MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 326         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

94. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

205. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

356. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atributiilor de ofiter de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competentă în acest domeniu, respectiv unuia dintre agentii diplomatici sau unuia dintre functionarii consulari.”

2. La articolul 11, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de nastere si de căsătorie titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificate de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptătite.

Certificatele de stare civilă se pot elibera si altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.

................................................................................................

(3) Cererea se depune la autoritatea administratiei publice locale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autoritătii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită autoritătii administratiei publice competente, în termen de 3 zile. În situatia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Nationale, autoritatea administratiei publice locale care primeste cererea solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseste în păstrarea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a Arhivelor Nationale, pe baza căruia întocmeste si eliberează certificatul de stare civilă. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Nationale, la cererea oficiilor de stare civilă si a structurilor competente ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a altor autorităti publice, se face gratuit.”

3. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În cazul adoptiei se va întocmi un nou act de nastere de către autoritatea administratiei publice de la domiciliul adoptatului sau în raza căreia se află sediul institutiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseste adoptatul.”

4. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

5. La articolul 42, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Cetătenii români aflati în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autoritătile străine, care îi priveste, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care acestia de află; înscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora de motivează.

(3) Autoritatea competentă în materie de evidentă a populatiei repartizează misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de nastere întocmite si în certificatele eliberate în baza acestora.”

6. La articolul 43, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Actele de stare civilă ale cetătenilor români, întocmite la autoritătile străine, au putere doveditoare în tară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea actelor de stare civilă si înscrierea mentiunilor primite din străinătate se efectuează cu aprobarea Ministerului Administratiei si Internelor. Cetăteanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la autoritatea administratiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul.

(4) Cetătenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităti care au apartinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la autoritatea administratiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseste în păstrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se va face cu aprobarea Ministerului Administratiei si Internelor.”

7. Articolul 46 se abrogă.

8. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin dispozitia presedintelui consiliului judetean sau prin ordin al prefectului, precum si de personalul anume desemnat din Ministerul Administratiei si Internelor.”

9. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Dispozitiile cuprinse în acest capitol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

10. În tot cuprinsul legii, denumirea “Departamentul pentru Administratia Publică Locală” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Administratiei si Internelor”, iar denumirea “Arhivele Statului” se înlocuieste cu denumirea “Arhivele Nationale”.

Art. II. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 94.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 205.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală cu nr. OB 3.719/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 31 martie 2004.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a