MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 696         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 august 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.088. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate

 

1.120. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

298. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI

 

299. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL DRĂGĂNESTI-OLT OC

 

305. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC

 

306. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA DOBRUN OC

 

307. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC

 

308. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OSICA DE SUS OC

 

309. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL PIATRA-OLT OC

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională privind serviciile de sănătate, prevăzută în anexa nr. 1, si Planul de actiune pentru reforma sectorului de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul National pentru Implementarea Strategiei privind Serviciile de Sănătate, denumit în continuare Comitet National, pentru aplicarea si dezvoltarea strategiei nationale si a planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate.

(2) Componenta Comitetului National, precum si atributiile principale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii si celelalte institutii prevăzute în anexa nr. 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.088.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRATEGIA NATIONALĂ

privind serviciile de sănătate

 

Pe termen lung, efectul vizat al strategiei este îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei si, prin aceasta, a calitătii vietii.

I. Scopul Strategiei nationale privind serviciile de sănătate

Scopul Strategiei nationale privind serviciile de sănătate, denumită în continuare strategie, este cresterea accesului populatiei la servicii medicale de calitate si eficientizarea modului de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti.

Principalele obiective ale acestei strategii, care vor directiona furnizarea serviciilor de sănătate în România pentru cel putin următorii 10 ani, sunt următoarele:

1. Îmbunătătirea accesului populatiei si cresterea echitătii în acordarea serviciilor de sănătate

2. Îmbunătătirea calitătii serviciilor de sănătate 3. Îmbunătătirea eficacitătii si a eficientei serviciilor de sănătate

Prezenta strategie are la bază strategia de rationalizare a serviciilor spitalicesti, elaborată în anul 2003 în cadrul derulării proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sănătate al Băncii Mondiale în România.

Principiile acestei strategii vor directiona furnizarea serviciilor de sănătate în România pentru cel putin următorii 10 ani.

II. Viziunea strategiei privind serviciile de sănătate din România

Cetătenii României vor avea un acces îmbunătătit pe plan local la servicii de sănătate de calitate, inclusiv accesul la medicamente prescrise rational, medicina de familie, servicii de sănătate publică si la programe de prevenire a îmbolnăvirilor. Cetătenii vor avea încredere în pregătirea medicilor de familie si se vor baza pe acestia pentru rezolvarea majoritătii problemelor lor de sănătate, apelând la medicii de specialitate sau la serviciile spitalicesti doar atunci când este nevoie.

Cetătenii cu afectiuni cronice cum ar fi: diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, afectiuni respiratorii cronice si altele se vor baza atât pe medicii de familie la care sunt înscrisi, cât si pe o retea de alti furnizori, care îi vor ajuta să-si mentină un stil de viată sănătos acasă, la serviciu si în comunitate. Cetătenii vor fi informati despre serviciile de sănătate ce le pot fi furnizate si vor alege serviciile pe baza calitătii si nivelului de complexitate cel mai potrivit.

Optiunea de a alege servicii private va fi mai largă.

În România se va dezvolta un sector al serviciilor spitalicesti performant, usor accesibil pentru pacientii care necesită îngrijiri pentru traumatisme si urgente medico-chirurgicale, alte afectiuni acute care le pun în pericol viata, boli cronice grave.

Spitalele vor fi dotate în mod corespunzător si vor furniza o gamă adecvată de servicii de calitate pentru diagnostic si tratament. De asemenea, spitalele vor avea personal cu pregătire adecvată, motivat să furnizeze îngrijiri clinice de calitate.

Pe termen lung, efectul vizat al prezentei strategii este îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei si, prin aceasta, a calitătii vietii.

Prezenta strategie se va concentra pe modernizarea si îmbunătătirea calitătii serviciilor spitalicesti si pe extinderea accesului local la serviciile de asistentă primară. Astfel se va realiza un echilibru între serviciile spitalicesti, serviciile ambulatorii de specialitate furnizate în spital sau în cabinete medicale individuale, serviciile de spitalizare de zi si serviciile de asistentă primară (medicina de familie, medicamentele eliberate în regim ambulatoriu, îngrijirile la domiciliu, îngrijirile comunitare, precum si serviciile de sănătate publică si programele de prevenire a îmbolnăvirilor etc.).

III. Obiectivele strategiei privind serviciile de sănătate din România:

Obiectivul 1: Crearea unui sector al serviciilor spitalicesti performant, care să furnizeze îngrijiri mai eficiente si mai eficace, cum ar fi îngrijirile ambulatorii integrate cu cele spitalicesti, spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, precum si îmbunătătirea serviciilor de diagnostic si tratament (Se subordonează scopului: crestere acces, eficientă)

Obiectivul 2: Extinderea serviciilor de asistentă primară, în special a îngrijirilor la domiciliu, eliberării medicamentelor în regim ambulatoriu, crearea unor centre de sănătate multifunctionale atât în mediul urban, cât si în cel rural si integrarea asistentei primare cu serviciile ambulatorii de specialitate si serviciile spitalicesti, în conformitate cu programele nationale de sănătate (Se subordonează scopului: crestere acces)

Obiectivul 3: Asigurarea unei finantări adecvate si sustenabile, în vederea stimulării performantei spitalelor, în concordantă cu politicile sanitare si cu tinta de planificare natională pe termen lung a numărului de paturi de spital, care să contină elemente stimulative pentru furnizarea eficientă a serviciilor spitalicesti (Se subordonează scopului: crestere calitate, eficientă)

Obiectivul 4: Închiderea, transformarea sau restructurarea unitătilor spitalicesti care nu sunt necesare sau care sunt subutilizate, în vederea reducerii pierderilor financiare, si utilizarea resurselor economisite pentru dezvoltarea noilor priorităti în sistemul de sănătate, bazate pe reducerea numărului internărilor si a duratei medii de spitalizare, concomitent cu cresterea ratei de ocupare a paturilor si îmbunătătirea rezultatelor activitătii (Se subordonează scopului: crestere calitate, eficientă)

Obiectivul 5: Îmbunătătirea sistemelor de conducere si management operational si furnizarea unei capacităti adecvate de a conduce si monitoriza reformele strategice în sistemul de sănătate (Se subordonează scopului: crestere acces, calitate, eficientă)

Obiectivul 6: Revizuirea cadrului de reglementare de la nivel central pentru a permite implementarea rapidă a reformei în sistemul de sănătate si descentralizarea ulterioară a managementului operational si financiar, în vederea găsirii celor mai bune solutii pentru acoperirea nevoilor locale, inclusiv servicii pentru populatia defavorizată sau vulnerabilă (Se subordonează scopului: crestere acces, calitate)

Obiectivul 7: Dezvoltarea unui sistem modern de acreditare a serviciilor de sănătate si a unor sisteme adecvate de monitorizare a managementului calitătii (Se subordonează scopului: crestere calitate)

Obiectivul 8: Cresterea participării sectorului privat în finantarea serviciilor de sănătate, prin îmbunătătirea reglementării sistemului privat de asigurări de sănătate în urma aprobării Legii asigurărilor private de sănătate, care să permită competitia pentru fonduri suplimentare a furnizorilor de servicii medicale publici sau privati, altele decât cele colectate prin contributia obligatorie la Fondul national unic de asigurări de sănătate (Se subordonează scopului: crestere eficientă)

Obiectivul 9: Transferul îngrijirilor furnizate în spitale pentru cazurile sociale si pentru vârstnici către unităti/organizatii ale autoritătilor locale si/sau către unităti private, astfel încât spitalele să se poată concentra pe furnizarea îngrijirilor de tip acut

IV. Rezultate asteptate ale strategiei privind serviciile de sănătate din România

Atingerea obiectivelor mentionate în prezenta strategie va conduce la următoarele rezultate:

1. Un sistem modern si eficient al îngrijirilor medicale spitalicesti, cu un acces îmbunătătit la servicii de calitate crescută

2. Populatia va avea un acces local îmbunătătit la o gamă mai largă de servicii integrate de asistentă primară si spitalicească, mai bine adaptate nevoilor medicale ale comunitătii.

3. Finantare sustinută, echitabilă si transparentă a serviciilor de sănătate, bazată pe responsabilitate locală, descentralizată, cu stimulente pentru o activitate eficientă, cu răspundere si mecanisme de raportare corespunzătoare

4. Restructurarea si redefinirea unitătilor sanitare în vederea furnizării serviciilor medicale adecvate si care sunt identificate ca nevoi de sănătate ale populatiei

5. Îmbunătătirea conducerii si managementului serviciilor de sănătate, la nivel judetean si regional, care va stimula furnizarea de servicii mai eficiente si reducerea coruptiei

6. Un cadru legal care sustine descentralizarea si furnizarea mai rapidă a serviciilor de sănătate îmbunătătite, în concordantă cu această strategie si cu politicile nationale de sănătate

7. Asigurarea calitătii serviciilor de sănătate, măsurabilă prin sistemul de acreditare

8. Cresterea investitiilor sectorului privat în finantarea si furnizarea serviciilor de sănătate si modele competitive de furnizare a serviciilor de sănătate

9. Un sistem de sănătate care să furnizeze exclusiv îngrijiri de sănătate si care să coopereze cu sectoarele de asistentă socială pentru cresterea solidaritătii sociale si a calitătii vietii

 

ANEXA Nr. 2

 

PLAN DE ACTIUNE

pentru reforma sectorului de sănătate

 

A. Pe termen scurt (sfârsitul anului 2004)

1. Finalizarea cadrului legislativ pentru directiile prioritare ale sistemului de sănătate: hotărâre a Guvernului privind strategia natională de sănătate publică, ordin al ministrului sănătătii privind serviciile de urgentă prespitalicesti, ordin al ministrului sănătătii privind competentele spitalelor (inclusiv legate de conducerea spitalelor), revizuirea Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, ordin al ministrului sănătătii privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de sănătate multifunctionale, reglementări privind politica natională a medicamentului

2. Elaborarea primei versiuni a planurilor nationale, regionale si locale de sănătate pentru structuri si servicii furnizate în domenii specifice

3. Planificarea si restructurarea serviciilor de sănătate în vederea cresterii accesului populatiei urbane si rurale la servicii de calitate pe baza planurilor de sănătate dezvoltate

4. Finantare eficientă si transparentă a spitalelor prin: monitorizarea executiei bugetare a acestora în vederea încadrării în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, extinderea sistemului de finantare bazată pe caz la toate unitătile care furnizează servicii spitalicesti de internare continuă pentru pacienti acuti, publicarea pe paginile de web ale institutiilor abilitate a rapoartelor de activitate clinică si financiare ale spitalelor

5. Cresterea disponibilitătii medicamentelor pentru populatie, în limita fondurilor existente prin derularea licitatiilor centralizate pentru medicamente de bază în spitale, derularea licitatiilor electronice pentru achizitii în spitale si introducerea primelor ghiduri de practică (diabet)

6. Reabilitarea asistentei medicale de urgentă prespitalicească

7. Îmbunătătirea fluxului electronic de informatii si a distribuirii informatiilor publice în sistemul de sănătate (de la furnizori la institutiile locale si/sau centrale si înapoi si între institutiile locale si centrale din sistem) prin introducerea semnăturii electronice, publicarea documentelor oficiale pe paginile de web, conceperea unui format unic de raportare clinică si/sau financiară 8. Standardizarea codificării si implementarea registrelor nationale de date în sistemul de sănătate (de exemplu, pentru diabet)

9. Monitorizarea si finalizarea investitiilor în derulare 10. Stimularea participării sectorului privat la serviciile de sănătate prin: elaborarea unui ordin al ministrului sănătătii privind normele de aplicare a Legii asigurărilor private de sănătate, extinderea parteneriatelor public-private legate de externalizarea serviciilor de dializă, imagistică si laborator, finalizarea procesului de privatizare a managementului de spital pentru un spital-pilot

11. Finalizarea si pregătirea programelor cu finantare externă, mai ales a celor referitoare la asistenta mamei si copilului, consolidarea capacitătii de management si de control a Ministerului Sănătătii si a serviciilor de medicină de urgentă

12. Implementarea recomandărilor Proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sănătate al Băncii Mondiale în România 13. Sustinerea în continuare a dezvoltării îngrijirilor primare si în ambulatoriu prin concesionarea cabinetelor medicale către medici

B. Pe termen mediu (până în 2008)

1. Îmbunătătirea furnizării serviciilor de sănătate comunitare (medicină generală/de familie, medicamente în ambulatoriu, planificare familială, centre de sănătate multifunctionale, servicii de specialitate în ambulatoriu etc.) si integrarea acestora cu serviciile spitalicesti, precum si cu îngrijirile sociale si pentru vârstnici, în regim public sau privat

2. Finalizarea programelor cu finantare externă pentru asistenta mamei si copilului, consolidarea capacitătii de management si de control din Ministerul Sănătătii si a serviciilor de medicină de urgentă

3. Îmbunătătirea performantei serviciilor spitalicesti prin reglementarea unor noi tipuri de servicii furnizate la acest nivel (asistentă ambulatorie integrată, proceduri efectuate în regim de spitalizare de zi, spitalizare de o zi) si prin îmbunătătirea infrastructurii bazei de diagnostic si tratament

4. Îmbunătătirea calitătii si sigurantei îngrijirilor spitalicesti prin sustinerea abordării de tipul medicinei bazate pe dovezi, pe baza ghidurilor clinice si realizarea a două ghiduri model până în 2005 (pentru diabet si hipertensiune)

5. Continuarea reducerii numărului de paturi de spital initiată în cursul anului 2003 (în vederea atingerii tintei finale de planificare natională pe termen lung a paturilor, de 4,3 paturi la 1.000 de locuitori în anul 2014). Implicarea sustinută în identificarea unei combinatii de mecanisme de reducere a numărului de paturi pentru a atinge un rezultat real de aproximativ 5,5 paturi la 1.000 de locuitori (până în 2008) prin:

a) reducerea duratei medii de spitalizare în cazul afectiunilor acute si extinderea serviciilor care se furnizează într-o singură zi (cum ar fi: spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, ambulatoriul integrat, servicii diagnostice etc.);

b) reducerea ratei de internări în spital în cazul afectiunilor acute si cronice (cu exceptia bolilor psihice si infectioase);

c) cresterea numărului de zile de spitalizare disponibile si a ratei de ocupare a paturilor în spital în cazul afectiunilor acute si în spitalizarea de zi;

d) transferul zilelor/pat din spitale în unităti cu specific nemedical acut (îngrijiri sociale, unităti medico-sociale etc.).

6. Dezvoltarea si rafinarea sistemului de finantare pe bază de caz rezolvat a spitalelor si aplicarea acestuia la toate unitătile spitalicesti de îngrijiri acute care au fost restructurate si reducerea treptată până la eliminare a ponderii finantării istorice în calcularea tarifelor; introducerea si adaptarea sistemului de finantare bazată pe caz si pentru serviciile ambulatorii

7. Stabilirea politicilor de sănătate referitoare la utilizarea noilor tehnologii medicale, medicamente, echipamente, bazate pe de o parte pe studii de cost-eficientă si cost-eficacitate si pe de altă parte pe nevoile de sănătate, în vederea furnizării unor servicii medicale de calitate

8. Stabilirea cadrului de reglementări privind operationalizarea unor centre de sănătate multifunctionale referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul. Implementarea în cel putin 15 judete a acestor centre, acolo unde este necesar prin restructurarea centrelor medicale rurale, centrelor de permanentă, statiilor de ambulantă, a spitalelor rurale si urbane mici si a spitalelor de monospecialitate

9. Stabilirea cadrului de reglementări privind extinderea îngrijirilor la domiciliu, referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul, în vederea reducerii internărilor în spital cu metode cost-eficiente.

Atingerea obiectivelor determinate, cum ar fi reabilitarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, implementarea lor pe scară largă în 20 de judete

10. Stabilirea cadrului de reglementări privind extinderea serviciilor ambulatorii integrate, referitoare la: metodele de finantare, procesele de angajare de resurse umane, procesele privind infrastructura si conducerea/managementul; se va sprijini astfel transferul anumitor servicii de îngrijiri cronice furnizate în spitale (diabet, astm, hipertensiune etc.) către ambulatoriul spitalului: vor fi stabilite sisteme integrate ambulatorii în cel putin câte un spital judetean sau universitar din fiecare judet

11. Implementarea unor mecanisme de finantare sustenabile, echitabile si transparente, bazate pe descentralizarea responsabilitătii financiare, având structuri de responsabilitate si de raportare corespunzătoare.

Finalizarea si adoptarea reglementărilor privind managementul datoriilor, a clasificatiei bugetare, a planului de conturi si a altor recomandări financiare cheie ale proiectului de planificare si reglementare a sistemului de servicii de sănătate al Băncii Mondiale în România, în consens cu legislatia românească în domeniu. Implementarea unor mecanisme de finantare sustinute, echitabile si transparente pentru a asigura viabilitatea  financiară a schemei de asigurări de sănătate si a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

12. Decizia asupra modelelor de alocare regională a resurselor care să fie aplicate în România: implementarea modelului agreat si obtinerea de îmbunătătiri semnificative în echitatea alocării resurselor la nivel national

13. Implementarea de politici, proceduri si reglementări noi în vederea îmbunătătirii conducerii si managementului serviciilor de sănătate si reducerii semnificative a nivelului coruptiei la nivel judetean si regional; implementarea retelelor de conducere judetene/regionale în cel putin 10 judete

14. Planificarea serviciilor de sănătate si reformă institutională:

a) actualizarea planurilor de sănătate judetene, regionale si nationale în ceea de priveste numărul unitătilor si serviciile furnizate în domeniile specifice;

b) reorganizarea spitalelor bazată pe planul nevoilor de servicii de sănătate, în concordantă cu infrastructura, echipamentele, tehnologia si personalul necesar;

c) stabilirea unui plan de dezvoltare profesională pentru personalul medical de la toate nivelurile;

d) înfiintarea unui organism national de monitorizare a calitătii serviciilor de sănătate;

e) stabilirea unui set minim de indicatori pentru monitorizarea calitătii serviciilor de sănătate.

15. Identificarea nevoilor de formare pentru a implementa noile metode de management financiar, de conducere, managementul operational si reforma serviciilor si formarea unei structuri de pregătire corespunzătoare

16. Implementarea unor sisteme îmbunătătite de management al informatiei pentru planificare, managementul serviciilor si monitorizarea largă a performantei sistemului, pe baza parametrilor de performantă ce urmează a fi definiti si a metodelor ce urmează a fi agreate

17. Colaborarea, în principal, cu Ministerul Finantelor Publice pentru a găsi oportunitătile si stimulentele necesare în vederea continuării stimulării investitiilor din sectorul privat în infrastructură, furnizarea de servicii si management prin stimularea parteneriatelor public-private, folosind experienta proiectelor-pilot de parteneriat public-privat initiate începând cu anul 2002

18. Continuarea investitiilor în dezvoltarea viitoare a functiei de planificare la nivel central si judetean si revizuirea atât a Stategiei nationale privind serviciile de sănătate, cât si a planurilor de sănătate judetene, regionale si nationale în functie de realizările de până în acel moment si de posibilitătile de dezvoltare, de exemplu, programe nationale de servicii clinice, programe sau proiecte cu finantare externă etc.

19. Obtinerea consensului asupra măririi ponderii finantării pentru sănătate

20. Codificarea si corelarea tuturor actelor normative din domeniul sănătătii într-un cod sanitar sau cod al sănătătii publice.

C. Pe termen lung (până în 2014)

1. Atingerea obiectivelor finale ale strategiei privind serviciile de sănătate la nivel national până la o medie natională de aproximativ 4,3 paturi la 1.000 de locuitori, prin implementarea combinatiei de mecanisme de reducere a numărului de paturi stabilite prin Strategia natională de rationalizare a serviciilor spitalicesti:

a) reducerea duratei medii de spitalizare prin tratarea a cel putin 25% din pacientii acuti în structuri de spitalizare de zi si prin reducerea cu 10% a duratei de spitalizare pentru internările continue;

b) reducerea cu 10% a ratei internărilor în spital pentru pacientii acuti si cronici (cu exceptia bolilor psihice si a bolilor infectioase);

c) stabilirea la 365 a numărului zilelor disponibile în spitale pentru ocuparea paturilor, respectiv la 85% a ratei de ocupare a acestora, pentru internările în spitalizare continuă;

d) stabilirea la 250 a numărului zilelor disponibile în spitale pentru ocuparea paturilor, respectiv la 85% a ratei de ocupare a acestora, pentru internările în spitalizare de zi;

e) transferul a 10% din numărul zilelor de spitalizare din spitale în unitătile de îngrijiri sociale si pentru vârstnici.

2. Încheierea restructurării si reorganizării tuturor unitătilor sanitare si implementarea serviciilor care sunt adecvate si bazate pe nevoile de sănătate ale populatiei.

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENTA

si atributiile principale ale Comitetului National pentru Implementarea Strategiei Nationale privind Serviciile de Sănătate

 

Art. 1. - (1) Comitetul National este format din:

- ministrul sănătătii;

- secretar de stat din Ministerul Sănătătii;

- presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- consilier/reprezentant al primului-ministru;

- presedintii comisiilor de sănătate ale Senatului si Camerei Deputatilor, precum si din reprezentanti, la nivel de secretar de stat, de la următoarele ministere:

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Apărării Nationale;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- Ministerul Justitiei.

(2) Ministrul sănătătii este presedintele Comitetului National.

(3) Numirea membrilor Comitetului National se face prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea institutiilor si structurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Comitetul National are următoarele atributii principale:

a) urmăreste adoptarea si implementarea strategiei prevăzute în anexa nr. 1 si întocmeste rapoarte semestriale asupra stadiului de implementare, pe care le prezintă Guvernului;

b) dezbate politicile de sănătate si propunerile de măsuri ale secretariatului tehnic;

c) adaptează si avizează anual planul de activităti prevăzut în anexa nr. 2, revizuieste realizarea lui, noile priorităti si directii de actiune;

d) promovează si sprijină initiative legislative generale necesare implementării strategiei;

e) sprijină implementarea actiunilor specifice din strategia si planul de activităti ce revin institutiilor reprezentate în Comitetul National.

(2) În realizarea atributiilor care îi revin, Comitetul National se consultă cu organismul profesional al medicilor, Colegiul Medicilor din România.

Art. 3. - (1) În cadrul Ministerului Sănătătii se va înfiinta un secretariat tehnic al Comitetului National.

(2) Secretariatul tehnic este coordonat de către secretarul general al Ministerului Sănătătii.

(3) Atributiile principale ale secretariatului tehnic sunt:

a) identificarea si analizarea problemelor si activitătilor legate de implementarea Strategiei nationale privind serviciile de sănătate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sănătate, pregătirea documentatiei tehnice si legislative legate de problemele identificate, în vederea prezentării lor Comitetului National pentru aprobare sau aviz;

b) coordonarea activitătilor de implementare a Strategiei nationale privind serviciile de sănătate, cu modificările si adaptările propuse de Comitetul National;

c) monitorizarea activitătilor de implementare;

d) facilitarea comunicării în interiorul Comitetului National si cu institutiile implicate.

(4) Nominalizarea membrilor secretariatului tehnic si stabilirea responsabilitătilor specifice se aprobă în prima sedintă a Comitetului National.

Art. 4. - Regulamentul de functionare a Comitetului National se aprobă în prima sedintă a acestuia si se transmite institutiilor implicate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;”

2. La articolul 4 litera B, punctele 8, 9 si 14 vor avea următorul cuprins:

“8. coordonează, implementează si gestionează asistenta financiară acordată prin Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si îndeplineste atributiile prevăzute, potrivit legii;

9. îndeplineste atributiile, potrivit legii, pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE si de contractare si plăti pentru componenta «Dezvoltarea resurselor umane» a Subprogramului PHARE «Coeziune economică si socială» 2004-2006;

.............................................................................................

14. asigură managementul, gestionarea si implementarea asistentei financiare alocate Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.”

3. La articolul 4 litera K, punctele 2, 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

“2. elaborează metodologii si norme privind securitatea si sănătatea în muncă;

3. coordonează activitatea sistemului de certificare a echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protectie a muncii si a echipamentelor individuale de lucru;

4. elaborează si avizează proiecte de acte normative pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale.”

4. După articolul 21 se introduce articolul 211 cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) În conditiile legii si în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se pot organiza unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei numeste personalul UMP, în conditiile legii, si stabileste competentele directorului de proiect.”

5. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este de 385 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.”

6. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) În structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

(2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale.

(3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va deveni operatională în anul 2004 si va functiona cu un număr total de 59 de posturi în anul 2005, din care 17 posturi în anul 2004.”

7. Alineatul (6) al articolului 24 se abrogă.

8. Articolul 244 va avea următorul cuprins:

“Art. 244. - În structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se înfiintează, din anul 2005, Directia de contractare si plăti PHARE pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un număr de 16 posturi. Pentru a deveni operatională, începând cu anul 2004, Directia de contractare si plăti PHARE pentru dezvoltarea resurselor umane functionează cu un număr de 8 posturi. Directia de contractare si plăti PHARE pentru dezvoltarea resurselor umane va functiona ca agentie de implementare pentru programele finantate din fondurile PHARE 2004, 2005, 2006, destinate dezvoltării resurselor umane.”

9. Articolul 245 va avea următorul cuprins:

“Art. 245. - Directia de contractare si plăti PHARE pentru dezvoltarea resurselor umane, în calitate de agentie de implementare începând cu Programul PHARE 2004, va îndeplini functiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.”

10. După articolul 245 se introduc două noi articole, articolele 246 si 247, cu următorul cuprins:

“Art. 246. - (1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se înfiintează Compartimentul de relatii pe probleme de muncă si sociale, care asigură administrarea, coordonarea si monitorizarea reprezentantilor acestuia în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si la alte reprezentante ale României în străinătate, coordonat de secretarul de stat coordonator al afacerilor europene si relatiilor externe.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, dintre specialistii săi, reprezentanti cu atributii în domeniul relatiilor pe probleme de muncă si sociale în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si la alte reprezentante ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atributii:

a) sustinerea si protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea si respectarea drepturilor lucrătorilor români aflati în străinătate, în conformitate cu legile si normele internationale, cu valorile drepturilor omului, libertătii si democratiei;

c) combaterea muncii ilegale a cetătenilor români în străinătate.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei. Acesta este supus autoritătii sefului misiunii diplomatice, fiind învestit atât cu atributii de consiliere a acestuia, cât si cu atributii stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei trimis pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante ale României în străinătate, cu atributii în domeniul relatiilor pe probleme de muncă si sociale, denumit în continuare atasat pe probleme de muncă si sociale, îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 247. - Cheltuielile aferente functionării Compartimentului de relatii pe probleme de muncă si sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004.”

11. În cuprinsul hotărârii, denumirea “Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocupare a Fortei de Muncă” se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane”.

12. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Pozitiile nr. 4, 5, 6 si 7 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“4.

Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atasat apărare clasa I, atasat de afaceri interne clasa I,

atasat pe probleme de muncă si sociale clasa I, sef birou presă clasa I, director adjunct al Institutului Cultural Român din străinătate

S

3,00

5.

Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, atasat apărare clasa a II-a, atasat de afaceri interne clasa a II-a, atasat pe probleme de muncă si sociale clasa a II-a, reprezentant militar, sef birou presă clasa  a II-a

S

2,80

6.

Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, consul clasa I, economist principal clasa I, atasat apărare adjunct clasa I, atasat de afaceri interne adjunct clasa I, atasat pe probleme de muncă si sociale adjunct clasa I, director adjunct  clasa I

S

2,50

7.

Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, consul clasa a II-a, economist principal clasa a II-a,

atasat apărare adjunct clasa a II-a, atasat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, atasat pe probleme de muncă si sociale adjunct clasa a II-a

S

2,40”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Eugen Uricaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.120

 

ANEXA Nr. 11)

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 

 

 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

POS DRU*)

 

 

 

 

 

 

Programare si evaluare**)

 

Monitorizare**)

 

Management

si control financiar**)

 


*) Functionează la nivel de directie generală.

**) Se poate organiza la nivel de directie, cu respectarea prevederilor legale.

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

A. În subordine:

I. Institutii publice cu personalitate juridică, cu finantare de la bugetul de stat:

1. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap (212 posturi);

2. Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie (88 de posturi);

3. Agentia Natională pentru Protectia Familiei  (44 de posturi)*);

4. directii pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate;

5. Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă.

II. Institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

- Inspectia Muncii, din care:

a) aparat propriu - 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.666 de posturi**).

III. Unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii:

- Revista “Obiectiv”.

B. În coordonare:

Institute nationale de cercetare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti;

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile publice prevăzute la lit. A pct. I pozitiile 4 si 5 este de 1.556 de posturi finantate de la bugetul de stat, inclusiv posturile aferente institutiilor publice din subordinea Agentiei

Nationale pentru Protectia Familiei, respectiv Centrul-pilot de asistentă si protectie a victimelor violentei în familie si Centrul de informare si consultantă pentru familie.


*) În anul 2004 posturile necesare pentru functionarea aparatului propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei se asigură prin transfer de la Inspectia Muncii.

**) Sunt incluse 40 de posturi pentru functionarea aparatului propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei si 500 de posturi pentru functii contractuale utilizate temporar pe o perioadă de maximum 18 luni.

 

ANEXA Nr. 4

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti

 

Nr.

crt.

Institutiile subordonate Ministerului Muncii,

Solidaritătii Sociale si Familiei

Tipul mijlocului

de transport

Parcul normat

Consumul de carburanti

- litri/lună/mijloc de transport -

1.

Directiile pentru dialog, familie si

solidaritate socială teritoriale

autoturism

câte 2 pentru fiecare directie si 3 pentru municipiul Bucuresti

250

2.

Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

autoturism

2

300

3.

Agentia Natională pentru Protectia Familiei

autoturism

2

300

4.

Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie

autoturism

1

250

5.

Centrul-pilot de asistentă si protectie a victimelor violentei în familie

autosalvare

1

400

6.

Revista “Obiectiv”

autofurgonetă

1

350

 

 

autoturism

1

300

 

 

autovehicul

pentru

transport marfă

si persoane

1

350

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0385 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI, cu sediul in Baltatesti, Str. Sarii, Nr. 1, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1410/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, Elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VASILE CONTA BĂLTĂTESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 298.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL DRĂGĂNESTI-OLT OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL DRAGANESTI OLT, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0392 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit OLTUL DRAGANESTI OLT, cu sediul in Draganesti-Str. Nicolae Titulescu, Bl. D14, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/128/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit OLTUL DRAGANESTI OLT a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit OLTUL DRAGANESTI OLT este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Slatina. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 299.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0398 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC, cu sediul in com. Dobroteasa, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/124/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SF. NICOLAE DOBROTEASA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Slatina. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 305.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA DOBRUN OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA DOBRUN OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0399 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VICTORIA DOBRUN OC, cu sediul in com. Dobrun, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/119/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Bals, Oltetul Bobicesti, Victoria Dobrun, Vointa Osica de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VICTORIA DOBRUN OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Bals, Oltetul Bobicesti, Victoria Dobrun, Vointa Osica de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VICTORIA DOBRUN OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Bals. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 306.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0400 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC, cu sediul in com. Ianca, Sat Potelu, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/118/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Romanati Caracal, 1 Mai Bucinisu, Oltul Babiciu, Speranta Tia Mare, Nicolae Balcescu Ianca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Romanati Caracal, 1 Mai Bucinisu, Oltul Babiciu, Speranta Tia Mare, Nicolae Balcescu Ianca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit NICOLAE BĂLCESCU IANCA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Romanati Caracal. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 307.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OSICA DE SUS OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA OSICA DE SUS OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0399 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VOINTA OSICA DE SUS OC, cu sediul in com. Osica, Sat Osica de Sus, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/135/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Bals, Oltetul Bobicesti, Victoria Dobrun, Vointa Osica de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VOINTA OSICA DE SUS OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Bals, Oltetul Bobicesti, Victoria Dobrun, Vointa Osica de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VOINTA OSICA DE SUS OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Bals. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 308.

 

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL PIATRA-OLT OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OLTUL PIATRA-OLT OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0403 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit OLTUL PIATRA-OLT OC, cu sediul in Sat Piatra, Piatra-Olt, judetul Olt, numar de ordine in Registrul Comertului J28/134/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit OLTUL PIATRA-OLT OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Albina Slatina, Unirea Cungrea, Viitorul Curtisoara, Sf. Nicolae Dobroteasa, Stejarul Scornicesti, Unirea Potcoava, Oltul Piatra Olt, Vedea Valeni, Oltul Draganesti Olt.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit OLTUL PIATRA-OLT OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Albina Slatina. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 309.