MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

99. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

221. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

100. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

222. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

102. - Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti

 

224. - Decret pentru promulgarea Legii privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti

 

103. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

225. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

461. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1, 2, 3 si Tronsonul de legătură de metrou”

 

462. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

80/127. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile sanitare publice de interes judetean sau local, denumite în continuare unităti sanitare publice, sunt parte integrantă a domeniului public al judetelor, comunelor, oraselor si municipiilor si se dau în administrarea unitătilor sanitare publice prin hotărâre a consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, după caz, în conditiile legii. Componentele bazei materiale achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privată a statului si sunt administrate de unitătile sanitare publice. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului si sunt administrate de unitătile sanitare publice.

(2) Schimbarea destinatiei sau înstrăinarea bazei materiale a unitătilor sanitare publice se poate face în conditiile legii si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinatiei bazei materiale a unitătilor sanitare publice, fără aprobarea Ministerului Sănătătii, sunt nule. Nulitatea se constată de instanta de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătătii. În cazul în care unitătile sanitare publice prevăzute la alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitatie în vederea vânzării, medicii au dreptul de preemtiune.

(3) Îndrumarea, coordonarea si monitorizarea activitătii desfăsurate în unitătile sanitare publice se exercită de către Ministerul Sănătătii, ca autoritate centrală în domeniul asistentei de sănătate publică, si de directiile de sănătate publică, unităti descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local.

(4) Ministerul Sănătătii exercită controlul asupra activitătii unitătilor sanitare publice, precum si asupra modului de aplicare de către acestea a dispozitiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.

(5) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea spitalele clinice si spitalele universitare sunt proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Sănătătii.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Sănătătii, ca autoritate centrală în domeniul sănătătii, are următoarele atributii:

a) elaborează normativele de personal, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii;

b) aprobă structura organizatorică a unitătilor sanitare publice cu personalitate juridică;

c) centralizează situatiile financiare trimestriale si anuale ale unitătilor sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu;

d) asigură repartizarea si redistribuirea echilibrată a medicilor în unitătile sanitare publice, pe baza comunicării de către autoritătile administratiei publice locale a posturilor neocupate si a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Responsabilitatea si atributia prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, după caz.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante directiile de sănătate publică au următoarele atributii:

a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare publice;

b) aprobă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statele de functii pentru unitătile sanitare publice cu personalitate juridică si le încadrează în normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, precum si în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate;

c) centralizează situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitătile sanitare publice si înaintează situatiile centralizatoare Ministerului Sănătătii;

d) înaintează Ministerului Sănătătii propuneri privind înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea unitătilor sanitare publice, după caz, precum si pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unităti.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitătilor sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale;

b) avizează, în cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, trimise de unitătile sanitare publice;

c) avizează, în termen de 5 zile de la data primirii, statele de functii pentru unitătile sanitare publice.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Consiliile judetene si consiliile locale pot înfiinta, cu avizul Ministerului Sănătătii, Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, unităti de asistentă medico-socială, prin reorganizarea unor unităti sanitare publice.

(2) Unitătile de asistentă medico-socială se organizează ca institutii publice cu personalitate juridică finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetele locale, în functie de subordonare.

(3) Veniturile proprii ale unitătilor de asistentă medico-socială se constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali din aceste unităti, precum si a cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare, conform prevederilor contractului-cadru;

b) contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinătorilor legali ai acestora, aprobate în conditiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

c) donatii, sponsorizări si alte venituri.

(4) Finantarea unor cheltuieli pentru repararea si amenajarea clădirilor în care vor functiona unitătile de asistentă medico-socială poate fi sustinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, iar alocarea sumelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Sănătătii, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-socială, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

6. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Beneficiarii serviciilor acordate în unitătile de asistentă medico-socială sunt persoane cu afectiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament si care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îsi asigure nevoile sociale, să îsi dezvolte propriile capacităti si competente pentru integrare socială.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante conducerea unitătilor sanitare publice are următoarele atributii:

a) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri si cheltuieli, statul de functii si îl înaintează spre aprobare directiei de sănătate publică;

b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

c) elaborează situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare, după caz, presedintelui consiliului judetean sau primarului si directiei de sănătate publică, în vederea centralizării;

d) urmăreste încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri si cheltuieli; elaborează si aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale si a fondurilor în vederea cresterii calitătii actului medical.

(2) Conducerea unitătilor sanitare publice are obligatia de a dimensiona, cu avizul directiilor de sănătate publică, numărul de personal, în limita statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobate.”

8. Articolele 7 si 8 se abrogă.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 99.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 221.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarea completare:

- La articolul II, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

3. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Încălcarea dispozitiilor legale privind cheltuielile angajate de unitătile sanitare cu paturi, înregistrate până la data de 31 decembrie 2002, atrage răspunderea potrivit legii.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 100.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 222.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Pentru activitatea de importantă natională desfăsurată, salariile de bază ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 220/2003, pot fi mai mari cu până la 50%.

(2) Prevederile pct. 2 al notei din anexa nr. IV/3b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 220/2003, se aplică în continuare celorlalte categorii de personal din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti.

Art. 2. - Personalul de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti beneficiază si de un spor de 50% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, pentru activitatea artistică de importantă natională desfăsurată.

Art. 3. - Aplicarea prevederilor art. 1 si 2 se face cu suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu 30 de miliarde lei în anul 2004 la capitolul “Subventii”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 224.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective pe baza Programului de măsuri pentru accelerarea reformei în sănătate, aprobat în sedinta de Guvern din data de 26 februarie 2003, din cadrul unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, aflate în subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, a Ministerului Sănătătii, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Lista unitătilor care pot efectua concedieri colective, potrivit alin. (1), se stabileste prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului sănătătii de aprobare a structurilor medicale pentru fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică.

(3) Numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă este cel prevăzut în programele de restructurare si reorganizare aprobate în perioada 1 noiembrie - 15 decembrie 2003 pentru unitătile sanitare nominalizate prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, în baza hotărârii conducerii unitătilor sanitare cu personalitate juridică, ca urmare a reorganizării si restructurării acestora.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Persoanele disponibilizate până la data de 31 ianuarie 2004, în conditiile art. 1, beneficiază de indemnizatie de somaj stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibilizării, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna decembrie 2003, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 2 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă mai mică de 3 ani;

b) pe o perioadă de 3 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani si 5 ani;

c) pe o perioadă de 4 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani si 15 ani;

d) pe o perioadă de 6 luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de cel putin 15 ani.

(3) Pentru persoanele disponibilizate în baza programelor de restructurare si reorganizare aprobate, venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj.

(4) Pentru persoanele disponibilizate în baza hotărârii conducerii unitătilor sanitare cu personalitate juridică, venitul de completare se acordă lunar în perioada acordării indemnizatiei de somaj si/sau, după caz, după încetarea plătii acesteia.”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestui drept.”

4. După articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - În termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, unitătile sanitare cu personalitate juridică vor depune la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă listele nominale cu persoanele disponibilizate prin concedieri colective în conditiile art. 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 225.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1, 2, 3 si Tronsonul de legătură de metrou”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1, 2, 3 si Tronsonul de legătură de metrou”, cuprinsi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori sunt aprobati conform art. 1 se va face din credite externe garantate de stat, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 461.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori sunt aprobati conform art. 1 se va face din credite externe garantate de stat, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 462.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR

Nr. 80 din 27 ianuarie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI MEDIULUI

Nr. 127 din 10 februarie 2004

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, aprobată prin Legea nr. 306/2001, în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 si 608 bis din 27 august 2003, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa*) la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.