MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 372         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 aprilie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

129. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

258. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

132. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea  Gărzii Financiare

 

262. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 106 din 9 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

587. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

598. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.190. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea lucrării de artă plastică monumentală - Bust “Lascăr Catargiu”, amplasată în municipiul Galati, Str. Domnească nr. 111, judetul Galati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 8 din 22 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins:

“10. La anexa nr. 1, după punctul 4 din notă se introduc punctele 5-7 cu următorul cuprins:

«5. Agentii de politie absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de functie dacă îsi desfăsoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

6. Sumele necesare acordării coeficientilor de ierarhizare ai functiilor se asigură prin diminuarea, în anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru conditii de pericol deosebit de care beneficiază ofiterii conform art. 21 din ordonantă.

7. În situatia în care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante elementele salariului de bază al politistilor sunt diminuate, se mentin cele avute anterior, până la data de 31 decembrie 2004, atât timp cât acestia sunt încadrati în functiile respective.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 258.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Garda Financiară exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte care au ca efect evaziunea si frauda fiscală, cu exceptia stabilirii diferentelor de impozite, taxe si contributii, precum si a dobânzilor si penalitătilor aferente acestora, a urmăririi, încasării veniturilor bugetare si solutionării contestatiilor.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administratiei si Internelor asigură Comisariatului General al Gărzii Financiare, comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti personalul necesar pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfăsurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei. Conditiile concrete si modalitătile în care personalul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei participă la actiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Natională de Control.”

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atributiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor operative si inopinate, acte de control prin care constată contraventiile săvârsite si aplică sanctiunile stabilite de lege, inclusiv cele prevăzute în competenta Ministerului Finantelor Publice, cu exceptiile specificate la art. 1 alin. (3).”

4. La articolul 7, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) să constate acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligatiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îsi ascundă ori să îsi risipească averea si să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice si sunt dotati cu armament, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.”

6. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente în procent de 15% din sumele încasate pentru bugetul statului ca urmare a controlului, reprezentând amenzi si sume confiscate, si în procent de 7% din sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate în scopul valorificării acestora.”

7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informatiile necesare, în mod operativ si gratuit, de la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Natională a Vămilor, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, Servicul Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 262.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 106

din 9 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Claudia Miu - prim magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia prin Societatea de Administrare a Investitiilor “Muntenia Invest” - S.A. în Dosarul nr. 5.943/2003 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ. La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic Ioana-Mihaela Dănescu, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele invocate cu prilejul ridicării acesteia. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând în acest sens că, prin textul de lege criticat, nu se încalcă principiul constitutional al ocrotirii si garantării dreptului de proprietate privată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.943/2003, Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Exceptia a fost ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia prin Societatea de Administrare a Investitiilor “Muntenia Invest” - S.A. într-o cauză având ca obiect o cerere de anulare a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor Societătii Comerciale “GES” - S.A. Boldesti-Scăieni prin care s-a decis majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 încalcă prevederile art. 41 alin. (2) si ale art. 51 din Constitutie.

Astfel, se arată că textul de lege criticat, prin “crearea posibilitătii legale ca statul - prin institutiile sale - să-si treacă în proprietate o parte din capitalul social” al unei societăti comerciale la care este actionar “numai prin simpla majorare a capitalului social (conversie a creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în actiuni), iar apoi transferarea acestor actiuni către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului”, nesocoteste cu bună stiintă dispozitiile constitutionale care garantează ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, precum si pe cele care consacră principiul suprematiei si al obligativitătii Constitutiei si a legilor. Statului român, ca actionar al unei societăti comerciale, îi sunt aplicabile aceleasi prevederi ca si celorlalti actionari, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 este un act normativ neconstitutional, în măsura în care toti ceilalti actionari, ca titulari ai unui drept de proprietate asupra actiunilor acelei societăti comerciale, recunoscut de lege, sunt vădit prejudiciati si mai ales lipsiti de posibilitatea de recuperare a acestei investitii.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale referitoare la proprietatea privată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Cu privire la obiectul exceptiei, precizează că acesta vizează dispozitiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 137/2002, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002.

Se arată că aceste prevederi nu contravin dispozitiilor art. 41, devenit art. 44 din Constitutia republicată, întrucât “prin majorarea capitalului social al unei societăti comerciale nu este afectat dreptul de proprietate pe care actionarii îl au asupra actiunilor ce le detin, deoarece această măsură nu presupune realizarea unui transfer de proprietate”. În sprijinul punctului de vedere este amintită jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia majorării capitalului social al societătilor comerciale.

Referitor la art. 51 din Constitutie, invocat de autorul exceptiei de neconstitutionalitate în motivarea sa, precizează c㠓acest articol a fost abrogat prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în opinia autorului, dispozitiile art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Curtea constată însă că, în realitate, exceptia vizează dispozitiile art. 17 din Legea nr. 137/2002, modificate ulterior. Astfel, alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, iar alin. (2) a fost modificat prin pct. 1 al articolului unic din Legea nr. 556/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 22 decembrie 2003. Aceste dispozitii au următorul cuprins:

- Art. 17: “(1) În termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei publice implicate creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii comerciale ce urmează să se privatizeze se vor converti în actiuni.

(2) Actiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol institutiei publice implicate, în vederea administrării si vânzării acestora.

(3) Pretul obtinut în urma vânzării va fi repartizat, între cele două institutii, proportional cu numărul actiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de către institutia publică implicată.”

Se sustine că aceste prevederi sunt contrare dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) teza întâi si ale art. 51.

Potrivit Constitutiei republicate, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 41 alin. (2) teza întâi a devenit art. 44 alin. (2) teza întâi, iar art. 51 a devenit art. 1 alin. (5). Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 1 alin. (5): “(5) În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...].”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile art. 17 din Legea nr. 137/2002 sunt neconstitutionale, deoarece simpla majorare a capitalului social ca urmare a conversiei creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în actiuni si transferarea acestor actiuni către Autoritatea pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului înseamnă nesocotirea cu bună stiintă a dispozitiilor art. 44 din Constitutie, republicată, deoarece actionarul SIF Muntenia este prejudiciat prin scăderea drastică a cotei sale de participare la capitalul social al societătii.

Examinând aceste critici, Curtea constată că dispozitiile art. 17 din Legea nr. 137/2002, astfel cum au fost modificate, instituie unele măsuri speciale în procesul de privatizare al societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, pentru înlesnirea privatizării acestora. În spetă, creantele pe care le detine Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare au fost convertite în actiuni care urmează să fie vândute, realizându-se pe această cale privatizarea. Prin conversia creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în actiuni nu este prejudiciată proprietatea privată, deoarece majorarea capitalului social al societătii comerciale nu presupune si realizarea unui transfer de proprietate.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat, în mod constant, în acelasi sens, arătând c㠓prin majorarea capitalului social al unei societăti comerciale nu este afectat dreptul de proprietate al actionarilor. Prin măsura de majorare a capitalului social nu se realizează un transfer de proprietate. Cel mult se poate produce o modificare a ponderii pe care unii actionari o detin în totalul actiunilor.

De altfel, măsura ca atare este prevăzută de lege si uzitată în practica societătilor comerciale. Problema aplicării majorării capitalului social al societătii comerciale, a conditiilor în care aceasta poate fi realizată sau a exceptărilor eventuale de la prevederile general aplicabile nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care este de resortul instantei de judecată (de exemplu: Decizia nr. 350 din 23 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 11 noiembrie 2003.).

Fată de toate acestea, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Investitii Financiare Muntenia prin Societatea de Administrare a Investitiilor “Muntenia Invest” - S.A. în Dosarul nr. 5.943/2003 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (5) al articolului 5 din anexa nr. 1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva poate colectiona, conserva, restaura si expune, în scopul cunoasterii, educării si recreării, bunuri culturale mobile de importantă stiintifică cu valoare cinegetică.”

2. La articolul 6 litera A din anexa nr. 1, liniuta 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“- achizitionează masă lemnoasă pe picior si produse fasonate de la alti proprietari de pădure, persoane juridice si fizice, în conditiile legii;”

3. Anexa nr. 2 “Unitătile din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 587.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea

Guvernului nr. 1.105/2003)

 

UNITĂTILE

din structura Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

I. Unităti fără personalitate juridică - directii silvice

1.

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia

2.

Alexandria

Municipiul Alexandria

3.

Arad

Municipiul Arad

4.

Bacău

Municipiul Bacău

5.

Baia Mare

Municipiul Baia Mare

6.

Bistrița

Municipiul Bistrița

7.

Botoșani

Municipiul Botoșani

8.

Brașov

Municipiul Brașov

9.

Brăila

Municipiul Brăila

10.

București

Municipiul București

11.

Buzău

Municipiul Buzău

12.

Călărași

Municipiul Călărași

13.

Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

14.

Constanța

Municipiul Constanța

15.

Craiova

Municipiul Craiova

16.

Deva

Municipiul Deva

17.

Drobeta-Turnu Severin

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

18.

Focșani

Municipiul Focșani

19.

Galați

Municipiul Galați

20.

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

21.

Iași

Municipiul Iași

22.

Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

23.

Oradea

Municipiul Oradea

24.

Piatra-Neamț

Municipiul Piatra-Neamț

25.

Pitești

Municipiul Pitești

26.

Ploiești

Municipiul Ploiești

27.

Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

28.

Reșița

Municipiul Reșița

29.

Satu Mare

Municipiul Satu Mare

30.

Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe

31.

Sibiu

Municipiul Sibiu

32.

Slatina

Municipiul Slatina

33.

Slobozia

Municipiul Slobozia

34.

Suceava

Municipiul Suceava

35.

Târgoviște

Municipiul Târgoviște

36.

Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu

37.

Târgu Mureș

Municipiul Târgu Mureș

38.

Timișoara

Municipiul Timișoara

39.

Tulcea

Municipiul Tulcea

40.

Vaslui

Municipiul Vaslui

41.

Zalău

Municipiul Zalău

II. Alte unități de profil cu personalitate juridică

42.

 

Institutul de Cercetări

și Amenajări Silvice

Municipiul București

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 21 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică combustibililor lichizi, cum ar fi păcura, motorina folosită de navele maritime si motorina, alta decât cea care se supune reglementărilor specifice privind conditiile de introducere pe piată a carburantilor.”

2. Litera f) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“f) motorinei folosite de nave care traversează frontiera dintre o tară tertă si România sau dintre o tară tertă si un stat membru al Uniunii Europene;”

3. Litera b) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“b) în instalatiile de ardere care nu se încadrează în domeniul de aplicare prevăzut la lit. a) unde valorile emisiilor pentru dioxidul de sulf sunt mai mici decât sau egale cu 1.700 mg/Nm3, la un continut de oxigen din gazele de evacuare de 3% în volum, măsurat în stare uscată;”

4. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) în procesele de ardere în rafinării, dacă valoarea medie lunară a emisiilor de dioxid de sulf calculată pentru toate instalatiile din rafinărie, cu exceptia instalatiilor mari de ardere prevăzute la lit. a), indiferent de tipul de combustibil sau de combinatia de combustibil utilizată, se încadrează în valoarea limită care nu trebuie să depăsească 1.700 mg/Nm3

5. În cuprinsul hotărârii sintagma sintroducerea pe piată si/sau utilizarea” se înlocuieste cu sintagma introducerea pe piată si utilizarea”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 598.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea lucrării de artă plastică monumentală - Bust “Lascăr Catargiu”, amplasată în municipiul Galati, Str. Domnească nr. 111, judetul Galati

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice,

având în vedere Dosarul de clasare nr. 1.249 din 3 iulie 2003, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 29 E din 18 decembrie 2003,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Lucrarea de artă plastică monumentală - Bust “Lascăr Catargiu”, situată în municipiul Galati, Str. Domnească nr. 111, judetul Galati, se clasează în grupa B, categoria monumente de for public.

Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Galati va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu