MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 346         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

101. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

223. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

497. - Hotărâre privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

55. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CIPROM” - S.A.  Ploiesti, judetul Prahova

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru obtinerea gradelor profesionale de comisar-sef, subcomisar si agent-sef, politistul este obligat să absolve un curs de capacitate profesională, ale cărui organizare si desfăsurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar pentru obtinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.”

2. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.

3. La articolul I punctul 15, articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situatiile si în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

4. La articolul I punctul 16, alineatele (3) si (4) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

“(3) Ofiterul de politie care a absolvit cursuri postuniversitare în specializările corespunzătoare cerintei postului este exceptat de la conditiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai putin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.

(4) Specialitătile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare si ale titlurilor stiintifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

5. La articolul I punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(3) La absolvirea Facultătii de Drept din cadrul Academiei de Politie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Administratiei si Internelor, politistului i se acordă gradul profesional de subinspector de politie si este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.

(4) Politistilor prevăzuti la art. 9 alin. (2) si (3) li se acordă gradele profesionale în functie de pregătirea lor si de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerintele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte si cu gradul profesional acordat.”

6. La articolul I punctul 26, după articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

“Art. 371. - La decesul unui politist, Ministerul Administratiei si Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.”

7. La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Politistul poate contesta sanctiunea disciplinară, în termen de 5 zile de la luarea la cunostintă, sefului ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea. Acesta se pronuntă prin decizie motivată, în termen de 15 zile.”

8. La articolul I punctul 37, alineatele (2) si (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:

“(2) Pe timpul urmăririi penale si judecării pentru infractiuni săvârsite din culpă, politistul este pus la dispozitie, iar în cazul arestării este suspendat din functie conform alin. (3). Politistul pus la dispozitie îndeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, în scris, de seful unitătii de politie si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum si de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

(3) Pe timpul urmăririi penale pentru săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a oricărei alte infractiuni săvârsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei de politist, acesta este pus la dispozitie conform alin. (2). În cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală si pe durata judecării până la pronuntarea unei hotărâri definitive, precum si pe durata arestării politistul este suspendat din functie. În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege si este obligat să predea armamentul, legitimatia si insigna.”

9. La articolul I punctul 40, literele c) si h) ale alineatului (1) al articolului 69 vor avea următorul cuprins:

“c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;

..................................................................................................

h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;”

10. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 411 cu următorul cuprins:

“411. Litera a) a alineatului (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

«a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării măsurilor prevăzute la art. 69 lit. j);»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 223.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

1. fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană actionează pentru eliminarea disparitătilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice si sociale:

a) Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural care sprijină regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii în sectorul productiv, infrastructură, educatie, sănătate, dezvoltare locală si întreprinderi mici si mijlocii;

b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a fortei de muncă si dezvoltare a resurselor umane;

c) Fondul european pentru orientare si garantare în agricultură - sectiunea “Orientare” este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltarea rurală;

d) Instrumentul financiar de orientare piscicolă este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru cresterea competitivitătii sectorului piscicol, în conditiile asigurării unui echilibru durabil între resurse si capacitatea de exploatare;

2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investitii în domeniul infrastructurii de transport si mediu;

3. instrumentele structurale denumesc fondurile structurale si Fondul de coeziune, luate în ansamblu;

4. Planul national de dezvoltare este documentul de planificare strategică si programare financiară, care are ca scop să orienteze si să stimuleze dezvoltarea economică si socială a tării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale;

5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România ca stat membru, în urma evaluării Planului national de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar contine contributia din fondurile structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritătilor si măsurilor continute în Planul national de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operationale;

6. programele operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor priorităti sectoriale si/sau regionale din Planul national de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de sprijin comunitar;

7. Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor programului operational sectorial sau regional;

8. aditionalitatea reprezintă nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleasi tipuri de măsuri finantate din fondurile structurale;

9. autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar si câte o autoritate de management pentru fiecare program operational si Fondul de coeziune, precum si autorităti de management pentru initiativa comunitară INTERREG;

10. comitetul de monitorizare este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmărirea eficacitătii si calitătii implementării asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar si câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operational, precum si pentru Fondul de coeziune;

11. autoritatea de plată reprezintă organismul care elaborează si înaintează cererile de plată si primeste de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale si Fondului de coeziune;

12. organismele internationale sunt institutiile desemnate de autoritătile de management si care, prin delegare de atributii de la acestea si/sau de la autoritătile de plată, implementează măsurile din programele operationale, precum si proiectele finantate din Fondul de coeziune. Delegarea de atributii către organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. Autoritătile de management si/sau autoritătile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor delegate, precum si a operatiunilor finantate prin instrumentele structurale;

13. beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/responsabilă cu executia proiectelor sau a măsurilor finantate.

Art. 3. - Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonării implementării asistentei comunitare prin fondurile structurale.

Art. 4. - Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar are următoarele atributii principale:

a) elaborează, în parteneriat cu institutiile centrale si regionale implicate, precum si cu parteneri socioeconomici, Planul national de dezvoltare si, pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul României, negociază Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană;

b) asigură corelarea măsurilor dintre programele operationale, precum si dintre acestea si cele din programul operational regional;

c) coordonează si urmăreste respectarea si implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurentei si ajutorului de stat, achizitiilor publice, protectiei mediului, egalitătii de sanse între femei si bărbati;

d) coordonează armonizarea cadrului institutional si dezvoltarea capacitătii administrative si urmăreste consolidarea si extinderea parteneriatelor în procesul de planificare, precum si în toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar;

e) asigură implementarea transparentă, efectivă si eficientă a Cadrului de sprijin comunitar;

f) coordonează elaborarea ghidurilor si a procedurilor privind asigurarea corectitudinii operatiunilor finantate din asistenta comunitară;

g) asigură elaborarea unui sistem functional si integrat de colectare si prelucrare a informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale, monitorizarea si evaluarea asistentei comunitare acordate României prin fondurile structurale;

h) asigură realizarea si functionarea sistemului informatic privind managementul financiar si tehnic al fondurilor;

i) elaborează, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autoritătilor de management pentru programele operationale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar si, după aprobarea acestuia de către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, îl înaintează Comisiei Europene spre analiză, observatii si recomandări;

j) transmite spre analiză Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar recomandările primite de la Comisia Europeană si formulează răspunsuri la acestea, pe care, după aprobarea comitetului de monitorizare, le transmite acesteia;

k) înaintează spre analiză si avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele operationale si/sau prin modificarea complementelor de program, după aprobarea în prealabil a acestor modificări de comitetele de monitorizare ale fiecărui program operational;

l) asigură si urmăreste îndeplinirea cerintelor cu privire la informarea si publicitatea asistentei din fondurile structurale;

m) organizează, în parteneriat cu Comisia Europeană, evaluarea intermediară a Cadrului de sprijin comunitar si transmite comitetului de monitorizare al acestuia rezultatele si concluziile evaluării;

n) asigură implementarea eventualelor modificări ale Cadrului de sprijin comunitar, propuse de comitetul de monitorizare, ca urmare a evaluării intermediare si informează corespunzător Comisia Europeană;

o) participă, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de sprijin comunitar si prezintă comitetului de monitorizare rezultatele si concluziile acestei evaluări;

p) constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitătii si egalitătii de sanse între bărbati si femei; asigură presedintia si secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar;

q) participă la comitetele de monitorizare ale programelor operationale;

r) coordonează elaborarea raportului privind aditionalitatea;

s) îndeplineste si alte atributii, în conditiile legii.

Art. 5. - Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru Programul operational regional, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestui program.

Art. 6. - Se desemnează Ministerul Economiei si Comertului ca autoritate de management pentru Programul operational/sectorial pentru cresterea competitivitătii economice, având responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate acestui program.

Art. 7. - Se desemnează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de transport si energie, având responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate acestui program.

Art. 8. - Se desemnează Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, având responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate acestui program.

Art. 9. - Se desemnează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestuia.

Art. 10. - Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate pentru acest program.

Art. 11. - Autoritătile de management pentru programele operationale au următoarele atributii principale:

a) elaborează programele operationale si programele complement, în concordantă cu obiectivele si prioritătile stabilite prin Planul national de dezvoltare;

b) asigură corelarea măsurilor din programele operationale sectoriale cu cele din programul operational regional, sub coordonarea Autoritătii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar;

c) urmăresc obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;

d) urmăresc dezvoltarea capacitătii administrative a structurilor implicate în derularea programului operational respectiv, precum si consolidarea si extinderea parteneriatelor în procesul de planificare si în toate fazele de implementare a programului operational;

e) asigură implementarea programelor operationale în concordantă cu recomandările comitetelor de monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene si cu principiile si politicile comunitare, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitătii de sanse între femei si bărbati;

f) dezvoltă si promovează parteneriate la nivel central, precum si între nivelul central, nivelul regional si local, inclusiv parteneriatul public-privat;

g) elaborează si asigură un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;

h) analizează si propun modificări ale programelor operationale si complement si înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operationale;

i) elaborează si prezintă comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare si, după primirea aprobării acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene;

j) asigură si răspund pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordantă cu principiile unui management financiar riguros si transparent;

k) urmăresc si verifică instituirea de către organismele intermediare care implementează măsurile din programele operationale a unui sistem contabil separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate;

l) elaborează manuale de implementare si utilizare pentru programele operationale respective;

m) elaborează criteriile de selectie si evaluare a proiectelor si aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare;

n) transmit autoritătii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum si a celor neutilizate;

o) efectuează corectiile financiare;

p) asigură informarea cetătenilor si mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea programelor si constientizarea potentialilor beneficiari si a organizatiilor profesionale cu privire la oportunitătile generate de implementarea programelor;

q) răspund pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care finantează programul operational, precum si pentru îndeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;

r) organizează evaluarea intermediară a programului operational si informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitătilor propuse pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare;

s) furnizează informatii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;

t) constituie comitetul de monitorizare al programului operational, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitătii si egalitătii de sanse între femei si bărbati; asigură presedintia si secretariatul comitetului de monitorizare al programului operational;

u) participă la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor anului precedent;

v) asigură existenta procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare;

w) îndeplineste si alte atributii în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune.

(2) Autoritatea de management a Fondului de coeziune are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea si managementul Fondului de coeziune;

b) coordonează armonizarea cadrului institutional si dezvoltarea capacitătii administrative a structurilor implicate în gestionarea Fondului de coeziune;

c) coordonează si urmăreste respectarea si implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurentei si ajutorului de stat, achizitiilor publice, protectiei mediului, egalitătii de sanse între femei si bărbati;

d) asigură utilizarea eficientă si corectă a fondurilor, precum si implementarea proiectelor în conformitate cu obiectivele stabilite prin acestea, respectând conditionalitătile stabilite de Comisia Europeană;

e) coordonează, împreună cu Comisia Europeană, elaborarea metodologiei, ghidurilor si procedurilor privind asigurarea corectitudinii operatiunilor finantate din asistenta comunitară;

f) asigură monitorizarea prin indicatori fizici si financiari a stadiului derulării proiectelor, în relatie cu planurile si obiectivele acestora, si a progresului gestionării fondurilor;

g) evaluează si avizează strategiile specifice propuse de organismele intermediare;

h) asigură informarea corespunzătoare a autoritătilor de plată referitor la respectarea procedurilor cu privire la: verificarea autenticitătii cheltuielilor, implementarea proiectelor conform obiectivelor propuse si conditionalitătilor, concordanta operatiunilor cu regulile aplicabile si păstrarea pistei de audit;

i) asigură elaborarea unui sistem functional si integrat de colectare si prelucrare a informatiilor si datelor statistice privind implementarea Fondului de coeziune;

j) asigură realizarea si functionarea sistemului informatic privind managementul financiar si tehnic al Fondului de coeziune;

k) asigură elaborarea raportului anual de implementare a proiectelor finantate din Fondul de coeziune si îl transmite Comisiei Europene;

l) primeste, analizează si transmite Comisiei Europene propunerile de proiecte finantabile din Fondul de coeziune;

m) asigură informarea cetătenilor si mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea proiectelor si constientizarea potentialilor beneficiari si a organizatiilor profesionale cu privire la oportunitătile generate de implementarea proiectelor;

n) constituie Comitetul de monitorizare al Fondului de coeziune, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitătii si egalitătii de sanse între femei si bărbati; asigură presedintia si secretariatul Comitetului de monitorizare al Fondului de coeziune;

o) asigură existenta procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare;

p) îndeplineste si alte atributii în conditiile legii.

Art. 13. - Se desemnează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finantate prin Fondul de coeziune.

Art. 14. - Se desemnează Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru proiectele de infrastructură din domeniul mediului, finantate prin Fondul de coeziune.

Art. 15. - Se desemnează Ministerul Finantelor Publice pentru îndeplinirea functiei de autoritate de plată pentru:

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si pentru Fondul de coeziune.

Art. 16. - Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, pentru îndeplinirea functiei de autoritate de plată pentru Fondul european pentru orientare si garantare în agricultură - sectiunea “Orientare” si Instrumentul financiar de orientare piscicolă.

Art. 17. - Autoritătile de plată au următoarele atributii principale:

a) primesc cereri de rambursare si asigură că respectivele cereri reflectă în mod corespunzător operatiunile selectate si includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referintă si care pot fi dovedite în mod corespunzător;

b) primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plătilor;

c) efectuează transferul contributiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în cel mai scurt timp si în întregime;

d) elaborează si transmit Comisiei Europene estimări ale cheltuielilor;

e) elaborează si transmit Comisiei Europene declaratii de certificare a cheltuielilor intermediare si finale, împreună cu cererile de plată;

f) transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a plătii soldului final al asistentei, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente soldului final;

g) furnizează Comisiei Europene evidente detaliate privind plătile efectuate;

h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile structurale si Fondul de coeziune;

i) trimit, o dată pe an, ca anexă la al patrulea raport privind recuperările, o declaratie a sumelor rămase de recuperat la acea dată;

j) asigură mentinerea unor evidente financiare privind operatiunile pe care le derulează;

k) îndeplinesc si alte atributii, în conditiile legii.

Art. 18. - Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru initiativa comunitară INTERREG.

Art. 19. - Pentru fiecare autoritate de managament, autoritate de plată, organism intermediar, se constituie câte o unitate de audit intern independentă.

Art. 20. - În derularea măsurilor finantate din programele operationale, precum si a proiectelor finantate prin Fondul de coeziune, autoritătile de managament asigură definirea clară si separarea adecvată a functiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre.

Art. 21. - Structurile desemnate pentru coordonarea si gestionarea asistentei financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - (1) Autoritătile de management pentru programele operationale sectoriale si regionale desemnează organismele intermediare pentru implementarea măsurilor finantate din fondurile structurale.

(2) Autoritătile de management pentru programele operationale si autoritătile de plată desemnează organismele responsabile pentru verificările pe esantioane, precum si pe cea privind declaratia de încheiere a programelor.

Art. 23. - În functie de modificarea prioritătilor si/sau a măsurilor identificate în Planul national de dezvoltare, precum si a politicii comunitare în domeniul politicii regionale si al instrumentelor structurale, poate fi analizată posibilitatea adăugării altor programe operationale si/sau măsuri în Cadrul de sprijin comunitar, precum si a ajustării cadrului institutional.

Art. 24. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea si completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 497.

 

ANEXĂ*)

 

SCHEMĂ INTERINSTITUTIONALĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CIPROM” - S.A. Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CIPROM” - S.A. Ploiesti,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CIPROM” - S.A. Ploiesti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 23, judetul Prahova, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J29/82/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 55.