MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

93. - Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta

mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

Tratat între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră

 

204. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

458. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică

 

473. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară

 

481. - Hotărâre privind acordarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru reconversia si modernizarea cazanului de apă fierbinte pe gaze naturale

 

482. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

492. - Hotărâre privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

 

511. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU VASILE

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76

alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2004.

Nr. 93.

 

TRATAT

între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea

si asistenta mutuală în problemele de frontieră

 

România si Ucraina, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta relatiile prietenesti în interesul ambelor state si popoarelor lor,

pornind de la principiile egalitătii suverane, integritătii teritoriale, inviolabilitătii frontierelor de stat existente si respectului reciproc,

în dorinta de a dezvolta relatiile de colaborare pe baza principiilor si prevederilor cuprinse în Tratatul cu privire la relatiile de bună vecinătate si cooperare dintre România si Ucraina si în Acordul conex acestuia, sub forma schimbului de scrisori între ministrii afacerilor externe ai României si Ucrainei, semnate la Constanta la 2 iunie 1997,

luând în considerare prevederile legislatiilor interne ale părtilor contractante pe problemele frontierei de stat, precum si normele si principiile de drept international în domeniul respectiv,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Traseul liniei frontierei de stat

ARTICOLUL 1

 

Frontiera de stat dintre România si Ucraina trece pe teren astfel cum este definită si descrisă în Tratatul dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind regimul frontierei de stat româno-sovietice, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 27 februarie 1961, precum si în toate documentele de demarcare corespunzătoare, hărtile frontierei de stat între fostele Republica Populară Română si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, procesele-verbale ale semnelor de frontieră cu schitele crochiu, anexele corespunzătoare si completările la acestea, precum si în documentele verificărilor traseului liniei frontierei de stat în vigoare între fostele Republica Populară Română/Republica Socialistă România si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste la 16 iulie 1990 - data adoptării Declaratiei privind suveranitatea de stat a Ucrainei si în completările si anexele la documentele de demarcare mentionate mai sus, care pot fi încheiate între părtile contractante în perioada de valabilitate a prezentului tratat, cu exceptia acelui sector al liniei frontierei de stat definite mai sus, care trece de la punctul nordic de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ucrainei si Republicii Moldova până la punctul sudic de întâlnire a frontierelor de stat ale acestor state, si se continuă de la semnul de frontieră nr. 1439 (baliză) pe limita exterioară a mării teritoriale a Ucrainei din jurul Insulei Serpilor până la punctul cu coordonatele 45ş05’21” latitudine nordică si 30ş02’27” longitudine estică, care este punctul de întâlnire cu frontiera de stat a României care trece pe limita exterioară a mării sale teritoriale. Marea teritorială a părtilor contractante, măsurată de la liniile de bază la punctul de intersectie a limitelor exterioare ale acesteia, va avea, în permanentă, lătimea de 12 mile marine.

În cazul în care se va constata existenta unor modificări obiective ca urmare a unor fenomene naturale care nu sunt legate de activităti umane si care vor face necesară schimbarea acestor coordonate, Comisia mixtă de frontieră va întocmi noi procese-verbale.

Linia frontierei de stat, pe întreaga sa întindere, va rămâne nemodificată dacă părtile contractante nu vor conveni altfel.

Întocmirea noilor documente privind frontiera de stat nu reprezintă o revizuire a frontierei existente între România si Ucraina.

 

CAPITOLUL II

Marcarea si întretinerea liniei frontierei de stat

ARTICOLUL 2

 

1. Frontiera de stat este marcată în teren prin semne de frontieră. Caracteristicile fiecărui semn de frontieră si pozitia lui fată de linia de frontieră sunt stabilite prin documente de demarcare si verificare, documente privind semnele triplex confinium, precum si alte documente care vor fi întocmite ulterior.

2. Pentru sectoarele apelor de frontieră unde, ca urmare a unor fenomene naturale, s-a modificat configuratia malurilor sau a albiei acestora ori se constată schimbări fată de situatia existentă la data încheierii documentelor de demarcare în vigoare la data efectuării verificării traseului frontierei de stat, părtile contractante, luând în considerare dispozitiile art. 12 din prezentul tratat, întocmesc noi documente privind traseul liniei frontierei de stat, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, care intră în vigoare la data primirii ultimei notificări privind îndeplinirea de către părtile contractante a procedurilor interne necesare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile contractante se obligă să întretină frontiera de stat pe toată lungimea ei, astfel ca traseul acesteia să fie clar si vizibil.

2. În sectoarele de uscat ale frontierei de stat se constituie culoarul de frontieră cu o lătime de 10 metri - câte 5 metri fată de linia frontierei în ambele părti -, care trebuie să fie curătat de vegetatie. În acest culoar se interzice realizarea de instalatii si constructii în afara celor care sunt destinate pazei frontierei de stat.

3. Curătarea culoarului de frontieră se realizează de către fiecare parte contractantă pe teritoriul propriu. Organele corespunzătoare ale părtilor contractante se vor informa reciproc cu privire la termenele de executare a lucrărilor de curătare cu cel putin 5 zile înainte de începerea acestora.

4. În sectoarele apelor de frontieră, locurile din jurul stâlpilor de frontieră se vor curăta pe o rază de 2 metri si se va asigura vizibilitatea directă între stâlpii de frontieră care au acelasi număr.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru paza si întretinerea semnelor de frontieră si vor trage la răspundere persoanele vinovate de mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor de frontieră ori a părtilor componente ale acestora.

2. În cazul disparitiei, distrugerii sau deteriorării semnelor de frontieră, organele corespunzătoare ale părtilor contractante iau imediat măsuri pentru restabilirea sau repararea acestora. Organele corespunzătoare ale părtii contractante care efectuează lucrările privind restabilirea sau repararea semnelor de frontieră ori a unor părti componente ale acestora vor înstiinta în scris organele corespunzătoare ale celeilalte părti contractante cu cel putin 10 zile înainte de începerea activitătilor respective.

3. Semnele de frontieră mutate, deteriorate ori distruse sau părtile componente ale acestora vor fi refăcute ori reparate de către acea parte contractantă ai cărei cetăteni au produs prejudiciul mentionat. Dacă vinovatii nu sunt identificati, refacerea sau repararea semnelor de frontieră se va efectua de către acea parte contractantă care răspunde de întretinerea acestora.

Orice activităti referitoare la reconstituirea, înlocuirea sau mutarea semnelor de frontieră se realizează cu acordul si în prezenta reprezentantilor celeilalte părti contractante.

4. În cazul în care este necesar, organele corespunzătoare ale părtilor contractante pot să instaleze semne de frontieră suplimentare, de comun acord. În acelasi mod, ele pot să schimbe locul de dispunere a semnelor de frontieră distruse, deteriorate sau care sunt în pericol de distrugere ori deteriorare si să le restabilească în locuri care prezintă sigurantă. Pe timpul executării acestor lucrări, traseul liniei frontierei de stat stabilit prin documentele de demarcare nu se modifică.

5. Despre executarea lucrărilor de reconstituire si fixare în teren a semnelor de frontieră în locurile ce prezintă sigurantă se întocmesc acte si procese-verbale pentru semnele de frontieră, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, care trebuie să corespundă cu celelalte documente la care se anexează. Astfel de documente se întocmesc si pentru semnele de frontieră suplimentare.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Întretinerea semnelor de frontieră se efectuează de către părtile contractante astfel:

a) partea română întretine stâlpii de frontieră si semnele de directie de pe teritoriul propriu, precum si geamandurile, balizele si bornele de centru cu număr impar care sunt dispuse pe linia frontierei de stat;

b) partea ucraineană întretine stâlpii de frontieră si semnele de directie de pe teritoriul propriu, precum si geamandurile, balizele si bornele de centru cu număr par care sunt dispuse pe linia frontierei de stat.

2. Întretinerea semnelor triplex confinium se realizează pe baza unor întelegeri separate între:

- guvernele României, Ucrainei si Republicii Ungare;

- guvernele României, Ucrainei si Republicii Moldova.

3. Părtile contractante se obligă să mentină forma, dimensiunile, culoarea si locul de dispunere ale semnelor de frontieră în conformitate cu prevederile ce rezultă din documentele de demarcare a frontierei de stat.

4. Fiecare parte contractantă va informa cealaltă parte contractantă, pe cale diplomatică, cu privire la culoarea stâlpilor de frontieră care sunt stabiliti pe teritoriul propriu si la simbolurile nationale de pe acesti stâlpi.

ARTICOLUL 6

 

1. Verificarea stării si pozitiei în teren a semnelor de frontieră si a stării culoarelor de frontieră de pe teritoriul propriu se execută de către fiecare parte contractantă individual.

2. Verificările comune ale semnelor si culoarelor de frontieră se execută o dată la 2 ani, vara, la termenele stabilite de comun acord.

3. În cazul în care se impune o verificare comună suplimentară a semnelor si culoarelor de frontieră, organele corespunzătoare ale unei părti contractante vor înstiinta în scris despre aceasta organele corespunzătoare ale celeilalte părti contractante. O astfel de verificare trebuie să înceapă nu mai târziu de 15 zile din momentul primirii înstiintării.

4. La terminarea verificării comune se va întocmi un proces-verbal, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Semnele de frontieră restabilite si suplimentare trebuie să corespundă ca formă, dimensiuni si aspect semnelor de frontieră existente.

2. Fixarea semnelor de frontieră suplimentare se face în comun de către organele corespunzătoare ale părtilor contractante, iar cheltuielile legate de această activitate se împart în mod egal.

3. Reconstituirea semnelor de frontieră dispărute, distruse sau deteriorate se efectuează de organele corespunzătoare ale părtilor contractante, cu participarea expertilor.

 

CAPITOLUL III

Modul de folosire a apelor de frontieră, căilor ferate si soselelor, precum si a altor instalatii de comunicatii

care traversează frontiera de stat

ARTICOLUL 8

 

1. Toate râurile, pâraiele, canalele si apele maritime, în limitele sectoarelor pe care trece linia frontierei de stat, se consideră ape de frontieră.

2. Părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru ca pe timpul folosirii apelor de frontieră să se respecte prevederile prezentului tratat si ale altor acorduri bilaterale si multilaterale în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Pe râurile de frontieră navigabile navele celor două părti contractante au dreptul să navigheze pe senalul navigabil principal, indiferent de traseul liniei frontierei de stat pe aceste râuri. Altor mijloace de navigatie li se permite să navigheze pe apele de frontieră numai până la linia frontierei de stat.

2. Mijloacele de navigatie ale uneia dintre părtile contractante pot să acosteze la malul râului sau la tărmul mării celeilalte părti contractante în caz de pericol (calamitate, avarie etc.). Proprietarii acestor mijloace sunt obligati să informeze în cel mai scurt timp reprezentantii autoritătilor de frontieră sau locale ale părtii contractante pe teritoriul căreia se găsesc acestea. În astfel de cazuri, aceste autorităti le vor acorda ajutorul necesar.

ARTICOLUL 10

 

Toate mijloacele de navigatie ale părtilor contractante, care navighează în apele de frontieră, trebuie să aibă:

a) navele - pavilioanele de stat proprii, denumirea sau numerele de înregistrare ale acestora;

b) bărcile - pavilioanele de stat proprii sau simbolurile drapelelor de stat în pupa sau în prova si numerele de înregistrare ale acestora.

Denumirile si numerele se înscriu cu culoare albă sau neagră si trebuie să fie clar vizibile de pe ambele maluri. Pe timp de noapte, toate mijloacele de navigatie trebuie să aibă în functiune luminile de navigatie.

 

ARTICOLUL 11

 

Regulile de navigatie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigatie apartinând autoritătilor de frontieră ale părtilor contractante, precum si modul de cooperare pe timpul executării pazei frontierei de stat se stabilesc de comun acord printr-un protocol separat între autoritătile de frontieră ale părtilor contractante, care va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări privind aprobarea sa.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Părtile contractante se vor preocupa de întretinerea în stare corespunzătoare a apelor de frontieră si vor lua măsurile necesare pentru prevenirea distrugerii premeditate a malurilor acestora.

2. În cazul modificării albiei râului, pârâului sau canalului de frontieră ca urmare a unor fenomene naturale, părtile contractante vor lua măsuri în conformitate cu întelegerile bilaterale în vigoare.

3. În scopul asigurării stabilitătii traseului liniei frontierei de stat, albia apelor de frontieră nu poate fi modificată în mod unilateral.

4. În cazul în care, ca urmare a actiunilor uneia dintre părtile contractante pe apele de frontieră, au fost deteriorate malurile sau a fost modificată albia ori regimul de scurgere ale acestora, acea parte contractantă este obligată să reconstituie malurile deteriorate si să readucă albia în pozitia initială, conform documentelor mentionate la art. 1 din prezentul tratat.

5. Situatia si directia apelor curgătoare de frontieră trebuie, pe cât posibil, să rămână neschimbate. În acest scop părtile contractante vor lua, de comun acord, măsurile necesare pentru îndepărtarea obstacolelor accidentale care ar putea provoca schimbarea albiei râurilor, pâraielor si canalelor de frontieră. Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor comune se împart în mod egal între părtile contractante, dacă acestea nu convin altfel.

6. Realizarea pe apele de frontieră sau pe malurile acestora a oricăror constructii care pot provoca modificarea albiei acestor ape sau a regimului lor de scurgere se efectuează în conformitate cu întelegerile bilaterale în vigoare.

7. În scopul prevenirii modificărilor albiei râurilor, pâraielor si canalelor de frontieră, malurile acestor ape de frontieră trebuie să fie consolidate acolo unde autoritătile competente ale părtilor contractante, de comun acord, consideră necesar. Executarea acestor lucrări si suportarea cheltuielilor revin părtii contractante căreia îi apartine malul.

8. Scurgerea naturală a apei din apele de frontieră curgătoare si din regiunile contigue lor inundabile în timpul cresterii apelor nu poate fi schimbată sau îngreunată în detrimentul celeilalte părti contractante prin construirea ori reconstruirea unor instalatii sau constructii pe apă si pe maluri.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Chestiunile referitoare la constructia, repararea si exploatarea căilor de comunicatie care traversează frontiera de stat, la înfiintarea unor noi puncte de trecere a frontierei de stat, precum si la stabilirea culoarelor aeriene vor fi reglementate prin acorduri separate între părtile contractante.

2. Datele si documentele referitoare la transportul materialelor necesare pentru executarea lucrărilor mentionate la pct. 1 din prezentul articol vor fi transmise autoritătilor de frontieră ale celeilalte părti contractante în timp util.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru mentinerea în stare corespunzătoare a sectoarelor căilor ferate, soselelor si căilor navigabile, în locurile unde acestea intersectează frontiera de stat.

 

CAPITOLUL IV

Pescuitul, vânătoarea, silvicultura, exploatarea subsolului si protectia mediului la frontiera de stat

ARTICOLUL 15

 

1. Pescuitul în apele de frontieră este permis până la linia frontierei de stat, în conformitate cu legislatia internă a fiecărei părti contractante, cu conditia interzicerii folosirii substantelor explozive, otrăvitoare sau de altă natură care ar putea provoca distrugerea în masă sau vătămarea pestelui.

2. Protectia si dezvoltarea pisciculturii în apele de frontieră vor fi reglementate printr-un acord separat.

 

ARTICOLUL 16

 

Vânătoarea este permisă până la linia frontierei de stat, în conformitate cu legislatia internă a fiecărei părti contractante. Împuscarea si urmărirea vânatului peste frontiera de stat sunt interzise.

 

ARTICOLUL 17

 

Dacă, din cauza unor fenomene naturale sau pe timpul tăierii pădurilor, copacii vor cădea peste linia frontierei de stat, organele corespunzătoare ale părtilor contractante se vor informa reciproc în acest sens si vor lua măsuri pentru transportul acestora pe teritoriul părtii contractante de unde provin. În astfel de situatii transportul materialului lemnos peste frontiera de stat se efectuează fără taxe vamale sau de altă natură.

 

ARTICOLUL 18

 

Lucrările de prospectare si exploatare a subsolului se pot efectua până la cel mult 20 de metri de linia frontierei de stat, dacă părtile contractante nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 19

 

1. În cazul aparitiei unui incendiu în apropierea liniei frontierei de stat, partea contractantă pe teritoriul căreia acesta s-a produs trebuie să ia toate măsurile pentru localizarea si stingerea incendiului si să nu permită extinderea acestuia peste linia frontierei de stat.

2. În cazul extinderii incendiului peste linia frontierei de stat sau al pericolului iminent al unei astfel de extinderi, organele corespunzătoare ale părtii contractante pe teritoriul căreia s-a produs incendiul vor informa despre aceasta imediat organele corespunzătoare ale celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru protectia mediului, iar în cazul aparitiei pericolului de poluare, organele lor corespunzătoare se vor informa reciproc în acest sens imediat si vor lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile unui acord separat în acest domeniu.

 

CAPITOLUL V

Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

ARTICOLUL 21

 

1. Pentru îndeplinirea atributiilor corespunzătoare prevăzute de prezentul tratat, în decurs de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestuia, se va constitui Comisia mixtă de frontieră interguvernamentală româno-ucraineană permanentă, denumită în continuare Comisia mixtă de frontieră, care se compune din delegatiile română si ucraineană.

2. Fiecare delegatie se va constitui în conformitate cu legislatiile în vigoare ale părtilor contractante si va fi alcătuită din: seful delegatiei, un loctiitor si 5 membri.

Înstiintarea despre numirea sefilor delegatiilor se realizează pe cale diplomatică.

3. Sefii delegatiilor pot coopera în mod direct cu privire la activitatea Comisiei mixte de frontieră.

La nevoie, sefii delegatiilor au dreptul să folosească pentru lucru în cadrul Comisiei mixte de frontieră numărul necesar de experti si alti specialisti.

4. Fiecare parte contractantă suportă cheltuielile delegatiei sale.

Cheltuielile legate de verificarea traseului si marcarea liniei frontierei de stat se suportă de către părtile contractante în mod egal.

5. Pentru efectuarea lucrărilor în teren se constituie grupuri mixte de lucru, care se compun din subgrupuri române si ucrainene. Fiecare subgrup se constituie dintr-un sef, loctiitorul acestuia, 3 membri si personal tehnic.

Componenta grupurilor mixte de lucru se aprobă de către sefii delegatiilor din Comisia mixtă de frontieră.

6. Comisia mixtă de frontieră:

a) efectuează la fiecare 7 ani în sectoarele de uscat si la fiecare 5 ani pe apele de frontieră verificarea în comun a traseului liniei frontierei de stat;

b) pe baza rezultatelor verificărilor traseului frontierei de stat, elaborează anexele si completările la documentele de demarcare în vigoare, în conformitate cu dispozitiile prezentului tratat, precum si ale art. 1-4 din Tratatul dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind regimul frontierei de stat româno-sovietice, colaborare si asistentă mutuală pe probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 27 februarie 1961, ale Tratatului cu privire la relatiile de bună vecinătate si cooperare dintre România si Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997, si ale Acordului conex acestuia, încheiat prin schimb de scrisori ale ministrilor afacerilor externe ai celor două state.

Documentele se întocmesc în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări privind îndeplinirea de către părtile contractante a procedurilor interne necesare;

c) pregăteste materialele privind necesitatea refacerii malurilor deteriorate ale apelor de frontieră si readucerii albiei acestora în pozitia initială, în conformitate cu documentele mentionate la art. 1 din prezentul tratat;

d) la nevoie, pregăteste propuneri privind schimbul cu sectoare de teritorii limitrofe frontierei de stat;

e) rezolvă problemele privind fixarea semnelor de frontieră suplimentare, mutarea acelora care sunt în pericol de distrugere sau a părtilor din acestea pe locuri ce prezintă sigurantă;

f) pune de acord caracteristicile tehnice ale semnelor de frontieră;

g) îndeplineste alte sarcini referitoare la întretinerea liniei frontierei de stat;

h) elaborează instructiuni tehnice pentru grupurile mixte de lucru.

7. Comisia mixtă de frontieră îsi întocmeste regulamentul de lucru, care se aprobă de guvernele părtilor contractante.

8. Limbile oficiale ale Comisiei mixte de frontieră sunt româna si ucraineana.

9. Sedintele Comisiei mixte de frontieră se desfăsoară ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de două ori pe an, alternativ pe teritoriul fiecărei părti contractante.

Rezultatele sedintei Comisiei mixte de frontieră se consemnează în procese-verbale, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană.

În cazul în care Comisia mixtă de frontieră nu va putea ajunge la o hotărâre comună în legătură cu unele probleme, acestea se vor rezolva pe cale diplomatică.

10. Membrii Comisiei mixte de frontieră si persoanele invitate de aceasta la lucrările sale nu pot fi privati de libertate pe teritoriul celeilalte părti contractante; lucrurile personale, documentele de serviciu, mijloacele tehnice si mijloacele de transport sunt inviolabile si sunt scutite de taxe vamale sau de altă natură.

11. Pe perioada lucrărilor privind verificarea traseului liniei frontierei de stat, membrilor Comisiei mixte de frontieră si persoanelor folosite de aceasta pentru lucrări li se eliberează legitimatii pentru trecerea frontierei de stat.

Legitimatiile se eliberează în conformitate cu legislatiile interne ale părtilor contractante.

12. Timpul, ordinea si locul trecerii frontierei de stat de către membrii Comisiei mixte de frontieră, expertii si alti specialisti care execută lucrări la frontiera de stat se stabilesc pentru fiecare caz de către Comisia mixtă de frontieră.

13. În cazul în care este necesar, părtile contractante vor face schimb de date din reteaua topogeodezică si de materiale cartografice si aerofotogrammetrice pentru o fâsie de 5 kilometri de-a lungul liniei frontierei de stat, inclusiv acele documente care, potrivit legislatiilor interne ale părtilor contractante, au caracter clasificat sau secret.

Aceste documente se pot folosi numai pentru pregătirea materialelor de verificare a traseului liniei frontierei de stat româno-ucrainene.

Părtile contractante sunt obligate să acorde materialelor si informatiilor primite un caracter si un grad de protectie echivalent.

Nici una dintre părtile contractante nu are dreptul să predea nici unei terte părti aceste materiale si informatii fără acordul prealabil în scris al părtii contractante care a furnizat materialele si informatiile respective.

14. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Comisia mixtă de frontieră va începe verificarea în comun a frontierei de stat româno-ucrainene si, pe baza rezultatelor acesteia, va pregăti următoarele documente:

a) Procesul-verbal-descriere a traseului liniei frontierei de stat între România si Ucraina;

b) Albumul hărtilor topografice ale frontierei de stat între România si Ucraina;

c) procesele-verbale pentru semnele de frontieră care sunt fixate pe frontiera de stat dintre România si Ucraina, cu schitele-crochiu topografice;

d) Tabelul de coordonate ale semnelor de frontieră;

e) Procesul-verbal final al verificării în comun a frontierei de stat între România si Ucraina.

 

CAPITOLUL VI

Împuternicitii de frontieră, drepturi si obligatii

ARTICOLUL 22

 

1. În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute de prezentul tratat, se numesc:

- împuterniciti de frontieră principali;

- loctiitori ai împuternicitilor de frontieră principali;

- împuterniciti de frontieră;

- loctiitori ai împuternicitilor de frontieră.

2. Împuternicitii de frontieră principali si loctiitorii acestora sunt numiti de guvernele părtilor contractante. Împuternicitii de frontieră si loctiitorii lor sunt numiti de împuternicitii de frontieră principali.

3. Părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la numirea împuternicitilor de frontieră principali si a loctiitorilor acestora. Împuternicitii de frontieră principali se vor informa reciproc cu privire la numirea împuternicitilor de frontieră si a loctiitorilor lor.

 

ARTICOLUL 23

 

1. În competenta împuternicitilor de frontieră principali intră următoarele:

a) îndeplinirea dispozitiilor corespunzătoare ale prezentului tratat;

b) analiza situatiei în paza si supravegherea frontierei de stat si acordarea de sprijin reciproc în acest sens;

c) coordonarea activitătii împuternicitilor de frontieră si aprobarea proceselor-verbale ale întâlnirilor de lucru ale acestora;

d) rezolvarea problemelor asupra cărora împuternicitii de frontieră nu au căzut de acord.

2. În competenta împuternicitilor de frontieră intră următoarele:

a) luarea de măsuri pentru prevenirea încălcării regimului frontierei de stat;

b) efectuarea de cercetări în comun si întocmirea de procese-verbale în legătură cu evenimentele de frontieră si încălcările regimului frontierei de stat, iar când este necesar, luarea de măsuri pentru prelevarea, conservarea si paza probelor descoperite la locul producerii acestor fapte;

c) cercetarea si stabilirea pagubelor produse ca urmare a încălcării regulilor regimului frontierei de stat si luarea măsurilor necesare, în colaborare cu organele competente ale părtilor contractante;

d) organizarea predării-primirii persoanelor, animalelor domestice si bunurilor care, din cauză de fortă majoră sau în mod întâmplător, au ajuns pe teritoriul celeilalte părti contractante;

e) asigurarea functionării mijloacelor de comunicare;

f) analiza cazurilor de folosire a documentelor false, falsificate sau nevalabile la trecerea frontierei de stat si a activitătilor pentru contracararea migratiei ilegale si aparitiei criminalitătii organizate la frontiera de stat si informarea reciprocă despre aceasta;

g) organizarea, o dată la 2 ani, a controalelor comune ale semnelor si culoarelor de frontieră si informarea Comisiei mixte de frontieră cu privire la rezultatele acestor controale;

h) îndeplinirea altor atributii prevăzute de prezentul tratat.

3. Împuternicitii de frontieră se informează reciproc si imediat cu privire la:

a) încălcarea si pregătirea în vederea încălcării frontierei de stat;

b) calamitătile naturale si poluarea mediului care s-au extins sau se pot extinde pe teritoriul celeilalte părti contractante si măsurile luate în acest sens;

c) mijloacele plutitoare apartinând celeilalte părti

contractante, ce au trecut frontiera de stat fără aprobare;

d) trecerea frontierei de stat cu aeronave sau cu alte aparate de zbor prin încălcarea regulilor de survol si stationarea ilegală a acestora pe teritoriul celeilalte părti contractante;

e) efectuarea în apropierea frontierei de stat de lucrări care pot produce pagube teritoriului celeilalte părti contractante;

f) alte date si probleme referitoare la paza frontierei de stat, controlul trecerii acesteia de către persoane, mijloace de transport si bunuri, precum si respectarea regimului frontierei de stat, care impun adoptarea în cel mai scurt timp a unor măsuri comune.

 

ARTICOLUL 24

 

1. Împuternicitii de frontieră principali desfăsoară sedinte cel putin o dată pe an, alternativ pe teritoriul fiecărei părti contractante.

2. Împuternicitii de frontieră desfăsoară anual cel putin două întâlniri de lucru, alternativ pe teritoriul fiecărei părti contractante.

3. La propunerea împuternicitului de frontieră a unei părti contractante pot avea loc si ale întâlniri de lucru în afara celor planificate, care se desfăsoară pe teritoriul părtii contractante initiatoare.

4. Întâlnirile de lucru neplanificate pentru cercetarea în comun a încălcărilor regimului frontierei de stat se desfăsoară la locul producerii acestora.

5. În functie de hotărârea fiecărui împuternicit de frontieră, la întâlnirea de lucru pot fi invitati să participe experti.

6. Problemele care nu impun participarea nemijlocită a împuternicitilor de frontieră pot fi rezolvate prin corespondentă sau prin alte mijloace de comunicare.

 

ARTICOLUL 25

 

Împuternicitii de frontieră principali si loctiitorii lor, împuternicitii de frontieră si loctiitorii acestora pot trece frontiera de stat în scopul îndeplinirii sarcinilor în sectorul lor de responsabilitate pe baza împuternicirilor eliberate în acest sens.

 

ARTICOLUL 26

 

1. Împuternicitii de frontieră principali, împuternicitii de frontieră si loctiitorii acestora, precum si asistentii si expertii lor care participă la activităti comune pe teritoriul celeilalte părti contractante nu pot fi privati de libertate; bunurile personale, documentele de serviciu, mijloacele tehnice si mijloacele de transport sunt inviolabile si sunt scutite de taxe vamale sau de altă natură.

2. Persoanele mentionate la pct. 1 al prezentului articol pot purta uniformă pe timpul sederii pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 27

 

Pe timpul cercetării împrejurărilor privind încălcarea regimului frontierei de stat, împuternicitii de frontieră pot să audieze persoanele implicate, martorii si expertii si să ia orice alte măsuri pentru culegerea probelor în legătură cu încălcarea produsă, în conformitate cu legislatia internă a părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 28

 

1. Rezultatele sedintelor si întâlnirilor de lucru ale împuternicitilor de frontieră principali si împuternicitilor de frontieră, precum si ale cercetărilor încălcărilor regimului frontierei de stat se consemnează în procese-verbale, întocmite în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

2. În functie de situatie, la procesele-verbale se anexează si alte documente întocmite ca rezultat al cercetărilor efectuate.

3. În cazul în care împuternicitii de frontieră principali au puncte de vedere diferite, problemele care fac obiectul divergentei se consemnează în procesul-verbal ca punct separat si se înaintează spre rezolvare pe cale diplomatică.

4. În cazul cercetării în comun a evenimentelor de frontieră, împuternicitii de frontieră întocmesc procese-verbale cu rezultatele cercetărilor efectuate, la care se anexează schite, fotografii, declaratii etc.

5. Procesele-verbale ale sedintelor împuternicitilor de frontieră principali se aprobă în conformitate cu legislatiile interne ale părtilor contractante.

6. Împuternicitii de frontieră înaintează procesele-verbale ale întâlnirilor de lucru, spre aprobare, împuternicitilor de frontieră principali.

 

ARTICOLUL 29

 

Împuternicitul de frontieră al unei părti contractante, după ce a primit informatii referitoare la producerea unei încălcări a regimului frontierei de stat de la împuternicitul de frontieră al celeilalte părti contractante, este obligat să întreprindă imediat măsuri pentru contracararea acestei încălcări. Împuternicitii de frontieră ai părtilor contractante se vor informa reciproc si permanent despre aceste măsuri si rezultatele lor.

 

ARTICOLUL 30

 

1. Persoanele care au trecut frontiera de stat ilegal, dar în mod neintentionat, se predau în termen de 48 de ore din momentul retinerii acestora împuternicitului de frontieră al acelei părti contractante de pe teritoriul căreia au venit, cu conditia ca, pe teritoriul părtii contractante care predă, acestea să nu fi săvârsit o infractiune.

Concomitent cu predarea persoanelor retinute se predau si bunurile aflate asupra lor, dacă se demonstrează că au fost aduse de către acestea pe teritoriul celeilalte părti contractante. Despre predarea-primirea persoanelor care au trecut neintentionat frontiera de stat se întocmeste un proces-verbal.

2. Predarea-primirea cetătenilor proprii, a cetătenilor unor state terte si a apatrizilor care au trecut ilegal frontiera de stat se va realiza în baza unui acord separat.

3. Părtile contractante convin că nici una dintre ele nu are dreptul să refuze primirea persoanelor mentionate la pct. 2 al acestui articol, dacă se va demonstra că persoana a trecut frontiera de stat de pe teritoriul părtii contractante primitoare.

 

ARTICOLUL 31

 

1. Împuternicitii de frontieră se vor informa reciproc cu privire la animalele domestice care au trecut frontiera de stat si vor lua măsurile necesare pentru căutarea si înapoierea acestora.

2. Predarea animalelor domestice se organizează de către împuternicitii de frontieră, în conformitate cu prevederile legislatiilor interne ale ambelor părti contractante, în apropierea locului trecerii acestora peste frontiera de stat.

3. Împuternicitii de frontieră vor lua măsuri pentru căutarea si înapoierea bunurilor care, ca urmare a unor fenomene naturale, au ajuns de pe teritoriul uneia dintre părtile contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante.

4. Predarea animalelor domestice care au trecut frontiera de stat, precum si a bunurilor care au fost deplasate peste aceasta se face printr-un proces-verbal în care se mentionează cuantumul cheltuielilor pentru întretinerea si asistenta sanitar-veterinară, paza si transportul acestor animale, precum si cuantumul cheltuielilor pentru păstrarea si transportul bunurilor, care se calculează în conformitate cu prevederile legislatiei interne a părtii contractante care predă.

5. Pentru animalele domestice si bunurile care nu s-au găsit, nu se acordă despăgubiri posesorilor acestora.

 

ARTICOLUL 32

 

1. În cazul producerii unor calamităti naturale, persoanele care se află în zona limitrofă frontierei de stat pot să treacă frontiera de stat prin orice loc si la orice oră si să rămână pe teritoriul celeilalte părti contractante până la încetarea acestora. Persoanele mentionate sunt obligate să informeze imediat despre aceasta cele mai apropiate autorităti ale părtii contractante pe teritoriul căreia se află.

2. În cazul producerii unei calamităti naturale în zona limitrofă frontierei de stat a unei părti contractante, de comun acord cu împuternicitii de frontieră, echipele de salvare ale celeilalte părti contractante pot să treacă frontiera de stat pentru acordarea ajutorului necesar, prin orice loc, la orice oră, si să rămână pe teritoriul părtii contractante respective, în zona calamitată, pe perioada necesară acordării ajutorului.

3. Utilajele, mijloacele de transport si materialele necesare pentru acordarea ajutorului, precum si obiectele de uz personal introduse pe teritoriul unei părti contractante de către echipele de salvare ale celeilalte părti contractante sunt scutite de taxe vamale sau de altă natură, cu conditia returnării obligatorii a acestora pe teritoriul părtii contractante de unde au fost introduse.

4. Returnarea persoanelor mentionate la pct. 1 al acestui articol si a echipelor de salvare se realizează prin intermediul împuternicitilor de frontieră ai părtilor contractante prin cele mai apropiate puncte de trecere.

5. În aceleasi conditii se va permite trecerea pe teritoriul celeilalte părti contractante a persoanelor care domiciliază în localităti izolate, pentru a beneficia de ajutor medical de urgentă.

 

ARTICOLUL 33

 

Trecerea frontierei de stat de către persoane si mijloace de transport se efectuează prin punctele de trecere, în baza unor acorduri separate.

 

ARTICOLUL 34

 

Persoanele cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul unei părti contractante vor fi reprimite imediat de către acea parte contractantă de pe teritoriul căreia au venit.

Împuternicitii de frontieră ai părtilor contractante se informează reciproc cu privire la returnarea persoanelor cărora nu li s-a permis trecerea.

 

ARTICOLUL 35

 

1. Trecerea frontierei de stat de către persoanele care întretin căile ferate, soselele sau alte instalatii care traversează frontiera de stat, precum si de către acele persoane care efectuează lucrări pe apele de frontieră se va reglementa prin acorduri separate.

2. În cazul în care persoanele mentionate la pct. 1 al acestui articol trebuie să treacă frontiera de stat în afara punctelor de trecere, în scopul executării unor lucrări, acestea informează împuternicitii de frontieră cu cel putin 72 de ore înainte de începerea lucrărilor.

Împuternicitii de frontieră ai părtilor contractante se informează reciproc si în timp util despre trecerea frontierei de stat de către aceste persoane.

 

ARTICOLUL 36

 

1. Împuternicitii de frontieră, în urma cercetării evenimentelor de frontieră si a încălcărilor regimului frontierei de stat, stabilesc pagubele produse.

Evaluarea pagubelor si modalitatea de compensare a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile legislatiei interne a acelei părti contractante pe teritoriul căreia s-au produs.

2. Dacă nu se poate stabili persoana vinovată de producerea pagubelor, acestea vor fi acoperite de partea contractantă pe teritoriul căreia au fost cauzate, cu exceptia cazurilor în care pagubele s-au produs ca urmare a unor circumstante extraordinare sau a unor calamităti naturale.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

ARTICOLUL 37

 

Prezentul tratat sau oricare dintre dispozitiile sale nu pot fi interpretate ca prevăzând schimbarea liniei frontierei de stat dintre părtile contractante, asa cum este ea definită si descrisă în prezentul tratat.

Divergentele privind interpretarea si aplicarea prezentului tratat se rezolvă pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 38

 

Dispozitiile prezentului tratat nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante rezultate din tratatele internationale bilaterale sau multilaterale la care acestea sunt parte, precum si din acquisul comunitar relevant al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 39

 

Prezentul tratat se încheie pe o perioadă de 10 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va informa cealaltă parte contractantă despre intentia sa de a-i termina valabilitatea, cu cel putin 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate respective.

Cap. I si VII se vor prelungi automat pe noi perioade de 5 ani si nu se supun denuntării.

 

ARTICOLUL 40

 

Prezentul tratat este supus ratificării si va intra în vigoare în momentul schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Bucuresti.

Prezentul tratat va fi înregistrat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 dinCarta Organizatiei Natiunilor Unite.

Semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru România,

Ion Iliescu

Pentru Ucraina,

Leonid Kucima

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2004.

Nr. 204.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Natională a Veteranilor de Război, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 458.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) În România, în alimentatia oamenilor se utilizează numai sare iodată.

(2) În hrana animalelor si în industria alimentară utilizarea sării iodate este optională, cu exceptia fabricării pâinii.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate pentru utilizarea în alimentatia omului.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reteaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste si farmacii, în segmentul produselor care nu necesită retete pentru achizitionare, ambalată în cantităti ce nu depăsesc 0,5 kg.”

3. La alineatul (1) al articolului 12, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate pentru utilizarea în alimentatia omului, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 10 alin. (2);”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 473.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru reconversia si modernizarea cazanului de apă fierbinte pe gaze naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea în trimestrul II al anului 2004 a unui împrumut cu dobândă, în sumă de 20,4 miliarde lei, din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru reconversia si modernizarea cazanului de apă fierbinte pe gaze naturale, în cadrul investitiei “Alimentare cu gaze naturale a CAF nr. 1, 50 Gcal/h - municipiul Tulcea”.

Art. 2. - Împrumutul se acordă pe o perioadă de 4 ani cu termen de gratie de 2 ani de la data acordării.

Rambursarea împrumutului se efectuează după expirarea perioadei de gratie, în rate trimestriale egale.

Art. 3. - Rata dobânzii se situează la nivelul dobânzii acordate de Trezoreria Statului la disponibilitătile la vedere păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Plata dobânzii se efectuează anual pe perioada de gratie, urmând ca, după expirarea acesteia, plătile de dobânzi să se efectueze trimestrial o dată cu ratele de capital, conform graficului de plată stabilit prin conventie încheiată între părti.

Art. 4. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1, alocată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se va face potrivit dispozitiilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 481.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la:

a) principiile generale de publicare a informatiilor privind zgomotul transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

b) metodele generale de măsurare a zgomotului transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

c) măsurile de verificare si monitorizare a nivelurilor de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în următoarele cazuri:

a) aparatelor, echipamentelor sau masinilor destinate exclusiv utilizării industriale sau profesionale;

b) aparatelor care sunt părti integrante dintr-o clădire sau din instalatiile acesteia, cum ar fi: echipamentele de aer conditionat, cele de încălzire si ventilatie (cu exceptia ventilatoarelor de uz casnic, a hotelor de bucătărie si a aparatelor de încălzire de sine stătătoare), arzătoarele cu combustibil lichid pentru încălzire centrală, pompele pentru sisteme de alimentare cu apă si sistemele de canalizare;

c) componentelor de echipamente, cum ar fi motoarele electrice;

d) aparatelor electroacustice.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau instalatie, fabricat, în principal, pentru utilizarea în locuinte, inclusiv beciuri, garaje si alte dependinte exterioare locuintei, în scopul întretinerii si curăteniei locuintelor, a igienei personale, al preparării si păstrării alimentelor, producerii si distributiei agentilor de încălzire si răcire, al producerii aerului conditionat, si a altor aparate utilizate în scopuri neprofesionale;

b) familie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice, destinate aceluiasi scop si alimentate din acelasi tip de sursă de energie. În general, o familie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

c) serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice apartinând aceluiasi tip, care au caracteristicile definite si sunt produse de către acelasi producător;

d) lot de aparate electrocasnice - un număr specificat de aparate apartinând unei serii date, fabricate în aceleasi conditii;

e) zgomot aerian emis - nivelul de putere acustică ponderat A (LWA) emis de aparatele electrocasnice, exprimat în decibeli (dB), raportat la o putere acustică de referintă de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată a aparatelor electrocasnice numai dacă informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de către acestea sunt publicate.

(2) Informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer sunt puse la dispozitie de producător sau, în cazul în care acesta nu este stabilit pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, de importator.

(3) Nivelul de zgomot transmis prin aer se determină în conformitate cu conditiile prevăzute la art. 6 alin. (1) si (2).

(4) Informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice vor fi verificate prin sondaj de către organismele de control al pietei, în baza prevederilor art. 6 alin. (3).

(5) Fără a prejudicia rezultatele verificărilor prin sondaj, care pot fi efectuate după ce aparatele electrocasnice au fost oferite spre vânzare, organismele de control vor considera publicarea informatiilor despre zgomotul aerian emis ca fiind în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Producătorul sau importatorul de aparate electrocasnice răspunde pentru corectitudinea informatiilor furnizate.

Art. 5. - Atunci când pentru anumite familii de aparate electrocasnice legislatia natională în vigoare prevede existenta unei etichete privind eficienta energetică, înscrierea informatiilor referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe această etichetă.

Art. 6. - (1) Metoda generală de încercare utilizată pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer trebuie să aibă o precizie suficient de mare, pentru ca abaterile rezultate din măsurări să nu depăsească 2 dB pentru nivelul puterii acustice ponderat A. Aceste abateri reprezintă efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de măsurare, cu exceptia variatiilor nivelului de zgomot aerian de la o încercare la alta.

(2) Metoda generală de încercare descrisă la alin. (1) se completează, pentru fiecare familie de aparate electrocasnice, cu o descriere a pozitiei, montajului, sarcinii si modului de operare, pentru aparatele electrocasnice aflate sub testare, pentru simularea utilizării normale a aparatelor electrocasnice, precum si pentru asigurarea corespunzătoare a repetabilitătii si a reproductibilitătii.

Pentru fiecare familie de aparate electrocasnice se specifică abaterea standard a reproductibilitătii.

(3) Metoda statistică utilizată la verificarea nivelului de zgomot aerian declarat al unui lot de aparate electrocasnice impune măsurarea prin esantionare a unor loturi izolate de aparate electrocasnice, utilizându-se teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel încât probabilitatea de acceptare să fie de 95%, dacă 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului de aparate electrocasnice sunt mai mari decât nivelul declarat. Mărimea unui esantion simplu sau echivalent trebuie să fie de 3 bucăti. Metoda statistică aleasă impune ca abaterea standard de referintă totală să fie de 3,5 dB.

Art. 7. - (1) Aparatele electrocasnice care îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri nu pot face obiectul interzicerii sau restrictionării introducerii pe piată, de către organismele de control, din motive vizând informatiile referitoare la zgomotul transmis prin aer de acestea.

(2) Dacă în urma unui control efectuat de către organismele de control, conform metodei descrise la art. 6 alin. (3), se constată că nivelul de zgomot determinat depăseste nivelul declarat, atunci producătorul sau importatorul va trebui să corecteze informatiile sau să retragă imediat lotul de aparate electrocasnice defecte de pe piată.

(3) Reintroducerea pe piată a unui aparat electrocasnic se efectuează numai în conditiile prevăzute la art. 3.

Art. 8. - (1) Se consideră că informatiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte si încercările au fost corect executate, dacă măsurătorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer si încercările specifice au fost realizate în conformitate cu:

a) standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

b) standardele si reglementările tehnice nationale, în măsura în care nu există standarde europene armonizate în domeniile vizate de aceste standarde si reglementări tehnice nationale.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate si a standardelor si reglementărilor tehnice nationale, la care se face referire în alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

Art. 9. - (1) Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene textele standardelor si reglementărilor tehnice române prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) În situatia în care se consideră că standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) nu satisfac în totalitate cerintele prevăzute la art. 6, Ministerul Economiei si Comertului sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate, Ministerul Economiei si Comertului actionează în consecintă.

Art. 10. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si se sanctionează conform dispozitiilor art. 46 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 11. - Prezenta hotărâre preia Directiva 86/594/EEC referitoare la zgomotul emis prin aer de aparatele electrocasnice.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 9, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 482.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea institutelor culturale românesti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum si înfiintarea unor institute noi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 alin. (1) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutele culturale românesti din străinătate se organizează si functionează ca structuri în subordinea administrativă a Ministerului Afacerilor Externe, prin reorganizarea centrelor culturale românesti din străinătate care se desfiintează.

(2) Institutele culturale românesti din străinătate, reorganizate potrivit alin. (1), sunt următoarele:

a) Institutul Cultural Român de la Paris, Republica Franceză;

b) Institutul Cultural Român de la New York, Statele Unite ale Americii;

c) Institutul Cultural Român de la Budapesta, Republica Ungară;

d) Institutul Cultural Român “Titu Maiorescu” din Berlin, Republica Federală Germania;

e) Institutul Român de Cultură si Cercetare Umanistică de la Venetia, Republica Italiană;

f) Accademia di Romania din Roma, Republica Italiană.

(3) Academia Română îsi mentine atributia de coordonare a activitătii Institutului Român de Cultură si Cercetare Umanistică de la Venetia si a Accademia di Romania din Roma.

Art. 2. - Se aprobă înfiintarea următoarelor institute culturale românesti din străinătate:

a) Institutul Cultural Român de la Viena, Republica Austria;

b) Institutul Cultural Român de la Praga, Republica Cehă;

c) Institutul Cultural Român de la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

d) Institutul Cultural Român de la Madrid, Regatul Spaniei;

e) Institutul Cultural Român de la Lisabona, Republica Portugheză;

f) Institutul Cultural Român de la Varsovia, Republica Polonă;

g) Institutul Cultural Român de la Moscova, Federatia Rusă;

h) Institutul Cultural Român de la Beijing, Republica Populară Chineză;

i) Institutul Cultural Român de la Belgrad, Serbia si Muntenegru;

j) Institutul Cultural Român de la Stockholm, Regatul Suediei;

k) Institutul Cultural Român de la Atena, Republica Elenă;

l) Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, Statul Israel;

m) Institutul Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va initia negocieri si va încheia întelegeri cu autoritătile din statele de resedintă, care să permită înfiintarea unor institute culturale sau, dacă este cazul, pentru reorganizarea centrelor culturale existente, care vor intra în vigoare la data semnării acestora.

Art. 4. - (1) Institutele culturale românesti din străinătate au următoarele obiective principale:

a) promovarea pe plan international a limbii, istoriei si a valorilor cultural-artistice românesti;

b) promovarea pe plan international a performantelor creatiei stiintifice si culturale din România;

c) stimularea, prin actiuni si programe proprii, a dialogului cu publicul din tara de resedintă;

d) cresterea vizibilitătii internationale a României si promovarea unei imagini externe complete, actuale si obiective a tării;

e) dinamizarea schimburilor culturale, stiintifice si tehnologice bilaterale în spatiile de maxim interes politico-diplomatic si economic pentru România;

f) promovarea pe plan international, direct sau prin mass-media străine, a informatiilor referitoare la viata culturală, academică, economică, socială si politică a României;

g) cresterea prezentei românesti la manifestările culturale cu impact asupra opiniei publice internationale, prin organizarea de expozitii de grafică, pictură, seri muzicale, spectacole de teatru, balet, operă, lansări de carte sau alte actiuni similare;

h) culegerea unor informatii semnificative despre viata culturală, academică si stiintifică din tările de resedintă;

i) promovarea pe plan international a limbii si a culturii românesti prin cursuri, traduceri si mijloace multimedia;

j) mentinerea si dezvoltarea relatiilor culturale si spirituale cu românii din străinătate, în scopul conservării identitătii de limbă, cultură si traditii a acestora si al antrenării lor în realizarea intereselor nationale ale României;

k) dezvoltarea dialogului dintre institutiile si organizatiile culturale publice si private din tară si din străinătate.

(2) Institutele culturale românesti din străinătate au următoarele atributii principale:

a) promovează produsele culturale de valoare si performantele românesti din domeniile culturii, artei, stiintei si educatiei;

b) promovează în tara de resedintă activităti de studiu si cercetare privind istoria, cultura si civilizatia românilor, constituind si gestionând fonduri de informatii pentru aceste activităti;

c) furnizează documentatie si informatii despre viata academică, socioculturală, economică si politică din România si despre institutiile de profil;

d) promovează manifestări culturale, expozitii, evenimente mediatice, precum si implementarea programelor anuale aprobate de Institutul Cultural Român;

e) sustin initiative pentru dezvoltarea culturală a comunitătilor românesti din străinătate, pentru a favoriza atât integrarea lor în statul de resedintă, cât si mentinerea legăturilor cu tara;

f) avansează propuneri de cooperare si facilitează contacte între institutiile românesti din sfera culturii, stiintei, tehnologiei, educatiei, sportului, turismului si institutiile de acest tip din statul de resedintă;

g) realizează programe de promovare a limbii române în străinătate, folosindu-se în acest scop de colaborarea cu cadrele didactice de limba si literatura română de pe lângă universitătile din statul de resedintă si universitătile românesti care desfăsoară activităti didactice si stiintifice relevante.

(3) Institutele culturale românesti din străinătate îndeplinesc orice alte atributii, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Institutele culturale românesti din străinătate îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu acordurile si conventiile încheiate de România cu autoritătile statelor de resedintă, cu respectarea normelor dreptului international si a dreptului intern în materie.

(2) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare pentru a notifica autoritătile competente din statele de resedintă cu privire la înfiintarea institutelor culturale românesti din străinătate.

Art. 6. - (1) Institutele culturale românesti din străinătate sustin, în conditiile legii, în colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din tările de resedintă, activitatea externă a Institutului Cultural Român.

(2) Finantarea programelor si proiectelor institutelor culturale românesti din străinătate se asigură, în conditiile legii, din bugetul Institutului Cultural Român.

Art. 7. - Cheltuielile curente si de capital necesare functionării institutelor culturale românesti din străinătate sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a institutelor culturale românesti din străinătate se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Institutului Cultural Român, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si cultelor si presedintelui Institutului Cultural Român.

(2) Personalul fostelor centre culturale românesti din străinătate se preia de către institutele culturale românesti din străinătate, în limita numărului de posturi aprobat.

Art. 9. - (1) Structura de personal a institutelor culturale românesti din străinătate este prevăzută în anexanr. 1.

(2) Numărul de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 122 de posturi, majorându-se corespunzător numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 10. - Pozitiile nr. 3-6 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.

Celelalte functii prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 rămân nemodificate.

Art. 11. - Normativele privind dotarea cu autoturisme si alte mijloace de transport pentru activitătile specifice desfăsurate de institutele culturale românesti din străinătate, precum si consumul lunar normat de carburanti sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 492.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA DE PERSONAL

a institutelor culturale românesti din străinătate

 

1. Director

2. Director adjunct

3. Referent principal relatii

4. Referent principal relatii

5. Referent principal relatii

6. Secretar-dactilograf-contabil principal

7. Intendent-sofer I

8. Portar.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

functiilor si coeficientii de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 

Nr. crt.

Functiile

Nivelul studiilor

Coeficientul

de ierarhizare

3.

Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizatiile internationale, director al Institutului Cultural Român din străinătate

S

3,80

4.

Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atasat apărare clasa I, atasat de afaceri interne clasa I, sef birou presă clasa I, director adjunct al Institutului Cultural Român din străinătate

S

3,00

5.

Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, atasat apărare clasa a II-a, atasat de afaceri interne clasa a II-a, reprezentant militar, sef birou presă clasa a II-a

S

2,80

6.

Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, consul clasa I, economist principal clasa I, atasat apărare adjunct clasa I, atasat de afaceri interne adjunct clasa I, director adjunct clasa I

S

2,50

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIVE

privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti pentru institutele culturale românesti din străinătate

 

I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limită maximă

           

Nr. crt.

Baza de calcul

Normativul/limita maximă

1.

Director

1 autoturism/1 persoană

2.

Activităti logistice

1 microbuz/reprezentantă

 

II. Norme privind consumul lunar normat de carburanti pentru autoturismele care deservesc institutele culturale românesti din străinătate:

Limită maximă 300 litri/lună/vehicul

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (7), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) prin exceptie de la prevederile lit. d), chinina si/sau cofeina folosite ca arome în fabricarea sau prepararea alimentelor trebuie să fie mentionate, prin denumire, în lista ingredientelor prevăzută la art. 5 lit. b), după termenul «arome....”

2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(2) Ilustrarea de fructe, legume si/sau portiuni vegetale si/sau orice alte ingrediente pe etichete, ambalaje de prezentare, cataloage sau prin publicitate nu este permisă decât în cazul în care fructele sau părti din fruct – suc de fructe, pulpă de fruct, legumele si/sau portiuni vegetale si/sau orice alte ingrediente apar în denumirea sub care se vinde produsul si sunt înscrise în lista cuprinzând ingredientele, urmate de cantitatea acestora exprimată în procente. În cazul utilizării la fabricarea alimentelor numai a aromelor se interzic ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor, legumelor si/sau a portiunilor vegetale si/sau a oricăror alte ingrediente.”

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - (1) În cazul băuturilor care sunt destinate consumului uman, ca atare, fără alte modificări, sau după reconstituirea din produse concentrate ori uscate, care contin cofeină, din orice sursă, în proportie mai mare de 150 mg/l, următoarea mentiune trebuie să figureze pe etichete în acelasi câmp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul: «Continut ridicat de cofeină». După această mentiune se înscrie între paranteze continutul de cofeină exprimat în mg/100 ml.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică băuturilor pe bază de cafea, ceai sau extract de cafea ori de ceai în cazul în care denumirea sub care se vinde produsul include termenul «cafea» sau «ceai».”

4. Anexa nr. 1e) “Lista cuprinzând categoriile de ingrediente pentru care numele specific poate fi înlocuit cu denumirea categoriei” se completează după cum urmează:

 

Ingrediente

Denumire

“Muschii scheletici ai speciilor de mamifere si păsări, destinati consumului uman, inclusiv tesuturile interne sau aderente, pentru care continuturile totale de grăsime si tesut conjunctiv nu depăsesc valorile înscrise mai jos si când carnea constituie un ingredient al unui alt produs alimentar. Se exclud din prezenta definitie produsele care se supun definitiei «carne separată mecanic».

Diafragma si muschii maseteri fac parte din grupa muschilor scheletici, în timp ce inima, limba, muschii capului (altii decât cei maseteri), carpieni, tarsieni si cei ai cozii se exclud.

Continutul maxim de grăsime si tesut conjunctiv pentru  ingredientele desemnate prin termenul «carne (cărnuri)»..:

« … carne (cărnuri)» urmat de numele*) speciilor de animale

din care provine

Speciile

Continut de grăsimi(%)

Continut de

tesut conjunctiv1

(%)

Mamifere (altele decât iepurii si porcinele) si

specii amestecate în care predomină mamiferele

25

25

Porcine

30

25

Păsări si iepuri

15

10

*) Pentru etichetarea în limba engleză, această denumire poate fi înlocuită cu numele generic al ingredientului din specia animală respectivă

1) Continutul tesutului conjunctiv este calculat pe baza raportului dintre continutul de colagen si continutul de proteine din carne. Continutul de colagen se obtine prin multiplicarea continutului de hydroxiprolină cu 8.

Dacă aceste limite maxime sunt depăsite, dar toate celelalte criterii pentru definirea cărnii (cărnurilor) sunt respectate, continutul de carne (cărnuri) trebuie recalculat si redus corespunzător, iar în lista de ingrediente trebuie să se mentioneze pe lângă termenul «cane (cărnuri)» prezenta grăsimii si/sau a tesuturilor conjunctive.”

.

 

 

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005; produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a acesteia pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, până la data de 1 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 511.