MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 327         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 aprilie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

455. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni”, judetele Olt si Teleorman

 

456. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITAT ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

480. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

573. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instituirea procedurii de administrare specială

 

3.466. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Codului deontologic al membrilor Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni”, judetele Olt si Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni”, judetele Olt si Teleorman, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, realizate din exportul de energie electrică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 455.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Capitalul social al filialelor Companiei Nationale «Romarm» - S.A. este subscris si vărsat în întregime de Compania Natională «Romarm» - S.A., ca actionar unic la filialele sale, după cum urmează:”

2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar la filialele Companiei Nationale «Romarm» - S.A. se realizează pe bază de mandat, prin desemnarea de către actionarul unic a unui singur reprezentant în adunarea generală a actionarilor, indiferent de numărul actiunilor detinute si de mărimea societătilor comerciale.”

3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Adunarea generală extraordinară a actionarilor Companiei Nationale «Romarm» - S.A. poate hotărî, în conditiile legii, înfiintarea sau desfiintarea unor filiale, sucursale si sedii secundare, fuziunea cu alte societăti sau divizarea, dizolvarea anticipată cu sau fără lichidarea filialelor sale.”

Art. II. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 979/2000, formularea “Ministerul Industriei si Resurselor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Economiei si Comertului”.

Art. III. - Statutele filialelor Companiei Nationale “Romarm” - S.A. se vor modifica potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 456.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozit la finele ciclului complet de înmagazinare va face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterană, încheiat până la data încetării valabilitătii contractului initial si valabil din prima zi calendaristică a ciclului următor de înmagazinare.

(2) Contractul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, încheiat în conditiile alin. (1), va contine, fată de prevederile contractului-cadru, obligatia beneficiarului de a achita prestatorului exclusiv contravaloarea rezervării de capacitate pentru noul ciclu complet de înmagazinare, precum si contravaloarea extractiei cantitătii de gaze naturale prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Cantitatea de gaze naturale rămasă în depozit la finele ciclului complet de înmagazinare subterană 2003-2004 va face obiectul unui contract de înmagazinare subterană, încheiat în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 247/2002 privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 28 februarie 2002.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data începerii ciclului complet de înmagazinare subterană 2004-2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 480.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

I. Părtile contractante:

Societatea Comercială ..................., cu sediul în ..................., str. ................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., cod postal ..................., telefon ..................., fax ..................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. ..................., cod unic de înregistrare ..................., având contul nr. ..................., deschis la ..................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de prestator al serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, titular al licentei de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează prestator, operator DISGN, pe de o parte, si

Societatea Comercială ..................., cu sediul în ..................., str. ................... nr. ....., judetul/sectorul ..................., cod postal ..................., telefon ..................., fax ..................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. ..................., cod unic de înregistrare ..................., având contul nr. ..................., deschis la ..................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de beneficiar al serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează beneficiar, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract.

II. Terminologie si abrevieri

Art. 1. - (1) Termenii utilizati în prezentul contract sunt prevăzuti în anexa nr. 1 si în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN.

(2) Lista cuprinzând abrevierile este prevăzută în anexa nr. 2.

III. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităti si operatiuni desfăsurate de prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacitătii de depozitare în depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea în si extractia din aceste capacităti a unor cantităti determinate de gaze naturale.

(2) Rezervarea capacitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de către prestator, la solicitarea beneficiarului, în baza alocării capacitătilor pe depozitele subterane, conform legislatiei în vigoare. Capacitatea rezervată este corespunzătoare ciclului complet de înmagazinare subterană a gazelor naturale si este prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Cantitatea de gaze naturale se înmagazinează în depozitul/depozitele de înmagazinare subterană, în conformitate cu programul stabilit de către părtile contractante, conform anexei nr. 4.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru perioada ......................., convenită de către părti, din cadrul ciclului complet de înmagazinare ......................., neputând depăsi durata ciclului complet de înmagazinare.

Art. 4. - În situatia în care prezentul contract este încheiat pentru o perioadă mai mică decât un ciclu complet de înmagazinare, părtile pot conveni prelungirea prezentului contract, în conditiile art. 3, pentru o perioadă de ..............., sub conditia remiterii unei notificări prealabile cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de această dată.

V. Predarea/preluarea comercială a gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale

Art. 5. - (1) Cantitătile de gaze naturale orare/zilnice/lunare, injectate conform programului prevăzut în anexa nr. 5, sunt asigurate de către beneficiar.

(2) Cantitătile de gaze naturale aflate în depozite se extrag conform programului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 6. - (1) Măsurarea cantitătilor de gaze naturale destinate injectiei si extractiei în/din depozitele subterane se face continuu pe perioada înmagazinării, în punctele de predare/preluare comercială, cu respectarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, denumit în cele ce urmează Acord tehnic.

(2) Măsurarea se realizează prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de măsurare care îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările metrologice si de standardele în vigoare.

(3) Cantitătile de gaze naturale destinate injectiei sunt măsurate la interfata SNT cu DISGN, iar cele extrase, la interfata DISGN cu SNT si vor fi consemnate lunar în procesele-verbale încheiate de operatorul sistemului de transport cu operatorul depozitului de înmagazinare, în prezenta reprezentantului beneficiarului; determinarea cantitătilor de gaze naturale în punctele de predare/preluare comercială se realizează zilnic conform prevederilor Acordului tehnic.

(4) Procesele-verbale încheiate vor sta la baza facturării de către prestator a contravalorii prestării serviciului de injectie/extractie.

Art. 7. - Măsurarea si determinarea cantitătilor de gaze naturale pot fi contestate de către părti, caz în care se va proceda conform prevederilor Acordului tehnic.

Art. 8. - (1) Gazele naturale livrate în ciclul de extractie vor avea o compozitie diferită de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injectie, ca urmare a faptului că gazele naturale livrate pentru injectie în depozitele de înmagazinare subterană se amestecă cu gazele din sistemul de conducte si cu cele rămase în depozite din ciclul anterior.

(2) Calitatea gazelor naturale livrate de beneficiar/prestator în baza prezentului contract trebuie să fie conformă cu standardele în vigoare, fiind atestată pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comercială, la începutul ciclului de injectie, respectiv extractie, întocmite lunar sau ori de câte ori se solicită motivat de către beneficiar, cu respectarea prevederilor Acordului tehnic.

VI. Tarifele pentru serviciile de înmagazinare subterană; modalităti si conditii de plată

Art. 9. - Beneficiarul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, calculată în baza tarifelor reglementate pentru serviciile de înmagazinare subterană, prevăzute în anexa nr. 7, stabilite pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. - (1) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, modalitatea si instrumentele legale de plată, precum si desemnarea băncilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare sunt stabilite de către părti, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

VII. Drepturile si obligatiile prestatorului

Art. 11. - Prestatorul are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) să întrerupă ciclul de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, în cazul neîndeplinirii la termenele stipulate prin prezentul contract a obligatiilor de plată, în conditiile stabilite prin prezentul contract si cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

c) să întrerupă total sau partial injectia/extractia gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, în scopul efectuării reviziilor si reparatiilor sau pentru remedierea avariilor apărute la instalatiile de comprimare/instalatiile tehnologice de suprafată, reluarea acesteia urmând a se face în termen de ........... zile calendaristice de la data înlăturării cauzelor întreruperii;

d) să initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 12. - Prestatorul are următoarele obligatii:

a) să factureze beneficiarului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform legislatiei în vigoare;

b) să mentină la dispozitia beneficiarului capacitatea contractată conform prezentului contract;

c) să preia de la beneficiar, în scopul înmagazinării, din punctul de predare/preluare comercială de la interfata SNT cu DISGN, cantitătile de gaze naturale prevăzute în programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

d) să livreze beneficiarului cantitătile de gaze naturale extrase, conform programului stabilit pentru ciclul de extractie, în conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata DISGN cu SNT, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

e) să anunte imediat beneficiarul si transportatorul, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, despre întreruperile intervenite în desfăsurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru remedierea avariilor apărute la propriile instalatii;

f) să anunte imediat, telefonic, beneficiarul si transportatorul despre întreruperile accidentale în desfăsurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale si să notifice ulterior acestora, în maximum 12 ore de la producerea evenimentului;

g) să reia programul de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, după expirarea unui termen de ............ zile calendaristice de la efectuarea plătilor, cu preavizare de ......... zile calendaristice; injectia/extractia cantitătilor de gaze naturale neinjectate/neextrase în perioada de întrerupere a prestării serviilor de înmagazinare pentru neplata acestora se poate efectua numai în functie de parametrii tehnologici ai fiecărui depozit de înmagazinare subterană si ai SNT, programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale modificându-se corespunzător;

h) să permită, în prezenta reprezentantului său, accesul împuternicitilor beneficiarului/transportatorului la echipamentele de măsurare, cu respectarea Acordului tehnic;

i) să asigure conditiile tehnice necesare pentru înmagazinarea în depozitele subterane a cantitătilor de gaze naturale prevăzute în prezentul contract;

j) să asigure functionarea corespunzătoare a sistemelor si a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale în ciclul de injectie/extractie, în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare;

k) să preia riscul legat de vehicularea gazelor naturale prin conductele aferente DISGN, destinate înmagazinării, si cel legat de înmagazinarea acestora în depozitele subterane, în conditiile în care gazele naturale destinate înmagazinării subterane sunt preluate la presiunile specificate în prezentul contract.

VIII. Drepturile si obligatiile beneficiarului

Art. 13. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să solicite si să primească de la operatorul DISGN, în termenul de .................., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, date privind cantitătile de gaze naturale contractate de beneficiar, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană;

b) să conteste, în mod justificat, cantitătile de gaze naturale livrate de prestator în punctul de predare/preluare comercială de la interfata DISGN cu SNT;

c) să solicite prestatorului modificarea si/sau completarea prezentului contract în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 14. - Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să plătească integral si la termen contravaloarea facturilor emise de prestatorul serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) să asigure prestatorului cantitătile de gaze naturale destinate ciclului de injectie, conform anexei nr. 5, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, în conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata SNT cu DISGN;

c) să preia cantitătile de gaze naturale rezultate din ciclul de extractie, conform anexei nr. 6, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, în conditiile de calitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata DISGN cu SNT.

IX. Garantii

Art. 15. - (1) La data încheierii prezentului contract părtile sunt obligate să îsi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligatii, convenite de către acestea, astfel:

a) garantii financiare;

b) garantii reale, cu exceptia gazelor naturale înmagazinate.

(2) Garantia prevăzută la alin. (1) este destinată realizării obligatiilor contractuale ale părtilor, în cazul neîndeplinirii din culpă a acestora.

(3) În cazul executării garantiei constituite în conditiile alin. (1), partea în cauză este obligată să reconstituie garantia depusă, în termen de ............ zile calendaristice de la executare.

Art. 16. - Dacă părtile constituie garantii reale, contractele de garantie vor fi perfectate o dată cu semnarea prezentului contract.

X. Conditii de desfăsurare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 17. - (1) Programul de injectie/extractie a gazelor naturale va fi stabilit la încheierea prezentului contract, în functie de perioada necesară pentru reevaluarea stocurilor active, la trecerea de la ciclul de injectie la ciclul de extractie, si de programul de revizii si reparatii.

(2) Părtile sunt obligate să îsi notifice eventualele modificări ale programului de injectie/extractie cu minimum 10 zile calendaristice înainte de începerea lunii de injectie/extractie.

În acest sens părtile vor conveni asupra modificărilor în termen de două zile calendaristice de la data solicitării.

(3) În cazul în care partea notificată nu înaintează observatiile în termenul prevăzut la alin. (2), programul de înmagazinare notificat va fi considerat acceptat de către ambele părti.

Art. 18. - Părtile vor notifica DNGN programul de înmagazinare convenit prin prezentul contract, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, precum si orice modificare a acestui program, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea începerii lunii de injectie/extractie.

Art. 19. - Părtile pot conveni în legătură cu admiterea unor variatii ale cantitătilor zilnice si lunare de gaze naturale fată de programul stabilit de comun acord, în limita a +/-.........%, sub conditia ca acestea să nu afecteze siguranta în exploatare a depozitului de înmagazinare subterană.

Art. 20. - În cazul limitării sau întreruperii livrării de gaze naturale în ciclul de injectie/extractie din motive independente de vointa beneficiarului/prestatorului, altele decât cazurile de fortă majoră, părtile îsi vor notifica respectiva situatie în termen de .......... de la aparitia evenimentului, reluarea livrării urmând să se facă imediat, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, după eliminarea cauzelor ce au condus la limitarea sau întreruperea acesteia.

Art. 21. - Părtile sunt obligate să îsi notifice efectuarea lucrărilor de întretinere si a reparatiilor periodice care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a injectării ori a extractiei cantitătilor de gaze naturale, cu minimum 3 zile calendaristice înaintea efectuării acestora.

XI. Clauza de confidentialitate

Art. 22. - (1) Părtile sunt obligate ca pe perioada valabilitătii prezentului contract să păstreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a informatiilor obtinute în baza acestuia.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente si informatii:

a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părti;

b) cele care sunt la data dezvăluirii lor de circulatie publică;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligatii legale de informare.

XII. Răspunderea contractuală

Art. 23. - (1) În situatia în care prestatorul nu îsi îndeplineste din culpă obligatia de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit să solicite si să primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat.

(2) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzută la art. 10 alin. (2), atrage:

a) aplicarea unei cote a majorărilor de întârziere, egală cu cea datorată pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei a obligatiei de plată a contravalorii gazelor naturale furnizate;

b) întreruperea prestării serviciilor de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu un preaviz de ............... zile calendaristice, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii;

c) executarea garantiei constituite conform art. 15;

d) dreptul de retentie asupra cantitătii de gaze naturale înmagazinată.

(3) Exercitarea dreptului de executare a garantiei si de retentie se poate realiza si în cazul neîndeplinirii obligatiilor contractuale ale beneficiarului, altele decât cea prevăzută la alin. (2).

(4) În cazul în care angajarea măsurilor prevăzute la alin. (2) si (3) nu este de natură a asigura acoperirea integrală a prejudiciului înregistrat de prestator, beneficiarul va plăti acestuia daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

XIII. Rezilierea contractului

Art. 24. - Părtile sunt îndreptătite să procedeze la rezilierea prezentului contract în următoarele situatii:

a) neexecutarea de către una dintre părti a obligatiilor contractuale;

b) declansarea procedurii falimentului uneia dintre părti;

c) dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării intentiei de amendare a prezentului contract părtile nu ajung la o întelegere comună în legătură cu modificarea si/sau completarea acestuia.

Art. 25. - Intentia de reziliere a prezentului contract, în cazul prevăzut la art. 24 lit. a), trebuie notificată celeilalte părti în termen de ............... zile calendaristice de la data exigibilitătii obligatiei neîndeplinite.

Art. 26. - Rezilierea totală sau partială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

XIV. Notificări

Art. 27. - (1) Părtile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îsi notifice orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstante, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.

(3) În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data mentionată pe această confirmare de către oficiul postal primitor.

(4) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.

XV. Forta majoră

Art. 28. - (1) Cazul de fortă majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

(3) Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

(4) În cazul în care forta majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părtile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XVI. Legislatia aplicabilă; solutionarea litigiilor

Art. 29. - Prevederile prezentului contract se supun legislatiei române în vigoare.

Art. 30. - (1) Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecătoresti competente sau, dacă părtile convin astfel, instantei arbitrale.

XVII. Cesiune

Art. 31. - (1) Nici una dintre părti nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot ori în parte, drepturile si/sau obligatiile sale corelative decurgând din prezentul contract decât cu consimtământul scris si prealabil al celeilalte părti.

(2) Părtile convin să nu refuze nejustificat cesiunea drepturilor si obligatiilor decurgând din prezentul contract.

(3) Consimtământul prevăzut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte părti cu minimum ............... zile calendaristice înaintea datei cedării sau transferului; în conditiile în care partea solicitată nu notifică celeilalte părti răspunsul său în termen de maximum ............... zile calendaristice de la data solicitării, se prezumă că această parte nu a consimtit la cesiunea prezentului contract.

XVIII. Clauze finale

Art. 32. - În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părtile se obligă să comunice, în termen de maximum ............... zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.

Art. 33. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 34. - Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe bază de acte aditionale.

Art. 35. - Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând abrevierile”, anexa nr. 3 “Capacitatea rezervată de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, anexa nr. 4 “Programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, anexa nr. 5 “Program privind ciclul de injectie a gazelor naturale”, anexa nr. 6 “Program privind ciclul de extractie a gazelor naturale” si anexa nr. 7 “Tarifele pentru serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale” fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi, ..............., în două exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

 

PRESTATOR

Reprezentant legal,

..............................

BENEFICIAR

Reprezentant legal,

..............................

Vizat

Oficiul juridic

Vizat

Oficiul juridic

 

NOTĂ:

Prezentul contract-cadru se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit întelegerii părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie neconforme cu obligatiile părtilor, să nu fie contrare prevederilor prezentului contract-cadru, precum si celorlalte dispozitii legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

 

Beneficiar - persoană juridică, română sau străină, licentiată/acreditată de ANRGN, care poate avea acces la depozitele de înmagazinare subterană: producător, titular al acordului petrolier si al licentei de furnizare/furnizor, titular al licentei de furnizare, /transportator, titular al licentei de transport, /distribuitor, titular al licentei de distributie si furnizare, /consumator eligibil de gaze naturale/parte beneficiară într-un contract de tranzit

Cantitate orară/zilnică/lunară contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în m3, cu referire la fiecare oră/zi/lună calendaristică cuprinsă în perioada din contract

Capacitate de înmagazinare/depozitare rezervată - parte din capacitatea de înmagazinare utilizabilă pe care prestatorul se obligă prin contract să o mentină în orice moment la dispozitia beneficiarului; se exprimă în 1.000 m3/ciclu complet de înmagazinare

Capacitate de înmagazinare utilizabilă - capacitatea depozitului subteran pe care prestatorul o poate pune la dispozitia beneficiarilor, determinată în conditiile reglementărilor specifice

Ciclu complet de înmagazinare - perioada calendaristică continuă, care acoperă succesiv ciclul de injectie si ciclul de extractie a gazelor naturale în cadrul unui depozit subteran

Ciclu de injectie - perioada calendaristică prevăzută pentru injectia gazelor naturale într-un depozit subteran

Ciclu de extractie - perioada calendaristică prevăzută pentru extractia gazelor naturale dintr-un depozit subteran

Depozit subteran de înmagazinare - zăcământ/parte din zăcământ etans - depletat, acvifer, salifer, în care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, în ciclul de injectie, si, respectiv, din care se pot extrage aceste cantităti de gaze naturale, în ciclul de extractie

Înmagazinare subterană a gazelor naturale - ansamblul de activităti care constau în rezervarea capacitătii de depozitare subterană a gazelor naturale, precum si în injectia/extractia unor cantităti de gaze naturale în/din depozitele subterane, utilizându-se infrastructura de suprafată si subterană aferentă

Modificare de circumstante - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute în vedere la data semnării contractului Operator DISGN - persoană juridică, titulară a licentei de înmagazinare

Punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale:

a) în ciclul de injectie - ansamblul instalatiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din SNT în instalatiile prestatorului în vederea depozitării subterane

b) în ciclul de extractie - ansamblul instalatiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din instalatiile prestatorului în SNT în vederea transportului si livrării către beneficiar

Stoc activ de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale existentă într-un depozit de înmagazinare subterană la un moment dat, recuperabilă tehnic si economic

Tarife pentru serviciile de înmagazinare subterană - tarife reglementate aferente ansamblului de activităti si operatii desfăsurate de prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacitătii de înmagazinare în depozitele subterane si pentru injectia si extractia în si din aceste capacităti a unor cantităti de gaze naturale

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând abrevierile

 

ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

DNGN - Dispeceratul National de Gaze Naturale

DISGN - depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale

SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

CAPACITATEA REZERVATĂ

de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Depozitul de înmagazinare subterană

Capacitatea rezervată

(mii m3)

................

1

2

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

PROGRAMUL

de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

- mii m3 -

Depozitul de înmagazinare subterană

Programul de injectie

Cumulat injectat în intervalul

....................

Program de extractie

Cumulat extras

în intervalul

....................

Luna

Luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

PROGRAM

privind ciclul de injectie a gazelor naturale

 

Depozitul..........

Punctul de predare/preluare comercială la interfata SNT cu DISGN:

Luna......... Cantitatea..................... mii m3/lună

 

Ziua 1

Presiune aspiratie

- bar -

Presiune refulare

- bar -

Cantitate

- mii -

m 3 /h

m 3 /zi

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

... 31

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

PROGRAM

privind ciclul de extractie a gazelor naturale

 

Depozitul..........

Punctul de predare/preluare comercială de la interfata DISGN cu SNT:

Luna......... Cantitatea..................... mii m3/lună

 

Ziua 1

Cantitate

- mii -

m 3 /h

m 3 /zi

2

 

 

3

 

 

... 31

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la contractul-cadru

 

TARIFELE

pentru serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se instituie procedura de administrare specială si supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială de Exploatare si Transport Auto C.F.R. TRANSAUTO” - S.A. Bucuresti, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Eftimie Croitoru nr. 32, sectorul 6, si numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J40/2484/1999, filială a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

Art. 2. - Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale prevăzute la art. 1 sau la o altă dată ce va fi stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 4. - Atributiile si competentele privind numirea si, după caz, revocarea administratorilor speciali, precum si cele referitoare la încheierea sau încetarea contractelor de mandat revin secretarului de stat care coordonează sectorul în care îsi desfăsoară activitatea societatea comercială la care au fost instituite administrarea specială si supravegherea financiară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

MANDAT SPECIAL ACORDAT ADMINISTRATORULUI SPECIAL

 

În scopul administrării speciale si supravegherii financiare instituite la Societatea Comercială de Exploatare si Transport Auto “C.F.R. TRANSAUTO” - S.A., denumită în continuarea societate, - filială a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., administratorul special are următoarele atributii si obligatii:

1. va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societătii/statutului si contractului de societate, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, după caz;

2. va examina activitatea societătii în raport cu situatia de fapt si va întocmi rapoarte de activitate amănuntite asupra situatiei economico-financiare si juridice a societătii, în conditiile si la termenele stabilite prin contractul de mandat;

3. va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societătii;

4. va lua măsuri de administrare si gestionare a patrimoniului societătii, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate să nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin contractul de mandat;

5. va lua unele măsuri de administrare si gestionare a societătii, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate, vândute, închiriate, externalizate etc.;

- inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea le are de recuperat;

- cunoasterea litigiilor care grevează asupra societătii;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

- identificarea structurii cheltuielilor si veniturilor societătii, în scopul eficientizării costurilor;

- situatia contractelor comerciale încheiate de societate;

6. va urmări respectarea disciplinei economico-financiare a societătii prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

7. va examina volumul arieratelor si creantelor si va stabili ordinea de plăti, tinând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

8. va solicita furnizorilor de servicii/utilităti - electricitate, gaze naturale, apă sau alte servicii fără de care societatea nu poate functiona - întocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială si a supravegherii financiare;

9. va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reesalonarea plătilor la furnizorii de servicii/utilităti, concomitent cu achitarea obligatiilor curente ale societătii comerciale;

10. va supraveghea încasarea creantelor societătii si efectuarea tuturor plătilor către creditorii bugetari, furnizorii de servicii/utilităti, creditorii comerciali, conform graficelor stabilite cu acestia;

11. va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societătii comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate în scopul cresterii atractivitătii societătii comerciale la privatizare;

12. va întocmi lista creditorilor societătii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor acesteia, astfel încât după vânzarea activelor să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, până la limita rămasă neacoperită prin scutirea principală în baza grilei de facilităti;

13. va asigura distribuirea sumelor încasate prin vânzarea de active în contul datoriei reesalonate, dacă prin aplicarea grilei de facilităti creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001;

14. va solicita creditorilor bugetari, printr-o notificare, suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societătii, precum si neînceperea unor noi măsuri de executare silită;

15. va sesiza Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., denumită în continuare SNTF, în calitatea sa de actionar unic al societătii, în legătură cu orice problemă care ar cere solutionarea de către aceasta;

16. va participa la sedintele adunării generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul SNTF, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice hotărâre luată de acestea care contravine mandatului special;

17. va introduce actiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale încheiate de conducerea societătii sau de constituire a unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor si ale societătii, dacă este cazul;

18. va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societătii în dauna actionarilor sau a societătii, dacă este cazul;

19. va notifica suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare;

20. va sprijini SNTF în solicitarea adresată unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (pentru bugetul de stat si pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale), precum si autoritătilor administratiei publice locale (pentru bugetele locale), de acordare a înlesnirilor prevăzute de lege pentru societătile aflate în procedura de administrare specială;

21. va identifica eventualele creante ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii si va propune SNTF, după caz, conversia acestor creante în actiuni;

22. va îndeplini orice alte atributii si obligatii stabilite prin contractul de mandat.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Codului deontologic al membrilor Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

Tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 858/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, precum si a comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti,

luând în considerare prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al membrilor Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Membrii Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 9 martie 2004.

Nr. 3.466.

 

ANEXĂ

 

CODUL DEONTOLOGIC

al membrilor Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Codul deontologic al membrilor Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar (denumită în continuare Comisia Natională), respectiv ai comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti (denumite în continuare comisii judetene si a municipiului Bucuresti), reprezintă un ansamblu de principii si de reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea acestora.

Art. 2. - Scopul Codului deontologic al membrilor Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, îl constituie crearea cadrului etic necesar desfăsurării acestei activităti, astfel încât acestia să îsi îndeplinească toate obligatiile care decurg din această activitate cu profesionalism si corectitudine si să se abtină de la orice faptă sau actiune care ar putea aduce prejudicii institutiei pe care o reprezintă, respectiv Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 3. - Membrii Comisiei Nationale/comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti sunt cadre didactice recunoscute prin competentă profesională si probitate morală.

 

CAPITOLUL II

Principiile fundamentale si normele de conduită

 

Art. 4. - În desfăsurarea activitătilor de evaluare si control la unitătile de învătământ preuniversitar, trebuie să fie respectate următoarele principii:

1. Competenta profesională - principiul conform căruia toate activitătile desfăsurate de membrii Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, sunt tratate cu profesionalism, impartial, pe baza cunostintelor si aptitudinilor dobândite. În acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să aibă un nivel corespunzător de studii de specialitate, pregătire si experientă profesională adecvate;

b) să cunoască legislatia de specialitate, să se preocupe în mod constant si continuu pentru cresterea nivelului de pregătire, conform standardelor recunoscute în domeniu;

c) să-si îmbunătătească competentele si capacitătile profesionale cerute de procedurile de evaluare;

d) să semnaleze presedintelui si aparatului propriu al Comisiei Nationale orice limite ale instrumentelor de evaluare, criteriilor si baremelor cu care se operează si să facă propuneri de îmbunătătire a metodelor, criteriilor si standardelor de evaluare;

e) să-si îndeplinească toate obligatiile prevăzute de metodologia de evaluare.

2. Integritatea - principiul conform căruia membrii Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

a) să-si exercite atributiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, bună-credintă si responsabilitate;

b) să respecte reglementările legale în vigoare si să actioneze în conformitate cu cerintele activitătii, neimplicându-se în acele activităti în care au sau ar putea avea un interes personal;

c) să activeze permanent cu constiinta că fac un serviciu social important de care vor beneficia generatii de elevi si că de rezultatele activitătii acestora în unitătile de învătământ supuse evaluării va depinde viitorul lor scolar, profesional si sociocultural;

d) să-si exercite puterea de apreciere în mod impartial, tinând cont numai de circumstante pertinente, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să actioneze potrivit actelor normative în vigoare;

e) să se comporte astfel încât să păstreze si să întărească încrederea publicului în integritatea, impartialitatea si eficacitatea membrilor Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, în procesul de luare a deciziilor. Astfel, acestia nu trebuie să accepte cadouri, servicii, invitatii la masă si/sau alte invitatii, avantaje de natură materială sau personală, foloase necuvenite prin pozitia lor oficială, în interesul personal sau alte tentative de influentare din partea celor evaluati;

f) să nu se implice în activităti sau în relatii care ar putea afecta o evaluare obiectivă si să înainteze o cerere de retragere din Comisia Natională/comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti dacă intervine orice situatie de incompatibilitate/conflict de interese între calitatea de evaluator si alte calităti care decurg din activitatea lor.

3. Obiectivitatea - principiul conform căruia concluziile si opiniile formulate de membrii Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, în activitatea desfăsurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate în temeiul standardelor nationale de evaluare a institutiilor de învătământ preuniversitar, fără influente externe. Astfel acestia au următoarele obligatii:

a) să întocmească rapoartele de evaluare/de constatare în mod complet, obiectiv si în concordantă cu criteriile si standardele nationale de evaluare si de acreditare a unitătilor de învătământ preuniversitar;

b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăsurată si să nu fie influentati de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii;

c) să-si fundamenteze concluziile si consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării/controlului exclusiv pe documentele verificate, în conformitate cu criteriile si standardele nationale de evaluare si de acreditare a institutiilor de învătământ preuniversitar.

4. Confidentialitatea - principiul conform căruia, în activitatea de evaluare si control pe care o desfăsoară, membrii Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, trebuie să nu dezvăluie datele, informatiile si documentele despre care iau cunostintă în exercitarea îndatoririlor de serviciu, să nu utilizeze sau să facă publice aceste informatii fără autorizare clară si expresă si numai dacă există un drept legal sau profesional sau au datoria de a face acest lucru. În acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să semneze un angajament de confidentialitate în momentul numirii în cadrul Comisiei Nationale/comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti;

b) să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui tert informatiile dobândite în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

c) să trateze în mod adecvat toate informatiile si documentele obtinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atributiilor si obligatiilor de serviciu, tinând cont de confidentialitatea acestora;

d) să nu folosească informatiile obtinute în cursul activitătii lor în scopuri personale sau contrare legii.

5. Neutralitatea - principiul conform căruia membrii Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, trebuie să se abtină de la exprimarea sau manifestarea părerilor si opiniilor lor referitoare la documentele analizate cu ocazia desfăsurării activitătii. În acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să aibă, în toate situatiile, o atitudine de neutralitate în relatiile lor cu părtile supuse evaluării/controlului si să comunice cu acestea civilizat si politicos;

b) observatiile pe care le transmit celor evaluati asupra documentelor scolare, dotărilor, resurselor scolii etc. să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiectiilor fată de cei evaluati si nici al comparatiilor cu alte unităti de învătământ preuniversitar;

c) să nu emită supozitii cu privire la sansele de autorizare/acreditare/mentinere a autorizatiei/acreditării ale unitătii de învătământ evaluate/controlate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 5. - Nerespectarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod deontologic constituie abateri disciplinare si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Prezentul cod deontologic se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si se aplică tuturor membrilor Comisiei Nationale, respectiv ai comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti.