MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 339         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 69 din 24 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 97 din 4 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările  ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 69

din 24 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Niculae Cretu în Dosarul nr. 4.052/AS/2003 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte si litigii de muncă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, Niculae Cretu, personal, precum si partea Ministerul Apărării Nationale, prin consilier juridic Dan Cimpoeru, cu delegatie la dosar, lipsă fiind partea Ministerul Public – Sectia Parchetelor Militare, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei Niculae Cretu solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată, depunând si concluzii scrise în acest sens. Astfel, arată că dispozitiile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, sunt neconstitutionale întrucât nu fac referire si la magistratii militari, lăsându-se loc la interpretări arbitrare, ceea ce conduce la inechităti care contravin principiului egalitătii cetătenilor, prevăzut de art. 16 din Constitutie. În ceea ce priveste dispozitiile criticate din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, arată că aceasta a fost abrogată în întregime prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dar dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si ale art. 44 din ordonantă au fost preluate în art. 41 alin. (1) lit. e) si art. 72 din Codul fiscal. Totodată, apreciază că aceste dispozitii sunt neconstitutionale deoarece, prin modul lor de redactare, au dus la dubla impozitare a pensiei de serviciu a magistratilor, ceea ce contravine principiului impozitării unice a aceleiasi surse de venit, precum si principiului egalitătii cetătenilor, prevăzut de art. 16 din Constitutie.

Consilierul juridic Dan Cimpoeru, pentru Ministerul Apărării Nationale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, ca fiind inadmisibilă,  întrucât se solicită de către autorul exceptiei interpretarea acestor dispozitii, ceea ce este inadmisibil, fată de prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată. În ceea ce priveste dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, apreciază că acestea sunt constitutionale, deoarece nu instituie discriminări între diversele categorii de pensii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, fată de prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât Curtea Constitutională nu poate interpreta dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.052/AS/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Niculae Cretu într-o cauză având ca obiect contestatia la decizia de stabilire a pensiei de serviciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992, republicată, datorită omisiunii de a face precizări corespunzătoare referitoare la baza de calcul a pensiilor de serviciu pentru magistratii militari, “lasă loc la interpretări arbitrare, care au condus la inechităti ce contravin principiului egalitătii în drepturi a tuturor cetătenilor, înscris în art. 16 din Constitutia tării”. Din această cauză, la calcularea drepturilor de pensie de serviciu ale magistratilor militari, pe lângă venitul net al celorlalti magistrati, nu se au în vedere si veniturile pe care le-au realizat în calitate de militar activ, potrivit legislatiei privind salarizarea personalului militar. Autorul exceptiei mai sustine că principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor este încălcat si prin dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 referitoare la impozitarea pensiilor. Conform regulilor generale, pensia de asigurări sociale, ca si pensia militară de stat, se stabileste în raport cu venitul brut al fostului angajat, situatie în care este justificată impozitarea venitului din pensie. În schimb, potrivit dispozitiilor art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, pensia de serviciu a magistratilor se stabileste în raport cu venitul net, iar impozitarea pensiei astfel acordate reprezintă o dublă impunere a venitului obtinut din aceeasi sursă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte si litigii de muncă, în ceea ce priveste art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, apreciază că “nu poate fi invocată neconstitutionalitatea unui text de lege decât pentru normele pe care le contine, nu si pentru acelea pe care nu le contine”, imprecizia formulării textului tine de tehnica legislativă, iar nu de constitutionalitatea sa. Motivele invocate privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 “vizează mai degrabă aspecte ce tin de aplicare, nu si de constitutionalitate”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului. Guvernul consideră că art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, “nu încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie, întrucât se aplică tuturor magistratilor care îndeplinesc conditiile legii, fără a crea privilegii sau discriminări”. Nici dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 nu sunt contrare principiului constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece aceste dispozitii se aplică tuturor pensionarilor ale căror pensii depăsesc cuantumul de 5 milioane lei si “nu se poate sustine că încalcă principiul constitutional al impozitării unice, deoarece Constitutia nu statuează un astfel de principiu”.

Avocatul Poporului apreciază, în punctul său de vedere, că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, prevederile art. 16 din Constitutie nu au relevantă. Arată, în acest sens, că “Sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale privitoare la calcularea pensiei de serviciu în cazul magistratilor militari prejudiciază, prin diminuarea cuantumului pensiei, pe toti magistratii militari pensionati, nu reprezintă critici de neconstitutionalitate”. Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei. Critica dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 este nefondată, deoarece “tuturor categoriilor de pensionari li se impozitează partea din pensie care depăseste suma de 5.700.000 lei”. Cu exceptia modului de stabilire si calculare a pensiei, beneficiarii pensiei de serviciu pentru magistrati se află în situatie identică cu celelalte categorii de pensionari, iar tratamentul juridic identic este conform prevederilor art. 16 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut: “Magistratii cu o vechime de cel putin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80 % din venitul net realizat din salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă si sporul de stabilitate în magistratură, avute la data pensionării.”

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii cu următorul continut:

- Art. 4 alin. (1) lit. e): “Categoriile de pensii care se supun impozitului pe venit sunt: [...] e) venituri din pensii, pentru suma ce depăseste 5.700.000 lei pe lună;”;

- Art. 44: “(1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare socială, cât si cele primite cu titlu de pensie finantată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăseste suma de 5.700.000 lei pe lună.

(2) Venitul net din pensie reprezintă diferenta dintre venitul brut din pensie si contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Venitul brut din pensie reprezintă sumele plătite cu titlu de pensii de asigurări sociale de stat si, după caz, pensii plătite din bugetul de stat, pensii suplimentare inclusiv majorarea acordată pentru asigurări sociale de sănătate.

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determină prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii, calculate potrivit alin. (2), a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.700.000 lei.”

Ulterior sesizării, prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată în întregime, dar solutia legislativă prevăzută de dispozitiile criticate din actul normativ abrogat a fost preluată, în esentă, în actul normativ abrogator - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în continutul prevederilor art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 72 si 73. Conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, dacă prevederile unui act normativ au fost abrogate, însă solutia legislativă prevăzută de acestea a fost preluată în continutul altui act normativ, Curtea se va pronunta asupra dispozitiilor corespunzătoare din noua reglementare. Astfel, în cazul de fată, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (1) lit. e): “Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: [...] e) venituri din pensii, definite conform art. 72;”;

- Art. 72: “Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii, făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul de stat.”;

- Art. 73: “Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost revizuită si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, însă prevederile art. 16 alin. (1) au rămas neschimbate, având următorul continut:

“Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, autorul exceptiei sustine că acestea sunt neconstitutionale, pentru omisiunea de a fi făcut precizări în legătură cu totalitatea veniturilor realizate de magistratii militari, venituri în baza cărora urmează a se calcula pensia de serviciu a acestora, iar urmarea acestei omisiuni este interpretarea arbitrară a textului de lege în defavoarea magistratilor militari pensionati.

Curtea constată că prin exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu se urmăreste declararea neconstitutionalitătii unei prevederi legale, ci completarea sau interpretarea acesteia în alt sens decât cea făcută de către organele care au stabilit cuantumul pensiei autorului exceptiei, iar, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

De asemenea, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.”

Astfel, pe de o parte, completarea dispozitiilor legale tine de competenta exclusivă a legiuitorului, iar, pe de altă parte, interpretarea continutului unor norme juridice, ca fază indispensabilă procesului de aplicare a legii, apartine instantelor judecătoresti. În cauza în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, instanta judecătorească urmează să stabilească ce anume venituri sunt incluse în notiunea “salariul de bază”, aceasta fiind singura competentă să interpreteze dispozitiile art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, precum si dispozitiile corespunzătoare din legislatia privind salarizarea militarilor, în general, si a magistratilor militari, în special.

Ca atare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

II. Cu privire la dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea retine că obiectul litigiului dedus instantei de judecată care a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate este solutionarea cererii prin care autorul exceptiei contestă, în principal, modul de calcul al pensiei de serviciu care a stat la baza emiterii deciziei de pensionare, prin neincluderea în cuantumul pensiei sale de serviciu a drepturilor ce i s-ar fi cuvenit ca pensionar militar (prin decizia de pensionare retinându-i-se doar baza de calcul cuvenită ca pensionar magistrat).

Astfel, având în vedere că solutionarea cauzei deduse instantei de judecată nu depinde de dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si că, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate “de care depinde solutionarea cauzei”, exceptia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, prin Decizia nr. 39 din 7 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 mai 2002, respingând toate criticile de neconstitutionalitate, inclusiv cea privind dubla impozitare a veniturilor realizate dintr-o sursă unică. Astfel, Curtea a retinut că “reglementarea modului de calcul al pensiei, determinarea categoriilor de venituri supuse impozitării si a conditiilor de impozitare intră în atributiile exclusive ale legiuitorului. Pe de altă parte, reglementarea diferită a modului de calcul al pensiilor de serviciu ale magistratilor este justificată obiectiv si rational, tinându-se seama că aceste pensii de serviciu reprezintă o categorie specială de pensii, care se deosebeste esential, inclusiv prin modul de calcul si prin cuantum, de pensia reglementată prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.”

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare,  devenite dispozitiile art. 41 alin. (1) lit. e), respectiv art. 72 si 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Niculae Cretu în Dosarul nr. 4.052/AS/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte si litigii de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 97

din 4 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petroconstruct” - S.A. Arad în Dosarul nr. 3.427/2003 al Tribunalului Arad – Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Curtea a stabilit în jurisprudenta sa că prevederile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.427/2003, Tribunalul Arad – Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petroconstruct” - S.A. Arad în Dosarul nr. 3.427/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (2), art. 51, 72 si art. 74 alin. (1) si (2), întrucât “permite declansarea procedurii falimentului împotriva unui debitor care nu are lichidităti necesare achitării unui debit, dar are un patrimoniu suficient pentru a-l acoperi”. Un alt motiv invocat îl constituie faptul că textul “se abate de la reglementările Codului de procedură civilă (lege organică) ce reglementează executarea silită asupra unui debitor, oferind posibilitatea unui creditor de a deschide procedura falimentului împotriva unui debitor, fără ca în prealabil să se fi încercat executarea silită conform Codului de procedură civilă, si în ordinea stabilită de acesta”.

De asemenea, autorul exceptiei sustine că textul criticat “contravine si art. 8 din Legea nr. 469/2002, care stabileste fără echivoc modul în care se urmăreste patrimoniul unui debitor”.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si contencios administrativ, formulându-si opinia asupra exceptiei, apreciază că “exceptia invocată este neîntemeiată si că prevederile constitutionale invocate de către debitoare în sustinerea ei nu au legătură cu dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, completată si modificată, cu atât mai putin, nu sunt încălcate, prin prevederile legii speciale”.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se apreciază că, “dacă în materie comercială ar fi aplicabilă, asa cum sustine autorul exceptiei, procedura de drept comun prevăzută de Codul de procedură civilă pentru executarea silită, numai o parte din creditori si-ar putea realiza creantele, si anume cei care au solicitat mai întâi executarea silită, ceea ce nu ar fi echitabil”. În punctul de vedere exprimat Guvernul arată că “procedura reorganizării judiciare si a falimentului reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat de bună voie obligatiile de plată, procedură care încetează în cazul în care creantele au fost acoperite în totalitate, astfel că dreptul de proprietate al debitorului nu este afectat în nici un fel”. Totodată, se consideră că dispozitiile criticate nu contravin art. 41 din Constitutie, devenit, după republicare, art. 44, mentionând că “Executarea silită a bunurilor debitoarei pentru recuperarea creantei se înscrie în sfera limitărilor si restrictiilor prevăzute de lege cu privire la exercitiul dreptului de proprietate. Prin urmare, în cazul în care creantele debitorilor au fost acoperite în totalitate, se va închide procedura falimentului înainte ca bunurile din averea debitorului să fie lichidate în întregime”.

În legătură cu invocarea art. 1 alin. (5), art. 73 si 76 din Constitutie, Guvernul opinează că “aceasta este nerelevantă în solutionarea cauzei, întrucât dispozitiile constitutionale nu au legătură cu textul legal criticat”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, modificată si completată prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, ordonantă aprobată prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.

Dispozitiile criticate au următorul cuprins:

- Art. 29: “(1) Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, în următoarele conditii:

a) dacă creanta izvorăste din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.

(2) Simplul refuz al unor plăti, în baza unor exceptii pe care debitorul le socoteste, cu bună-credintă, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventă.

(3) Camerele de comert si industrie teritoriale si asociatiile cooperatiste teritoriale, respectiv natională, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se află într-o situatie notorie de insolventă.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt: art. 41 alin. (1) si (2), devenit, după revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 44 alin. (1) si (2); art. 51, devenit art. 1 alin. (5); art. 72 alin. (1), devenit art. 73 alin. (1); art. 74 alin. (1) si (2), devenit art. 76 alin. (1) si (2). Este evident însă că din contextul memoriului depus la instantă rezultă că autorul exceptiei invocă cu privire la art. 44 alin. (2) numai teza întâi.

Textele constitutionale invocate au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 73 alin. (1): “Parlamentul adoptă legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.”;

- Art. 76 alin. (1) si (2): “(1) Legile organice si hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere.

(2) Legile ordinare si hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti din fiecare Cameră.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea încălcării dreptului de proprietate în situatia declansării procedurii falimentului, în conditiile în care, totusi, debitorul are un patrimoniu suficient, precum si pe faptul că procedura falimentului este reglementată prin textele unei legi ordinare, care modifică astfel, în opinia autorului exceptiei, o lege organică - Codul de procedură civilă - care reglementează materia executării silite.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Prin mai multe decizii Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. 29 sau ale art. 29 alin. 1 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare. (A se vedea, de exemplu: Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13 ianuarie 2003; Decizia nr. 60 din 11 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 2 aprilie 2003; Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 30 iulie 2003; Decizia nr. 284 din 3 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003.) Prin deciziile nr. 60/2003, nr. 245/2003 si nr. 284/2003 Curtea Constitutională a retinut că textul criticat, art. 29 alin. 1 din Legea nr. 64/1995, republicată, nu încalcă prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie [în prezent art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutia revizuită si republicată].

În considerentele Deciziei nr. 245/2003 s-a retinut că “scopul legii privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului este, potrivit art. 2 din Legea nr. 64/1995, republicată, instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului în încetare de plăti, fie prin reorganizarea întreprinderii si activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment. Astfel, dispozitiile legii au fost instituite si pentru protejarea intereselor debitorului, având în vedere faptul că acesta este supus unei singure urmăriri silite, iar nu câte uneia sau mai multor executări silite efectuate de către fiecare creditor”. Totodată, Curtea a retinut că “procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a îndeplinit obligatiile de plată de bunăvoie, iar dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, cu respectarea drepturilor creditorilor. În acest sens, dispozitiile art. 1718 din Codul civil stabilesc, cu valoare de principiu, că patrimoniul unei persoane reprezintă gajul general al creditorilor acesteia pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor sale”.

De asemenea, Curtea a retinut că, “în cazul în care creantele creditorilor au fost acoperite în totalitate, se va proceda la închiderea procedurii falimentului înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime”.

Curtea nu poate retine nici sustinerea autorului exceptiei că textul criticat ar fi neconstitutional, întrucât a fost modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, emisă în conditiile art. 114 alin. (1) din Constitutie [devenit art. 115 alin. (1) în redactarea Constitutiei revizuite si republicate], care nu putea abilita Guvernul decât pentru reglementarea în domenii care nu fac obiectul legii organice, deoarece întreaga lege în discutie, dar si Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 cuprind norme de procedură (în cazul dat o procedură specială). Or, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie [fost art. 125 alin. (3)], competenta instantelor si procedura de judecată sunt stabilite prin lege, ceea ce înseamnă lege ordinară, iar nu lege organică, întrucât în sistemul nostru constitutional domeniile pentru care se adoptă legi organice sunt prevăzute expres în Constitutie [a se vedea în acest sens art. 73 alin. (3) si, în special, lit. t) a acestui text].

În ceea ce priveste invocarea, de către autorul exceptiei, a încălcării dispozitiilor altor legi (Codul de procedură civilă si Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale), Curtea retine că aceasta, chiar dacă ar fi reală, nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci o problemă de coordonare legislativă, de resortul exclusiv al autoritătii legiuitoare.

Pe baza considerentelor expuse, Curtea constată că este neîntemeiată si sustinerea privind încălcarea dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, invocat, de asemenea, întrucât nu s-a constatat încălcarea celorlalte texte constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Petroconstruct” - S.A. Arad în Dosarul nr. 3.427/2003 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2003, si ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului:

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti;

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta;

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor sunt prezentate în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări de venituri aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală buget finante va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor sus-mentionate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 februarie 2004.

Nr. 118.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a