MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 359         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

265. - Decret privind recunoasterea în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

590. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002

 

591. - Hotărâre privind numirea domnului Surupăceanu Mugurel în functia de prefect al judetului Gorj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

242. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 589 din 21 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Preasfintitul Episcop-vicar Nicodim (Nicolae) Nicolaescu se recunoaste în functia de Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 265.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Având în vedere termenul până la care trebuie realizată reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, conform art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, care justifică caracterul de urgentă si exceptional, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare îsi schimbă denumirea în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si se reorganizează prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie care se desfiintează.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., este institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în cadrul căreia se preiau si drepturile, obligatiile si atributiile Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilite prin actele normative în vigoare în domeniul privatizării, postprivatizării, prin acorduri internationale sau alte acte încheiate de către aceasta, conform legii.

(3) Organizarea, functionarea, numărul de posturi si sediul A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situatia financiară întocmită la data de 30 aprilie 2004.

(2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, acesta păstrându-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru anul 2004 bugetul de venituri si cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 mai 2004.

Art. 4. - (1) Finantarea A.V.A.S. este asigurată din sursele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, si din veniturile obtinute potrivit actelor normative în domeniul privatizării.

(2) A.V.A.S. administrează, angajează si utilizează fondurile provenite din sursele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - A.V.A.S. îndeplineste următoarele atributii:

a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată;

b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale la care statul detine actiuni/părti sociale, aflate în portofoliul său;

c) administrarea participatiilor statului, în calitate de actionar/asociat, la societătile comerciale aflate în portofoliul său;

d) vânzarea actiunilor/părtilor sociale detinute de stat la societătile comerciale aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Supravegherea si îndrumarea activitătii A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si îndrumare, format din 9 membri, în următoarea componentă:

a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) 8 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Nationale a României, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justitiei, Autoritătii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare sunt numiti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si experientă în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fată de A.V.A.S.

(5) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul institutiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 7. - (1) Consiliul de supraveghere si îndrumare are următoarele atributii principale:

a) avizează si propune Guvernului aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al A.V.A.S.;

b) aprobă structura organizatorică a A.V.A.S.;

c) aprobă raportul anual de activitate al A.V.A.S.;

d) aprobă politica si strategia în domeniul valorificării activelor statului si întocmeste, în vederea aprobării de către Guvern, strategia si politica în domeniul privatizării;

e) supraveghează si îndrumă activitatea A.V.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;

f) stabileste limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează si aprobă metoda de valorificare si mărimea capitalului social al societătilor pentru care urmează a se stabili metoda de privatizare;

g) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe metode pentru valorificarea acelorasi active, reluarea metodelor de valorificare pentru creantele care depăsesc limitele valorice stabilite în conditiile prevăzute la lit. f);

h) aprobă regularizarea diferentelor valorice care apar în procesul de valorificare a activelor statului.

(2) Consiliul de supraveghere si îndrumare îndeplineste oirce alte atributii prevăzute de lege.

(3) Consiliul de supraveghere si îndrumare se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(4) La sedintele Consiliului de supraveghere si îndrumare participă, fără drept de vot, presedintele A.V.A.S.

Art. 8. - (1) A.V.A.S. este condusă de un presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti.

(2) Presedintele si vicepresedintii sunt numiti prin decizie a primului-ministru.

(3) Presedintele este ordonator principal de credite.

Art. 9. - (1) Presedintele A.V.A.S. are următoarele atributii principale:

a) reprezintă A.V.A.S. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice române si străine, precum si în fata instantelor judecătoresti si arbitrale;

b) asigură conducerea A.V.A.S.;

c) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul A.V.A.S.;

d) elaborează si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si îndrumare politica si strategia în domeniul administrării si valorificării activelor statului aflate în portofoliul A.V.A.S, inclusiv în domeniul privatizării, si răspunderile ce revin personalului acesteia;

e) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al A.V.A.S., pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere si îndrumare;

f) acordă prin ordin înlesniri la plata creantelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative;

g) dispune măsuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind A.V.A.S., precum si pentru îndeplinirea politicii si strategiei în domeniul administrării si valorificării activelor statului din portofoliul A.V.A.S., inclusiv în domeniul privatizării;

h) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare; la solicitarea primului-ministru, presedintele A.V.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;

i) aprobă continutul mandatelor speciale ale reprezentantilor A.V.A.S. în adunările generale ale societătilor comerciale, definite si preluate conform legii în portofoliul A.V.A.S., întrunite pentru a lua hotărâri cu privire la:

- dizolvarea, lichidarea, închiderea operatională sau prelungirea duratei de functionare a societătii comerciale;

- desfiintarea uneia sau mai multor unităti ale societătii comerciale;

- fuziune sau divizare;

- desfiintarea unor sedii secundare, definite potrivit legii;

- majorarea sau reducerea capitalului social;

- modificarea obiectului de activitate;

- constituirea de garantii asupra bunurilor societătii comerciale sau închirierea acestora;

- vânzarea de active.

(2) Presedintele îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(3) Pe lângă presedinte functionează colegiul director ca organ colectiv de analiză si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitătile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare.

Art. 10. - (1) Vicepresedintii A.V.A.S. exercită atributiile delegate de către presedinte. Atributiile si răspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.

(2) În cazul în care presedintele, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepresedinti să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 11. - Personalul cu atributii în domeniul administrării participatiilor statului, privatizării si monitorizării postprivatizare din cadrul A.V.A.S. nu este supus conditiilor de angajare prevăzute la art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată.

Art. 12. - (1) Activitatea A.V.A.S. în domeniul privatizării si monitorizării postprivatizare se desfăsoară pe principii comerciale.

(2) Obligatiile investitorilor, stipulate în contractele de privatizare, nu sunt considerate obligatii bugetare.

Art. 13. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se modifică începând cu data de 1 mai 2004 după cum urmează:

1.       Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind valorificarea unor active ale statului”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează:

a) valorificarea creantelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital partial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare si cresterii gradului de solvabilitate a acestora;

b) valorificarea unor creante fiscale preluate în temeiul unor acte normative;

c) valorificarea unor creante comerciale preluate în temeiul unor acte normative;

d) administrarea actiunilor sau părtilor sociale detinute de stat, în calitate de actionar sau asociat;

e) valorificarea actiunilor sau părtilor sociale detinute de stat, în calitate de actionar/asociat sau creditor;

f) valorificarea unor active ale regiilor autonome si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonante de urgentă cuprind:

a) creante neperformante preluate de la băncile cu capital partial de stat;

b) bunurile mobile si imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garantiilor, precum si bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonante de urgentă;

c) creante comerciale asociate creantelor neperformante preluate;

d) creante fiscale preluate în temeiul unor acte normative;

e) creante comerciale preluate în temeiul unor acte normative;

f) actiuni sau părti sociale detinute de stat;

g) active ale regiilor autonome si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar.

(2) Creantele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate si selectate de băncile cu capital partial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) bancă - persoana juridică autorizată să desfăsoare cu titlu profesional, în principal, activităti de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

b) creante neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal si dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României în domeniul clasificării creditelor si plasamentelor, constituirii, regularizării si utilizării provizioanelor specifice de risc de credit;

c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate si supuse valorificării potrivit prezentei ordonante de urgentă, astfel cum este înregistrată în evidentele contabile ale băncii sau ale altei entităti cedente;

d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii;

e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, tinându-se seama de valoarea de piată a acestora si de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzactionată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă;

g) creante comerciale asociate creantelor preluate - creante comerciale apartinând unor debitori cedati asupra altor debitori cedati, preluati potrivit prezentei ordonante de urgentă, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare;

h) creante fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative.”

5. Capitolul II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului”

6. Articolele 4-8 se abrogă.

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Finantarea A.V.A.S. este asigurată din următoarele surse, ale căror formare, administrare, angajare si utilizare se fac potrivit prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii:

a) sume rezultate din valorificarea activelor statului mentionate la art. 2 alin. (1);

b) onorarii aferente serviciilor de consultantă prestate de A.V.A.S. pe bază de contract;

c) alte surse prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile activitătii A.V.A.S.

(2) Pentru desfăsurarea activitătii proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale si fonduri bănesti primite de la persoane fizice si juridice, române sau străine, sub formă de donatii si sponsorizări, în conditiile legii.”

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atributii principale:

a) preluarea cu plată a creantelor neperformante si a creantelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în conditiile art. 17;

b) preluarea fără plată a unor creante fiscale, conform legii;

c) preluarea cu/fără plată a unor creante comerciale, conform legii;

d) preluarea fără plată a unor actiuni/părti sociale detinute de stat;

e) exercitarea tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar/asociat a statului;

f) valorificarea creantelor neperformante, creantelor comerciale si a creantelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:

- plata esalonată, efectuată de debitor după încheierea unei conventii de esalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garantii;

- cesiunea creantelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;

- subrogatia în drepturile de creantă ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un tert;

- stingerea creantelor ca efect al dării în plată;

- conversia creantelor în actiuni;

g) valorificarea creantelor neperformante, creantelor comerciale si a creantelor fiscale preluate, la valoarea de piată a acestora, rezultată din raportul dintre cerere si ofertă, prin:

- cesiunea creantelor prin licitatie publică;

- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;

- executarea silită a bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea debitorului sau garantilor, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonante de urgentă, în vederea valorificării prin licitatie publică;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creantelor, inclusiv valorificarea asociată cu creante comerciale preluate de către A.V.A.S.;

h) valorificarea actiunilor detinute de stat si administrate de A.V.A.S., la valoarea de piată a acestora, rezultată din raportul dintre cerere si ofertă, prin:

- operatiuni specifice pietelor reglementate, interne sau internationale, pentru societătile detinute public;

- cesiunea actiunilor prin licitatie publică, internă sau internatională, pentru societătile de tip închis;

i) valorificarea părtilor sociale detinute de stat si administrate de A.V.A.S., la valoarea de piată a acestora, rezultată din raportul dintre cerere si ofertă, prin:

- cesiunea părtilor sociale prin negociere directă, în cazul în care există si alti asociati în societatea comercială;

- cesiunea părtilor sociale prin licitatie publică;

j) valorificarea unor active ale regiilor autonome si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, prin licitatie publică.

(2) A.V.A.S. îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative.”

9. Alineatul (1) al articolului 34 se abrogă.

10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le detine în orice bancă sau organizatie

cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite.

(2) Poprirea nu este supusă validării.

(3) Poprirea înfiintată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută tertului poprit, si înstiintarea despre aceasta a debitorului.

(4) Tertul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) si (3), să confirme în scris blocarea conturilor.

(5) Poprirea se consideră înfiintată la data la care tertul poprit, prin înstiintarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).

(6) După înfiintarea popririi, tertul poprit este obligat să facă de îndată retinerile prevăzute de lege si să vireze sumele retinute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existenta altor creditori.

(7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit îi va anunta în scris despre aceasta pe creditori si va proceda la distribuirea sumelor.

(8) Încălcarea prevederilor alin. (6) si (7) atrage nulitatea oricărei plăti si răspunderea solidară a băncii si debitorului, în limita sumelor sustrase blocării.”

11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) În cazul în care la a treia licitatie nu se oferă pretul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, A.V.A.S. va putea fie să adjudece bunul în contul creantei, caz în care se va proceda la o diminuare a creantei cu 50% din pretul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piată stabilite anterior. În acest caz A.V.A.S. va relua procedura de vânzare prin licitatie pornind de la noul pret de referintă, până la vânzarea bunului sau schimbarea metodei de valorificare.

(2) A.V.A.S. este autorizată să identifice posibilităti de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).

(3) În situatia în care s-a procedat la adjudecarea de către A.V.A.S. a bunurilor supuse executării silite, acestea vor trece în proprietatea privată a statului si în administrarea A.V.A.S., pe baza procesului-verbal de adjudecare în contul creantei, care constituie titlu de proprietate.

(4) Acelasi regim îl vor avea si bunurile acceptate de A.V.A.S. ca dare în plată pentru stingerea obligatiei de plată a debitorului cedat. Conventia de dare în plată constituie titlu de proprietate.

(5) Bunurile adjudecate de A.V.A.S., precum si cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligatiei de plată a debitorului, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în domeniul public al statului, în conditiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al A.V.A.S., în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenta contabilă.”

Art. 14. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 15. - Pe data de 1 mai 2004 se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Bancare,

Mircea Ursache

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

tinând seama de obligatiile asumate de România în calitate de stat membru NATO,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Modelul certificatelor de securitate tip A si tip B prevăzute în anexa la Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 mai 2002, se înlocuieste cu modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Certificatele de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi păstrează valabilitatea, în conditiile stabilite prin ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

ORNISS-NESECRET

 

Nr.

 

CERTIFICAT DE SECURITATE (A)

1. Se certifică, prin prezenta, că:

Numele complet:

...........................................................................................................................................................

Data si locul nasterii:

............................................................................................................................................................

are certificat de securitate a personalului, eliberat de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat în concordantă cu reglementările curente ale NATO, inclusiv cu Anexa de securitate la C-M(64)39 în cazul informatiilor clasificate ATOMAL, si este, din acest motiv, declarat apt pentru a-i fi încredintate informatii clasificate, inclusiv de nivelul ..............................................................................................

2. Validitatea acestui certificat se mentine până nu mai târziu de ...........................................

 

Data:

 

Directorul general al ORNISS,

...............................................

 

ORNISS-UNCLASSIFIED

 

Nr.

 

CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE (B)

 

Issued by ......................................................................................................................................

Date and Place of Issue

......................................................................................................................................................

................................... Valid until ..................................................................................................

This is to certify that:

Full Name .......................................................................................................................................

Date of Birth ...................................................................................................................................

Place of Birth ..................................................................................................................................

Nationality ........................................................................................................................................

Where employed .............................................................................................................................

Purpose and Duration of Visit .......................................................................................................

Holder of Passport/Identity Card No. ............................................................................................

Issued at ......................................... Dated ............................................

Military Rank and Number (where applicable) ............................................................................. has been granted access to NATO information classified up to and including ........................................................................................... in accordance with current NATO security regulations, including the Security Annex to C-M(64)39 in the case of ATOMAL information, and

has been briefed according by ..............................................................................................................

Signed:

Title: Director general Official government stamp of ORNISS

Date:

 

NOTE: This certificate must be handled in accordance with the provisions of NATO Security Policy and supporting directives.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Surupăceanu Mugurel în functia de prefect al judetului Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 108 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Surupăceanu Mugurel se numeste în functia de prefect al judetului Gorj.

              

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia

publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 591.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“a) livrează animale pentru abatorizare, individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare;”

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, este de 506,6 miliarde lei pentru cantitatea de 81,495 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, si este repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 3,58 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 17,9 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 33,125 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 265,0 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,25 mii tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 1,0 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 44,54 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 222,7 miliarde lei.”

3. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 55 miliarde lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 16,58 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite, mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 16,195 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 21,2 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 1,025 miliarde lei.”

4. Litera a) a alineatului (5) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(5) a) Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si capră, prevăzută la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 21 miliarde lei pentru 75 mii hl lapte.”

5. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(6) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 2 miliarde lei, pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2004.

Nr. 242.