MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 311             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 8 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

68. - Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

169. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 128 din 18 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, denumit în cele ce urmează acord-cadru.

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru va fi realizată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, desemnat ca agentie de implementare.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea prevederilor acordului-cadru.

Art. 3. - Contributia României la finantarea proiectului mentionat la art. 1 se va asigura în limita echivalentului în lei a 40 milioane euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului. La aceasta se adaugă sumele necesare acoperirii contravalorii impozitelor si a taxelor de orice fel datorate si plătibile pe teritoriul României.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură din sumele alocate anual, cu această destinatie, Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului-cadru, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, precum si alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acordul-cadru, convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2004.

Nr. 68.

 

F/P 1309 add. 1 (2002)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

 


*) Traducere.

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organism international, Paris (denumită în cele ce urmează BDCE), pe de o parte, si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România (denumit în cele ce urmează Împrumutatul), pe de altă parte,

- având în vedere cererea Guvernului României, datată 27 septembrie 2002,

- având în vedere Rezolutia Consiliului de administratie al BDCE: 1424 (1997), revizia 4,

- având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei,

- având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE, datate 6 octombrie 1970,

au convenit asupra următoarelor:

 

 

ARTICOLUL 1

Conditii generale

 

Acest împrumut este acordat în conformitate cu conditiile generale stipulate în Normele de împrumut actuale ale BDCE si în conformitate cu conditiile speciale stabilite prin acest acord-cadru de împrumut (denumit în cele ce urmează acordul ), precum si în anexele nr. 1-4 la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

BDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a Proiectului F/P 1309 add. 1 (2002), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE pe 15 ianuarie 2003, care constă în construirea si reabilitarea albiilor râurilor de pe teritoriul României în scopul prevenirii inundatiilor care au afectat recent România, precum si al apărării împotriva acestora si în cumpărarea de echipamente de monitorizare a gradului de poluare a aerului în scopul monitorizării, protejării, avertizării si alertării în caz de poluare a aerului.

Acest împrumut este acordat de BDCE având în vedere angajamentul pe care Împrumutatul si l-a luat de a-l utiliza numai pentru finantarea acestui proiect, după cum este descris în anexa nr. 1 (denumit în cele ce urmează Proiectul ), si de a implementa Proiectul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului (MAPAM ), în conformitate cu conditiile detaliate în anexa mentionată.

Orice modificare adusă modului de utilizare a împrumutului în legătură cu care BDCE nu si-a exprimat acordul poate duce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului în conformitate cu conditiile stipulate în art. 13 din Normele de împrumut.

 

ARTICOLUL 3

Împrumutul

 

3.1. Clauze financiare

Valoarea împrumutului acordat este de: 40.000.000 EUR (patruzeci milioane euro).

Împrumutul se va acorda în transe. Fiecare transă a împrumutului va fi acordată pe o perioadă nu mai mare de 15 ani, incluzând o perioadă de gratie de 5 ani.

Pentru fiecare transă, suma, rata dobânzii, valuta, data tragerii, perioada de rambursare si conturile fiecărei părti, în care plătile vor fi făcute, vor fi decise de comun acord de către Împrumutat si BDCE, prin fax.

O scrisoare suplimentară la acord, în care se vor mentiona conditiile în care fiecare transă va fi acordată, va fi redactată la momentul fiecărei trageri, în forma prezentată în anexa nr. 2.

Rata dobânzii pentru fiecare transă va fi bonificată din Fondul Fiduciar Selectiv cu până la 100 puncte de bază (1%). În conditiile în care rata dobânzii înainte de bonificare va fi egală cu sau mai mică decât 1%,

bonificarea va fi echivalentă cu acea rată a dobânzii.

3.2. Comisioane aferente tragerilor si comisioane de neutilizare

Tragerea sumelor din împrumut se face în mai multe transe, în functie de progresul fizic înregistrat în cadrul Proiectului.

Prima tragere trebuie efectuată în cel mult 18 luni, calculate de la data aprobării Proiectului.

Următoarele trageri vor fi efectuate în baza raportărilor transmise de Împrumutat, prin MAPAM, cu privire la stadiul implementării Proiectului (si a unor previziuni cu privire la evolutia lucrărilor pe anul în curs).

Împrumutatul va plăti BDCE un comision de neutilizare, calculat prin aplicarea unui procent de 0,50% (pe an, plătibil în transe trimestriale) la diferenta dintre sumele care ar fi trebuit trase (în conformitate cu valorile minime ale transelor, stabilite mai jos) si sumele trase efectiv. Valorile minime ale transelor mentionate sunt după cum urmează:

(i) dacă tragerea efectuată după 18 luni de la aprobarea Proiectului reprezintă mai putin de 20% din valoarea totală a împrumutului aprobat;

(ii) dacă tragerea efectuată după 24 de luni de la aprobarea Proiectului reprezintă mai putin de 30% din valoarea totală a împrumutului aprobat;

(iii) dacă tragerea efectuată după 36 de luni de la aprobarea Proiectului reprezintă mai putin de 50% din valoarea totală a împrumutului aprobat.

3.3. Mobilizare

Pentru a mobiliza transele împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE, înainte de fiecare tragere,

Angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3) pentru fiecare transă.

Angajamentul de plată este emis si plătibil în valuta în care se va trage transa.

3.4. Domiciliul

Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile către BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384 deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, acesteia fiindu-i transmisă de către Bancă, instructată de Împrumutat, o înstiintare prin fax în legătură cu plata, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea fiecărei plăti.

3.5. Date

Prevederile prezentului articol fac obiectul Conventiei privind ziua lucrătoare imediat următoare.

Conventia privind ziua lucrătoare imediat următoare reprezintă conventia prin care, dacă o anumită dată de plată cade într-o zi nelucrătoare [ziua lucrătoare este ziua în care operează Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real)], această dată va fi modificată, urmând a fi luată în considerare următoarea zi lucrătoare, cu exceptia cazului în care această zi cade în următoarea lună calendaristică, caz în care plata se va face în prima zi lucrătoare care o precedă.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului si a Proiectului

 

4.1. Proiectul

4.1.1. Implementarea Proiectului

Împrumutatul desemnează MAPAM ca agentie de implementare în scopul implementării Proiectului.

Împrumutatul, prin MAPAM, va depune toate eforturile si diligenta si va exercita toate metodele utilizate în mod obisnuit, în special cele de natură financiară, tehnică, socială si managerială, precum si cele ce privesc protectia mediului, care vor fi necesare implementării corespunzătoare a Proiectului.

În mod special se va asigura - înainte ca Proiectul să fie implementat - că toată finantarea, drepturile de proprietate asupra terenurilor si imobilelor, care sunt necesare, sunt disponibile si că toate santierele si activele

sunt permanent asigurate si întretinute.

În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt prezentate în anexa nr. 1, cresc sau vor fi revizuite, oricare ar fi motivul, Împrumutatul se va asigura că resursele financiare aditionale pentru realizarea Proiectului

sunt puse la dispozitie.

Împrumutatul, prin MAPAM, se va asigura că:

- Proiectul este în conformitate cu conventiile relevante ale Consiliului Europei;

- implementarea Proiectului se face fără a afecta mediul înconjurător, în baza conventiilor internationale în materie;

- finantarea partială de către BDCE nu depăseste 50% din costul total al Proiectului, fără a include taxele, dobânda si alte costuri, după cum sunt definite în anexa nr. 1.

4.1.2. Achizitii

Deoarece responsabilitatea pentru implementarea Proiectului si, prin urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea si administrarea contractelor în cadrul său revine Împrumutatului, achizitiile în cadrul Proiectului vor fi

efectuate în conformitate cu prevederile legislatiei românesti în vigoare referitoare la achizitii.

Pentru toate contractele semnate după încheierea acestui acord, Împrumutatul va transmite BDCE o copie/copii a/ale contractului/contractelor semnat/semnate imediat ce aceasta/acestea este/sunt disponibilă/disponibile si în orice caz înainte de prima tragere si de tragerile următoare.

De asemenea, Împrumutatul va transmite BDCE raportul de evaluare a ofertelor si recomandările privind ajudecarea si, ulterior, orice propunere de extindere sau modificare a contractului initial, precum si motivul acesteia.

Contractele cu valori egale sau mai mari de 5 milioane euro vor face obiectul licitatiei competitive internationale (LCI).

4.2. Raportările Împrumutatului

4.2.1. Rapoarte privind progresul Proiectului

Cel putin o dată pe an, din momentul disponibilizării împrumutului si până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin MAPAM, va transmite către BDCE un raport sub forma celui prezentat în anexa nr. 4, detaliind:

- stadiul utilizării împrumutului;

- progresul planului de finantare a Proiectului;

- progresul Proiectului pe ansamblu;

- detalii privind managementul Proiectului.

4.2.2. Raportul final

La finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul va prezenta un raport final continând o evaluare a efectelor de natură economică, financiară, socială si de mediu ale Proiectului.

4.3. Furnizarea de informatii către BDCE

Împrumutatul, prin MAPAM, va tine registre contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internationale, care vor reflecta în orice moment progresul Proiectului si în care se vor înregistra toate operatiunile efectuate si se vor identifica lucrările, bunurile si serviciile finantate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MAPAM, se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de angajatii BDCE sau de consultanti externi angajati de BDCE si să asigure cooperarea necesară pentru misiunea de informare a acestora, prin facilitarea oricăror eventuale vizite la amplasamentul Proiectului. În particular, BDCE poate audita la fata locului documentele contabile ale Proiectului cu sprijinul unuia sau mai multor consultanti, la alegerea sa, angajati pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadentă de către Împrumutat a oricărei obligatii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MAPAM, se angajează să răspundă într-un interval de timp rezonabil oricărei solicitări de informatii transmise de BDCE si să pună la dispozitia acesteia orice documentatie pe care BDCE o consideră necesară si o poate solicita în mod rezonabil, pentru corecta implementare a prezentului acord si, în special, în ceea ce priveste monitorizarea Proiectului si utilizarea împrumutului.

Împrumutatul va informa BDCE imediat în legătură cu orice modificare a legislatiei sau a cadrului de reglementare în sectorul economic relevant pentru proiect si - în sens general - a oricărui eveniment care poate influenta executarea obligatiilor lor în cadrul acordului.

Orice modificare a legislatiei sau a cadrului de reglementare în sectorul economic relevant pentru Proiect va constitui un eveniment dintre cele enumerate în cap. 3 art. 13-h din Normele de împrumut ale BDCE si poate duce la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Încetarea obligatiilor Împrumutatului

 

Plata sumei datorate, stipulată în Angajamentul de plată, descarcă Împrumutatul de obligatiile sale definite la art. 3.1 de mai sus.

După ce întreaga sumă a împrumutului si toate dobânzile si alte cheltuieli legate de acesta, în special cele datorate în baza art. 6 si 7, au fost în întregime plătite, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligatiile sale fată de BDCE, cu exceptia celor stipulate la art. 4.

 

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru plata cu întârziere

 

Fără a elimina orice altă posibilitate a BDCE de a apela la prevederile prezentului acord si ale Normelor de împrumut ale BDCE, sau altfel, dacă Împrumutatul nu plăteste întreaga dobândă sau orice altă sumă datorată potrivit prezentului acord cel târziu la data scadentei specificată, Împrumutatul va trebui să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată si neplătită în totalitate, la rata EURIBOR la o lună, pentru valuta ultimei plăti, calculată la data scadentei (dacă nu este o zi lucrătoare TARGET, prima zi lucrătoare următoare) la ora 11 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculat de la data scadentei până la data efectuării plătii.

Rata EURIBOR la o lună aplicabilă va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

 

Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si plătite, si toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau partial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate cheltuielile din actiuni juridice si extrajuridice rezultate din împrumut, vor fi suportate de Împrumutat.

În orice caz, prevederile art. 25 din cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE se vor aplica pentru costurile procedurilor de arbitraj mentionate în cap. 4.

 

ARTICOLUL 8

Garantii

 

Împrumutatul declară că nu si-a luat si nu îsi va lua în viitor nici un alt angajament care ar putea conferi un regim preferential unei terte părti, un drept preferential de plată, o garantie, de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi suplimentare celei de-a treia părti, denumită în cele ce urmează garantie.

Dacă totusi o astfel de garantie s-ar acorda unei terte părti, Împrumutatul este de acord să furnizeze sau să emită o garantie identică în favoarea BDCE sau – atunci când nu este posibil - să ofere o garantie echivalentă si să stipuleze acordarea unei astfel de garantii în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea unor astfel de prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum este specificat în art. 13-h din cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE si poate duce la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 9

Dovezi si garantii

 

Împrumutatul dovedeste si garantează că:

- autoritătile competente din tara sa l-au autorizat să încheie acordul si au acordat împuternicirea de a-l semna, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, acordurile de asociere si cu alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea si executia acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, acordurilor de asociere si altor texte aplicabile acestuia si că toate permisele, licentele si autorizatiile necesare au fost obtinute si vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare a declaratiilor si certificatelor de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie imediat adusă la cunostintă BDCE si documentatia care să dovedească acest fapt să fie pusă la dispozitie.

 

ARTICOLUL 10

Relatii cu tertii

 

Împrumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relatiile sale cu tertii, în vederea evitării îndeplinirii, totală sau partială, a obligatiilor sale rezultate din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat si terti, iar costurile, indiferent de natura lor, în sarcina BDCE ca urmare a oricărei dispute si, în special, toate costurile legale sau de judecată vor fi suportate de Împrumutat.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea acordului

 

Împrumutatul declară că a luat cunostintă despre Normele de împrumut ale BDCE si că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradictie între orice prevedere a Normelor de împrumut ale BDCE si orice prevedere a acordului, vor prevala prevederile acordului.

Titlurile paragrafelor, sectiunilor si ale capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nici un caz nu se va presupune că BDCE a renuntat tacit la vreun drept care i s-a acordat prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

 

Acordul si garantiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 din cel de-al treilea Protocol datat 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei, datat 2 septembrie 1949, si în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.

Disputele dintre părti privind prezentul acord vor face obiectul arbitrajului, în conditiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 13

Executarea unei decizii de arbitraj

 

Părtile contractante sunt de acord să nu profite de nici un privilegiu, imunitate sau prevedere legislativă în fata oricărei autorităti judecătoresti sau de altă natură, atât internă, cât si internatională, pentru a obiecta fată de punerea în aplicare a unei decizii date în conditiile mentionate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 14

Notificări

 

Orice notificare sau altă înstiintare dată ori făcută în cadrul acestui acord, adresată BDCE sau Împrumutatului, se va face în scris si va fi semnată de reprezentantii săi autorizati atunci când este transmisă prin postă sau prin fax de către o parte celeilalte la adresa fiecăreia dintre părti, specificată mai jos:

Pentru Împrumutat:

România, prin Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, România

În atentia: Ministrului finantelor publice si/sau Directorului general al Directiei generale a finantelor publice externe

Telefon: +40 21 410 77 69

Fax: +40 21 312 67 92/+40 21 312 16 30

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Avenue Kleber, 55

75116 Paris

În atentia: Guvernatorului si/sau Directorului Departamentului pentru finantarea proiectelor

Telefon: +33 1 47 55 37 53

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările făcute/primite vor fi redactate în limba engleză sau franceză ori, dacă sunt în orice altă limbă, vor fi însotite de o traducere în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la semnarea lui de către BDCE si Împrumutat si la ratificarea lui de către Parlamentul României.

 

ARTICOLUL 16

Exemplarele acordului

 

Prezentul acord este încheiat în două exemplare, ambele având valoare de original.

Câte o copie este păstrată de fiecare dintre părtile contractante.

 

Bucuresti, 16 iulie 2003.

Paris, 25 august 2003.

Pentru România, Mihai Nicolae Tănăsescu

Pentru BDCE, Krzysztof J. Ners

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

ANEXA Nr. 2

 

F/P 1309 add. 1 (2002) - transa [număr]

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

la Acordul-cadru din data [data] dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, denumită în continuare BDCE, si [numele Împrumutatului], denumit în continuare Împrumutat

 

Prezenta scrisoare suplimentară si acordul-cadru stabilesc termenii si conditiile convenite pentru transa [numărul] cu referire la art. [numărul] din acordul-cadru mentionat.

Suma împrumutului: euro [suma]

Perioada de acordare: 15 ani, din care 5 ani perioadă de gratie

Rata dobânzii variabile: EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (după scăderea a 100 de puncte de bază care constituie subventia acordată din Fondul Fiduciar Selectiv)

Plata dobânzii: semianual

Fractiunile de an: 30/360 neajustat, modificate în conformitate cu Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Ziua lucrătoare: reprezintă ziua în care operează Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET)

Data tragerii: [data]

Instructiuni de plată: cont numărul [număr] la [numele băncii si al orasului].

COD SWIFT: [cifru] via [numele băncii corespondente si al orasului] COD SWIFT: [cifru]

Rata dobânzii se va calcula pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând cu data tragerii. Dobânda se va stabili cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei perioade de calcul a dobânzii. BDCE va informa Împrumutatul în legătură cu dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc la [data, luna] ale fiecărui an si pentru prima dată la [data] [lista datelor de rambursare si suma din împrumut de rambursat la fiecare dată de plată].

Toate plătile vor fi făcute în contul BDCE în conformitate cu instructiunile de plată descrise mai sus.

Aceste prevederi intră sub incidenta acordului referitor la Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată, a cărei definitie se regăseste în art. 3.5 din acordul-cadru, semnat de către BDCE si Împrumutat la [data].

Pentru a mobiliza această transă, Împrumutatul va transmite BDCE, în timp util, un angajament de plată aferent acestei transe (vezi anexa nr. 3).

Bucuresti [data], pentru România, domnul ....................... Paris [data], pentru BDCE, domnul .................... .

 

ANEXA Nr. 3

F/P 1309 (2002) - transa [număr]

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

[Valuta] [Suma] [Data]

Pentru valoarea primită, subsemnatul ................................................................., prin acest angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altei părti suma de: ......................................................,  în transe si cu dobânda aferentă, după cum se specifică în cele ce urmează: [suma în litere] [valuta în litere]

Rata Dobânda

[Data]:[valuta][suma] [Rata dobânzii, asa cum este mentionat în scrisoarea suplimentară]

[Data]:[valuta][suma]

[Data]:[valuta][suma]

[Data]:[valuta][suma]

.../...

Plătile de mai sus vor fi făcute la: ............................................................................................................................,

[banca corespondentă a BDCE si detaliile conturilor] în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără deducerea din sau fără luarea în considerare a oricăror taxe, impozite ori a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia, de către ori pe teritoriul [statul respectiv] sau oricărei subdiviziuni politice ori fiscale a acestuia.

Acest angajament de plată se referă la împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [data tragerii].

În cazul neefectuării plătii cu promptitudine si în totalitate a oricăror sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut nerambursat si dobânda aferentă până la data plătii vor deveni imediat scadente si se vor plăti la optiunea si la cererea detinătorului prezentului angajament de plată.

Neexercitarea de către detinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în nici un caz o renuntare la vreunul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstantă.

Pentru Împrumutat,

[Pentru garantarea plătii tuturor sumelor (fie rata de capital sau dobânda) datorate în cadrul acestui angajament de plată].

 

ANEXE

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 169.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 128

din 18 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si  stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Orson Alexandru Mozes si Gloria Carolina Mozes în Dosarul nr. 6.256/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.256/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001. Exceptia a fost ridicată de Orson Alexandru Mozes si Gloria Carolina Mozes într-o cauză civilă ce are ca obiect apelul declarat împotriva Sentintei civile nr. 4.886 din 26 iunie 2002 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii exceptiei sustin, în esentă, că prevederile legale criticate înfrâng dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 20, 43 si ale art. 134 alin. (2) lit. f), precum si prevederile art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. În acest sens arată că, din modul de redactare a art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, “rezultă măsuri discriminatorii împotriva chiriasilor”. De asemenea, sustine că este încălcat si “dreptul la stabilirea locuintei si la oferirea unor conditii de locuit, ce se circumscriu notiunii de trai decent”, drept consacrat si de art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că dispozitiile legale criticate conferă chiriasului un drept de optiune de a renegocia închirierea unui nou contract de închiriere sau de a refuza închirierea unui nou contract din motive personale. În aceste conditii, instanta consideră că este firesc ca, în cazul în care chiriasul întelege să rămână în pasivitate sau refuză închirierea unui nou contract, actul normativ să prevadă o sanctiune, precum cea a evacuării.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, arătând că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, consideră că exceptia este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei. Astfel, remarcă faptul că proprietarii si chiriasii se află în situatii juridice diferite, fapt pentru care nu poate fi retinută critica privind încălcarea art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. De asemenea, consideră că măsura evacuării corespunde unei atitudini culpabile din partea chiriasului care a refuzat să răspundă în scris sau să încheie un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării. În continuare, arată că sustinerile autorilor exceptiei nu sunt întemeiate nici în ceea ce priveste încălcarea art. 47 si 20 din Constitutie, raportat la art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, deoarece “chiriasului sau fostului chirias i se asigură dreptul la o locuintă corespunzătoare, prin aceea că i se dă posibilitatea de a încheia un nou contract de închiriere cu proprietarul si nu este pus în situatia de a fi evacuat neconditionat, cu exceptia cazului în care este în culpă”. Apreciază, de asemenea, că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textul de lege criticat ar contraveni obligatiei statului de a crea conditiile necesare cresterii calitătii vietii, deoarece această obligatie nu presupune recunoasterea, în mod prioritar, a intereselor chiriasilor fată de cele ale proprietarilor. Mai mult, consideră că însesi ratiunile adoptării ordonantei, care au fost acelea de asigurare a unor conditii de locuit corespunzătoare chiriasilor reprezintă o dovadă suficientă a preocupării statului pentru cresterea calitătii vietii acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să  solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

Art. 11 alin. (2): “Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelorinterese, pe calea ordonantei presedintiale.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutia republicată:

Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

Art. 47: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”;

Art. 135 alin. (2) lit. f): “Statul trebuie să asigure: [...]

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii;”.

De asemenea, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora:

“1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea si bunăstarea lui si a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinta, îngrijirea medicală, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de somaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistentă, în urma unor împrejurări independente de vointa sa.

2. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite.

Toti copiii, fie că sunt născuti în cadrul unei căsătorii sau în afara acesteia, se bucură de aceeasi protectie socială.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin dispozitiile legale criticate legiuitorul a urmărit în fapt asigurarea unui echilibru între ocrotirea interesului proprietarului în valorificarea plenară a prerogativelor dreptului său si protectia chiriasului împotriva oricărei exercitări abuzive a acestor prerogative. Astfel, art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, conditionează posibilitatea proprietarului de a cere în justitie evacuarea neconditionată a chiriasului, pe calea procedurii de urgentă a ordonantei presedintiale, de conduita culpabilă a acestuia, constând în refuzul de a răspunde în scris sau de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării. În acest mod legiuitorul a dorit să reprime o conduită evident abuzivă din partea chiriasului care ar tinde la împiedicarea proprietarului în valorificarea prerogativelor dreptului său. În acelasi timp însă chiriasul se bucură de posibilitatea de a-si apăra dreptul locativ în conditiile în care nu i se poate reprosa vreo conduită culpabilă.

Curtea observă că măsura evacuării din spatiul detinut abuziv de chiriasul care refuză să încheie contractul de închiriere în termen de 60 de zile de la notificarea făcută de proprietar poate fi luată pe calea ordonantei presedintiale, institutie reglementată de art. 581 din Codul de procedură civilă, aceasta făcând parte din ansamblul procedurilor de judecată reglementate prin lege, asa cum prevede art. 126 alin. (2) din Constitutia republicată. Nici o prevedere constitutională nu se împotriveste completării unor dispozitii de procedură civilă cuprinse în lege cu o nouă ipoteză, referitoare la ordonanta presedintială.

De altfel, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, si Decizia nr. 224 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 21 februarie 2000, că reglementarea contractului de închiriere nu priveste regimul proprietătii.

Având în vedere aceste argumente, Curtea nu poate retine critica autorilor exceptiei privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

De asemenea, Curtea nu poate retine nici critica autorilor exceptiei referitoare la încălcarea, prin art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, a dreptului fundamental la un nivel de trai decent si, implicit, la o locuintă satisfăcătoare, drept consacrat de art. 47 din Constitutie, republicată. Curtea observă că textul de lege criticat nu numai că nu afectează dreptul la conditii rezonabile de viată si la ameliorarea lor continuă, dar se constituie ca o adevărată garantie a asigurării drepturilor locative ale chiriasilor, în conditiile apărării drepturilor si intereselor legitime ale proprietarilor.

Curtea apreciază că aceleasi ratiuni fac ca nici sustinerea potrivit căreia prevederile legale criticate ar încălca dispozitiile art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului să nu poată fi retinută.

De altfel, prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională pronuntând mai multe decizii prin care a constatat că acestea nu contravin prevederilor constitutionale invocate si de autorul prezentei exceptii. În acest sens pot fi amintite Decizia nr. 186 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 31 iulie 2002, si Decizia nr. 139 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 20 iunie 2001.

Solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Orson Alexandru Mozes si Gloria Carolina Mozes în Dosarul nr. 6.256/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman