MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

125. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

253. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

130. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

260. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

131. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

261. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

592. - Hotărâre pentru aprobarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

593. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

596. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

597. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

599. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 32 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.31 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. După alineatul (4) al articolului 42 se introduc alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:

«(5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizatiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului si a rangului de tren folosit.

(6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariatilor posesori de autorizatii de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.»”

2. La articolul I, după punctul 7 se introduc punctele 71 si 72 cu următorul cuprins:

71. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

«(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) si membrilor lor de familie, precum si a permiselor de călătorie scolare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.»

72. După alineatul (5) al articolului 5 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

«(6) Permisele de călătorie ale pensionarilor si membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.»”

3. La articolul I punctul 8, articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Copiii salariatilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societătii de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unitătilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităti, filialelor acestora, precum si ai subunitătilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unităti sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular, si care urmează cursuri si practică în alte localităti decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie scolare, în mod gratuit, pentru o distantă de maximum 300 km.

(2) Permisele de călătorie scolare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.”

4. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

“81. Alineatul (1) al articolului 122 va avea următorul cuprins:

«Art. 122. - (1) Contravaloarea autorizatiilor si permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 si 8, cu exceptia copiilor pensionarilor proveniti din unitătile prevăzute la art. 81, se suportă de agentii economici sau de institutiile publice, după caz, si este deductibilă fiscal.»”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 125.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 253.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de 12 luni.”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (31) si (32) cu următorul cuprins:

“(31) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, cu avizul ministrului administratiei si internelor, poate decide eliberarea automată a permisului de muncă pentru persoanele care urmează să desfăsoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităti cu influente majore asupra dezvoltării economice a tării.

(32) Prevederile alin. (31) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2007.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Permisul de muncă dă dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada de valabilitate a acestuia, la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentantă autorizată din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

(2) Prevederile art. 80 alin. (3) si ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limitează posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durată determinată, nu sunt aplicabile străinilor.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pot fi încadrati în muncă sau, după caz, pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii de persoane:

a) străinii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;

c) străinii al căror acces pe piata muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state;

d) străinii care au dobândit o formă de protectie în România;

e) străinii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentantă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/actionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;

f) străinii detasati de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părti;

g) străinii care desfăsoară activităti didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităti specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort;

h) străinii care urmează să desfăsoare pe teritoriul României activităti temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autorităti administrative autonome.”

5. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În vederea elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă transmite trimestrial Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Directia politici fortă de muncă situatia statistică a permiselor de muncă.”

6. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de străini prevăzute la art. 21 alin. (2), precum si străinilor prevăzuti în legi speciale.”

Art. II. - Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data republicării Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, Guvernul va modifica si va completa corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 260.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I, punctul 1 se abrogă.

2. La articolul II, punctul 2 se abrogă.

3. La articolul III, punctul 2 se abrogă.

4. Articolul IV se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 131.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 261.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de utilităti ale căror creante înregistrate până la data de 30 noiembrie 2002 se convertesc în actiuni potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt unitătile aflate în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, autoritătilor publice locale, precum si a altor institutii publice, care livrează societătilor comerciale prevăzute în anexă energie electrică, energie termică, gaze naturale, abur si alte utilităti.

Art. 3. - (1) Creantele care se convertesc în actiuni potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al institutiei publice implicate în privatizare, al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, autoritătii publice locale sau al altei institutii publice în subordinea căreia se află furnizorul de utilităti, precum si un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Comisia constituită potrivit alin. (1) are obligatia să stabilească valoarea creantelor care se convertesc în actiuni, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr.

crt.

Denumirea societăţii comerciale

“Electrica”/

“Termoelectrica”

“Distrigaz”

C.E.T.

1.

“METALURGICA” - S.A. Reghin

98

98

-

2.

“TUBINOX” - S.A. Bucuresti

100*)

100

-

3.

“Uzinele Sodice Govora” - S.A. Govora

-

-

100

4.

“HART” - S.A. Miercurea-Ciuc

100

100

-

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 593.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

“BRAFOR” - S.A. Brasov

2.

“CMB” - S.A. Bocsa

3.

“FORAJ SONDE” - S.A. Târgu Cărbunesti

4.

“SEREDILE” - S.A. Galati

5.

“CET ZONA” - S.A. Sighetu Marmatiei

6.

“EXFOR” - S.A. Bucuresti

7.

“FEPA” - S.A. Bârlad

8.

“HIDROMECANICA” - S.A. Brasov

9.

“HIDROSIB” - S.A. Sibiu

10.

“ICMRS” - S.A. Galati

11.

“REMAR” - S.A. Pascani

12.

“UPRUC TAP” - S.A. Făgăras

13.

“UTA” - S.A. Arad

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 596.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Cozma Milica, fiica lui Chis Stefan si Sofia, născută la 2 februarie 1969 în localitatea Sălsig, judetul Maramures, România, apatrid, cu domiciliul actual în comuna Ulmeni, satul Chelinta nr. 171, judetul Maramures.

2. Cozma Simon, fiul lui Cozma Gheorghe si Maria, născut la 3 septembrie 1967 în localitatea Cehul Silvaniei, judetul Sălaj, România, apatrid, cu domiciliul actual în comuna Ulmeni, satul Chelinta nr. 171, judetul Maramures.

3. Crîsmariu Maria, fiica lui Crîsmariu Ion si Maria, născută la 24 decembrie 1976 în localitatea Urecheni, judetul Neamt, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Urecheni nr. 260, judetul Neamt.

4. Dragomir Marcel, fiul lui Marin Gheorghe si Zoea, născut la 13 august 1952 în localitatea Balotesti, judetul Ilfov, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, al. Cislău nr. 5, bl. 3 D, sc. A, ap. 16, sectorul 2.

5. Ghiriti Dumitru, fiul lui Ghiriti Dumitru si Ana, născut la 19 mai 1972 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, apatrid, cu domiciliul actual în comuna Negresti-Oas, satul Tur nr. 140, judetul Satu Mare.

6. Neda Valenut, fiul lui Neda Iosif si Saveta, născut la 9 august 1959 în localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Cheveresu Mare nr. 141 B, judetul Timis.

7. Sava Michael-Stefan, fiul lui Sava Gheorghe si Mihaiela-Erica, născut la 21 august 1980 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în localitatea Oravita, str. Vasile Alecsandri nr. 43, judetul Caras-Severin.

8. Scurtulescu Iancu, fiul lui Scurtulescu Marin si Fima, născut la 18 august 1932 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean austriac, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Simmeringer Hauptstr. 142-150/14/14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 597.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Bădescu Eugen, fiul lui Bădescu Traian-Eugen si Florica, născut la 3 martie 1969 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 293 33 Olfstrom, Linnevagen 8.

2. Bolof Daniel, fiul lui Bolof Constantin si Ioana, născut la 24 noiembrie 1972 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 88499 Riedlingen, Hofstr. 8.

3. Cîrpaci Sinca, fiica lui Cîrpaci Ioan si Ion Pantelimona, născută la 13 martie 1965 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 67400 Illkirch Graffenstaden, 3 rue de Franche Comte.

4. Curuliuc Petrică, fiul lui Curuliuc Ghiorghe si Teodora, născut la 3 iunie 1967 în localitatea Trusesti, judetul Botosani, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 93130 Noisy le Sec, 11 Place Marco Polo.

5. Dobrin Cornel, fiul lui Dobrin Gheorghe si Marioara, născut la 16 martie 1957 în Bucuresti, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 22940 Helsinki, Kurkimaentie 3 C 16.

6. Dobrin Maria, fiica lui Chira Ioan si Irina, născută la 25 aprilie 1958 în localitatea Jucu de Jos, judetul Cluj, România, cetătean finlandez, cu domiciliul actual în Finlanda, 22940 Helsinki, Kurkimaentie 3 C 16.

7. Enache Zaharia, fiul lui Enache Romulus si Constantina, născut la 1 august 1946 în localitatea Bolintin-Deal, judetul Ilfov, România, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 75019 Paris, 24 rue des Chaufourniers.

8. Fulgeanu Gheorghe, fiul lui Fulgeanu Gheorghe si Ana, născut la 19 februarie 1959 în localitatea Munteni-Buzău, judetul Ialomita, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90443 N.rnberg, Wiesenstr. 13 b.

9. Lutz Marilena, fiica lui Papadopol Atanase si Mehmet Emilia, născută la 30 martie 1958 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 78467 Konstanz, Schwaketenstr. 66.

10. Mănăilă Alexandru-Vladimir, fiul lui Mănăilă Ioan si Antica, născut la 6 martie 1935 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 27 Juniper Road, Wayne, New Jersey 07470.

11. Publik Anton, fiul lui Publik Anton si Elisabeta, născut la 26 iulie 1937 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 143 41 Varby, Backgardsvagen 25, 2 tr.

12. Simion Eugen, fiul lui Simion Nicolae si Leonora, născut la 4 aprilie 1968 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 79364 Malterdingen, Hauptstr. 32.

13. Stancu Piscolt, fiul lui Stancu Ioan si Bunescu Maria, născut la 3 aprilie 1966 în localitatea Piscolt, judetul Satu Mare, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 43000 Le Puy en Velay, 4 rue Jean Mermoz.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 lit. f), al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. a unor credite externe în valoare totală de 229,1 milioane dolari S.U.A., destinate achizitionării a patru aeronave tip Airbus A 318.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în proportie de 100%, a creditelor externe mentionate la art. 1, în valoare totală de 229,1 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate pentru achizitionarea a patru aeronave tip Airbus A 318, astfel:

a) un credit extern, în valoare de 39,8 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A., reprezentând avansul din pretul de achizitie a patru aeronave tip Airbus A 318 care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania «AIRBUS GIE», Franta;

b) un credit extern, în valoare de 93 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. în anul 2006, reprezentând diferenta din pretul de achizitie al primelor două aeronave tip Airbus A 318 care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania «AIRBUS GIE», Franta;

c) un credit extern, în valoare de 96,3 milioane dolari S.U.A., precum si prima de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia, care va fi contractat de Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. în anul 2007, reprezentând diferenta din pretul de achizitie al celorlalte două aeronave tip Airbus A 318 care vor fi cumpărate în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Compania «AIRBUS GIE», Franta.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în valoare de 229,1 milioane dolari S.U.A., precum si a dobânzilor, a primelor de asigurare, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestora, în vederea asigurării resurselor financiare destinate achizitionării a patru aeronave tip Airbus A 318.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 599.