MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 135 din 23 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

535. - Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării si functionării si a atributiilor directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

548. - Hotărâre pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei în vederea desfăsurării activitătii specifice

 

560. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

561. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Marea Lojă Natională din România” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.C.S.H.” - S.A. Hunedoara, judetul Hunedoara

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 135

din 23 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihaela Bădilă în Dosarul nr. 178/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale si nici celor din actele internationale invocate de autorul exceptiei, deoarece instanta de recurs este chemată să se pronunte, în principiu, numai asupra problemelor de drept, conditii în care interdictia de a administra probe noi în recurs, cu exceptia înscrisurilor, apare ca justificată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 178/2003, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Mihaela Bădilă, inculpat recurent în dosarul mentionat.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3), referitoare la dreptul la un proces echitabil, si ale art. 23 alin. (12), privind legalitatea pedepsei, precum si ale art. 6 pct. 1 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. Se motivează că instanta, făcând aplicarea dispozitiilor criticate, nu este obligată să distingă între mijloacele de probă si actele procedurale efectuate în mod ilegal si cele realizate legal, pentru a retine în vederea formării convingerii si pronuntării hotărârii numai probele continute în acestea din urmă.

Cu privire la neconformitatea cu dreptul la un proces echitabil, se arată că acesta presupune posibilitatea părtilor din proces de a-si sustine cauza, în conditii care să nu le dezavantajeze, pe tot parcursul procesului. De asemenea, acest drept presupune ca verificarea hotărârilor atacate să se facă prin înlăturarea mijloacelor de probă obtinute ilegal si excluderea acestora din procesul de formare a convingerii judecătorului asupra vinovătiei.

În ceea ce priveste contrarietatea dispozitiilor legale criticate cu prevederile art. 23 alin. (12) din Constitutie, republicată, se subliniază că principiul legalitătii obligă la verificarea hotărârii atacate si la pronuntarea unei hotărâri ca urmare a solutionării recursului, care să stabilească definitiv vinovătia si pedeapsa aplicată, pe baza probelor administrate conform legilor în vigoare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală consideră că exceptia este nefondată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin nici uneia dintre prevederile constitutionale invocate, nici celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală, în raport cu prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) si ale art. 23 alin. (12), precum si cu cele ale art. 6 pct. 1 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, este neîntemeiată. Se arată în acest sens că, în ipoteza în care consideră că este necesară administrarea unor probe noi, instanta poate, potrivit dispozitiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, să admită recursul, să caseze hotărârea atacată si să dispună rejudecarea în fond a cauzei.

Avocatul Poporului arată că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile potrivit cărora instanta de recurs verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor si materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi, fără a controla fondul pricinii, nu constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil. În jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a statuat că este competenta legiuitorului de a institui reguli de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti. Este o solutie care rezultă din prevederile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, republicată. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 38514 din Codul de procedură penală, fată de prevederile art. 23 alin. (12) din Constitutie, republicată, se precizează că dispozitiile constitutionale invocate nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38514 din Codul de procedură penală, care au următorul continut: “Instanta, judecând recursul, verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor si materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi, prezentate la instanta de recurs.

Instanta este obligată să se pronunte asupra tuturor motivelor de recurs invocate de procuror si de părti.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile de lege criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora părtile au dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12), conform cărora nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii, precum si ale art. 6 pct. 1 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu interzic recurentei posibilitatea de a-si sustine cauza în conditii care să nu o dezavantajeze în raport cu părtile adverse si de a beneficia de toate drepturile si garantiile procesuale prevăzute de lege. Nu se poate retine nici critica privitoare la dreptul la un proces echitabil înscris în Constitutie si în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală, prin Decizia nr. 240 din 12 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 11 octombrie 2002. Respingând exceptia ca neîntemeiată, Curtea a invocat prevederile constitutionale potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt prevăzute de lege [art. 125 alin. (3), în prezent art. 126 alin. (2)], iar dreptul de exercitare a căilor de atac are câmp de realizare în conditiile legii (art. 128, în prezent art. 129), precizând că textul art. 38514 din Codul de procedură penală, introdus prin Legea nr. 45/1993, are la bază prevederile constitutionale mentionate.

Curtea a arătat, de asemenea, că dispozitiile legale criticate nu încalcă dreptul la apărare. Inculpatul a avut posibilitatea de a cere administrarea probelor considerate necesare cu ocazia judecării apelului, iar potrivit art. 38514 din Codul de procedură penală, recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 3859. Pe de altă parte, potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, în cazul în care constată că sunt necesare probe noi, instanta poate să admită recursul si să dispună rejudecarea cauzei de către instanta de recurs.

Neexistând elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie, considerentele si solutia cuprinse în această decizie rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38514 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihaela Bădilă în Dosarul nr. 178/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului de posturi, a organizării si functionării si a atributiilor directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ca autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură, functionează 8 directii teritoriale de regim silvic si de vânătoare, institutii cu personalitate juridică, finantate integral de la bugetul de stat, cu un număr total de 144 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Din numărul total de 144 de posturi, 102 posturi se preiau de la Garda Natională de Mediu, personalul încadrat pe aceste posturi fiind considerat transferat în interesul serviciului.

Art. 2. - Denumirea, sediul si judetele arondate celor 8 directii teritoriale de regim silvic si de vânătoare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare sunt coordonate tehnic de directiile de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si colaborează cu institutiile publice locale si cu persoanele fizice si juridice din raza teritorială a acestora în vederea realizării atributiilor specifice.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

Art. 4. - (1) Conducerea directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare este asigurată de un director executiv, numit, în conditiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Directorul executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare emite decizii, în conditiile legii.

(3) Directorul executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare reprezintă directia în raporturile cu institutiile publice locale, cu persoanele fizice si juridice din raza teritorială a directiei.

(4) Pentru cazurile în care, din diverse motive, directorul executiv este în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile legale, acesta poate delega, prin decizie, un consilier superior din cadrul directiei să îndeplinească atributiile sale pe perioada în care se găseste în imposibilitate.

(5) Directorul executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator de credite.

Art. 5. - În vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta hotărâre, directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare sunt încadrate cu personal tehnic silvic, precum si cu personal cu pregătire economică, juridică si cu personal administrativ, potrivit structurii organizatorice.

Art. 6. - (1) În structura organizatorică a fiecărei directii teritoriale de regim silvic si de vânătoare functionează servicii, birouri sau compartimente, după caz, după cum urmează:

a) de implementare pentru activitatea de silvicultură;

b) de implementare pentru activitatea de vânătoare;

c) de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier national la nivel regional;

d) de implementare a măsurilor din domeniul silviculturii si vânătorii din Programul SAPARD;

e) de consultantă si asistentă de specialitate;

f) de statistică;

g) pentru relatii cu publicul;

h) economico-financiar;

i) juridic;

j) de audit.

(2) Structura organizatorică, statele de functii si repartizarea numărului de personal pentru directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Salarizarea personalului încadrat la directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare se face potrivit prevederilor legale.

Art. 7. - Dotările directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare se stabilesc prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare au următoarele atributii:

A. În domeniul silviculturii

I. Asigurarea integritătii fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national:

a) propun directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prevederilor amenajamentelor sau studiilor de amenajare a pădurilor, volumul de masă lemnoasă, resursele si destinatia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura produselor si pe categorii de detinători;

b) repartizează în teritoriu cotele de tăiere, în cadrul volumului de masă lemnoasă aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe categorii de detinători de păduri, altii decât statul, si de terenuri cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier national;

c) stabilesc si comunică trimestrial celor interesati preturile pe specii si sortimente, în conditiile legii, pentru materialele lemnoase fără provenientă legală, care nu pot fi identificate faptic si a căror contravaloare se calculează pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;

d) tin evidenta, pe ocoale silvice si localităti, a suprafetelor puse în posesie din fondul forestier national si a titlurilor emise pentru acestea;

e) aprobă actele de punere în valoare pentru specia cires;

f) propun executarea de lucrări de prevenire si combatere a bolilor si dăunătorilor pădurii, în vegetatia forestieră situată în afara fondului forestier;

g) efectuează controlul de fond si controlul tehnic anual al regenerării în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, care nu este administrat prin structuri silvice proprii.

II. Cadastrul forestier, circulatia juridică a terenurilor forestiere si amenajarea pădurilor:

a) tin evidenta terenurilor cu destinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosintă, indiferent de natura proprietătii, si urmăresc furnizarea de către administratorii terenurilor respective a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general;

b) analizează si aprobă, după caz, solicitările de ocupare definitivă sau folosire temporară din fondul forestier national a terenurilor cu suprafete de până la 1,0 ha, precum si de defrisare a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

c) analizează si avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier national a terenurilor cu suprafete de peste 1,0 ha;

d) analizează, avizează si, după caz, aprobă, conform competentelor legale, reprimirea în fondul forestier national a suprafetelor scoase temporar, la expirarea termenului contractual, precum si restituirea garantiilor în conditiile prevăzute de art. 93 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) analizează si avizează documentatiile întocmite în legătură cu stabilirea contravalorii despăgubirilor ce trebuie acordate proprietarilor de păduri cu functii speciale de protectie, ca urmare a restrictiilor prevăzute în amenajamente, si propun aprobarea documentatiilor respective;

f) propun spre aprobare încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;

g) urmăresc respectarea exercitării dreptului de preemtiune al statului la toate vânzările de bunăvoie sau silite pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului si terenurile limitrofe acestuia si propun măsurile necesare, după caz;

h) organizează activitătile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;

i) realizează receptia finală pentru lucrările de amenajare a pădurilor - faza de proiectare tehnologică teren - pentru fondul forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a unitătilor de cult, a institutiilor de învătământ sau a altor persoane juridice, proprietate privată indiviză, proprietate privată a persoanelor fizice, precum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite;

j) avizează în comisia tehnico-economică proprie amenajamente silvice pentru terenuri forestiere cu suprafata de până la 30 ha;

k) asigură participarea reprezentantilor la conferintele I si a II-a de amenajare a pădurilor pentru suprafetele de fond forestier, la nivel de proprietate, de până la 1.000 ha inclusiv;

l) analizează, avizează sau aprobă, după caz, solicitările privind exceptarea de la prevederile amenajamentelor sau ale studiilor sumare de amenajare, indiferent de forma de proprietate;

m) analizează, avizează sau aprobă, după caz, solicitările de schimbare a categoriei de folosintă silvică pentru fondul forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a unitătilor de cult, a institutiilor de învătământ sau a altor persoane juridice, proprietate privată indiviză, proprietate privată a persoanelor fizice.

III. Regenerarea pădurilor, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie, reconstructia ecologică, amenajarea bazinelor hidrografice torentiale si accesibilizarea fondului forestier:

a) analizează si aprobă, după caz, proiectele de regenerare a pădurilor, ajutorarea regenerării naturale si reconstructia ecologică pentru fondul forestier national si pentru vegetatia forestieră situată în afara acestuia;

b) avizează, în vederea autorizării, unitătile specializate în executarea lucrărilor de împădurire, întretinere si îngrijire a culturilor forestiere si a arboretelor;

c) analizează documentatiile tehnico-economice pentru reinstalarea si întretinerea vegetatiei forestiere până la realizarea stării de masiv si le transmit spre aprobare directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

d) analizează si aprobă, după caz, proiectele de reîmpădurire a suprafetelor scoase temporar din fondul forestier privat, urmărind executarea lucrărilor prevăzute;

e) analizează si avizează, după caz, documentatia agentilor economici care au ca obiect de activitate executarea de lucrări silvice, cum ar fi împăduririle, lucrările de întretinere si îngrijire si altele asemenea, sau producerea de material genetic forestier, cum ar fi semintele, puietii, butasii si altele asemenea;

f) analizează si avizează documentatiile pentru obtinerea de către proprietarii de păduri a finantării de la bugetul de stat, în vederea executării lucrărilor silvice, inclusiv a lucrărilor de amenajare în cazul persoanelor fizice;

g) analizează documentatiile pentru proiectele de investitii efectuate din surse bugetare si extrabugetare la care ordonator de credite este autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, monitorizează punerea lor în executie si avizează receptiile partiale si finale ale acestora;

h) analizează modul în care s-au realizat proiectele de investitii în silvicultură, finantate de la bugetul de stat, în baza unor legi speciale;

i) asigură participarea în comandamentele judetene de analiză a realizării programului anual de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie;

j) asigură conform competentelor legale respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

k) certifică provenienta din surse aprobate si calitatea materialelor forestiere de reproducere utilizate în lucrările de împădurire;

l) organizează, în calitate de autorităti contractante, proiectarea si executia lucrărilor de amenajare, ameliorare si punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate cuprinse în perimetre de ameliorare si de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie, pe terenurile din domeniul public care nu sunt în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pe terenurile din domeniul privat al statului si pe terenurile proprietate privată;

m) înaintează, pentru domeniul lor de competentă, propuneri la directia de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea întocmirii listei obiectivelor de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, elaborate în concordantă cu documentatiile tehnico-economice, inventarele de lucrări la finele anului precedent si rezultatele controlului anual al regenerărilor, efectuat conform instructiunilor pentru desfăsurarea controlului anual al regenerărilor;

n) avizează situatiile de lucrări întocmite de directiile silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru lucrările executate la obiectivele de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

o) participă la receptia lucrărilor realizate la obiectivele de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

p) numesc comisiile pentru receptia lucrărilor realizate la obiectivele de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, din domeniul lor de competentă;/

q) organizează receptia lucrărilor realizate la obiectivele de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, din domeniul lor de competentă, si participă la această receptie;

r) asigură, pentru domeniul lor de competentă, verificarea, aprobarea si decontarea lucrărilor de amenajare, ameliorare si punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate si de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, pe baza situatiilor de lucrări;

s) elaborează, pentru domeniul lor de competentă, procesul-verbal de predare-primire între executant si detinătorul terenului a lucrărilor realizate la obiectivele de investitii care se finantează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică;

t) comunică oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie modificările survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosintă păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire.

IV. Îndrumarea structurilor de administrare a pădurilor, relatiile cu proprietarii si detinătorii de păduri si de terenuri cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier, relatiile cu agentii economici:

a) monitorizează implementarea proiectelor specifice silviculturii din Programul SAPARD;

b) analizează documentatiile privind înfiintarea structurilor de administratie silvică si le avizează, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 116/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii si autorizarea functionării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând comunelor, oraselor si municipiilor, cu modificările si completările ulterioare;

c) avizează angajarea personalului silvic de toate gradele, altul decât cel pentru structurile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, necesar pentru paza si gospodărirea pădurilor, pe baza sustinerii unui test scris si a unui interviu pe teme profesionale;

d) coordonează actiunile de informare, educare, instruire si altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislatiei silvice si educatiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari;

e) execută consultantă de specialitate silvică la solicitarea detinătorilor sau a proprietarilor de păduri si terenuri cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier;

f) asigură aducerea la cunostintă populatiei a obligatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

g) eliberează autorizatii pentru confectionarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare si tine evidenta acestora, asigurând inclusiv depozitarea, pentru agentii care si-au întrerupt activitatea;

h) asigură, în cazul pădurilor care nu sunt administrate de structuri de administratie de specialitate, reprimirea parchetelor de exploatare.

B. În domeniul cinegetic

I. Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare:

a) încheie contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare si actele aditionale la acestea;

b) verifică modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare îsi îndeplinesc obligatiile contractuale;

c) încasează sumele care reprezintă cota-parte cuvenită bugetului statului din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare, pe care le virează la bugetul de stat;

d) iau măsurile care se impun ca urmare a prevederilor contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare.

II. Gospodărirea fondurilor de vânătoare:

a) monitorizează si coordonează desfăsurarea actiunilor de evaluare anuală a efectivelor de vânat si fac propuneri privind mărimea cotelor de recoltă, încheind în acest sens documentele specifice;

b) fac observatii asupra stării efectivelor de vânat pe fondurile de vânătoare, iar în situatii justificate fac propuneri pentru modificarea cotelor de recoltă, precum si pentru modificarea perioadei legale de vânătoare la unele specii de vânat existente pe aceste fonduri;

c) analizează si supun aprobării solicitările gestionarilor fondurilor de vânătoare referitoare la reasezări, suplimentări de cotă, recoltarea în afara perioadei legale;

d) analizează si propun spre aprobare autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură studiile referitoare la popularea fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat;

e) analizează si propun spre aprobare autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură documentatiile privind propunerile de înfiintare a crescătoriilor pentru specii valoroase de vânat destinat populărilor, a crescătoriilor de vânat destinat consumului si a complexurilor de vânătoare;

f) monitorizează modul în care detinătorii de terenuri si gestionarii fondurilor de vânătoare aplică măsurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vânat si prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier si aplică măsurile prevăzute de legislatia în domeniu;

g) tin evidenta evolutiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor si statistica trofeelor de vânat medaliabile;

h) constată pagubele produse de vânatul din categoria speciilor strict protejate si propun modul de solutionare a litigiilor;

i) avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;

j) organizează si desfăsoară actiuni de prevenire si combatere a braconajului la vânătoare.

III. Aplicarea reglementărilor specifice:

a) utilizează sistemul informational în domeniul cinegetic si fac propuneri de îmbunătătire a acestuia;

b) autorizează, în conditiile legii, tinerea în captivitate a animalelor sălbatice;

c) asigură participarea în comisiile de examinare, la examenele organizate pentru dobândirea permisului de vânătoare, atunci când sunt împuternicite;

d) atestă, în conditiile legii, inspectorii voluntari de vânătoare si fac propuneri pentru recompensarea acestora în conditiile stabilite prin reglementări emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

e) atestă, în conditiile legii, persoanele fizice si juridice care pot întocmi studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare.

C. Alte atributii:

a) întocmesc evidentele statistice conform competentelor stabilite;

b) asigură participarea reprezentantilor autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în actiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar, privitoare la validarea si eliberarea titlurilor de proprietate;

c) prezintă periodic rapoarte, informări si sinteze asupra activitătii desfăsurate;

d) aprobă sau anulează, în conditiile legii, actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului;

e) asigură participarea propriilor reprezentanti în comisiile de evaluare si de cumpărare a terenurilor pe care le achizitionează Regia Natională a Pădurilor - Romsilva în numele statului;

f) răspund oricăror alte solicitări ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) primesc si furnizează de la, respectiv către, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic date si informatii privind activitătile specifice domeniului de activitate.

Art. 9. - Atributiile prevăzute în prezenta hotărâre se completează cu atributiile specifice de implementare din domeniul silviculturii si al vânătorii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 535.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Judetele arondate

1.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Brasov

Municipiul Brasov

Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu

2.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman, municipiul Bucuresti

3.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Focsani

Municipiul Focsani

Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

4.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Alba, Bistrita-Năsăud, Cluj, Mures

5.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Suceava

Municipiul Suceava

Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

6.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Bihor, Maramures, Sălaj, Satu Mare

7.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Timisoara

Municipiul Timisoara

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

8.

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei în vederea desfăsurării activitătii specifice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) si (5) si al prevederilor anexei nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Inspectoratele teritoriale din subordinea Consiliului Concurentei pot detine pentru activitătile specifice de control câte un autoturism cu un consum de carburant de 350 litri/lună/autoturism.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 548.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1.       Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Arad, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 500 milioane lei pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al Consiliului Judetean Arad, în vederea finantării unei părti din lucrările de amenajare a unei părti din imobilul transmis conform art. 1, care urmează să asigure în regim de urgentă sediul Corpului Gardienilor Publici Arad.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru judetul Arad, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 560.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care

alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Arad,

str. Aurel Vlaicu

nr. 286, Cartierul Gai,

judetul Arad

 

Ministerul Apărării Nationale

 

Consiliul Judetean

Arad

 

- imobil 718 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.135

 

- pavilionul A2 cu:

- suprafata construită = 394 m2

- suprafata desfăsurată = 788 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructia = 1.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Marea Lojă Natională din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Marea Lojă Natională din România”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 102, bl. S26, ap. 2, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 561.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.C.S.H.” - S.A. Hunedoara, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “I.C.S.H.” - S.A. Hunedoara,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială  “I.C.S.H.” - S.A. Hunedoara, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. Constantin Bursan nr. 8, judetul Hunedoara, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J20/34/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 56.