MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 338         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

107. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

229. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

484. - Hotărâre privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat

 

485. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale

 

486. - Hotărâre privind înfiintarea Consiliului de export

 

494. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

495. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Nouă “Schimbarea la Fată” - Buhusi, judetul Bacău

 

496. - Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

499. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor

 

ORDINE

 

100. - Ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 233/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera e) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“e) cetăteni străini sau apatrizi care au fost încadrati în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;”

2. Partea introductivă si literele a), g) si h) ale alineatului (1) al articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevăzuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situatii:

a) le-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din motive neimputabile lor;

............................................................................................

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate si care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă si nu au reusit să se încadreze în muncă;

h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;”

3. Litera i) a alineatului (1) al articolului 17 se abrogă.

4. Literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“a) sunt absolventi ai institutiilor de învătământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;”

5. Litera c) a alineatului (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“c) cetăteni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta în România, sunt încadrati în muncă sau realizează venituri, în conditiile legii.”

6. Litera a) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“a) persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;”

7. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurărilor pentru somaj se reîntregesc veniturile acestui buget, în functie de natura sursei la care a fost creat debitul.”

8. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Disponibilitătile bănesti înregistrate la finele anului de bugetul asigurărilor pentru somaj se reportează si se utilizează în anul următor.”

9. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Disponibilitătile bănesti ale bugetului asigurărilor pentru somaj sunt purtătoare de dobânzi.”

10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cotă de 3%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19.”

11. După alineatul (1) al articolului 27 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile.”

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj, prevăzute la art. 20, au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cotă de 4%, aplicată asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru somaj.”

13. Litera f) a alineatului (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“f) finantarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiază în mod gratuit de aceste servicii;”

14. După alineatul (1) al articolului 34 se introduc alineatele (11)-(13) cu următorul cuprins:

“(11) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depăseste 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g);

c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu si data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h);

d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu si data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depăseste 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j).

(12) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu timp partial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp partial.

(13) Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă temporară, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileste în functie de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul cât persoanele se află la dispozitia agentului de muncă temporară, între misiuni.”

15. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care angajatorul nu a plătit contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj si se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau nu si-a achitat contributiile datorită unor situatii de fortă majoră.”

16. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizată înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activitătii.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu.”

17. Literele a) si h) ale alineatului (1) al articolului 38 vor avea următorul cuprins:

“a) încetării contractului individual de muncă sau a contractului de muncă temporară;

............................................................................................

h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;”

18. Litera i) a alineatului (1) al articolului 38 se abrogă.

19. Litera m) a articolului 44 va avea următorul cuprins:

“m) la data admiterii într-o formă de învătământ, în cazul persoanelor asimilate somerilor, prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).”

20. Litera c) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni;”

21. După titlul capitolului IV “Măsuri pentru prevenirea somajului” se introduce articolul 481 cu următorul cuprins:

“Art. 481. - (1) În scopul prevenirii somajului si consolidării locurilor de muncă prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizati în conditiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru somaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută la alin. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la capitolul “Cheltuieli de învătământ”, în limită de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de muncă.

(4) Angajatorii sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută la alin. (1), cel putin 3 ani de la data acordării sumei.

(5) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă subventia acordată, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

(6) Procedura si modul de acordare a sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

22. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

“(3) În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati în situatiile prevăzute la art. 49 sunt obligati să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.”

23. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, finantate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru somaj, numai dacă sunt acreditati de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.”

24. După articolul 56 se introduce articolul 561 cu următorul cuprins:

“Art. 561. - Nu se supun acreditării de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii în statul de origine sau de provenientă.”

25. Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(3) De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, si persoanele prevăzute la art. 16 lit. c)-f).”

26. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfăsoară activităti în mediul rural si nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj si care sunt înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

(2) Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate în următoarele situatii:

a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

b) au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacitătii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 luni de la data reluării activitătii persoanelor, o singură dată pentru fiecare situatie.

(4) Persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

27. După articolul 66 se introduce articolul 661 cu următorul cuprins:

“Art. 661. - (1) Prin servicii de formare profesională se întelege totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata participării la o formă de pregătire profesională.

(2) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică si practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite si materiale de instruire si să primească în folosintă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului;

e) să beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventării cursului.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distantă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare si de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului.

(4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională se elaborează de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(6) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.

(7) Drepturile prevăzute la alin. (2) si (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

28. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora si prin centrele

regionale pentru formarea profesională a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în conditiile legii.”

29. După alineatul (2) al articolului 67 se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesională a adultilor se aprobă prin hotărârea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(4) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă de punere în aplicare a hotărârii consiliului de administratie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

30. Alineatul (3) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă, gratuit, persoanelor prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f) o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă, precum si studentilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru somaj în conditiile prezentei legi.”

31. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - (1) Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, si, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizatiei de somaj beneficiază, din momentul angajării până la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptătite să primească indemnizatia de somaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilită si, după caz, recalculată conform legii.

(2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.”

32. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de primă de încadrare neimpozabilă sau primă de instalare conform art. 74 si 75, în situatia în care raporturile de muncă sau de serviciu

încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare;

b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, dacă au fost condamnati prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) art. 90 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia nerespectării prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.”

33. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - Din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru dezvoltarea comunitătilor locale.”

34. Alineatul (1) al articolului 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Subventiile prevăzute la art. 78 se acordă, la solicitarea autoritătilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice, pe o

perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul somerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.”

35. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi ai unor institutii de învătământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a) 1 salariu de bază minim brut de tară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) 1,2 salarii de bază minime brute pe tară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ secundar superior sau învătământ postliceal;

c) 1,5 salarii de bază minime brute pe tară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ superior.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.

(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) si (2) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolventi ai institutiilor de învătământ, pentru absolventii din această categorie.”

36. Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:

“(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.”

37. Alineatul (3) al articolului 83 se abrogă.

38. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 de ani sau someri întretinători unici de familie primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe tară în vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(2) De facilitătile prevăzute la alin. (1) beneficiază si angajatorii care au sub 100 de angajati si încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(3) Subventionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în conditiile alin. (2), a persoanelor cu handicap nu poate depăsi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.

(4) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii conditiilor respective, de o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe tară în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj.

(6) Nu beneficiază de facilitătile prevăzute la alin. (1), (2) si (5) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate.”

39. După articolul 85 se introduce articolul 851 cu următorul cuprins:

“Art. 851. - Angajatorii care beneficiază de subventionarea locurilor de muncă în conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste

locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subventie din bugetul asigurărilor pentru somaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.”

40. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale, precum si activităti independente desfăsurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru somaj, credite în conditii avantajoase.

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobândă de 50% din dobânda de referintă a Băncii Nationale a României.

(3) În judetele în care rata medie anuală a somajului s-a situat peste rata medie anuală a somajului pe tară, comunicată de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referintă a Băncii Nationale a României.

(4) Beneficiază de credite, în conditiile legii, cu dobânda prevăzută la alin. (3) si persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată si urmează studiile la cursuri de zi la o institutie de învătământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în conditiile legii.

(5) Creditele prevăzute la alin. (4) se acordă studentilor care înfiintează sau dezvoltă, individual sau împreună cu alti studenti care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (4), întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale sau care desfăsoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.

(6) În cazul în care în perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau înstrăinarea partială ori totală, prin orice modalitate, a părtilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevăzuti la alin. (4) către alte persoane decât cele din categoria mentionată, acestia sunt obligati să achite o sumă egală cu diferenta dintre dobânda prevăzută la alin. (2) si cea prevăzută la alin. (3).

(7) Beneficiarii de credite acordate în conditiile prevăzute la alin. (2)-(4) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu; b) activitatea de bază să se realizeze în productie, servicii sau în turism;

c) pe cel putin 50% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii sau de unităti cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă;

d) personalul încadrat în conditiile prevăzute la lit. c) să fie mentinut în activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în conditiile alin. (2)-(4) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajati în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(8) Somerii care se obligă să înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale sau care desfăsoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor în conditii avantajoase.”

41. După articolul 86 se introduc articolele 861 si 862 cu următorul cuprins:

“Art. 861. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la capitolul “Împrumuturi”, fonduri nerambursabile.

(2) Fondurile nerambursabile se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale, precum si activităti independente desfăsurate de persoane fizice autorizate, care îsi desfăsoară activitatea în localităti confruntate cu fenomene de sărăcie si excluziune socială din cauza nivelului ridicat al somajului.

(4) Localitătile în care se vor acorda fondurile prevăzute la alin. (1), precum si sumele ce vor fi alocate fiecărei localităti se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5) Fondurile prevăzute la alin. (1) se acordă întreprinderilor mici si mijlocii si unitătilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de muncă nou-create să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată someri pe care să îi mentină în activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale înfiintate de someri, precum si somerilor care au dobândit calitatea de persoane fizice autorizate să desfăsoare, în mod independent, o activitate economică.

Art. 862. - (1) Pentru acordarea creditelor în conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevăzute la art. 861, contributia beneficiarului trebuie să fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

(2) Creditele în conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acordă din bugetul asigurărilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de muncă.

(3) Beneficiarii de credite acordate în conditiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate în conditiile art. 861 au obligatia de a mentine locurile de muncă noucreate pentru o perioadă minimă de 5 ani.”

42. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite în conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Asociatiile familiale pot primi credite în conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfăsoară în mod independent activităti economice, pentru finantarea propriului loc de muncă.

(3) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfăsoară în mod independent activităti economice pot primi credite în conditii avantajoase dacă cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizică autorizată, este asigurat în sistemul asigurărilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei solicitării creditului.

(4) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfăsoară în mod independent activităti economice pot primi fonduri nerambursabile dacă cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizică autorizată, a realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.”

43. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) În cazul în care persoanelor angajate din rândul somerilor le încetează raporturile de muncă anterior împlinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de muncă, să încadreze someri pe locurile de muncă devenite vacante.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor si în situatia în care persoanele angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rândul somerilor, pentru cei care beneficiază de credite în conditii avantajoase.

(3) Pe perioada derulării contractului angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului sau a fondului nerambursabil.

(4) În cazul în care unul dintre posturile existente la data acordării creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, să încadreze alte persoane pe locurile de muncă devenite vacante.”

44. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) În cazul nerespectării conditiei prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat si neocupat.

(2) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 862 alin. (3) si art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egală cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu mărimea creditului acordat, pentru fiecare loc de muncă creat si neocupat, proportional cu numărul de luni neocupate.

(3) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 88 alin. (3) si (4), angajatorul va suporta o penalitate egală cu o parte din mărimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un număr de locuri de muncă nou-create, egal cu cel al locurilor de muncă desfiintate sau devenite vacante, proportională cu ponderea perioadei în care nu s-a respectat această obligatie în totalul perioadei prevăzute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de muncă, la care, în cazul creditelor, se adaugă dobânda aferentă.”

45. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - (1) Beneficiarii de credite în conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurărilor pentru somaj dacă au achitat integral creditele în conditii avantajoase obtinute anterior, inclusiv dobânzile aferente.

(2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul să primească un nou fond nerambursabil.”

46. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru somaj pentru acordarea de credite în conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de bănci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă încheie contracte în conditiile prevăzute de lege.

(2) Banca sau agentia de credite care administrează fonduri pentru acordarea de credite în conditii avantajoase poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru somaj.”

47. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - (1) Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru desemnarea băncilor si agentiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Băncii Nationale a României.”

48. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins:

“Art. 93. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul somerilor, pe care le mentin în activitate pe o perioadă de cel putin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contributia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj.”

49. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 86, beneficiază de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii încadrati peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c).

(2) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 861, beneficiază de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii încadrati pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile.”

50. Partea introductivă a articolului 113 va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - Constituie contraventie următoarele fapte:”

51. După litera h) a articolului 113 se introduce litera i) cu următorul cuprins:

“i) furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă.”

52. Litera b) a articolului 114 va avea următorul cuprins:

“b) cele prevăzute la lit. c), d), e), g) si i), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

53. După alineatul (1) al articolului 116 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Organele de control măsuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevăzute la art. 113 lit. a), e), h) si i), precum si contraventia prevăzută la lit. f), în ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3).”

54. După articolul 116 se introduce articolul 1161 cu următorul cuprins:

“Art. 1161. - Controlul respectării obligatiilor privind încadrarea în muncă si mentinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru somaj, precum si de facilităti în temeiul art. 93, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, după caz, sanctiunile prevăzute de prezenta lege.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării legii si le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. III. - Prevederile art. 561 din Legea nr. 76/2002 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. IV. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 107.


*) Legea nr. 188/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2004.

Nr. 229.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

(2) Lista agentilor economici beneficiari, precum si plafonul ajutorului de stat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2004, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare cu retinere la sursă, în limita unui plafon de 4.715 miliarde lei.

(2) Sumele care fac obiectul scutirii la plată, prevăzute la alin. (1), se stabilesc lunar, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

(3) În luna în care, pe cumulat, suma datorată si neachitată reprezentând impozite, taxe, contributii si alte obligatii bugetare, inclusiv accesorii, depăseste plafonul atribuit unui agent economic, obligatiile către creditorii bugetari se sting conform ordinii de preferintă prevăzute la art. 105 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 3. - Facilitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă după autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

LISTA

agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută de art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si plafoanele până la care se acordă ajutorul de stat

 

- miliarde lei -

Nr. crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.379,9

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

288,5

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

254,4

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A. 1.981,9

 

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

74,4

6.

Societatea Comercială Minieră Banat - S.A. Anina

57,4

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

349,4

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

26,2

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

62,1

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

62,0

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

178,7

TOTAL:

4.715,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale, aprobată în conformitate cu prevederile art. 1.

(2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va colabora cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale implicate în procesul de restructurare si privatizare a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si a filialelor sale, care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(3) Ministerul Finantelor Publice, autoritătile administratiei publice locale si alti creditori bugetari vor emite în termen de 30 de zile de la data solicitării de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, certificate de obligatii bugetare pentru Compania Natională “Romarm” - S.A. si filialele sale.

(4) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin organele sale competente, va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru emiterea avizului de mediu necesar Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si filialelor sale în procesul de privatizare, în termen de 10 zile de la depunerea documentatiei prevăzute de lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 485.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Consiliului de export

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Consiliul de export, structură organizatorică la nivel national, cu caracter public-privat, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Economiei si Comertului, în scopul armonizării strategiilor sectoriale, intersectoriale si regionale cu Strategia natională de export, precum si al stabilirii obiectivelor si prioritătilor în domeniul exportului.

(2) Consiliul de export are responsabilităti în domeniile coordonării si armonizării activitătilor de elaborare si aplicare unitară a strategiilor si politicilor de stimulare si promovare a exportului cu strategiile si politicile sectoriale si intersectoriale, precum si în ceea ce priveste monitorizarea sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat.

(3) Consiliul de export are în componentă reprezentanti ai institutiilor publice, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitate în domeniul exportului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliul de export este o structură organizatorică deschisă, la care pot să adere si alte institutii publice si structuri asociative din sectorul privat cu atributii în domeniul exportului, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a acestuia.

Art. 2. - Consiliul de export are următoarele atributii principale:

a) armonizează strategiile sectoriale, intersectoriale si regionale în cadrul Strategiei nationale de export, în scopul stabilirii prioritătilor de dezvoltare a exportului;

b) identifică resursele de finantare publice si private pentru realizarea programelor si actiunilor prevăzute de Strategia natională de export;

c) propune programe care să asigure cresterea competitivitătii ofertei de export;

d) initiază actiuni care conduc la cresterea si diversificarea exportului de mărfuri si servicii cu valoare adăugată ridicată;

e) analizează problematica curentă a activitătii de comert exterior si formulează propuneri pentru îmbunătătirea acesteia;

f) recomandă modificări ale cadrului legislativ pentru eliminarea obstacolelor la export si generarea unei cresteri a volumului de export;

g) sprijină dezvoltarea activitătilor de promovare a serviciilor si asistentei de specialitate pentru exportatori;

h) monitorizează progresele, rezultatele si impactul implementării măsurilor, instrumentelor si mecanismelor de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, cuprinse în Strategia natională de export;

i) mediatizează actiunile, programele si măsurile care vizează dezvoltarea exportului.

Art. 3. - (1) Conducerea Consiliului de export este asigurată de 2 copresedinti, reprezentând sectorul public si sectorul privat, desemnati dintre membrii Consiliului de export, în cadrul primei reuniuni a acestuia, prin votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul de export poate organiza comisii pe domenii.

(3) Secretariatul Consiliului de export este asigurat de către Directia generală promovare export din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

(4) Consiliul de export îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii institutiilor si asociatiilor prevăzute în anexă vor nominaliza câte un reprezentant în Consiliul de export.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.517/2002 privind înfiintarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 486.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de export

 

Copresedinti desemnati dintre membrii Consiliului de export:

- reprezentant al sectorului public

- reprezentant al sectorului privat

Membri:

Sectorul public:

- Ministrul delegat pentru comert – Ministerul Economiei si Comertului;

- Secretar de stat - Ministerul Finantelor Publice;

- Secretar de stat - Ministerul Economiei si Comertului (pentru politici industriale);

- Secretar de stat - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Secretar de stat - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- Secretar de stat - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- Secretar de stat - Ministerul Afacerilor Externe;

- Secretar de stat - Ministerul Integrării Europene;

- Presedinte - Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie;

- Presedinte - Comisia Natională de Prognoză;

- Viceguvernator - Banca Natională a României;

- Presedinte - Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);

- Vicepresedinte - Institutul National de Statistică;

- Director general - Autoritatea Natională a Vămilor.

Sectorul privat:

- Structuri asociative la nivel national:

- confederatii patronale reprezentative la nivel national (CONPIROM, UGIR 1903 etc.);

- Asociatia Natională a Exportatorilor si Importatorilor din România (ANEIR);

- Camera de Comert si Industrie a României;

- Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România;

- Asociatia Română a Băncilor.

- Structuri asociative patronale/profesionale la nivel de ramură:

- asociatii de ramură din domeniile constructiilor de masini, electrotehnică si electronică - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniile textilelor, confectiilor, pielăriei - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniile mobilei si produselor din lemn - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniile tehnologiei informatiei si comunicatiilor - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniul chimiei si petrochimiei - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniile metalurgiei si siderurgiei - un reprezentant;

- asociatii de ramură din domeniile produselor agroalimentare - un reprezentant.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 30 septembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins în părtile care se referă la imobilele din municipiul Sibiu:

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul imobilelor aflate în administrarea Ministerului Apărării National care  alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

“Municipiul Sibiu,

str. Alba Iulia nr. 76, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Muncii,

Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru

Agentia Natională

pentru Ocuparea

Fortei de Muncă

- Pavilioanele A, E, I din imobilul 793 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.078

- suprafata construită =

2.427 m2

- suprafata desfăsurată = 2.963 m2

-  suprafata  totală  a

terenului = 8.000 m2

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 494.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Nouă “Schimbarea la Fată” - Buhusi, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, compus din 124 de clădiri si terenul aferent, situat în satul Itesti, comuna Beresti- Bistrita, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Nouă “Schimbarea la Fată” - Buhusi, judetul Bacău.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 495.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, situat în satul Itesti, comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacău, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Nouă “Schimbarea la Fată” - Buhusi, judetul Bacău

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică de la

care se transmite imobilul

 

Persoana juridică la

care se transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare

din inventarul locurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Satul Itesti, comuna

Beresti-Bistrita,

judetul Bacău

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Culturii

si Cultelor, pentru

Parohia Nouă

“Schimbarea la

Fată” - Buhusi,

judetul Bacău

- imobil 750

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.930

Suprafata  construită  =

18.400 m2

Suprafata desfăsurată =

18.464 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv  constructiile  =

630.912 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subventia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinte în anul 2004, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la alin. 1 din acelasi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 4.400.000 lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 4.400.000 lei, cuantumul subventiei de la bugetul de stat prevăzute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste după cum urmează:

a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.400.001 lei si 5.000.000 lei;

b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.000.001 lei si 5.300.000 lei;

c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.300.001 lei si 5.900.000 lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 496.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cadrul prefecturilor se înfiintează si functionează comitete consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.

Art. 2. - (1) Din comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, înfiintate potrivit art. 1, fac parte:

a) prefectul;

b) un subprefect, numit prin ordin de către prefect;

c) reprezentanti ai directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, ai caselor judetene de asigurări de sănătate si ai caselor judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, numiti prin ordin de către prefect, la propunerea conducerii institutiilor publice respective;

d) reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, după caz, numiti prin ordin de către prefect;

e) reprezentantii organizatiilor judetene de pensionari, respectiv a municipiului Bucuresti;

f) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) La sedintele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice pot fi invitate si alte persoane, în functie de problematica dezbătută.

Art. 3. - (1) Conducerea sedintelor de lucru ale comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către prefect.

(2) Secretariatul comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice este asigurat de prefectură, cu participarea unui reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(3) Coordonarea secretariatului se asigură de către un subprefect, numit în comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice conform art. 2 alin. (1) lit. b).

(4) Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se întruneste lunar, la convocarea prefectului.

Art. 4. - Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreste, în principal, următoarele:

a) asigurarea relatiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;

b) consultarea reprezentantilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se initieze, precum si în toate problemele cu caracter economic, social, medical si cultural, de interes al acestora;

c) monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 5.

Art. 5. - Atributiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

a) analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;

b) elaborarea de propuneri pentru solutionarea acestor probleme;

c) elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 6. - Coordonarea metodologică a activitătii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către Ministerul Administratiei si Internelor, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 7. - (1) Comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se înfiintează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termen de 15 zile de la data constituirii lor, comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice vor adopta propriul regulament de organizare si functionare.

(3) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pot emite norme cu caracter de recomandare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 499.

 

ORDINE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

 

În temeiul prevederilor art. 211 alin. 4 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001,

având în vedere prevederile art. 10-15 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998,

secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.

Art. I. - După articolul 15 din Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, se introduc două noi articole, articolele 151 si 152, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - În cazul în care, după publicarea actului, regia autonomă constată erori materiale apărute în procesul de editare, aceasta procedează la publicarea unei rectificări, cu precizarea naturii acesteia; concomitent este informat Consiliul Legislativ asupra numărului si datei Monitorului Oficial al României în care s-a făcut rectificarea, precum si asupra continutului acesteia.

Art. 152. - (1) În cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, organul emitent înaintează secretarului general al Camerei Deputatilor o cerere de rectificare întocmită în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3).

(2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului care nu au caracter normativ si care nu au fost avizate în stadiu de proiect de către Consiliul Legislativ se adresează secretarului general al Camerei Deputatilor de Secretariatul General al Guvernului, la solicitarea autoritătii publice initiatoare. Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face, la cererea secretarului general al Camerei Deputatilor, de Consiliul Legislativ.

(3) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) si (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispozitia secretarului general al Camerei Deputatilor, în temeiul cererii înaintate de organul emitent sau de Secretariatul General al Guvernului, după caz.

(4) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveste o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.”

Art. II. - Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR,

MIHAI UNGHIANU

 

Bucuresti, 30 martie 2004.

Nr. 100.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 martie 2004, se fac următoarele rectificări:

- la capitolul I, pct.1 si 2 se elimină;

- la capitolul III, pct. 4 si 8 se elimină.