MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 345         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 91 din 4 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 92 din 4 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

557. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

558. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 459/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 91

din 4 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Mircea Neicu si Maria Ileana Aurelia Neicu în Dosarul nr. 7.169/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal este prezentă Ana Ionescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii, prin care s-a constatat constitutionalitatea textului criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.169/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Mircea Neicu si Maria Ileana Aurelia Neicu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că textul legal criticat îngrădeste dreptul la un proces echitabil, consacrat de prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si de prevederile art. 20 alin. (2) si art. 51 din Constitutie.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prin regula instituită de textul criticat se are în vedere tocmai asigurarea solutionării într-un termen rezonabil a cauzelor.

În acest fel nu poate fi vorba de o neconcordantă între pactele si tratatele internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, sau de nerespectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale. Este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, care, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a statuat că termenele de prescriptie, de decădere sau sanctiunile pentru nerespectarea acestora, obligativitatea reprezentării de către un avocat în fata instantelor judecătoresti superioare sunt numai câteva dintre exemplele care reprezintă restrictii admise ale dreptului de acces la o instantă.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (5): “Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 20 alin. (2) si ale art. 51 din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. Astfel continutul art. 51 se regăseste în alin. (5) al art. 1.

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

De asemenea, autorii exceptiei invocă în motivare si încălcarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, de exemplu, prin Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003.

În considerentele acestei decizii Curtea a retinut că institutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate ca îngrădiri ale accesului liber la justitie, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile.

Cu aceeasi ocazie Curtea a retinut că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Si, în sfârsit, Curtea a retinut că imprescriptibilitatea unor drepturi, consfintită, în anumite cazuri, cu titlu de principiu în legislatia civilă, nu este consacrată ca atare de Constitutie. Asa fiind, legiuitorul poate, în considerarea unor ratiuni majore, să deroge de la acest principiu, asa cum a procedat prin norma dedusă controlului, fără a îndreptăti calificarea reglementării respective ca fiind neconstitutională.

Solutia adoptată, ca si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia textul criticat încalcă prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în jurisprudenta sa Curtea a statuat că în practica Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a subliniat constant că această cerintă nu se analizează în abstract, ci se raportează la fiecare caz, tinându-se seama de durata procedurii, de natura pretentiilor, de complexitatea procesului, de comportamentul autoritătilor si al părtilor, de dificultatea dezbaterilor, de aglomerarea rolului instantei, de exercitarea căilor de atac etc.

De aceea, Curtea constată că textul criticat are în vedere tocmai celeritatea solutionării procesului, satisfăcând astfel cerinta solutionării într-un termen rezonabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Mircea Neicu si Maria Ileana Aurelia Neicu în Dosarul nr. 7.169/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 92

din 4 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Liudmila Cernea, Marioara Nicorescu si Ecaterina Doicescu în Dosarul nr. 1.821/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal este prezent Gabriel Catrinescu, prin avocat Dumitru Florescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă, prin avocat, solicită respingerea exceptiei, arătând că asupra constitutionalitătii art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, stabilind că dispozitiile acestui articol sunt constitutionale.

Mentionează în acest sens Decizia nr. 69/2003, prin care Curtea a retinut că, prin consacrarea bunei-credinte ca o cauză de asanare a nulitătii absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor preluate fără titlu valabil, legiuitorul a înteles ca în conflictul de interese legitime dintre adevăratul proprietar si subdobânditorul de bună-credintă al bunului său imobil să fie preferat cel din urmă. Această solutie se întemeiază pe principiul validitătii aparentei în drept. Arată că, de altfel, în spetă, statul a dobândit cu titlu valabil dreptul de proprietate asupra imobilului. Ceea ce urmăreste de fapt autorul exceptiei prin ridicarea acesteia este discutarea constitutionalitătii Decretului nr. 92/1950 si implicit a măsurii nationalizării, lucru inadmisibil în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.821/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Liudmila Cernea, Marioara Nicorescu si Ecaterina Doicescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul legal criticat vine în contradictie cu dispozitiile art. 20 alin. (2) din Constitutie si cu dispozitiile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece prin dispozitiile legale criticate se “legiferează o nouă nationalizare”, dându-se prioritate actelor de cumpărare încheiate de chiriasi.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece este vorba despre o lege specială ce reglementează raporturile juridice pentru imobilele preluate de stat în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în cauză nefiind contestat dreptul de proprietate, iar scopul final al legii fiind doar modul de despăgubire.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 20 alin. (2), arătând că, sub acest aspect, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, si Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003.

Avocatul Poporului face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, apreciind că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (2): “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare.

Textul constitutional invocat are următoarea redactare:

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003, si Decizia nr. 185 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003.

Cu acest prilej Curtea Constitutională a constatat că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor civile. Ne aflăm în prezenta unei erori comune a dobânditorilor cu privire la calitatea de proprietar a statului, eroare ce îndreptăteste o largă prezumtie de bună-credintă a acestora, întrucât această eroare comună s-a bazat pe autoritatea unui act legislativ. Astfel fiind, nu poate fi decât de bună-credintă cel ce se întemeiază pe o dispozitie a legii. Solutiile adoptate, ca si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au fost invocate împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionaliate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Liudmila Cernea, Marioara Nicorescu si Ecaterina Doicescu în Dosarul nr. 1.821/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 1.122 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii si intemperii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 557.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 6.345,1 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Arad, Arges, Bacău, Bihor, Botosani, Bistrita-Năsăud, Brăila, Brasov, Buzău, Călărasi, Caras-Severin, Covasna, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Teleorman, Timis, Tulcea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 558.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 16 aprilie 2004, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 alin. (1), în loc de: “... un contract de furnizare de servicii medicale.” se va citi: “... un contract de furnizare de servicii.”