MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 104 din 9 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii în integralitatea ei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

427. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

538. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile având ca obiect închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 104

din 9 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii în integralitatea ei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii în integralitatea ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 1.204/R/2003, nr. 1.271/R/2003 si nr. 1.156/R/2003 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă consilierul juridic Bogdan Constantin Iordache, pentru autorul exceptiei, si avocatul Dan Stoian, pentru părtile Ion Florea, Hollanda Laszlo si Eugen Marin.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 526D/2003, nr. 527D/2003 si nr. 528D/2003 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul autorului exceptiilor de neconstitutionalitate nu se opune conexării cauzelor.

Avocatul părtilor este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 527D/2003 si nr. 528D/2003 la Dosarul nr. 526D/2003, care este primul înregistrat.

Consilierul juridic, pentru autorul exceptiei, arată că obligarea la vânzare a locuintelor cu terenul aferent de către o societate comercială cu capital integral privat către persoanele fizice, beneficiare ale contractelor de închiriere, pe considerente sociale, reprezintă o expropriere pentru utilitate publică. Toate considerentele sociale care au motivat aparitia legii au avut la bază neputinta statului de a asigura din fonduri bugetare cresterea calitătii vietii si a unui trai decent, ceea ce a golit de continut si formă însusi dreptul de proprietate privată. În final, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru argumentele invocate în sustinerea acesteia.

Avocatul părtilor solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 7 din Legea nr. 85/1992 ca neîntemeiată, considerând că acest text de lege nu contravine prevederilor constitutionale invocate. În ceea ce priveste critica ce vizează neconstitutionalitatea legii în integralitatea sa, apreciază că nu are nici o relevantă, deoarece de restul textelor din lege nu depinde judecarea cauzei de către instanta de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 6 noiembrie 2003 si 10 noiembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.204/R/2003, nr. 1.271/R/2003 si nr. 1.156/R/2003, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională  cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii în integralitatea ei.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării recursurilor declarate împotriva unor decizii civile pronuntate de Tribunalul Brasov în dosarele nr. 1.032/2003, nr. 1.026/2003 si nr. 822/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41, 49, art. 72 alin. (3) lit. k), art. 74 alin. (1), precum si celor ale art. 135, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea de revizuire a Constitutiei României. În acest sens, apreciază că “obligarea la vânzare a apartamentelor cu terenul aferent de către o societate comercială cu capital integral privat către persoane fizice, beneficiare ale contractelor de închiriere, angajati sau nu ai societătii respective, pe considerente sociale de a crea conditii pentru cresterea calitătii vietii, de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de a da posibilitatea chiriasilor de a cumpăra locuintele la a căror construire au contribuit direct sau indirect, reprezintă o expropriere pentru utilitate publică si ar trebui să fie asimilată cu exproprierea”. De asemenea, precizează faptul că, desi Legea nr. 85/1992 reglementează dobândirea dreptului de proprietate, “ea nu a fost adoptată în forma cerută de legea supremă” ca lege organică, ci doar ca lege ordinară.

Curtea de Apel Brasov apreciază că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. În opinia instantei, oricărui drept subiectiv îi corespunde o obligatie corelativă, în cauza de fată fiind vorba despre dreptul chiriasului de a cumpăra locuinta, căruia îi corespunde obligatia unitătii de a vinde această locuintă. De asemenea, instanta consideră că textul legal criticat nu înfrânge prevederile constitutionale ale art. 41, cu mentiunea expresă că limitele si continutul acestor drepturi sunt stabilite de lege, dispozitiile art. 7 fiind în deplină concordantă si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în acest sens invocând cazul Zubani versus Italia.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât legea criticată nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în principal, dispozitiile art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, dispozitii care au următoarea redactare: “Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi. [...]

Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992. [...]

Beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutia republicată, care, în noua lor redactare si numerotare, au următorul continut:

- Art. 44: (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 136: “(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, s-a pronuntat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, precum si Decizia nr. 278 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, reprezintă o normă de justitie socială, întrucât dau posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Pe această bază s-a apreciat că dispozitiile art. 7 din actul normativ criticat sunt nu numai conforme literei si spiritului art. 41 si 135 din Constitutie, ci si legitimate din punct de vedere economic, social si moral.

Prin Decizia nr. 357 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003, Curtea a statuat că, în cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri a fost construită locuinta ce a făcut obiectul vânzării, obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este o obligatie in rem, deci în considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), iar nu o obligatie in personam, care ar fi avut în considerare societatea comercială ce a luat nastere pe calea privatizării.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 53, referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, exercitat de unitătile economice sau de societătile comerciale asupra acestor locuinte, indiferent dacă acestea au capital integral privat sau de stat. Această limitare însă este conformă dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, fiind justificată din punct de vedere social si moral, întrucât chiriasii au contribuit la construirea acestor locuinte, iar statul are obligatia constitutională de a asigura conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii si pentru un trai decent.

De asemenea, nu poate fi primită nici critica autorului exceptiei potrivit căreia Legea nr. 85/1992, ca lege ce reglementează dobândirea dreptului de proprietate, nu a fost adoptată conform exigentelor art. 73 alin. (3) lit. m) si art. 76 alin. (1) din Constitutia republicată, potrivit cărora:

- Art. 73 alin. (3): “Prin lege organică se reglementează: [...]

m) regimul juridic general al proprietătii si al mostenirii;”;

- Art. 76 alin. (1): “Legile organice si hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere.”

În acest sens, întrucât Legea nr. 85/1992 contine principii privind evaluarea si vânzarea unor locuinte si nu regimul general al proprietătii, Curtea retine că nu era necesar ca acest act normativ să fie adoptat cu procedura prevăzută pentru legea organică.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii în integralitatea ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 1.204/R/2003, nr. 1.271/R/2003 si nr. 1.156/R/2003 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Constituie contraventii silvice următoarele fapte:

a) refuzul de a se supune controlului asupra circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund sau împiedicarea efectuării acestuia;

b) nerespectarea de către emitenti a prevederilor privind modul de eliberare si completare a documentelor de provenientă si de însotire a materialelor lemnoase;

c) transportul de materiale lemnoase însotite de avizul de însotire întocmit cu încălcarea dispozitiilor normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ si/sau calitativ cu datele înscrise în avizul de însotire;

e) transportul de materiale lemnoase neînsotite de aviz de însotire sau cu aviz de însotire a cărui valabilitate a expirat;

f) neatasarea exemplarului 1 al bonului de vânzare la avizul de însotire emis de către agentii economici care cumpără material lemnos de la persoane fizice potrivit prevederilor art. 7 alin. (9) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

g) nerespectarea dispozitiilor art. 11 alin. (5) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor ori documentelor de provenientă si a celor de însotire;

h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate si a sigiliilor crotalii pe pomii de Crăciun conform prevederilor art. 12 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, îndepărtarea acestora si/sau transportul materialelor lemnoase fără a purta amprenta dispozitivului de marcat si, respectiv, sigiliul crotaliu;

i) primirea de către sefii statiilor de cale ferată sau de către căpitanii porturilor, în vederea expedierii, sau primirea de către detinătorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund a materialelor lemnoase fără avize de însotire sau cu avize de însotire completate necorespunzător;

j) acceptarea de către organele vamale a declaratiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără aviz de însotire;

k) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator conform prevederilor art. 17 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

l) depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase fără avize de însotire valabile, de către detinătorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund;

m) nerespectarea obligatiilor prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a), b), e) si f) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de către detinătorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund;

n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidentă a materialelor lemnoase de către detinătorii de depozite si/sau instalatii de transformat lemn rotund;

o) permiterea comercializării de materiale lemnoase si/sau pomi de Crăciun în piete, târguri, oboare, burse de mărfuri si altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

p) vânzarea de materiale lemnoase si/sau pomi de Crăciun în piete, târguri, oboare, burse de mărfuri si altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sanctionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. b), g) si n), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. i) si j), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei si confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;

c) fapta prevăzută la lit. k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) faptele prevăzute la lit. c), h) si p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei si confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;

e) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase neînregistrate în avizul de însotire, în conditiile legii;

f) faptele prevăzute la lit. a) si o), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;

g) faptele prevăzute la lit. f), l) si m), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei si confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul materialelor lemnoase care nu se găsesc, agentul economic este obligat la plata contravalorii lor potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Calculul contravalorii acestor materiale lemnoase se face la preturi de referintă, pe specii si sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza pretului pietei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preturi de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni;

h) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei si confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu au avizul de însotire prevăzut la art. 7 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în statia/portul de destinatie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anuntarea în scris a destinatarului, despre confiscare, de către seful statiei de cale ferată/căpitanul portului.

(2) Materialele lemnoase retinute/confiscate, în conditiile legii, de organele silvice, de organele de politie si de jandarmerie, împuternicite potrivit prevederilor art. 114 si 115 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, vor fi date în custodie celei mai apropiate unităti silvice.

(3) Dacă materialele lemnoase retinute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(4) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.

(5) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, si prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Art. 5. - Următoarele categorii de personal au calitatea de agenti constatatori si au dreptul si obligatia să efectueze controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si controlul instalatiilor de transformat lemn rotund, să constate contraventiile prevăzute la art. 3, să aplice sanctiunile prevăzute la art. 4, precum si să ia măsurile stabilite la art. 16 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, conform competentelor teritoriale:

a) personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si de controlul aplicării regimului silvic, precum si din cadrul structurilor teritoriale subordonate ale acestora;

b) personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, al unitătilor si subunitătilor acesteia;

c) personalul silvic din cadrul structurilor silvice, altele decât cele ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, înfiintate potrivit reglementărilor în vigoare;

d) ofiterii si agentii de politie, precum si ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati;

e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si cel al Gărzii Financiare;

f) personalul autorizat din birourile vamale de control si vămuire, pentru materialul lemnos prezentat pentru vămuire.

Art. 6. - Pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei hotărâri de către personalul birourilor vamale de control si vămuire, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală sub a cărei autoritate se desfăsoară prelucrarea lemnului vor elabora, în functie de evolutia nomenclaturii Tarifului vamal de import al României, lista cuprinzând codurile tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal de import al României materialele lemnoase care fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 7. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si Autoritatea Natională a Vămilor în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 224/2002 privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002.

(2) Formularele de documente de provenientă si de însotire a materialelor lemnoase, aflate în uz, rămân valabile o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează circulatia materialelor lemnoase, precum si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicării tăierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale si din actiuni de igienizare a pădurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat, potrivit art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare. Pomii de Crăciun sunt produse lemnoase care au acelasi regim de provenientă si circulatie ca si materialele lemnoase;

b) provenienta materialelor lemnoase - localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase, respectiv:

- fondul forestier national proprietate publică si/sau privată, asa cum este definit în art. 1 din Legea nr. 26/1996, cu modificările si completările ulterioare;

- vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută la art. 6 din Legea nr. 26/1996, cu modificările si completările ulterioare;

- centre de sortare, prelucrare si depozitare a materialelor lemnoase;

c) document de provenientă - document care certifică localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase;

d) circulatia materialelor lemnoase - actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietătii asupra materialelor lemnoase în orice mod;

e) aviz de însotire - document care însoteste materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienta legală a acestora, pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitării;

f) controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si al instalatiilor de transformare a lemnului rotund - actiunile întreprinse pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum si a celor transportate pe orice fel de căi de transport si/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Actiunile respective se exercită asupra tuturor mijloacelor care efectuează transporturi de materiale lemnoase, în locurile si spatiile în care se află materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalatiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalatiilor de debitat lemn - fixe sau mobile, centrele de sortare sau de comercializare si altele asemenea, precum si la sediul persoanelor juridice unde se află documentele supuse verificării;

g) detinător - titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si/sau a materialelor lemnoase sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori detinător precar al acestora;

h) unitate silvică - ocol silvic, district silvic sau canton silvic.

 

CAPITOLUL II

Documentele de provenientă si documentele de însotire ale materialelor lemnoase

 

Art. 3. - Documentele de provenientă a materialelor lemnoase sunt, după caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare si factura fiscală pentru materiale lemnoase.

Art. 4. - (1) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este documentul primar de provenientă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată si/sau marcată în conformitate cu prevederile legale pentru a fi exploatată. APV este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluării cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea conform cadastrului forestier, respectiv cadastrului general, după caz, a masei lemnoase destinate exploatării. APV se întocmeste conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării si se înregistrează în registrul APV valabil pe perioada de aplicare a amenajamentului de unitatea silvică care a efectuat punerea în valoare conform art. 41 din Legea nr. 26/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia în care detinătorul de pădure ori de vegetatie forestieră din afara fondului forestier foloseste materialul lemnos provenit din pădurea ori din vegetatia forestieră pe care o are în proprietate/detinere legală, pentru nevoi proprii, fără să se realizeze un act de comert, provenienta materialului lemnos se dovedeste prin înscrierea în documentul de însotire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV, si anume: număr APV, anul înregistrării acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost înregistrat, astfel: Nr. APV/An înregistrare/Denumire ocol.

(3) În situatia vânzării-cumpărării materialelor lemnoase de la locul de tăiere, provenienta lor se dovedeste prin înscrierea pe documentele secundare de provenientă si pe cele de însotire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - (1) Bonul de vânzare este documentul secundar de provenientă a materialelor lemnoase comercializate, în situatia în care în actul de comert cel putin una dintre părti este persoană fizică.

(2) Continutul si modelul formularului de bon de vânzare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) La completarea bonului de vânzare se respectă următoarele reguli:

a) rubrica “Emitent” se completează, după caz, conform prevederilor art. 10 alin. (1);

b) rubrica “Vânzător” se completează cu: numele, prenumele, actul de identitate si domiciliul, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numărul de înregistrare în registrul comertului si adresa sediului, în

cazul persoanelor juridice;

c) rubrica “Provenienta” se completează astfel:

- în cazul în care materialele lemnoase provin din fondul forestier: principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2), identificarea conform cadastrului forestier a amplasamentului partizii, respectiv unitate de productie, unitate amenajistică;

- în cazul în care materialele lemnoase provin din vegetatie forestieră din afara fondului forestier: denumirea, localizarea administrativ-teritorială si categoria vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, conform Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier national elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum si principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2);

- în cazul în care materialele lemnoase provin din depozite sau centre de sortare si prelucrare: denumirea depozitului sau centrului de prelucrare a materialelor lemnoase, adresa la care se află, precum si seria

registrului unic de evidentă în care a fost înregistrată iesirea materialului lemnos respectiv;

- în cazul în care materialele lemnoase provin din piete, târguri sau alte centre de comercializare: denumirea si adresa centrului de comercializare si numărul avizului de însotire a materialelor până la centrul respectiv de comercializare;

d) rubrica “Cumpărător” se completează cu: numele, prenumele, actul de identitate si domiciliul, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, numărul de înregistrare în registrul comertului si adresa sediului, în cazul persoanelor juridice;

e) rubrica “Mentiuni speciale” se completează sau se aplică o stampilă cu inscriptia “FĂRĂ DREPT DE COMERCIALIZARE”;

f) rubrica “Denumirea materialului lemnos” se completează, după caz, cu denumirile, conform standardelor în vigoare, ale sortimentelor de materiale lemnoase comercializate;

g) rubrica “Avize de însotire eliberate pentru transport” se completează pe bonul de vânzare numai la încărcarea materialelor lemnoase care au făcut obiectul vânzării-cumpărării pe baza bonului de vânzare respectiv, de către emitentul documentelor de însotire a transportului. Se înscriu: seria si data avizului de însotire, cantitatea transportată, urmate de semnătura emitentului documentelor de însotire.

(4) Bonul de vânzare se foloseste în cazul vânzării materialelor lemnoase de către:

a) unitătile silvice, persoane fizice, persoane juridice sau alti detinători legali de materiale lemnoase, către persoane fizice;

b) persoanele fizice către persoane juridice.

(5) Bonul de vânzare face dovada provenientei materialelor lemnoase, până la prelucrarea sau punerea în operă a materialelor lemnoase respective.

(6) Bonul de vânzare se emite numai pentru o singură persoană fizică sau juridică, iar originalul documentului - exemplarul 1 - se predă cumpărătorului.

(7) În cazul cumpărării de materiale lemnoase de către persoane juridice de la persoane fizice, bonurile de vânzare se emit cu respectarea prevederilor alin. (4), dar pentru fiecare mijloc de transport în parte.

Art. 6. - (1) Factura fiscală pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenientă pentru:

a) masa lemnoasă pe picior comercializată între persoane juridice;

b) materialele lemnoase comercializate între persoane juridice.

(2) La completarea facturilor fiscale prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările specifice din domeniul financiar-fiscal.

(3) În factura fiscală se înscriu în mod obligatoriu: volumul brut pe specii în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) si sortimentele si cantitătile pe specii în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).

(4) Formularul de factură fiscală pentru materiale lemnoase are la bază modelul si continutul formularului de factură fiscală obisnuită, individualizat prin inscriptionarea pe diagonala stânga jos-dreapta sus a sintagmei “Materiale lemnoase”, si este destinat pentru utilizarea exclusivă în circulatia materialelor lemnoase.

Art. 7. - (1) Documentul de însotire a materialelor lemnoase pe durata transportului cu orice mijloc de transport este avizul de însotire pentru materiale lemnoase, denumit în continuare aviz de însotire.

(2) Continutul si modelul formularului de aviz de însotire sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Originalul avizului de însotire - exemplarul 1 - însoteste obligatoriu transportul de materiale lemnoase.

(4) Termenul de valabilitate a avizului de însotire este de maximum 24 de ore de la data si ora plecării transportului, dată si oră ce se consemnează în mod obligatoriu în acest document.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) avizele de însotire care însotesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare si navale, cazuri în care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executie a contractului de transport.

(6) Avizul de însotire se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte.

(7) Materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însotite de câte un aviz de însotire pentru fiecare mijloc de transport.

(8) La completarea avizului de însotire se respectă următoarele reguli:

a) rubrica “Provenienta” se completează, după caz, conform prevederilor art. 5 alin. (3) lit. c);

b) rubrica “Doc. provenientă” se completează, după caz, cu:

- principalele elemente de identificare a APV prevăzute la art. 4 alin. (2) în cazul transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu al materialelor lemnoase care nu se comercializează si care se transportă direct de la locul de tăiere de către detinătorii legali ai terenului;

- denumirea depozitului sau a centrului de prelucrare ori de comercializare, adresa la care se află, precum si seria registrului unic de evidentă în care a fost înregistrată iesirea materialului lemnos, în cazul transportului tehnologic intern sau pentru consum propriu, fără comercializare, cu exceptia transportului direct din pădure;

- seria si data bonului de vânzare sub forma “BV seria........./ data ............” în cazul vânzării materialelor lemnoase în conditiile prevăzute la art. 5;

- numărul si data facturii sub forma: “F nr. ........./data ............” în cazul vânzării materialelor lemnoase în conditiile prevăzute la art. 6, când factura se eliberează anterior avizului de însotire. În cazul în care factura fiscală se eliberează ulterior transportului si avizării, pe avizul de însotire se face mentiunea “urmează factura”, iar pe factura fiscală se înscriu avizele de însotire care au stat la baza emiterii facturii;

c) denumirea sortimentelor de materiale lemnoase si cantitatea, conform standardelor în vigoare, astfel:

- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau, după caz, latura mică al/a sectiunii transversale la capătul subtire peste 18 cm, se indică pe specii numărul curent pentru fiecare piesă, diametrul în

centimetri, lungimea în metri si volumul în metri cubi;

- pentru lemnul rotund, ecarisat sau cioplit, cu diametrul sau, după caz, latura mică al/a sectiunii transversale la capătul subtire sub 18 cm, se indică numărul total de piese si volumul acestora, pe specii;

- pentru lemnul fasonat în steri, cherestea si alte sortimente de materiale lemnoase, cantitătile se exprimă în unităti conventionale, pe specii;

d) completarea rubricilor privind sortimentele, dimensiunile si cantitătile se face pe baza măsurătorilor executate în momentul încărcării în mijlocul de transport;

e) pe versoul avizului de însotire se aplică dispozitivul dreptunghiular precizat la rubrica “Mentiuni”, folosindu-se în acest scop tus sau vopsea.

(9) În cazul agentilor economici care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice, avizul de însotire propriu va fi însotit în mod obligatoriu de documentele de provenientă, respectiv bonurile de vânzare - exemplarul 1, ale materialelor lemnoase.

Art. 8. - Bonul de vânzare si avizul de însotire sunt documente cu regim special si sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.

Art. 9. - (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 8 se face cu pastă pix, citet, fără stersături sau adăugări ulterioare.

(2) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate pozitiile pe care acestea le contin. Acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, pozitia respectivă se barează cu o linie orizontală.

(3) Documentele de provenientă si cele de însotire completate si/sau eliberate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme sunt nule de drept.

Art. 10. - (1) Emiterea documentelor prevăzute la art. 8 se face, după caz, de către următorii emitenti:

a) ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pentru materialele lemnoase provenite din păduri si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national pe care le administrează sau de pe teritoriul localitătilor pentru care asigură serviciul public cu specific silvic. Personalul împuternicit să emită documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducătorului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

b) ocoalele silvice, altele decât cele din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, înfiintate potrivit reglementărilor în vigoare, pentru materialele lemnoase provenite din pădurile proprietate privată sau publică si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national, pe care le administrează ca structuri proprii în conditii legale, sau de pe teritoriul localitătilor pentru care asigură serviciul public cu specific silvic. Personalul împuternicit să emită documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducătorului ocolului silvic;

c) administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si altele asemenea, autorizate în conditiile prevăzute la alin. (3), în baza documentelor de însotire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare;

d) persoanele juridice care exploatează masă lemnoasă sau cele care prelucrează si/sau comercializează materiale lemnoase; pentru materialele lemnoase pe care le expediază din pădure, depozite, centre de sortare si prelucrare sau altele asemenea. Persoanele împuternicite să emită documente de provenientă si/sau documente de însotire a materialelor lemnoase se stabilesc prin decizie a conducătorului fiecărei persoane juridice.

(2) Persoanele care eliberează documentele de provenientă si pe cele de însotire a materialelor lemnoase, prevăzute la alin. (1), răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora si de exactitatea datelor înscrise.

(3) Comercializarea materialelor lemnoase se poate face numai în piete, târguri, oboare, burse de mărfuri si altele asemenea, autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Conditiile si regulamentul de autorizare se aprobă prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de administratie.

Art. 11. - (1) Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. asigură suportul financiar si logistic pentru tipărirea si distribuirea în conditiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevăzute la art. 8.

(2) Formularele documentelor prevăzute la art. 8 se tipăresc în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.

(3) Culoarea fiecăruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum si caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(4) Persoanele juridice în cadrul cărora functionează personal autorizat să elibereze documentele de provenientă si pe cele de însotire prevăzute la art. 8 procură formularele, contra cost, în conditiile stabilite de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenientă si a celor de însotire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 8 se declară, conform prevederilor legislatiei în vigoare, în maximum 24 de ore de la constatare, de către persoanele juridice autorizate să le utilizeze si se comunică unitătii de unde au fost procurate, precum si la unitatea de politie cea mai apropiată.

(6) Blocurile cu documente utilizate continând exemplarul 3 al acestora se păstrează la emitent pe o perioadă de 5 ani. Formularele de documente rămase neutilizate se anulează de către emitent si se depun la unitatea care le-a produs.

(7) Sigiliile crotalii pentru pomii de Crăciun se confectionează si se distribuie persoanelor juridice prevăzute la alin. (4), contra cost, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Circulatia materialelor lemnoase si controlul acesteia

 

Art. 12. - (1) Materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat, care are o dimensiune minimă a sectiunii transversale la capătul subtire de 8 cm, cu exceptia cherestelei si a lemnului fasonat în steri sau în grămezi de crăci si care se transportă în baza avizului de însotire prevăzut la art. 7, se marchează pe fiecare piesă cu dispozitivul dreptunghiular specific persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1), de personalul împuternicit să elibereze avizul de însotire.

(2) Pomii de Crăciun se identifică individual cu sigiliu crotaliu al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Sigiliul crotaliu se fixează între primele două verticile de la baza pomului de Crăciun.

(3) Materialul lemnos nemarcat în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) se retine în vederea stabilirii provenientei.

Art. 13. - (1) Sefii statiilor de cale ferată sau căpitanii porturilor care primesc materiale lemnoase pentru expediere si efectuează operatiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însotite de avizul de însotire prevăzut la art. 7 sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme. În acest caz, acestia sunt obligati să sesizeze imediat si organele de cercetare competente în legătură cu cele constatate.

(2) Organele vamale nu vor accepta declaratia vamală de export fără prezentarea avizelor de însotire - exemplarul 1 - care trebuie să însotească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire.

(3) În situatia în care organele vamale constată prezentarea pentru vămuire de materiale lemnoase neînsotite de avize de însotire eliberate conform prevederilor prezentelor norme, acestea sunt obligate să anunte despre acest lucru cel mai apropiat organ de control abilitat în conditiile legii.

Art. 14. - (1) În cazul întreruperii transportului, transportatorul se va adresa ocolului silvic în a cărui rază de activitate s-a produs evenimentul. La ocolul silvic se consemnează această situatie pe avizul de însotire a materialelor lemnoase, sub semnătura sefului ocolului silivic si prin aplicarea sigiliului ocolului silvic respectiv.

(2) Anuntarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însotire.

(3) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează avizul de însotire pentru noul mijloc de transport la solicitarea transportatorului sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând mentiunea de anulare, sub semnătură si sigiliu, pe avizul de însotire initial.

(4) Evenimentele prevăzute la alin. (1) si (3) se comunică lunar de către ocolul silvic structurii teritoriale competente a autoritătii publice centrale care răspunde de controlul aplicării regimului silvic în raza căruia au fost semnalate.

Art. 15. - Termenelor prevăzute la art. 11 alin. (5) si la art. 14 le sunt aplicabile prevederile legale cu privire la cazul de fortă majoră.

Art. 16. - Cu prilejul efectuării controlului provenientei si circulatiei materialelor lemnoase, agentii constatatori procedează, după caz, astfel:

a) în cazul în care avizul de însotire prezentat la control este întocmit corespunzător, iar datele înscrise corespund realitătii, personalul care efectuează controlul restituie avizul respectiv, consemnând pe verso data si ora efectuării controlului, denumirea punctului de control, numele si prenumele, precum si calitatea persoanei care a efectuat controlul, scrise citet;

b) în cazul în care avizul de însotire prezentat la control nu este întocmit potrivit prevederilor prezentelor norme, dar datele înscrise în acesta, referitoare la materialul lemnos transportat - număr de piese,  sortiment/specie, lungime, diametru, volum -, corespund cu realitatea, retin documentele si materialele lemnoase respective si întocmesc conform competentelor documentele de constatare si sanctionare. Materialele lemnoase retinute se dau în custodie, în vederea stabilirii provenientei legale, de către organul constatator.

Art. 17. - (1) Retinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face în conditiile prevăzute de lege, de către agentii constatatori abilitati să dispună această măsură.

(2) Agentul constatator ia măsurile de conservare si/sau de valorificare prevăzute de dispozitiile legale în privinta materialelor lemnoase retinute sau confiscate.

(3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase retinute/confiscate vor fi predate custodelui de către administratia transportului feroviar, după sosirea lor în statia de destinatie, din statia de cale ferată transportându-se de către custode pe cheltuiala expeditorului.

(4) În cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predată custodelui de către proprietarii sau operatorii navelor ori reprezentantii împuterniciti ai acestora, în cel mai apropiat port unde există instalatii de descărcare si spatiu de depozitare.

Art. 18. - (1) Pentru materialele lemnoase retinute/confiscate în conditiile legii, se încheie procesul-verbal de dare în custodie, în 3 exemplare, care va cuprinde următoarele date, după caz:

a) numele, prenumele si calitatea persoanei care a făcut constatarea si a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase;

b) numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul destinatarului si, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele si datele de identificare sau denumirea si sediul transportatorului si/sau datele de identificare ale persoanei care însoteste transportul;

c) motivul si împrejurările în care s-a luat măsura retinerii/confiscării;

d) cantitatea si sortimentele retinute/confiscate, redate pe specii, iar în cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe număr de piese si dimensiuni, precum si indicativul ciocanului silvic cu marcă triunghiulară sau pentagonală, aplicat pe materialul retinut/confiscat, dacă este cazul;

e) denumirea custodelui, precum si numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate ale persoanei care primeste în custodie materialele lemnoase;

f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase retinute, redat prin număr de ore, mentionându-se anul, luna, ziua si ora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum si locul de prezentare a documentelor.

(2) Procesul-verbal de custodie se semnează de agentul constatator care a dispus retinerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeste în custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar si/sau de însotitorul transportului, după caz, precum si de 2 martori.

(3) Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizează astfel: agentului constatator – un exemplar, custodelui - un exemplar si destinatarului sau persoanei care a însotit ori a efectuat transportul – un exemplar.

Art. 19. - (1) Termenul maxim ce se poate stabili pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate si retinute în conditiile art. 16 lit. b) este de 12 ore de la data si ora retinerii acestora. Stabilirea termenului se face de către persoana care a făcut constatarea si a dispus retinerea, în functie de situatia de fapt.

(2) Persoana căreia i-a fost retinut materialul lemnos este obligată ca, în termenul stabilit de organul constatator, să facă dovada provenientei legale a materialului lemnos prin prezentarea documentelor de provenientă solicitate de persoana care a dispus retinerea.

(3) În situatia în care în termenul stabilit sunt prezentate documentele solicitate pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase si după verificarea acestora se confirmă provenienta legală a acestora, se dispune în scris custodelui, de către persoana care a dispus retinerea, să elibereze materialele lemnoase retinute. Restituirea se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între custode si persoana căreia i-a fost retinut materialul, care se anexează la avizul de însotire ce se restituie. Pe avizul de însotire persoana care a dispus retinerea certifică durata retinerii, cantitatea si calitatea materialului lemnos restituit, urmând ca transportatorul să procedeze conform prevederilor art. 14.

 

CAPITOLUL IV

Controlul depozitelor de materiale lemnoase si instalatiilor de transformat lemn rotund

 

Art. 20. - Se interzic primirea, depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către detinătorii de depozite si/sau de instalatii de prelucrare a lemnului, dacă materialele lemnoase nu sunt însotite de avize de însotire care să ateste provenienta lor legală, conform prevederilor art. 7.

Art. 21. - (1) Detinătorii de depozite de materiale lemnoase, precum si detinătorii instalatiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligatii:

a) să întocmească si să înregistreze până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni documentele cu caracter tehnico-operativ din luna anterioară, care să permită calcularea stocurilor scriptice pentru fiecare gestiune si sortiment de material lemnos, si anume:

- procese-verbale lunare de sortare a masei lemnoase, în care se vor evidentia cantitătile de lemn rotund fasonate si sortimentele rezultate;

- procese-verbale lunare de transformare, în care se vor evidentia cantitătile de materiale lemnoase transformate si sortimentele rezultate;

- raportul lunar de productie si situatia depozitului (SD), care sunt documentele în baza cărora se fac înregistrările contabile ale firmei. O copie a situatiei depozitului pentru luna precedentă si documentele primare pentru luna în curs se păstrează la fiecare depozit si la fiecare punct de lucru al detinătorului, astfel încât să fie posibil calculul stocurilor scriptice în orice moment;

b) să înregistreze în registrul unic de evidentă a materialelor lemnoase o dată cu intrarea, respectiv iesirea, cantitătile de materiale lemnoase primite spre depozitare si/sau prelucrare, cele procesate prin debitare si rezultatul debitării, precum si cele expediate, cu specificarea avizelor de însotire care atestă provenienta acestora;

c) să pună la dispozitia organelor de control registrul unic de evidentă a materialelor lemnoase împreună cu avizele de însotire pe baza cărora au fost efectuate înregistrările (exemplarul 1 - pentru intrări si exemplarul 2 - pentru iesiri) si să le păstreze pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată;

d) să permită controlul în conditiile prevăzute în prezentele norme si să prezinte organelor de control documentele solicitate;

e) să completeze corespunzător registrul unic de evidentă a materialelor lemnoase;

f) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase si ale celorlalte perimetre pe care le detin si pe care le folosesc în procesul tehnologic.

(2) În situatia în care nu se respectă prevederile alin. (1), agentul constatator procedează la aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare, înstiintează organul care a autorizat functionarea instalatiei, precum si alte institutii publice, corespunzător competentelor legale, pentru a lua măsurile ce se impun.

Art. 22. - (1) Registrul unic de evidentă a materialelor lemnoase este document cu regim special, are paginile numerotate, iar tipărirea si distribuirea în conditiile legii a formularelor se asigură de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(2) În cazul în care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului unic de evidentă a materialelor lemnoase, se va urma procedura prevăzută la art. 11 alin. (5).

(3) Modelul si continutul formularului de registru unic de evidentă a materialelor lemnoase este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 23. - (1) Materialele lemnoase confiscate se valorifică prin licitatie deschisă sau negociere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către ocolul silvic din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, în prezenta agentului fiscal local.

(2) Ocolul silvic prevăzut la alin. (1) are obligatia de a întocmi documentatia de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase si de a distribui sumele încasate, conform legii.

(3) Licitatia va fi anuntată în mass-media locale si prin afise la sediile unitătilor administrativ-teritoriale si al ocolului silvic prevăzut la alin. (1), într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării.

(4) Licitatia se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anuntării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitatie se poate vinde prin negociere.

(5) Face exceptie de la prevederile alin. (1) lemnul de foc confiscat, care se valorifică în următoarea ordine de priorităti: crese, grădinite, scoli, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoile proprii ale acestora. Valorificarea se face potrivit legii, la preturi stabilite în raport cu valoarea de circulatie a materialului lemnos confiscat.

(6) Pomii de Crăciun se valorifică de urgentă, prin licitatie sau negociere, fără a fi obligatorie publicitatea prevăzută la alin. (3).

(7) Sumele obtinute din vânzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările si completările ulterioare, si a altor cote aferente bunurilor confiscate, destinate agentilor constatatori, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile având ca obiect închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile

 

În temeiul art. 15 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de închiriere de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum si de gestionare a acestora si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile având ca obiect închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Licitatiile pentru atribuirea contractelor de închiriere a sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile si a activitătilor aferente se vor organiza de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin Bursa Română de Mărfuri.

Art. 3. - Comisia de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, pentru personalul ministerului si cel al unitătilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - Comisia de evaluare analizează documentatiile depuse de ofertanti si hotărăste în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5. - Directia generală transport feroviar va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2004.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

NORME SPECIFICE

privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile având ca obiect închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile ce vor fi organizate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prin Bursa Română de Mărfuri, pentru închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile.

Art. 2. - Comisia de evaluare este compusă din 11 membri, astfel:

- presedinte: un reprezentant al Bursei Române de Mărfuri;

- membri:

- un reprezentant al Directiei generale transport feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- un reprezentant al Directiei generale economice si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- un reprezentant al Directiei generale pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- 3 reprezentanti ai Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.;

- 2 reprezentanti ai Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.;

- secretar cu drept de vot: un reprezentant al Bursei Române de Mărfuri.

Art. 3. - Pentru fiecare sectie sau grup de sectii ce se scoate la licitatie se constituie câte o comisie în componenta prevăzută la art. 2. Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. va elabora caietele de sarcini în vederea desfăsurării licitatiei conform prevederilor legale.

Art. 4. - Comisia de evaluare are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra datelor cuprinse în documentele depuse de ofertanti si răspunde de următoarele atributii:

- verificarea eligibilitătii, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară de către candidati/ofertanti;

- deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;

- stabilirea ofertei câstigătoare.

Art. 5. - Datele limită la care se vor putea tine licitatii pentru închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile sunt următoarele:

- pentru licitatiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004, data de 27 aprilie 2004;

- pentru licitatiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004, data de 12 mai 2004;

- pentru licitatiile prevăzute la art. 13 lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2004, data de 26 mai 2004.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice care depun oferte în vederea participării la licitatiile având ca obiect preluarea prin închiriere a sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile pot depune, în orice fază a desfăsurării procedurilor de licitatie, atunci când se consideră îndreptătite, contestatii asupra modului de desfăsurare a licitatiilor.

(2) Contestatiile depuse se solutionează, în functie de etapa la care se face contestatia, de comisia de evaluare sau de celelalte institutii abilitate în solutionarea acestora.

Art. 7. - Conducerea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. si membrii comisiilor de evaluare sunt direct răspunzători de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme.