MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

64. - Lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică

 

165. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

355. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Se ratifică Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001.

(2) Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se vor formula următoarele declaratii:

a) În baza art. 24 paragraful 7 lit. a) din Conventie:

Autoritatea centrală desemnată să primească si să transmită cererile de extrădare sau de arestare provizorie este Ministerul Justitiei.

b) În baza art. 27 paragraful 2 lit. c) din Conventie:

Autoritătile centrale desemnate să primească si să transmită cererile de asistentă judiciară sunt:

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru cererile de asistentă judiciară formulate în faza de urmărire penală;

- Ministerul Justitiei, pentru cererile de asistentă judiciară formulate în faza de judecată sau de executare a pedepsei.

c) În baza art. 35 paragraful 1 din Conventie:

Punctul de contact desemnat să asigure cooperarea internatională imediată si permanentă în domeniul combaterii criminalitătii informatice este Serviciul de combatere a criminalitătii informatice din cadrul Sectiei de combatere a criminalitătii organizate si antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 martie 2004.

Nr. 64.

 

Seria Tratatelor Europene nr. 185

 

CONVENTIA CONSILIULUI EUROPEI

privind criminalitatea informatică*)

 

- Budapesta, 23 noiembrie 2001 –

 

PREAMBUL

 

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state semnatare ale prezentei conventii,

considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai strânse între membrii săi,

recunoscând importanta promovării cooperării cu celelalte state părti la prezenta conventie,

convinse de necesitatea de a urmări, cu prioritate, aplicarea unei politici penale comune, destinată să protejeze societatea împotriva criminalitătii informatice, în special prin adoptarea unei legislatii adecvate, precum si prin îmbunătătirea cooperării internationale,

constiente de profundele schimbări determinate de digitalizarea, convergenta si globalizarea continuă a retelelor de calculatoare,

preocupate de riscul că retelele de calculatoare si informatia electronică ar putea fi utilizate si pentru comiterea de infractiuni si că probele privind asemenea infractiuni ar putea fi stocate si transmise prin intermediul acestor retele,

recunoscând necesitatea cooperării între state si industria privată în lupta împotriva criminalitătii informatice, precum si nevoia de a proteja interesele legitime în utilizarea si dezvoltarea tehnologiilor informatiei,

considerând că lupta eficientă purtată împotriva criminalitătii informatice impune o cooperare internatională intensificată, rapidă si eficace în materie penală,

convinse că prezenta conventie este necesară pentru a preveni actele îndreptate împotriva confidentialitătii, integritătii si disponibilitătii sistemelor informatice, a retelelor si a datelor, precum si a utilizării frauduloase a  unor asemenea sisteme, retele si date, prin asigurarea incriminării unor asemenea conduite, asa cum sunt ele descrise în prezenta conventie, si prin adoptarea unor măsuri suficiente pentru a permite combaterea eficace a acestor infractiuni, menite să faciliteze descoperirea, investigarea si urmărirea penală a acestora atât la nivel national, cât si international, precum si prin prevederea unor dispozitii materiale necesare asigurării unei cooperări internationale rapide si sigure,

constiente de necesitatea garantării unui echilibru adecvat între interesele actiunii represive si respectarea drepturilor fundamentale ale omului, consacrate prin Conventia Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (1950), Pactul international privind drepturile civile si politice al Natiunilor Unite (1966), precum si prin alte tratate internationale aplicabile în materia drepturilor omului, care reafirmă dreptul fiecăruia la opinie, libertatea de expresie, precum si libertatea de a căuta, de a obtine si de a comunica informatii si idei de orice natură, fără a tine seama de frontiere, precum si drepturile privind respectarea intimitătii si a vietii private,

constiente, de asemenea, de dreptul la protectia datelor personale, conferit, de exemplu, prin Conventia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (1981),

luând în considerare Conventia Natiunilor Unite privind drepturile copilului (1989) si Conventia Organizatiei Internationale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor (1999),

tinând seama de conventiile în vigoare ale Consiliului Europei privind cooperarea în materie penală, precum si de celelalte tratate similare încheiate între statele membre ale Consiliului Europei si alte state si subliniind că prezenta conventie are ca scop completarea acestora, în vederea cresterii eficientei anchetelor si procedurilor penale având ca obiect infractiunile în legătură cu sistemele si datele informatice, precum si de a permite colectarea probelor electronice ale unei infractiuni,

salutând recentele initiative destinate să îmbunătătească întelegerea si cooperarea internatională în scopul combaterii criminalitătii în spatiul informatic, în special actiunile întreprinse de Natiunile Unite, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, Uniunea Europeană si de Grupul celor 8,

reamintind recomandările Comitetului Ministrilor nr. R (85) 10 privind aplicarea în practică a Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, referitoare la comisiile rogatorii pentru supravegherea telecomunicatiilor, nr. R (88) 2 privind măsurile vizând combaterea pirateriei în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, nr. R (87) 15 vizând reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în sectorul politiei, nr. R (95) 4 privind protectia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicatii, cu referire specială la serviciile de telefonie si nr. R (89) 9 referitoare la criminalitatea în legătură cu utilizarea calculatorului, care indică structurilor legiuitoare nationale principiile directoare pentru definirea anumitor infractiuni, precum si nr. R (95) 13 privind problemele de procedură penală în legătură cu tehnologia informatiei,

tinând seama de Rezolutia nr. 1, adoptată de ministrii europeni de justitie cu ocazia celei de-a XXI-a conferinte a lor (Praga, 10-11 iunie 1997), care recomandă Comitetului Ministrilor să sprijine activitătile privind combaterea criminalitătii informatice, desfăsurate de Comitetul European pentru problemele criminalitătii, în scopul de a asigura apropierea între legislatiile penale nationale si de a permite utilizarea unor mijloace eficiente de investigare a infractiunilor informatice, precum si de Rezolutia nr. 3, adoptată la cea de-a XXIII-a Conferintă a ministrilor europeni de justitie (Londra, 8-9 iunie 2000), care încurajează părtile participante la negocieri să îsi continue eforturile pentru găsirea unor solutii care să permită unui număr cât mai mare de state să devină parte la conventie si recunoaste necesitatea de a dispune de un mecanism rapid si eficient de cooperare internatională care să tină seama de exigentele specifice luptei împotriva criminalitătii informatice,

tinând seama, de asemenea, de planul de actiune adoptat de sefii de stat si de guvern din Consiliul Europei cu ocazia celei de-a doua întâlniri a lor la nivel înalt (Strasbourg, 10-11 octombrie 1997), în scopul de a găsi răspunsuri comune, bazate pe normele si valorile Consiliului Europei, la dezvoltarea noilor tehnologii ale informatiei,

au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

CAPITOLUL I

Terminologie

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentei conventii:

a) expresia sistem informatic desemnează orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în legătură, care asigură ori dintre care unul sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată a datelor;

b) expresia date informatice desemnează orice reprezentare de fapte, informatii sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei functii de către un sistem informatic;

c) expresia furnizor de servicii desemnează:

(i) orice entitate publică sau privată care oferă utilizatorilor serviciilor sale posibilitatea de a comunica prin intermediul unui sistem informatic;

si

(ii) orice altă entitate care prelucrează sau stochează date informatice pentru acest serviciu de comunicatii sau pentru utilizatorii săi;

d) datele referitoare la trafic desemnează orice date având legătură cu o comunicare transmisă printr-un sistem informatic, produse de acest sistem în calitate de element al lantului de comunicare, indicând originea, destinatia, itinerarul, ora, data, mărimea, durata sau tipul de serviciu subiacent.

 

CAPITOLUL II

Măsuri care trebuie luate la nivel national

 

SECTIUNEA 1

Drept penal material

 

TITLUL 1

Infractiuni împotriva confidentialitătii, integritătii si disponibilitătii datelor si sistemelor informatice

 

ARTICOLUL 2

Accesarea ilegală

Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, accesarea intentionată si fără drept a ansamblului ori a unei părti a unui sistem informatic. O parte poate conditiona o astfel de incriminare de comiterea încălcării respective prin violarea măsurilor de securitate, cu intentia de a obtine date informatice ori cu altă intentie delictuală, sau de legătura dintre încălcarea respectivă si un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.

 

ARTICOLUL 3

Interceptarea ilegală

 

Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, interceptarea intentionată si fără drept, efectuată prin mijloace tehnice, a transmisiilor de date informatice care nu sunt publice, destinate, provenite sau aflate în interiorul unui sistem informatic, inclusiv a emisiilor electromagnetice provenind de la un sistem informatic care transportă asemenea date.

O parte poate conditiona o astfel de incriminare de comiterea încălcării respective cu intentie delictuală sau de legătura dintre încălcarea respectivă si un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.

 

ARTICOLUL 4

Afectarea integritătii datelor

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri considerate necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, fapta comisă intentionat si fără drept de a distruge, sterge, deteriora, modifica sau elimina date informatice.

2. O parte va putea să îsi rezerve dreptul de a conditiona incriminarea comportamentului descris la paragraful 1 de producerea unor daune grave.

 

ARTICOLUL 5

Afectarea integritătii sistemului

 

Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care sunt necesare pentru a incrimina ca infractiune, în conformitate cu dreptul intern, afectarea gravă, intentionată si fără drept a functionării unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, periclitarea, stergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea datelor informatice.

 

ARTICOLUL 6

Abuzurile asupra dispozitivelor

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri necesare pentru a incrimina ca infractiuni, conform dreptului său intern, atunci când se comit în mod intentionat si fără drept:

a) producerea, vânzarea, obtinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau alte forme de punere la dispozitie:

i(i) a unui dispozitiv, inclusiv un program informatic, conceput special sau adaptat pentru a permite comiterea uneia dintre infractiunile stabilite în conformitate cu art. 2-5;

(ii) a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care să permită accesarea în tot sau în parte a unui sistem informatic,

cu intentia ca acestea să fie utilizate în vederea comiterii uneia dintre infractiunile vizate la art. 2-5; si

b) posesia unui element vizat la subparagrafele a) (i) sau a) (ii) sus-mentionate, cu intentia de a fi utilizat în vederea comiterii uneia dintre infractiunile vizate la art. 2-5.

O parte va putea solicita, în conformitate cu dreptul intern, ca un anumit număr dintre aceste elemente să fie detinute pentru a fi atrasă răspunderea penală.

2. Prezentul articol nu va fi interpretat în sensul impunerii unei răspunderi penale atunci când producerea, vânzarea, obtinerea pentru utilizare, importarea, difuzarea sau alte forme de punere la dispozitie, mentionate la paragraful 1 din prezentul articol, nu au ca scop comiterea unei infractiuni stabilite în conformitate cu art. 2-5, cum ar fi situatia testării sau protectiei autorizate a unui sistem informatic.

3. Fiecare parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 1 al prezentului articol, cu conditia ca această rezervă să nu privească vânzarea, distributia sau orice altă formă de punere la dispozitie a elementelor mentionate la paragraful 1 subparagraful a) (ii) din prezentul articol.

 

TITLUL 2

Infractiuni informatice

 

ARTICOLUL 7

Falsificarea informatică

 

Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, introducerea, alterarea, stergerea sau suprimarea intentionată si fără drept a datelor informatice, din care să rezulte date neautentice, cu intentia ca acestea să fie luate în considerare sau utilizate în scopuri legale ca si cum ar fi autentice, chiar dacă sunt sau nu sunt în mod direct lizibile si inteligibile. O parte va putea conditiona răspunderea penală de existenta unei intentii frauduloase sau a unei alte intentii delictuale.

 

ARTICOLUL 8

Frauda informatică

 

Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, fapta intentionată si fără drept de a cauza un prejudiciu patrimonial unei alte persoane:

a) prin orice introducere, alterare, stergere sau suprimare a datelor informatice;

b) prin orice formă care aduce atingere functionării unui sistem informatic, cu intentia frauduloasă sau delictuală de a obtine fără drept un beneficiu economic pentru el însusi sau pentru altă persoană.

 

TITLUL 3

Infractiuni referitoare la continut

 

ARTICOLUL 9

Infractiuni referitoare la pornografia infantilă

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, următoarele comportamente, atunci când acestea sunt comise în mod intentionat si fără drept:

a) producerea de materiale pornografice având ca subiect copii, în vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem informatic;

b) oferirea sau punerea la dispozitie de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

d) fapta de a-si procura sau de a procura pentru alte persoane materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

e) posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, într-un sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date informatice.

2. În sensul paragrafului 1 sus-mentionat, termenul materiale pornografice având ca subiect copii desemnează orice material pornografic care reprezintă într-un mod vizual:

a) un minor care se dedă unui comportament sexual explicit;

b) o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă unui comportament sexual explicit;

c) imagini realiste reprezentând un minor care se dedă unui comportament sexual explicit.

3. În sensul paragrafului 2 sus-mentionat, termenul minor desemnează orice persoană în vârstă de mai putin de 18 ani. Totusi o parte poate solicita o limită de vârstă inferioară, care trebuie să fie de cel putin 16 ani.

4. O parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau partial, paragraful 1 subparagrafele d) si e) si paragraful 2 subparagrafele b) si c).

 

TITLUL 4

Infractiuni referitoare la atingerile aduse proprietătii intelectuale si drepturilor conexe

 

ARTICOLUL 10

Infractiuni referitoare la atingerile aduse proprietătii intelectuale si drepturilor conexe

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, atingerile aduse proprietătii intelectuale, definite de legislatia acestei părti, în conformitate cu obligatiile pe care le-a subscris în aplicarea Actului de la Paris din 24 iulie 1971 care revizuieste Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală si a Tratatului OMPI privind proprietatea intelectuală, cu exceptia oricărui drept moral conferit de aceste conventii, atunci când astfel de acte sunt comise deliberat, la scară comercială si prin intermediul unui sistem informatic.

2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, atingerile aduse drepturilor conexe definite de legislatia acestei părti în conformitate cu obligatiile pe care le-a subscris în aplicarea Conventiei internationale pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producătorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune (Conventia de la Roma), a Acordului privind aspecte comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală si a Tratatului OMPI privind interpretările si fonogramele, cu exceptia oricărui drept moral conferit de aceste conventii, atunci când astfel de acte sunt comise deliberat, la scară comercială si prin intermediul unui sistem informatic.

3. O parte va putea, în circumstante bine delimitate, să îsi rezerve dreptul de a nu impune răspunderea penală în baza paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, cu conditia ca alte recursuri eficiente să fie disponibile si cu conditia ca o astfel de rezervă să nu aducă atingere obligatiilor internationale care incumbă acestei părti în aplicarea instrumentelor internationale mentionate la paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol.

 

TITLUL 5

Alte forme de răspundere si de sanctionare

 

ARTICOLUL 11

Tentativa si complicitatea

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, orice complicitate intentionată la comiterea uneia dintre infractiunile stabilite în aplicarea art. 2-10, săvârsite cu intentie.

2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infractiune, potrivit dreptului său intern, orice tentativă săvârsită cu intentia comiterii uneia dintre infractiunile stabilite în aplicarea art. 3-5, art. 7, 8 si a art. 9 paragraful 1 subparagrafele a) si c).

3. Fiecare parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica, în totalitate sau partial, paragraful 2 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 12

Răspunderea persoanelor juridice

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru infractiunile stabilite în aplicarea prezentei conventii, atunci când acestea sunt comise pe cont propriu de către orice persoană fizică care actionează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o functie de conducere în cadrul acesteia, având la bază:

a) o calitate de reprezentare a persoanei juridice;

b) puterea de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

2. Cu exceptia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, fiecare parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere atunci când absenta supravegherii sau a controlului din partea persoanei fizice mentionate la paragraful 1 a permis comiterea infractiunilor stabilite în aplicarea prezentei conventii pentru numita persoană juridică de către o persoană fizică care actionează sub autoritatea acesteia.

3. În functie de principiile juridice ale părtii, răspunderea unei persoane juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.

4. Această răspundere va fi stabilită fără a prejudicia răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infractiunea.

 

ARTICOLUL 13

Sanctiuni si măsuri

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru ca infractiunilor stabilite în aplicarea art. 2-11 să li se poată aplica sanctiuni efective, proportionale si convingătoare, care cuprind pedepse privative de libertate.

2. Fiecare parte va veghea ca toate persoanele juridice trase la răspundere în aplicarea art. 12 să facă obiectul sanctiunilor sau măsurilor penale ori nepenale efective, proportionale si convingătoare, care cuprind sanctiuni pecuniare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drept procedural

 

TITLUL 1

Dispozitii comune

 

ARTICOLUL 14

Aria de aplicare a măsurilor procedurale

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a stabili prerogativele si procedurile prevăzute în prezenta sectiune, în scopul desfăsurării anchetelor sau procedurilor penale specifice.

2. Cu exceptia dispozitiei contrare care figurează la art. 21, fiecare parte va aplica prerogativele si procedurile mentionate la paragraful 1 al prezentului articol:

a) infractiunilor stabilite în conformitate cu art. 2-11;

b) tuturor celorlalte infractiuni comise prin intermediul unui sistem informatic; si

c) strângerii dovezilor electronice referitoare la orice infractiune.

3. a) Fiecare parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica măsurile mentionate la art. 20 decât infractiunilor sau categoriilor de infractiuni specificate în rezervă, astfel încât sfera acestor infractiuni sau categorii de infractiuni să nu fie mai redusă decât cea a infractiunilor cărora aceasta le aplică măsurile mentionate la art. 21. Fiecare parte va avea în vedere să limiteze o astfel de rezervă încât să permită cea mai largă aplicare posibilă a măsurii mentionate la art. 20.

b) În cazul în care o parte, din cauza restrictiilor impuse de legislatia sa în vigoare la momentul adoptării prezentei conventii, nu va fi în măsură să aplice măsurile vizate la art. 20 si 21 comunicatiilor transmise într-un sistem informatic al unui furnizor de servicii:

i(i) care este folosit în beneficiul unui grup închis de utilizatori; si

(ii) care nu utilizează retelele publice de telecomunicatii si care nu este conectat la un alt sistem informatic, public sau privat, această parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica aceste măsuri pentru astfel de comunicatii. Fiecare parte va avea în vedere să limiteze o astfel de rezervă încât să permită cea mai largă aplicare posibilă a măsurilor mentionate la art. 20 si 21.

 

ARTICOLUL 15

Conditii si măsuri de protectie

 

1. Fiecare parte va veghea ca stabilirea, realizarea si aplicarea prerogativelor si a procedurilor prevăzute în prezenta sectiune să fie supuse conditiilor si măsurilor de protectie prevăzute în dreptul său intern, care trebuie să asigure o protectie adecvată a drepturilor si a libertătilor omului, în special a drepturilor stabilite în conformitate cu obligatiile pe care aceasta le-a subscris în aplicarea Conventiei Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (1950), a Pactului international privind drepturile civile si politice al Natiunilor Unite (1966), precum si a altor instrumente internationale aplicabile privind drepturile omului, si care trebuie să integreze principiul proportionalitătii.

2. Tinând cont de natura procedurii sau a prerogativelor acordate, aceste conditii si măsuri de protectie vor include, între altele, atunci când situatia o impune, o supervizare judiciară sau alte forme de supervizare independentă a motivelor care justifică aplicarea, precum si limitarea ariei de aplicare si a duratei prerogativelor sau procedurii în cauză.

3. În măsura în care acest lucru este în conformitate cu interesul public, în special cu buna administrare a justitiei, fiecare parte va examina efectul prerogativelor si al procedurilor în această sectiune privind drepturile, responsabilitătile si interesele legitime ale tertilor.

 

TITLUL 2

Conservarea rapidă a datelor informatice stocate

 

ARTICOLUL 16

Conservarea rapidă a datelor informatice stocate

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a permite autoritătilor sale competente să ordone sau să impună într-un alt mod conservarea rapidă a datelor informatice mentionate, inclusiv a datelor referitoare la trafic, stocate prin intermediul unui sistem informatic, cu precădere atunci când există motive de a crede că acestea sunt în mod special susceptibile de pierdere sau de modificare.

2. În cazul în care o parte va aplica prevederile paragrafului anterior, prin intermediul unui ordin adresat unei persoane de a păstra date stocate, precum cele mentionate care se găsesc în posesia sau sub controlul său, această parte va adopta măsurile legislative, precum si măsurile care se dovedesc necesare pentru a obliga această persoană să păstreze si să protejeze integritatea datelor pentru atât timp cât este necesar, cel mult 90 de zile, în scopul de a permite autoritătilor competente să obtină dezvăluirea acestora. O parte poate prevedea ca ordinul să fie ulterior reînnoit.

3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a obliga persoana care veghează asupra datelor sau o altă persoană însărcinată să le păstreze să păstreze

confidentialitatea cu privire la aplicarea numitelor proceduri pe durata prevăzută în dreptul său intern.

4. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

 

ARTICOLUL 17

Conservarea si dezvăluirea partială rapidă a datelor referitoare la trafic

 

1. În scopul de a asigura conservarea datelor referitoare la trafic, în aplicarea art. 16, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum si măsurile care se dovedesc necesare:

a) pentru a veghea ca păstrarea rapidă a datelor referitoare la trafic să fie posibilă, indiferent dacă în transmiterea comunicatiei au fost implicati unul sau mai multi furnizori de servicii; si

b) pentru a asigura dezvăluirea rapidă către autoritatea competentă a părtii sau către o persoană desemnată de această autoritate a unei cantităti de date referitoare la trafic, suficientă pentru a permite părtii identificarea furnizorilor de servicii si a canalului prin intermediul căruia comunicatia a fost transmisă.

2. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

 

TITLUL 3

Ordinul de punere la dispozitie a datelor

 

ARTICOLUL 18

Ordinul de punere la dispozitie a datelor

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente dreptul de a ordona:

a) unei persoane prezente pe teritoriul său să comunice datele informatice mentionate, aflate în posesia sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare informatic; si

b) unui furnizor de servicii care oferă prestatii pe teritoriul părtii să comunice datele din posesia sau de sub controlul său referitoare la abonati si la astfel de servicii.

2. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

3. În sensul prezentului articol, expresia date referitoare la abonati va desemna orice informatie, sub formă de date informatice sau sub orice altă formă, detinută de un furnizor de servicii, referitoare la abonatii acestor servicii, altele decât datele referitoare la trafic sau continut, si care permit stabilirea:

a) tipului de serviciu de comunicatii utilizat, dispozitiilor tehnice luate în această privintă si perioadei serviciului;

b) identitătii, adresei postale sau geografice, numărului de telefon al abonatului si oricărui alt număr de contact, precum si a datelor referitoare la facturare si plată, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii;

c) oricărei alte informatii referitoare la locul în care se găsesc echipamentele de comunicatie, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii.

 

TITLUL 4

Perchezitia si sechestrarea datelor informatice stocate

 

ARTICOLUL 19

Perchezitia si sechestrarea datelor informatice stocate

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente dreptul de a perchezitiona sau de a accesa într-un mod similar:

a) un sistem informatic sau o parte a acestuia, precum si datele informatice care sunt stocate în acesta; si

b) un suport de stocare informatic care permite stocarea datelor informatice pe teritoriul său.

2. În cazul în care autoritătile părtii vor perchezitiona sau vor accesa într-un mod similar un sistem informatic specific ori o parte din acesta, în conformitate cu paragraful 1 subparagraful a), si vor avea motive de a considera că datele urmărite sunt stocate într-un alt sistem informatic sau într-o parte a acestuia situat pe teritoriul său si că aceste date sunt în mod legal accesibile de la sistemul initial ori sunt disponibile pentru acest sistem initial, fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru ca numitele autorităti să fie în măsură de a extinde rapid perchezitia sau accesarea într-un mod similar a celuilalt sistem.

3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente dreptul de a sechestra sau de a obtine într-un mod similar datele informatice pentru care accesarea a fost realizată în aplicarea paragrafelor 1 sau 2. Aceste măsuri includ următoarele prerogative:

a) sechestrarea sau obtinerea într-un mod similar a unui sistem informatic ori a unei părti din acesta sau a unui suport de stocare informatic;

b) realizarea si conservarea unei copii a acestor date informatice;

c) mentinerea integritătii datelor informatice relevante stocate;

d) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul informatic accesat.

4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente dreptul de a ordona oricărei persoane care cunoaste functionarea sistemului informatic sau măsurile aplicate pentru protectia datelor informatice să pună la dispozitie toate informatiile considerate necesare pentru a permite aplicarea măsurilor vizate la paragrafele 1 si 2.

5. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

 

TITLUL 5

Colectarea în timp real a datelor informatice

 

ARTICOLUL 20

Colectarea în timp real a datelor referitoare la trafic

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente următoarele drepturi:

a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe teritoriul său; si

b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacitătilor sale tehnice existente, la:

(i) strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe teritoriul său;

sau la

(ii) acordarea concursului si asistentei sale autoritătilor competente, pentru culegerea sau înregistrarea, în timp real, a datelor referitoare la trafic, asociate comunicatiilor respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui sistem informatic.

2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislatia internă, nu va putea adopta măsurile enuntate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va putea, în schimb, adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor referitoare la trafic, asociate comunicatiilor respective, transmise pe teritoriul său prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest teritoriu.

3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidentialitatea faptului că a fost exercitată oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul articol, precum si orice informatie în legătură cu acest subiect.

4. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

 

ARTICOLUL 21

Interceptarea datelor referitoare la continut

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a conferi autoritătilor sale competente, cu privire la o serie de infractiuni grave care să fie definite în legislatia internă, următoarele drepturi:

a) de a culege sau de a înregistra prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe teritoriul său; si

b) de a obliga un furnizor de servicii, în limita capacitătilor sale tehnice, la:

(i) strângerea sau înregistrarea prin aplicarea mijloacelor tehnice care există pe teritoriul său;

sau la

(ii) acordarea sprijinului si asistentei sale autoritătilor competente, pentru colectarea sau înregistrarea, în timp real, a datelor referitoare la continut, asociate comunicatiilor respective, transmise pe teritoriul său prin intermediul unui sistem informatic.

2. În cazul în care o parte, datorită principiilor stabilite de legislatia internă, nu va putea adopta măsurile enuntate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va putea, în schimb, adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor referitoare la continutul comunicatiilor respective, transmise pe teritoriul său prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest teritoriu.

3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a obliga un furnizor de servicii să păstreze confidentialitatea faptului că oricare dintre prerogativele prevăzute în prezentul articol a fost exercitată, precum si orice informatie în legătură cu acest subiect.

4. Prerogativelor si procedurilor mentionate în prezentul articol li se aplică prevederile art. 14 si 15.

 

SECTIUNEA a 3-a

Competenta

 

ARTICOLUL 22

Competenta

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a stabili competenta sa cu privire la orice infractiune incriminată în conformitate cu art. 2-11, atunci când infractiunea este comisă:

a) pe teritoriul său; sau

b) la bordul unui vas sub pavilionul acestei părti; sau

c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu legislatia acestei părti; sau

d) de către unul dintre cetătenii săi, dacă infractiunea poate atrage răspunderea penală în locul în care aceasta a fost comisă sau dacă infractiunea nu este de competenta teritorială a nici unui stat.

2. Fiecare parte îsi va putea rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în cazuri ori în conditii specifice regulile de competentă definite la paragraful

1 subparagrafele b)-d) al prezentului articol sau în orice parte a acestui paragraf.

3. Fiecare parte va adopta măsurile care se dovedesc necesare pentru a stabili competenta sa cu privire la orice infractiune mentionată la art. 24 paragraful 1, în cazul în care autorul prezumat al infractiunii este prezent pe teritoriul său si nu poate fi extrădat spre o altă parte decât în baza nationalitătii sale, în urma unei cereri de extrădare.

4. Prezenta conventie nu va exclude nici o competentă penală exercitată de o parte în conformitate cu dreptul său intern.

5. În cazul în care mai multe părti îsi revendică jurisdictia cu privire la o infractiune stabilită în conformitate cu prezenta conventie, părtile implicate se vor pune de acord, atunci când acest lucru este oportun, în scopul de a determina partea cea mai potrivită pentru a exercita urmărirea.

 

CAPITOLUL III

Cooperarea internatională

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

TITLUL 1

Principii generale referitoare la cooperarea internatională

 

ARTICOLUL 23

Principii generale referitoare la cooperarea internatională

 

Părtile vor coopera între ele, în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol si în aplicarea instrumentelor internationale relevante cu privire la cooperarea internatională în materie penală, a acordurilor încheiate pe baza legislatiilor uniforme sau reciproce si a dreptului lor intern, în cea mai largă măsură posibilă, în scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infractiunile în legătură cu sisteme si date informatice sau pentru a culege dovezile unei infractiuni în format electronic.

 

TITLUL 2

Principii referitoare la extrădare

 

ARTICOLUL 24

Extrădarea

 

1. a) Prezentul articol se va aplica extrădării între părti pentru infractiunile stabilite în conformitate cu art. 2-11, cu conditia ca acestea să poată fi sanctionate, potrivit legislatiilor ambelor părti implicate, printr-o pedeapsă privativă de libertate, al cărei maxim special este de cel putin un an, sau printr-o pedeapsă mai severă.

b) În cazul în care se va impune o pedeapsă minimă diferită, în baza unui tratat de extrădare aplicabil între două sau mai multe părti, inclusiv Conventia europeană de extrădare (STE nr. 24), sau a unui acord care are la bază legislatii uniforme sau reciproce, se va aplica pedeapsa minimă prevăzută prin acest tratat ori aranjament.

2. Infractiunile descrise la paragraful 1 vor fi considerate incluse în categoria infractiunilor care pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care există între părti. Părtile se vor angaja să includă astfel de infractiuni ca infractiuni care pot atrage extrădarea în orice tratat de extrădare care va fi încheiat între părti.

3. Dacă o parte care conditionează extrădarea de existenta unui tratat primeste o cerere de extrădare de la altă parte cu care nu a încheiat un tratat de extrădare, aceasta va putea considera prezenta conventie drept bază juridică pentru extrădarea cu privire la orice infractiune mentionată la paragraful 1 al prezentului articol.

4. Părtile care nu conditionează extrădarea de existenta unui tratat vor recunoaste infractiunile mentionate la paragraful 1 al prezentului articol ca infractiuni care pot atrage extrădarea între acestea.

5. Extrădarea va fi supusă conditiilor prevăzute de dreptul intern al părtii solicitate sau de tratatele de extrădare în vigoare, inclusiv în ceea ce priveste motivele pentru care partea solicitată poate refuza extrădarea.

6. Dacă extrădarea pentru o infractiune mentionată la paragraful 1 al prezentului articol va fi refuzată doar pe motivul cetăteniei persoanei sau pentru că partea solicitată consideră că este competentă cu privire la această infractiune, partea solicitată va supune cauza, la cererea părtii solicitante, autoritătilor sale competente, în scopul urmăririi, si va raporta în timp util, la încheierea cauzei, părtii solicitante. Autoritătile în cauză vor decide si vor desfăsura ancheta si procedura în acelasi mod ca pentru orice altă infractiune de natură comparabilă, în conformitate cu legislatia acestei părti.

7. a) Fiecare parte va comunica secretarului general al Consiliului Europei, în momentul semnării ori depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, numele si adresa fiecărei autorităti responsabile de trimiterea ori de primirea unei cereri de extrădare sau de arestare provizorie, în absenta unui tratat.

b) Secretarul general al Consiliului Europei va realiza si va actualiza un registru al autoritătilor astfel desemnate de către părti. Fiecare parte va trebui să se asigure de faptul că datele care figurează în registru sunt corecte în orice moment.

 

TITLUL 3

Principii generale referitoare la asistenta mutuală

 

ARTICOLUL 25

Principii generale referitoare la asistenta mutuală

 

1. Părtile îsi vor acorda asistentă mutuală într-o măsură cât mai largă posibil, în scopul investigărilor sau al aplicării procedurilor privind infractiunile în legătură cu sisteme si date informatice sau pentru a culege dovezile unei infractiuni în format electronic.

2. De asemenea, fiecare parte va adopta măsurile legislative, precum si măsurile care se dovedesc necesare pentru a-si îndeplini obligatiile stabilite în cuprinsul art. 27-35.

3. În caz de urgentă fiecare parte va putea formula o cerere de asistentă mutuală sau comunicările care se raportează acesteia prin mijloace rapide de comunicare, precum faxul sau posta electronică, cu conditia ca aceste mijloace să ofere conditii suficiente de securitate si de autentificare (inclusiv folosirea codării, atunci când este necesar), cu o confirmare oficială ulterioară dacă partea solicitată va revendica acest lucru. Partea solicitată va accepta cererea si va răspunde prin oricare dintre mijloacele sale rapide de comunicare.

4. Cu exceptia unei dispozitii contrare expres prevăzute în prezentul capitol, asistenta mutuală va fi supusă conditiilor fixate de dreptul intern al părtii solicitate sau de tratatele de asistentă mutuală aplicabile, inclusiv în ceea ce priveste motivele pe baza cărora partea solicitată poate refuza cooperarea. Partea solicitată nu îsi va exercita dreptul de a refuza asistenta mutuală privind infractiunile vizate la art. 2-11 doar din motivul că cererea vizează o infractiune pe care aceasta o consideră de natură fiscală.

5. În cazul în care, în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol, părtii solicitate îi este permis să conditioneze asistenta mutuală de existenta dublei incriminări, această conditie va fi considerată îndeplinită dacă fapta care constituie infractiunea pentru care asistenta mutuală este solicitată este calificată drept infractiune de dreptul său intern, indiferent dacă dreptul intern include sau nu infractiunea în cadrul aceleiasi categorii de infractiuni ori dacă o defineste sau nu prin aceeasi terminologie ca dreptul părtii solicitante.

 

ARTICOLUL 26

Informarea spontană

 

1. O parte va putea, în limitele dreptului său intern si în absenta unei cereri prealabile, să comunice unei alte părti informatii obtinute în cadrul propriilor anchete, în cazul în care consideră că acest lucru ar putea ajuta partea destinatară la începerea sau finalizarea cu succes a anchetelor ori a procedurilor având ca obiect infractiuni stabilite în conformitate cu prezenta conventie sau în cazul în care aceste informatii ar putea conduce la o cerere de cooperare formulată de această parte în virtutea prezentului capitol.

2. Înainte de a comunica astfel de informatii, partea care le furnizează va putea solicita ca acestea să rămână confidentiale sau să nu fie utilizate decât în anumite conditii. Dacă partea destinatară nu va putea îndeplini această cerintă, va informa cealaltă parte, care va stabili în acest caz dacă informatiile în cauză ar trebui totusi furnizate. Dacă partea destinatară va accepta informatiile cu conditiile prescrise, partea destinatară va fi legată de acestea din urmă.

 

TITLUL 4

Procedurile referitoare la cererile de asistentă mutuală în absenta acordurilor internationale aplicabile

 

ARTICOLUL 27

Procedurile referitoare la cererile de asistentă mutuală în absenta acordurilor internationale aplicabile

 

1. În absenta unui tratat de asistentă mutuală ori a unui acord care are la bază legislatii uniforme sau reciproce în vigoare între partea solicitantă si partea solicitată, se vor aplica dispozitiile paragrafelor 2-9 din prezentul articol.

Acestea nu se vor aplica atunci când există un tratat, un acord sau o legislatie de acest tip, în afară de cazul în care părtile implicate nu convin să aplice în locul lor totul sau o parte din restul acestui articol.

2. a) Fiecare parte va desemna una sau mai multe autorităti centrale însărcinate să trimită cererile de asistentă mutuală sau să răspundă, să le execute ori să le transmită autoritătilor competente pentru executarea lor.

b) Autoritătile centrale vor comunica direct una cu cealaltă.

c) Fiecare parte, în momentul semnării sau depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, va comunica secretarului general al Consiliului Europei numele si adresele autoritătilor desemnate în aplicarea prezentului paragraf.

d) Secretarul general al Consiliului Europei va stabili si va actualiza un registru al autoritătilor centrale desemnate de către părti. Fiecare parte va veghea în permanentă asupra exactitudinii datelor care figurează în registru.

3. Cererile de asistentă mutuală adresate în baza prezentului articol vor fi executate în conformitate cu procedura mentionată de partea solicitantă, cu exceptia cazului în care aceasta este incompatibilă cu legislatia părtii solicitate.

4. Pe lângă conditiile sau motivele de refuz prevăzute la art. 25 paragraful 4, asistenta mutuală va putea fi refuzată de partea solicitată, dacă:

a) cererea vizează o infractiune pe care partea solicitată o consideră de natură politică ori legată de o infractiune de natură politică; sau

b) partea solicitată va considera că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă atingere suveranitătii, securitătii, ordinii sale publice sau altor interese esentiale.

5. Partea solicitată va putea suspenda executarea cererii dacă aceasta ar risca să aducă prejudicii anchetelor sau procedurilor desfăsurate de autoritătile sale.

6. Înainte de a refuza sau de a suspenda cooperarea, partea solicitată va examina, ulterior consultării părtii solicitante, dacă poate da curs partial cererii ori cu rezerva conditiilor pe care le consideră necesare.

7. Partea solicitată va informa rapid partea solicitantă asupra răspunsului pe care intentionează să îl dea cererii de asistentă mutuală.

Aceasta va trebui să motiveze eventualul său refuz sau eventuala întârziere a cererii. De asemenea, partea solicitată va informa partea solicitantă asupra oricărui motiv care ar face imposibilă executarea cererii de asistentă mutuală sau care ar fi susceptibil de a o întârzia în mod semnificativ.

8. Partea solicitantă va putea cere ca partea solicitată să păstreze confidentialitatea faptului că a fost formulată o cerere în baza prezentului capitol, precum si a obiectului acesteia, cu exceptia măsurilor necesare executării cererii în cauză. Dacă partea solicitată nu va putea da curs acestei cereri de confidentialitate, aceasta va trebui să informeze rapid partea solicitantă, care va trebui în acest caz să determine dacă cererea trebuie totusi executată.

9. a) În caz de urgentă, cererile de asistentă mutuală sau comunicările care se raportează acestora vor putea fi transmise direct de către autoritătile judiciare ale părtii solicitante autoritătilor similare ale părtii solicitate. Într-un asemenea caz, o copie va fi adresată simultan autoritătilor centrale ale părtii solicitate prin intermediul autoritătii centrale a părtii solicitante.

b) Orice cerere sau comunicare formulată în baza prezentului paragraf va putea fi avansată prin intermediul Organizatiei Internationale de Politie Criminală (Interpol).

c) În cazul în care o cerere a fost formulată în aplicarea subparagrafului a) al prezentului paragraf si în cazul în care autoritatea nu va fi competentă pentru a o analiza, aceasta o va transmite autoritătii nationale competente si va informa direct partea solicitantă.

d) Cererile sau comunicările efectuate în aplicarea prezentului paragraf, care nu presupun măsuri coercitive, vor putea fi direct transmise de către autoritătile competente ale părtii solicitante la autoritătile competente ale părtii solicitate.

e) Fiecare parte îl va putea informa pe secretarul general al Consiliului Europei, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, că, pentru motive de eficientă, cererile formulate în baza acestui paragraf vor trebui adresate autoritătilor sale centrale.

 

ARTICOLUL 28

Confidentialitatea si restrictia de utilizare

 

1. În absenta unui tratat de asistentă mutuală sau a unui aranjament care să aibă la bază legislatii uniforme ori reciproce în vigoare între partea solicitantă si partea solicitată, se vor aplica dispozitiile prezentului articol.

Acestea nu se vor aplica în cazul în care există un tratat, un aranjament sau o legislatie de acest tip, cu exceptia cazului în care părtile implicate decid să aplice în locul acestora totul sau o parte din acest articol.

2. Partea solicitată va putea conditiona comunicarea de informatii sau de materiale, reprezentând răspunsul la cerere, de:

a) păstrarea confidentialitătii acestora, în cazul în care cererea de asistentă mutuală nu ar putea fi respectată în absenta acestei conditii; sau

b) neutilizarea acestora pentru alte anchete sau proceduri decât cele indicate în cerere.

3. Dacă partea solicitantă nu va putea îndeplini una dintre conditiile enuntate la paragraful 2, aceasta va informa rapid partea solicitată, care va determina în acest caz dacă informatia trebuie totusi furnizată. Dacă partea solicitantă va accepta această conditie, aceasta va fi legată de conditia mentionată.

4. Orice parte care va furniza informatii sau materiale ce se supun uneia dintre conditiile enuntate la paragraful 2 va putea solicita celeilalte părti să-i ofere explicatii în legătură cu această conditie privind utilizarea acestor informatii sau a acestui material.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale

 

TITLUL 1

Asistenta mutuală în materie de măsuri provizorii

 

ARTICOLUL 29

Conservarea rapidă a datelor informatice stocate

 

1. O parte va putea solicita unei alte părti să ordone sau să impună printr-un alt mijloc conservarea rapidă a datelor stocate prin intermediul unui sistem informatic care se găseste pe teritoriul acestei alte părti si la adresa cărora partea solicitantă are intentia de a formula o cerere de asistentă mutuală în vederea perchezitiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obtinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor în cauză.

2. O cerere de conservare formulată în aplicarea paragrafului 1 va trebui să precizeze:

a) autoritatea care solicită conservarea;

b) infractiunea care va face obiectul anchetei sau procedurilor penale, precum si o scurtă expunere a faptelor care au legătură cu aceasta;

c) datele informatice stocate care vor trebui conservate si natura legăturii lor cu infractiunea;

d) toate informatiile disponibile care vor permite identificarea posesorului datelor informatice stocate sau locatia sistemului informatic;

e) necesitatea măsurii conservării; si

f) faptul că partea are intentia de a formula o cerere de asistentă mutuală în vederea perchezitiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obtinerii printr-un mijloc similar, ori divulgării datelor informatice în cauză.

3. După primirea cererii unei alte părti, partea solicitată va trebui să ia toate măsurile care se impun pentru a proceda fără întârziere la conservarea datelor mentionate, în conformitate cu dreptul său intern. Pentru a putea răspunde unei astfel de solicitări, dubla incriminare nu va fi solicitată ca o conditie prealabilă a conservării.

4. O parte care va solicita dubla incriminare ca o conditie pentru a răspunde unei cereri de asistentă mutuală în vederea perchezitiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obtinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor stocate, va putea, pentru alte infractiuni decât cele stabilite în conformitate cu art. 2-11 să-si rezerve dreptul de a refuza cererea de conservare în baza prezentului articol, în cazul în care aceasta va avea motive de a considera că, în momentul divulgării, conditia dublei incriminări nu va putea fi îndeplinită.

5. Pe de altă parte, o cerere de conservare va putea fi refuzată doar dacă:

a) cererea vizează o infractiune pe care partea solicitată o consideră ca fiind de natură politică ori legată de o infractiune politică; sau

b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca de a aduce atingere suveranitătii sale, securitătii, ordinii publice sau altor interese esentiale.

6. În cazul în care partea solicitată va considera că simpla conservare nu va fi suficientă pentru garantarea disponibilitătii viitoare a datelor, va compromite confidentialitatea anchetei părtii solicitante sau o va afecta într-un alt mod, aceasta va informa rapid partea solicitantă, care va decide în acel caz dacă cererea va trebui totusi executată.

7. Orice conservare efectuată ca răspuns la o cerere mentionată la paragraful 1 va fi valabilă pentru o perioadă de cel putin 60 de zile, în scopul de a permite părtii solicitante de a formula o cerere în vederea perchezitiei ori accesării printr-un mijloc similar, sechestrului sau obtinerii printr-un mijloc similar ori divulgării datelor. După primirea unei astfel de cereri, datele vor trebui în continuare conservate în asteptarea adoptării unei decizii referitoare la cerere.

 

ARTICOLUL 30

Dezvăluirea rapidă a datelor conservate

 

1. În cazul în care, în timpul executării unei cereri de conservare a datelor referitoare la trafic în legătură cu o comunicare specifică formulată în aplicarea art. 29, partea solicitată va descoperi că un furnizor de servicii a participat într-un alt stat la transmiterea acestei comunicări, aceasta va dezvălui rapid părtii solicitante o cantitate suficientă de date referitoare la trafic, pentru identificarea acestui furnizor de servicii si a canalului prin care comunicarea a fost transmisă.

2. Dezvăluirea datelor referitoare la trafic în aplicarea paragrafului 1 va putea fi refuzată doar dacă:

a) cererea vizează o infractiune pe care partea solicitată o consideră de natură politică ori legată de o infractiune de natură politică; sau

b) partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar risca să aducă atingere suveranitătii sale, securitătii, ordinii publice sau altor interese esentiale.

 

TITLUL 2

Asistenta mutuală privind prerogativele de investigare

 

ARTICOLUL 31

Asistenta mutuală privind accesarea datelor stocate

 

1. O parte va putea solicita unei alte părti să perchezitioneze sau să acceseze într-un mod similar, să sechestreze sau să obtină într-un mod similar, să dezvăluie date stocate prin intermediul unui sistem informatic care se găseste pe teritoriul acestei alte părti, inclusiv date conservate în conformitate cu art. 29.

2. Partea solicitată va răspunde cererii cu aplicarea instrumentelor internationale, a aranjamentelor si a legislatiilor mentionate la art. 23 si conformându-se dispozitiilor relevante ale prezentului capitol.

3. Cererea va trebui satisfăcută cât mai repede posibil, dacă:

a) există motive de a considera că datele concludente sunt expuse în mod special riscurilor de pierdere ori de modificare; sau

b) instrumentele, aranjamentele si legislatiile vizate la paragraful 2 prevăd o cooperare rapidă.

 

ARTICOLUL 32

Accesarea transfrontalieră a datelor stocate, cu consimtământ sau în cazul în care acestea sunt accesibile publicului

 

O parte va putea, fără autorizatia unei alte părti:

a) să acceseze date informatice stocate accesibile publicului (sursă deschisă), oricare ar fi localizarea geografică a acestor date; sau

b) să acceseze ori să primească prin intermediul unui sistem informatic situat pe teritoriul său date informatice stocate situate într-un alt stat, dacă partea va obtine consimtământul persoanei legal autorizate să-i dezvăluie aceste date prin intermediul acestui sistem informatic.

 

ARTICOLUL 33

Asistenta mutuală pentru strângerea în timp real a datelor referitoare la trafic

 

1. Părtile îsi vor acorda asistentă mutuală pentru strângerea în timp real a datelor referitoare la trafic, asociate comunicărilor mentionate pe teritoriul acestora, transmise prin intermediul unui sistem informatic. Cu rezerva dispozitiilor paragrafului 2, asistenta mutuală este guvernată de conditiile si procedurile prevăzute în dreptul intern.

2. Fiecare parte va acorda această asistentă mutuală cel putin cu privire la infractiunile pentru care strângerea în timp real a datelor privitoare la trafic ar fi disponibilă într-o cauză internă echivalentă.

 

ARTICOLUL 34

Asistenta mutuală în domeniul interceptării datelor referitoare la continut

 

Părtile îsi vor acorda asistentă mutuală, în măsura permisă de tratatele si legislatia internă aplicabile, pentru strângerea sau înregistrarea în timp real a datelor referitoare la continutul comunicatiilor specifice, transmise prin intermediul unui sistem informatic.

 

TITLUL 3

Reteaua 24/7

 

ARTICOLUL 35

Reteaua 24/7

 

1. Fiecare parte va desemna un punct de contact disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în scopul asigurării unei asistente imediate pentru investigatiile referitoare la infractiunile privind sisteme sau date informatice, sau pentru a strânge dovezile unei infractiuni în format electronic. Această asistentă va cuprinde facilitarea sau, dacă dreptul si practica internă o permit, aplicarea directă a următoarelor măsuri:

a) asistenta tehnică;

b) conservarea datelor, în conformitate cu art. 29 si 30;

c) strângerea dovezilor, furnizarea de informatii cu caracter juridic si localizarea suspectilor.

2. a) Punctul de contact al unei părti va avea mijloacele de a coresponda cu punctul de contact al unei alte părti potrivit unei proceduri accelerate.

b) Dacă punctul de contact desemnat de către o parte nu va depinde de autoritatea sau de autoritătile acestei părti responsabile de asistenta mutuală internatională sau de extrădare, punctul de contact va veghea să poată actiona în coordonare cu această sau aceste autorităti, potrivit unei proceduri accelerate.

3. Fiecare parte va întreprinde măsurile necesare pentru a dispune de un personal specializat si echipat corespunzător pentru facilitarea functionării retelei.

 

CAPITOLUL IV

Clauze finale

 

ARTICOLUL 36

Semnarea si intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va fi deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor membre care au participat la elaborarea sa.

2. Prezenta conventie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care 5 state, cuprinzând cel putin 3 state membre ale Consiliului Europei, îsi vor fi exprimat consimtământul de a fi legate prin conventie, în conformitate cu dispozitiile paragrafelor 1 si 2.

4. Pentru oricare stat semnatar care îsi va exprima ulterior consimtământul de a fi legat prin prezenta conventie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data exprimării consimtământului său de a fi legat prin prezenta conventie, în conformitate cu dispozitiile paragrafelor 1 si 2.

 

ARTICOLUL 37

Aderarea la conventie

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, după consultarea statelor contractante la conventie si după obtinerea asentimentului unanim, vor putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea sa, să adere la prezenta conventie. Decizia va fi luată cu majoritatea prevăzută la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante care au dreptul să facă parte din Comitetul de Ministri.

2. Pentru orice stat care a aderat la prezenta conventie, în conformitate cu paragraful 1 sus-mentionat, conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 38

Aplicarea teritorială

 

1. În momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, oricare stat va putea desemna teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta conventie.

2. În orice moment următor, prin declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, oricare stat va putea lărgi aplicarea prezentei la conventii la oricare alt teritoriu desemnat în declaratie. Conventia va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de către secretarul general.

3. Orice declaratie formulată cu aplicarea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaratie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii notificării mentionate de către Secretarul general.

 

ARTICOLUL 39

Efectele conventiei

 

1. Scopul prezentei conventii este de a completa tratatele sau acordurile multilaterale ori bilaterale aplicabile, existente între părti, inclusiv dispozitiile:

- Conventiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la 13 decembrie 1957 la Paris (STE nr. 24);

- Conventiei europene de asistentă judiciară în materie penală, deschisă spre semnare la 20 aprilie 1959 la Strasbourg (STE nr. 30);

- Protocolului aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, deschis spre semnare la 17 martie 1978 la Strasbourg (STE nr. 99).

2. Dacă două sau mai multe părti au încheiat deja un acord ori un tratat referitor la domeniile cuprinse în prezenta conventie sau dacă si-au stabilit în alt mod relatiile privind aceste subiecte ori dacă o vor face în viitor, acestea vor avea, de asemenea, dreptul de a aplica acordul sau tratatul mentionat ori de a-si stabili relatiile în consecintă, în locul prezentei conventii. Totusi, în cazul în care părtile îsi vor stabili relatiile privind domeniile care fac obiectul prezentei conventii într-un mod diferit decât cel prevăzut, acestea o vor face într-un mod care să nu fie incompatibil cu obiectivele si principiile conventiei.

3. Nici o prevedere a prezentei conventii nu va afecta alte drepturi, restrictii, obligatii si responsabilităti ale unei părti.

 

ARTICOLUL 40

Declaratii

 

Prin declaratie scrisă adresată secretarului general al Consiliului Europei în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, orice stat va putea să declare că se foloseste de dreptul de a solicita unul sau mai multe elemente suplimentare, precum cele prevăzute la art. 2, 3, art. 6 paragraful 1 subparagraful b), art. 7, art. 9 paragraful 3 si art. 27 paragraful 9 subparagraful e).

 

ARTICOLUL 41

Clauza federală

 

1. Un stat federal îsi va putea rezerva dreptul de a onora obligatiile cuprinse în cap. II în măsura în care acestea vor fi compatibile cu principiile fundamentale care guvernează relatiile dintre guvernul său central si statele constitutive sau alte entităti teritoriale analoage, cu conditia ca acesta să fie în măsură de a coopera în baza cap. III.

2. Atunci când acesta va formula o rezervă prevăzută la paragraful 1, un stat federal nu se va putea folosi de termenii unei astfel de rezerve pentru a elimina sau a diminua substantial obligatiile sale în baza cap. II. În orice caz, acesta va folosi mijloace lărgite si efective care vor permite aplicarea măsurilor prevăzute în capitolul mentionat.

3. În ceea ce priveste dispozitiile acestei conventii, a căror aplicare tine de competenta legislativă a fiecărui stat constitutiv sau a altor entităti teritoriale analoage care, în baza sistemului constitutional al federatiei, nu sunt obligate să ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce la cunostintă autoritătilor competente ale statelor constitutive dispozitiile mentionate, împreună cu avizul său favorabil, încurajându-le să adopte măsurile potrivite pentru aplicarea lor.

 

ARTICOLUL 42

Rezervele

 

Prin notificare scrisă adresată secretarului general al Consiliului Europei, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, orice stat va putea declara că se foloseste de rezerva sau rezervele prevăzute la art. 4 paragraful 2, art. 6 paragraful 3, art. 9 paragraful 4, art. 10 paragraful 3, art. 11 paragraful 3, art. 14 paragraful 3, art. 22 paragraful 2, art. 29 paragraful 4 si la art. 41 paragraful 1. Nici o altă rezervă nu va putea fi formulată.

 

ARTICOLUL 43

Statutul si retragerea rezervelor

 

1. O parte care a formulat o rezervă în conformitate cu art. 42 o va putea retrage în totalitate sau în parte prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Această retragere va intra în vigoare la data primirii de către secretarul general a notificării mentionate.

Dacă notificarea va indica faptul că retragerea unei rezerve trebuie să intre în vigoare la o dată precisă si dacă această dată va fi ulterioară celei la care secretarul general va primi notificarea, retragerea va intra în vigoare la această dată ulterioară.

2. O parte care a formulat o rezervă, precum cele mentionate la art. 42, va retrage această rezervă, în totalitate sau în parte, de îndată ce împrejurările o permit.

3. Secretarul general al Consiliului Europei va putea solicita periodic părtilor care au formulat una sau mai multe rezerve dintre cele mentionate la art. 42 informatii cu privire la aspectele retragerii lor.

 

ARTICOLUL 44

Amendamente

 

1. La prezenta conventie vor putea fi propuse amendamente de către fiecare parte, iar acestea vor fi comunicate de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, precum si oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere, în conformitate cu dispozitiile art. 37.

2. Orice amendament propus de către o parte va fi comunicat Comitetului European pentru Probleme Criminale (CDPC), care va prezenta avizul său Comitetului de Ministri cu privire la amendamentul mentionat.

3. Comitetul de Ministri va examina amendamentul propus si avizul prezentat de către CDPC si, după consultarea statelor nemembre care sunt părti la prezenta conventie, va putea adopta amendamentul.

4. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Ministri în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va fi comunicat părtilor pentru acceptare.

5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 al prezentului articol va intra în vigoare în a treizecea zi după ce toate părtile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea lor.

 

ARTICOLUL 45

Rezolvarea dezacordurilor

 

1. CDPC va fi informat permanent cu privire la interpretarea si aplicarea prezentei conventii.

2. În cazul dezacordului între părti cu privire la interpretarea si aplicarea prezentei conventii, părtile se vor strădui să ajungă la o rezolvare a acestuia prin negociere sau prin orice alt mijloc pasnic pe care îl vor alege, inclusiv prin prezentarea dezacordului CDPC, unui tribunal arbitrar care va lua decizii ce vor lega părtile sau Curtii Internationale de Justitie, potrivit unui acord între părtile implicate.

 

ARTICOLUL 46

Reuniunea părtilor

 

1. Părtile se vor reuni periodic, dacă va fi nevoie, în vederea facilitării:

a) utilizării si aplicării efective a prezentei conventii, inclusiv identificării oricărei probleme în domeniu, precum si efectelor oricărei declaratii sau rezerve făcute în conformitate cu prezenta conventie;

b) schimbului de informatii cu privire la noutătile juridice, politice sau tehnice importante în domeniul criminalitătii informatice si strângerii dovezilor în formă electronică;

c) examinării eventualitătii de a completa sau de a amenda conventia.

2. CDPC va fi tinut periodic la curent cu privire la rezultatul reuniunilor internationale mentionate la paragraful 1.

3. CDPC va facilita, dacă va fi nevoie, întâlnirile mentionate la paragraful 1 si va adopta măsurile necesare pentru a ajuta părtile în efortul lor care vizează completarea sau amendarea conventiei. La expirarea unui termen de 3 ani începând de la data intrării în vigoare a prezentei conventii, cel mai târziu, CDPC va proceda, în cooperare cu părtile, la reexaminarea tuturor dispozitiilor conventiei si va propune, dacă este cazul, amendamentele potrivite.

4. Cu exceptia cazului în care Consiliul Europei le va suporta, cheltuielile ocazionate de aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 vor fi suportate de către părti în maniera pe care acestea o vor alege.

5. Părtile vor fi asistate în exercitarea functiilor care decurg din prezentul articol de către Secretariatul Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 47

Denuntarea

 

1. Orice parte va putea, în orice moment, să denunte prezenta conventie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 48

Notificarea

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, precum si oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere, cu privire la:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu art. 36 si 37;

d) orice declaratie făcută în aplicarea art. 40 sau orice rezervă făcută în aplicarea art. 42;

e) orice alt act, notificare sau comunicare ce are legătură cu prezenta conventie.

În acest sens, subsemnatii, autorizati pe deplin în acest scop, au semnat prezenta conventie.

Adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, în limbile franceză si engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea conventiei, precum si oricărui stat invitat să adere o copie certificată conformă cu originalul.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2004.

Nr. 165.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală cu nr. OB 3.718/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro si ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 31 martie 2004.

Nr. 355.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a