MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 august 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Ordonantă privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

1.156. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Oficiul pentru Migratia  Fortei de Muncă

 

1.157. - Hotărâre pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României

 

1.160. - Hotărâre pentru aprobarea conditiilor principale ale contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru unele societăti comerciale de interes strategic

 

1.161. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate

 

1.162. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

1.163. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

498. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 16-2003, editia 1,  “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul  ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003

 

499. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 17-2003, editia 1,  “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor de constructie specială pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003

 

500. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 18-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul ministrului  industriei si resurselor nr. 107/2003

 

1.083. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

318. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC

 

319. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit ZMEURET STARCHIOJD OC

 

320. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit SOIMUL SOIMARI OC

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. III poz. 4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

 

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 147/2004, se prorogă până la data de 1 decembrie 2004.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 29 iulie 2004.

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.156.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile

tehnice ale

imobilului

Municipiul Bucuresti,

Str. Antiaeriană nr. 5-7,

sectorul 5

Ministerul

Apărării

Nationale

Ministerul Muncii,

Solidaritătii

Sociale si

Familiei pentru

Oficiul pentru

Migratia Fortei

de Muncă

- imobil 320 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.559

- Pavilionul 1/2 D:

- suprafata construită = 316,5 m2

- suprafata desfăsurată = 633,37 m2

- Pavilionul A (PC):

- suprafata construită = 51 m2

- suprafata desfăsurată = 51 m2

- Pavilionul 1/3 I:

- suprafata construită = 385 m2

- suprafata desfăsurată = 385 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 2.437 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru elaborarea Programului general de realizare si implementare a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Decizia nr. 2 din 6 iulie 2004 a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă etapele realizării si implementării Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Planul general de sustinere financiară a implementării Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a României, conform anexei nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au caracter “secret de serviciu” si se vor comunica numai institutiilor interesate.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.369/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru realizarea obiectivelor de securizare a frontierelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 noiembrie 2003, si Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru realizarea sistemului informatic al Politiei de Frontieră Române, nepublicată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian-Florian Săniută

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea conditiilor principale ale contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru unele societăti comerciale de interes strategic

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea încheierii de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de institutie publică implicată, a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute la Societatea Comercială “Antrepriza de Drumuri si Poduri A.D.P. Constanta” - S.A., Societatea Comercială “Antrepriza de Drumuri si Poduri A.D.P. Timisoara” - S.A. si Societatea Comercială “CONAS” - S.A., Brasov, societăti comerciale de interes strategic, se aprobă principalele conditii privind finalizarea tranzactiei, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului să stabilească conditiile pentru vânzarea actiunilor rezultate în urma includerii în capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 a valorii terenurilor pentru care se obtin ulterior titluri de proprietate, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.160.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 201 alin. 3 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2004 privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Nationale se aplică în mod corespunzător si cadrelor militare în activitate din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Serviciul de Protectie si Pază.

Art. 2. - Îndeplinirea conditiilor de acordare a cuantumului compensatiei lunare pentru chirie se verifică de conducătorii institutiilor prevăzute la art. 1, potrivit normelor interne ale acestor institutii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Ion Popescu

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Constantin Rotaru

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. - În anul 2004 fondurile necesare pentru acoperirea majorării plafoanelor de diurnă si cazare aprobate prin prezenta hotărâre se suportă din bugetul unitătilor trimitătoare aprobat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.162.

 

ANEXĂ

 

A. NIVELUL DIURNELOR SI AL PLAFOANELOR DE CAZARE

 

Nr.

crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurnă

Plafoanele de cazare

I

II

A

B

“1.

Afganistan

$

38

60

100

200

2.

Africa de Sud (Republica)

$

38

60

110

220

3.

Albania

euro

32

51

100

200

4.

Algeria

$

32

51

150

300

6.

Angola

$

32

51

140

280

7.

Antigua si Barbuda

$

32

51

100

200

8.

Antile

$

32

51

100

200

9.

Arabia Saudită

$

38

60

110

220

10.

Argentina

$

32

51

110

220

11.

Armenia

$

38

60

140

280

12.

Australia

$

38

60

160

320

14.

Azerbaidjan

$

38

60

120

240

15.

Bahamas

$

32

51

100

200

16.

Bahrain

$

32

51

100

200

17.

Bangladesh

$

32

51

100

200

18.

Belarus

$

38

60

110

220

20.

Benin

$

32

51

100

200

21.

Bolivia

$

32

51

120

240

22.

Botswana

$

32

51

100

200

23.

Bosnia si Herzegovina

euro

32

51

100

200

24.

Brazilia

$

32

51

120

240

25.

Bulgaria

euro

32

51

100

200

26.

Burkina Faso

$

32

51

100

200

27.

Burundi

$

32

51

120

240

28.

Cambodgia

$

32

51

100

200

29.

Camerun

$

32

51

100

200

30.

Canada

$

38

60

150

300

31.

Capul Verde

$

32

51

100

200

33.

Centrafricană (Republica)

$

32

51

100

200

34.

Chile

$

32

51

120

240

35.

Chineză (Republica Populară)

$

38

60

140

280

36.

Ciad

$

32

51

100

200

38.

Coasta de Fildes

$

32

51

100

200

39.

Columbia

$

32

51

100

200

40.

Congo

$

32

51

100

200

41.

Coreea de Sud

$

38

60

180

360

43.

Costa Rica

$

32

51

110

220

44.

Croatia

euro

32

51

100

200

45.

Cuba

$

32

51

120

240

47.

Djibouti

$

32

51

100

200

48.

Dominicană (Republica)

$

32

51

110

220

49.

Ecuador

$

32

51

110

220

50.

Egipt

$

32

51

100

200

51.

Elvetia

euro

38

60

150

300

52.

Emiratele Arabe Unite

$

38

60

100

200

54.

Etiopia

$

32

51

110

220

55.

Fiji

$

38

60

120

240

56.

Filipine

$

32

51

100

200

59.

Gabon

$

32

51

100

200

60.

Gambia

$

32

51

100

200

61.

Georgia

$

38

60

160

320

63.

Ghana

$

32

51

100

200

65.

Guatemala

$

32

51

100

200

66.

Guineea

$

32

51

100

200

67.

Guineea-Bissau

$

32

51

100

200

68.

Guineea Ecuatorială

$

32

51

100

200

69.

Guyana

$

32

51

100

200

70.

Haiti

$

32

51

110

220

71.

Honduras

$

32

51

100

200

73.

India

$

32

51

100

200

74.

Indonezia

$

38

60

100

200

75.

Iordania

$

38

60

100

200

77.

Iran

$

38

60

100

200

79.

Islanda

euro

35

56

130

260

80.

Israel

$

38

60

120

240

82.

Serbia si Muntenegru

euro

32

51

100

200

83.

Jamaica

$

32

51

110

220

84.

Japonia

$

53

84

250

500

85.

Kazahstan

$

38

60

100

200

86.

Kenya

$

32

51

100

200

87.

Kârgâzstan

$

38

60

100

200

88.

Kuwait

$

38

60

150

300

89.

Laos

$

32

51

100

200

90.

Lesotho

$

32

51

100

200

92.

Liban

$

38

60

100

200

93.

Liberia

$

32

51

100

200

94.

Libia

$

38

60

130

260

97.

Macedonia

euro

32

51

100

200

98.

Madagascar

$

32

51

100

200

99.

Malaysia

$

32

51

110

220

100.

Mali

$

32

51

100

200

102.

Maroc

$

32

51

120

240

103.

Mauritania

$

32

51

100

200

104.

Mauritius

$

32

51

110

220

105.

Mexic

$

38

60

110

220

106.

Moldova

$

38

60

100

200

107.

Mongolia

$

38

60

110

220

108.

Mozambic

$

32

51

100

200

109.

Myanmar

$

32

51

100

200

110.

Namibia

$

32

51

100

200

111.

Nepal

$

32

51

110

220

112.

Nicaragua

$

32

51

110

220

113.

Niger

$

32

51

110

220

114.

Nigeria

$

32

51

160

320

115.

Norvegia

euro

35

56

150

300

116.

Noua Zeelandă

$

38

60

160

320

118.

Oman

$

38

60

100

200

119.

Pakistan

$

32

51

140

280

120.

Panama

$

32

51

110

220

121.

Papua-Noua Guinee

$

32

51

100

200

122.

Paraguay

$

32

51

100

200

123.

Peru

$

32

51

110

220

126.

Qatar

$

38

60

140

280

127.

Rwanda

$

32

51

100

200

129.

Salvador

$

32

51

100

200

130.

Sao Tom. si Principe

$

32

51

100

200

131.

Senegal

$

32

51

100

200

132.

Sierra Leone

$

32

51

100

200

133.

Singapore

$

38

60

150

300

134.

Siria

$

38

60

100

200

137.

Somalia

$

32

51

100

200

139.

Sri Lanka

$

38

60

110

220

140.

S.U.A.

$

53

84

210

420

141.

Sudan

$

32

51

110

220

143.

Surinam

$

32

51

110

220

144.

Tadjikistan

$

38

60

100

200

145.

Tanzania

$

32

51

100

200

146.

Taiwan

$

38

60

110

220

147.

Thailanda

$

38

60

100

200

148.

Togo

$

32

51

100

200

149.

Tunisia

$

32

51

100

200

150.

Turcia

$

38

60

140

280

151.

Turkmenistan

$

38

60

110

220

152.

Ucraina

$

38

60

150

300

153.

Uganda

$

32

51

100

200

155.

Uruguay

$

32

51

100

200

156.

Uzbekistan

$

38

60

100

200

157.

Venezuela

$

32

51

130

260

158.

Vietnam (R.S.)

$

32

51

120

240

159.

Yemen

$

38

60

110

220

160.

Zair

$

32

51

100

200

161.

Zambia

$

32

51

100

200

162.

Zimbabwe

$

32

51

120

240

163.

Vatican

euro

35

56

150

300”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 83, 90, 91, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127 si 129 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În anul 2004 fondurile necesare pentru acoperirea majorării nivelurilor de salarizare aprobate prin prezenta hotărâre se suportă din bugetul unitătilor trimitătoare, aprobat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.163.

 

ANEXĂ

 

SALARIILE ÎN VALUTĂ

ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate pentru functia de portar

(baza de calcul)

 

Nr.

crt.

Salariul lunar

în valută

Tara

Valuta

“2.

Africa de Sud

$

700

3.

Albania

euro

600

4.

Algeria

$

600

6.

Angola

$

600

7.

Arabia Saudită

$

700

8.

Argentina

$

600

9.

Armenia

$

700

10.

Australia

$

700

12.

Azerbaidjan

$

700

14.

Belarus

$

700

20.

Brazilia

$

600

21.

Bulgaria

euro

600

25.

Canada

$

700

28.

Chile

$

600

29.

R.P. Chineză

$

700

33.

Columbia

$

600

35.

Coreea de Sud

$

700

38.

Croatia

euro

600

39.

Cuba

$

600

43.

Egipt

$

600

44.

Elvetia

euro

700

45.

Emiratele Arabe Unite

$

700

46.

Etiopia

$

600

47.

Filipine

$

600

57.

India

$

600

58.

Indonezia

$

700

59.

Iordania

$

700

61.

Iran

$

700

64.

Israel

$

700

66.

Iugoslavia (Serbia si Muntenegru)

euro

600

67.

Japonia

$

800

68.

Kazahstan

$

700

69.

Kenya

$

600

70.

Kuwait

$

700

71.

Liban

$

700

73.

Libia

$

700

76.

Macedonia

euro

600

78.

Malaysia

$

600

80.

Maroc

$

600

82.

Mexic

$

700

83.

Moldova

$

700

90.

Nigeria

$

600

91.

Norvegia

$

660

94.

Pakistan

$

600

95.

Peru

$

600

98.

Qatar

$

700

100.

Senegal

$

600

101.

Singapore

$

700

102.

Siria

$

700

108.

S.U.A.

$

800

109.

Sudan

$

600

112.

Thailanda

$

700

114.

Tunisia

$

600

115.

Turcia

$

750

116.

Turkmenistan

$

700

117.

Ucraina

$

700

119.

Uruguay

$

600

120.

Uzbekistan

$

700

121.

Venezuela

$

600

122.

Vietnam (R.S.)

$

600

123.

Yemen

$

700

126.

Zimbabwe

$

600

127.

Bosnia si Herzegovina

euro

600

129.

Republica Georgia

$

700”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 si 245 bis din 10 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.1. Standarde va avea următorul cuprins:

“1.3.1. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa V.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa U se introduce anexa V cu următorul cuprins:

ANEXA V

 

Standarde

- SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

- SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

- SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare. Clasificare

- SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii sudabile cu granulatie fină. Partea 1: Conditii generale de livrare

- SR 6646/2-97 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru

- SR 6646/3-97 Iluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul în clădiri civile

- STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru sudarea cu arc electric. Conditii tehnice generale de calitate

- STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru încărcarea prin sudare. Conditii tehnice de calitate

- STAS 3197/1-91 Lucrări de cale ferată. Prisma căii

- STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice

- STAS 4067-84 Căi ferate industriale normale si înguste. Elemente geometrice

- STAS 4531-89 Căi ferate înguste. Gabarite

- STAS 5930-89 Surub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de executie A

- STAS 6168-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescriptii generale

- STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescriptii de calcul

- STAS 7076-88 Armături industriale din fontă si otel. Conditii tehnice generale de calitate

- STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază

- STAS 8183-80 Oteluri pentru tevi fără sudură de uz general. Mărci si conditii tehnice de calitate

- STAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilor

- STAS 8324-86 Otel laminat la cald. Profile din otel silicios

- STAS R 8542-79 Alegerea otelurilor pentru constructii metalice

- STAS 10101/20-90 Actiuni în constructii. Încărcări date de vânt

- STAS 10108/1-81 Constructii civile, industriale si agricole. Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel

- STAS 10108/2-83 Constructii din otel. Calculul elementelor din otel alcătuite din profile cu pereti subtiri, formate la rece

- STAS 10382-88 Oteluri pentru tevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci si conditii tehnice de calitate

- STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

- STAS R 9188-73 Instalatii de ridicat. Prescriptii generale de calcul pentru alegerea si verificarea frânelor cu doi saboti”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 498.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 17-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor de constructie specială pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 17-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor de constructie specială pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 si 251 bis din 11 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2 Standarde va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa V.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa U se introduce anexa V cu următorul cuprins:

ANEXA V

 

Standarde

 

STAS 7526-91 Instalatii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul si prescriptii de proiectare

STAS 6979-83 Instalatii de ridicat. Tambure pentru cabluri de otel. Caneluri

STAS 3208-72 Instalatii de ridicat. Role pentru cabluri de otel. Diametre de înfăsurare si profilul santului

SR ISO 4301-1:1994 Instalatii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităti

STAS 6186-89 Ascensoare de constructie specială pentru materiale. Sarcini nominale si dimensiuni principale

SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare. Clasificare

STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru sudarea cu arc electric. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru încărcarea prin sudare. Conditii tehnice de calitate

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază

STAS 8183-80 Oteluri pentru tevi fără sudură de uz general. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 8324-86 Otel laminat la cald. Profile din otel silicios

STAS R 8542-79 Alegerea otelurilor pentru constructii metalice

STAS 10108/1-81 Constructii civile, industriale si agricole. Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel

STAS 10382-88 Oteluri pentru tevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 499.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 18-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 107/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministru de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 18-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 si 267 bis din 17 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.4.2 Standarde va avea următorul cuprins:

“1.4.2. Standarde

Standardele sunt mentionate în anexa W.

Standardele mentionate în prezenta prescriptie tehnică nu sunt obligatorii.

În consecintă, utilizatorii prezentei prescriptii tehnice pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezenta prescriptie tehnică.”

2. După anexa V se introduce anexa W cu următorul cuprins:

“ANEXA W

 

Standarde

SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini si responsabilităti

SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare

SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliti pentru sudarea manuală cu arc electric a otelurilor inoxidabile si refractare. Clasificare

SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oteluri de constructii sudabile cu granulatie fină. Partea 1: Conditii generale de livrare

STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru sudarea cu arc electric. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliti pentru încărcarea prin sudare. Conditii tehnice de calitate

STAS 6168-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescriptii generale

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de bază

STAS 8183-80 Oteluri pentru tevi fără sudură de uz general. Mărci si conditii tehnice de calitate

STAS 8324-86 Otel laminat la cald. Profile din otel silicios

STAS R 8542-79 Alegerea otelurilor pentru constructii metalice

STAS 10108/1-81 Constructii civile, industriale si agricole. Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel

STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescriptii de calcul

SR EN 1363/1:2001 Încercări de rezistentă la foc. Partea 1: Conditii generale

SR EN 1363/2:2001 Încercări de rezistentă la foc. Partea 2: Proceduri alternative si suplimentare

STAS 7771/2-82 Măsuri de sigurantă contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a usilor”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iulie 2004.

Nr. 500.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente ciclului de înmagazinare iulie 2004-martie 2005 din perioada de reglementare aprilie 2004-martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 22 iulie 2004.

Nr. 1.083.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în Depozitul Nades-Prod-Seleus

 

Structura tarifelor

U.M.

Valoare

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 m3/ciclul de înmagazinare iulie 2004-martie 2005

637.826

Componentă volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 m3

7.222

Componentă volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 m3

7.012

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE SI VENITURILE TOTALE REGLEMENTATE

aferente ciclului de înmagazinare iulie 2004-martie 2005 din perioada de reglementare aprilie 2004-martie 2007, pentru Depozitul Nades-Prod-Seleus

 

Specificatie

U.M.

Valoare

Capacitatea operatională milioane

m3

50

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1)

milioane lei

32.603

Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)

milioane lei

3.513

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0416 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC, cu sediul in Boldesti-Scaeni, Str. Calea Unirii, Nr. 57, Bl. 21A, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29-422/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit DEALUL FRUMOS BOLDESTI-SCĂIENI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Valenii de Munte. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 318.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ZMEURET STARCHIOJD OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SMEURET STARCHIOJD OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0416 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SMEURET STARCHIOJD OC, cu sediul in com. Starchiojd, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29/642/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SMEURET STARCHIOJD OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SMEURET STARCHIOJD OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Valenii de Munte. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 319.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SOIMUL SOIMARI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SOIMUL SOIMARI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0416 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SOIMUL SOIMARI OC, cu sediul in com. Soimari, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29/636/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SOIMUL SOIMARI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Valenii de Munte, Zaganu Maneciu, Smeuret Starchiojd, Soimul Soimari, Solidaritatea Varbilau, Dealul Frumos Boldesti Scaieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SOIMUL SOIMARI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Valenii de Munte. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 320.