MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

266. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

 

268. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

269. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

270. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

271. - Decret privind recunoasterea în functia de Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonantă de urgentă privind cresterea transparentei în exercitarea demnitătilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 124 din 7 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Petru Petra se recheamă din calitatea de ambasador nerezident al României în Republica Populară Bangladesh si Republica Democrată Socialistă Sri Lanka, cu resedinta la New Delhi.

Art. 2. - Ambasadorul mentionat la art. 1 îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihail Rosianu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Bulgaria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României doamna Manuela Vulpe, în Australia, si doamna Carmen Liliana Burlacu, în Irlanda.

Art. 2. - Ambasadorii mentionati la art. 1 îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 1.401 din 4 decembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Monseniorul Cornel Damian se recunoaste în functia de Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 271.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterea transparentei în exercitarea demnitătilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei

 

Având în vedere necesitatea intensificării neîntârziate a luptei împotriva fenomenului coruptiei si a instituirii unor măsuri imediate pentru întărirea capacitătii Parchetului National Anticoruptie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie,

tinând seama de faptul că data depunerii candidaturilor pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale expiră la 8 mai 2004, iar prin prezenta ordonantă de urgentă se propune extinderea obligatiei de declarare a averii si la candidatii pentru functiile de consilier judetean, consilier local si primar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Modificarea si completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

 

Art. I. - Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Nedepunerea declaratiei în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), neactualizarea declaratiei de avere, din motive imputabile, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, în situatia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii în termen de 15 zile de la încetarea activitătii ori, după caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control.”

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Persoanele care candidează pentru functia de Presedinte al României, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar au obligatia să îsi declare averea.

(2) Declaratia de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscriptie, o dată cu declaratia de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul electoral de circumscriptie transmite un exemplar al declaratiilor de avere la consiliul judetean.

(3) Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de Presedinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 5 zile de la data depunerii.

(4) Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publică pe paginile de Internet ale consiliilor judetene în termen de 5 zile de la data depunerii.”

3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie sau conducătorul autoritătii publice la care a functionat ori functionează cel a cărui avere este supusă cercetării;”

4. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Ordonanta de clasare se comunică părtilor si parchetului de pe lângă curtea de apel, în a cărei rază functionează comisia sau, după caz, procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, precum si directiei generale judetene a finantelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă cercetării.”

5. La articolul 22, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie;”

6. Anexa privind declaratia de avere se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - (1) Declaratia de avere se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 61, care vor depune declaratia de avere o dată cu declaratia de acceptare a candidaturii. Candidatii care si-au depus candidaturile pentu alegerea autoritătilor administratiei publice locale din 6 iunie 2004 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor depune declaratiile de avere în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va întocmi un index cuprinzând adresele paginilor de Internet ale autoritătilor si institutiilor publice care au obligatia să publice declaratiile de avere.

(3) Indexul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. III. - Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

TITLUL II

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie

 

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie coordonează Parchetul National Anticoruptie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveste îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de coruptie, precum si solicitarea de informări asupra activitătii institutiei.”

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduc literele c1), c2) si c3) cu următorul cuprins:

“c1) sesizarea instantelor judecătoresti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege si pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenta Parchetului National Anticoruptie;

c2) participarea, în conditiile legii, la sedintele de judecată;

c3) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în conditiile prevăzute de lege;”

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

g) exercitarea altor atributii prevăzute de lege.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de 2 procurori generali adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) În activitatea sa procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator principal de credite.

(4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigură de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de 20 miliarde lei, pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, la dispozitia procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

Această sumă este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale si servicii» în bugetul Parchetului National Anticoruptie, iar modul său de gestionare si utilizare se va stabili prin ordin al procurorului general al acestui parchet.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Parchetul National Anticoruptie este organizat în următoarele sectii, conduse de procurori sefi sectie, ajutati de procurori sefi adjuncti sectie:

a) Sectia de combatere a coruptiei;

b) Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie;

c) Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari;

d) Sectia judiciară penală.

(2) În cadrul Parchetului National Anticoruptie se pot înfiinta servicii teritoriale, servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet.

(3) Sediul serviciilor teritoriale si circumscriptia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, de regulă, în localitătile în care îsi au sediul parchetele de pe lângă curtile de apel si în raport cu circumscriptia acestora.

(4) Serviciile teritoriale, serviciile si birourile sunt conduse de procurori-sefi.

(5) Ofiterii de politie judiciară sunt organizati într-o brigadă condusă de un politist, în calitate de sef de brigadă, care să aibă cel putin gradul profesional de chestor de politie.”

6. Articolul 7 se abrogă.

7. Alineatele (3), (5) si (8) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“(3) Ofiterii de politie judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Parchetului National Anticoruptie. Ofiterii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorului.

...........................................................................................

(5) Detasarea ofiterilor de politie judiciară în cadrul Parchetului National Anticoruptie se face prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar numirea acestora în functii se face prin ordin al procurorului general al acestui parchet. Pot fi numiti în cadrul Parchetului National Anticoruptie numai ofiterii care au absolvit o formă de învătământ superior si au minimum 6 ani vechime în structuri cu atributii de constatare, investigare si cercetare a infractiunilor de coruptie sau a celor conexe infractiunilor de coruptie.

...............................................................................................

(8) Ofiterii de politie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului National Anticoruptie, au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru ofiterii de politie, cu exceptiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Atributiile prevăzute de lege pentru ministrul administratiei si internelor privind drepturile si răspunderile ce revin ofiterilor de politie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii de politie judiciară se exercită de ministrul administratiei si internelor, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului general al acestui parchet, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie. Specialistii au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru functionarii publici, cu exceptiile mentionate în prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Constatarea tehnico-stiintifică efectuată din dispozitia scrisă a procurorului de specialistii prevăzuti la alin. (1) constituie mijloc de probă, în conditiile legii.”

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activitătii unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decât echivalentul în lei a 3.000 euro;

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de către deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora, judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele si vicepresedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului si adjunctii săi, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor judetene de conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele si vicepresedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri, amirali, generali si maresali, ofiteri de politie si agenti de politie, indiferent de gradul profesional, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii municipiilor, oraselor si comunelor, consilierii judeteni si locali, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere sau de control în cadrul autoritătilor publice centrale si locale, notarii publici, avocatii, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societătilor nationale, al băncilor si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătoresti si executorii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Urmărirea penală în cauzele privind infractiunile prevăzute la alin. (1) săvârsite de militarii în activitate se efectuează de procurori militari din cadrul Parchetului National Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.

(4) Sunt de competenta parchetelor de pe lângă instante, potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), în competenta Parchetului National Anticoruptie.”

10. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

“Art. 131. - Competenta de judecată privind infractiunile săvârsite de procurorii Parchetului National Anticoruptie revine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.”

11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - Parchetul National Anticoruptie este autorizat să detină si să folosească mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la faptele de coruptie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în conditiile legii. Orice informatie cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autoritătilor abilitate prin lege, pentru verificarea si valorificarea acesteia.”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicatiilor;

c) accesul la sisteme informationale.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) pot fi dispuse de procurorii Parchetului National Anticoruptie, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonantă motivată, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile.

Durata maximă a măsurilor dispuse este de 4 luni.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dispusă de judecător, potrivit dispozitiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală care se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în conditiile prevăzute la alin. (1).”

13. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Art. 2241-2244 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.”

14. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Parchetul National Anticoruptie functionează cu următorul număr total de posturi:

a) 130 de posturi de procurori;

b) 170 de posturi de ofiteri de politie judiciară;

c) 45 de posturi de specialisti;

d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate;

e) 80 de posturi de personal economic si administrativ.

(2) Numărul maxim de posturi al Parchetului National Anticoruptie poate fi majorat prin hotărâre a Guvernului.”

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie beneficiază de toate drepturile stabilite pentru magistrati în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, cu modificările si completările ulterioare, în alte acte normative, precum si în prezenta ordonantă de urgentă. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 2-11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002.

(2) Specialistii din Parchetul National Anticoruptie beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si în prezenta ordonantă de urgentă. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. B nr. crt. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica formă de salarizare. Specialistii care au functia de sef serviciu sau sef birou sunt salarizati cu indemnizatia corespunzătoare functiei de procuror sef serviciu si, respectiv, procuror sef birou din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel.

(3) Ofiterii de politie judiciară din Parchetul National Anticoruptie beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si în prezenta ordonantă de urgentă. Acestia sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002. Ofiterii de politie judiciară care au functia de sef birou sunt salarizati potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 28, iar cei care au functia de sef serviciu, potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 27.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) si judecătorii care compun completele specializate în infractiunile de coruptie, potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, beneficiază de o majorare cu 40% a indemnizatiei de încadrare brute lunare, iar personalul prevăzut la alin. (2) si (3) beneficiază de o majorare cu 30% pentru activitatea specializată de combatere a infractiunilor de coruptie.

(5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a personalului economic si administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(6) Indemnizatiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum si alte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1), (3) si (5) se stabilesc, potrivit legii, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.

(7) Drepturile bănesti si materiale ale magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate, precum si ale ofiterilor de politie judiciară si ale personalului civil auxiliar si de altă specialitate din structurile Parchetului National Anticoruptie se plătesc din fondurile acestui parchet.”

16. După articolul 28 se introduc două noi articole, articolele 281 si 282, cu următorul cuprins:

“Art. 281. - Parchetul National Anticoruptie poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinatie. Premiile se pot acorda magistratilor si celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiasi an bugetar.

Art. 282. - Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.”

17. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.”

Art. V. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului de stat, în structura si volumul bugetelor celor două institutii - Ministerul Public si Parchetul National Anticoruptie -, precum si în anexele la acestea.

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

TITLUL III

Modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Art. VII. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Răspunderea politică a Guvernului constă în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzură, în conditiile prevederilor art. 113 si 114 din Constitutie, republicată.

(2) Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputatilor si Senatului, precum si comisiilor parlamentare informatiile si documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării.

(3) Guvernul si fiecare dintre membrii săi au obligatia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputati ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constitutie, republicată, în conditiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.”

2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informatiile si documentele cerute de acestea în cadrul activitătii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutie, republicată;”

3. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) După începerea urmăririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi perchezitionat, retinut ori arestat numai cu încuviintarea Camerei din care face parte, după ascultarea sa, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutie, republicată, si a regulilor de procedură cuprinse în regulamentul Camerei din care face parte.”

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului si, după caz, de ridicare a imunitătii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutie, republicată. Votul este secret si se exprimă prin bile.”

Art. VIII. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE DE AVERE

 

Subsemnatul .........................., având functia de .......................... la .........................., declar pe propria răspundere că împreună cu familia*) am următoarea avere:

I. Bunuri imobile, în tară ori în străinătate**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri

 

Anul dobândirii

Suprafata

Valoarea impozitului

Statul în care

este situat imobilul

- agricole

............

............

............

............

- forestiere

............

............

............

............

- intravilane

............

............

............

............

- luciu de apă

............

............

............

............

 

2. Clădiri:

 

2.1. Spatii cu destinatia de locuintă

 

Nr.

Anul dobândirii

Suprafata construită

Valoarea de impozitare

Statul în care

este situat imobilul

- apartament

............

............

............

............

............

- casă de locuit

............

............

............

............

............

- casă de vacantă

............

............

............

............

............

2.2. Spatii comerciale sau de productie

............

............

............

............

............

 

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricatie

Anul dobândirii

Modalitatea de dobândire

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

 

 


*) Prin familie, în sensul prezentei declaratii, se întelege sotul, sotia si copiii aflati în întretinere.

**) Dacă se află în indiviziune, se va arăta cota-parte.

 

2. Depozite si conturi curente, în valută sau în lei, în tară ori în străinătate, a căror valoare însumată depăseste echivalentul a 5.000 euro, precum si certificatele de trezorerie si titlurile de participare la fondurile si societătile de investitii, a căror valoare însumată depăseste echivalentul a 5.000 euro:

 

Depozit/cont curent/certificate de trezorerie/titluri de participare

Cuantumul depozitului, al contului curent, al certificatelor de trezorerie sau al titlurilor de participare

Statul în care este constituit depozitul sau contul curent/ Statul pe teritoriul căruia sunt emise certificatele de trezorerie sau titlurile de participare

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

 

3. Creante cu o valoare ce depăseste echivalentul a 5.000 euro***):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Obligatii cu o valoare ce depăseste echivalentul a 5.000 euro****):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care însumate depăsesc echivalentul a 5.000 euro pe an:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

III. Asociat sau actionar la societăti comerciale române ori străine, dacă valoarea părtilor sociale sau a actiunilor depăseste echivalentul a 5.000 euro:

 

Denumirea societătii comerciale

Nr. de părti sociale sau de actiuni

Valoarea părtilor sociale sau a actiunilor

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

 

IV. Alte activităti cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăseste echivalentul a 5.000 euro:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităti de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei, a căror valoare depăseste, fiecare, echivalentul a 200 euro:

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

VI. Alte precizări ale declarantului:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al

datelor.

 

Data

......................

Semnătura

......................

 


***) Se va indica cuantumul.

****) Se va indica cuantumul.