MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 369         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

138. - Legea îmbunătătirilor funciare

 

276. - Decret pentru promulgarea Legii îmbunătătirilor funciare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

îmbunătătirilor funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Îmbunătătirile funciare au ca obiective:

a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricăror categorii de constructii fată de inundatii, alunecări de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării si regularizarea cursurilor de apă;

b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze cresterea plantelor, incluzând plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;

c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si protectia împotriva poluării.

Art. 2. - (1) Amenajările de îmbunătătiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii si înlăturării actiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare - pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitătii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări;

a) îndiguiri si regularizări ale cursurilor de apă de interes local prin care se asigură, în principal, protectia terenurilor si a oricăror categorii de constructii împotriva inundatiilor, surse locale de apă si emisari pentru scurgerea apelor;

b) amenajări de irigatii si orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului si a plantelor cu cantitătile de apă necesare dezvoltării culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, după caz, lucrări de nivelare a terenului;

c) amenajări de desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces;

d) lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare;

e) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru agricultură si, după caz, pentru silvicultură;

f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte solutii tehnice si lucrări noi, rezultate din activitatea de cercetare.

(3) Amenajările de îmbunătătiri funciare pot prelua din surse de apă autorizate necesarul pentru irigarea culturilor agricole si alimentarea cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale si asigură protectia localitătilor si a oricăror categorii de constructii împotriva efectelor alunecărilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritătilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului.

(5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicatie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinând seama de cerintele de protectie a mediului.

Art. 3. - Prezenta lege are drept scop:

a) reglementarea regimului juridic al proprietătii si folosintei infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a terenului aferent, precum si mecanismele de dobândire si/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosintă asupra acestei infrastructuri;

b) instituirea cadrului de reglementare a înfiintării si functionării Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratie, persoană juridică română de interes public national în sectorul îmbunătătirilor funciare, care desfăsoară activitătile prevăzute de prezenta lege;

c) reglementarea înfiintării si functionării organizatiilor de îmbunătătiri funciare si a federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare în vederea desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât si în interesul public;

d) stabilirea serviciilor prestate de Administratie organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si mecanismele de finantare a acestor activităti;

e) stabilirea atributiilor autoritătii publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei si politicilor în sectorul îmbunătătirilor funciare;

f) stabilirea principiilor reorganizării Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.;

g) stabilirea sanctiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătătirilor funciare sunt următoarele:

a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare, sistemelor de irigatii sau desecare si drenaj si a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;

b) consultarea si, după caz, implicarea beneficiarilor, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societătii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării rationale, eficiente si transparente a acestora;

c) realizarea, în principal, de către proprietarii de teren, individual sau prin organizatiile de îmbunătătiri funciare ori federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activităti; statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor amenajărilor declarate de utilitate publică, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăsura ei însisi activităti de îmbunătătiri funciare;

d) exploatarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea si poluarea solului si să se promoveze protectia mediului în conformitate cu standardele de mediu.

Art. 5. - Definitiile termenilor utilizati în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Art. 6. - (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare organizatia, pentru a desfăsura una sau mai multe dintre următoarele activităti de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii care deserveste mai multi proprietari de teren;

b) exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj care deserveste mai multi proprietari de teren;

c) întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;

d) întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului si desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.

(2) Organizatiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie si functionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 7. - (1) Organizatia îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei suprafete de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizatiei.

(2) Organizatia care îndeplineste mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 6 le va specifica în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfăsura.

(3) Organizatia care are ca activitate principală exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii, precum si livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa mentiunea organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(4) Organizatia care are ca activitate principală exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj va include în denumirea sa mentiunea organizatia de desecare si drenaj, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(5) Organizatia care are ca activitate principală întretinerea si reparatiile unor lucrări de apărare împotriva inundatiilor va include în denumirea sa mentiunea organizatia de apărare împotriva inundatiilor, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(6) Organizatia care are ca activitate principală întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa mentiunea organizatie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

Art. 8. - În realizarea activitătilor de interes public, organizatiile au următoarele atributii:

a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătătiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;

b) prestează servicii de îmbunătătiri funciare către membrii săi;

c) livrează apă pentru irigatii sau prestează alte servicii de îmbunătătiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizatiei si care detin în proprietate sau folosintă terenuri situate pe teritoriul organizatiei;

d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizatiei si de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;

e) achizitionează, închiriază, exploatează, întretin si repară instalatiile de îmbunătătiri funciare si alte echipamente necesare;

f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării si întretinerii sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protectie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătătiri funciare si promovarea utilizării noilor tehnici si tehnologii;

g) asigură paza si protectia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj, pe care o detin în proprietate sau folosintă, a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor si păstrării integritătii acestora;

h) reabilitează, modernizează si dezvoltă infrastructura de îmbunătătiri funciare de pe teritoriul său;

i) încheie contracte pentru achizitia de bunuri si prestarea de servicii necesare desfăsurării activitătii lor cuprinzând proiectarea si lucrările de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare de pe teritoriul său;

j) angajează credite si prezintă garantii potrivit legislatiei în vigoare;

k) îndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - (1) Veniturile unei organizatii se pot constitui din:

a) tarife de livrare a apei pentru irigatii;

b) tarife de desecare si drenaj;

c) tarife de apărare împotriva inundatiilor, de combatere a eroziunii solului si alte activităti de îmbunătătiri funciare;

d) o cotizatie anuală;

e) donatii, legate si sponsorizări, potrivit legii;

f) subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de acestia, care constituie titluri executorii.

Art. 10. - (1) Organizatia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia si care detine în proprietate sau folosintă teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare către acea persoană.

(2) Membrii organizatiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătătiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.

(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătătiri funciare de interes general, altele decât livrarea apei pentru irigatii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife si de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăsurarea acestei activităti se va reglementa printr-un protocol-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor, în baza căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizatii si consiliile locale pe raza teritorială a cărora se află situat teritoriul organizatiei.

(4) Pentru recuperarea tarifelor si cotizatiilor restante datorate de membri si persoanele care nu sunt membri ai organizatiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garantii.

Art. 11. - Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăseste cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispozitia organizatiei si se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.

Art. 12. - Orice persoană fizică sau persoană juridică care detine în proprietate teren situat pe teritoriul organizatiei ori care are, în conditiile legii, în administrare sau folosintă astfel de terenuri ori infrastructură de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale poate fi membru al unei organizatii.

Art. 13. - (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, membrii fondatori încheie actul constitutiv si statutul organizatiei, în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Continutul minim al actului constitutiv si al statutului organizatiilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă si modelul documentelor de constituire si organizare.

Art. 14. - (1) Procedura de constituire a organizatiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizatiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune si înregistrarea acestora în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

(3) Organizatia dobândeste personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 15. - (1) Organizatia are următoarele organe de conducere si comisii:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administratie;

c) comisia de cenzori;

d) comisia de conciliere a neîntelegerilor din interiorul organizatiei, denumită în continuare comisie de conciliere.

(2) Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.

Art. 16. - Modul de organizare si functionare a organelor de conducere si a comisiilor organizatiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu exceptiile prevăzute în acest capitol.

Art. 17. - Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau reprezentantii acestora, care se întruneste cel putin de două ori pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si d).

Art. 18. - (1) Statutul unei organizatii care nu are sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la sedintele adunărilor generale, proportional cu mărimea suprafetei de teren detinute în proprietate, administrare sau folosintă sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.

(2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

(3) Membrii unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare, precum si proprietarii care au dat în folosintă terenurile pe care le detin unei persoane care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.

Art. 19. - Comisia de conciliere solutionează neîntelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizatiei privind:

a) modalitatea de calcul si cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie si al altor asemenea tarife, precum si al cotizatiilor;

b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întretinere si reparatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în folosinta sau proprietatea organizatiei;

c) livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de îmbunătătiri funciare la termenele si în conditiile stabilite, cu nerespectarea principiului distributiei echitabile si protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;

d) orice alte neîntelegeri patrimoniale dintre organizatie si membrii săi, precum si dintre membrii organizatiei.

Art. 20. - (1) Orice membru al organizatiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa presedintelui comisiei de conciliere cu o cerere.

(2) Cererea va fi solutionată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părtilor, personal sau prin reprezentant.

(3) Comisia de conciliere analizează cererea si probele depuse de părti si emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia.

(4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă si obligatorie pentru părti si poate fi atacată la instanta competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 21. - Membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.

Art. 22. - (1) Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare federatie, se înfiintează din două sau mai multe organizatii de îmbunătătiri funciare, în vederea exploatării, întretinerii si reparatiilor unor părti dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare care deserveste în comun organizatiile membre.

(2) Federatia exploatează, întretine si repară infrastructura de îmbunătătiri funciare situată în afara teritoriului organizatiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătătiri funciare si care este în legătură functională cu sistemele de irigatii, de desecare si drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întretinute si reparate exclusiv de acele organizatii.

(3) Federatiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie si functionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federatii numai acele organizatii care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătătiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federatia o exploatează, întretine si repară si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de acea federatie.

Art. 23. - (1) Federatiile se constituie prin adoptarea de către organizatiile membre a actului constitutiv si a statutului, al căror continut minim se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind si modelul documentelor de constituire si organizare.

(2) Constituirea federatiilor se face cu respectarea acelorasi conditii de avizare, autorizare, formă si publicitate ca si cele cerute pentru constituirea organizatiilor si potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - Dizolvarea, lichidarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor, precum si modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficului de reglementare.

 

CAPITOLUL III

Dreptul de proprietate si de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a terenului

 

Art. 25. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, înfiintate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, care se reorganizează, în conditiile prezentei legi, în organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii, preiau:

a) dreptul de proprietate detinut de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii constând din statii de pompare de punere sub presiune, constructii hidrotehnice, împreună cu dotările si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei si obligatiile corelative;

b) dreptul de folosintă detinut de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, constând din statii de pompare de punere sub presiune, constructii hidrotehnice împreună cu dotările si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei.

Art. 26. - (1) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în folosinta Administratiei, societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situată pe teritoriul unei organizatii, se transmite la cerere, fără plată, în proprietatea acelei organizatii, în conditiile legii.

(2) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al unitătilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, în proprietatea sau folosinta organizatiilor ori federatiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, în conditiile legii.

(3) Organizatiile dobândesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - (1) Federatiile pot primi în folosintă gratuită, în conditiile legii, o parte dintr-o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o întreagă amenajare de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea publică a statului.

(2) Conditiile exploatării, întretinerii si reparatiilor efectuate de federatie asupra părtii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în folosintă gratuită, conform alin. (1), precum si durata folosintei sunt cuprinse în protocolul de transmitere a folosintei gratuite.

Art. 28. - Administratia, organizatiile si federatiile au obligatia asigurării pazei si protectiei infrastructurii pe care o exploatează, o întretin si o repară, potrivit legii.

Art. 29. - (1) Administratia administrează infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

(2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 30. - Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinatie agricolă detinute în exploatare de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în folosintă Administratiei si se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului.

Art. 31. - Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administratiei, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si paza integritătii acestor bunuri.

Art. 32. - Amenajările de îmbunătătiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrările de apărare împotriva inundatiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în conditiile legii.

Art. 33. - (1) Administratia, organizatiile si federatiile pot dobândi, în conditiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifică din motive tehnice si economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii.

(2) Reprezentantii Administratiei, organizatiilor si federatiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgentă, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defectiuni, înlăturării urmărilor unor dezastre si aplicării de măsuri de protectie a mediului înconjurător.

(3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiti, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile mentionate la alin. (1) si (2).

Art. 34. - Pentru realizarea oricărei investitii, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului se face prin hotărâre a Guvernului, iar a celor deservite de infrastructura apartinând domeniului privat al statului sau persoanelor fizice, la cererea acestora, se face prin ordin al ministrului.

 

CAPITOLUL IV

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare

 

Art. 35. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiintează Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare prin reorganizarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., care se divizează în vederea privatizării conform principiilor stabilite de prezenta lege.

(2) Administratia este persoană juridică română de interes public national si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, sub autoritatea ministerului.

(3) Sediul central al Administratiei este în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.

(4) Administratia îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă în termen de 15 zile de la data înfiintării Administratiei, prin hotărâre a Guvernului.

(5) Administratia are în structura sa sucursale fără personalitate juridică.

Art. 36. - (1) Administratia desfăsoară următoarele activităti:

a) exploatează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică;

b) realizează investitii privind reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si constructia de noi amenajări;

c) desfăsoară activităti de informare si instruire în domeniul îmbunătătirilor funciare;

d) realizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

e) organizează, realizează si tine la zi cadastrul de îmbunătătiri funciare;

f) prestează servicii de îmbunătătiri funciare către organizatii, federatii si alti detinători de teren;

g) desfăsoară alte activităti de interes public prevăzute de prezenta lege.

(2) Administratia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătătirilor funciare stabilite de prezenta lege, gestionează eficient resursele proprii si pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora si, totodată, asigură integritatea si functionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa si contractează cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

Art. 37. - (1) Administratia exploatează, administrează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare din domeniului public sau privat al statului declarate de utilitate publică.

(2) Lista amenajărilor de îmbunătătiri funciare ce se administrează de Administratie este inclusă în regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) O amenajare de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(4) Costurile de desfăsurare de activitătilor prevăzute la alin. (1) se acoperă cu tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi si, în completare, din fonduri publice.

(5) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, se aprobă nivelul fondurilor publice pe activităti si amenajări de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, precum si cota din cheltuielile de exploatare, întretinere si reparatii ce se va suporta din tarife si cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât cele de irigatii.

Art. 38. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătătiri funciare nu mai îndeplineste criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publică si, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) transmise în proprietate sau date în folosintă unei organizatii ori federatii potrivit legii;

b) vândute unui cumpărător privat potrivit legii;

c) concesionate sau închiriate potrivit legii;

d) conservate pentru o perioadă de până la 3 ani;

e) scoase din functiune si valorificate potrivit legii.

(3) Trecerea în conservare a unei amenajări de îmbunătătiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia si depozitarea corespunzătoare a echipamentelor si instalatiilor de pompare dezafectate.

(4) Cheltuielile de conservare si de asigurare a pazei se suportă din fonduri publice.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) se aplică în situatia în care amenajarea de îmbunătătiri funciare respectivă nu a fost declarată de utilitate publică în termen de 3 ani.

Art. 39. - Administratia îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste si pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică;

b) elaborează bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigatii functionale;

d) stabileste tarife pentru servicii de îmbunătătiri funciare;

e) elaborează studii, proiecte, programe si propuneri anuale pentru investitii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente sau execută noi amenajări si supraveghează realizarea acestor lucrări de investitii;

f) urmăreste impactul asupra mediului înconjurător al activitătilor de îmbunătătiri funciare si ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislatia protectiei mediului;

g) asigură paza si protectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare pe care le administrează, exploatează, întretine si repară;

h) urmăreste permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrare;

i) desfăsoară actiuni de prevenire si protectie a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa fată de actiunea factorilor de risc si a calamitătilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

j) pregăteste si pune în aplicare planurile de actiune în cazuri de urgentă;

k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplasează si constructiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătătiri funciare din administrarea sa;

l) elaborează si finantează planul propriu de cercetare, proiectare si informatică;

m) coordonează si îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;

n) avizează documentatiile tehnice, contractează si finantează lucrările de investitii si de reparatii si verifică derularea si receptionarea lucrărilor potrivit legii;

o) elaborează studiile privind necesarul fortei de muncă pe structuri de personal, pregătirea si perfectionarea întregului personal, selectarea si promovarea acestuia în cadrul unitătilor din subordine;

p) organizează si aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectuează analize economice si tehnice asupra organizării si desfăsurării activitătilor;

q) urmăreste derularea si receptia lucrărilor contractate cu terti furnizori.

Art. 40. - Pentru realizarea activitătilor sale, Administratia contractează cu terti furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrări de constructii, întretinere si reparatii, inclusiv livrarea sau închirierea echipamentului necesar pentru desfăsurarea activitătilor sale, precum si echipamente de interventie pentru a face fată situatiilor de urgentă, cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 41. - (1) Finantarea cheltuielilor curente ale Administratiei se asigură din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile de natura investitiilor se acoperă total sau partial de la bugetul de stat, după cum urmează:

a) investitiile în derulare si cele noi;

b) studiile si proiectarea legate de obiectul său de activitate;

c) dotări independente aferente amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului;

d) expertizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din infrastructura apartinând domeniului public al statului si pentru consultantă de specialitate referitoare la aceste lucrări;

e) alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.

(3) Veniturile proprii ale Administratiei se constituie din:

a) tarife de livrare a apei pentru irigatii, percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigatii si exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii declarate de utilitate publică;

b) tarife de prestări de servicii de desecare si drenaj, apărare împotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele legate de irigatii;

c) dobânzi încasate pentru depozitele din conturile proprii;

d) dobânzi si penalităti percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen.

(4) Subventiile de la bugetul de stat se acordă Administratiei pentru acoperirea totală sau partială a cheltuielilor administrative, materiale si de personal necesare:

a) exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică care nu sunt amenajări de irigatii;

b) actiunilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor de materiale si mijloace de apărare;

c) reabilitării amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente, conservării obiectivelor de investitii sistate sau întrerupte temporar;

d) protectiei mediului prin lucrări de îmbunătătiri funciare, monitorizării efectelor amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

e) desfăsurării activitătilor de informare publică si instruirii în domeniul îmbunătătirilor funciare;

f) functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

g) întocmirii si tinerii la zi a cadastrului amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

h) conservării si asigurării pazei amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în conservare;

i) salarizării personalului prevăzut în statele de functii ale Administratiei si ale sucursalelor teritoriale ale acesteia, precum si cheltuielile curente necesare functionării acestora.

Art. 42. - Pentru cazuri exceptionale, cum sunt calamitătile produse de cauze naturale sau de activitătile antropice neprevăzute, care fac imposibilă functionarea întregii amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice si fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile si repunerea în stare de functionare a infrastructurii afectate.

Art. 43. - (1) Patrimoniul Administratiei se constituie prin preluarea unei părti a activului patrimonial al Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si cuprinde bunurile corporale apartinând domeniului privat al statului necesare desfăsurării activitătii sale, precum si bunuri necorporale, cum este dreptul de administrare si folosintă a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotărârii Adunării generale a actionarilor Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

(2) Valoarea initială a patrimoniului Administratiei se stabileste pe baza datelor din ultima balantă de verificare a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si este inclusă în regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 44. - Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Administratie, care se aprobă prin ordin al ministrului. Protocolul va contine în anexă inventarul activelor preluate.

Art. 45. - (1) Administratia este condusă de un consiliu de administratie, ai cărui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare a Administratiei.

(2) Activitatea curentă a Administratiei este condusă de un director general. Executarea operatiunilor Administratiei este coordonată de directori executivi, angajati ai acesteia, aprobati de consiliul de administratie si numiti de directorul general.

(3) Activitatea curentă a sucursalelor teritoriale este condusă de directori.

Art. 46. - (1) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, dintre care:

a) 2 specialisti din cadrul ministerului, care răspund de sectorul îmbunătătirilor funciare;

b) unul desemnat de ministrul finantelor publice;

c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;

d) 3 specialisti recunoscuti pe plan national în domeniul îmbunătătirilor funciare.

(2) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai Administratiei.

(3) Consiliul de administratie îsi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

Art. 47. - (1) Membrii consiliului de administratie se numesc, la propunerea autoritătilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de minister, care vor fi membri ai consiliului de administratie pe perioada cât detin functia din minister.

(2) Membrii consiliului de administratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedintă, care se plăteste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei de sedintă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de până la 20% din salariul directorului general.

Art. 48. - Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) prezintă un raport trimestrial si anual către ministru privind activitătile si performantele Administratiei;

b) aprobă proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei după analiza raportului directorului general si îl supune aprobării ministrului;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar următor si al indicatorilor anuali de performantă ai Administratiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului;

d) aprobă numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor Administratiei, la propunerea directorului general;

e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;

f) aprobă propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de îmbunătătiri funciare;

g) urmăreste continuu si analizează performantele financiare si de functionare ale Administratiei;

h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si alte fonduri;

i) asigură organizarea contabilitătii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activităti de îmbunătătiri funciare;

j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale si activităti a subventiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general;

k) aprobă regulamentele interne de functionare a Administratiei;

l) aprobă planurile de interventie în caz de urgentă sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;

m) aprobă obiectivele de investitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice sau, după caz, propune obiective de investitii a căror aprobare este de competenta altor organe ale administratiei publice centrale;

n) aprobă contractarea de credite interne si externe potrivit reglementărilor în vigoare;

o) aprobă programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, întretinerea si reparatiile lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

p) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătătiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;

q) aprobă lista specialistilor împuterniciti pentru constatarea încălcării prevederilor prezentei legi si aplicării sanctiunilor;

r) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinând patrimoniului Administratiei;

t) aprobă orice altă măsură necesară desfăsurării activitătii Administratiei, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 49. - (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administratie în următoarele situatii

a) absentează nejustificat la trei sedinte consecutive ale consiliului de administratie;

b) desfăsoară activităti concurente, este implicat în interes personal într-o achizitie publică organizată de Administratie sau orice alte activităti ce conduc la un conflict de interese real sau potential;

c) este condamnat pentru săvârsirea de infractiuni;

d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale la nivel de amenajare pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu ale acestora si poate, de asemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.

Art. 50. - (1) Consiliul de administratie se va întruni în sedinte cel putin o dată pe lună. Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte.

(2) Consiliul de administratie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale de sedintă.

Art. 51. - (1) Directorul general este propus de consiliul de administratie potrivit legii si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul general este angajat pe bază de contract de management, anexă la contractul individual de muncă, în conditiile legii. Salariul directorului general se stabileste prin ordin al ministrului, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei.

(2) Directorul general asigură conducerea generală a activitătilor curente ale Administratiei, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia si deciziilor consiliului de administratie.

(3) Directorul general va fi supus evaluării anuale, în conditiile legii.

(4) Directorul general îndeplineste următoarele atributii:

a) propune structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei si le supune aprobării consiliului de administratie;

b) întocmeste raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului de administratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul în curs, precum si proiectul programului de activităti si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor;

c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si alte fonduri, pe care le supune aprobării consiliului de administratie;

d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanta economică a sucursalelor si încadrarea acestora în bugetul de venituri si cheltuieli, raportează consiliului de administratie modul de îndeplinire a indicatorilor de performantă si stabileste actiunile ce se vor întreprinde;

e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantii salariatilor;

f) angajează si concediază personalul si încheie contractele individuale de muncă, cu aprobarea consiliului de administratie;

g) încheie acte juridice în numele Administratiei, potrivit delegării date de consiliul de administratie;

h) reprezintă Administratia în relatiile cu tertii, în limitele delegării acordate de consiliul de administratie;

i) asigură îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite împreună cu consiliul de administratie;

j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere;

k) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie sau prevăzute de lege.

Art. 52. - (1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea legislatiei muncii în vigoare, a regulamentului de organizare si functionare a Administratiei si a contractului colectiv sau individual de muncă. Salariatii Administratiei nu au statut de functionari publici.

(2) Personalul necesar desfăsurării activitătii Administratiei va fi preluat de la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de posturi din structura organizatorică a Administratiei care vor fi preluate de la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei. Dimensionarea personalului preluat de către Administratie se va face conform normelor de muncă si normativelor de personal în vigoare pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de îmbunătătiri funciare, precum si legislatiei privind protectia muncii.

(4) Numărul de posturi necesar desfăsurării activitătii Administratiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

Art. 53. - (1) Administratia îsi desfăsoară activitatea, la nivel de amenajare de îmbunătătiri funciare, prin sucursalele sale.

(2) Sucursalele sunt unităti fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care tin evidenta contabilă la nivel de balantă de verificare.

(3) Sucursalele exploatează, întretin si repară amenajările de îmbunătătiri funciare si desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare în cadrul unei zone delimitate pe baza structurii functionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.

(4) Numărul sucursalelor, competenta teritorială a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

(5) Directorii sucursalelor teritoriale ale Administratiei se aprobă de consiliul de administratie si se numesc în functie prin decizia directorului general. Atributiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de muncă.

Art. 54. - (1) Activitatea fiecărei sucursale teritoriale este supravegheată de un consiliu din care fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor, ai altor beneficiari de servicii de îmbunătătiri funciare prestate de Administratie si specialisti recunoscuti pe plan local în domeniul îmbunătătirilor funciare, care înaintează consiliului de administratie al Administratiei recomandări de îmbunătătire a activitătii sucursalei teritoriale.

(2) Atributiile consiliilor de sucursală, conditiile si procedura de desemnare si numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

 

CAPITOLUL V

Serviciile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 55. - Administratia livrează apă pentru irigatii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele conditii:

a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;

b) pe bază de contracte de livrare a apei pentru irigatii cu executare dintr-o dată, denumite în continuare contracte sezoniere.

Art. 56. - Contractele multianuale se încheie pentru o durată cuprinsă între 3 si 5 ani.

Art. 57. - Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:

a) un tarif anual;

b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 58. - (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livrează apă beneficiarilor.

(2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întretinere si reparatii a infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei.

(3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, anterior încheierii contractului multianual.

Art. 59. - Structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale si termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, ce se aprobă prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 60. - (1) În cazul neachitării de către beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administratia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabilă a beneficiarului.

(2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în conditiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu conditia achitării sumelor restante.

Art. 61. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu conditia anuntării Administratiei până la data de 30 iulie a anului în care contractul expiră.

(2) Administratia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieste pe cele în vigoare numai dacă cererea de livrare a apei pentru irigatii ce face obiectul contractelor multianuale implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajării de irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări.

Art. 62. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă, cuantumul sumei ce se plăteste de beneficiari fiind proportional cu volumul de apă livrat de Administratie la punctul de livrare a apei pentru irigatii.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei si cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si reparatii, care se acoperă din tariful anual.

Art. 63. - (1) Administratia elaborează propunerile de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobării consiliului de administratie al Administratiei.

(2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii al anului următor.

Art. 64. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflată în administrarea Administratiei poate încheia cu aceasta contracte sezoniere, în conditiile legii.

(2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administratie un tarif în functie de volumul de apă consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.

Art. 65. - Administratia poate percepe tarife beneficiarilor directi ai sistemelor si amenajărilor de desecare si drenaj si ai lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe si a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întretinere si reparatii a acelei amenajări sau lucrări.

Art. 66. - Tarifele de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile se calculează anual de către Administratie în baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aprobă de consiliul de administratie al Administratiei.

Art. 67. - (1) Organizatiile si federatiile primesc subventii de la bugetul de stat pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii, care se folosesc numai pentru:

a) achitarea către Administratie sau alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

b) achitarea către Administratie sau alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

c) decontarea cheltuielilor cu energia electrică si termică de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.

(2) Subventiile se acordă numai dacă organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tarifele anuale, începând cu data de 31 martie 2005.

(3) Subventiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligatiilor de plată ale organizatiilor si federatiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), se acordă la cererea acestora si se repartizează Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii.

(4) Subventiile pentru suportarea costurilor de exploatare, întretinere si reparatii ale sistemelor si amenajărilor de irigatii se vor aloca până la concurenta unui plafon maxim la hectar unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii în cadrul sistemului sau a amenajării de irigatii. Cuantumul subventiei se stabileste proportional cu suprafata de teren ce se irigă, potrivit contractului multianual.

Art. 68. - (1) Ministerul comunică unitătilor interesate din subordine si acestea aduc la cunostinta beneficiarilor din aria lor teritorială de competentă cuantumul propus al subventiilor ce se estimează că se pot acorda pentru anul următor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

(2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acordă fiecărei organizatii sau federatii se calculează pe fiecare statie de pompare de punere sub presiune sau punct de livrare a apei pentru irigatii mentionate în contractul multianual în vigoare si pe fiecare suprafată de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei exprimată în hectare, care este detinută în proprietate de membrii organizatiei sau federatiei si poate primi apă pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii. Subventia se calculează separat pentru fiecare statie de pompare de punere sub presiune sau alt punct de livrare a apei pentru irigatii, situate pe teritoriul organizatiei sau federatiei.

(3) În fiecare an, înainte ca orice subventie să fie alocată, ministerul va face cunoscut:

a) cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar;

b) cuantumul contributiei anticipate ce se plăteste de organizatie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii.

Art. 69. - Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigatii sau reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi fonduri publice care să acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.

Art. 70. - (1) Beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat si pentru:

a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea pentru irigatii, aflată în folosinta sau proprietatea lor;

b) acoperirea cheltuielilor cu energia necesare pentru exploatarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor utilizate în desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, aflate în folosinta sau proprietatea lor;

c) acoperirea cheltuielilor necesare realizării de noi amenajări de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, precum si reabilitarea celor existente, care să acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.

(2) Fondurile publice pentru investitiile noi se stabilesc prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.

 

CAPITOLUL VI

Atributiile ministerului

 

Art. 71. - Răspunderea pentru coordonarea activitătilor de îmbunătătiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităti publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare.

Art. 72. - (1) Ministerul efectuează planificarea si elaborează politici pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, elaborează si actualizează periodic strategia natională pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ministerul întocmeste strategia natională pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, care va contine:

a) descrierea si analiza stadiului actual al sectorului îmbunătătirilor funciare;

b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul si costurile prevenirii, reducerii ori atenuării acestor riscuri;

c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabilitează;

d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performantă, a mecanismelor de finantare si măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificati, precum si realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativă, consultarea în vederea elaborării si/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum si alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei nationale.

Art. 73. - În sectorul îmbunătătirilor funciare ministerul are următoarele atributii:

a) asigură corelarea activitătilor si programelor sale privind sectorul îmbunătătirilor funciare cu planurile, politicile, programele si activitătile altor ministere si institutii publice;

b) propune si înfiintează comitete tehnice consultative si poate propune acordarea de facilităti organizatiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe si proiecte în domeniul îmbunătătirilor funciare si în alte domenii conexe;

c) elaborează si emite ordine si regulamente privind exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare, precum si cu privire la diminuarea suprafetei deservite de sistemele si amenajările de irigatii sau desecare si drenaj si de lucrările de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului;

d) atestă persoanele fizice si juridice care îsi manifestă intentia de a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, respectiv de proiectare, executare de lucrări, fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activităti, potrivit normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului;

e) asigură, prin experti si specialisti atestati potrivit legii, evaluarea stării de sigurantă în exploatare si controlul respectării standardelor de sigurantă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

f) emite norme si standarde tehnice privind prevenirea si reducerea poluării si utilizarea ratională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

g) avizează sau, după caz, aprobă documentatiile tehnico-economice de executie de noi amenajări de îmbunătătiri funciare si de reabilitare si modernizare a amenajărilor existente finantate de la bugetul de stat, cu consultarea Administratiei sau la propunerea acesteia;

h) organizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare ca parte componentă a sistemului national de monitorizare integrată de fond si de impact, pentru toti factorii de mediu;

i) asigură finantarea de la bugetul de stat a activitătilor de organizare si functionare a sistemului de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare;

j) organizează, execută si actualizează cadastrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, ca parte componentă a cadastrului agricol si forestier, finantat de la bugetul de stat;

k) aprobă situatiile financiare anuale ale Administratiei;

l) supune aprobării Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei pentru încadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor si indicatorii de performantă;

m) solicită informatii si rapoarte de activitate de la Administratie;

n) aprobă reabilitarea si modernizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări, la propunerea Administratiei.

Art. 74. - (1) În cadrul ministerului se înfiintează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare. Acesta are în structură specialisti care îsi desfăsoară activitatea în minister si specialisti care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Lista si atributiile specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 75. - Oficiul de reglementare are următoarele atributii:

a) tine Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare;

b) acordă consultantă si asistentă la înfiintarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor;

c) avizează înfiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora;

d) solicită informatii si rapoarte din partea organizatiilor si federatiilor privind exploatarea si întretinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosintă sau proprietate;

e) elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului;

f) monitorizează îndeplinirea conditiilor legale si modul de acordare a subventiilor de la bugetul de stat către organizatii si federatii;

g) efectuează controale la organizatii si federatii, cuprinzând atât controale tehnice, cât si financiare, conform legii;

h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiilor si federatiilor;

i) acordă asistentă tehnică organizatiilor si federatiilor;

j) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege si de ordinele si instructiunile emise de ministru.

Art. 76. - În cadrul inspectiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare specialistii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizatii sau federatii si pot solicita organizatiei sau federatiei să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru:

a) asigurarea întretinerii corespunzătoare a infrastructurii;

b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii;

c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a tertilor;

d) garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public.

 

CAPITOLUL VII

Reorganizarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

Art. 77. - (1) Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., denumită în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF.

(2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele:

a) serviciile de îmbunătătiri funciare si alte servicii conexe ce se vor presta de SNIF pentru Administratie si se vor achizitiona prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 2 ani de la data înfiintării Administratiei;

b) natura relatiilor contractuale dintre SNIF si Administratie, după expirarea perioadei de 2 ani de la data înfiintării Administratiei;

c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;

d) modalitătile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF;

e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabilă, de maximizare a veniturilor statului si de promovare a competitiei pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului îmbunătătirilor funciare;

f) procedura de privatizare sau de reorganizare si termenele de realizare a fiecărei etape;

g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente;

h) modalitatea în care este asigurată finantarea si sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;

i) datoriile SNIF la data reorganizării si modalitătile de acoperire a acestora;

j) posibilele obligatii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluării si specificarea modalitătii în care acestea ar putea fi îndeplinite;

k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care îsi continuă activitatea.

(3) Până la finalizarea transmiterii părtii din patrimoniul său, necesar functionării Administratiei, SNIF prestează servicii de îmbunătătiri funciare organizatiilor, federatiilor si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează si folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătătiri funciare.

Art. 78. - Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 79. - Personalul care nu a fost preluat de Administratie si care îsi continuă activitatea la SNIF îsi păstrează drepturile salariale si celelalte drepturi avute anterior.

Art. 80. - (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în conditiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 septembrie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, după cum urmează:

a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, plata indemnizatiei de somaj încetează.

(5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la articolul “Indemnizatii pentru somaj”.

(6) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum si venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă si în perioadele în care fostilor salariati le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.

(8) Venitul de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

(9) Persoanele care se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1).

(10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifică ori de câte ori se modifică indemnizatia de somaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2).

(11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005.

(12) Persoanele care se încadrează în muncă la acelasi angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizării vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

 

Art. 81. - Următoarele fapte constituie infractiuni:

a) împiedicarea în orice mod a specialistului împuternicit, în conditiile legii, cu inspectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întretinere si reparatii ale acestei infrastructuri de a-si îndeplini atributiile se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă;

b) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii sau federatii de a nu depune la Oficiul de reglementare situatia veniturilor anuale si situatiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credintă situatii sau date inexacte, în vederea ascunderii situatiei reale, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani;

c) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii de a vinde, ipoteca sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizatie în proprietate, fără avizul Oficiului de reglementare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;

d) fapta persoanei fizice de a porni instalatiile de irigatie si de a aplica udări culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori în cadrul unei amenajări de irigatii aflate în administrarea Administratiei, fără împuternicirea organizatiei sau federatiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administratia, constituie infractiunea de furt si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 82. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si protectia amenajărilor de îmbunătătiri funciare:

a) nerespectarea prevederilor regulamentelor si normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, executia, exploatarea, întretinerea, repararea si protectia amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

b) neexecutarea lucrărilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, inclusiv ale instalatiilor si echipamentelor din amenajări, si nerespectarea regulamentelor de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare si a regimului de folosintă a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apă sau degradarea solului;

c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor si tehnologiilor prevăzute în documentatia tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum si neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potential de eroziune;

d) executarea de constructii ori înfiintarea de plantatii în zona de protectie din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, fără acordul prealabil al Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;

e) tăierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozională, cu încălcarea normelor silvice;

f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătătiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei de protectie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

g) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor în amenajările de îmbunătătiri funciare, fără acordul prealabil al Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea conditiilor prevăzute în acord;

h) darea în exploatare a constructiilor sau a instalatiilor în zona de protectie din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori a detinătorului acestor amenajări;

i) dislocarea, deteriorarea si manevrarea de către persoane neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, bazinelor si a altor constructii si instalatii de îmbunătătiri funciare.

(2) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. b), e) si f), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

d) cele prevăzute la lit. g), h) si i), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către specialisti împuterniciti prin ordin al ministrului, în conditiile legii.

Art. 83. - Contraventiilor prevăzute la art. 82 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 84. - (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii înfiintate în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, se reorganizează si se înregistrează ca organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Procedura de reorganizare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii ca organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii se face potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 85. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia natională pe termen lung pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 86. - În primii 2 ani de la înfiintare Administratia va contracta achizitia de servicii de îmbunătătiri funciare si alte servicii conexe cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestări de servicii unor terti furnizori în conditiile art. 40.

Art. 87. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF si al Administratiei si să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 88. - (1) În termen de 90 de zile de la data înfiintării Administratiei, SNIF va transmite, iar Administratia va prelua patrimoniul necesar functionării acesteia, cu drepturile si obligatiile aferente.

(2) Finantarea lucrărilor de investitii contractate de SNIF si aflate în derulare la data înfiintării Administratiei, până la finalizarea acestora, se asigură din sursele de finantare prevăzute în documentatia tehnico-economică aprobată potrivit legii.

Art. 89. - În primul an de functionare Administratia va încheia contracte multianuale pe o perioadă de 3 ani. La împlinirea termenului acestea se reînnoiesc potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 90. - (1) Pentru o perioadă de un an de la data înfiintării Administratiei, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, vor beneficia de subventii de la bugetul de stat cu conditia încheierii cu Administratia de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizatii la înfiintarea si înregistrarea lor.

(2) Pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii beneficiază de subventii de la bugetul de stat acordate direct pe baza contractelor de prestări de servicii anuale încheiate cu beneficiarii.

(3) Persoanele care nu sunt membri ai asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si care detin în proprietate sau folosintă terenuri situate pe teritoriul unei asociatii si beneficiază de servicii de livrare a apei pentru irigatii achită în avans o parte a tarifului, care include si o cotă pentru acoperirea costurilor administrative ale asociatiei.

Art. 91. - Agentii economici si institutiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare si care detin în proprietate, administrare sau folosintă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătătiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii, vor beneficia de aceste subventii pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 92. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 93. - La data înfiintării Administratiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, se modifică si se completează astfel:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Valoarea capitalului social al Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A., după predarea-preluarea unei părti din activul său patrimonial de către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, se va stabili de consiliul de administratie si se va aproba prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A., cu îndeplinirea cerintelor legale de înregistrare si publicitate.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Clădirile de productie si administrative, cu terenurile aferente, utilajele si mijloacele de transport rămase în patrimoniul Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. după preluarea unei părti a activului patrimonial al acestei societăti de către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare se înscriu în capitalul social al societătii comerciale*) cu valoarea înregistrată în evidenta contabilă la data încheierii protocolului de predare-primire.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. îsi desfăsoară activitatea în domeniul îmbunătătirilor funciare, având ca obiect principal de activitate executarea de lucrări si prestări de servicii în domeniu  către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, organizatiile de îmbunătătiri funciare, federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare si alti terti beneficiari care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare.”

4. Articolul 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: “Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. are ca scop realizarea de lucrări si proiecte de specialitate în domeniul îmbunătătirilor funciare.”

5. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“(1) Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A., prin sucursalele sale, are următorul obiect de activitate:”

6. Punctele 1 si 19 ale alineatului (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“1. exploatarea, întretinerea si repararea lucrărilor de irigatii si desecări-drenaje prin pompare, situate pe amenajarea interioară, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare;

............................................................................................

19. gestionarea si paza bunurilor proprii;”

7. La alineatul (1) al articolului 6 din anexa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

“22. efectuarea oricăror alte activităti aprobate conform statutului si prevederilor legale.”

8. Alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“(1) Capitalul social al Societătii Nationale «îmbunătătiri Funciare» - S.A. este constituit din valoarea bunurilor din domeniul privat al statului, rămasă după predarea unei părti a activului patrimonial initial al societătii comerciale către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare. Valoarea diminuată a capitalului social al Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. se va stabili de consiliul de administratie si se va aproba prin hotărârea adunării generale a actionarilor, cu îndeplinirea cerintelor legale de înregistrare si publicitate.”

9. Punctul 6 al articolului 18 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“6. aprobă propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale a fondurilor;”

10. Alineatul (1) al articolului 22 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate Societatea Natională «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. utilizează surse de finantare proprii, credite bancare si alte surse financiare.”

Art. 94. - La 90 de zile de la data înfiintării Administratiei, din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă:

- art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 8, art. 10 si art. 11;

- punctele 2, 9, 10 si 18 ale alin. (1) si alin. (2) ale art. 6, alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 7 din anexa nr. 1;

- anexa nr. 3.

Art. 95. - La 2 ani de la data înfiintării Administratiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, se abrogă. Pe aceeasi dată, prin hotărâre a Guvernului, se înfiintează Societatea Comercială “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea SNIF.

Art. 96. - (1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1) si (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.

(2) Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, înfiintat potrivit art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, îsi încetează activitatea, atributiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare înfiintat potrivit prezentei legi.

Art. 97. - La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001.

Art. 98. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu exceptia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, care se abrogă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, si Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 138.

 

*) Potrivit art. 95 din Legea nr. 138/2004, societatea comercială va avea denumirea “Societatea Comercială «Îmbunătătiri Funciare» - S.A.”

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNTELESUL

unor termeni în sensul prezentei legi

 

Activităti de îmbunătătiri funciare - exploatarea, întretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajărilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora.

Administratie - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare înfiintată în conformitate cu art. 35 si următoarele din prezenta lege.

Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scară mare de structuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj către un curs natural de apă si care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de irigatii - o retea la scară mare de structuri, pompe, canale, si conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă si a distribui apa pentru irigatii unuia sau mai multor sisteme de irigatii si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea.

Amenajare de îmbunătătiri funciare - o retea de sisteme de irigatii, sisteme de desecare si drenaj si lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveste o suprafată de teren definită si care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de îmbunătătiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întretinută si reparată de Administratie în conformitate cu art. 37 din prezenta lege.

Beneficiari - proprietarii de teren, organizatiile si federatiile care au încheiat cu Administratia un contract multianual, precum si ceilalti proprietari de teren sau persoane care detin teren în administrare sau folosintă potrivit legii si care au încheiat cu Administratia un contract sezonier.

Federatie - o federatie de organizatii de îmbunătătiri funciare înfiintată în conformitate cu art. 23 si următoarele din prezenta lege.

Infrastructură de îmbunătătiri funciare – cuprinde sistemele si amenajările de irigatii, sistemele si amenajările de desecare si drenaj si lucrările de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului.

Lucrări de combatere a eroziunii solului – cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea si lucrările solului, precum si constructia, întretinerea si reparatiile infrastructurii temporare si permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea si degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanti, corectarea torentilor si stabilizarea nisipurilor miscătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor - o retea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă si infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafată de teren definită împotriva inundatiilor si care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a întretine si a repara acele lucrări.

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă – amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursului de apă, consolidări de maluri si alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice si sociale nefavorabile si redarea agriculturii si circuitului economic a unor terenuri afectate de inundatii si eroziune a solului.

Ministerul - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare si îndeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.

Ministrul - ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare si îndeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.

Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înfiintării, functionării, reorganizării si dizolvării organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, urmărind functionarea lor si reglementarea activitătii acestora.

Organizatie - o organizatie de îmbunătătiri funciare înfiintată în conformitate cu art. 6 si următoarele din prezenta lege.

Punctul de livrare a apei pentru irigatii - locul din care Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii extrage sau livrează apă pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia hidrantilor de irigatii.

Servicii de îmbunătătiri funciare - livrarea apei pentru irigatii, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protectia terenului si a oricăror categorii de constructii fată de inundatii si alunecări de teren, protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si protectia solurilor împotriva eroziunii si poluării.

Sistem de desecare si drenaj - o retea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri si pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafată de teren definită si a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara sistemul.

Sistem de irigatii - o retea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru irigatii pe o suprafată de teren definită si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întretine si a repara sistemul.

Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice si lucrărilor de nivelare si modelare a terenului, afânare si scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spălarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente si îngrăsăminte, defrisări care se pot asocia cu celelalte categorii de activităti de îmbunătătiri funciare.

Zona de protectie - zona adiacentă infrastructurii de îmbunătătiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de constructii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilitătii lucrărilor si constructiilor din amenajările de îmbunătătiri funciare si prevenirii poluării.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului

 

1. Bunurile din amenajările de irigatii, formate din prize, statii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei pentru irigatii până la statiile de pompare de punere sub presiune.

2. Bunurile din amenajările de desecare si drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrările de desecare gravitatională si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora.

3. Barajele si digurile de apărare împotriva inundatiilor si lucrările de regularizare a cursurilor de apă.

4. Lucrările de combatere a eroziunii solului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii îmbunătătirilor funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea îmbunătătirilor funciare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 276.