MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 366         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 aprilie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 20 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar  nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

569. - Hotărâre privind transmiterea unei părti de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

575. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 decembrie 2003 si la Paris la 17 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000

 

578. - Hotărâre privind trecerea pentru cauză de utilitate publică a obiectivului “Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia - investitie nefinalizată - din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

579. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

580. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene si  comunale a unor drumuri situate în judetul Bihor

 

581. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor  terenuri situate în municipiul Bârlad, judetul Vaslui

 ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

137/3.455/225.758. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, al ministrului afacerilor externe si al ministrului delegat pentru comert pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 20

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Elena Michaela Matei si Liana Schmol în Dosarul nr. 850/2003 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal sunt prezente autoarele exceptiei, prin avocat Valeriu Matei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul părtilor prezente solicită admiterea exceptiei, arătând că dispozitiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, si anume sintagma “preluată în orice mod”, sunt neconstitutionale datorită efectelor lor, putând fi vorba de o preluare abuzivă.

Dispozitiile art. 29 alin. (2) au fost introduse prin Legea nr. 169/1997 si de aceea le sunt aplicabile prevederile constitutionale actuale, astfel că nu poate fi vorba de retroactivitatea Constitutiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că Legea nr. 18/1991 fiind o lege preconstitutională, acesteia nu îi pot fi aplicabile prevederile din Constitutia actuală.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 850/2003, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Elena Michaela Matei si Liana Schmol.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că sintagma “preluată în orice mod” din cuprinsul textului criticat “este în contradictie flagrantă cu Constitutia, care nu acceptă decât preluarea cu titlu legal”. În opinia autorilor exceptiei, prin această prevedere a textului criticat se încalcă art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2) si art. 42 din Legea fundamentală.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu motivatia că nu poate fi verificată constitutionalitatea textelor criticate, deoarece Legea nr. 18/1991 este preconstitutională.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că Legii nr. 18/1991, fiind anterioară Constitutiei, nu i se aplică regimul constitutional actual privind modul de stabilire a drepturilor fostilor cooperatori, deoarece ar însemna să se încalce unul dintre principiile de bază ale Constitutiei, si anume principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. Pe cale de consecintă, apreciază Guvernul în punctul său de vedere, prevederile art. 41 din Constitutie nu pot avea ca urmare desfiintarea unor drepturi constituite anterior intrării în vigoare a Constitutiei.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 sunt de imediată aplicare si produc efecte numai pentru viitor, astfel încât nu se poate retine încălcarea principiului constitutional al neretroactivitătii legii.

De asemenea, arată că textul criticat face parte din acele dispozitii legale care si-au epuizat substanta din momentul intrării lor în vigoare, în întelesul că, în acelasi moment, bunurile pe care textul le-a avut în vedere au trecut în proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridică, astfel că dispozitiile criticate sunt constitutionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, a căror redactare este următoarea:

- Art. 29 alin. (2): “Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor stabili în cotă valorică, proportional cu suprafata de teren adusă sau preluată în orice mod în cooperativa agricolă de productie si cu volumul muncii prestate. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport în natură la noua asociatie.”

Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (1), ale art. 41 alin. (2) si ale art. 42 din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au numerotarea si continutul următor:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 46: “Dreptul la mostenire este garantat.”

Curtea retine că, după republicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, Legea nr. 18/1991 a fost modificată si completată prin mai multe acte normative, care însă nu privesc articolul la care se referă exceptia de neconstitutionalitate, textul art. 29 fiind identic cu cel al art. 28 din Legea nr. 18/1991 înainte de republicare.

Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 18/1991, anterior modificării si republicării, Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod repetat - de pildă, prin Decizia nr. 29 din 30 martie 1994, rămasă definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 8 iunie 1994, si prin Decizia nr. 17 din 7 februarie 1995, rămasă definitivă prin Decizia nr. 109 din 7 noiembrie 1995, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 20 decembrie 1995; prin aceste decizii Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate.

Reglementarea criticată de autorii exceptiei se referă la suprafetele de teren preluate în fostele cooperative agricole de productie “în orice mod”, fiind deci vorba de inexistenta unei reglementări legale care să constituie temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului. În asemenea cazuri dreptul de proprietate al persoanei fizice nu a fost desfiintat legal, astfel încât, statul nefiind proprietar, măsurile cuprinse în lege nu sunt aplicabile acelor bunuri cu privire la care statul nu a dobândit, legal, dreptul de proprietate.

Este exact că, în jurisprudenta sa (ca, de exemplu, în Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995), Curtea Constitutională a statuat că “a considera, într-o dispozitie a legii, că si imobilele preluate de stat, fără titlu, fac obiectul dreptului său de proprietate ar fi să se recunoască acestei legi un efect constitutiv de drept de proprietate al statului, ceea ce ar presupune fie un efect retroactiv al legii, fie recurgerea la un mod de transformare a proprietătii persoanelor fizice în proprietate de stat, pe care Constitutia din 1991 nu îl cunoaste si care, de aceea, nu poate fi acceptat”.

Curtea însă observă că în cauza de fată exceptia de neconstitutionalitate se sprijină pe o interpretare eronată a prevederilor art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Într-adevăr, reglementând restituirea către cooperatori a constructiilor agrozootehnice, atelierelor, masinilor si utilajelor, precum si a altor bunuri ce au apartinut cooperativei, textul de lege criticat hotărăste că drepturile fostilor cooperatori se stabilesc în cotă valorică, proportional cu suprafata de teren adusă sau preluată în orice mod în cooperativa agricolă si cu volumul muncii prestate. Rezultă că la stabilirea drepturilor fiecărui cooperator asupra bunurilor respective s-au avut în vedere suprafetele preluate în orice mod în cooperativă, deci si fără titlu. Nu este însă vorba despre vreo limitare privind restituirea terenurilor cuvenite fostilor cooperatori si cu atât mai putin despre recunoasterea unui drept de proprietate al cooperativei cu privire la terenurile aduse fără titlu în patrimoniul acesteia. Textul stabileste, în interesul fostilor cooperatori, că la stabilirea întinderii drepturilor lor privind bunurile enumerate se au în vedere si suprafetele preluate de cooperativă fără titlu. O altă solutie ar fi dus la restrângerea drepturilor cooperatorului asupra bunurilor respective, având prin urmare un caracter nedrept si păgubitor.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Elena Michaela Matei si Liana Schmol în Dosarul nr. 850/2003 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti de imobil, formată din clădire corp C si terenul aferent, proprietate publică a statului, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie de interes public care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, institutie publică care functionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Locuinte se diminuează cu valoarea de inventar a părtii de imobil de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie de interes public care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în administrarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, institutie publică care functionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3

Agentia Natională pentru Locuinte

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

1. Clădire corp C:

- regim de înăltime = S+P+9E

- aria construită = 260 m2

- aria construită desfăsurată = 3.667 m2

2. Terenul aferent constructiei = 350 m2

3. Nr. inventar M.F.P. 34.053

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 decembrie 2003 si la Paris la 17 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000, aprobată prin Legea nr. 147/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 decembrie 2003 si la Paris la 17 decembrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000, după cum urmează:

1. Liniuta a 3-a de la alineatul 5 al punctului 4.2 “Implementarea proiectului” al articolului 4 din acordul-cadru de împrumut se modifică si va avea următorul cuprins:

“- finantarea partială acordată de BDCE nu depăseste 39,9% din costul eligibil total al proiectului, excluzând taxele, dobânda si comisioanele financiare;”

2. Rândurile 9, 10, 11 si 13 din anexa nr. I “Sinteza proiectului” la acordul-cadru de împrumut se modifică si vor avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 575.

 

ANEXĂ

 

SINTEZA PROIECTULUI

 

“[...]

 

Costul total al proiectului

Costul estimat, distribuit

pe articole (în milioane USD):

25.082.000 USD

 

BDCE

Banca

Mondială

Guvernul

României

Contributia

Primitorilor

TOTAL

Mica infrastructură

8,399

7,732

 

3,200

19,331

Servicii sociale comunitare

0,241

0,497

 

0,800

1,538

Activităti generatoare de venituri si oportunităti de angajare a

fortei de muncă

1,030

0,839

 

0,500

 

2,369

Asistenta tehnică legată de subproiecte

0,330

0,200

 

 

0,530

Pregătire si servicii de consultantă

0,000

0,224

 

 

0,224

Echipamente

0,000

0,190

 

 

0,190

Costuri operationale pentru FRDS

0,000

0,000

0,900

 

 

 

0,900

Total:

10,000

9,682

0,900

 

25,082

 

[...]”

 

Planul de finantare

 

Împrumut BDCE: 39,9%; Banca Mondială: 38,6%; Guvernul României: 3,6%; contributia Primitorilor: 17,9%

........................................................................................................................................................

Graficul lucrărilor

Începutul lucrărilor: 1999

Sfârsitul lucrărilor: 31 decembrie 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea pentru cauză de utilitate publică a obiectivului “Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia” - investitie nefinalizată - din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. e), al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea pentru cauză de utilitate publică a obiectivului “Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia” - investitie nefinalizată -, constructie, situat în orasul Sinaia, Str. Spitalului nr. 2, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 578.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului “Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia” - investitie nefinalizată -, care trece pentru cauză de utilitate publică din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Valoarea de inventar

actualizată a imobilului

care se transmite, în miliarde lei

Oraşul Sinaia,

Str. Spitalului nr. 2,

judetul Prahova

Statul român -

Ministerul Sănătătii

 

Judetul Prahova -

Consiliul Judetean

Prahova

 

- Corp pentru spitalizare D+P+8

- suprafată construită = 11.959 m2

- Corp pentru policlinică D+P+2

- suprafată construită = 3.597 m2

- Corp-anexă P+1

- suprafată construită = 592 m2

139,3

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Galati, judetul Galati, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Dumitru Zamfir,

 

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 579.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

Locul unde este

situat imobilul

 

 

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Municipiul Galati,

Str. Brăilei nr. 232,

bl. E4, sc. 1, parter,

judetul Galati

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informatii

Municipiul Galati, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

Suprafata utilă = 104 m2

Terenul aferent în cotă

indiviză = 8,93 m2

Nr. M.F.P. 120.826

Cod de clasificare:

8.29.11

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene si comunale a unor drumuri situate în judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea unor drumuri situate în judetul Bihor în categoria functională a drumurilor judetene si a drumurilor comunale, conform anexelor nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 580.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Bârlad, judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea terenului situat în municipiul Bârlad, str. Nicolae Iorga nr. 8, judetul Vaslui, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bârlad, judetul Vaslui, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

Art. 2. - Se aprobă trecerea terenului situat în municipiul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 6A, judetul Vaslui, din domeniul privat al municipiului Bârlad si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în schimbul terenului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Datele de identificare a terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor terenuri situate în municipiul Bârlad, judetul Vaslui, la care se schimbă titularul dreptului de proprietate si de administrare

 

Locul unde sunt situate

terenurile care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

terenurile

Persoana juridică

la care se transmit

terenurile

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile

tehnice ale

terenurilor

 

 

Municipiul Bârlad, str. Nicolae Iorga nr. 8, judetul Vaslui

Ministerul Apărării Nationale

 

Consiliul Local al Municipiului Bârlad

 

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.890

Suprafata terenului =

238 m2

Municipiul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 6A,

judetul Vaslui

Consiliul Local al Municipiului Bârlad

Ministerul Apărării Nationale

 

Urmează a fi atribuit după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri

Suprafata terenului =

238 m2

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 137 din 29 martie 2004

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 3.455 din 30 martie 2004

MINISTERUL

ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 225.758 din 8 aprilie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;

- Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru comert emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de către persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată si modificată prin Legea nr. 595/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, al ministrului afacerilor externe si al ministrului delegat pentru comert nr. 344/B/4.620/1.448/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 30 iulie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul

muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul

afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul delegat

pentru comert,

Eugen Dijmărescu

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003

 

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată si modificată prin Legea nr. 595/2003, pensia de serviciu se acordă cu respectarea prevederilor din această ordonantă de urgentă, la cerere, în situatia în care sunt îndeplinite conditiile de pensie pentru limită de vârstă în sistemul public.

1. În sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, denumită în continuare ordonantă de urgentă, au calitatea de membru al personalului diplomatic si consular actualii si fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv personalul diplomatic încadrat la cabinetele demnitarilor din centrala acestui minister, ai directiilor generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si ai cabinetului demnitarului din subordinea ministrului delegat pentru comert din Ministerul Economiei si Comertului, care au dobândit grade diplomatice si consulare, precum si persoanele trimise în misiuni permanente, cu grade diplomatice de ministru consilier, consilier economic, secretar economic I, secretar economic II, secretar economic III, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate de către Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior, atât pentru angajatii proprii, cât si cei din unitătile cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională.

Aceste persoane trimise în misiuni permanente au calitatea de membru al personalului diplomatic si consular numai pe durata misiunilor respective.

Directiile generale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului mentionate mai sus sunt: Directia generală Europa, Directia generală relatii bilaterale, Directia generală politici comerciale si Directia generală promovare export, aflate în coordonarea ministrului delegat pentru comert.

2. Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, care beneficiază de prevederile ordonantei de urgentă, au următoarele grade diplomatice si consulare:

- ambasador;

- ministru plenipotentiar;

- ministru consilier;

- consilier diplomatic, consul general;

- secretar I, consul;

- secretar II, viceconsul;

- secretar III;

- atasat, agent consular.

Membrii personalului diplomatic si consular ocupă în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României în străinătate, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.

3. Categoriile de personal din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat pentru comert din Ministerul Economiei si Comertului, din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si din unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, care beneficiază de prevederile ordonantei de urgentă, sunt:

a) din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, personalul încadrat pe grade, respectiv functii diplomatice, precum si personalul încadrat pe functii publice de executie, care desfăsoară activitate de comert exterior si cooperare economică internatională:

- grade si functii diplomatice:

- ministru consilier;

- consilier diplomatic;

- secretar I;

- secretar II;

- secretar III;

- atasat;

- functii publice de executie:

- consilier A/I/1;

- consilier A/I/2;

- consilier A/I/3;

- expert A/II/1;

- expert A/II/2;

b) din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, personalul încadrat la data pensionării pe următoarele functii:

- ministru consilier;

- consilier economic;

- secretar economic;

- economist principal;

- inginer principal;

- economist;

- inginer;

- consilier juridic;

- inspector general;

- consilier IA;

- consilier I;

- consilier II;

- consilier A/I/1;

- consilier A/I/2;

- consilier A/I/3;

c) pentru persoanele încadrate la cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat pentru comert se vor lua în considerare aceleasi functii diplomatice sau publice de executie existente în prezent în directiile generale cu activitate de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, detinute de aceste persoane înaintea încadrării lor la cabinet.

4. Constituie vechime în diplomatie activitatea desfăsurată de angajatii Ministerului Afacerilor Externe începând cu data dobândirii calitătii de membru al personalului diplomatic si consular până la data pensionării sau transferării din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-d), f) si h) din ordonanta de urgentă, precum si:

a) cursurile postuniversitare de relatii internationale sau altele similare, efectuate în tară sau în străinătate înainte sau după angajarea în Ministerul Afacerilor Externe;

b) stagiile de specializare efectuate în tară sau în străinătate de membri ai personalului diplomatic si consular;

c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic si consular ca angajati pe bază de contracte individuale de muncă în Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, Asociatia de Drept

International si Relatii Internationale, Academia Diplomatică, Agentia Natională de Control al Exporturilor - ANCEX, Comisia Fulbright si Asociatia Internatională de Studii Sud-Est Europene, care se află în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, conform Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si Clubul Diplomatic, care functionează sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe.

5. În situatia întreruperii activitătii diplomatice din diverse motive, perioadele lucrate în diplomatie se însumează.

6. Se consideră vechime în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională perioadele lucrate în directii si compartimente cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, din administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si în unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, până la data pensionării sau transferării, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-e) si g) din ordonanta de urgentă, precum si cursurile postuniversitare de relatii internationale si comert exterior sau altele similare, efectuate în tară sau în străinătate înainte sau după angajarea în institutiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă sau în unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională.

7. Prin unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională se întelege Centrul Român de Comert Exterior, fostul Institut de Economie Mondială, care a functionat până la data de 31 decembrie 1989, fostele întreprinderi de comert exterior si fostele întreprinderi de stat de comert exterior, aflate în subordinea fostelor ministere si departamente de comert exterior si fostelor ministere de resort până la data de 31 decembrie 1989, precum si fosta Comisie Guvernamentală de Colaborare Economică si Tehnico-Stiintifică Internatională.

Perioadele lucrate în aceste unităti constituie vechime în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională numai pentru fostii sau actualii angajati cu studii superioare, încadrati în directii si compartimente cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională.

8. În situatia întreruperii activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională din diverse motive, perioadele lucrate în acest domeniu se însumează.

9. În vederea stabilirii pensiei de serviciu, în conformitate cu prevederile art. 2 si ale art. 4 alin. (2) din ordonanta de urgentă, a membrilor personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, a diplomatilor si functionarilor publici din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si a personalului de la cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat pentru comert din Ministerul Economiei si Comertului, dosarul de pensie trebuie să cuprindă:

a) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) adeverinta-tip necesară stabilirii pensiei de serviciu, prevăzută în anexa nr. 1 sau 3 la prezentele norme, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei si Comertului, care va cuprinde vechimea în diplomatie sau, după caz, vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si venitul salarial lunar net la data acordării dreptului de pensie.

10. Venitul salarial lunar net, pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu, se determină prin scăderea impozitului aferent din venitul salarial lunar brut realizat. Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de bază si suma aferentă procentului de spor de vechime avut la data pensionării.

11. Pensia de serviciu sau pensia de urmas stabilită în baza ordonantei de urgentă se acordă de către casele teritoriale de pensii la cererea persoanei îndreptătite.

Cererea va fi însotită de adeverinta-tip, conform anexelor nr. 1-4 si 7-10 la prezentele norme, eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Economiei si Comertului persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

12. Ministerul Afacerilor Externe eliberează adeverinte-tip pentru persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din administratia centrală a acestui minister si pentru persoanele care s-au transferat sau se vor transfera din această institutie si s-au pensionat sau se vor pensiona din cadrul altor institutii decât Ministerul Economiei si Comertului, fostele ministere si departamente de comert exterior si fostele unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională.

13. Ministerul Afacerilor Externe eliberează adeverinte-tip si pentru:

a) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă si care au îndeplinit functia de ambasador în străinătate;

b) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 101 din ordonanta de urgentă; adeverinta-tip pentru aceste persoane se întocmeste conform anexei nr. 7 la prezentele norme.

14. Ministerul Economiei si Comertului eliberează adeverinte-tip pentru:

a) persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si de la cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, precum si de la Centrul Român de Comert Exterior;

b) persoanele care s-au pensionat din fostele ministere si departamente de comert exterior, fostele întreprinderi de comert exterior, fostele întreprinderi de stat de comert exterior, fostul Institut de Economie Mondială si fosta Comisie Guvernamentală de Colaborare Economică si Tehnico-Stiintifică;

c) persoanele care s-au transferat de la institutiile si întreprinderile mentionate la lit. a) si b) la institutii si întreprinderi care nu au specific de comert exterior si s-au pensionat sau se vor pensiona din cadrul acestora;

d) persoanele care s-au pensionat din Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economică, în perioada în care acest departament făcea parte din structurile Ministerului Afacerilor Externe.

În acest scop persoanele îndreptătite la pensia de serviciu vor prezenta la Ministerul Economiei si Comertului carnetul de muncă (copie si original), copie de pe decizia de pensionare (după caz) si adeverintă eliberată de unitătile cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, din care să rezulte vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, calculată până la data de 31 decembrie 1989, si vechimea de cel putin 4 ani realizată în misiune permanentă în străinătate, cu grade diplomatice si consulare de ministru consilier, consilier economic sau secretar economic.

15. Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor clarifica situatiile în care din evidentele unitătilor cu specific de comert exterior nu rezultă gradul diplomatic sau consular avut de unele persoane în timpul misiunilor permanente în străinătate.

16. Pentru persoanele care au lucrat alternativ în diplomatie, respectiv în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului eliberează, după caz, adeverinte în care se vor consemna perioadele lucrate si specificul activitătii desfăsurate de aceste persoane.

17. Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului eliberează adeverintele-tip pe baza înscrisurilor din carnetele de muncă, a documentelor din arhiva acestor ministere si a adeverintelor eliberate de următoarele institutii:

a) Administratia Prezidentială, Parlamentul si Guvernul României, pentru persoanele care au lucrat în aceste institutii ca angajati de specialitate cu studii superioare pe probleme de politică externă, relatii internationale politice, economice, juridice, tehnico-stiintifice, precum si de protocol, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate, functiile avute si specificul activitătii desfăsurate;

b) Administratia Prezidentială, Parlamentul si Guvernul României, ministere si alte institutii de stat, pentru persoanele care au îndeplinit functii de demnitate publică, care vor mentiona în adeverinte durata mandatelor, functiile avute, precum si numărul decretului sau deciziei de numire.

Prin Administratia Prezidentială, Parlamentul si Guvernul României se întelege si denumirile anterioare ale acestor institutii.

Prin Guvernul României, în sensul ordonantei de urgentă, se întelege administratia centrală a acestuia, care formează aparatul de lucru al Guvernului.

Vechimea din aceste institutii în functii de demnitate publică sau în functii publice se însumează cu vechimea din celelalte institutii prevăzute în ordonanta de urgentă, indiferent de ordinea cronologică în care s-au realizat;

c) institutiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele care au lucrat în magistratură, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate si functiile îndeplinite;

d) Centrul Român de Comert Exterior, fostul Institut de Economie Mondială, fostele întreprinderi de comert exterior si fostele întreprinderi de stat de comert exterior, pentru persoanele care au lucrat în aceste unităti, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate, gradele diplomatice sau consulare avute în misiunile permanente în străinătate si specificul activitătii desfăsurate.

18. Răspunderea asupra corectitudinii si legalitătii stabilirii venitului salarial lunar net si a vechimii în diplomatie, respectiv a vechimii în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si asupra îndeplinirii conditiilor prevăzute de ordonanta de urgentă revine în exclusivitate institutiei care eliberează adeverinta-tip.

Răspunderea pentru legalitatea si corectitudinea datelor din adeverintele care stau la baza întocmirii adeverintelor-tip conform anexelor nr. 1-4 si 7-10 la prezentele norme revine în exclusivitate institutiilor emitente.

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută, mentionată în aceste anexe, se va completa numai după aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 111 din ordonanta de urgentă.

19. Pensiile de limită de vârstă din sistemul public aflate în plată până la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă, pentru persoanele pensionate din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si a fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, se actualizează în sensul stabilirii pensiei de serviciu în conformitate cu prevederile art. 3 si art. 4 alin. (3) din aceeasi ordonantă. Drepturile de pensie astfel stabilite se cuvin si se plătesc, la cerere, începând cu data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, respectiv de la data de 2 iunie 2003, cu respectarea termenului general de prescriptie.

20. Pensiile de limită de vârstă din sistemul public aflate în plată până la aparitia Legii nr. 595/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, pentru persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte institutii decât din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, se actualizează în sensul stabilirii pensiei de serviciu, conform prevederilor art. 3 din ordonanta de urgentă, în functie de veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2 alin. (3) si (4) din aceeasi ordonantă, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular cu aceleasi grade sau functii diplomatice, aflati în activitate în Ministerul Afacerilor Externe si avute de acestia la data intrării în vigoare a Legii nr. 595/2003.

Drepturile de pensie de serviciu pentru aceste persoane se cuvin de la data de 8 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 595/2003 cu respectarea termenului general de prescriptie.

21. La stabilirea venitului net utilizat la calculul pensiei de serviciu pentru persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din unitătile cu specific de comert exterior sau din unităti care nu au specific de comert exterior se vor avea în vedere, după caz, salariile corespunzătoare functiei de consilier superior, respectiv consilier A/I/gradul 3, prevăzute în anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare.

Pentru persoanele care s-au pensionat din fostele ministere si departamente de comert exterior se aplică prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 102/2003 pentru echivalarea functiilor avute la data pensionării cu functiile actuale ale persoanelor aflate în activitate în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională aflate în coordonarea ministrului delegat pentru comert din Ministerul Economiei si Comertului.

Drepturile de pensie de serviciu pentru persoanele pensionate până la aparitia Legii nr. 595/2003 din alte institutii decât din administratia centrală a Ministerului Economiei si Comertului, a fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională se cuvin de la data de 8 ianuarie 2004, cu respectarea termenului general de prescriptie.

22. În cazul în care se va introduce o limită minimă, respectiv maximă, si la salarizarea membrului personalului diplomatic si consular cu gradul si functia de ambasador, aflat în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic si consular, prevăzuti la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgentă, se efectuează, conform alin. (1) al aceluiasi articol, în functie de limita maximă de salarizare a ambasadorului.

23. Actualizarea pensiilor persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă se face prin echivalarea functiilor avute la data pensionării din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională cu functiile persoanelor aflate în activitate în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului, luându-se în considerare salariile de bază ale acestora la limita maximă de încadrare, la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, stabilite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobată prin Legea nr. 166/2003, cu modificările ulterioare. Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea pentru această echivalare revine în exclusivitate Ministerului Economiei si Comertului.

24. La calculul pensiei de serviciu pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgentă si care s-au pensionat înainte sau care se vor pensiona după intrarea în vigoare a Legii nr. 595/2003 din alte institutii decât din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe se iau în considerare pentru stabilirea venitului net gradele si functiile diplomatice avute la data transferării din Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, gradul diplomatic de ambasador pentru persoanele care au îndeplinit functia de ambasador în străinătate.

25. La deschiderea dreptului de pensie de serviciu se cumulează vechimea în diplomatie cu vechimea în activitatea de comert exterior si vechimea în magistratură, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 101 din ordonanta de urgentă, iar întregirea prevăzută la art. 41 din aceeasi ordonantă se face o singură dată după însumarea acestor vechimi.

Majorarea prevăzută la art. 5 din ordonanta de urgentă nu se aplică pentru vechimea realizată în magistratură.

26. Pentru înscrierile noi la pensie de serviciu sau pensie de urmas stabilită din pensia de serviciu, drepturile se cuvin si se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, dar nu înainte de stabilirea pensiei din sistemul public.

27. Recalcularea pensiei de serviciu prin adăugarea unor perioade nevalorificate la calculul initial sau realizate după pensionare, care conform Legii nr. 595/2003 pot fi avute în vedere la calculul pensiei, se face în conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

28. Pensia de urmas se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în conditiile Legii nr. 595/2003 sustinătorul decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia pentru limită de vârstă.

Adeverintele-tip necesare stabilirii pensiei de urmas din pensia de serviciu se întocmesc, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Economiei si Comertului, conform anexelor nr. 8, 9 si 10 la prezentele norme.

29. Pensia de urmas calculată din pensia de serviciu nu se actualizează. Pensia de urmas calculată din pensia pentru limită de vârstă din sistemul public este supusă măsurilor de protectie socială acordate acestei categorii de pensie, iar diferenta initială dintre pensia de urmas stabilită din pensia de serviciu si pensia de urmas stabilită din pensia pentru limită de vârstă rămâne constantă.

30. Cuantumul pensiei de urmas din pensia de serviciu se stabileste prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.

Partea din pensia de urmas calculată din pensia de serviciu, care depăseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă din bugetul de stat.

Măsurile de protectie socială adoptate prin hotărâri de Guvern se aplică doar pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public de pensii.

Cuantumul pensiei de urmas calculate din pensia de serviciu creste doar ca urmare a aplicării măsurilor de protectie socială asupra pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public.

31. Drepturile de pensie ca urmare a optiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilită din pensia de serviciu se cuvin si se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

32. Din adeverintele-tip prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezentele norme se înlocuieste, după caz, sintagma “locul de muncă la data pensionării” cu una dintre expresiile: “gradul si functia diplomatică sau consulară la data transferării din Ministerul Afacerilor Externe”, “numit ambasador, cu decret prezidential nr...”, respectiv “functia publică la data transferării din fostele ministere si departamente de comert exterior si unităti cu specific de comert exterior”.

33. Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectuează de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale prin casele teritoriale de pensii.

34. Cererea de înscriere la pensia de serviciu sau de actualizare a pensiilor din sistemul public, însotită de adeverinta-tip, va fi depusă de solicitant la casa teritorială de pensii în raza căreia îsi are domiciliul persoana îndreptătită, care va calcula atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cât si pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor ordonantei de urgentă.

Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

35. Casa teritorială de pensii va emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele două pensii, care urmează a fi suportată de la bugetul de stat conform art. 9 din ordonanta de urgentă.

Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si în fisa pentru evidenta drepturilor bănesti ale pensionarului.

36. Pensiile personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, aflate în plată la data de 2 iunie 2003, data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, se actualizează în conformitate cu prevederile art. 3 din aceeasi ordonantă.

Pentru personalul diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, cu decizie emisă si nepusă în plată, pensia de serviciu se va stabili ca o înscriere nouă, avându-se în vedere si perioada lucrată în diplomatie după stabilirea dreptului de pensie.

37. Pensiile persoanelor pensionate din administratia centrală a Departamentului de Comert Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert exterior mentionate la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă, indiferent dacă acestea sunt sau nu în plată la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, se actualizează în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiasi articol.

38. Actualizarea pensiilor de serviciu conform prevederilor art. 7 din ordonanta de urgentă se face după cum urmează:

a) pentru cazurile noi de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, în functie de evolutia salariilor de bază avute de persoanele respective la data pensionării;

b) pentru persoanele prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă, precum si pentru cele pensionate după intrarea în vigoare a aceleiasi ordonante din alte institutii decât din Ministerul Afacerilor Externe sau din directiile generale de comert exterior din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, în functie de evolutia salariilor de bază corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular cu aceleasi grade diplomatice sau consulare din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleasi functii din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul Economiei si Comertului.

39. În aplicarea prevederilor art. 7 din ordonanta de urgentă, referitoare la actualizarea pensiei de serviciu, se stabileste următoarea procedură:

a) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor informa în scris Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a salariilor lunare de bază ale personalului aflat în activitate;

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite celor două institutii listele cu titularii pensiilor de serviciu, aflati în plată, conform anexelor nr. 5 si 6 la prezentele norme;

c) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor completa aceste liste cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu si le vor transmite caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

40. Actualizarea pensiilor de serviciu se va face o dată cu majorarea salariilor de bază ale personalului în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Ministerului Economiei si Comertului. La fiecare actualizare casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza datelor transmise de aceste institutii.

41. Perioada în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională.

42. Recalcularea pensiilor de serviciu în baza art. II din Legea nr. 595/2003 se face la cerere, însotită de adeverinta-tip.

Recalcularea în baza art. 5 din ordonanta de urgentă se face la cererea beneficiarilor de pensii de serviciu.

Drepturile rezultate din recalcularea pensiei de serviciu în baza art. II din Legea nr. 595/2003 si cele rezultate din recalcularea pensiei de serviciu în baza art. 5 din ordonanta de urgentă se cuvin de la data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv de la data de 8 ianuarie 2004, cu respectarea termenului general de prescriptie.

43. Perioadele lucrate în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională pe bază de conventii civile de colaborare si contracte de prestări de servicii nu se valorifică la calcularea pensiei de serviciu.

44. Adaosul la vechimea în muncă acordat în baza Decretului nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi angajatilor trimisi să lucreze în tări cu climă greu de suportat constituie stagiu de cotizare în sistemul public, dar nu se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu.

45. Întregirea vechimii prevăzută de art. 41 din ordonanta de urgentă se aplică la limitele de vechime prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) lit. b), precum si la art. 5 si 101 din ordonanta de urgentă.

Prevederile art. 41 din ordonanta de urgentă nu se aplică la limita de vechime de 4 ani în misiune permanentă efectuată în străinătate cu grad diplomatic sau consular, prevăzută la art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă.

46. De prevederile art. 101 alin. (2) din ordonanta de urgentă beneficiază si persoanele care au realizat vechimea minimă de 8 ani în cadrul unui singur mandat de ambasador al României în străinătate.

47. Dacă o persoană din categoria celor prevăzute la pct. 19 din prezentele norme, căreia dreptul de pensie i se cuvine începând cu data de 2 iunie 2003, depune cerere după data de 8 ianuarie 2004, calculul pensiei de serviciu se face astfel:

a) se emite decizie pentru intervalul 2 iunie 2003 - 8 ianuarie 2004, pensia stabilindu-i-se în baza datelor din adeverinta eliberată conform anexei nr. 2 sau 4 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, al ministrului afacerilor externe si al ministrului delegat pentru comert nr. 344/B/4.620/1.448/2003;

b) se emite o nouă decizie după data de 8 ianuarie 2004, pensia stabilindu-i-se în baza datelor din adeverinta eliberată conform anexei nr. 2 sau 4 la prezentele norme.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a