MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 310         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

83. - Lege pentru declararea ca orase a unor comune

 

194. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca orase a unor comune

 

84. - Lege pentru înfiintarea unor comune

 

195. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea unor comune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

437. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca orase a unor comune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă declararea ca orase a unor comune din judetele Arad, Arges, Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava si Timis.

(2) Denumirea si componenta comunelor declarate orase sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

ORASELE DECLARATE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca orase a unor comune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca orase a unor comune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 194.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea unor comune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea unor comune în judetele Alba, Arad, Arges, Bacău, Botosani, Brasov, Constanta, Covasna, Dolj, Galati, Giurgiu, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Vaslui, Vâlcea si Vrancea.

(2) Componenta si satele resedinte ale comunelor înfiintate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Componenta si satele resedinte ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comunele înfiintate conform art. 1, gestionarea activitătilor curente se asigură de câte doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de câte un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiintate.

Art. 3. - (1) Consiliile judetene si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu directiile generale ale finantelor publice judetene si consiliile locale ale comunelor si oraselor reorganizate, repartizează veniturile si cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localitătile nou-înfiintate si cele reorganizate conform art. 1 alin. (2).

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunelor înfiintate se administrează si se gestionează prin autoritătile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judetul din care fac parte.

(3) Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înfiintate se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 2 alin. (1), cu avizul directiei generale a finantelor publice a judetului respectiv.

(4) Operatiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiintate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor si oraselor care se reorganizează si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei înfiintate.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comunele si orasele care se reorganizează vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judetul Suceava, i se atribuie denumirea Ilisesti.

(2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, judetul Iasi, I se atribuie denumirea Ion Neculce.

(3) Comunei înfiintate prin preluarea satului Vitănesti de la comuna Optasi-Măgura, judetul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura.

(4) Comunei reorganizate Brusturi-Drăgănesti, judetul Neamt, i se atribuie denumirea Brusturi.

(5) Denumirea comunei Izvoarele, judetul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.

Art. 6. - Satul Betesti din componenta comunei Mugeni, judetul Harghita, trece în componenta orasului Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, ca localitate componentă.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 8. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMUNELE ÎNFIINTATE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea unor comune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea unor comune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 195.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C., este institutie publică de interes national cu personalitate juridică, se organizează si functionează în coordonarea primului-ministru si are ca scop reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitătilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.

(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucuresti, str. Romulus nr. 4, sectorul 2.

(3) A.N.R.S.C. îsi exercită competentele si atributiile fată de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum si fată de operatorii care prestează servicii de gospodărie comunală si care nu se află în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, potrivit legii, indiferent de forma de proprietate, de organizarea acestora si de modul în care este organizată si se desfăsoară gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.R.S.C. se asigură integral din venituri proprii obtinute, în conditiile legii, din:

a) tarife pentru eliberarea si mentinerea licentelor/autorizatiilor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

b) tarife pentru consultantă;

c) tarife pentru activitătile de instruire si pregătire profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum si a altor persoane interesate;

d) contributii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală aflati în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., potrivit legii;

e) contributii ale agentilor economici si institutiilor publice care prestează servicii reglementate de A.N.R.S.C. si care nu se află în subordinea autoritătilor administratiei publice locale;

f) alte surse de venit, potrivit legii.

(2) Pentru desfăsurarea activitătii A.N.R.S.C. poate folosi mijloace materiale si bănesti primite de la persoane fizice si juridice, în conditiile legii.

(3) Contributiile operatorilor se fixează în cuantum de 0,1% din veniturile înregistrate ca urmare a prestării/furnizării serviciilor publice de gospodărie comunală sau din fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor servicii.

(4) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) si modul de achitare a contributiei se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., în conditiile legii, si se dă publicitătii.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. si în cele 8 agentii teritoriale este de 197, exclusiv presedintele.

(2) În cadrul A.N.R.S.C., prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.

Structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În structura A.N.R.S.C. se organizează si functionează 8 agentii teritoriale, fără personalitate juridică.

(4) A.N.R.S.C. elaborează regulamentul de organizare si functionare propriu care se aprobă prin ordin al presedintelui.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - A.N.R.S.C. elaborează si controlează implementarea si respectarea sistemului de reglementări, la nivel national, privind organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor publice de gospodărie comunală, precum si a pietei acestor servicii în conditii de eficientă, liberă concurentă si transparentă pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor în conformitate cu standardele europene.”

5. La articolul 6 alineatul (1), literele b), e), n) si o) vor avea următorul cuprins:

“b) acordarea, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizatiilor si licentelor pentru operatorii de servicii publice de gospodărie comunală;

..........................................................................................

e) urmărirea legalitătii desfăsurării procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală;

..........................................................................................

n) initierea si organizarea programelor de instruire si pregătire profesională pentru personalul propriu, pentru cel al operatorilor, precum si pentru educarea si informarea utilizatorilor si a altor persoane interesate, inclusiv cu asistentă tehnică străină;

o) prezentarea primului-ministru, anual, a unui raport cu privire la starea serviciilor publice de gospodărie comunală si la activitatea proprie;”

6. La articolul 6 alineatul (1) se introduc două noi litere, literele r) si s), cu următorul cuprins:

“r) controlarea respectării preturilor si tarifelor aprobate potrivit actelor normative în vigoare;

s) analiza modului de utilizare de către operatori a fondurilor provenite din finantările externe, pe criterii de transparentă si eficientă economică.”

7. La articolul 7 alineatul (1), literele a), b), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitătile personalului în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) elaborează si supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală si Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor publice de gospodărie comunală;

c) controlează aplicarea de către operatorii serviciilor publice de gospodărie comunală si autoritătile administratiei publice locale a legislatiei în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală si aplică sanctiuni în cazul nerespectării acesteia;

d) aprobă, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul său de activitate;”

8. La articolul 7 alineatul (1), litera i) se abrogă.

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Licentierea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală si eliberarea licentelor/autorizatiilor se fac în conformitate cu Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală.

(2) La solicitarea A.N.R.S.C., din comisiile de licentiere/autorizare fac parte si specialisti desemnati de asociatiile profesionale si de alte institutii cu atributii în domeniu. Acestia pot beneficia de o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum va fi stabilit prin ordin al presedintelui.”

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Sediile, sarcinile, atributiile si competentele, precum si modul de coordonare a agentiilor teritoriale se stabilesc prin ordin al presedintelui.

(2) Repartizarea numărului de posturi pentru aparatul central si agentiile teritoriale se face prin ordin al presedintelui.

(3) Prefectii împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii agentiilor teritoriale.”

11. Alineatele (1), (4) si (7) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un presedinte a cărui functie este asimilată celei de secretar de stat, numit de primul-ministru. Presedintele este ajutat de un vicepresedinte, a cărui functie este asimilată celei de subsecretar de stat, numit de primul-ministru la propunerea presedintelui.

.......................................................................................

(4) Mandatul presedintelui încetează în următoarele situatii:

a) prin demisie;

b) prin aparitia unei incompatibilităti prevăzute de lege;

c) prin revocare de către autoritatea care l-a numit;

d) prin condamnare penală rămasă definitivă printr-o hotărâre judecătorească;

e) prin deces.

......................................................................................

(7) În cazul în care presedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe vicepresedinte să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.”

12. La articolul 11 alineatul (1), literele a), d) si e) vor avea următorul cuprins:

“a) licentierea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;

.......................................................................................

d) stabilirea criteriilor si metodelor pentru calculul tarifelor si preturilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală si a procedurii de stabilire si ajustare a acestora;

e) arbitrarea si solutionarea neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală.”

13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe bază de contract individual de muncă.”

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste în conformitate cu reglementările în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.”

15. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) A.N.R.S.C. întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care este aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală au obligatia de a se supune controlului, de a pune la dispozitie împuternicitilor A.N.R.S.C. toate datele si informatiile solicitate si de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activitătii de control.

(2) Refuzul operatorilor de a se supune controlului, de a pune la dispozitie datele si informatiile solicitate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(3) Furnizarea de informatii incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(4) Refuzul operatorilor de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activitătilor de control constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de gospodărie comunală de către operatori fără licentă/autorizatie emisă potrivit reglementărilor în vigoare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(6) Practicarea unor preturi si tarife mai mari decât cele stabilite conform actelor normative în vigoare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(7) Efectuarea delegării serviciilor publice de gospodărie comunală fără respectarea legislatiei specifice constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(8) Preturile si tarifele stabilite si practicate cu încălcarea dispozitiilor legale în vigoare se corectează, iar sumele încasate necuvenit se constituie venit la bugetul de stat.

(9) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (2)-(7) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul A.N.R.S.C.

(10) Contraventiilor prevăzute la alin. (2)-(7) le sunt aplicabile dispozitiile art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(11) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2)-(7), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

17. Articolul 18 se abrogă.

18. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 437.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală