MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

116. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

244. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

449. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

583. - Hotărâre privind aprobarea finantării Seminarului international cu tema “Cooperarea ONU - organizatii regionale în procesele de stabilizare”, Bucuresti, 26 aprilie 2004

 

585. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Dâmbovita

 

589. - Hotărâre pentru propunerea Preasfintitului Episcop-vicar Nicodim (Nicolae) Nicolaescu în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) Agentii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum si prestări de servicii direct către populatie sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Agentii economici prevăzuti la alin. (1), denumiti în continuare utilizatori, au obligatia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si să le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscală.»

2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin distribuitor autorizat se întelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât si prin alti agenti economici, denumiti în continuare unităti acreditate pentru comercializare si/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situatia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatării defectiunii să anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.»

4. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduc literele j)-t) cu următorul cuprins:

«j) vânzarea bunurilor de folosintă îndelungată, definite potrivit legii;

k) comertul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondentă, cu exceptia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;

l) serviciile de instalatii, reparatii si întretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agentiile de turism, definite potrivit legii;

n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de postă si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

o) efectuarea lucrărilor de constructii, reparatii, amenajări si întretinere de locuinte;

p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;

r) vânzările de bunuri si prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar si/sau substitute de numerar;

s) vânzările de bunuri si prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului;

t) alte livrări de bunuri cu amănuntul si prestări de servicii către populatie pentru a căror desfăsurare se prevede, prin acte normative, obligatia emiterii de facturi fiscale.»

5. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatele (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

«(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) se arhivează si se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.

...........................................................................................

(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati să folosească numai consumabile furnizate de:

a) distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul si/sau unitătile de distributie si service acreditate ale acestuia;

b) alti agenti economici agreati conform alin. (61).»

7. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc alineatele (61) si (62) cu următorul cuprins:

«(61) Comercializarea direct către utilizatori a consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de către alti agenti economici decât distribuitorul autorizat si unitătile acreditate ale acestuia este permisă numai dacă acesti agenti economici sunt agreati prin acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele, denumiti în continuare unităti agreate.

(62) Unitătile de distributie si service acreditate se pot aproviziona cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la distribuitorii autorizati, precum si de la unitătile agreate, dar numai cu acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele.»

8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

«(7) Consumabilele furnizate de distribuitorii autorizati si unitătile agreate trebuie să asigure mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă.»

9. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc alineatele (71) si (72) cu următorul cuprins:

«(71) Consumabilele furnizate utilizatorilor vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificării:

a) distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul;

b) tipului consumabilelor;

c) producătorului consumabilelor;

d) producătorului hârtiei, în cazul rolelor de hârtie;

e) unitătii agreate, dacă este cazul.

(72) Consumabilele existente în stoc pot fi utilizate până la data de 1 iunie 2004.»

10. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

«(8) Agentii economici prevăzuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.»

11. La articolul 4, alineatul (9) se abrogă.

12. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor, acreditării unitătilor de distributie si/sau service si înregistrării unitătilor agreate, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.»

13. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:

«b) neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative;»

14. La articolul 10, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

«e1) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozitiilor art. 4 alin. (8);»

15. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:

«g) folosirea de către agentii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevăzute la art. 4 alin. (6), precum si folosirea de consumabile personalizate cu datele de identificare a altui distribuitor autorizat decât cel care a furnizat aparatul;»

16. La articolul 10, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:

«g1) încălcarea dispozitiilor art. 4 alin. (61) si (62), precum si nerespectarea de către distribuitorii autorizati si de către unitătile agreate a prevederilor art. 4 alin. (7) si (71) referitoare la calitatea si modul de personalizare a consumabilelor;»

17. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel:

a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), e1), f) si m) se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), g), h), j) si k) se sanctionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g1), i) si l) se sanctionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1.600 milioane lei.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.»

18. La articolul 12, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale, precum si de către comisarii Gărzii Financiare.

(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor.»

19. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Încălcarea dispozitiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage si confiscarea încasărilor obtinute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.»

20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici prevăzuti la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage si suspendarea activitătii unitătii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

(2) Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile  prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitătii unitătii pe o perioadă de 3 luni.»”

2. La articolul III, punctul 1 va avea următorul cuprins:

1. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

«(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plătii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Cărtile, ziarele si publicatiile periodice, cu exceptia celor care lezează moralitatea publică, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import.»”

3. La articolul III, după punctul 2 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

21. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Cărtile, ziarele si publicatiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.»”

4. La articolul IV, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul de lucru de la nivelul central si teritorial al acestora si din institutiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului respectiv.”

5. La articolul VIII, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) După compensarea obligatiilor bugetare prevăzute la alin. (2), sumele din accize, rămase necompensate, se sting cu sumele reprezentând obligatii către bugetul de stat si cele reprezentând contributii sociale, datorate de către societătile comerciale care desfăsoară activităti de transport naval, constituite după data de 1 ianuarie 2004 de aceste societăti comerciale. Sumele aferente accizelor vor fi determinate în conditiile prevăzute la alin. (2).”

6. La articolul VIII, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) si (21), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

7. Articolul X va avea următorul cuprins:

“Art. X. - (1) Debitorii care au încheiat conventii, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de mentinerea valabilitătii înlesnirilor la plată acordate, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările si completările ulterioare, după caz, si care fac dovada că până la data de 31 martie 2004 inclusiv au constituit în favoarea creditorilor bugetari garantiile necesare derulării înlesnirilor acordate beneficiază de mentinerea valabilitătii înlesnirilor la plată, cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.”

8. După articolul XIII se introduce articolul XIII1 cu următorul cuprins:

“Art. XIII1. - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

«Art. 43. - Băncile repartizează 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net.

Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.

Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile până la încheierea exercitiului financiar al anului 2003 inclusiv.

Începând cu exercitiul financiar al anului 2004, băncile constituie fondul de rezervă potrivit dispozitiilor legislatiei privind societătile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net. La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere si sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.

Fondul de rezervă si rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate în functie de limitele si cotele prevăzute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevăzute de reglementările legale.

Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementări ale Băncii Nationale a României.»

2. Alineatul 2 al articolului 621 va avea următorul cuprins:

«În cazurile în care institutiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 43, dispozitiile acestui articol se aplică în mod corespunzător si acestor sucursale.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 244.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 19.700.000 mii lei pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru asigurarea fondurilor necesare reparării si reabilitării unitătilor social-culturale si de învătământ si asigurarea unor utilităti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004.

Nr. 449.

 

ANEXĂ

 

SUMELE

alocate, necesare reparării si reabilitării unitătilor social-culturale si de învătământ si asigurarea unor utilităti

 

Nr. crt.

Beneficiar

(Consiliul Local)

Reparatii-suma

1.

Râciu Reparatii

Cămin cultural - 400 milioane lei

2.

Stânceni Reparatii

Scoală generală - 300 milioane lei

3.

Răstolita Reparatii

Scoală generală Răstolita - 150 milioane lei

4.

Deda Reparatie

Scoală generală - 300 milioane lei

5.

Rusii-Munti

Reparatii Scoală generală - 100 milioane lei

6.

Vătava

Reparatii sediu administrativ - 300 milioane lei

7.

Reghin

Reparatii Clubul Tineretului - 400 milioane lei

8.

Suseni

Reparatii pod - 200 milioane lei

9.

Petelea

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

10.

Solovăstru

Reparatii Scoală generală si Grădinită - 250 milioane lei

11.

Beica de Jos

Reparatii Scoală generală - 150 milioane lei

12.

Gurghiu

Reparatii Scoală generală - 200 milioane lei

13.

Hodac

Reparatii Scoală generală - 300 milioane lei

14.

Chiheru de Jos

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

15.

Lunca

Reparatii Scoală generală - 300 milioane lei

16.

Cozma

Reparatii Scoală generală - 350 milioane lei

17.

Fărăgău

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

18.

Băla

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

19.

Voivodeni

Înlocuire conductă apă - 700 milioane lei

20.

Băgaciu

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

21.

Pogăceaua

Reparatii pod - 400 milioane lei

22.

Sincai

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

23.

Grebenisu de Câmpie

Reparatii Cămin cultural - 400 milioane lei

24.

Zau de Câmpie

Reparatii Cămin cultural - 350 milioane lei

25.

Săulia

Renovare Scoală generală - 300 milioane lei

26.

Sânpetru de Câmpie

Reparatii Scoală generală - 300 milioane lei

27.

Tăureni

Reparatii Cămin cultural - 350 milioane lei

28.

Sărmasu

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

29.

Mihesu de Câmpie

Reparatii Dispensar - 300 milioane lei

30.

Valea Largă

Reparatii Scoală generală - 350 milioane lei

31.

Sânger

Reparatii Scoală generală - 100 milioane lei

32.

Iclănzel

Reparare Scoală generală - 200 milioane lei

33.

Chetani

Reparatii Scoală generală si Grădinită - 300 milioane lei

34.

Ludus

Reparatii Grădinită si Scoală generală - 400 milioane lei

35.

Cuci

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

36.

Iernut

Reparatii Casă de cultură si Grădinită - 400 milioane lei

37.

Ogra

Reparatii Scoală generală - 250 milioane lei

38.

Atintis

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

39.

Sâncraiu de Mures

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

40.

Sântana de Mures

Reparatii Scoală generală - 400 milioane lei

41.

Cristesti

Reparatii Bază sportivă - 350 milioane lei

42.

Ungheni

Reparatii pod - 200 milioane lei

43.

Nades

Reparatii Scoală generală - 250 milioane lei

44.

Danes

Reparatii Scoală generală - 300 milioane lei

45.

Sighisoara

Reparatii pod - 400 milioane lei

46.

Albesti

Reparatii Scoală generală - 200 milioane lei

47.

Apold

Reparatii Cămin cultural - 350 milioane lei

48.

Coroisânmărtin

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

49.

Zagăr

Reparatii Cămin cultural - 400 milioane lei

50.

Viisoara

Reparatii Scoală generală - 250 milioane lei

51.

Târnăveni

Reparatii Liceu - 400 milioane lei

52.

Cucerdea

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

53.

Band

Reparatii Cămin cultural - 200 milioane lei

54.

Lunca Bradului

Reparatii Scoală generală - 150 milioane lei

55.

Vânători

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

56.

Ideciu de Jos

Reparatii Cămin cultural - 150 milioane lei

57.

Sânpaul

Reparatii Scoală generală - 150 milioane lei

58.

Saschiz

Reparatii Cămin cultural - 350 milioane lei

59.

Fântânele

Reparatii uzină apă - 400 milioane lei

60.

Papiu Ilarian

Reparatii Cămin cultural - 300 milioane lei

61.

Chibed

Reparatii pod - 800 milioane lei

62.

Miercurea Nirajului

Reparatii instalatii apă canal - 600 milioane lei

63.

Glodeni, satul Moisa

Reparatii drum - 400 milioane lei

 

TOTAL:

19.700.000 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării Seminarului international cu tema “Cooperarea ONU - organizatii regionale în procesele de stabilizare”, Bucuresti, 26 aprilie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea organizării Seminarului international cu tema “Cooperarea ONU – organizatii regionale în procesele de stabilizare”, Bucuresti, 26 aprilie 2004.

Art. 2. - Cheltuielile aferente programului prevăzut la art. 1, în sumă 261.180 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 583.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004, cu suma de 12 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Dâmbovita, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Gura Ocnitei, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul 60.02 “Asistentă socială”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 585.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru propunerea Preasfintitului Episcop-vicar Nicodim (Nicolae) Nicolaescu în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei în vederea recunoasterii prin decret al Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se propune Presedintelui României recunoasterea, prin decret, în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei a Preasfintitului Episcop-vicar Nicodim (Nicolae) Nicolaescu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 589.