MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 336         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

108. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

230. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

111. - Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

233. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

112. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

234. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

113. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

235. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

114. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

236. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonantă de urgentă privind utilizarea veniturilor proprii obtinute de institutiile si unitătile de învătământ care organizează pe lângă acestea activităti finantate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Litera d) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“d) stabilirea si urmărirea modului de prestare a activitătilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenti economici specializati ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivitătilor locale;”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Controlul financiar preventiv propriu si auditul public intern se exercită asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat si sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil, cu exceptia prevederilor art. 50 alin. (7).”

3. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colectează într-un cont distinct, deschis la unitătile Trezoreriei Statului, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investitii în domeniul respectiv si se evidentiază distinct în programul de investitii ca sursă de finantare a acestora.”

4. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Membrii si secretarul Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritătile administratiei publice locale vor primi o indemnizatie de sedintă egală cu 20% din salariul brut al unui secretar de stat. Indemnizatia se suportă de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.”

5. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Infractiuni si pedepse

Art. 70. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3);

b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate;

c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe.

(2) Infractiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, iar infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 230.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilite pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege si se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflatiei.”

2. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare initială si înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive, acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului în regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum si copiilor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 233.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 93 din 24 decembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 24 decembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 112.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 234.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 28 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 235.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 29 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 iunie 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, articolul 1001 va avea următorul cuprins:

“Art. 1001. - În mod exceptional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Presedintele României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, birourile permanente ale Camerelor, în sedintă comună, pot aproba, la sesizarea Presedintelui României, îndeplinirea, în continuare, a functiei care a generat cazul de incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 236.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind utilizarea veniturilor proprii obtinute de institutiile si unitătile de învătământ care organizează pe lângă acestea activităti finantate integral din venituri proprii

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că veniturile proprii pot fi folosite în anumite scopuri, si întrucât pentru majorarea de salarii legea nu contine prevederi exprese, se impune ca, de urgentă, aceste venituri să poată fi utilizate inclusiv pentru salarizarea personalului didactic.

Luând în considerare că nivelul de salarizare al profesorilor se situează sub nivelul mediu de salarizare al personalului din celelalte unităti bugetare, se impune ca, în cel mai scurt timp, această situatie să se îndrepte, date fiind rolul si importanta acestei categorii profesionale în societatea românească.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Institutiile si unitătile de învătământ care organizează pe lângă acestea activităti finantate integral din venituri proprii, potrivit legii, pot acorda salariatilor care participă la realizarea acestor activităti, în limita veniturilor realizate, următoarele drepturi salariale suplimentare:

a) un supliment de până la 30% din salariul de bază al functiei, pentru personalul didactic calificat, didactic auxiliar si nedidactic;

b) o indemnizatie de până la 20% din salariul de bază al functiei, pentru personalul didactic necalificat, care desfăsoară activitate didactică în mediul rural, localităti izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

(2) Drepturile salariale suplimentare prevăzute la alin. (1) nu fac parte din salariul de bază si nu constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi.

Art. 2. - Institutiile si unitătile de învătământ care organizează pe lângă acestea activităti finantate integral din venituri proprii pot acorda salariatilor în limita veniturilor încasate si următoarele drepturi:

a) o indemnizatie la nivelul unui salariu de bază al functiei de încadrare pentru salariatii care se pensionează;

b) în caz de deces al unui salariat din rândul personalului din institutia/unitatea de învătământ, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a salariatului decedat;

c) completarea finantării pentru formarea profesională solicitată de salariat în cazul în care aceasta se face si în interesul institutiei/unitătii de învătământ.

Art. 3. - (1) Personalul institutiilor si unitătilor de învătământ care participă la realizarea activitătilor finantate integral din venituri proprii poate beneficia de premii speciale acordate din veniturile nete realizate suplimentar, potrivit prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Salariatii care au obtinut premii speciale conform alin. (1) pot beneficia si de prevederile art. 1 si 2.

Art. 4. - Fondurile provenite din contractele institutionale si complementare încheiate de institutiile de învătământ superior cu Ministerul Educatiei si Cercetării nu pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Persoanele, criteriile si conditiile de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc trimestrial de către consiliul de administratie al unitătii/senatul institutiei de învătământ împreună cu reprezentantii salariatilor, după caz, si în prezenta liderilor sindicatelor afiliate la organizatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură din învătământ semnatare ale contractului colectiv de muncă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Republica” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Începând cu data înregistrării la oficiul registrului comertului a hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor de dizolvare si lichidare a Societătii Comerciale “Republica” - S.A. Bucuresti, procedura de administrare specială, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 227/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 26 noiembrie 2003, încetează.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 35.