MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 324         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 121 din 16 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 607 si 610 din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2/211/118. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 121

din 16 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 607 si 610 din Codul civil

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 607 si 610 din Codul civil, exceptie ridicată de Elisabeta Kopan si Alexandru Kopan în Dosarul nr. 4.425/2001 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată, întrucât legiuitorul, în temeiul art. 44 alin. (7) din Constitutie, republicată, a stabilit anumite limite rezonabile ale exercitiului acestui drept, în considerarea asigurării unei bune vecinătăti între proprietari, restrângeri care nu afectează însăsi existenta dreptului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.425/2001, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 607 si 610 din Codul civil, exceptie ridicată de Elisabeta Kopan si Alexandru Kopan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că singurul izvor de drept pe teritoriul României este legea.

În procesul de legiferare, în conformitate cu prevederile constitutionale, pot fi adoptate legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Se consideră că, pentru asigurarea unei practici unitare pe teritoriul României, legislatia internă nu mai poate face trimitere expresă la obiceiuri, potrivit dispozitiilor Legii fundamentale, justitia înfăptuindu-se în numele legii, iar nu în temeiul unor norme care fac trimitere la cutume.

Asa fiind, autorii apreciază că se impune modificarea art. 607 si 610 din Codul civil, pentru a se putea astfel “ocroti mai complet toate componentele dreptului de proprietate, într-o manieră modernă, ecologică si, de ce nu, europeană”.

Judecătoria Medias apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât finalitatea urmărită de legiuitor prin dispozitiile art. 607 si 610 din Codul civil a fost aceea de a proteja dreptul de proprietate si de a preîntâmpina tulburarea acestui drept prin abuz.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului. Guvernul arată că, potrivit art. 588 din Codul civil, “legea supune pe proprietar la osebite obligatii unul către altul, fără chiar să existe vreo conventie între dânsii”, ceea ce impune concluzia că art. 607 si 610 din Codul civil instituie niste restrictii în exercitarea dreptului de proprietate, iar nu servituti propriu-zise, întrucât nu există raportul dintre fondul dominant si cel aservit care caracterizează notiunea de servitute.

În ceea ce priveste problema valorii obiceiului ca izvor de drept, se observă că din doctrina de drept civil s-a desprins ideea că “au valoare de drept numai acele obiceiuri la care textele legale fac trimitere expresă, dar si în aceste cazuri, asemenea obiceiuri sunt încorporate de actul normativ în cauză, astfel încât nu sunt izvoare distincte de actele normative”. Asa fiind, textele de lege criticate, care fac trimitere la obiceiurile locului, nu încalcă prevederea constitutională cuprinsă în art. 124, conform căreia “justitia se înfăptuieste în numele legii”.

Avocatul Poporului constată că dispozitiile art. 607 si 610 din Codul civil sunt în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (7) din Constitutie, republicată, potrivit cărora dreptul de proprietate trebuie exercitat în conditiile respectării bunei vecinătăti si implică respectarea sarcinilor care, potrivit legii si obiceiului, revin proprietarilor.

Se arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statutat, în mod constant, că nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

Referitor la prevederile art. 73 si 124 din Legea fundamentală, se constată că acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 607 si 610 din Codul civil, care au următorul continut:

- Art. 607: “Nu e iertat a sădi arbori care cresc înalti decât în depărtarea hotărâtă de regulamentele particulare sau de obiceiurile constante si recunoscute si în lipsă de regulamente si de obiceiuri, în depărtare de doi metri, de la linia despărtitoare a celor două proprietăti pentru arborii înalti si de o jumătate de metru pentru celelalte plantatii si garduri vii”.

- Art. 610: “Cel ce face un put sau o privată lângă un zid fie comun sau nu; cel ce vrea să clădească un cămin sau o vatră, o fierărie, un cuptor sau o sobă, să-i alăture un ocol de vite, sau cel ce vrea să puie lângă zid un magazin (depozit) de sare, sau grămezi de materii corozive; e îndatorat să lase depărtarea prescrisă de regulamente si obiceiuri particulare asupra unor asemenea obiecte, sau să facă lucrările prescrise de aceleasi legi si regulamente spre a nu aduce vătămare vecinului”.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 73 alin. (1) si ale art. 124 alin. (1) din Constitutia României, republicată, care au următorul continut:

- Art. 73 alin. (1): “Parlamentul adoptă legi constitutionale, legi organice si legi ordinare”.

- Art. 124 alin. (1): “Justitia se înfăptuieste în numele legii”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 607 si 610 din Codul civil reglementează servitutile stabilite de lege cu privire la sădirea de arbori si la distantele si lucrările intermediare cerute pentru anumite constructii si au ca obiect utilitatea publică sau aceea a particularilor, persoane fizice sau juridice.

Chiar dacă, prin instituirea acestor servituti, titularul dreptului de proprietate suferă o îngrădire în exercitarea atributelor dreptului său, având în vedere că, pe această cale, se preîntâmpină exercitarea abuzivă a dreptului, evitându-se aparitia stărilor conflictuale între vecini si, întrucât, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, republicată, stabilirea continutului si a limitelor dreptului de proprietate constituie atributul exclusiv al legiuitorului, reglementarea legală, în sine, nu relevă nici o contradictie cu textele constitutionale de referintă. De altfel, art. 44 alin. (7) din Constitutie prevede că “dreptul de proprietate obligă […] si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”.

Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul ordinar este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea retine că, prin reglementările deduse controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Pe de altă parte, Curtea constată că nu poate primi sustinerile autorilor, potrivit cărora obiceiul nu poate constitui izvor de drept, întrucât nici unul dintre textele constitutionale de referintă invocate nu prevede in terminis acest lucru. Or, în absenta unei interdictii exprese, o asemenea concluzie nu poate fi dedusă pe cale de interpretare - asa cum procedează autorii exceptiei - deoarece aceasta presupune a atribui legiuitorului constitutional ceea ce nu a găsit cu cale să prevadă si, deci, a adăuga la text, alterând vointa reală a acestuia.

Curtea retine însă că obiceiul sau cutuma nu poate reprezenta un izvor distinct al dreptului civil, regulile de conduită consacrate de acesta integrându-se în ipotezele si dispozitiile normelor de drept în măsura în care acestea din urmă fac trimitere expresă la obicei. Asa fiind, întrucât servitutile care afectează proprietatea sunt reglementate de textele de lege deduse controlului de constitutionalitate care fac trimitere la obiceiul locului, critica referitoare la încălcarea art. 73 si 124 din Constitutie este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 607 si 610 din Codul civil, exceptie ridicată de Elisabeta Kopan si Alexandru Kopan în Dosarul nr. 4.425/2001 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 2 din 5 ianuarie 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 211 din 6 februarie 2004

MINISTERUL ECONOMIEI

SI COMERTULUI

Nr. 118 din 2 martie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul economiei si comertului emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea, secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei

si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

 

Art. 1. - (1) Transportul deseurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare si control stabilite prin prezentul act normativ.

(2) Procedura de reglementare si control al transportului de deseuri se aplică deseurilor periculoase si deseurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

(3) Transportul deseurilor poate fi local, judetean sau interjudetean.

(4) Instalatia la care se transportă deseurile pentru valorificare sau eliminare trebuie să detină autorizatie de mediu conform legislatiei în vigoare.

1. Transportul deseurilor periculoase

Art. 2. - (1) Transportul deseurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfăsoară în concordantă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ale Regulamentului privind Transportul International Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin protocolul ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele nationale navigabile ale României, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substante dăunătoare si/sau poluanti marini si ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.

(2) Prevederile art. 3-11 se aplică transporturilor deseurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase.

Art. 3. - Transportul deseurilor periculoase se efectuează de la producător sau detinător, denumit în continuare expeditor, către valorificator sau eliminator, denumit în continuare destinatar, respectându-se următoarele prevederi:

1. Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 1, cu următoarele date si informatii:

a) numele si adresa expeditorului, persoană responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

b) numele si adresa transportatorului, numărul autorizatiei transportatorului, cod unic de înregistrare;

c) numele si adresa destinatarului, persoana responsabilă desemnată de acesta, cod unic de înregistrare;

d) numele si adresa amplasamentului instalatiei de eliminare/valorificare, numărul autorizatiei de mediu, data de expirare a autorizatiei;

e) aprobare pentru un transport sau mai multe transporturi; motivul si felul transportului: pentru valorificare/eliminare; operatia de valorificare/eliminare, asa cum acestea sunt definite în anexa II A, respectiv II B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 426/2001;

f) numărul de transporturi planificate;

g) cantitatea de deseuri planificată a fi transportată;

h) denumirea si compozitia chimică a deseurilor, codificarea deseurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

i) modalitătile de transport;

j) tipurile de ambalare a deseurilor;

k) traseul propus pentru transportul deseurilor.

2. Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase este semnat de către expeditor si transmis către destinatarul deseurilor.

3. Destinatarul deseurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informatii suplimentare din partea expeditorului.

4. Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează si stampilează documentul pentru aprobarea transportului.

5. Documentul pentru aprobarea transportului, semnat si stampilat de către destinatar, se transmite la agentia pentru protectia mediului sub jurisdictia căreia se află instalatia de valorificare/eliminare, pentru a se obtine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului.

6. a) Dacă agentia pentru protectia mediului este de acord cu operatiile de valorificare sau eliminare aplicate deseurilor periculoase de către destinatar, aprobă efectuarea transportului prin semnarea si stampilarea documentului pentru aprobarea transportului.

b) La aprobarea efectuării transportului deseurilor periculoase de către agentia pentru protectia mediului se respectă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.

7. Documentul pentru aprobarea transportului, care contine aprobările date de către agentia pentru protectia mediului si acceptarea de către destinatar a deseurilor periculoase, se transmite expeditorului, care îl prezintă inspectoratului de protectie civilă sub a cărui jurisdictie se află, pentru avizarea rutei transportului de deseuri periculoase.

8. a) Stabilirea rutei de transport al deseurilor periculoase se face de către expeditor si transportator, se avizează de către inspectoratul de protectie civilă judetean si se înscrie în documentele de însotire a transportului.

b) La stabilirea rutei de transport, în cazul transportului rutier, se va avea în vedere ocolirea localitătilor mari (oraselor).

9. Formularele pentru aprobarea transportului, completate conform anexei nr. 1, se întocmesc în

5 exemplare si se îndosariază după cum urmează:

- un exemplar la expeditor;

- un exemplar la destinatar;

- un exemplar la transportator;

- un exemplar la agentia pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului;

- un exemplar la inspectoratul de protectie civilă judetean sub a cărui jurisdictie se află expeditorul.

10. În cazul în care expeditorul deseurilor periculoase, transportatorul acestora si destinatarul deseurilor sunt acelasi operator economic, pentru aprobarea efectuării transportului trebuie respectate prevederile alin. (1)-(9).

Art. 4. - Aprobarea pentru efectuarea transportului poate fi o aprobare simplă dată pentru o singură categorie de deseuri periculoase si un singur transport sau poate fi o aprobare generală dată pentru o anumită categorie de deseuri periculoase si pentru mai multe transporturi efectuate într-un interval de maximum 2 ani.

Art. 5. - Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an din aceeasi categorie de deseuri trebuie să fie însotit de un formular de expeditie/de transport (anexa nr. 2) si de aprobarea simplă valabilă pentru un singur transport (anexa nr. 1) sau de o copie a aprobării generale valabile pentru mai multe transporturi (anexa nr. 1).

Art. 6. - Expeditorul completează si semnează formularul de expeditie/transport, a cărui machetă este prezentată în anexa nr. 2, cu următoarele date si informatii:

a) denumirea deseurilor, codificare conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002;

b) precizarea clară că transportul se referă la deseuri periculoase generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an;

c) numărul formularului de aprobare a transportului;

d) numele si adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului;

e) cantitatea deseurilor transportate;

f) data preluării deseurilor de către transportator;

g) tipul mijloacelor de transport;

h) numărul de ambalaje expediate.

Art. 7. - Transportatorul semnează si stampilează la primirea deseurilor periculoase formularul de expeditie/de transport.

Art. 8. - Transportatorul transportă deseurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului si le predă expeditorului.

Art. 9. - (1) Destinatarul, la primirea deseurilor periculoase, semnează formularul de expeditie/de transport confirmând acceptarea deseurilor.

(2) Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deseuri periculoase, cu exceptia celor pentru care, fizic, nu se poate realiza o prelevare de probă, pe care să o păstreze un interval de cel putin trei luni.

Art. 10. - (1) Destinatarul, după efectuarea operatiilor de valorificare/eliminare, semnează formularul de expeditie/de transport, mentionând că valorificarea/eliminarea deseurilor periculoase a fost făcută în conformitate cu legislatia în vigoare, si transmite o copie a acestuia la agentia pentru protectia mediului din jurisdictia căreia se află instalatia de valorificare/eliminare.

(2) Pentru transporturile deseurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonă/an, formularele de expeditie/de transport completate conform anexei nr. 2 se întocmesc în 5 exemplare si se îndosariază la fel ca formularele pentru aprobarea transportului de deseuri, după cum este prevăzut la art. 3 alin. (9).

Art. 11. - (1) Inspectoratul de protectie civilă judetean care primeste câte un exemplar din formularul pentru aprobarea transportului (anexa nr. 1) si formularul de expeditie/de transport (anexa nr. 2) va notifica toate inspectoratele de protectie civilă, precum si inspectoratele judetene de politie din judetele care vor fi tranzitate si cel de destinatie despre executarea transportului deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia.

(2) În cazul în care se realizează transporturi de deseuri periculoase din aceeasi categorie către acelasi destinatar, urmând aceeasi rută de transport stabilită în aprobarea generală a transporturilor, cu o frecventă mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul de protectie civilă formularul de expeditie/de transport numai la efectuarea primului transport.

(3) Începând cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase mentionat la alin. (2), expeditorul este obligat să informeze prin fax, notă telefonică sau e-mail inspectoratul de protectie civilă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport. În informarea transmisă inspectoratului de protectie civilă se precizează cantitatea de deseuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare generală a transportului în baza căruia se realizează acesta si date pentru identificarea transportatorului, asa cum sunt cerute în coloana a doua din anexa nr. 2.

(4) Formularele de expeditie/de transport întocmite pentru transporturile de deseuri care intră sub incidenta alin. (2) se îndosariază numai la expeditor si destinatar, acesta din urmă având obligatia să raporteze annual agentiei pentru protectia mediului în subordinea căruia se află că deseurile au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12. - (1) Transportul deseurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an din aceeasi categorie de deseuri se efectuează în baza formularului de expeditie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că aceste deseuri sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an.

(2) În cazul transporturilor mentionate la alin. (1), formularul de expeditie/de transport se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deseurilor periculoase si o copie la destinatarul deseurilor periculoase.

(3) Formularul de expeditie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deseurilor.

Art. 13. - (1) În cazul transportului de deseuri periculoase pe calea ferată, agentia pentru protectia mediului aprobă efectuarea transportului numai dacă a obtinut în prealabil acceptul transportatorului.

(2) În situatiile în care în Regulamentul RID nu sunt trecute conditii speciale de transport pentru o anumită marfă periculoasă, agentia pentru protectia mediului stabileste conditii speciale de transport pentru deseurile periculoase, asa încât să fie protejată sănătatea populatiei si mediul.

Art. 14. - Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

2. Transportul deseurilor periculoase pentru colectare sau pentru depozitare temporară

Art. 15. - (1) În cazul în care deseurile periculoase sunt transportate către un detinător temporar în vederea unei colectări generale sau a unei depozitări temporare realizate în conditiile legii, atunci transportul deseurilor periculoase cuprinde două etape:

1. transportul deseurilor de la expeditor la detinătorul temporar al deseurilor care realizează colectarea generală sau depozitarea temporară a acestora;

2. transportul deseurilor de la detinătorul temporar al deseurilor periculoase către destinatarul final al deseurilor care realizează valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase.

În prima fază detinătorul temporar al deseurilor periculoase este destinatar, iar în ceea de-a doua etapă detinătorul temporar al deseurilor este expeditor.

(2) Pentru fiecare etapă dintre cele două mentionate la alin. (1) transportul deseurilor periculoase se realizează cu respectarea prevederilor art. 2-14. Pentru fiecare etapă se completeză în mod corespunzător formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

3. Transportul deseurilor nepericuloase

Art. 16. - (1) Deseurile nepericuloase destinate depozitării se transportă de la expeditor la destinatar si se controlează, pe baza formularului de expeditie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizează clar că deseurile sunt nepericuloase, sau pe baza Formularului de înregistrare a transportului de deseuri prevăzut în anexa nr. 4 la Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.147/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 si 150 bis din 7 martie 2003, care este prezentat în anexa nr. 3.

(2) Formularul de expeditie/de transport se completează si se semnează de către expeditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase, în conformitate cu cerintele stabilite în rubricile formularului.

Art. 17. - Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de sortare, tratare, valorificare si compostare se efectuează pe baza formularului de expeditie/de transport prezentat în anexa nr. 2, completat si semnat de către expeditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase.

Art. 18. - (1) Formularul de expeditie/de transport în baza căruia se realizează transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate sortării, tratării, valorificării, compostării sau depozitării se îndosariază astfel: o copie la expeditorul deseurilor si o copie la destinatarul acestora.

(2) Formularul de expeditie/de transport se prezintă de către expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deseurilor.

Art. 19. - Transportatorul deseurilor nepericuloase trebuie să detină toate aprobările necesare cerute conform prevederilor legale pentru desfăsurarea acestei activităti.

4. Transportul deseurilor din sectorul sanitar

Art. 20. - (1) Gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale.

(2) Transportul deseurilor de la unitatea medicală în care acestea se produc si care este expeditorul deseurilor si până la destinatarul deseurilor, care este instalatia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.

5. Sanctiuni

Art. 21 - (1) Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea civilă sau contraventională, după caz. Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 3, 5, 6, 12, 16 si 17;

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9, 10, art. 11 alin. 3 si 4 si ale art. 18.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Sănătătii, Ministerul Administratiei si Internelor, Garda Natională de Mediu, precum si din cadrul Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor - Ministerul Economiei si Comertului.

(3) Prevederile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data încheierii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

6. Dispozitii finale

Art. 22. - Semnificatia unor termeni specifici utilizati în prezentul act normativ este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 23. - Documentul pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase se transmite directorului executiv al agentiei pentru protectia mediului. Datele de identificare a agentiilor pentru protectia mediului, respectiv adresă, telefon, fax, e-mail, sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 24. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a