190.

 

ANEXĂ

 

1. domnul Florin Braic - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Harghita;

2. doamna Cristina Mihaela Ciobanu - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Gorj;

3. doamna Cristina Coman - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Ialomita;

4. doamna Laura Francisca Gaman - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Neamt;

5. domnul Marian Cătălin Gorun - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti;

6. domnul Marius Costinel Iatan - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a Judetului Teleorman;

7. doamna Brândusa Andreea Sârbu - procuror financiar pe lângă Camera de Conturi Ilfov;

8. doamna Mirella Negrea - procuror financiar inspector pe lângă Curtea de Conturi a României, prin reînnoirea mandatului;

9. doamna Elvira Roată - procuror financiar inspector pe lângă Curtea de Conturi a României.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare ISPA “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”

 

În temeiul prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul integrării europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare ISPA “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”*), semnat de partea comunitară la data de 1 septembrie 2003 si de partea română la data de 5 martie 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în anexa nr. II la memorandumul de finantare, precum si costurile legate de operatiunile bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA si al celor de cofinantare, aferente măsurii, de la agentia de implementare la contractori, respectiv speze, comisioane si alte costuri care pot apărea în legătură cu acestea, se suportă din surse proprii ale beneficiarului final.

Art. 3. - Compartimentul juridic din cadrul Ministerului Integrării Europene va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 16 martie 2004.

Nr. 86.


*) Memorandumul de finantare ISPA se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - În aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003, se aprobă precizările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală politici asistentă socială si directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind aplicarea unor prevederi ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003

 

Prezentele precizări au drept scop clarificarea unor aspecte în aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004, denumită în continuare ordonantă.

Prezentele precizări se referă la modul de solutionare a unor situatii deosebite apărute în acordarea celor două alocatii prevăzute de ordonantă, după cum urmează:

I. Cu privire la unele conditii de acordare a alocatiilor

1. În aplicarea prevederilor art. 1 din ordonantă pot beneficia de alocatia familială complementară numai familiile care îndeplinesc conditia de a locui împreună atât sotul si sotia, cât si copiii pentru care se solicită acest drept si se află în întretinerea acestora.

În perioada în care unul dintre soti este detasat pe perioadă determinată, în interes de serviciu ori satisface serviciul militar obligatoriu, conditia de a locui împreună se consideră îndeplinită.

2. În sensul art. 5 din ordonantă, pentru familia monoparentală conditia obligatorie pentru a beneficia de alocatia de sustinere este ca persoana singură, definită la art. 6 din ordonantă, să locuiască împreună cu copiii în vârstă de până la 18 ani aflati în întretinerea sa si pentru care se solicită acest drept.

3. În situatia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învătământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de resedintă, conditia de a locui împreună se consideră îndeplinită si pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întretinerea familiei ori a persoanei singure.

II. Cu privire la completarea cererii si a anchetei sociale, precum si la stabilirea veniturilor

1. În cererea de acordare a alocatiilor vor fi trecuti toti copiii familiei, indiferent dacă urmează sau nu urmează o formă de învătământ organizată potrivit legii, precum si cei care au depăsit vârsta de 18 ani, cu conditia să locuiască împreună.

Acestia vor fi luati în considerare atât la stabilirea venitului total net lunar realizat de familie, cât si la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie.

2. În formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei, la cap. III pct. 2 “Alte surse de venit” lit. b) “Alte venituri” vor fi trecute si următoarele sume:

- contravaloarea tichetelor de masă acordate în baza Legii nr. 142/1998;

- alocatia lunară de hrană prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;

- indemnizatia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;

- orice alte creante legale care nu sunt prevăzute la pct. 1 din cap. III si care nu sunt exceptate prin lege de a fi luate în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

La stabilirea venitului total net lunar al familiei nu se ia în calcul contravaloarea mesei la cantina socială, acordată în temeiul Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

3. În sensul art. 10 din Normele metodologice de aplicare a ordonantei, în categoria “alte persoane” care locuiesc cu familia solicitantă de alocatie familială complementară sau de alocatie de sustinere pentru familia monoparentală se pot regăsi atât persoane aflate în relatie de rudenie cu familia, cât si persoane care nu au relatie de rudenie cu familia, ca de exemplu concubinii, chiriasii etc.

Veniturile realizate de aceste persoane nu se iau în calcul la stabilirea venitului total net lunar al familiei solicitante.

În cazul în care una dintre aceste persoane are “obligatii legale de întretinere” fată de unul dintre membrii familiei solicitante, stabilite prin lege sau prin hotărâre judecătorească, aceste sume vor fi luate în considerare la stabilirea venitului total net lunar al familiei si vor fi declarate în cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei, la cap. III pct. 2 lit. b).

4. Ancheta socială prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a ordonantei reprezintă un model care a fost conceput în vederea obtinerii informatiilor complete necesare atât pentru verificarea celor declarate în cerere, cât si pentru prevenirea eventualelor fraude.

Pentru stabilirea drepturilor la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere pentru familia monoparentală vor fi luate în considerare numai informatiile din ancheta socială, care atestă îndeplinirea conditiilor de eligibilitate prevăzute de ordonantă.

III. Cu privire la frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă scolară

Se consideră “formă de învătământ organizată potrivit legii” atât învătământul de stat, cât si învătământul particular, cursuri de zi, serale sau la distantă, prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Cu privire la stabilirea drepturilor la alocatia familială complementară sau la alocatia de sustinere pentru familia monoparentală

În cazul familiilor solicitante de alocatie familială complementară sau de alocatie de sustinere pentru familia monoparentală, care au mai multi copii în vârstă de până la 18 ani, dintre care numai unii urmează o formă de învătământ organizată potrivit legii, cuantumul alocatiei se stabileste în raport cu numărul copiilor prescolari si al celor de vârstă scolară, pentru care se face dovada frecventării cursurilor scolare.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004, se face următoarea rectificare:

- la art. 16 alin. (1), în loc de: “… în vederea notificării de către Comisia Europeană…” se va citi: “… în vederea notificării către Comisia Europeană…”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 149/2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor judetene sau locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 20 februarie 2004, se face următoarea rectificare:

- la coloana 6 - Caracteristicile tehnice ale terenurilor - la nr. crt. 5, în loc de: “- Suprafata totală a terenului = 0,015 ha” se va citi: “- Suprafata totală a terenului = 0,0615 ha”.