MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 340         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 151 din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

451. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

55. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si a Regulamentului privind ajutorul de stat regional

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 151

din 25 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Aneta Anton în Dosarul nr. 2.173/C/2003 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.173/C/2003, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Aneta Anton cu ocazia solutionării apelului declarat împotriva Sentintei civile nr. 2.618 din 25 aprilie 2003, pronuntată de Judecătoria Galati în Dosarul nr. 9.879/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1, 4, 11, 15, 20, 21, 24, 31, 53 si 125. De asemenea, consideră că sunt înfrânte si dispozitiile art. 6 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cele ale art. 1, 2, 3, 7, 9, 10 si 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. În acest sens, arată că, pentru justitiabilul care nu are posibilităti financiare să achite taxele judiciare de timbru, liberul acces la justitie, dreptul la un proces echitabil si nepărtinitor, principiul egalitătii, dreptul la apărare si dreptul la informare nu mai sunt garantate, fapt ce “situează statul mai presus de lege si de cetătean”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că “accesul liber la justitie nu trebuie să fie în toate cazurile gratuit”. Astfel, observă că art. 21 din Constitutie nu instituie nici o interdictie cu privire la taxele în justitie, “fiind legal si normal ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora”. În sprijinul acestor argumente este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale, amintind, printre altele, si Decizia nr. 422/2003 în care, pronuntându-se asupra constitutionalitătii art. 1 din Legea nr. 146/1997, Curtea a statuat că “reclamantul care a plătit taxele judiciare de timbru va suporta pierderea sumelor de bani plătite cu titlul acesta, numai atunci când instanta hotărăste că actiunea sa nu este întemeiată sau nu îndeplineste alte conditii prevăzute de lege pentru a fi admisă, altfel spus, atunci când reclamantul a pus în miscare în mod nejustificat serviciul public al justitiei. În cazul în care actiunea introdusă de reclamant a fost admisă, instanta de judecată îl obligă pe pârât la plata cheltuielilor de judecată, în acestea cuprinzându-se si taxele judiciare de timbru”. În final, arată că plata de taxe si impozite nu reprezintă un drept, ci o obligatie constitutională a cetătenilor, prevăzută de dispozitiile constitutionale, iar legiuitorul este suveran în a acorda scutiri de la plata taxelor de timbru în considerarea unor situatii determinate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului apreciază că sustinerile autorului exceptiei referitoare la neconstitutionalitatea art. 1 din Legea nr. 146/1997 nu sunt întemeiate. Astfel, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor legale criticate fată de dispozitiile art. 21 din Constitutia republicată, retine că în jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a statuat, în mod constant, că liberul acees la justitie nu presupune si gratuitatea acestuia. Legea fundamentală nu interzice stabilirea taxelor judiciare de timbru, “fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătii judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie”. De asemenea, retine că regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Taxa judiciară de timbru apare astfel ca o modalitate de acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implică serviciul public al justitiei, contribuabilul având posibilitatea, în virtutea legii, de a recupera contributia sa de la partea care cade în pretentii. În acest sens invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 7/1993, Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994, Decizia nr. 18/1997 si Decizia nr. 198/1999.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse de autorul exceptiei, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare. Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

- Art. 1: “Actiunile si cererile introduse la instantele judecătoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, si se taxează în mod diferentiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile prevăzute de lege”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1, 4, 11, 15, 20, 21, 24, 31, 53 si 125, dispozitii care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei, au dobândit următoarea redactare si numerotare:

- Art. 1 alin. (1), (2) si (3): “(1) România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 4: “(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român si solidaritatea cetătenilor săi.

(2) România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.”;

- Art. 11 alin. (1) si (2): “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 31: “(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice si private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică.”;

- Art. 56: “(1) Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.”;

- Art. 126 alin. (1), (2) si (5): “(1) Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

.........................................................................................

(5) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.”

Autorul exceptiei invocă, de asemenea, si încălcarea prevederilor art. 6 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi ce au următorul continut:

- Art. 6: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării si să obtină citarea si audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu întelege sau nu vorbeste limba folosită la audiere.”;

- Art. 14: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

Autorul sustine, de asemenea, că dispozitiile legale criticate contravin si următoarelor prevederi din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

- Art. 1: “Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiintă si trebuie să se comporte unele fată de altele în spiritul fraternitătii.”;

- Art. 2: “1. Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertătile proclamate în prezenta declaratie, fără nici un fel de deosebire, ca de pildă deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine natională sau socială, avere, nastere sau orice alte împrejurări.

2. Pe lângă aceasta, nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic, juridic sau international al tării sau al teritoriului de care apartine o persoană, fie această tară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei limitări oarecare a suveranitătii.”;

- Art. 3: “Orice fiintă umană are dreptul la viată, la libertate si la securitatea persoanei sale.”;

- Art. 7: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără nici o deosebire la o protectie egală a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”;

- Art. 9: “Nimeni nu trebuie să fie arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar.”;

- Art. 10: “Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptată împotriva sa.”;

- Art. 30: “Nici o dispozitie a prezentei declaratii nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană, dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârsi vreun act îndreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertăti enuntate în prezenta declaratie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a dezbătut în numeroase rânduri problema constitutionalitătii unor prevederi legale prin care s-au instituit taxe de timbru pentru introducerea unor cereri în justitie, prevederi între care se numără si art. 1 din Legea nr. 146/1997. În acest sens pot fi amintite Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 198 din 23 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2000, si Decizia nr. 422 din 13 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003. În toate aceste cazuri, Curtea a statuat, în mod constant, că accesul liber la justitie nu înseamnă că acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit.

Astfel, s-a retinut că art. 21 din Constitutie nu instituie nici o interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind legal si normal ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora.

Pe de altă parte, s-a arătat că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor de judecată stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii.

Curtea observă, de asemenea, că Legea nr. 146/1997, cu modificările ulterioare, consacră, prin dispozitiile art. 21, posibilitatea Ministerului Finantelor Publice de a acorda scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea consideră că nu poate fi retinută critica autorului exceptiei referitoare la încălcarea principiului constitutional al liberului acces la justitie si a dreptului la apărare.

De asemenea, Curtea constată că prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalitătii în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferentiere între contribuabili.

În ceea ce priveste problema constitutionalitătii art. 1 din Legea nr. 146/1997, cu modificările ulterioare, în raport cu art. 56 din Constitutia republicată, Curtea retine că textul de lege criticat nu numai că nu contravine acestor prevederi constitutionale, dar reprezintă o aplicare a literei si spiritului acestora. Astfel, Curtea observă că, potrivit art. 56 alin. (1) din Constitutia republicată, care consacră obligatia cetătenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice, regula este aceea că pentru anumite activităti desfăsurate de institutiile publice, inclusiv pentru solutionarea contestatiilor la impuneri si taxe, se datorează taxe de timbru, cu exceptia persoanelor care beneficiază de scutire, aceste taxe având rolul de contributie la cheltuielile publice.

În legătură cu invocarea principiilor si normelor constitutionale prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) si (3), art. 4, 15, 31 si art. 126 alin. (1), (2) si (5), Curtea constată că aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei de fată, neavând incidentă cu obiectul acesteia.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica ce priveste încălcarea art. 11 si 20 din Constitutia republicată, prin raportare la prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale

Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, deoarece aceste acte internationale nu contin prevederi care să consacre gratuitatea actului de justitie.

De altfel, în jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justitie este aceea că nu este un drept absolut. (Ashingdane contra Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere, prin însăsi natura sa, o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări atât timp cât nu este atinsă însăsi substanta sa.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Aneta Anton în Dosarul nr. 2.173/C/2003 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează regulile obligatorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.

Art. 2. - (1) În stabilirea decesului unei persoane, definitorie este încetarea ireversibilă a activitătii cerebrale sau a activitătii cardiace, stabilită prin mijloace medicale.

(2) Protocolul de declarare a mortii cerebrale, aprobat de Comisia de transplant de tesuturi si organe umane a Ministerului Sănătătii, este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Pentru confirmarea medicală a mortii cerebrale, în cazul adultului trebuie efectuate două examinări la interval de cel putin 6 ore, iar pentru copilul cu vârsta sub 7 ani, două examinări la interval de cel putin 12 ore.

Art. 3. - (1) Manipularea cadavrelor în cadrul spitalelor se face după cum urmează:

a) decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data si ora decesului în foaia de observatie cu semnătură si parafă; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, mentionând data completării acesteia, semnează si parafează. În cazul declarării mortii cerebrale, confirmarea medicală a acesteia de către medicul curant se face cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2);

b) după constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore în sectia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată;

c) anuntarea apartinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat;

d) după două ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă de către brancardierii sectiei unde a decedat bolnavul si este depus în frigiderul mortuar/camera frigorifică;

e) decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte pretioase, precum: inele, cercei etc., învelit într-un cearsaf sau introdus într-un sac de plastic opac; se va mentiona în scris, pe biletul de însotire a decedatului, prezenta de proteze dentare fixe din aur;

f) decedatului i se va aplica, de preferintă pe antebrat, o brătară de identificare cu: numele si prenumele, vârsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, numărul foii de observatie;

g) în cazul donatorilor de organe si tesuturi este obligatorie respectarea normelor pentru procedurile de prelevare, aprobate potrivit Legii nr. 104/2003.

(2) Decedatul este transportat către serviciul de anatomie patologică împreună cu următoarele acte:

a) biletul de însotire a decedatului către serviciul de anatomie patologică, prevăzut în anexa nr. 2;

b) foaia de observatie cu evolutia completată la zi, inclusiv constatarea decesului si epicriza de deces, cu semnătură, parafă si data efectuării;

c) buletinul de identitate/cartea de identitate/pasaportul decedatului;

d) actele care însotesc decedatul se transmit către medicul anatomopatolog prin intermediul unui cadru medical din cadrul sectiei unde a decedat bolnavul; foaia de observatie si actul de identitate ale decedatului se aduc în serviciul de anatomie patologică cel mai târziu până la ora 9,00 a zilei următoare survenirii decesului.

(3) Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a decedatilor, care include: numele si prenumele, vârsta, ultimul domiciliu, data nasterii, codul numeric personal, data si ora decesului, sectia unde a fost internat pacientul, numărul foii de observatie, diagnosticul de deces, numele medicului curant.

(4) Următoarele acte/manevre medicale post-mortem se efectuează numai după împlinirea a 24 de ore de la deces:

a) autopsia;

b) certificatul medical constatator de deces;

c) îmbălsămarea.

Art. 4. - Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine, serviciile de anatomie patologică vor efectua tehnicile histopatologice uzuale si, dacă au dotarea necesară, vor executa si alte explorări specifice pe produsele biologice trimise: histochimie, histoenzimologie, imunofluorescentă, imunohistochimie, microscopie electronică, citogenetică, tehnici de biologie moleculară.

Art. 5. - (1) Serviciile de anatomie patologică, în aplicarea prezentelor norme, au următoarele atributii:

a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, după caz, asupra produselor biologice recoltate, si anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare si altele asemenea;

b) efectuarea de autopsii tuturor pacientilor decedati în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, si, unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului, precum si deceselor materne care nu sunt cazuri medico-legale;

c) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea si cosmetizarea cadavrelor.

(2) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de anatomie patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienti în cursul interventiilor chirurgicale si a materialului bioptic, împreună cu fisa de însotire a materialului bioptic prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 6. - Regimul produselor biologice examinate în serviciul de anatomie patologică este următorul:

a) fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum si frotiurile citologice se păstrează în histoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel putin 10 ani pentru lame si de cel putin 30 de ani pentru blocurile de parafină;

b) medicul anatomopatolog este obligat ca, la cererea pacientului/apartinătorilor acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină si/sau lamele histopatologice în vederea unui consult, cu conditia asumării responsabilitătii returnării lor de către persoana care le solicită în scris si cu mentionarea datelor de identitate ale acesteia;

c) pacientului, apartinătorilor acestuia sau reprezentantului legal, după caz, i se solicită exprimarea acordului, în scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pentru: distrugerea tesuturilor care rămân după orientarea macroscopică a pieselor chirurgicale, biopsiilor sau fragmentelor recoltate la autopsie, numai după definitivarea diagnosticului histopatologic; folosirea unor fragmente tisulare/organe în scop didactic sau ca piese de muzeu, fără însă ca această situatie să prejudicieze diagnosticul histopatologic; folosirea produselor biologice recoltate în studii medicale; folosirea în scop didactic/stiintific a imaginilor fotografice ale tesuturilor sau organelor recoltate/ examinate;

d) nou-născutii decedati, mort-născutii si avortonii vor fi adusi în serviciul de anatomie patologică însotiti de un bilet privind acordul de incinerare, prevăzut în anexa nr. 5, semnat de către părinte, apartinător sau de reprezentantul legal;

e) dacă pacientul, apartinătorul acestuia sau, după caz, reprezentantul legal îsi exprimă dezacordul pentru distrugerea tesuturilor care rămân după orientarea macroscopică, pacientul, apartinătorul acestuia sau reprezentantul legal, după caz, îsi asumă în scris obligatia să distrugă tesuturile, prin incinerare sau înhumare, pentru a nu aduce prejudicii sănătătii publice si să aducă dovada efectuării acesteia.

Art. 7. - Produsele biologice examinate în compartimentul de histopatologie pot avea următoarea provenientă:

a) piese operatorii;

b) material bioptic: biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, ganglionare, punctie medulară si altele asemenea;

c) fragmente tisulare recoltate la autopsie;

d) material destinat examenului citologic.

Art. 8. - Modalitatea de aducere a produselor biologice în serviciul de anatomie patologică este următoarea:

a) produsele biologice vor fi însotite de un bilet de trimitere care trebuie să cuprindă: numele si prenumele pacientului; sexul; vârsta; codul numeric personal; numărul foii de observatie; date clinice si tratamente aplicate anterior; datele examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate, în cazul pieselor chirurgicale; rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare; diagnosticul prezumtiv; data operatiei sau efectuării biopsiei; semnătura si parafa medicului care trimite aceste produse;

b) produsele biologice vor fi înregistrate în registrul de biopsii, cu următoarele rubrici: numărul de ordine, numele si prenumele pacientului, codul numeric personal, sexul, vârsta, piesa trimisă, numărul foii de observatie, diagnosticul clinic, sectia care trimite piesa, numele operatorului, data primirii piesei;

c) piesele operatorii se trimit în totalitate; nu sunt admise împărtirea piesei si trimiterea de tesut în mai multe servicii de anatomie patologică simultan; piesa se poate trimite proaspătă (nefixată) în maximum două ore de la operatie sau în formol tamponat 10% după acest interval, într-un container care trebuie să contină un volum de formol de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi inscriptionat cu numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei, numele operatorului; piesa chirurgicală va fi trimisă nesectionată, deschiderea ei făcându-se de către medicul anatomopatolog; când acesta consideră necesar, poate solicita prezenta medicului operator la orientarea macroscopică; medicul anatomopatolog consemnează numărul, dimensiunile, aspectul pe suprafată, aspectul pe sectiune al pieselor operatorii, date care vor fi incluse în buletinul histopatologic la rubrica examenului macroscopic al piesei; se reperează zonele interesante din punct de vedere al diagnosticului, se recoltează si se prelucrează corespunzător; piesele operatorii restante după recoltarea fragmentelor pentru examinarea histopatologică se vor tine minimum 3 luni după elaborarea diagnosticului anatomopatologic în containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numărul de înregistrare din registrul de biopsii, după care vor fi distruse; lamele histopatologice rezultate se vor păstra o perioadă de minimum 10 ani, iar blocurile de parafină rezultate se vor păstra o perioadă de minimum 30 de ani;

d) biopsiile se trimit în formol tamponat 10%; containerul trebuie inscriptionat cu datele de identitate ale pacientului si sectia care trimite; se consemnează numărul, dimensiunile si aspectul macroscopic, după caz; se prelucrează corespunzător standardelor histopatologice; lamele histopatologice rezultate se vor păstra o perioadă de minimum 10 ani, iar blocurile rezultate se vor păstra o perioadă de minimum 30 de ani.

Art. 9. - Tipurile de diagnostic histopatologic sunt următoarele:

a) diagnostic histopatologic la parafină;

b) diagnostic histopatologic la gheată/examen extemporaneu.

Art. 10. - (1) Elaborarea diagnosticului histopatologic se face de către medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de anatomie patologică de care dispune: obligatoriu coloratie uzuală - hematoxilină eozină - si, după caz, coloratii speciale, în maximum 30 de zile lucrătoare din momentul primirii pieselor, cel putin ca diagnostic de etapă.

(2) Dacă medicul anatomopatolog consideră că, pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului, sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologică care nu sunt disponibile în serviciul respectiv, precum: imunohistochimie, biologie moleculară, imunofluorescentă sau microscopie electronică, va consemna acest lucru în buletinul histopatologic pe care îl eliberează.

Art. 11. - (1) Examenele extemporanee se efectuează la cererea clinicianului, fiind recomandabil să fie anuntate cu 24 de ore înainte de interventia chirurgicală.

(2) Medicul anatomopatolog are dreptul să refuze examenul extemporaneu în oricare dintre următoarele situatii:

a) tesutul trimis este impropriu, din punct de vedere tehnic, examenului histopatologic la gheată, de exemplu: os/zone calcificate, debriuri necrotice etc.;

b) piesa trimisă sau leziunea este foarte mică, existând riscul prejudicierii diagnosticului la parafină;

c) în circumstante speciale, care se apreciază de medicul anatomopatolog după sectionarea la gheată, de exemplu: noduli tiroidieni, ganglion limfatic suspect de malignitate limfoidă.

(3) Rezultatul histopatologic al examenului extemporaneu este comunicat sectiei; acesta poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignitătii si este utilizat numai pentru luarea deciziei terapeutice intraoperatorii; orice altă decizie terapeutică se ia doar pe baza diagnosticului definitiv la parafină.

(4) Este obligatorie prelucrarea la parafină a fragmentului tisular examinat la examenul extemporaneu.

Art. 12. - (1) Buletinul histopatologic este elaborat numai de medicul anatomopatolog; acesta cuprinde diagnosticul histopatologic si va avea obligatoriu următoarele puncte: numărul de ordine din registrul de biopsii si data înregistrării, datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopică a piesei, descrierea microscopică a piesei, concluzia diagnostică, semnătura si parafa medicului anatomopatolog.

(2) Se eliberează buletin histopatologic separat pentru examenul extemporaneu, rezultatul acestuia fiind inclus si în buletinul histopatologic elaborat după examinarea la parafină.

(3) Originalul buletinului histopatologic se păstrează în arhiva serviciului de anatomie patologică împreună cu biletul de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.

(4) Copii ale buletinului histopatologic se eliberează în două exemplare: un exemplar este destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic, celălalt exemplar este înmânat pacientului. Buletinul histopatologic poate fi eliberat unui apartinător legal, pe bază de procură, conform dreptului la confidentialitatea informatiilor.

(5) Exemplarul destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic se atasează de către acesta în mod obligatoriu la foaia de observatie a pacientului.

Art. 13. - Metodologia examinării histopatologice în consult este următoarea:

a) lamele/blocurile în consult vor fi înregistrate în registrul de biopsii cu mentiunea de lame/blocuri în consult, cu acordarea unui număr de înregistrare din serviciul propriu;

b) diagnosticul histopatologic va îndeplini aceleasi conditii ca cel elaborat pentru piesele prelucrate în serviciul propriu.

Art. 14. - Produsele biologice examinate în compartimentul de citologie pot avea următoarea provenientă:

a) lichide biologice;

b) material aspirat cu ac fin;

c) frotiuri exfoliative;

d) amprente.

Art. 15. - Produsele biologice citologice vor fi însotite de un bilet de trimitere care trebuie să cuprindă următoarele:

a) datele de identitate ale pacientului;

b) informatii medicale privind afectiunile pacientului;

c) precizarea zonei anatomice din care s-a recoltat produsul citologic;

d) tehnica de recoltare;

e) diagnosticul prezumtiv;

f) semnătura si parafa medicului care solicită examenul citopatologic.

Art. 16. - (1) Diagnosticul citopatologic se elaborează de medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de care dispune, obligatoriu coloratie Papanicolau pentru frotiurile cervico-vaginale si, facultativ, după caz, coloratii speciale.

(2) Dacă medicul anatomopatolog consideră că pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologică care nu sunt disponibile în serviciul respectiv, de exemplu: imunohistochimie, biologie moleculară, imunofluorescentă, va consemna acest lucru în buletinul citopatologic pe care îl eliberează.

Art. 17. - (1) Buletinul citopatologic cuprinde diagnosticul citopatologic si este elaborat numai de către medicul anatomopatolog.

(2) Originalul buletinului citopatologic se păstrează în arhiva serviciului de anatomie patologică împreună cu biletul de trimitere a produsului biologic, minimum 30 de ani.

(3) Copia buletinului citopatologic se eliberează medicului care a solicitat examenul citopatologic si/sau pacientului ori apartinătorilor acestuia, cu procură din partea pacientului, după caz.

(4) Copia buletinului citopatologic se atasează în mod obligatoriu la foaia de observatie a pacientului.

Art. 18. - (1) Autopsia se efectuează de medicul anatomopatolog după studierea foii de observatie a decedatului.

(2) La autopsie asistă obligatoriu medicul sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul, medicul curant sau un medic desemnat de medicul sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul.

(3) La autopsie pot asista, în functie de circumstantă, alti medici, studenti la medicină sau elevi la scoli sanitare, dar numai cu acordul medicului sef de sectie al serviciului de anatomie patologică.

Art. 19. - (1) Tehnica de autopsie anatomopatologică poate cuprinde autopsii generale sau partiale.

(2) Autopsia se efectuează cu instrumentarul special din trusa de necropsie: bisturie, cutite de amputatie, ferăstrău electric, pense anatomice si Pean, depărtătoare, sonde, foarfece etc.; nu este permisă folosirea în cursul necropsiei a instrumentarului utilizat pentru orientarea pieselor în compartimentul de histopatologie.

(3) Persoanele care efectuează autopsia vor purta echipament de protectie: halat, sort de cauciuc, mască, ochelari, mănusi lungi.

(4) În cursul autopsiei se recoltează fragmente din organele examinate pentru diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu.

Art. 20. - (1) Rezultatul autopsiei anatomopatologice va cuprinde stabilirea tanatogenezei.

(2) Certificatul medical constatator de deces se completează după cum urmează:

a) de către medicul anatomopatolog, în cazul în care se efectuează autopsia;

b) în cazul în care nu se efectuează autopsia si decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul medical constatator de deces se eliberează de către medicul curant care a îngrijit bolnavul înaintea decesului;

c) diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observatie, pe biletul de însotire a decedatului si în registrul de înregistrare a decedatilor.

Art. 21. - (1) Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completează în foaia de observatie si în registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologică.

(2) Medicul anatomopatolog le explică apartinătorilor leziunile găsite, mecanismul mortii, cu precizarea că rezultatul definitiv este stabilit numai după examenul microscopic.

(3) Medicul anatomopatolog redactează protocolul de autopsie în maximum 48 de ore de la efectuarea autopsiei, conform standardelor în vigoare ale specialitătii, si îl trece în registrul de protocoale de autopsie al serviciului de anatomie patologică.

(4) Examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei se efectuează în maximum două luni de la data acesteia si se stabileste diagnosticul final postnecroptic care:

a) se anexează protocolului de autopsie în registrul de protocoale de autopsie;

b) se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligatia de a-l anexa în foaia de observatie a pacientului;

c) se comunică în scris apartinătorilor decedatului, dacă apartinătorii solicită în scris directiei spitalului eliberarea acestuia.

(5) Gradul concordantei anatomoclinice se stabileste după cum urmează:

a) neconcordanta anatomoclinică se comunică medicului curant si medicului sef de sectie al sectiei unde a decedat bolnavul;

b) serviciul de anatomie patologică comunică trimestrial directiei spitalului, care are obligatia de a comunica în scris casei de asigurări de sănătate situatia cazurilor finalizate sub următoarele rubrici: numărul de cazuri autopsiate, numărul de cazuri scutite de autopsie, numărul de cazuri cu diagnostic concordant, numărul de cazuri cu diagnostic discordant partial si numărul de cazuri de discordantă majoră între diagnosticul final si diagnosticul la deces stabilit în sectie.

(6) În cadrul spitalelor clinice universitare se vor organiza sedinte de confruntări anatomoclinice, prin colaborarea dintre sectiile clinice si cele de anatomie patologică.

(7) Actele compartimentului de prosectură se păstrează după cum urmează:

a) registrul de înregistrare a decedatilor - permanent;

b) biletul de însotire a cadavrului, la care se atasează cererea de scutire de autopsie si copia de pe actul de identitate al solicitatorului, după caz - minimum 30 de ani;

c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani.

Art. 22. - (1) Serviciul de anatomie patologică este încadrat cu personal medical conform normativelor de personal din unitătile sanitare.

(2) Serviciul de anatomie patologică trebuie încadrat cel putin cu:

a) 2 medici anatomopatologi, cel putin unul dintre ei medic specialist, încadrat ca medic sau cercetător stiintific;

b) 2 asistenti de anatomie patologică;

c) 2 autopsieri;

d) 2 băiesi/îngrijitoare.

(3) În cadrul serviciului de anatomie patologică pot activa medici anatomopatologi, biologi, chimisti, asistenti de anatomie patologică, registratori medicali, laboranti, autopsieri, îngrijitoare, băiesi.

(4) Datorită specificului activitătii, riscului de contaminare si implicatiilor medico-legale ale activitătii, nu este permisă rotarea personalului care lucrează în cadrul serviciului de anatomie patologică cu personal din cadrul restului sectiilor spitalului.

(5) Asistentii medicali trebuie să fie în mod obligatoriu absolventi ai unei institutii de învătământ medical, pregătiti în specialitatea asistent medical de laborator.

(6) Seful serviciului de anatomie patologică este în mod obligatoriu medic anatomopatolog, cel putin specialist, încadrat ca medic sau cercetător stiintific.

(7) Pentru perioada concediului de odihnă sau, după caz, a sărbătorilor legale, seful serviciului de anatomie patologică va delega în scris un alt medic anatomopatolog din serviciu, care va prelua atributiile sefului de sectie.

Art. 23. - Efectuarea autopsiei anatomopatologice se face cu respectarea următoarelor conditii:

a) autopsia este obligatorie pentru toate situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);

b) la cerere si contra cost se pot efectua autopsii ale unor persoane decedate la domiciliu, dacă acestea nu constituie cazuri medico-legale;

c) dacă în cursul autopsiei medicul anatomopatolog constată leziuni cu implicatii medico-legale, opreste autopsia si anuntă organul judiciar competent, potrivit legii;

d) decizia autopsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul sef de serviciu de anatomie patologică, care răspunde pentru ea; cazurile ce necesită o autopsie medico-legală sunt precizate prin lege.

Art. 24. - În situatia în care decesul survine în ambulantă sau în camera de gardă a spitalului, se va întocmi foaia de examinare pentru decedatul respectiv si va fi anuntat Serviciul de interventie la evenimente din cadrul Politiei, care va proceda conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 25. - În cazul decesului copilului cu vârsta sub 1 an la domiciliu, se va proceda după cum urmează:

a) constatarea decesului se face de către medicul de familie/medicul ambulantei;

b) medicul care a constatat decesul anuntă Serviciul de interventie la evenimente din cadrul Politiei, care va proceda conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 26. - În situatia în care apartinătorii/reprezentantii legali solicită scutirea de autopsie si sunt întrunite conditiile legale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează:

a) apartinătorii/reprezentantii legali vor completa formularul privind scutirea de autopsie, prevăzut în anexa nr. 6;

b) solicitarea scutirii de autopsie se va face în cel mai scurt timp de la anuntarea decesului, de preferintă în primele 24 de ore;

c) scutirea de autopsie, la care se atasează o copie de pe actul de identitate al apartinătorului/reprezentantului legal, va fi aprobată de medicul curant, seful de sectie unde a decedat bolnavul, seful serviciului de anatomie patologică si directorul spitalului si va fi păstrată împreună cu biletul de însotire a decedatului;

d) se poate acorda scutire de autopsie, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau asupra diagnosticului de deces, precum si în cazul decesului survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afectiuni cronice terminale.

Art. 27. - În situatia în care nu este posibilă contactarea apartinătorilor decedatului si nu se întrunesc conditiile legale pentru prelevarea de organe si tesuturi, se va proceda după cum urmează:

a) după 3 zile de la deces va fi anuntată, în scris, Politia de către sectia spitalului unde a decedat bolnavul;

b) dacă, într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului, nu se prezintă apartinătorii, decedatul va fi considerat caz social;

c) în situatia în care între spital si institutiile de învătământ medical superior uman există norme comune semnate de ambele institutii, dacă nu există probleme referitoare la diagnosticul si tratamentul aplicat si dacă pacientul nu a suferit de boli infectocontagioase, de exemplu: tuberculoză, SIDA etc., cadavrul poate fi preluat de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al catedrei de anatomie din institutia de învătământ medical superior;

d) pentru cadavrele nerevendicate si nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie din institutiile de învătământ medical superior, se va efectua autopsia si va fi anuntată în scris primăria din raza teritorială a spitalului.

Art. 28. - (1) Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate în serviciul de anatomie patologică sunt suportate prin contractul încheiat de spital cu casa de asigurări de sănătate.

(2) În conditiile în care spitalul nu are serviciu propriu de anatomie patologică, se va încheia un contract cu un spital care are serviciu de anatomie patologică, cheltuielile aferente serviciilor medicale de anatomie patologică fiind suportate din bugetul spitalului care solicită examenele histopatologice.

(3) Cheltuielile aferente serviciilor medicale de anatomie patologică se suportă direct de către pacient, în conditiile în care:

a) recoltarea produselor biologice de examinat se face într-un cabinet sau spital privat;

b) pacientul doreste ca examenul histopatologic să fie efectuat în alt serviciu de anatomie patologică decât cel care deserveste unitatea medicală în care s-a făcut recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie să solicite în scris efectuarea examenului histopatologic în altă unitate, precizând care este această unitate si asumându-si responsabilitatea pentru remiterea buletinului histopatologic medicului operator/recoltator; medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei într-un container etans, care să îndeplinească toate cerintele trimiterii unei piese operatorii la mai mult de două ore de la recoltare, într-un volum de formol tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi inscriptionat cu numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei, numele operatorului;

c) pacientul solicită un consult histopatologic;

d) pacientul este internat în spital, în regim cu plată.

Art. 29. - (1) Spitalul va organiza contabilitatea costurilor pentru sectia de terapie intensivă, în vederea stabilirii cheltuielilor specifice serviciilor medicale aferente mentinerii în conditii fiziologice a cadavrului, din momentul declarării mortii cerebrale. Aceste deconturi vor include si cheltuielile efectuate pentru diagnosticarea mortii cerebrale.

Ora decesului este considerată ora la care s-a efectuat a doua diagnosticare a mortii cerebrale.

(2) Plata coordonatorului de transplant se va face, cu timp partial de muncă, în cadrul Programului national de transplant de organe si tesuturi, din fondurile alocate pentru cheltuieli de personal.

(3) Plătile către spitale se vor face în termen de 30 de zile din momentul facturării de către spital a serviciilor medicale respective.

Art. 30. - (1) Solicitarea acceptării prealabile, exprimată în scris în timpul vietii pentru prelevarea de tesuturi si organe în vederea transplantului, se va efectua în momentul introducerii cărtii de donator.

(2) Acordul scris privind prelevarea de organe si tesuturi se obtine după declararea mortii cerebrale si este explicit în privinta organelor si tesuturilor ce urmează a fi prelevate.

(3) Prin persoane nerevendicate se întelege acei pacienti nerevendicati legal de nici un apartinător de gradul I, de sot/sotie sau reprezentant legal, după caz, pe toată durata spitalizării, până la declararea legală a decesului si ale căror servicii funerare intră în grija statului. De asemenea, în această categorie intră si persoanele fără apartinători aflate în unitătile de îngrijire socială, cum sunt: cămine de bătrâni, cămine-spital etc.

(4) Prelevarea de organe si/sau tesuturi de la cadavrele aflate în situatia mentionată la alin. (3) se face cu acordul scris al sefului de sectie sau al directorului institutiei, al unui reprezentant al Comisiei de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sănătătii si, după caz, al unui medic legist.

Art. 31. - Comisia de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sănătătii va fi înstiintată asupra prelevării de organe si/sau tesuturi de la cadavru, efectuată în scopul transplantului.

Art. 32. - Prelevarea de organe si tesuturi se face numai după testarea clinică si biologică, în conformitate cu criteriile evidentiate în Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, cu modificările ulterioare. Responsabilitatea privind calitatea acestor organe si tesuturi revine Comisiei de transplant de tesuturi si organe a Ministerului Sănătătii.

Art. 33. - Ministerul Sănătătii va înfiinta si va gestiona Registrul national de transplant.

Art. 34. - Orice prelevare de la cadavru, în cazul decesului care face obiectul unei anchete medico-legale, se va efectua numai cu aprobarea scrisă a medicului legist.

Art. 35. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

PROTOCOL

de declarare a mortii cerebrale

 

Numele donatorului .................................................................................., vârsta ......................, FO nr. ....................., cauza mortii cerebrale ..........................................................................,

Debutul comei: data ..................... ora ...............

Criterii de diagnosticare a mortii cerebrale:

 

 

Evaluare

I

II

Examen neurologic

Ziua

 

Ora

 

 

1. Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumină puternică)

2. Reflex cornean

3. Reflex de vomă

4. Reflex de tuse

5. Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul unghial, santul nazo-genian si zona supraciliară)

6. Reflex oculo-cefalic (deviatie conjugată a privirii la miscarea bruscă a capului în plan orizontal si vertical)

7. Reflex oculo-vestibular (deviatia conjugată a privirii când se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml apă la 4şC. Trebuie să se sigure în prealabil de integritatea timpanului).

8. Evaluarea respiratiei spontane:

- prezenta miscărilor respiratorii spontane

- testul de apnee:

 

 

 

PaCO2

pH

PaO2

1. se preoxigenează pacientul timp de 10 min. cu oxigen 100%

0’

I

 

 

2. se realizează gazometria: PaCO2 bazal trebuie să fie 36-40 mmHg

5’

I

 

 

II

 

 

3. se deconectează pacientul de la ventilator timp II de 10 min. Se mentine sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală

10’

I

 

 

II

 

 

4. se realizează din nou gazometria: PaCO2 trebuie să fie minimum 60 mmHg la sfârsitul perioadei de deconectare

15’

I

 

 

 

 

II

 

 

 

- prezenta miscărilor respiratorii spontane

Electroencefalograma:

A = Medic primar ATI B = Medic primar neurolog, neurochirurg sau ATI

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Unitatea .............................

Clinica/Sectia .....................

 

Către

Departamentul/Sectia de anatomie patologică

 

Vă trimitem decedatul/decedata ........................................................., în vârstă de .......... ani, cu ultimul domiciliu în orasul ..........................., str. .......................... nr. ......., judetul ....................., data nasterii ........................, CNP …........................., internat în clinica/sectia ....................., FO nr. ....................., care a decedat la data de ....................., ora .........., cu diagnosticul

...............................................................................................................................................................

 

Data

......................

Medic,

...............…….........

(semnătura si parafa)

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Localitatea ............................

Unitatea sanitară .................

Data primirii .................

Adus de .......................

Primit de ......................

 

FISA DE ÎNSOTIRE A MATERIALULUI BIOPTIC

 

Către

Departamentul/Sectia de anatomie patologică

 

Clinica/Sectia ................................................. trimite material bioptic/citologic de la bolnavul ........................................., sex M/F, vârsta ......., CNP ..............., FO nr. ........................

Diagnosticul clinic .......................................................................................................................            .................................................................................................................................................

Piesa trimisă ...............................................................................................................................

Examenul cerut extemporaneu/histopatologic la parafină/citologic

Date anatomoclinice în legătură cu examenul histopatologic cerut (date clinice, terapie anterioară examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Fixare prealabilă în ................. (dacă este cazul)

Data recoltării (operatiei) ................

 

Medic,

.............................

(semnătura si parafa)

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Domnule director,

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................, domiciliat/domiciliată în orasul ......................, str. .................................... nr. .............., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. .........., judetul ..................................., telefon ......................., posesor al actului de identitate seria ........ nr. ............., eliberat la data de .............................., de către .................., declar că sunt/nu sunt de acord cu următoarele:

1. distrugerea tesuturilor care rămân după orientarea macroscopică a pieselor chirurgicale/biopsiilor (după definitivarea diagnosticului histopatologic)

DA (semnătura) ...........................

NU si în acest caz mă oblig să distrug tesuturile rămase prin incinerare la crematoriul uman pentru a nu aduce prejudicii sănătătii publice; în plus, mă oblig să aduc o adeverintă scrisă de la crematoriul uman în acest sens

(semnătura) ................................

2. folosirea unor fragmente tisulare/organe în scop didactic (piese de muzeu), cu conditia ca această situatie să nu prejudicieze diagnosticul histopatologic si să se păstreze secretul identitătii mele

DA (semnătura) ........................... NU (semnătura) ...........................

3. folosirea în studii medicale a produselor biologice care îmi sunt recoltate

DA (semnătura) ........................... NU (semnătura) ...........................

4. folosirea în scop didactic/stiintific a imaginilor fotografice ale tesuturilor sau organelor recoltate/examinate, cu conditia păstrării secretului identitătii mele

DA (semnătura) ........................... NU (semnătura) ...........................

Data .........................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Domnule director,

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................, domiciliat/domiciliată în ........................., str. ..................................... nr. ..........., bl. ............, sc. .........., et. ......, ap. ..............., judetul ............., telefon ........................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......, eliberat la data de ..............................., de către ..........................., în calitate de ......................... al copilului meu decedat, născut la data de .........................., declar următoarele:

 

- sunt de acord cu incinerarea cu incinerarea copilului meu decedat

- nu sunt de acord copilului meu decedat si în acest caz mă oblig să aduc o copie de pe adeverinta de înhumare.

Semnătura

....................

Semnătura

....................

 

Data ...........

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Se aprobă. Director,

........................

Aviz sef sectie

Aviz serviciu prosectură

 

Domnule director,

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................., domiciliat/domiciliată în orasul................................, str. ..................................... nr. ..........., bl. ..............., sc. ..........., et. ..........., ap. ......, judetul ........................, în calitate de ...................................... fată de decedatul/decedata ..........................., vă rog să binevoiti a aproba scutirea de autopsie.

Mentionez că nu am nici un fel de obiectii asupra tratamentului si diagnosticului stabilit în clinica/sectia ........................... a spitalului................................. . Îmi asum întreaga responsabilitate în fata familiei privind orice revendicări ulterioare.

 

Data

...................................

Semnătura

........................................................

 

Act de identitate seria .............. nr. ................,

eliberat de .................. la data de ....................

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si a Regulamentului privind ajutorul de stat regional

 

În baza:

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare,

si având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectele de Regulament privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si Regulament privind ajutorul de stat regional,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare următoarele regulamente: Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si Regulamentul privind ajutorul de stat regional, prevăzute în anexele nr. I si II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentele mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 55.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a